Föreningsinformation till boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsinformation till boende"

Transkript

1 Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska vid avflyttning överlämnas till ny boende. Sundbyberg mars 2012 Ansvarig utgivare: Styrelsen för Brf Lavetten Örnen

2 Introduktion Bostadsrättsföreningen Lavetten-Örnen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som ägs gemensamt av dem som betalat en insats. Föreningen lyder under flera lagar, främst av Bostadsrättslagen (1991:614) och lagen om Ekonomiska föreningar (1987:667). Föreningen har (i december 2011) 26 hyresrätter, vilket innebär att föreningen lyder under kapitel 12 i jordabalken, även kallad Hyreslagen. Det som styr föreningen Föreningens högsta beslutande organ är den årliga föreningsstämman. Där väljer medlemmarna styrelse, godkänner eller underkänner den avgående styrelsens förvaltning av fastigheten, både ekonomiskt och på annat sätt samt tar upp andra viktiga frågor, t ex motioner till stämman. Som grund för föreningens verksamhet ligger dess stadgar. Dessa styr styrelsens och även stämmans olika mandat och ansvarsområden. Framför allt reglerar stadgarna medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Styrelsens ansvar Styrelsens uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av föreningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor. Det innebär att styrelsen ansvarar för att råder god ordning såväl inom fastigheterna som på föreningens mark. Medlemmens ansvar Alla medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och ordningsregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem har man inte bara rätten till bostad i föreningens fastighet utan även skyldigheter mot övriga medlemmar i föreningen. Ordnings- och trivselregler omfattar alla i bostadsrättsinnehavarens hushåll samt gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete i lägenheten. Även hyresgäster och hyresgäster som hyr i andra hand, omfattas av ordningsreglerna. Februari 2012

3 BoRegler Inflyttning/utflyttning Inflyttning Som medlem i föreningen äger men en andel av föreningens samlade tillgångar och skulder. Dessutom har man nyttjanderätt till sin lägenhet. Den som äger lägenheten är bostadsrättsföreningen, d v s alla medlemmar i föreningen. Medlem disponerar dock sin lägenhet själv och ansvarar för dess skötsel gentemot föreningens övriga medlemmar. Det här är viktigt att känna till t ex vid ombyggnader. Innan större ombyggnader ska föreningens styrelse informeras. Lägenhet köps i befintligt skick Föreningen har inte rätt att använda föreningens pengar för att gynna enskild medlem genom att t ex renovera eller byta ut vitvaror i medlemmars bostadsrätter. Samtliga innehavare av bostadsrätt har övertagit bostadsrätt i befintligt skick. Utifrån detta har alla skyldighet att vårda gemensam egendom på bästa sätt. Information till boende Via hemsida, anslagstavlor (i vissa fall i brevinkasten) och besök hos styrelsen under vissa fastställda tider, får boende information om regler, instruktioner och aktuella händelser. Utflyttning Styrelsen ska alltid kontaktas vid överlåtelse av lägenhet. Den som övertar lägenheten ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske. Läs igenom föreningens stadgar (finns på hemsidan) som anger vad som krävs för medlemskap. Normalt föreligger inga problem vid ägarbyte men det är alltid bra att vara påläst och känna till reglerna. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till fastighetsförvaltaren. Februari 2012

4 BoRegler Utflyttning Lämna lägenheten i bra skick till ny boende OBS! För att minska kostnaderna för både dig och föreningen behöver du regelbundet rengöra: ventiler golvbrunn avlopp köksfläkt - vask - utrymme bakom spis. Checklista vid utflyttning Kök Spis och ugn Kryddhylla Plåtar och galler (även kanterna) Spisens ovansida och plattor Spisfläkt, kåpa och filter Utrymmet bakom spisen Kyl, sval och frys Avfrostning - Rengöring Skåp, lådor hyllor Invändigt - Utvändigt Övrigt i köket Diskbänk - Kakel Dörrar, dörrkarmar och dörrkanter Eluttag och strömbrytare Fönster, fönsterkarm och fönsterbänk Lampkupor Skärbräda Vask Badrum Badkar och bakom ev badkarsfront Duschutrymme Badrumsskåp Golv, tak och väggar Badrum, forts Golvbrunn Kranar Lampkupor Spegel Toalett - Tvättställ Ventiler - Tak - Väggar Övriga rum Dörrar även överkanter Element även bakom Eluttag och strömbrytare Fönster insidan, utsidan och mellan Snickerier och persienner Golv Skåp, garderober backar och hyllor Tak Väggar Övriga utrymmen Klädkammare Förråd (bostad/källare) Uteplats Altan Garageplats Annat viktigt Beställ flyttning i god tid Gör flyttanmälan, eftersändning av post Flytta telefon Anmäl avläsning av el-abonnemang September 2012

5 BoRegler Betala avgifter i tid Bostadsrättslagen och hyreslagen är mycket sträng vad avser betalningstider av hyra/avgift till föreningen. För att minska risken för enskilt obehag ges här några exempel på vilka generella regler som gäller alla bostadsrättsföreningar och därför även för BRF Lavetten-Örnen. 1. Nyttjanderätten av din lägenhet kan förverkas redan efter en veckas försenad betalning. 2. Från det att föreningens styrelse, via föreningens förvaltare, underrättat dig om att avgiften/hyran inte är betald har du tre veckor på dig att betala den för att nyttjanderätt inte skall upphöra. Sker detta vid ett enstaka tillfälle påverkas inte medlemskapet. Skulle det upprepas att betalning är mer än en vecka för sen, men inom de tre veckorna, kan din nyttjanderätt ändå förverkas. 3. Om du på grund av t ex sjukdom eller en utan egen förskyllan förlängd utlandsvistelse, inte kunnat betala din avgift i tid, kontakta fastighetsförvaltaren så hjälper de till. 4. Kontakta alltid fastighetsförvaltaren om du har svårigheter att betala din avgift i tid. Det är bättre att föra en dialog än att hålla sig undan. 5. Redan två veckor efter försenad betalning av månadsavgift har föreningens styrelse skyldighet enligt bostadsrättslagen, att till den som innehar en pant i din lägenhet bank eller någon annan meddela att avgift inte är betald. Det här kan leda till att dina lån sägs upp. Gör inte styrelsen detta, går föreningen miste om sin prioritet på fordran som Bostadsrättslagen gett föreningen. Detta medför skada för alla medlemmar och hyresgäster i Lavetten Örnen. Februari 2012

6 BoRegler Altan/uteplats ombyggnad Innan ombyggnad startar är det viktigt att inhämta riktlinjer för ombyggnad som gäller i föreningen informera berörda grannar inhämta el-utsättning genom markeringsförfarande lämna ritning och beskrivning av bygget inkl eventuell färgsättning till styrelsen invänta svar från styrelsen (styrelsen tar upp ärendet på närmast kommande styrelsemöte) Ombyggnader/tillbyggnader ska alltid utföras fackmässigt. Staket/markis/skiljevägg (spaljé)/altan är inte bygglovspliktiga, medan inglasad uteplats kräver bygglov. Samtliga ombyggnader måste underhållas i ett gott skick, d v s medlemmen är underhållsskyldig för sina ombyggnader. Vid ombyggnad utan styrelsens godkännande hålls medlemmen ansvarig för eventuella skador på fastighet och/eller tomt (exempelvis skador på yttre fasad, elledningsbrott etc). Staket/skiljevägg Vid uppförande av staket/skiljevägg krävs inhämtande av el-utsättning (genom markeringsförfarande). Detta inhämtas kostnadsfritt hos GothNets kundservice tel Styrelsen ger inte tillstånd till byggnad av murar eller plank som utgör inhägnad motsvarande staket runt större delar av tomten. 2. Staketet kan väljas utifrån valfritt trämaterial och ska vara lägre än 1,20 m från mark/gata och genomsiktligt rakt framifrån. (Läs mer i rubriken Form och detaljer nedan). 3. Det måste vara tydliga luftspalter mellan spjälorna. 4. Ett staket tillåter att grönska växer ut mellan spjälorna. Det ger en trevlig gatumiljö samtidigt som grönskan ger insynsskydd. 5. Tänk på att färgsättningen ska passa och knyta an till hus och omgivning (se punkt 7). Fundera först på hur tomten ska utformas i sin helhet innan du börjar. 6. Val av inhägnad påverkas av platsen där du bor. Det är i regel lättare att sköta en häck än ett staket.

7 BoRegler Altan/uteplats, forts 7. Tänk inte bara på din egen tomt utan anpassa till omgivningen. Staketets inhägnad är din tomts ansikte utåt. Föreningen står för lasyr utvändigt för att få en enhetlig exteriör på fastigheterna. Obs! Ombyggnad utanför mark som tillhör bostaden kan medföra kostnader för markköp. Form och detaljer Form och detaljer är viktiga inte bara för det enskilda huset utan för hela området. Rekommenderad stakethöjd är cirka 100 cm. För staket vid gatukorsning och utfart är den maximala höjden 80 cm för att ge fri sikt. Dessutom ska staket vid tomtgräns vara genomsiktliga (minst 30 % luft sett rakt framifrån). Är det för tätt är det definitionsmässigt ett plank och då behövs ett bygglov. Februari 2012

8 BoRegler Gemensamma lokaler Föreningen har två gemensamma lokaler 1. Träff-/festlokal i port 35, källarvåningen 2. Övernattningslägenhet vid port 45, ingång tvättstugan. Båda dessa lokaler är för uthyrning till boende i föreningen. För båda lokalerna gäller att den som hyr måste ha fyllt 18 år. Bokning Föreningen har en lokalansvarig som handlägger bokningar för båda lokalerna. Bokning sker via e-post till eller via information i föreningens brevlåda vid port 34. Ange namn, portnummer, telefon och tidpunkt för hyra. Ansvarsförbindelse för respektive lokal bifogas Bokningen är inte godkänd förrän en ansvarsförbindelse är undertecknad av Ansvarig hyresgäst/medlem och överlämnad till lokalansvarig. (Blankett för detta får du när du efter bokning blir kontaktad av lokalansvarig). Villkor och Ordningsregler för respektive lokal bifogas Villkor/ordningsregler för uthyrningen bifogas alltid ansvarsförbindelsen och genom att underteckna ansvarsförbindelsen godkänner Ansvarig hyresgäst de villkor och ordningsregler som gäller för uthyrningen. I båda lokalerna finns ordningsregler och förteckning över utrustning. Dessutom finns städutrustning, brandvarnare och brandsläckare. Februari 2012

9 Ansvarsförbindelse för hyra av träfflokal (Lavettvägen 35, kv) 1 (2) Bokning görs på eller lämnas i föreningens brevlåda vid port 34, med uppgift om: namn, port, telefon och önskad hyresperiod. Bokning måste göras senast 2 veckor innan önskad hyresperiod och gäller endast för boende i BRF Lavetten Örnen. Bokningen bekräftas av lokalansvarig i styrelsen. Bokningen är dock inte godkänd förrän Ansvarig hyresgäst har undertecknat ansvarsförbindelsen och returnerat den till lokalansvarig. Villkor och ordningsregler för uthyrningen bifogas ansvarsförbindelsen. Genom att underteckna denna ansvarsförbindelse godkänner Ansvarig hyresgäst de villkor och ordningsregler som gäller uthyrningen. Max antal personer i lokalen: 40 st Hyra för lokal: Sönd-Tors mellan = 200kr, Fred-lörd = 400 kr Deposition: 500 kr betalas i förskott och återfås, efter avdrag för hyra, om efterbesiktningen är godkänd. Besiktning utförs när lokalansvarige har möjlighet, dock tidigast närmast efterföljande vardag. Hyrestid Från: Datum Dag: Tid: Till: Datum Dag: Tid: Namn: Adress: Telefon: Personnr: (leg) Underskrift och kvittering av låsbricka till lokal. (2 ex) Hyresgästen kvitterar ut en särskild Aptusbricka som bara gäller till lokalen under hyrestiden. Datum: Namn: Efterbesiktning/godkänd Övriga noteringar Golv Ja Nej Möbler Ja Nej Toalett Ja Nej Kök Ja Nej Sopor Ja Nej Januari 2013

10 Villkor och Ordningsregler träfflokal (Lavettvägen 35, kv) 2 (2) Ansvarig hyresgäst är person över 18 år, boende i föreningen och som undertecknat Ansvarsförbindelsen. Ansvarig hyresgäst är personligt ansvarig för att: använda lokalen på avsett sätt (inte för övernattning) inte överskrida antalet personer som får vistas i lokalen*) inte utsätta lokalen för onormalt slitage eller annan skadlig påverkan följa brandskyddet i lokalen och de anvisningar som finns på plats (exempelvis antal personer som får vistas i lokalen, inte blockera utrymningsvägar o s v). Det åligger Ansvarig hyresgäst att ta del av information om brandskyddsregler och föreskrifter. eventuellt bruk av alkohol inte stör när-/kringboende. (Det bor en hyresgäst i direkt anslutning till träfflokalen.) inga obehöriga får tillträde till lokalen se till att god ordning råder i och omkring lokalen fönster och dörrar är stängda när lokalen lämnas skador som uppstår ersätts (Ansvarig hyresgäst debiteras kostnad för reparation och ordningsställande eller inköp av ersättningsmaterial och utrustning) boende i området inte störs (vid klagomål från boende kommer utryckningskostnad debiteras Ansvarig hyresgäst) lokalen städas och lämnas i ursprungligt skick entréporten inte står olåst utan bevakning (porttelefon ska användas) *) Överstiger antalet personer det högsta tillåtna måste Ansvarig hyresgäst anlita och bekosta en brandvakt. Görs inte detta har Ansvarig hyresgäst förverkat sin hyresrätt till lokalen. Ansvarig hyresgäst är ersättningsskyldig för eventuella skador i lokalen. Bevakning Är lokalen inte tömd vid hyrestidens slut debiteras Ansvarig hyresgäst kostnaden för utrymning. Hyrestider: Sönd - Tors samt Fred - Lörd Städning Golv damsugning Bord, stolar och toalett - rengöring Kök diskning/inplockning av porslin, bestick m m Kylskåp tömning och rengöring Sopor - slängs Rökning Rökning är förbjuden i lokalen, trapphus och utanför entréport. Använd plats vid cykelstället eller annan anvisad plats. Detta för att inte störa grannarna som har uteplats mot gård och entréport. Januari 2013

11 Ansvarsförbindelse för hyra av övernattningslägenhet (Lavettvägen 45, entré vid tvättstuga) 1 (2) Bokning görs på eller lämnas i föreningens brevlåda vid port 34, med uppgift om: namn, port, telefon och önskad hyresperiod. Bokning måste göras senast 2 veckor innan önskad hyresperiod och gäller endast för boende i BRF Lavetten Örnen. Bokningen bekräftas av lokalansvarig i styrelsen. Bokningen är dock inte godkänd förrän Ansvarig hyresgäst har undertecknat ansvarsförbindelsen och returnerat den till den lokalansvariga. Villkor och ordningsregler för uthyrningen bifogas ansvarsförbindelsen. Genom att underteckna denna ansvarsförbindelse godkänner Ansvarig hyresgäst de villkor och ordningsregler som gäller uthyrningen. Max antal personer i lägenheten: 4 st Dygnshyra: Alla dagar = 250kr. Deposition: 500 kr + 1 dygnshyra som betalas i förskott och avräknas, efter avdrag för hyra, om efterbesiktningen är godkänd. Besiktning utförs när lokalansvarige har möjlighet, dock tidigast närmast efterföljande vardag. Hyrestid Från: Datum Dag Tid Till: Datum Dag Tid Namn: Adress: Telefon: Personnr: (leg) Underskrift och kvittering av låsbricka till lokal. (2 ex) Hyresgästen kvitterar ut en särskild Aptusbricka som bara gäller till lägenheten under hyrestiden. Datum: Namn: Efterbesiktning/godkänd Övriga noteringar Golv Ja Nej Möbler Ja Nej Toalett Ja Nej Kök Ja Nej Sopor Ja Nej Januari 2013

12 Villkor och Ordningsregler lägenhet (Lavettvägen 45, entré vid tvättstuga) 2 (2) Ansvarig hyresgäst är person över 18 år, boende i föreningen och som undertecknat Ansvarsförbindelsen. Ansvarig hyresgäst är personligt ansvarig för att: använda lägenheten på rätt sätt, inte till fest antalet personer, som får vistas i lägenheten inte överskrids. Görs inte detta har Ansvarig hyresgäst förverkat sin hyresrätt till lokalen. inte utsätta lägenheten för onormalt slitage eller annan skadlig påverkan följa brandskyddet i lägenheten och de anvisningar som finns på plats (t ex antal personer som får vistas i lokalen, inte blockera utrymningsvägar o dyl). Det åligger Ansvarig hyresgäst att ta del av information om brandskyddsregler och eventuella föreskrifter. inte bruka alkohol som medför störningar för kringboende inte tillåta att obehöriga får tillträde till lägenheten det är ordning i och omkring lägenheten fönster och dörrar är stängda när lägenheten lämnas betala för ev skador som uppstår reparation, iordningsställande samt för inköp av ersättningsmaterial och utrustning boende i området inte störs (vid klagomål från boende kommer utryckningskostnad debiteras Ansvarig hyresgäst.) lägenheten städas och lämnas i gott skick Bevakning Är lägenheten inte tömd vid hyrestidens slut debiteras Ansvarig hyresgäst kostnad för ytterligare ett dygn. Städning Golv damsugning och våttorkning Bord och stolar - rengöring Toalett och dusch - rengöring Kök diskning/inplockning av porslin, bestick m m Spis inkl ugn -rengöring Kylskåp tömning och rengöring Sopor - slängs Rökning Rökning är förbjuden i lägenheten, trapphus och utanför port. Använd anvisad plats. Januari 2013

13 BoRegler Paraboler Boende får själv montera parabol om den inte utgör risk för skada på människor eller fastighet. Riktlinjer för montering Får endast sättas upp inne på balkong eller altan/uteplats Får inte hänga eller sticka ut utanför balkong eller altan/uteplats Får inte fästas i fönster, vägg eller fasad Får inte innebära risk för olägenhet eller skada för människor eller fastighet Styrelsen godkänner eventuell uppsättning på balkongens innervägg under förutsättning att den är fackmässigt gjord och inte skadar fasaden. Därför är det viktigt att boende kontaktar styrelsen innan montering sker. Skulle olyckan vara framme ska boende i första hand kontakta styrelsen och i andra hand sitt försäkringsbolag. För att boende inte ska drabbas av onödiga kostnader är det viktigt att reglerna följs. Februari 2012

14 BoRegler Trapphus och hissar Hjälp till att hålla trapphuset fritt från onödiga föremål. Om trapphuset blockeras försvårar det för brandkår, ambulanspersonal och städpersonal. Ingen onödig utsmyckning med växter eller parkering av cyklar och barnvagnar får ske i trapphusen. Fönstren i trapphuset är s k rökluckor och de måste vara fritt åtkomliga. I händelse av brand och rökutveckling fungerar trapphusen som evakuering. Använd inte hiss vid brand. Brandmyndigheten har stränga regler och missköter vi detta är föreningen (styrelsen) ansvarig. Tänk på att det kan vara du, din familj eller grannen som drabbas om något händer! Ställ in cyklar, barnvagnar och annan utrustning i därför avsedda förråd. Den som inte följer reglerna kan komma att få betala för att vi tvingas plocka bort och hantera sakerna i trapphuset. Rökning Allmänt rökförbud gäller i fastighetens alla allmänna utrymmen, såsom trapphus, tvättstuga, hiss, källare, vind och garage. Hiss Det är viktigt för alla att hissen fungerar som den ska. Låt aldrig barnen leka i hissen. Anmäl alltid hissfel så fort du upptäcker det till ASEKA på dygnet-runt nummer Kontaktinformation finns också på anslagstavla i trapphuset och i hissen. Obs! Innan du ringer felanmälan kan du själv vara uppmärksam på om grus eller liknande hamnat i skenorna under hissdörren som medför att dörren inte stänger ordentligt. Se alltså till att dörren stängs. Även om du själv kan gå i trapporna så finns boende som har barnvagnar eller är rörelsehindrade. Februari 2012

15 BoRegler Tvättstugor Föreningen har två tvättstugor Lavettvägen 35 och 45. I varje tvättstuga finns sex tvättmaskiner, två torktumlare, två torkrum och en centrifug. Bokning av tvättider görs på bokningstavla i anslutning till respektive tvättstuga eller i det elektroniska bokningssystemet Aptus. Boka tvättid Tvättpasset är två timmar, första passet är och sista passet då strömmen till tvättmaskinerna stängs av. Under tvättpasset har man tillgång till tre tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkrum, en mangel och gemensam centrifug. Det är möjligt att boka två tvättpass åt gången. Torkrum och torktumlare har man tillgång till ytterligare 60 minuter efter avslutat tvättpass. Tvättpass/-en kan bokas med hjälp av Aptusbrickan på bokningstavlan i anslutning till tvättstugan, eller på föreningens hemsida. Användarnamn och lösenord beställs på eller i föreningens brevlåda vid port 34. Endast den som bokat tvättid kommer in i tvättstugan under pågående tvättid. Bokningstavla och hemsida är tillgänglig dygnet runt. Obs! Tvättstugorna är till för privat bruk inte för firmatvätt. Felanmälan Om en maskin är trasig kontaktar du föreningens tekniska förvaltare. Uppgifterna finns på anslagstavlan i din port. En gång i veckan städas tvättstugan av städpersonal. Men det är du själv har ansvarar för att städa efter ditt tvättpass. Städa efter dig För trivseln i tvättstugan är det viktigt att du städar efter dig. Sopa golvet i tvättstugan och i torkrummet. Rengör luddfiltret i torktumlaren. Torka av maskinerna. Rengör tvättmedelsfacken och låter de stå öppna samt öppnar upp tvättmaskinsluckorna. Vrid torkfläktens timer till noll. Stäng fönster.

16 BoRegler Tvättstugor, forts Städutrustning Saknas städutrustning, lämna information om vad och i vilken tvättstuga på eller lägg ett meddelande i brevlådan vid port 34. Viktigt för både el-spar och trivsel Håll dörren stängd till torkrummet när fläktarna är igång. Torka inte enstaka plagg i torkrummet. Rök inte i tvättstugan. Ha inte husdjur i tvättstugan. Låna inte hem utrustning från tvättstugan Ha inga barn i tvättstugan utan vuxens sällskap Instruktion för Aptus bokningssystem Din Aptusbricka är programmerad för din tvättstuga. Aktivera bokningstavlan och använd de GULA knapparna för att förflytta dig åt höger eller vänster beroende på om van vill Visa (vilken tvätt tid man har) Boka/Avboka (ny tid eller ändra/ta bort befintlig) Öppna (dörren för att komma in). Den GRÖNA knappen trycker man på för att bekräfta sitt val. Januari 2013

17 BoRegler Andrahandsuthyrning Ta alltid kontakt med styrelsen före planerad uthyrning Finns beaktansvärda skäl kan lägenheten hyras ut om det inte är så att föreningen har anledning att vägra samtycke. Exempel på situationer där uthyrning kan medges är arbete utomlands och studier på annan ort. Det är inte tillåtet att hyra ut i andra hand utan tillstånd från föreningen. Tillstånd kan endast erhållas för en bestämd person (andrahandshyresgäst) och för en begränsad tidsperiod. Ansökan om tillstånd görs hos styrelsen. Ansökningsblankett finns att skriva ut på /bo hos oss/dokument. Om styrelsen avslår en ansökan kan medlemmen vända sig till hyresnämnden och få frågan prövad. Erfarenheten visar att hyresnämnden sällan ändrar ett beslut om det inte är fråga om beaktansvärda skäl i lagens mening. Man får inte påbörja en uthyrning utan tillstånd av styrelsen. Om så sker kan rätten till bostaden anses förverkad och föreningen kan således säga upp bostadsrättsinnehavaren / hyresgästen till avflyttning. Detta är också fastställt i föreningens stadgar 19 andra punkten. Regler för besittningsskydd gäller även vid andrahandsuthyrning. Besittningsskydd gäller förhållandet mellan medlemmen och andrahandshyresgästen. Januari 2013

18 Blankett finns att skriva ut på hos oss/dokument ANSÖKAN OM UTHYRNING AV LÄGENHET I ANDRA HAND Undertecknad bostadsrättshavare/hyresgäst i lägenhet nummer med adress önskar hyra ut min lägenhet i andra hand fr o m t o m. För fortsatt andrahandsuthyrning efter ovanstående tidpunkt skall ny ansökan inges! Orsaken till att jag vill hyra ut min lägenhet är följande:. Uppgifter om den som kommer att hyra min lägenhet: Namn: Personnummer: Tel lägenhet: Tel arbete: Tel mobil: Jag själv kan under den tid min lägenhet är uthyrd nås på följande adress och telefonnummer: Adress: Tel lägenhet: Tel arbete: Tel mobil: Jag ansöker härmed om tillstånd till den av mig redovisade andrahandsuthyrningen. Stockholm den / 200 Uthyrares Underskrift Namnförtydligande Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Lavetten-Örnen har tagit del av ovanstående ansökan och lämnar sitt tillstånd för uthyrning i andra hand. Tillståndet gäller fr o m t o m Stockholm den / 200 Styrelsens Underskrift Namnförtydligande

19 BoRegler Brandskydd Minst en brandvarnare i bostaden Varje lägenhet skall vara utrustad med minst en fungerande brandvarnare. Det är varje bostadsrättsinnehavares ansvar. För hyresgäster ingår brandvarnare i hyran. Att inte ha en fungerande brandvarnare i lägenheten är att utsätta sig själv och övriga boenden för fara. Kontrollera batterier och funktion regelbundet! Ett bra komplement till brandvarnare är en pulversläckare. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MBS) rekommenderar en 6 kilos pulversläckare för hemmabruk. Trapphus och uteplatser är inte förråd För att hålla utrymningsvägarna fria, är det absolut förbjudet att placera barnvagnar, cyklar, skor, leksaker och andra föremål i trapphusen. I våra fastigheter fungerar trapphusens fönster som rökluckor och får inte blockeras. Obs! Samma gäller för de brandluckor som finns på marken runt fastigheterna. I vissa fall kan uteplats/balkong behöva användas som utrymningsväg eller för att brandförsvaret ska kunna komma in i bostaden. Därför ska där enbart förvaras föremål som hör till normal möblering och inte fungera som förråd eller förvaring av skräp. Hemförsäkring är viktig Det är viktigt att alla boende har en hemförsäkring. För bostadrättsinnehavare ska man vid kontakt med sitt försäkringsbolag informera om att s k bostadsrättstillägg finns via föreningens försäkring i Trygg-Hansa. Januari 2013

20 TrivselRegler Visa hänsyn För att det ska fungera så bra som möjligt i vår bostadsrättsförening har styrelsen fastställt trivselregler som alla boende ska följa. Har du synpunkter, frågor eller förslag på områden som ökar trivseln, är du välkommen att kontakta styrelsen. Altaner/uteplatser Ombyggnad/tillbyggnad av altaner ska tas upp med styrelsen. Vi eftersträvar ett enhetligt utseende på altaner och därför är det viktigt att känna till reglerna. Det är också viktigt att sköta altanen så att den inte används som förråd eller förvaring av sopor. (Läs mer om Altaner/uteplatser i avsnittet BoRegler.) Balkonger För eventuell inglasning av balkong, kontakta styrelsen för anvisningar. Det krävs att föreningen innehar ett generellt bygglov för fastigheterna. Utanpåhängande blomlådor är inte tillåtna. Vattna inte växter så flödigt att vatten rinner ner till grannen. Skaka inte mattor, filtar m m från balkong eller fönster. Att grilla med kolgrill är förbjudet och innebär brandrisk. Om hänsyn tas till grannar får man använda el- eller gasolgrill. Paraboler får inte fästas på balkongräcken då risk finns att de kan falla ner. Barnvagnar Det finns två barnvagnsförråd i föreningen. Dessa ska användas endast för barnvagnar. Tänk på att hålla god ordning så att det är enkelt att ta ut/ställa in barnvagnen. Obs! Barnvagnar får inte ställas i trapphusets entré eller på våningsplan. Brandmyndighetens regler gäller att framkomlighet måste råda vid händelse av brand. Cyklar Föreningen har nio cykelförråd. Dessa ska användas enbart för cyklar. Tänk på att hålla god ordning så att det är enkelt att ta ut/ställa in cykeln. Cyklar som inte används regelbundet kan hängas upp i krokarna i cykelförrådet. Obs! Cyklar får inte ställas i trapphusets entré eller på våningsplan. Brandmyndighetens regler gäller att framkomlighet måste råda vid händelse av brand. 1 (5)

21 TrivselRegler Visa hänsyn Djur Djur får inte förorena på föreningens mark. Plocka alltid upp efter husdjur. Det är förbjudet att kasta ut bröd eller matrester till fåglar då det också kan locka till sig råttor till området. Obs! För farliga djur, t ex ormar krävs alltid tillstånd från styrelsen. Entré-/ytterportar Se till att alla yttre portar hålls stängda, både dag- och nattetid. Det förhindrar att obehöriga tar sig in i fastigheten och minskar risk för inbrott och skadegörelse. Obs! Föräldrar ansvarar för att barn inte tar sig in i tvättstugor, cykel- eller barnvagnsförråd. Dessa utrymmen är inte en mötes-/lekplats och dessutom finns risk att barn skadas. Felanmälan Felanmälan görs till föreningens förvaltare under ordinarie arbetstid. (Information finns i trapphusets entré.) På kvällar, nätter och helger får felanmälan bara göras om det är akut. Obs! Kostnader för onödiga utryckningar kan enligt styrelsens beslut drabba enskild boende, t ex om man inte själv rensat avlopp och golvbrunnar för att undvika stopp. Fest Generellt gäller att en fest inte ska störa grannar. Boende som planerar fest i egen lägenhet eller föreningslokal ska sätta upp ett anslag i entrén några dagar innan med information om namn och telefonnummer. Förråd Det förråd som tillhör varje lägenhet är avsett endast för förvaring, d v s det är ingen arbetsbod. Det är inte tillåtet att placera skräp, möbler m m utanför källarförrådet, inte ens för tillfällig förvaring i väntan på bortforsling. Ett källarförråd har samma numrering som lägenheten: 73-xx-x-xxx. Obs! Det är absolut förbjudet att förvara brandfarlig vätska och gasflaskor i källarförrådet. 2 (5)

22 TrivselRegler Visa hänsyn Gemensamma lokaler Föreningen har en fest-/träfflokal i port 35 och en övernattningslägenhet i port 45. Särskilda regler gäller för dessa. (Läs mer om Gemensamma lokaler i avsnittet BoRegler, där även bokningsförfarande framgår.) Grillplats Föreningen har en grillplats på gård 4. Ingen bokningslista finns. Boende håller själva med eventuell egen grill, grillkol, tändredskap och utrustning för rengöring. Det är förbjudet att grilla efter klockan 22.oo. Grillkolsrester läggs i hushållssoporna. Viktigt! Se till att det inte finns någon glöd kvar samt att grillen är helt avsvalnad. Gårdar Det är alla boendes ansvar att hålla gårdarna rena från skräp samt att inte skada den utrustning som finns. På gårdarna finns flera papperskorgar med tillhörande askkoppar. Gårdsstädning Gräsklippning och snöröjning ingår i avtal med föreningens fastighetsförvaltare. Två gånger per år anordnar styrelsen gårdsstädning som alla boende inbjuds till. Man bjuds på kaffe och något att äta. I föreningen finns även en aktiv trädgårdsgrupp som består av ett antal frivilliga. Namnskyltning När ny boende flyttar in ska namnbyte i entré och på lägenhetsdörr meddelas till styrelsen som ser till att omskyltning görs. Inga egna, handskrivna namnskyltar tillåts. Ombyggnad Ombyggnad av bostad får ske om det inte väsentligt påverkar lägenhetens funktion eller medför skador på fastigheten. Badrum har särskilda regler, kontakta styrelsen. För att alla ska trivas är det viktigt att inte störa varandra. Det innebär att en ombyggnation i lägenheten får pågå på följande tider: måndag fredag klockan lördag och söndag klockan (5)

23 TrivselRegler Visa hänsyn Ombyggnad, forts Mindre jobb som man själv utför i lägenheten och som innebär att det inte hamras, sågas eller borras i vägg, tak eller golv, får pågå alla dagar mellan klockan Obs! Bostadens golv är grannens tak och väggen även grannens vägg. Sätt därför upp information i trapphuset att renovering pågår och hur länge den beräknas pågå. Parabol Paraboler får sättas upp på villkor att det görs på ett säkert sätt och inte på monteras på fastighetens fasad eller hänger utanför fasaden. Den får heller inte monteras på balkongräcke då risk finns att den faller ner. Generellt gäller att parabolen inte får störa annan boende. Kontakta styrelsen vid tveksamhet. (Läs mer om Parabol i avsnittet BoRegler.) Parkering Parkeringsförbud gäller på föreningens mark, gårdar etc. I föreningen finns parkeringsplats att hyra utomhus eller i garage. (Detaljerad information kommer så snart nya regler och rutiner är fastställda). Tänk på att parkeringarna både utomhus och inomhus är avsedda för parkering av motorfordon och inte får användas för andra ändamål, t ex som förråd. Dessutom ska den som har bokad parkeringsplats inte använda annan p-plats på gatan. Då tar man den från någon som behöver den bättre. Parkeringstillstånd krävs för hantverkare och motsvarande, som tillfälligt behöver parkera på gården för lossning/lastning. Styrelsen utfärdar parkeringstillstånden. Otillåten parkering bötfälls av Q-park. Obs! All parkering på gårdarna är förbjuden efter klockan 17. Rökning Det är förbjudet att röka i fastighetens samtliga gemensamma utrymmen. Det är även förbjudet att slänga fimpar på gården, både på framsidan och på baksidan, vilket även innebär förbud mot att slänga fimpar från balkongen. Gårdarna har papperskorgar med askkopp på ovansidan. Därutöver finns askkoppar utplacerade på flera ställen. 4 (5)

24 TrivselRegler Visa hänsyn Sopor Grovsopor Enligt särskilt schema lämnas grovsopor till kommunens uppsamling via ReTuren. Information om tid och plats för hämtning skickas till samtliga hushåll och informeras i de månatliga informationsbrev som styrelsen sammanställer. I Rissne centrum finns återvinningsanläggning för tidningar, glas, metall, plast och batterier. Sopnedkast Det är absolut förbjudet att kasta kartonger och tomma plastpåsar i sopnedkastet. Plast kan täppa till fläkten i sopsugsanläggningen och kartong kan fastna och orsaka stopp. Att rensa i sopsugskanaler kostar stora och onödiga pengar för föreningen! Trapphus Trapphusen ska hållas rena från skräp, cyklar, barnvagnar, lekutrustning och onödig utsmyckning. Stränga regler från brandmyndigheten gäller, ex vis är det inte tillåtet att ha krukväxter och annat i fönstren som fungerar som rökluckor. Tvättstugor Föreningen har två tvättstugor; i port 35 och 45. Särskilda trivselregler finns uppsatta i respektive tvättstuga. Bokning av tvättid sker elektroniskt via bokningstavla i anslutning till respektive tvättstuga eller via föreningens hemsida. (Läs mer om Tvättstugor i avsnittet BoRegler.) Störningar i allmänhet Upplever du att någon av dina grannar inte följer trivselreglerna? Kontakta i första hand grannen det berör och försök lösa problemet på bästa sätt. Boende som återkommande stör och som efter tillsägelse inte rättar sig efter föreningens regler, rapporteras till störningsjour eller polis. Kostnaden för utryckning av störningsjour belastar den störande. Ett för alla trivsamt boende förutsätter: Solidaritet med föreningen och boende emellan, förståelse för och efterlevnad av utfärdade bestämmelser, tolerans och ömsesidig hänsyn. Se i övrigt också föreningens hemsida (användarnamn och lösenord till forumet får du om du kontaktar styrelsen via Februari (5)

25 BoTips Göra själv Undvika fukt och mögel Var vaksam mot fukt och mögel. Informera alltid styrelsen om bad- eller duschrummet verkar onormalt fuktigt och börjar lukta illa. Likaså om det ser ut som om golv och väggar inte håller tätt eller blivit missfärgade. Så här kan du undvika fukt och mögel Under badkaret hittar man många överraskningar. Gör rent under badkaret och håll väggarna rena. Badkarsfronten kan vara lite trixig att få bort och sätta på plats igen. Ha tålamod! Vädra ut fukten i badrummet. Öppna ventilationen för fullt efter bad och dusch eller när du har använt torktumlare/torkskåp. Låt badrumsdörren stå på glänt när badrummet inte används Duscha snabbt. Vid mer än 4 minuters duschning bildas normalt kondens på väggarna, vilket kan orsaka fuktskador. Torka golvet efter bad och dusch. Kontrollera och rengör ventiler. Februari 2012

26 BoTips Göra själv 1 (2) Rengöra handfat och golvbrunn Så här gör du för att undvika/åtgärda stopp i handfatet? Orsak I bottenventilen samlas ibland smuts och hårstrån. I vattenlåset samlas också smuts som behöver rensas bort. På avloppsröret, under tvättstället finns en vattenfylld krök eller en bottenkopp. Den är ett vattenlås som förhindrar dålig lukt att tränga upp från röret. Även för vattenlås gäller som för avlopp att dålig lukt uppstår om det inte används på ett tag. Lösning 1. Ställ en spann under handfatet. 2. Skruva av vattenlåset vid de röda pilarna. Skruva loss bottenkoppen på vattenlåset. Gör rent koppen (i köket). Spola lite vatten för att se att det rinner genom den del av vattenlåset som sitter kvar på handfatet. Det kan behöva göras rent även där. Skruva tillbaka anslutningarna och kontrollera att packningarna kommer rätt med den koniska delen. Kontrollera att det rinner undan normalt, spola gärna en stund med hett vatten. Så här gör du för att rengöra/rensa golvbrunnen Orsak I badrummet finns en golvbrunn som måste rengöras regelbundet för att undvika stopp i avloppet, översvämning och dålig lukt. Hur ofta det bör göras beror på hur många ni är som delar badrum och om det spolas ner mycket hår i avloppet. Att rensa brunnen är inte svårt du kan enkelt göra det själv. Lösning 1. Sitter golvbrunnen under ett badkar måste du först lyfta av eventuell badkarsfront. 2. Lyft av gallret som sitter över golvbrunnen. Ibland är gallret fastskruvat och då måste du först skruva bort skruvarna. 3. Ta bort hår och annat som fastnat i brunnen genom att ta ner hela handen i brunnen och lyfta upp insatsen. Det finns en packning som måste komma på rätt ställe och sluta tätt igen när du sätter tillbaka insatsen för att undvika dålig lukt. Är det en golvbrunn i gjutjärn finns det ingen insats utan rengör det som är synligt. 4. Spola vatten i brunnen och gör rent. 5. Sätt fast gallret och sätt tillbaka badkarsfront.

27 BoTips Göra själv 2 (2) Komplettera golvbrunnen med ett filter Ett bra komplement är ett filter som fångar upp hår och smuts som fastnar i golvbrunnens vattenlås. Filtret är enkelt att installera under golvbrunnssilen och finns ute i handeln (VVS-butiker, större livsmedelsbutiker m fl) och kostar runt 50-lappen för 2-3 st. Exempel på filter för golvbrunn: Tänk på att om golvbrunnen står oanvänd en längre tid, kan vattennivån sjunka i vattenlåset och det uppstår dålig lukt. Häll vatten i golvbrunnen så försvinner lukten efter ett tag. Februari 2012

28 BoTips Göra själv Rengöra spisfläkten Så här gör du för att ha ett effektivt filter i spisfläkten För att fläkten ska fungera effektivt bör du inte ha köksfönster eller balkongdörr öppen när fläkten är igång. Fläkten fungerar då inte som den ska och du riskerar att matos sprids i lägenheten. Ett smutsigt filter i köksfläkten medför brandrisk. Fettet som samlas i filtret kan också droppa ner på spisen och ner i kokkärlen. Det är enkelt att rengöra filtret. Ta loss filterhållaren och lösgör filtret. Filtret kan vara av mjuk porös plast eller av stål. Stålvarianten kan du köra i diskmaskinen medan den av plast kan ändra form i diskmaskinen och säkrast görs ren med hett vatten och diskmedel. Nya filter finns att köpa på byggvaruhus o liknande. Kolfilterfläkt I en kolfilternfläkt passerar matoset genom ett fettfilter och sedan genom ett kolfilter. När luften är renad blåser den ut i köket igen. Fettfiltret måste bytas ut 1-2 ggr per år, beroende på hur ofta fläkten används. Läs mer i fläktens bruksanvisning eller rådgör med en fackman. VIKTIGT! Det är inte tillåtet att installera motordriven köksfläk som sammankopplas med det centrala ventilationssystemet. Då förändras hela luftflödet i fastigheten som gör att det kan vina i lufttrummorna samt att matos och röklukt sprids till grannarna. Kontakta styrelsen om du har frågor.. Januari 2013

29 BoTips Göra själv Rengöra och frosta av kyl och frys Håll kyl och frys rena för att bevara maten hållbar För att bevara livsmedel fräscht i kyl och frys behöver du sortera ut gamla matvaror och göra rent. När du tömt skåpen kan du förvara innehållet i t ex en kylväska. Gör rent skåpen med ättikssprit blandat med vatten, det tar bort mögelsporer. Spraya på och torka av. Använd termometer I bruksanvisningen som följde med ditt skåp finns anvisningar och tips på var i kyl- och frysskåpet du förvarar vilken typ av matvaror. Använd gärna en termometer där du ser att rekommenderad temperatur följs. (Saknar du bruksanvisning kan du söka upp din modell på nätet och skriva ut anvisningen). På bakre väggen i kylskåpet finns ett litet hål (kondenshål) som återkommande måste rengöras så att kylen kan frosta av sig själv. Ett tilltäppt hål kan också göra att vatten rinner ut på golvet som kan leda till vattenskada. Hålet är placerat i mitten av kylen eller längst ner beroende på kylskåpsmodell. Tips: Dålig lukt som har bitit sig fast i kylskåpet försvinner om du ställer in en skål med ättikssprit. Lilla kondenshålet kan göras rent med t ex tops. I frysen är det viktigt att kylslingorna hålls fria från is. När de blir isiga ökar energiåtgången (och därmed elräkningen) och frysen mister en del av sin effekt. Städning under och bakom skåpen Städning är viktig både under och bakom skåpen för att få bort damm och matrester. Borsta försiktigt av gallret på baksidan med mjuk borste och gör rent plastgallret på framsidan, längst ner närmast golvet (går att ta bort). Torka av innanför gallret med såpa och vatten. Tips: Det finns hjälpmedel för att samla upp vatten vid avfrostningen. Avfrostningspåsar i 2-pack finns hos bl a Clas Ohlson och suger upp 5 liter vatten. Obs! Frosta aldrig av kyl och frys med elektriska apparater (t ex hårtork) och skrapa aldrig bort is från kylelementen med vassa verktyg! Januari 2013

30 BoTips Göra själv Lufta element När temperaturen utomhus svänger mycket händer det att det kommer in luft i vattenburna element. Det här kan bli ett problem eftersom kalluften lägger sig som ett lock i elementets överdel och stoppar värmevattnet från att komma in och sprida värme Så här luftar du kalla element Elementnyckel På ena kanten av elementets överdel finns det en luftningsventil som är till för att hjälpa dig när luft tränger in i elementen. Den vrider du om med en elementnyckel (luftningsnyckel) motsols ända tills det lossar och du hör ett pysande ljud. Går det inte att få in elementnyckeln kan du behöva ta bort eventuell färg eller annat material som täcker nyckelhålet. Obs! Vrid inte för hastigt då risk finns att vatten sprutar ut. Fånga upp spillvatten När elementet pyst klart kommer det rinna ut vatten i ett stabilt flöde ur luftningsventilen, var därför redo med en skål eller ett glas för att fånga upp vattnet (förebyggande trasa på golvet går givetvis också bra). Vattnet är ofta smutsigt så du vill inte få det på golv, vägg eller kläder. Stäng ventilen! Därefter stänger du ventilen med elementnyckeln och du har nu avluftat elementet! Elektriska element På elektriska element sitter en termostat som automatiskt reglerar värmen. Dessa element håller en temperatur på upp till 90 grader och risken för brännskador är stor. För att undvika skador finns särskilda elementskydd. Elektriska element får absolut aldrig täckas över, då det innebär brandrisk. Februari 2012

31 BoTips Göra själv Rengöra ventiler/byta filter Det finns olika typer av ventiler. I kök och badrum finns ventiler som inte kan stängas helt. Reglerbar ventil i badrummet bör alltid öppnas fullt vid duschning eller när torktumlare/torkskåp är igång. Så här rengör du badrumsventilen Ventilen i ditt badrum kan se något annorlunda ut än den på bilden men konstruktionen är ofta densamma. Bajonettfattning: Vrid ventilen motsols och dra. Fjäderfattning: Dra ut ventilen. Kan behövas verktyg. 1. Rengör ventilinsatsen med diskmedel. 2. Gör även rent i den yttre delen av öppningen med en borste. 3. Tryck tillbaka den yttre delen i öppningen. Du kan behöva trycka till ordentligt. Bilden visar ventil med fjäderfattning Gamla ventiler svårare Vissa gamla ventiler kan vara svåra att lossa. Ett sätt är att rengöra dem genom att peta med en krokad ståltråd. Därefter dammsugs och torkas ventilen. Ta för vana att rengöra samtliga ventiler 2 ggr per år! Februari 2012

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss.

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Om din bostad. Vi ser fram emot en bra och långsiktig relation!

Om din bostad. Vi ser fram emot en bra och långsiktig relation! Om din bostad Om din bostad I den här broschyren har vi samlat fakta som kan vara bra att ha för dig som är hyresgäst hos John Mattson. Finner du inte svaret på din fråga i denna broschyr eller har åsikter

Läs mer

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN Välkommen hem - här kan du läsa om vad du bör tänka på för att trivseln i ditt och dina grannars boende ska bli så bra som möjligt. Du får också råd om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt. VÄLKOMMEN

Läs mer

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Innehållsförteckning Inflyttning s. 3-4 För ett trivsamt boende s. 5-16 Avflyttning s. 17-19 Sopsortering och återvinning s. 20-26 Hur vi arbetar s. 27-29 Övrigt

Läs mer

Välkommen till ditt nya hem!

Välkommen till ditt nya hem! Inflyttningsguide Inflyttnings- guiden Välkommen till Järfällahus! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende. 1. Välkommen till ditt nya hem! Järfällahus AB är ett fastighetsbolag

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. I trappuppgången, i anslutning till entrén i varje hus, finns en anslagstavla där vi sätter upp viktig information som berör våra hyresgäster. Glöm inte att kasta ett öga på den då och då. På anslagstavlan

Läs mer

Din portkod är: Välkommen som hyresgäst!

Din portkod är: Välkommen som hyresgäst! Din portkod är: Välkommen som hyresgäst! Rum för livet Innehåll Vad är EHB 3 Vårda lägenheten väl 4 Service 4 Lägenhetsunderhåll 4 Måla och tapetsera själv 4 Hyresgästens ansvar 4 Installationer 4 Ohyra

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer