Definitioner och generella förkortningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definitioner och generella förkortningar"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Året i korthet Den 17 februari offentliggör Shelton Petroleum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Petrogrand. Den 7 mars genomfördes en extra bolagsstämma i Petrogrand AB, där det bestämdes att Maks Grinfeld och Mikael Wallgren omvaldes som styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Lars Jacobsson. Timur Rodionov och James Smith, tidigare suppleanter, valdes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Wallgren utsågs av den extra bolagsstämman till styrelsens ordförande. Den 21 mars lämnar Petrogrand AB ett kontanterbjudande att förvärva samtliga aktier i Shelton Petroleum AB av serie A och B. Den 2 juli offentliggör Petrogrand att aktiebudet på Shelton inte kommer att fullföljas, då Petrogrand den 2 juli endast äger aktier, motsvarande 26,7 procent av aktiekapitalet och 19,5 av rösterna i Shelton. Vid den extra bolagsstämman den 14 maj avslogs Shelton Petroleum AB:s förslag om entledigande av styrelsen i Petrogrands AB (publ). Den 26 juni ingår Petrogrand och Shelton Petroleum ett avtal för att skapa tid och förutsättningar att lösa upp korsägandet, vilket ger bolagen möjligheter att på egen hand utveckla sina verksamheter och licensportföljer. Avtalet gällde till och med slutet av september. Året i korthet 2 Definitioner och generella förkortningar 2 VD har ordet 3 Licensområden 4 Verksamhet 6 Nyckeltal 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelse 10 Ledning 11 Förvaltningsberättelse 12 s rapporter 17 ets rapporter 21 Noter 24 Styrelsens undertecknande 39 Revisionsberättelse 40 Tidpunkter för ekonomisk information 41 Årsstämma Adresser 42 Definitioner och generella förkortningar First North First North OMX Nordic Exchange Stockholm AB Kortnamn på First North Från och med den 25 maj 2010 handlas bolaget under kortnamn PETRO Petrogrand/Bolaget/ Petrogrand AB (publ), med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang Kolväten Kolväten är ett naturligt förekommande organiskt ämne bestående av väte och kol. Inkluderar råolja, naturgas och kondensat Licens Ett bolag är garanterad rätten till en koncession och står för kostnaderna för prospektering och utbyggnad mot att man betalar staten licensavgift, skatter och avgifter för eventuell produktion Seismik En metod för geofysisk prospektering genom interaktion mellan ljudvågor och berggrunden SEK TSEK MSEK USD TUSD MUSD RUB TRUB MRUB 2D Svenska kronor Tusental svenska kronor Miljontal svenska kronor USA dollar Tusental USA dollar Miljontal USA dollar Ryska rubel Tusental ryska rubel Miljontal ryska rubel Tvådimensionell 2

3 VD har ordet Bäste aktieägare i Petrogrand, Vänligen låt mig presentera mig själv som nyligen tillträdd verkställande direktör i Petrogrand AB. Mitt namn är Dmitry Zubatyuk, jag är inte helt ny i Petrogrand då jag tidigare har varit styrelsemedlem i bolaget mellan 2012 och. Före dess var jag bankir vid investmentbanken Renaissance Capital i Ryssland, som var finansiell rådgivare till Petrogrand (då vid namn Malka Oil) gällande försäljningen 2010 av de dåvarande oljeproducerande tillgångarna i Tomsk till ryska Gazprom Neft. Under de senaste tio åren har jag arbetat som investmentbankir med inriktning på oljesektorn i två företag av global kaliber i Ryssland, nämligen i Renaissance Capital och i Sberbank. Mitt jobb där gav mig en djupgående insikt i den ryska oljeoch gassektorn. Även om jag arbetade i Ryssland medförde befattningen ett omfattande resande i världen, speciellt till de olika globala olje- och finanscentrumen. Vad för mig då till Sverige, och vad gör mig lämpad att vara verkställande direktör för ett svenskt publikt noterat företag? Mina kvalifikationer bör bedömas av andra än mig själv, men som ovan sagts har jag omfattande erfarenhet från både de ryska olje- och finansbranscherna. Denna erfarenhet har givit mig kunskap om faktorer som lokala sedvänjor, oljeindustriregler, byråkrati, olika kulturer och nu även det globala politiska läget. Jag tror att sådana kunskaper är nyckeltillgångar för att framgångsrikt kunna utveckla ett medelstort ryskt oljebolag i tillväxtfasen. Därefter vill jag kommentera de senaste kapitlen i vårt bolags historia. Prospekteringsbrunnarna som borrades i Tomskregionen visade sig inte vara särskilt framgångsrika. Därtill har Petrogrand och oljebolagsgrannen i Stockholm, Shelton Petroleum, under en lång period varit invecklade i en maktkamp i syfte att ta över kontrollen över varandra. Denna öppna kamp har inte gynnat någon av de två parterna. Vidare har Petrogrand, som är ett oljebolag både i praktiken och till själen, under the senaste två åren i huvudsak istället varit invecklat i finansiella transaktioner på obligations- och aktiemarknaderna. Detta samtidigit som företagsledningen till stora pengar varit kontrakterad för att handa främst oljerelaterade frågor. Vad väntar nu Petrogrand på vägen framåt? Oro på de finansiella marknaderna och i världspolitiken med påföljande volatila råvarupriser har skapat instabilitet och osäkerhet. Trots det har Petrogrand i detta exceptionella läge passat på att nå ett viktigt etappmål efter slutet av räkenskapsåret. Då köptes en 49% andel i ett oljeproducerande bolag med betydande tillväxtpotential Ripiano Holdings Ltd. Detta företag äger via sina ryska dotterbolag mer än 36 miljoner fat oljereserver enligt strikta ryska standards. Ripiano-koncernen producerar dagligen mer än fat olja, och har med Petro grands stöd goda förutsättningar att öka produktionstakten redan detta år. Detta förvärv är första steget i Petrogrands strategiska målsättning att bli en betydande oljeproducent. Jag ser idag en stor skillnad mellan det fundamentala värdet på oljebolag i det f d Sovjetunionen (FSU) och deras motsvarande börsvärden. Diskrepensen förklaras av nervositet gällande oljepriset och även av den politiska risken i denna del av världen. Jag vill utnyttja denna sällsynta möjlighet till att öka på vår stolek och till att generera mer värden för våra aktieägare. I tillägg till ovan ser jag min roll som den som finner och bringar in en ledningsgrupp som oförtrutet kommer att vaka över och säkerställa kostnadsoptimering av nuvarande och framtida oljefält. Ledningsgruppen ska även ha uppvisad erfarenhet av att driva producerande oljefält. Vi har redan påbörjat rekrytering av en VD för Petrogrands ryska dotterbolag, och denne kommer även att ta aktiv del i den dagliga ledningen av intressebolaget Ripianos ryska dotterbolag. Jag är även mycket tacksam för stödet från den nya styrelsen i Petrogrand. Där har David Sturt och Sven-Erik Zachrisson dokumenterad och djup geologisk och annan oljeerfarenhet, Torbjörn Ranta har arbetat mycket länge i Ryssland och Cheddi Liljeström har mångårig juridisk erfarenhet. Tack för er uppmärksamhet, och välkomna till vår årsstämma i Stockholm den 23 juni. Vänligen, Dmitry Zubatyuk Verkställande Direktör 3

4 Licensområden Nizhnepaninsky Yta: 1 533,3 km² Seismik: 470 löpkilometer äldre seismik samt 618 löpkilometer ny seismik Resursuppskattning: 31,3 miljoner ton C3-klassificering Strukturer: Yuzhno-Nazinskaya, Ambarskaya, Paninskaya och Nizhnepaninsky Nizhnepaninsky licensområde är beläget längs floden Ob i den nordvästra delen av Tomskregionen. Den totala ytan är 1 533,3 kvadratkilometer. Strax utanför licensområdets sydvästra gräns går en oljeledning som ägs av ryska statliga bolaget Transneft. Parallellt med oljeledningen är en kraftledning dragen. Licensområdet utvärderades under 60-talet och den statliga kommittén för naturresurser fastställde då att resurserna uppgår till 8,7 miljoner ton C3, enligt den ryska klassificeringen (ca 65,2 miljoner fat). Under genomförde den statliga myndigheten Tomsk Geophysical Trust 470 löpkilometer seismiska undersökningar på licensområdet. På uppdrag av Petrogrand har det välkända oljeserviceföretaget lntegras lokala dotterbolag, under vintern 2010/2011, utfört ytterligare 618 löpkilometer seismiska undersökningar med modern teknik. Prospekteringen fokuserade främst på Krita, Jura och Paleozoikum-nivåerna som alla bedömdes ha förutsättningar att innehålla kolväten. Borrningar utfördes på två ställen under 2012; Yuzhno- Nazinskaya 232 samt Zapadno-Ambarskaya 6. Båda brunnarna borrades till planerat måldjup om meter respektive meter. Under borrningarna gjordes mängder av tester och studier. Reservoarkvaliteten visade sig vara ogynnsam för oljeproduktion och inga kommersiella volymer hittades i någon av brunnarna. Muromsky-2 Muromsky-2 licensområde är beläget i den nordvästra delen av Tomskregionen, 500 km från Tomsk och 170 km från samhället Strezhevoy. Den totala ytan är 1 124,5 kvadratkilometer. En gasledning ägd av Tomskgazprom går igenom licensområdet. Nordväst om området går en oljeledning ägd av Tomskneft. Det nationella transportsystemets oljeoch gasledningarna återfinns 30 kilometer öster om licensområdet. På 60-talet genomfördes seismiska undersökningar i licensområdet. Under åren 2005 till 2008 genomförde den tidigare licensinnehavaren seismiska undersökningar (2D) på Muromsky-2. Under hösten/ vintern 2011 har Petrogrand arbetat med att verifiera de resursuppskattningar som gjorts på området, och den uppdaterade rapporten visade på 20,5 miljoner ton C3 resurser. Denna innefattar två av de fyra objekt som den tidigare licensinnehavaren identifierat. Under första halvan av 2012 har kompletterande 2D-seismik om ca 350 löpkilometer insamlats. Resultatet av detta visar på ett intressant område där minst ett intressant objekt identifierats. Prospekteringen var inriktad på Krita, Jura och Paleozoikum-nivåerna som alla bedömdes ha förutsättningar att innehålla kolväten. Brunnen Ragozinskaya 3 påbörjades i början av mars 2012 och nådde planerat måldjup. Flera studier och prover togs under borrningen. Brunnen testade enbart vatten utan tecken på kolväten. 4

5 5

6 Verksamhet Det under 2012 genomförda borrprogrammet samt de seismiska undersökningarna har lett till att bolaget reducerade uppskattningen av C3-resurser för Nizhnepaninsky från 54,8 miljoner ton till 31,3 miljoner ton. Detta har registrerats hos Tomsknedra under mars månad, den myndighet som ansvarar för resursregistreringar. Under året har verksamheten på Petrogrands licensområden främst varit inriktad på att återställa områdena runt borrhålen. Miljö För att leva upp till gällande miljökrav har företaget Tomskgeomonitoring anlitats för att genomföra mätningar i fält som ska användas i miljöarbetet. Detta för att kunna jämföra situationen före och efter prospekteringsarbetet. Mätningarna ska ge svar på bland annat eventuella förändringar av vattenkvalité, sediment, jord och luft. Resultaten kommer att användas för att bestämma omfattningen av det fortsatta miljöarbetet. 6

7 Nyckeltal Nyckeltalen avser koncernen Definitioner Kapitalstruktur Eget kapital, TSEK Eget kapital vid periodens slut Soliditet, % 98,9% 97,4% Eget kapital i procent av balansomslutningen Kassaflöde och likviditet Kassaflöde före investeringar, TSEK Rörelseresultat efter justeringar för ej kassaflödespåverkande poster minus förändringen av rörelsekapital Kassaflöde efter investeringar och finansiering, TSEK Rörelseresultat efter justeringar för ej kassaflödespåverkande poster minus förändringen av rörelsekapital och investeringar samt efter finansiering Likvida medel, TSEK Banktillgodohavanden och kassa vid periodens slut Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar, TSEK 663 Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Anställda Medeltal anställda under perioden Aktiedata Antal utestående aktier före utspädning vid periodslutet Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden före utspädning Antal aktier vid periodslutet utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner Det vägda genomsnittliga antalet faktiskt utestående aktier under perioden i fråga Latent utspädning antal aktier Latent utspädning i antal aktier vid inlösen av samtliga utestående teckningsoptioner Kvotvärde, SEK 1,00 1,00 Aktiekapitalet delat med antalet utestående aktier Resultat per aktie, SEK -0,32-4,25 Resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden före utspädning Eget kapital per aktie, SEK 7,72 8,98 Eget kapital delat med antalet utestående aktier vid periodslutet 7

8 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktier och Aktiekapital Bolagets aktiekapital uppgående till SEK var vid slutet av fördelat på utestående aktier, var och en med ett kvotvärde om 1 SEK. Gränserna för aktiekapitalet är lägst och högst SEK och gränserna för antalet aktier är lägst och högst Aktiekapitalet är denominerat i SEK och varje aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Petrogrand äger inga egna aktier. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Såvitt styrelsen för Petrogrand känner till föreligger inga konsortialavtal eller andra liknande avtal som begränsar eller ändrar rätten för aktieägare att rösta på bolagsstämmor i Bolaget. Notering Aktien noterades under sitt tidigare namn Malka Oil i februari 2007 på Nordic MTF. Den 20 november samma år genomfördes ett byte av noteringsplats till OMX First North Stockholm. I och med namnbytet till Petrogrand AB handlas aktien sedan den 25 maj 2010 under namnet PETRO på OMX First North i Stockholm. Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick den 31 mars 2015 till Nedanstående tabell visar ägarförhållanden per 31 mars Optionsprogram Årsstämman den 15 juni 2011 fattade beslut om ett incitamentsprogram 2011/ för bolagets anställda. Inom ramen för programmet har totalt teckningsoptioner tecknats och förvärvats. En option ger rätt att teckna en aktie. Samtliga optioner har annullerats den 15 juli. Ägarstruktur i Petrogrand AB per 31 mars 2015 De största ägarna (enligt uppgift från Euroclear) Innehav antal aktier Ägande i % Shelton Petroleum AB ,8 LGT BANK AG W / Mysteel Management Ltd ,1 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,3 Stena (Switzerland) AG ,1 UBS AG Clients Accounts ,4 SIX SIS AG, W8IMY ,4 Mexor i Skellefteå AB ,1 Trappgatan Invest AB ,5 Handelsbanken Liv ,3 Dynamic Holding AB ,2 Summa ,2 Summa övriga ägare ,8 Totalt antal aktier ,0 8

9 Petrogrand aktiekurs, och första kvartalet 2015 Aktiekurs, SEK 10 Volym, tusental jan mar maj jul sep nov jan mar 0 9

10 Styrelse Styrelse vald på extra bolagsstämma den 10 april 2015 Cheddi Liljeström, styrelseordförande Cheddi Liljeström är Senior Counsel på den svenska advokatbyrån Advokatfirman Delphi. Cheddi är styrelseledamot i de svenska aktiebolagen Shelton Petroleum AB och Karelia Timber Intressenter AB. Cheddi har såväl svensk som amerikansk juristutbildning och har undervisat vid Uppsala Universitet samt New York University, School of Law. Han är medlem av såväl det svenska advokatsamfundet som advokatsamfundet i New York. Cheddi har lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl privata som publika bolag. Svensk medborgare född 1954 Innehav i Petrogrand: 0 aktier. Dmitry Zubatyuk, styrelseledamot, VD Styrelseledamot för bolaget under (se nästa sida under Ledning) Torbjörn Ranta, styrelseledamot Torbjörn Ranta är för närvarande VD för Nickel Mountain Group AB och har över 15 års internationell och kommersiell erfarenhet från publika noterade bolag inom naturresurssektorn (i huvudsak olja och gas). Torbjörn har arbetat som VD för bl.a. Vostok Nafta (portföljinvesteringar inom olje & gassektorn) och Vostok Oil (oljeproduktion). Mellan 2004 och 2009 var Torbjörn VD för Central Asia Gold (guldproduktion). Sedan 2009 har han arbetat som seniorkonsult med fokus på Östeuropa. Bland kunderna återfinns bland andra Alpcot Capital Management Ltd. Han har haft styrelseuppdrag för Vostok Nafta Investment Ltd ( ), North Atlantic Natural Resources ( ), Central Asia Gold AB ( ), Malka Oil AB ( ), Tomsk Refining AB ( ) och Urals Energy Ltd (2012 ). Torbjörn Ranta har tjänstgjort som styrelseledamot för bolaget under och var tillförordnad VD fram till i början av Sven-Eric Zachrisson, styrelseledamot Sven-Eric Zachrisson är för närvarande styrelseledamot i Gripen Oil & Gas med verksamhet inom prospektering och produktion av olja och gas i Sverige och har över 30 års erfarenhet från oljeindustrin och tjänstgjorde som VD för Svenska Petroleum Exploration under åren samt som styrelseledamot för Preem under flera år. Sven-Eric har tjänstgjort som styrelseordförande för bolaget under Sven-Eric har en Civilingenjörsexamen (kemisk teknologi) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och en ekonomiexamen från Stockholms Universitet. Svensk medborgare född Innehav i Petrogrand AB: 0 aktier David Sturt, styrelseledamot David Sturt har över 29 års internationell erfarenhet inom olje- och gasindustrin, förvärvad genom arbete i projekt i Europa, OSS, Afrika samt Sydostasien. Sedan 2012 är David anställd som Senior Vice President i Azimuth Limited och är fortfarande en av de aktieägare som grundade VTX, ett olje- och gasproduktionsbolag med tillgångar i Indiana och Illinois, skapat efter försäljningen av VistaTex. Under arbetade David som styrelsesuppleant och chef för Upstream i Ukrnafta. David var en av de aktieägare som grundade VistaTex, ett gasproduktionsbolag med kustnära tillgångar i USA, nyligen förvärvat av Dome Energy. David har en fil. kand. (honors) i geovetenskap från Kingston Polytechnic University, en Master of Science i prospektering och geofysik från Leeds University samt en examen i företagsekonomi från Herriott Watt University. Född 1962 Innehav i Petrogrand AB: 0 aktier Torbjörn har en examen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Svensk medborgare född 1962 Innehav i Petrogrand AB: 0 aktier 10

11 Ledning Revisor Dmitry Zubatyuk, styrelseledamot, VD Dmitry Zubatyuk har över 12 års erfarenhet avseende investment banking, finansiering och riskkapitalinvesteringar med primärt fokus på olja & gas samt IT-sektorn och har en omfattande marknadserfarenhet avseende Ryssland och OSS. Dmitry är styrelseledamot i svenska bolaget Shelton Petroleum AB. Dmitry har tidigare arbetat för Sberbank CIB som meddirektör avseende olja- och gassektorn samt investment banking och för Renaissance Capital som Director avseende investeringar i olja och gas. Bolagets revisorer är Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers AB, vilka valdes till bolagets revisorer på årsstämman till slutet av årsstämman som hålls under Huvudansvarig revisor är Martin Johansson. Dmitry Zubatyuk har tjänstgjort som styrelseledamot för bolaget under Han har en utbildning från Moscow State University i mekanik och matematik och en mastersutbildning i ekonomi. Rysk medborgare, född 1980 Innehav i Petrogrand: 0 aktier 11

12 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Petrogrand AB (publ), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december. Koncernstruktur och bakgrund Petrogrand AB (publ) (Petrogrand) är ett svenskt oljebolag med verksamhet i Ryssland. et är ett holdingbolag med ansvar för kapitalanskaffning, strategiuppläggning, investerarrelationer och hantering av den publika noteringen etc. et har sitt säte och sitt kontor i Stockholm. På dotterbolagsnivå drivs den operativa verksamheten. bestod vid verksamhetsårets slut av det svenska moderbolaget samt de helägda ryska dotterbolagen LLC Petrogrand (LLC Petrogrand), LLC Petrogrand Exploration and Production (Petrogrand EP), LLC Petrogrand Invest (LLC Petrogrand Invest) och LLC Petrogrand Oil (Petrogrand Oil) som är ett dotterbolag till LLC Petrogrand och LLC Petrogrand Invest, samt det svenska dotterbolaget Petrogrand Invest AB. LLC Petrogrand har sitt säte i Moskva och har till uppgift att leda den ryska verksamheten. Petrogrand EP har sitt säte i Tomsk i Sibirien. Tomsk-regionen är en av de ledande olje- och gasproducerande regionerna i Ryssland. Petrogrand EP etablerades för att kunna delta i den auktion i början av december 2010 vid vilken den ryska staten sålde rättigheterna till licensområdet Nizhnepaninsky i Tomsk-regionen. Petrogrand EP vann denna auktion och är därmed ägare till Nizhnepaninsky-licensen. LLC Petrogrand Invest har sitt säte i Tomsk i Sibirien. LLC Petrogrand Invest etablerades i syfte att kunna delta med en ansökan om tilldelningen av licensen till fältet Muromskij-2. Bolaget erhöll i april 2011 rättigheten att under 5 år genomföra geologiska undersökningar på licensområdet. Antalet aktieägare i moderbolaget uppgick per 31 mars 2015 till et är sedan 2005 anslutet till Euroclear/VPC-systemet i Sverige. Aktien noterades under sitt tidigare namn Malka Oil i februari 2007 på Nordic MTF. Den 20 november samma år genomfördes byte av noteringplats till OMX First North i Stockholm. I och med namnbytet till Petrogrand AB handlas aktien sedan den 25 maj 2010 under namnet PETRO på OMX First North i Stockholm. Verksamhet På extra bolagsstämma i Petrogrand AB (publ) ( Bolaget ) beslutades den 7 mars följande. Maks Grinfeld och Mikael Wallgren omvaldes till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Lars Jacobsson. Timur Rodionov och James Smith, tidigare suppleanter, valdes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Wallgren utsågs av den extra bolagsstämman till styrelsens ordförande. Den 22 januari gick Shelton Petroleum AB ut med information om ett offentligt bud till Petrogrands aktieägare. Den 17 februari offentliggjordes ett prospekt avseende offentligt uppköpserbjudande. Den 14 april meddelar Shelton Petroleum AB att det har avslutat det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Petrogrand. Shelton Petroleum ägde vid den tidpunkten aktier i Petrogrand motsvarande cirka 28,8 % av aktierna i Bolaget. Den 21 mars lämnade Petrogrand AB ett offentligt kontanterbjudande till Shelton Petroleums aktieägare. Petrogrand AB (publ) publicerade därvid ett offentlig kontanterbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ). Efter acceptperiodens slut beslöt Petrogrand att inte fullfölja budet då villkoret om att äga 50% aktier och röster i Shelton inte var uppfyllt. Oljeproduktion Petrogrand hade ingen oljeproduktion under. Omsättning och resultat Petrogrand hade inga rörelseintäkter under året och inte heller några produktionsrelaterade rörelsekostnader. Under perioden uppkom därmed heller inga försäljnings- och distributionskostnader. Administrationskostnaderna uppgick till TSEK ( ) av vilka ca TSEK är kostnader av engångskaraktär, som uppstod under första halvåret, relaterade till legala åtgärder i samband med Shelton Petroleum-affären. Rörelseresultatet för året blev därmed TSEK ( ). De finansiella intäkterna uppgick till TSEK (3 444). Resultat från finansiella investeringar uppgick till TSEK (-869) vilket inkluderar valutaeffekter om TSEK (-3 768) vilka främst består av omvärderingen av placeringen i USD under året. Finansnettot inkluderar även resultateffekter av förändringen i verkligt värde på placeringen av bolagets överskottslikviditet, se nedan under Finansiering och likviditet. 12

13 För räkenskapsåret visar koncernen ett nettoresultat efter skatt om TSEK ( ), motsvarande -0,32 SEK per aktie (-4,25). För perio den redovisas ingen skattepost. Investeringar Investeringarna i immateriella anläggningstillgångar under året uppgick i koncernen till 0 TSEK (662). Under tredje kvartalet gjordes reservering för nedskrivning av immateriella tillgångar. Därför redovisas inga immateriella tillgångar i koncernens balansräkning 31 december. Finansiering och likviditet Vid slutet av perioden har TSEK placerats under förvaltning i Ryssland. Dessa tillgångar redovisas som Finansiella tillgångar som redovisas via resultaträkningen. Värdering av portföljen är gjord enligt marknadsvärdeprincipen. Tillgångarna består av obligationer med ett nominellt värde av TUSD som förfaller till betalning under Resultatet från investeringar redovisas i de finansiella rapporterna som förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar som redovisas via resultaträkningen uppgående till TSEK (3 394). Per den 31 december uppgick likvida medel placerade i Ryssland till TSEK (5 218) och i Sverige till TSEK (87 816). Därmed uppgick totala likvida medel vid fjärde kvartalets slut till TSEK (93 034). Per 31 december ägde Petrogrand ( ) B-aktier i Shelton Petroleum AB (publ) ( Shelton ). Aktiepriset på dessa aktier vid periodens slut uppgick till 12,30 SEK (24,00). Därmed värderades investeringen då till TSEK (36 000). Den orealiserade värdeförändringen om TSEK (6 000) redovisas som Orealiserad värdeförändring av finansiella tillgångar som kan säljas i s rapport över resultat och övrigt totalresultat. Totala tillgängliga medel uppgick den 31 december till TSEK ( ). Totala finansiella tillgångar inklusive värdet av aktier i Shelton uppgick den 31 december till TSEK ( ). Anställda Antalet anställda i genomsnitt under verksamhetsåret var i koncernbolagen 14 personer varav 7 kvinnor och 7 män. 10 var anställda i dotterbolagen i Ryssland och 4 personer i moderbolaget i Sverige. Vid årsslutet var 12 (14) personer anställda, 10 i Ryssland och 2 i Sverige. Tvister Bolaget hade inga kända pågående tvister per 31 december. Styrelsearbetet Vid verksamhetsårets början bestod Petrogrands styrelse av fem ledamöter inklusive VD och två suppleanter. Vid den extra bolagsstämman den 7 mars omvaldes Maks Grinfeld och Mikael Wallgren till styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter valdes Timur Rodionov, Lars Jacobsson och James Smith. Mikael Wallgren utsågs av stämman till styrelsens ordförande. Vid årsstämman den 27 juni omvaldes samtliga dessa ledamöter. Under verksamhetsåret genomfördes i Petrogrand totalt 18 protokollförda styrelsemöten. Finanspolicy Petrogrand påverkas av en rad finansiella risker och bolaget har utarbetat en finanspolicy med ett regelverk för hur bolaget ska hantera sina finansiella tillgångar och operationer. Policyn klargör också fördelningen av ansvar mellan företagsledningen och styrelsen. I det följande redovisas finanspolicyns huvudsakliga innehåll. Valutahantering har två funktionella valutor, svenska kronor (SEK) och ryska rubel (RUB) och därför ska likvida medel placeras i SEK eller i RUB. Andra valutor ska förekomma endast i undantagsfall och för specifika ändamål. Behovet av SEK är för täckande av administrativa och koncernmässiga kostnader i Sverige, medan syftet med de likvida medel som placeras i RUB är att täcka drivandet av Bolagets operationella- och investeringsrelaterade verksamhet i Ryssland. Likviditetshantering Likviditetshantering syftar till att säkerställa tillgången till rörelsekapital och att Bolaget ska kunna uppfylla alla finansiella åtaganden i rätt tid. Finanspolicyn sätter ramar för hur mycket likvida medel som ska finnas omedelbart tillgängliga på bankkonton i Sverige och Ryssland. Överskottslikviditet definieras som likvida medel som inte behövs för Bolagets normala operationer, sett över en tremånadersperiod. Målen för investeringar av överskottslikviditet är 1) Att bevara kapitalet 2) Att säkerställa tillgång till likviditet 13

14 3) Att ge en avkastning i linje med marknadens krav. Vid beslut om placeringar ska beaktas valutarisker, motpartsrisker och relationen mellan förväntad avkastning och tid till förfall. Möjligheten till förtida inlösen av en placering och kostnaden ska också tas i beaktande. Överskottslikviditet kan placeras som fastränteplaceringar eller under kapitalförvaltning hos banker och förvaltare i Sverige eller i utlandet. Vid placeringar av medel under kapitalförvaltning specificerar bolaget de ramar inom vilka förvaltaren kan agera och därvid ska huvuddelen av placeringarna göras i obligationsmarknaden men även i en mindre del på aktiemarknaden. Motparter Alla motparter såsom banker, mäklare och övriga finansinstitut måste godkännas av styrelsen innan några affärsrelationer kan inledas. Godkända motparter listas i en motpartslista som kontinuerligt hålls uppdaterad. Utdelningspolicy Styrelsen för Petrogrand anser att lämnande av utdelningar är viktigt och ska eftersträvas på sikt. I uppbyggnadsskedet av koncernen, d.v.s. åtminstone under de närmast kommande verksamhetsåren, måste det dock prioriteras att uppnå ett positivt kassaflöde. I det långa loppet ska en attraktiv utdelning lämnas beaktandes bland annat koncernens finansiella ställning och investeringbehov. Skattesituation Då det inte fanns någon produktion eller försäljning av olja under verksamhetsåret var den ryska verksamheten inte föremål för royalty- och exportskatt. et i Sverige har under året som enda intäktskälla kapitalinkomster från placerad överskottslikviditet i Sverige och Ryssland. Emellanåt kan tillkomma nettoeffekten av valutarörelserna på koncernens tillgångar och skulder denominerade i utländsk valuta. Givet de förvaltningskostnader som uppstår i moderbolaget bedöms att ingen eller endast ringa bolagsskatt kommer att betalas i Sverige under de närmaste åren. Aktiekapital Bolagets aktiekapital uppgick till SEK vid ingången till fördelat på utestående aktier, var och en med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Årsstämman den 15 juni 2011 fattade beslut om ett incitamentsprogram 2011/ för bolagets anställda. Inom ramen för programmet har totalt teckningsoptioner tecknats och förvärvats, 1 option ger rätt att teckna 1 aktie. Samtliga optioner har annullerats den 15 juli. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Petrogrand är ett mindre oljeföretag verksamt i Ryssland utsatt för betydande risker. Vissa av dessa är branschspecifika medan andra är generella eller Rysslandsrelaterade. Nedan beskrivs ett antal av de största osäkerhetsfaktorerna enligt styrelsens bedömning: Oljeprisrisk När koncernen påbörjar produktion kommer den att bestå av en enda produktgrupp, nämligen olja och gas. En förändring i dessa priser får en omedelbar inverkan på koncernens ställning och möjlighet. Världsmarknadspriset på olja uppvisar historiskt stora fluktuationer och inga garantier kan ges avseende den framtida oljeprisutvecklingen. Bolagets känslighet i en situation där det producerar olja kommer att vara beroende av mängden såld olja och förändringen i oljepriset. Då koncernen i dagsläget inte har någon produktion eller försäljning av olja och gas, kommer en kraftig förändring i priset på olja och gas att sett ur Bolagets perspektiv att öppna upp för eller alternativt försvåra möjligheter för förvärv av bolag och licenser. Projekt- och finansieringsrisk Att bygga ut oljefält är mycket kapitalkrävande. Vanligtvis tar det 2 5 år inklusive prospekteringsfasen att sätta ett oljefält i produktion. Under dessa tidiga år kräver oljefyndigheten tillgång på finansiering. Om licensägaren ej själv har tillräckliga medel blir man beroende av externa finansieringskällor. Om själva utbyggnaden försenas, eller om riskaversionen på finansmarknaden tilltar, kan svårighet uppstå att sätta oljefyndigheterna i produktion alternativt att bringa dem i storskalig produktion. Byråkrati och politiska risker Petrogrand agerar i dagsläget i ett enda land, nämligen i Ryssland. Ryssland är en ung demokrati och den politiska situationen är ej lika stabil som i det mer mogna Västeuropa. Ingripanden från de ryska myndigheternas sida i den privata företagsvärlden är ej ovanliga. Ibland kan dessa ingripanden förefalla godtyckliga och ogrundade. Det kan till exempel röra skatteområdet eller miljölagstiftningen. Geologisk risk Alla uppskattningar av utvinningsbara oljereserver i marken bygger till stor del på sannolikhetsbedömningar. Det finns därför inga garantier för att uppskattade oljereserver kommer att vara oföränd- 14

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2013 PETROGRAND AB (publ) 2013-05-03 Första kvartalet 2013 Under första kvartalet hade bolaget inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010

PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 Försäljningen av produktionsbolaget STS-Service genomförd Extra bolagsstämma beslutar att anta ny affärsplan innebärande bland annat att Malka Oil AB (publ)

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015. Petrogrand AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2015. Petrogrand AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Petrogrand AB (publ) 28 augusti 2015 Andra kvartalet 2015 Förvärv av andel om 49% i Ripiano Holdings Ltd, med tre producerande oljefält i Komi i Ryssland Under andra kvartalet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Aktieägarkretsen i bolaget har förändrats och det kan innebära framtida önskemål på styrelsens sammansättning samt bolaget fortsatta utveckling.

Aktieägarkretsen i bolaget har förändrats och det kan innebära framtida önskemål på styrelsens sammansättning samt bolaget fortsatta utveckling. Bokslutskommuniké januari-december 2014 Petrogrand AB (publ) 27 februari 2015 Fjärde kvartalet 2014 Under fjärde kvartalet hade Bolaget inga rörelseintäkter(-). Rörelseresultatet för det Fjärde kvartalet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Stockholm, 21 maj 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari-september Petrogrand AB (publ)

Delårsrapport januari-september Petrogrand AB (publ) Delårsrapport januari-september 2016 Petrogrand AB (publ) 30 december 2016 Januari - september 2016 Under de tre första kvartalen hade Bolaget inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet för de tre första

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer