ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden"

Transkript

1 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 27 mars 2012, klockan Madeleine Roos, ordförande Jane Holmström Björkman, 1:e vice ordf. Patric Karlsson 2;e vice ordförande Lennart Svensson Lena Moreno Helena Lordhem Siv Stoltenberg Niclas Bengtsson Lone Gyllenborg Enberg Mona Kjellberg, tjg. ersättare Ann-Sofie Andersson Jonas Jönsson Socialchef, Marina Pull, Sekreterare Lena Askengren 032, Gun Kempe 033 Controller Gabriella Olofsson 034 MAS Ingegerd Asplund Olgård 038, Kjell Söderlund Donald Nyberg, Tommy Brorsson, Betty Bencsik, Elsie Eliasson Flyktingsamordnare Emelie Holm 039, Biståndschef Stefan Wendelin Verks.chef Omsorgen om funktionsnedsa Rose-Marie Karlsson Lena Moreno Justeringens Socialkontoret, Örkelljunga plats och tid Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Marina Pull Madeleine Roos Lena Moreno ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Socialkontoret, Örkelljunga Marina Pull

2 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sn 032 SN/2012/27 Information om Dialogprojektet Projektledare Lena Askengren informerar om Dialogprojektet ett samverkansprojekt för tydliggöra och förbättra stödet för vuxna personer med neuropsykiatriksa funktionsnedsättningar i Ängelholm och Örkelljunga. lägga informationen till handlingarna.

3 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Sn 033 Information från Överförmyndaren Överförmyndare i Örkelljunga kommun Gun Kempe, informerar om sitt arbete i stort gällande myndhetsutövningen och sina förväntningar på socialnämnden med fokus på ensamkommande flyktingbarn. lägga informationen till handlingarna.

4 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 Sn 034 Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning av Controller Gabriella Olofsson. ta informationen till handlingarna.

5 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 Sn 035 SN/2012/16 Förslag till reviderat samverkansavtal gällande resursteamet Det finns nu ett reviderat förslag till samverkansavtal, vilket skiljer sig från tidigare avtal på några punkter. Det finns tillägg när det gäller uppföljningsintervall, mål för verksamheten, uppföljning av mål och kvalitetsindikationer. Skrivningen har skärpts till när det gäller avtalets upphörande, på så sätt uppsägning ska ske senast den 31/12, två verksamhetsår före eventuellt avslut av medverkan i verksamheten. Tidigare var det bara ett år. När det gäller finansieringen är det ingen skillnad. Psykiatrin Skåne står för halva kostnade och och de sju medverkande kommunerna för den andra halvan. I materialet finns det beskrivet vår kostnad och kostnadsandel under projektiden ( ), 2010 och Dessutom bifogas resursteamets verksamhetsberättelse för Resursteamet permanentades från januari 2008 och följande beslut fades av socialnämnden: ett distriktsgemensamt Resursteam för målgruppen permanentas from det skall arbeta enligt föreslagen överenskommelse mellan parterna ingående parter skall ha gemensamt ansvar för genomförandet ingående parter skall ha gemensamt ansvar för finansieringen nuvarande kostnadsfördelning och fördelningsnyckel behålls nämnderna far beslut om utförare och driftsansvar samt Socialnämnden i Örkelljunga uttalar som sitt förslag psykiatrin i Nordväst Skåne blir formell utförare och driftsansvarig för Resursteamet. Verksamheten har pågått sedan dess och har nu formellt Psykiatri i Skåne som huvudman, eftersom psykiatrin har fått en egen förvaltning.

6 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Sn 035 forts. SN/2012/16 Resursteamet är ett mobilt team som har som sin huvuduppgift hantera remisser från samverkande kommuner och psykiatrin. Det är personer som har diagnosen samsjuklighet som är den främsta målgruppen. Teamet utreder och kommer med förslag på insatser och kan också själva vara insatsen i form av samtalsstöd mm. De ställer också upp för konsultation till kommunens handläggare. Teamet består av 50 % läkare, psykolog, socionom och sjuksköterska. Det finns en administrativ resurs knuten till teamet. godkänna reviderat samverkansavtal med resursteamet, samt uppdra åt socialchef Jonas Jönsson underteckna avtalet.

