Definitioner och generella förkortningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definitioner och generella förkortningar"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Året i korthet Den 17 februari offentliggör Shelton Petroleum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Petrogrand. Den 7 mars genomfördes en extra bolagsstämma i Petrogrand AB, där det bestämdes att Maks Grinfeld och Mikael Wallgren omvaldes som styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Lars Jacobsson. Timur Rodionov och James Smith, tidigare suppleanter, valdes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Wallgren utsågs av den extra bolagsstämman till styrelsens ordförande. Den 21 mars lämnar Petrogrand AB ett kontanterbjudande att förvärva samtliga aktier i Shelton Petroleum AB av serie A och B. Den 2 juli offentliggör Petrogrand att aktiebudet på Shelton inte kommer att fullföljas, då Petrogrand den 2 juli endast äger aktier, motsvarande 26,7 procent av aktiekapitalet och 19,5 av rösterna i Shelton. Vid den extra bolagsstämman den 14 maj avslogs Shelton Petroleum AB:s förslag om entledigande av styrelsen i Petrogrands AB (publ). Den 26 juni ingår Petrogrand och Shelton Petroleum ett avtal för att skapa tid och förutsättningar att lösa upp korsägandet, vilket ger bolagen möjligheter att på egen hand utveckla sina verksamheter och licensportföljer. Avtalet gällde till och med slutet av september. Året i korthet 2 Definitioner och generella förkortningar 2 VD har ordet 3 Licensområden 4 Verksamhet 6 Nyckeltal 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelse 10 Ledning 11 Förvaltningsberättelse 12 s rapporter 17 ets rapporter 21 Noter 24 Styrelsens undertecknande 39 Revisionsberättelse 40 Tidpunkter för ekonomisk information 41 Årsstämma Adresser 42 Definitioner och generella förkortningar First North First North OMX Nordic Exchange Stockholm AB Kortnamn på First North Från och med den 25 maj 2010 handlas bolaget under kortnamn PETRO Petrogrand/Bolaget/ Petrogrand AB (publ), med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang Kolväten Kolväten är ett naturligt förekommande organiskt ämne bestående av väte och kol. Inkluderar råolja, naturgas och kondensat Licens Ett bolag är garanterad rätten till en koncession och står för kostnaderna för prospektering och utbyggnad mot att man betalar staten licensavgift, skatter och avgifter för eventuell produktion Seismik En metod för geofysisk prospektering genom interaktion mellan ljudvågor och berggrunden SEK TSEK MSEK USD TUSD MUSD RUB TRUB MRUB 2D Svenska kronor Tusental svenska kronor Miljontal svenska kronor USA dollar Tusental USA dollar Miljontal USA dollar Ryska rubel Tusental ryska rubel Miljontal ryska rubel Tvådimensionell 2

3 VD har ordet Bäste aktieägare i Petrogrand, Vänligen låt mig presentera mig själv som nyligen tillträdd verkställande direktör i Petrogrand AB. Mitt namn är Dmitry Zubatyuk, jag är inte helt ny i Petrogrand då jag tidigare har varit styrelsemedlem i bolaget mellan 2012 och. Före dess var jag bankir vid investmentbanken Renaissance Capital i Ryssland, som var finansiell rådgivare till Petrogrand (då vid namn Malka Oil) gällande försäljningen 2010 av de dåvarande oljeproducerande tillgångarna i Tomsk till ryska Gazprom Neft. Under de senaste tio åren har jag arbetat som investmentbankir med inriktning på oljesektorn i två företag av global kaliber i Ryssland, nämligen i Renaissance Capital och i Sberbank. Mitt jobb där gav mig en djupgående insikt i den ryska oljeoch gassektorn. Även om jag arbetade i Ryssland medförde befattningen ett omfattande resande i världen, speciellt till de olika globala olje- och finanscentrumen. Vad för mig då till Sverige, och vad gör mig lämpad att vara verkställande direktör för ett svenskt publikt noterat företag? Mina kvalifikationer bör bedömas av andra än mig själv, men som ovan sagts har jag omfattande erfarenhet från både de ryska olje- och finansbranscherna. Denna erfarenhet har givit mig kunskap om faktorer som lokala sedvänjor, oljeindustriregler, byråkrati, olika kulturer och nu även det globala politiska läget. Jag tror att sådana kunskaper är nyckeltillgångar för att framgångsrikt kunna utveckla ett medelstort ryskt oljebolag i tillväxtfasen. Därefter vill jag kommentera de senaste kapitlen i vårt bolags historia. Prospekteringsbrunnarna som borrades i Tomskregionen visade sig inte vara särskilt framgångsrika. Därtill har Petrogrand och oljebolagsgrannen i Stockholm, Shelton Petroleum, under en lång period varit invecklade i en maktkamp i syfte att ta över kontrollen över varandra. Denna öppna kamp har inte gynnat någon av de två parterna. Vidare har Petrogrand, som är ett oljebolag både i praktiken och till själen, under the senaste två åren i huvudsak istället varit invecklat i finansiella transaktioner på obligations- och aktiemarknaderna. Detta samtidigit som företagsledningen till stora pengar varit kontrakterad för att handa främst oljerelaterade frågor. Vad väntar nu Petrogrand på vägen framåt? Oro på de finansiella marknaderna och i världspolitiken med påföljande volatila råvarupriser har skapat instabilitet och osäkerhet. Trots det har Petrogrand i detta exceptionella läge passat på att nå ett viktigt etappmål efter slutet av räkenskapsåret. Då köptes en 49% andel i ett oljeproducerande bolag med betydande tillväxtpotential Ripiano Holdings Ltd. Detta företag äger via sina ryska dotterbolag mer än 36 miljoner fat oljereserver enligt strikta ryska standards. Ripiano-koncernen producerar dagligen mer än fat olja, och har med Petro grands stöd goda förutsättningar att öka produktionstakten redan detta år. Detta förvärv är första steget i Petrogrands strategiska målsättning att bli en betydande oljeproducent. Jag ser idag en stor skillnad mellan det fundamentala värdet på oljebolag i det f d Sovjetunionen (FSU) och deras motsvarande börsvärden. Diskrepensen förklaras av nervositet gällande oljepriset och även av den politiska risken i denna del av världen. Jag vill utnyttja denna sällsynta möjlighet till att öka på vår stolek och till att generera mer värden för våra aktieägare. I tillägg till ovan ser jag min roll som den som finner och bringar in en ledningsgrupp som oförtrutet kommer att vaka över och säkerställa kostnadsoptimering av nuvarande och framtida oljefält. Ledningsgruppen ska även ha uppvisad erfarenhet av att driva producerande oljefält. Vi har redan påbörjat rekrytering av en VD för Petrogrands ryska dotterbolag, och denne kommer även att ta aktiv del i den dagliga ledningen av intressebolaget Ripianos ryska dotterbolag. Jag är även mycket tacksam för stödet från den nya styrelsen i Petrogrand. Där har David Sturt och Sven-Erik Zachrisson dokumenterad och djup geologisk och annan oljeerfarenhet, Torbjörn Ranta har arbetat mycket länge i Ryssland och Cheddi Liljeström har mångårig juridisk erfarenhet. Tack för er uppmärksamhet, och välkomna till vår årsstämma i Stockholm den 23 juni. Vänligen, Dmitry Zubatyuk Verkställande Direktör 3

4 Licensområden Nizhnepaninsky Yta: 1 533,3 km² Seismik: 470 löpkilometer äldre seismik samt 618 löpkilometer ny seismik Resursuppskattning: 31,3 miljoner ton C3-klassificering Strukturer: Yuzhno-Nazinskaya, Ambarskaya, Paninskaya och Nizhnepaninsky Nizhnepaninsky licensområde är beläget längs floden Ob i den nordvästra delen av Tomskregionen. Den totala ytan är 1 533,3 kvadratkilometer. Strax utanför licensområdets sydvästra gräns går en oljeledning som ägs av ryska statliga bolaget Transneft. Parallellt med oljeledningen är en kraftledning dragen. Licensområdet utvärderades under 60-talet och den statliga kommittén för naturresurser fastställde då att resurserna uppgår till 8,7 miljoner ton C3, enligt den ryska klassificeringen (ca 65,2 miljoner fat). Under genomförde den statliga myndigheten Tomsk Geophysical Trust 470 löpkilometer seismiska undersökningar på licensområdet. På uppdrag av Petrogrand har det välkända oljeserviceföretaget lntegras lokala dotterbolag, under vintern 2010/2011, utfört ytterligare 618 löpkilometer seismiska undersökningar med modern teknik. Prospekteringen fokuserade främst på Krita, Jura och Paleozoikum-nivåerna som alla bedömdes ha förutsättningar att innehålla kolväten. Borrningar utfördes på två ställen under 2012; Yuzhno- Nazinskaya 232 samt Zapadno-Ambarskaya 6. Båda brunnarna borrades till planerat måldjup om meter respektive meter. Under borrningarna gjordes mängder av tester och studier. Reservoarkvaliteten visade sig vara ogynnsam för oljeproduktion och inga kommersiella volymer hittades i någon av brunnarna. Muromsky-2 Muromsky-2 licensområde är beläget i den nordvästra delen av Tomskregionen, 500 km från Tomsk och 170 km från samhället Strezhevoy. Den totala ytan är 1 124,5 kvadratkilometer. En gasledning ägd av Tomskgazprom går igenom licensområdet. Nordväst om området går en oljeledning ägd av Tomskneft. Det nationella transportsystemets oljeoch gasledningarna återfinns 30 kilometer öster om licensområdet. På 60-talet genomfördes seismiska undersökningar i licensområdet. Under åren 2005 till 2008 genomförde den tidigare licensinnehavaren seismiska undersökningar (2D) på Muromsky-2. Under hösten/ vintern 2011 har Petrogrand arbetat med att verifiera de resursuppskattningar som gjorts på området, och den uppdaterade rapporten visade på 20,5 miljoner ton C3 resurser. Denna innefattar två av de fyra objekt som den tidigare licensinnehavaren identifierat. Under första halvan av 2012 har kompletterande 2D-seismik om ca 350 löpkilometer insamlats. Resultatet av detta visar på ett intressant område där minst ett intressant objekt identifierats. Prospekteringen var inriktad på Krita, Jura och Paleozoikum-nivåerna som alla bedömdes ha förutsättningar att innehålla kolväten. Brunnen Ragozinskaya 3 påbörjades i början av mars 2012 och nådde planerat måldjup. Flera studier och prover togs under borrningen. Brunnen testade enbart vatten utan tecken på kolväten. 4

5 5

6 Verksamhet Det under 2012 genomförda borrprogrammet samt de seismiska undersökningarna har lett till att bolaget reducerade uppskattningen av C3-resurser för Nizhnepaninsky från 54,8 miljoner ton till 31,3 miljoner ton. Detta har registrerats hos Tomsknedra under mars månad, den myndighet som ansvarar för resursregistreringar. Under året har verksamheten på Petrogrands licensområden främst varit inriktad på att återställa områdena runt borrhålen. Miljö För att leva upp till gällande miljökrav har företaget Tomskgeomonitoring anlitats för att genomföra mätningar i fält som ska användas i miljöarbetet. Detta för att kunna jämföra situationen före och efter prospekteringsarbetet. Mätningarna ska ge svar på bland annat eventuella förändringar av vattenkvalité, sediment, jord och luft. Resultaten kommer att användas för att bestämma omfattningen av det fortsatta miljöarbetet. 6

7 Nyckeltal Nyckeltalen avser koncernen Definitioner Kapitalstruktur Eget kapital, TSEK Eget kapital vid periodens slut Soliditet, % 98,9% 97,4% Eget kapital i procent av balansomslutningen Kassaflöde och likviditet Kassaflöde före investeringar, TSEK Rörelseresultat efter justeringar för ej kassaflödespåverkande poster minus förändringen av rörelsekapital Kassaflöde efter investeringar och finansiering, TSEK Rörelseresultat efter justeringar för ej kassaflödespåverkande poster minus förändringen av rörelsekapital och investeringar samt efter finansiering Likvida medel, TSEK Banktillgodohavanden och kassa vid periodens slut Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar, TSEK 663 Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Anställda Medeltal anställda under perioden Aktiedata Antal utestående aktier före utspädning vid periodslutet Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden före utspädning Antal aktier vid periodslutet utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner Det vägda genomsnittliga antalet faktiskt utestående aktier under perioden i fråga Latent utspädning antal aktier Latent utspädning i antal aktier vid inlösen av samtliga utestående teckningsoptioner Kvotvärde, SEK 1,00 1,00 Aktiekapitalet delat med antalet utestående aktier Resultat per aktie, SEK -0,32-4,25 Resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden före utspädning Eget kapital per aktie, SEK 7,72 8,98 Eget kapital delat med antalet utestående aktier vid periodslutet 7

8 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktier och Aktiekapital Bolagets aktiekapital uppgående till SEK var vid slutet av fördelat på utestående aktier, var och en med ett kvotvärde om 1 SEK. Gränserna för aktiekapitalet är lägst och högst SEK och gränserna för antalet aktier är lägst och högst Aktiekapitalet är denominerat i SEK och varje aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Petrogrand äger inga egna aktier. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Såvitt styrelsen för Petrogrand känner till föreligger inga konsortialavtal eller andra liknande avtal som begränsar eller ändrar rätten för aktieägare att rösta på bolagsstämmor i Bolaget. Notering Aktien noterades under sitt tidigare namn Malka Oil i februari 2007 på Nordic MTF. Den 20 november samma år genomfördes ett byte av noteringsplats till OMX First North Stockholm. I och med namnbytet till Petrogrand AB handlas aktien sedan den 25 maj 2010 under namnet PETRO på OMX First North i Stockholm. Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick den 31 mars 2015 till Nedanstående tabell visar ägarförhållanden per 31 mars Optionsprogram Årsstämman den 15 juni 2011 fattade beslut om ett incitamentsprogram 2011/ för bolagets anställda. Inom ramen för programmet har totalt teckningsoptioner tecknats och förvärvats. En option ger rätt att teckna en aktie. Samtliga optioner har annullerats den 15 juli. Ägarstruktur i Petrogrand AB per 31 mars 2015 De största ägarna (enligt uppgift från Euroclear) Innehav antal aktier Ägande i % Shelton Petroleum AB ,8 LGT BANK AG W / Mysteel Management Ltd ,1 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,3 Stena (Switzerland) AG ,1 UBS AG Clients Accounts ,4 SIX SIS AG, W8IMY ,4 Mexor i Skellefteå AB ,1 Trappgatan Invest AB ,5 Handelsbanken Liv ,3 Dynamic Holding AB ,2 Summa ,2 Summa övriga ägare ,8 Totalt antal aktier ,0 8

9 Petrogrand aktiekurs, och första kvartalet 2015 Aktiekurs, SEK 10 Volym, tusental jan mar maj jul sep nov jan mar 0 9

10 Styrelse Styrelse vald på extra bolagsstämma den 10 april 2015 Cheddi Liljeström, styrelseordförande Cheddi Liljeström är Senior Counsel på den svenska advokatbyrån Advokatfirman Delphi. Cheddi är styrelseledamot i de svenska aktiebolagen Shelton Petroleum AB och Karelia Timber Intressenter AB. Cheddi har såväl svensk som amerikansk juristutbildning och har undervisat vid Uppsala Universitet samt New York University, School of Law. Han är medlem av såväl det svenska advokatsamfundet som advokatsamfundet i New York. Cheddi har lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl privata som publika bolag. Svensk medborgare född 1954 Innehav i Petrogrand: 0 aktier. Dmitry Zubatyuk, styrelseledamot, VD Styrelseledamot för bolaget under (se nästa sida under Ledning) Torbjörn Ranta, styrelseledamot Torbjörn Ranta är för närvarande VD för Nickel Mountain Group AB och har över 15 års internationell och kommersiell erfarenhet från publika noterade bolag inom naturresurssektorn (i huvudsak olja och gas). Torbjörn har arbetat som VD för bl.a. Vostok Nafta (portföljinvesteringar inom olje & gassektorn) och Vostok Oil (oljeproduktion). Mellan 2004 och 2009 var Torbjörn VD för Central Asia Gold (guldproduktion). Sedan 2009 har han arbetat som seniorkonsult med fokus på Östeuropa. Bland kunderna återfinns bland andra Alpcot Capital Management Ltd. Han har haft styrelseuppdrag för Vostok Nafta Investment Ltd ( ), North Atlantic Natural Resources ( ), Central Asia Gold AB ( ), Malka Oil AB ( ), Tomsk Refining AB ( ) och Urals Energy Ltd (2012 ). Torbjörn Ranta har tjänstgjort som styrelseledamot för bolaget under och var tillförordnad VD fram till i början av Sven-Eric Zachrisson, styrelseledamot Sven-Eric Zachrisson är för närvarande styrelseledamot i Gripen Oil & Gas med verksamhet inom prospektering och produktion av olja och gas i Sverige och har över 30 års erfarenhet från oljeindustrin och tjänstgjorde som VD för Svenska Petroleum Exploration under åren samt som styrelseledamot för Preem under flera år. Sven-Eric har tjänstgjort som styrelseordförande för bolaget under Sven-Eric har en Civilingenjörsexamen (kemisk teknologi) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och en ekonomiexamen från Stockholms Universitet. Svensk medborgare född Innehav i Petrogrand AB: 0 aktier David Sturt, styrelseledamot David Sturt har över 29 års internationell erfarenhet inom olje- och gasindustrin, förvärvad genom arbete i projekt i Europa, OSS, Afrika samt Sydostasien. Sedan 2012 är David anställd som Senior Vice President i Azimuth Limited och är fortfarande en av de aktieägare som grundade VTX, ett olje- och gasproduktionsbolag med tillgångar i Indiana och Illinois, skapat efter försäljningen av VistaTex. Under arbetade David som styrelsesuppleant och chef för Upstream i Ukrnafta. David var en av de aktieägare som grundade VistaTex, ett gasproduktionsbolag med kustnära tillgångar i USA, nyligen förvärvat av Dome Energy. David har en fil. kand. (honors) i geovetenskap från Kingston Polytechnic University, en Master of Science i prospektering och geofysik från Leeds University samt en examen i företagsekonomi från Herriott Watt University. Född 1962 Innehav i Petrogrand AB: 0 aktier Torbjörn har en examen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Svensk medborgare född 1962 Innehav i Petrogrand AB: 0 aktier 10

11 Ledning Revisor Dmitry Zubatyuk, styrelseledamot, VD Dmitry Zubatyuk har över 12 års erfarenhet avseende investment banking, finansiering och riskkapitalinvesteringar med primärt fokus på olja & gas samt IT-sektorn och har en omfattande marknadserfarenhet avseende Ryssland och OSS. Dmitry är styrelseledamot i svenska bolaget Shelton Petroleum AB. Dmitry har tidigare arbetat för Sberbank CIB som meddirektör avseende olja- och gassektorn samt investment banking och för Renaissance Capital som Director avseende investeringar i olja och gas. Bolagets revisorer är Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers AB, vilka valdes till bolagets revisorer på årsstämman till slutet av årsstämman som hålls under Huvudansvarig revisor är Martin Johansson. Dmitry Zubatyuk har tjänstgjort som styrelseledamot för bolaget under Han har en utbildning från Moscow State University i mekanik och matematik och en mastersutbildning i ekonomi. Rysk medborgare, född 1980 Innehav i Petrogrand: 0 aktier 11

12 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Petrogrand AB (publ), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december. Koncernstruktur och bakgrund Petrogrand AB (publ) (Petrogrand) är ett svenskt oljebolag med verksamhet i Ryssland. et är ett holdingbolag med ansvar för kapitalanskaffning, strategiuppläggning, investerarrelationer och hantering av den publika noteringen etc. et har sitt säte och sitt kontor i Stockholm. På dotterbolagsnivå drivs den operativa verksamheten. bestod vid verksamhetsårets slut av det svenska moderbolaget samt de helägda ryska dotterbolagen LLC Petrogrand (LLC Petrogrand), LLC Petrogrand Exploration and Production (Petrogrand EP), LLC Petrogrand Invest (LLC Petrogrand Invest) och LLC Petrogrand Oil (Petrogrand Oil) som är ett dotterbolag till LLC Petrogrand och LLC Petrogrand Invest, samt det svenska dotterbolaget Petrogrand Invest AB. LLC Petrogrand har sitt säte i Moskva och har till uppgift att leda den ryska verksamheten. Petrogrand EP har sitt säte i Tomsk i Sibirien. Tomsk-regionen är en av de ledande olje- och gasproducerande regionerna i Ryssland. Petrogrand EP etablerades för att kunna delta i den auktion i början av december 2010 vid vilken den ryska staten sålde rättigheterna till licensområdet Nizhnepaninsky i Tomsk-regionen. Petrogrand EP vann denna auktion och är därmed ägare till Nizhnepaninsky-licensen. LLC Petrogrand Invest har sitt säte i Tomsk i Sibirien. LLC Petrogrand Invest etablerades i syfte att kunna delta med en ansökan om tilldelningen av licensen till fältet Muromskij-2. Bolaget erhöll i april 2011 rättigheten att under 5 år genomföra geologiska undersökningar på licensområdet. Antalet aktieägare i moderbolaget uppgick per 31 mars 2015 till et är sedan 2005 anslutet till Euroclear/VPC-systemet i Sverige. Aktien noterades under sitt tidigare namn Malka Oil i februari 2007 på Nordic MTF. Den 20 november samma år genomfördes byte av noteringplats till OMX First North i Stockholm. I och med namnbytet till Petrogrand AB handlas aktien sedan den 25 maj 2010 under namnet PETRO på OMX First North i Stockholm. Verksamhet På extra bolagsstämma i Petrogrand AB (publ) ( Bolaget ) beslutades den 7 mars följande. Maks Grinfeld och Mikael Wallgren omvaldes till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Lars Jacobsson. Timur Rodionov och James Smith, tidigare suppleanter, valdes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Wallgren utsågs av den extra bolagsstämman till styrelsens ordförande. Den 22 januari gick Shelton Petroleum AB ut med information om ett offentligt bud till Petrogrands aktieägare. Den 17 februari offentliggjordes ett prospekt avseende offentligt uppköpserbjudande. Den 14 april meddelar Shelton Petroleum AB att det har avslutat det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Petrogrand. Shelton Petroleum ägde vid den tidpunkten aktier i Petrogrand motsvarande cirka 28,8 % av aktierna i Bolaget. Den 21 mars lämnade Petrogrand AB ett offentligt kontanterbjudande till Shelton Petroleums aktieägare. Petrogrand AB (publ) publicerade därvid ett offentlig kontanterbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ). Efter acceptperiodens slut beslöt Petrogrand att inte fullfölja budet då villkoret om att äga 50% aktier och röster i Shelton inte var uppfyllt. Oljeproduktion Petrogrand hade ingen oljeproduktion under. Omsättning och resultat Petrogrand hade inga rörelseintäkter under året och inte heller några produktionsrelaterade rörelsekostnader. Under perioden uppkom därmed heller inga försäljnings- och distributionskostnader. Administrationskostnaderna uppgick till TSEK ( ) av vilka ca TSEK är kostnader av engångskaraktär, som uppstod under första halvåret, relaterade till legala åtgärder i samband med Shelton Petroleum-affären. Rörelseresultatet för året blev därmed TSEK ( ). De finansiella intäkterna uppgick till TSEK (3 444). Resultat från finansiella investeringar uppgick till TSEK (-869) vilket inkluderar valutaeffekter om TSEK (-3 768) vilka främst består av omvärderingen av placeringen i USD under året. Finansnettot inkluderar även resultateffekter av förändringen i verkligt värde på placeringen av bolagets överskottslikviditet, se nedan under Finansiering och likviditet. 12

13 För räkenskapsåret visar koncernen ett nettoresultat efter skatt om TSEK ( ), motsvarande -0,32 SEK per aktie (-4,25). För perio den redovisas ingen skattepost. Investeringar Investeringarna i immateriella anläggningstillgångar under året uppgick i koncernen till 0 TSEK (662). Under tredje kvartalet gjordes reservering för nedskrivning av immateriella tillgångar. Därför redovisas inga immateriella tillgångar i koncernens balansräkning 31 december. Finansiering och likviditet Vid slutet av perioden har TSEK placerats under förvaltning i Ryssland. Dessa tillgångar redovisas som Finansiella tillgångar som redovisas via resultaträkningen. Värdering av portföljen är gjord enligt marknadsvärdeprincipen. Tillgångarna består av obligationer med ett nominellt värde av TUSD som förfaller till betalning under Resultatet från investeringar redovisas i de finansiella rapporterna som förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar som redovisas via resultaträkningen uppgående till TSEK (3 394). Per den 31 december uppgick likvida medel placerade i Ryssland till TSEK (5 218) och i Sverige till TSEK (87 816). Därmed uppgick totala likvida medel vid fjärde kvartalets slut till TSEK (93 034). Per 31 december ägde Petrogrand ( ) B-aktier i Shelton Petroleum AB (publ) ( Shelton ). Aktiepriset på dessa aktier vid periodens slut uppgick till 12,30 SEK (24,00). Därmed värderades investeringen då till TSEK (36 000). Den orealiserade värdeförändringen om TSEK (6 000) redovisas som Orealiserad värdeförändring av finansiella tillgångar som kan säljas i s rapport över resultat och övrigt totalresultat. Totala tillgängliga medel uppgick den 31 december till TSEK ( ). Totala finansiella tillgångar inklusive värdet av aktier i Shelton uppgick den 31 december till TSEK ( ). Anställda Antalet anställda i genomsnitt under verksamhetsåret var i koncernbolagen 14 personer varav 7 kvinnor och 7 män. 10 var anställda i dotterbolagen i Ryssland och 4 personer i moderbolaget i Sverige. Vid årsslutet var 12 (14) personer anställda, 10 i Ryssland och 2 i Sverige. Tvister Bolaget hade inga kända pågående tvister per 31 december. Styrelsearbetet Vid verksamhetsårets början bestod Petrogrands styrelse av fem ledamöter inklusive VD och två suppleanter. Vid den extra bolagsstämman den 7 mars omvaldes Maks Grinfeld och Mikael Wallgren till styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter valdes Timur Rodionov, Lars Jacobsson och James Smith. Mikael Wallgren utsågs av stämman till styrelsens ordförande. Vid årsstämman den 27 juni omvaldes samtliga dessa ledamöter. Under verksamhetsåret genomfördes i Petrogrand totalt 18 protokollförda styrelsemöten. Finanspolicy Petrogrand påverkas av en rad finansiella risker och bolaget har utarbetat en finanspolicy med ett regelverk för hur bolaget ska hantera sina finansiella tillgångar och operationer. Policyn klargör också fördelningen av ansvar mellan företagsledningen och styrelsen. I det följande redovisas finanspolicyns huvudsakliga innehåll. Valutahantering har två funktionella valutor, svenska kronor (SEK) och ryska rubel (RUB) och därför ska likvida medel placeras i SEK eller i RUB. Andra valutor ska förekomma endast i undantagsfall och för specifika ändamål. Behovet av SEK är för täckande av administrativa och koncernmässiga kostnader i Sverige, medan syftet med de likvida medel som placeras i RUB är att täcka drivandet av Bolagets operationella- och investeringsrelaterade verksamhet i Ryssland. Likviditetshantering Likviditetshantering syftar till att säkerställa tillgången till rörelsekapital och att Bolaget ska kunna uppfylla alla finansiella åtaganden i rätt tid. Finanspolicyn sätter ramar för hur mycket likvida medel som ska finnas omedelbart tillgängliga på bankkonton i Sverige och Ryssland. Överskottslikviditet definieras som likvida medel som inte behövs för Bolagets normala operationer, sett över en tremånadersperiod. Målen för investeringar av överskottslikviditet är 1) Att bevara kapitalet 2) Att säkerställa tillgång till likviditet 13

14 3) Att ge en avkastning i linje med marknadens krav. Vid beslut om placeringar ska beaktas valutarisker, motpartsrisker och relationen mellan förväntad avkastning och tid till förfall. Möjligheten till förtida inlösen av en placering och kostnaden ska också tas i beaktande. Överskottslikviditet kan placeras som fastränteplaceringar eller under kapitalförvaltning hos banker och förvaltare i Sverige eller i utlandet. Vid placeringar av medel under kapitalförvaltning specificerar bolaget de ramar inom vilka förvaltaren kan agera och därvid ska huvuddelen av placeringarna göras i obligationsmarknaden men även i en mindre del på aktiemarknaden. Motparter Alla motparter såsom banker, mäklare och övriga finansinstitut måste godkännas av styrelsen innan några affärsrelationer kan inledas. Godkända motparter listas i en motpartslista som kontinuerligt hålls uppdaterad. Utdelningspolicy Styrelsen för Petrogrand anser att lämnande av utdelningar är viktigt och ska eftersträvas på sikt. I uppbyggnadsskedet av koncernen, d.v.s. åtminstone under de närmast kommande verksamhetsåren, måste det dock prioriteras att uppnå ett positivt kassaflöde. I det långa loppet ska en attraktiv utdelning lämnas beaktandes bland annat koncernens finansiella ställning och investeringbehov. Skattesituation Då det inte fanns någon produktion eller försäljning av olja under verksamhetsåret var den ryska verksamheten inte föremål för royalty- och exportskatt. et i Sverige har under året som enda intäktskälla kapitalinkomster från placerad överskottslikviditet i Sverige och Ryssland. Emellanåt kan tillkomma nettoeffekten av valutarörelserna på koncernens tillgångar och skulder denominerade i utländsk valuta. Givet de förvaltningskostnader som uppstår i moderbolaget bedöms att ingen eller endast ringa bolagsskatt kommer att betalas i Sverige under de närmaste åren. Aktiekapital Bolagets aktiekapital uppgick till SEK vid ingången till fördelat på utestående aktier, var och en med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Årsstämman den 15 juni 2011 fattade beslut om ett incitamentsprogram 2011/ för bolagets anställda. Inom ramen för programmet har totalt teckningsoptioner tecknats och förvärvats, 1 option ger rätt att teckna 1 aktie. Samtliga optioner har annullerats den 15 juli. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Petrogrand är ett mindre oljeföretag verksamt i Ryssland utsatt för betydande risker. Vissa av dessa är branschspecifika medan andra är generella eller Rysslandsrelaterade. Nedan beskrivs ett antal av de största osäkerhetsfaktorerna enligt styrelsens bedömning: Oljeprisrisk När koncernen påbörjar produktion kommer den att bestå av en enda produktgrupp, nämligen olja och gas. En förändring i dessa priser får en omedelbar inverkan på koncernens ställning och möjlighet. Världsmarknadspriset på olja uppvisar historiskt stora fluktuationer och inga garantier kan ges avseende den framtida oljeprisutvecklingen. Bolagets känslighet i en situation där det producerar olja kommer att vara beroende av mängden såld olja och förändringen i oljepriset. Då koncernen i dagsläget inte har någon produktion eller försäljning av olja och gas, kommer en kraftig förändring i priset på olja och gas att sett ur Bolagets perspektiv att öppna upp för eller alternativt försvåra möjligheter för förvärv av bolag och licenser. Projekt- och finansieringsrisk Att bygga ut oljefält är mycket kapitalkrävande. Vanligtvis tar det 2 5 år inklusive prospekteringsfasen att sätta ett oljefält i produktion. Under dessa tidiga år kräver oljefyndigheten tillgång på finansiering. Om licensägaren ej själv har tillräckliga medel blir man beroende av externa finansieringskällor. Om själva utbyggnaden försenas, eller om riskaversionen på finansmarknaden tilltar, kan svårighet uppstå att sätta oljefyndigheterna i produktion alternativt att bringa dem i storskalig produktion. Byråkrati och politiska risker Petrogrand agerar i dagsläget i ett enda land, nämligen i Ryssland. Ryssland är en ung demokrati och den politiska situationen är ej lika stabil som i det mer mogna Västeuropa. Ingripanden från de ryska myndigheternas sida i den privata företagsvärlden är ej ovanliga. Ibland kan dessa ingripanden förefalla godtyckliga och ogrundade. Det kan till exempel röra skatteområdet eller miljölagstiftningen. Geologisk risk Alla uppskattningar av utvinningsbara oljereserver i marken bygger till stor del på sannolikhetsbedömningar. Det finns därför inga garantier för att uppskattade oljereserver kommer att vara oföränd- 14

Delårsrapport januari-juni 2015. Petrogrand AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2015. Petrogrand AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Petrogrand AB (publ) 28 augusti 2015 Andra kvartalet 2015 Förvärv av andel om 49% i Ripiano Holdings Ltd, med tre producerande oljefält i Komi i Ryssland Under andra kvartalet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern

Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern Årsredovisning 011 INNEHÅLL INLEDNING Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern Bolaget är i ett mycket aktivt och spännande skede, och vi har ett mycket spännande år framför oss. Försäljningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN...

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... Innehåll INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2012... 5 LIKVIDITET... 6 AKTIEKAPITAL... 6 HÄNDELSER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING JANUARI - DECEMBER 2010 Contents G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm

Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm 2013 Definitioner och förkortningar Tethys Oil eller Bolaget Tethys Oil AB (publ), org. nr. 556615-8266 Koncernen Tethys Oil AB (publ) med dotterbolag,

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Starbreeze AB (publ)

Starbreeze AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932 Räkenskapsåret 2006-07-01 2007-06-30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Året i korthet... 3 VD har ordet...

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:-

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009 Klänning 199:- Ring 49:50 INNEHÅLL DEL 2 H&M I SIFFROR 2009 inklusive årsredovisning och koncernredovisning ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015 Q2 och halvårsrapport och halvårsrapport Försäljning andra kvartalet uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer