Aktieägarkretsen i bolaget har förändrats och det kan innebära framtida önskemål på styrelsens sammansättning samt bolaget fortsatta utveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieägarkretsen i bolaget har förändrats och det kan innebära framtida önskemål på styrelsens sammansättning samt bolaget fortsatta utveckling."

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari-december 2014 Petrogrand AB (publ) 27 februari 2015 Fjärde kvartalet 2014 Under fjärde kvartalet hade Bolaget inga rörelseintäkter(-). Rörelseresultatet för det Fjärde kvartalet uppgick till TSEK (-9 303). Totalt uppgick finansnettot under årets fjärde kvartal till TSEK (592), inklusive valutaeffekter om TSEK (-3), och även förändringen i verkligt värde av tillgångar som redovisas via resultat räkningen om (583). Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till TSEK (-8 711). Resultat per aktie under fjärde kvartalet uppgick till SEK 0,18 (-0,22). Januari december 2014 Under 2014 hade Bolaget inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet för perioden uppgick till TSEK ( ) varav ca TSEK extraordinära kostnader av engångskaraktär. Totalt uppgick finansnetto under året uppgick till TSEK (-869) inklusive valutaeffekter om TSEK (-3 768) och förändringen av verkligt värde av tillgångar som redovisas via resultaträkningen om (3 394). Resultat efter skatt för perioden uppgick till TSEK ( ). Resultat per aktie under perioden uppgick till SEK -0,32 (-4,25). Bolaget äger B-aktier i Shelton Petroleum AB vid periodens slut. Talet inom parantes avser motsvarande period 1

2 VD-kommentar Bästa aktieägare, År 2014 har varit ett turbulent och intensivt år med både interna och externa motsättningar. Tillika har vi politiska motsättningar med Ryska Federationen p.g.a. Ukraina krisen, samt valutaoro och kraftigt oljeprisfall. Införda sanktioner påverkar också oljeleverantörer och servicebolag med ex brist i reservdelar. Våra pågående förhandlingar om investeringar har därför löpande tvingats omprövats. Därför i avvaktan på utfallet av olika förhandlingar har bolaget placerat större delen av sin likviditet i US Dollar. Hälften har investerats i ryska statliga bankers Euroobligationer med korta löptider och fast ränta. Den placeringen av vår likviditet har visat sig lönsam. Den 18 december ingick bolaget ett avtal med Shelton Petroleum om aktiebyte. Eftersom transaktionen görs med närstående bolag, krävdes att en extra bolagsstämma måste godkänna detta i båda bolagen. Dock har aktiebytet med Shelton för att lösa upp korsägandet inte genomförts då Shelton ej fick godkänt på sin stämma för denna åtgärd. Trots detta har bolagen fortsatt diskussioner om att undersöka olika möjligheter för att lösa upp korsägandet som är hämmande för båda bolagens utveckling. Vårt resultat för 2014 har påverkats av orealiserade poster i valuta och nedskrivning av aktier i Shelton Petroleum. Kostnadsbesparingar har genomförts och personalstyrkan är reducerad. Resultatet som anges är då klart påverkat av valutavinst 20,8 mkr, extraordinära kostnader för tvistigheter om ca 10 mkr samt nedskrivning av aktier I Shelton 33.6 MSEK allt per balansdagen. Efter långt gångna förhandlingar i ett antal projekt har vi press releasat om Letter of Intent med Ripiano koncernen som vi ser fram emot kan slutföras inom kort med avtal. Koncernens ägare och dess ledning är sedan tidigare kända av oss med goda erfarenheter. Ett nära samarbete kommer att inledas, där bolagens personal samt ledningens gemensamma erfarenheter kommer till stor användning för att expandera potentialen i de samägda oljefälten. Detta förvärv kommer att ha stor betydelse för Petrogrand fortsatta verksamhetsutveckling. Först och främst kommer hälften av nuvarande produktion om 1500 fat olja in i bolaget liksom hälften av bevisade och sannolika reserver som uppgår till 18,25 millioner fat. Aktieägarkretsen i bolaget har förändrats och det kan innebära framtida önskemål på styrelsens sammansättning samt bolaget fortsatta utveckling. Styrelsearbetet fungerar väl med kompetenta ledamöter och personalen arbetar hårt med våra varierande frågeställningar. Med vänliga hälsningar, Maks Grinfeld VD Petrogrand AB 2

3 Kommentarer på koncernens resultat och ställning per 31 december 2014 Omsättning och resultat Bolaget hade inga rörelseintäkter under året (-) och inte heller några produktionsrelaterade rörelsekostnader (-). Under perioden fanns inga försäljnings- och distributionskostnader (-). Administrationskostnaderna uppgick till TSEK ( ), av vilka ca TSEK är extraordinära kostnader av engångskaraktär, som uppstod under första och andra kvartalet Rörelseresultatet för året blev därmed TSEK ( ). De finansiella intäkterna uppgick till TSEK (3 444). Finansnetto uppgick under perioden till TSEK (-869), vilket inkluderar valutaeffekt om TSEK (-3 768), som uppkom på grund av värderingen av investeringar i USD och RUB vid årets slut. Resultatet före skatt uppgick till TSEK ( ). För perioden redovisas ingen skattepost (-). Resultat per aktie för januari-december 2014 uppgick till SEK -0,32 (-4,25). Investeringar Under tredje kvartalet gjordes en reservering för nedskrivning av samtliga immateriella tillgångar. Därför redovisas inga immateriella tillgångar i koncernens balansräkning per 31 december Finansiering och likviditet Vid slutet av perioden har TSEK (-) placerats under förvaltning i Ryssland. Dessa tillgångar redovisas som Finansiella tillgångar som redovisas via resultatrökningen. Värdering av portföljen är gjord under marknadsvärde principen. Dock tillgångarna består av Euroobligationer med ett nominell värde av TUSD eller TSEK och förfaller för betalningar under Därför uppskattas nominell värde av tillgångar inklusive upplupna kupongbetalningar till TSEK per 31 december. Likvida medel placerade i Ryssland uppgick till TSEK (5 218) och i Sverige TSEK (87 816) vid periodens slut. Därmed totala tillgängliga medel vid fjärde kvartalets slut uppgick till TSEK (93 034). Per 31 december 2014 ägde Petrogrand B-aktier i Shelton petroleum AB (publ) ( Shelton ). Aktiepris vid periodens slut uppgick till SEK 12,30, då värderas investeringen till TSEK Den orealiserade värdeförändringen av TSEK redovisas under orealiserad värdeförändring av finansiella tillgångar som kan säljas i koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat (se sidan 9). Totala finansiella tillgångar inklusive aktievärdet uppgick den 31 december 2014 till TSEK ( ). Anställda Antalet anställda var per den 31 december 2014 i koncernbolagen 12 (14) personer, varav kvinnor 6 (7) och män 6 (7). Kommentarer moderbolaget I moderbolagets resultaträkning redovisas nerskrivning av lån givna till dotterbolag under 2014 under posten Övriga finansiella kostnader. Alla lån innan dess var nerskrivna under, och därför redovisar moderbolaget inga lån under Finansiella anläggningstillgångar vid fjärde kvartalets slut. I moderbolagets balansräkning redovisas Shelton aktier till marknadsvärde vid fjärde kvartalets slut. Detta medför en negativ effekt på TSEK SEK på moderbolagets Eget Kapital. Närståendetransaktioner Petrogrand har ett konsultavtal med styrelseledamot James Smith, avtalet avser geologisk expertis. 3

4 Viktiga händelser under rapporteringsperioden På extra bolagsstämma i Petrogrand AB (publ) ("Bolaget") den 7 mars 2014 omvaldes Maks Grinfeld och Mikael Wallgren till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Lars Jacobsson, och Timur Rodionov och James Smith tidigare suppleanter valdes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Wallgren utsågs av bolagsstämman till styrelsens ordförande. Den 21 mars 2014 annonserade Petrogrand AB (publ) ett offentlig kontanterbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ), acceptperioden löpte till 1 juli. Efter acceptperiodens slut har Petrogrand bestämt sig att inte fullfölja budet på Shelton då kravet om att äga 50% aktier och röster i Shelton var inte uppfyllt. Den 26 juni 2014 ingick Petrogrand och Shelton ett avtal som bland annat innebar att bolagen inte skall begära några extra bolagstämmor i varandra, samt att inte utöva sin rösträtt på stämmor vid respektive bolag fram till 30 september Petrogrand och Shelton Petroleum har den 19 december 2014 ingått ett avtal om byte av aktieinnehav för att lösa upp korsägandet mellan bolagen. Det var villkorat att aktiebyte skall godkännas av extra bolagsstämmor i respektive bolag. Petrogrands extrabolagstämma som hölls den 26 januari har godkänt avtalet om aktiebyte, dock har Shelton stämma röstat nej till förslaget. På Årsstämma den 27 juni 2014 omvaldes samtliga styrelseledamöter. Den 25 september 2014 har Bolaget meddelat att baserad på resultat av borrningen av Petrogrands brunn Zapadno-Ambarskaya nr 6 i 2012, på Nizhnepaninsky licensområdet, har styrelsen planerat att genomföra så kallade "hydro-fracking" på brunnen nr 6, på Nizhnepaninsky licensområdet. På grund av sanktionernas inverkan på den ryska markanden samt andra bolags aktiviteter har förhandlingar inte avslutats. Beslutet har inte trätt i kraft än. Viktiga händelser efter periodens slut Tisdagen den 10 februari 2015 har Petrogrand AB (publ) ("Petrogrand") ingått en avsiktsförklaring om förvärv av 49 procent av aktierna och rösterna i Ripiano Holding Ltd, ett cypriotiskt bolag som genom helägt ryskt dotterbolag har producerande oljetillgångar i Ryssland ("Bolaget"). Köpeskillingen uppgår till ca 180 MSEK och betalning sker kontant. Köpeavtalet är föremål för styrelsen godkännande. Verksamheten Petrogrand är ett oberoende svenskt oljebolag inom oljeprospektering och oljeproduktion som tidigare varit verksamt uteslutande i Tomsk-regionen i västra Sibirien i Ryssland. Efter överlåtelsen av produktionsdotterbolaget STS-Service i början av 2010 har en ny affärsplan för den framtida verksamheten tagits fram. Enligt den nya affärsplanen är Petrogrands övergripande affärsidé att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar. Den första investeringen i linje med den nya affärsplanen var licensområdet Nizhnepaninsky i Tomskregionen. Licensområdet upptäcktes under 60-talet. Under har den statliga kommittén för naturresurser registrerat resurser på 31,3 miljoner ton, enligt ryska klassificeringen C3(ca 235 mmbbl). Under vintern och våren 2011 genomfördes seismiska arbeten på licensområdet och resultaten låg till grund för prospekteringsborrningarna under Den andra investeringen var licensområdet Muromsky-2, också detta i Tomsk-regionen. Efter prospekteringsborrning och seismisk undersökning som genomfördes under 2012, uppskattas licensområdets resurser att uppgå till 20,5 miljoner ton enligt den ryska klassificeringen C3 (cirka 154 mmbbl). 4

5 Bolaget söker samarbetspartners Bolaget har fortsatt att söka samarbete med ryska partners för sina licenser i Tomsk för att maximera prospekterings potential. I slutet av februari har Bolaget meddelat om en icke-bindande avsiktsförklaring med Gazprom Neft LLC, som anger att parterna ska förhandla om avtal rörande i huvudsak geologiska undersökningar av Nizhnepaninsky licensområde. Dock har samarbetesavtal inte förhandlats klar än. Produktionsstatus per den 31 december 2014 Petrogrand hade ingen oljeproduktion under januari-december Aktiedata Petrogrand ABs aktiekapital per 31 december uppgår till SEK fördelat på utestående aktier, och det nya kvotvärde är SEK 1 per aktie. Incitamentsprogram 2011/2014 gäller för bolagets anställda. Bolagets anställda har tecknat optioner inom ramen för detta incitamentsprogram. 1 option gav rätt att teckna 1 aktie. Samtliga optioner har annullerats den 15 juli

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Kvartal 4 okt-dec 2014 okt-dec Rörelsens intäkter Försäljning av olja Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader Avskrivningar Bruttoresultat Försäljnings- och distributionskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Nedskrivning av Immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar som redovisas via resultaträkningen Ränteeffekt på kort finansiell placering Valutakursdifferenser Övriga finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning, SEK ,25 Resultat per aktie efter utspädning, SEK ,25 Antal utgivna aktier vid periodens utgång Medelantal utgivna aktier under perioden Antal utstående optioner vid periodens utgång, 1 option motsvarande 1 aktie*) * ) Inom optionsprogrammet som antogs vid årsstämman har optioner tecknats, samtliga optioner annullerades 15 juli

7 KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT Kvartal 4 okt-dec 2014 okt-dec Periodens resultat Poster som har eller kan omföras till periodens resultat Omräkningsdifferenser Orealiserad värdeförändring av finansiella tillgångar som kan säljas Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare

8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Januari-december Rörelsens intäkter Försäljning av olja - - Övriga rörelseintäkter - - Summa rörelseintäkter - - Rörelsens kostnader Produktionskostnader - - Avskrivningar - - Bruttoresultat - - Försäljnings- och distributionskostnader - - Administrationskostnader*) Övriga rörelsekostnader - - Nedskrivning av Immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar som redoivsas via resultaträkningen Ränteeffekt på kort finansiell placering - Valutakursdifferenser Övriga finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat - - Periodens resultat Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning, SEK ,25 Resultat per aktie efter utspädning, SEK ,25 Antal utgivna aktier vid periodens utgång Medelantal utgivna aktier under perioden Antal utstående optioner vid periodens utgång, 1 option motsvarande 1 aktie**) * ) Vilket inkluderar ca TSEK av extraordinära kostnader ** ) Inom optionsprogrammet som antogs vid årsstämman har optioner tecknats, samtliga optioner annullerades den 15 juli

9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT Januari- december Periodens resultat Poster som har eller kan omföras till periodens resultat Omräkningsdifferenser Orealiserad värdeförändring av finansiella tillgångar som kan säljas Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare

10 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar - - Finansiella tillgångar som kan säljas Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kortfristiga konvertibla fordringar Övriga kortfristiga fordringar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER - - KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållna räntor Betalda räntor Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-)av varulager Minskning(+)/ökning(-)av fordringar Minskning(-)/ökning(+)av skulder Summa förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar - - Förändring av immateriella tillgångar - - Investering i Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning Förändring av kort finansiell placering Förändringar av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - Minskning(-)/ökning(+)av likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

12 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans Totalresultat för perioden Utgående balans Total resultat för perioden Utgående balans KONCERNENS NYCKELTAL 12 månader 12 månader Koncernen Totalt kapital, TSEK Eget kapital, TSEK Soliditet (%) 98.9% 97,40% Räntebärande skulder, TSEK - - Antal anställda vid periodslutet Räntabilitet på eget kapital (%) -3.86% -38,00% Per aktie Resultat per aktie, SEK ,25 Eget kapital per aktie, SEK ,98 Nyckeltalsdefinitioner Totalt kapital, SEK Eget kapital, SEK Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet Totalt synligt eget kapital enligt balansräkningen vid periodslutet Soliditet (%) Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i % Räntebärande skulder, SEK Resultat per aktie, SEK Totala räntebärande skulder vid periodslutet Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt utestående antal aktier under perioden före utspädning Eget kapital per aktie, SEK Räntabilitet på eget kapital (%) Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt antal utestående aktier vid samma tidpunkt Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt eget kapital under perioden 12

13 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Januari-december 2014 Rörelsens intäkter Övriga rörelseintäkter - - Summa rörelseintäkter - - Rörelsens kostnader - - Bruttoresultat - - Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar som redovisas via resultaträkningen Ränteeffekt på kort finansiell placering Valutakursdifferenser Övriga finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat - - Periodens resultat MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT Januari- december 2014 Periodens resultat Poster som har eller kan omföras till periodens resultat Omräkningsdifferenser - - Orealiserad värdeförändring av finansiella tillgångar som kan säljas* Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare *För räkenskapsåret har det noterats fel i Petrogrand's AB avseende värdering av Finansiella tillgångar som kan säljas. Felet uppgår till TSEK och har justerats retroaktivt i moderbolagets balansräkning samt Övrigt totalt resultat. Koncernsiffrorna är oförändrade. 13

14 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar - - Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag* Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga konvertibla fordringar Övriga kortfristiga fordringar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER - - KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER *För räkenskapsåret har det noterats fel i Petrogrand's AB avseende värdering av Finansiella tillgångar som kan säljas. Felet uppgår till ksek och har justerats retroaktivt i moderbolagets balansräkning samt Övrigt totalt resultat. Koncernsiffrorna är oförändrade. 14

15 Redovisningsprinciper Grund för upprättande av delårsrapporten Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten är förkortad och innehåller inte all information och upplysningar som återfinns i årsredovisningen. Moderbolaget Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Företagsinformation Moderbolagets fullständiga namn är Petrogrand AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer Moderbolagets adress är Birger Jarlsgatan 41A, Stockholm. Telefonnummer: E-post: Web: Certified Adviser Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission AB, , Web: Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 7 november 2014 Styrelsen för Petrogrand AB (publ) För ytterligare information kontakta: Maks Grinfeld, VD, tel: För vidare information om Petrogrand AB hänvisas till Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Petrogrand ABs ("Petrogrand") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k. "forward looking statements" om Petrogrands framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för Petrogrand förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari Petrogrand har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) Petrogrands förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUB/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för Petrogrand komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. Denna rapport har upprättats både på svenska och engelska. I händelse av skillnader i innehållet i de här två versionerna skall den svenska ha företräde. 15

Delårsrapport januari-juni 2015. Petrogrand AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2015. Petrogrand AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Petrogrand AB (publ) 28 augusti 2015 Andra kvartalet 2015 Förvärv av andel om 49% i Ripiano Holdings Ltd, med tre producerande oljefält i Komi i Ryssland Under andra kvartalet

Läs mer

Definitioner och generella förkortningar

Definitioner och generella förkortningar Årsredovisning Året i korthet Den 17 februari offentliggör Shelton Petroleum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Petrogrand. Den 7 mars genomfördes en extra bolagsstämma i Petrogrand AB,

Läs mer

Auriant Mining AB (publ)

Auriant Mining AB (publ) Finansiella händelser: Auriant Mining AB (publ) Delårsrapport för perioden januari - mars 2013 Koncernen intäkter från försäljning av guld under rapporteringsperioden ökade med 83% till 27,4 Mkr (USD 4,2

Läs mer

Auriant Mining AB (publ)

Auriant Mining AB (publ) Auriant Mining AB (publ) Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Finansiella händelser: Bolagets intäkter från försäljning av guld under 2012 ökade med 77% till MSEK 234 (US$

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Central Asia Gold AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 samt för kvartalet okt dec 2007

Central Asia Gold AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 samt för kvartalet okt dec 2007 PRESSMEDDELANDE 2008-02-28 Central Asia Gold AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 samt för kvartalet okt dec 2007 (NGM: CAG) Total guldproduktion för Central Asia Gold-koncernen ( CAG )

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER Fjärde kvartalet 1) Perioden januari december 1) Eastern Bio Holding AB med dotterbolag, B.E.N. Bio Energy Q4 Nord Ltd och SystemSeparation Sweden AB avyttrades under

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013 Bolaget gjorde en genomsyn av sin tillgångsportfölj och identifierade licenser och andra

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 (Denna årsredovisning är en översättning av årsredovisningen på engelska som publicerades den 2 juni 2014. Denna årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015 Q2 och halvårsrapport och halvårsrapport Försäljning andra kvartalet uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013 CASSANDRA OIL AB Årsredovisning 2013 1 Innehåll INFORMATION OM ÅRSSTÄMMA 2 FINANSIELL INFORMATION 2 CASSANDRA OIL I KORTHET 3 STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER 4 AKTIEINFORMATION 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010

Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010 Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010 Väsentliga händelser Resultatet för de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK 75 259 (TSEK -52 612 för motsvarande period föregående år) och TSEK 66

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) Crown Energy AB (publ) Delårsrapport 2012-06-30 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01--2012-06-30. Några jämförelsetal för motsvarande period 2011 har inte medtagits då koncernförhållande inte förelåg

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern

Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern Årsredovisning 011 INNEHÅLL INLEDNING Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern Bolaget är i ett mycket aktivt och spännande skede, och vi har ett mycket spännande år framför oss. Försäljningen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 Disclaimer Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning. för. Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932. Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30

Årsredovisning och koncernredovisning. för. Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932. Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30 Årsredovisning och koncernredovisning för Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932 Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Året i korthet... 3 VD har ordet...

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB. Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ)

Mannerheim Teknik Holding AB. Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ) Mannerheim Teknik Holding AB Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ) DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH ERFORDRAR OMEDELBAR UPPMÄRKSAMHET Denna erbjudandehandling och tillhörande

Läs mer