7 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 Sn 036 Socialchefen informerar - Missiv från Arbetsförmedlingen, prognosbrev gällande mottagningsbehovet av nyanlända - Organisationsförändring efter Äldreomsorgschefens avgång - Information om revidering av roller och arbetsuppgifter för verksamhetssystemet Treserva - Rapport avseende långtidssjuka - Ensamkommande flyktingbarn, alla har kommit nu. lägga informationen till handlingarna.

8 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 Sn 037 SN/2012/29 Slutrapport och redovisning av projektet Det sociala innehållet gällande 2011 Projekten gällande förebyggande hembesök samt rehabilitering avslutades , men fortse ändå som en integrerad del av verksamheten. I ansökan 2010 skiftades fokus från tidigare år. Behovet av lyfta det sociala innehållet vid måltidssituationen sågs som angeläget och arbetet under 2011 inriktades på förbättra den fysiska och psykiska men framförallt den sociala miljön runt måltiderna. Efter projektets slut har en utvärdering gjorts som visar på utvecklingsarbetet har varit framgångsrikt där 81 % av personalen är nöjda eller väldigt nöjda med hur målen som togs upp i början på året är uppfyllda. Genom återkommande träffar hoppas vi måltidsutvecklingen blivit en integrerad del i arbetet. De gemensamma träffpunkterna som bildats är stadigvarande och drivs till största delen av frivilliga krafter. Även kostråd med vårdtagarinflytande ska bli bestående. Handläggare i ärendet är projektledare Kerstin Johansson. godkänna slutrapporten och redovisningen av projektet Det sociala innehållet gällande 2011.

9 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Sn 038 SN/2012/30 Kvalitetsberättelse Vårdgivaren är skyldig senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhets-arbete har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för stärka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelse för 2011 har redovisats på Socialnämndens möte i februari 2012, av verksamhetschefen för Hälso-och sjukvård. Som komplement till patientsäkerhetsberättelsen redovisas kvalitetsmätningar och uppföljningar utifrån Medicinskt ansvarig sjuksköterskans ansvar och kallas då kvalitetsberättelse. EKONOMI Kvalitetsarbetet ska inrymmas i befintlig ram. GENUSANALYS Kvalitetsarbetet innebär en god och säker vård på lika villkor. Handläggare i ärendet är MAS Ingegerd Asplund Olgård. anta en 100% efterlevnad av riktlinjerna gällande personalens basala hygien, samt kvalitetsberättelse redovisas varje år i samband med redovisning av patientsäkerhetsberättelse och ekonomiskt bokslut.

10 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 Sn 039 KLK Motion Alla ska med! I en motion daterad skriver Jan-Erik Einarsson, M, han uppfar Örkelljunga kommun som en bygd med högre samman-hållning än genomsnittet, utan större sociala problem, ett lugnt och tryggt samhälle, generellt sett. Jan-Erik Einarsson föreslår kommunfullmäktige besluta analysera invandrarnas situation i Örkelljunga och vid behov föreslå åtgärder som gör integrationen lyckas ännu bättre. Vad kan Örkelljunga kommun göra för integrationen skall bli ännu bättre? Svaret på frågan är inte enkel. Här nedan följer några förslag till bättre integration Integration genom det civila samhället - fadderverksamhet En åtgärd till bättre integration är ge individer med utländsk bakgrund möjlighet faktiskt integreras med någon. Här har vi som medborgare alla ett ansvar. Det har från och till efterlysts fadderverksamhet och vi tror en sådan verksamhet, där en invandrarfamilj lär känna en svensk familj är ett viktigt redskap till komma in i det svenska samhället. Problemet har varit hitta fadderfamiljer som frivilligt tar på sig denna uppgift. Integration genom språk Det krävs mer insatser, på grund av språkförbistringar hos både barn och förälder, i barnets/barnens initiala fas inom barnomsorgen finns det insatser som kommunen kan använda som gynnar både barnen och barnomsorgen, men också nyanlända som är bosa här. I gruppen (främst kvinnliga) nyanlända hörs ofta viljan arbeta inom barnomsorg i Sverige på något vis. Detta i kombination med Arbetsförmedlingen är ekonomiskt generösa vid olika former av anställningar för nyanlända, skulle det kunna innebära kommunen kan använda de resurser som finns på hemmaplan. Bland de nyanlända, som har uppnått vissa svenskspråkliga kriterier, finns resurser och de kan anställas inom barnomsorgen som exempelvis som en extra resurs när barn från samma språkgrupp skall inskolas på förskolan.

11 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 Sn 039 forts. KLK Integration genom politik och förening Sanningen är det aktiva föreningslivet är, enligt Länsstyrelsens projekt Integration genom förening ett relativt svenskt begrepp. Det finns lyckade exempel, i varje fall i de större regionerna, där deltagande i föreningslivet har varit en snabb väg till integrering. Ett sätt nå och involvera människor från andra länder i föreningar i Örkelljunga skulle kunna vara visa invandrarna föreningarna faktiskt finns och vad de har erbjuda. Ett exempel kan vara en föreningsdag där inbjudna föreningar visar upp vad de gör, vad de innebär osv. De flesta invandrare finns nå på utbildningscenter, och en sådan aktivitet kanske går samordna på plats på utbildningscenter. Hur integration genom politisk aktivitet skall ske är kanske svårare, men är så klart inte omöjlig. Det politiska språket kan uppfas som svårt för den som inte är ins i systemet och som dessutom har språksvårigheter. Det kan även finnas en osäkerhet eller en misstro gentemot politik och politiker om det är så ursprunget är från ett land där det politiska systemet inte har samma förtroendeställning som det har i Sverige. En sådan barriär kan brytas ner genom samhällsinformation av olika slag. Örkelljunga kommun erbjuder samhällsorientering på hemspråk för nyanlända som tillhör flyktingverksamheten. Med största sannolikhet kommer även kommuner i hela Sverige åläggas erbjuda samtliga invandrare samhällsorientering. Dock är detta fortfarande under diskussion på regeringsnivå. Integration genom anställning Ett sätt öka integrationen är anställa invandrare. Örkelljunga kommun är kommunens största arbetsgivare. Om kommunen anställer personer med utländsk bakgrund, blir de anställda inte bara goda skebetalare utan också goda exempel för andra invandrare genom visa det är möjligt få ett arbete i Sverige, och dessutom i hemkommunen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta anse motionen besvarad.

12 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 Sn 040 KLK Motion Skånetrafikens seniorkort till 75+ Bakgrund Claes Engström, KD, har i en motion anfört Örkelljunga kommun snarast ska teckna avtal med Skånetrafiken om seniorkort för boende som är över 75 år i Örkelljunga kommun. Motiveringen är seniorkortet visserligen ger en viss kostnad för kommunen men det skulle bidra till ökad möjlighet åka kollektivt. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning, vilken i sin tur remitterade vidare till socialnämnden för yttrande. Förslag till svar Den goda intentionen i motionen med skapa goda förutsättningar för boende i Örkelljunga kommun, som är över 75 år är mycket tilltalande. Dock medför detta en ökad administration. Enligt underlag från Skånetrafiken som tagits fram 2011 skulle införandet av seniorkort (med en uppskad uppräkning på 10 % enligt Jan-Henrik Pettersson, affärsstrateg på Skånetrafiken) kosta Örkelljunga kommun ca kr/år. Då är 20 kr/kort inräknat för administration av korten. Månadsvis inrapportering av nytillkomna 75-åringar ansvarar kommunen för och det blir en kostnad även för den handläggningen. Kommunen faktureras sedan för den faktiska kostnaden i efterhand, kvartalsvis, vilket betyder det kan kosta både mer och mindre. I praktiken betalar kommunen ca 70 % av kontantpriset/resa. För slippa denna administration och istället utöka servicen till kommunens samtliga invånare och turister skulle en satsning av detta slag kunna gynna fler grupper om en så kallad flexlinje infördes. Flexlinje finns i exempelvis Höganäs kommun och är en mindre gratisbuss som går inom tätorten. Genom införa denna typ av gratisbuss till kommuninvånarna och turisterna så blir vår idag något avlånga kommun mer rund i formen. Flexlinjen skulle förslagsvis kunna gå mellan Eket, Örkelljunga centrum, Hjelmsjö camping, Skånes Fagerhult, Skåneporten och åter.

13 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 Sn 040 forts. KLK Genom denna satsning skulle fler kommuninvånare och besökare gynnas, näringslivet stimuleras och vår vackra kommun blir mer tillgänglig för alla. Vidare skulle en plform för medborgare i rörelse skapas. Andra kommuner i Skåne I Skåne har sex kommuner tecknat avtal med Skånetrafiken om seniorkort. Det är Ängelholm, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Höganäs och Osby. I dessa kommuner får alla som under året fyller 70 eller 75 år (beroende på vad man beslutat i de olika kommunerna) ett busskort som ger gratis bussresor inom kommunen hemskickat. I Helsingborg och Hässleholm ingår även tågresor inom kommunen. I Helsingborg gäller kortet vissa tider (inte under rusningstrafik ). I Osby får alla över 70 år seniorkort. Av budgeterade kr för 2011 blev resultatet för Osby kommun kr. Sammanfning För göra Örkelljunga kommun mer tillgänglig och raktiv för alla kvinnor och män som bor i Örkelljunga samt för bidra till ökad turism föreslår socialnämnden i stället man undersöker möjligheten inrätta en typ av mindre gratisbuss inom kommunen (liknande Höganäs Flexlinjen ). Detta skulle kunna vara ett sätt göra vår avlånga kommun mer rund och öka möjligheten för alla delta i kommunens utbud av aktiviteter. Arbetsutskottet har behandlat ärendet Yrkande Patric Carlsson, S, yrkar avslag på andra satsen. Proposition Ordförande ställer proposition, dels på arbetsutskottets förslag till beslut och dels på Patric Carlssons yrkande och finner socialnämnden har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

14 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 Sn 040 forts. KLK Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta avslå motionen Skånetrafikens seniorkort till 75+ daterad , samt föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott ge utbildningsnämndens kultur och fritidsutskott i uppdrag se över möjligheten med en så kallad flexlinje i Örkelljunga kommun.

15 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 Sn 041 SN 2012/33 Ändring av delegationsordningen, avseende alkohollagen Bakgrund Med anledning av en ny alkohollag (2010:1622) ers den gamla alkohollagen (1994:1738) bör delegeringsordningen avseende ärenden gällande alkohollagen revideras. delegera ärende enligt förvaltningens förslag till delegeringsordning.

16 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 Sn 042 Delegationsbeslut - Arbetsutskottet och tjänstemännen Sekreteraren anmäler följande delegationsbeslut sedan Socialnämndens föregående sammanträde: Individ- och familjeomsorgen socialbidragsärenden behandlingsärenden Anställningar vård och omsorg individ- och familjeomsorgen socialkontoret Tjänstledigheter enligt riktlinjer utöver riktlinjer Semesterledigheter Entledigande Faderskap Vård och omsorg tillgängliga i pärm vid sammanträdet. ta informationen till handlingarna.

17 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Sn 043 Delgivningsärende Länsstyrelse, Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen och JO. Länsstyrelsen Inget delge Förvaltningsrätten i Malmö Överklagat beslut: Socialnämndens beslut Saken: Personlig assistans enligt LSS Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Kammarrätten Inget delge Högsta förvaltningsdomstolen Inget delge ta delgivningsärendena till handlingarna.

18 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 Sn 044 Boendestatistik särskilda boendeformer för februari månad 2012 Föreligger Boendestatistik för februari månad ta informationen till handlingarna.

19 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 Sn 045 SN/2012/34 Statistik försörjningsstöd februari månad 2012 Föreligger statistik för försörjningsstöd för februari månad Boendestatistik för februari 2011 är bilagd som en jämförelse. ta informationen till handlingarna.

20 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 Sn 046 Övriga frågor Rapport av Lena Moreno från lokala brottsförebyggande rådet.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer