ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden"

Transkript

1 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Boendet för ensamkommande barn tisdagen den 25 september 2012, klockan Madeleine Roos, ordförande Jane Holmström Björkman, 1:e vice ordf. Patric Carlsson Lennart Svensson Lena Moreno Helena Lordhem Siv Stoltenberg Niclas Bengtsson Lone Gyllenborg Enberg Mona Kjellberg, tjg. ers. Ann-Sofie Andersson Jonas Jönsson, Socialchef, Marina Pull, Sekreterare Elsie Eliasson,Vivi Jensen, Henrik Hammar, Betty Benchik Tommy Brorsson, Kjell Söderlund, Donald Nyberg IFO chef Christer Unosson, HSL chef Suzane Erlandsson Verks.chef Omsorgen om funktionsnedsa Rose-Marie Karlsson Biståndschef Stefan Wendelin Ann-Sofie Andersson Justeringens Socialkontoret, Örkelljunga plats och tid Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Marina Pull Madeleine Roos Ann-Sofie Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Socialkontoret, Örkelljunga Underskrift Marina Pull

2 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sn 099 Månadsuppföljning för augusti månad Föreligger månadsuppföljning för augusti månad Handläggare i ärendet är Controller Gabriella Olofsson. socialnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna. _

3 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Sn 100 Ansökan om kommunalt bidrag för Kvinnojouren i Ängelholm 2013 Kvinnojouren i Ängelholm ansöker om verksamhetsbidrag för 2013 med 10 kronor per kommuninvånare, vilket motsvarar ca kronor. Socialnämnden har för 2012 budgeterat kronor till kvinnojouren, vilket inklusive statsbidrag innebär medel kommer utgå med kring 6:50 kronor per kommuninvånare. För 2013 har kvinnojouren själv ansökt om utvecklingsmedel från socialstyrelsen, så det ankommer inte längre på oss ansöka om medel till kvinnojouren. Socialnämnden har ett samverkansavtal med kvinnojouren. Enligt avtalet är kvinnojouren oss behjälplig med ordna jourplatser i egen regi eller hos någon annan kvinnojour. Örkelljunga, Båstad och Ängelholm betalar ett lägre pris för boendekostnad än övriga kommuner, eftersom vi har separata avtal. För närvarande betalar vi 700 kronor per dygn. Handläggare i ärendet är IFO chef Christer Unosson. socialnämnden beslutar bevilja ett kommunalt bidrag till kvinnojouren i Ängelholm med kronor för 2013.

4 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 Sn 101 Länsstyrelsen, tillsyn enligt alkohollagen Länsstyrelsen har enligt tillsynsplan för 2012 beslutat genomföra en verksamhetstillsyn i Örkelljunga kommun. Tillsynsbesöket genomfördes Vid besöket deltog vid intervjun från kommunens sida nämndsordföranden, socialchefen samt IFO chefen som vid tidpunkten för detta besök var tjänstgörande alkoholhandläggare. Från den 1 september 2012 finns en överenskommelse om Ängelholm kommun ska vara Örkelljunga kommun behjälplig med handläggning av ärenden rörande serveringstillstånd samt tillsyn av de serveringsställen som innehar serveringstillstånd. En tillsynsplan för 2012 i enlighet med Alkohollagen har upprättats som gäller från den 1 september, en mer omfande plan kommer upprättas inför 2013, se bilaga. godkänna Tillsynsplan för 2012 och översända planen till Länsstyrelsen, samt lägga informationen till handlingarna _

5 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 Sn 102 Fråga om Socialnämndens julbord 2012 Socialnämnden har ta ställning till om erbjuda fast anställd personal, långtidsvikarier, långtidssjukskrivna och nämndsledamöter julbord. Nämnden fade inför julbordet 2011 beslutet julborden ska varieras mellan de privata restaurangerna i kommunen som har kapacitet ha julbord för ca 100 gäster vid tre tillfällen. Woodlands Country Club erbjuder i år fullt julbord för 300 kr /pers. normalpris är 395 kr. erbjuda fast anställd personal, långtidsvikarier, långtidssjukskrivna och nämndsledamöter julbord på Woodlands Country Club.

6 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Sn 103 Ordförandebeslut sedan förra sammanträdet Omedelbart omhändertagande med stöd av 6 LVU Omedelbart omhändertagande med stöd av 6 och 3 LVU Omplacering enligt 11 LVU från jourfamilj till familjehem Socianämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

7 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 Sn 104 Initiativ till Socialnämnden angående tekniska hjälpmedel inom den kommunala omsorgen De moderata ledamöterna i Örkelljunga socialnämnd, Madeleine Roos, Lennart Svensson och Britt-Marie Renström har till socialnämnden inkommit med en skrivelse gällande tekniska hjälpmedel inom vården. Att erbjuda maximalt god vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning inom allt snävare ekonomiska ramar är en tuff uppgift för vår förvaltning. Med bättre tekniska lösningar kan den mänskliga hjälpen förstärkas till dem som behöver extra kraft, rörlighet eller kognitivt stöd. Aktuella hjälpmedel ger sedan inte bara ekonomiska vinster utan i många fall också ökad vårdkvalitet. För hitta de behövliga nya arbetssätten och verktygen för dessa ändamål är det nödvändigt hänga med i den hisnande utvecklingen på området. uppdra till förvaltningen i samarbete med Medelpunkten inom områden där så är tillämpligt, utreda de praktiska och ekonomiska möjligheterna för införandet av fler, nyare och mera tekniska hjälpmedel inom alla förvaltningens områden.

8 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 Sn 105 Socialchefen informerar - Socialstyrelsen har beslutat tilldela Örkelljunga kommun kr för kvalitetsutveckla sitt arbete med våldsutsa kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare av utvecklingsmedel - Handlingsplan för underskott - arbete med hemmaplanslösningar - Tillsyn kök Södergården, Solgården Skånes Fagerhult och Bokelundaskolan - Korttiden dubbelbeläggning - arbete med minska placeringstiden med hjälp av familjebehandlarna arbetar med de biologiska föräldrarna lägga informationen till handlingarna.

9 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Sn 106 Information från verksamhetscheferna Christer Unosson rapporterar om hur fältarbetet fortskrider. Socialsekreterare Karin Larsen har arbetat som Fältsekreterare under sommaren och kommer fortsätta fram till våren då ordinarie personal kommer tillbaka från föräldraledighet. Stefan Wendelin informerar om det inte varit många vårdplaneringar under sommaren, fler uppföljningsbesök har kunnat genomföras i stället. Rose-Marie Karlsson informerar om cafeterian på kommunhuset kommer skötas av omsorgen för funktionsnedsa tillsammans med handledare. lägga informationen till handlingarna.

10 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 Sn 107 Beslut om införande av ledningssystem för kvalitet Med bakgrund av regeringens satsning på de mest sjuka äldre, har socialnämnden har fa beslut om inom ramen för befintliga ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården, skapa gemensamma delar för processer som kräver samverkan mellan huvudmännen enligt Socialstyrelsens föreskrift om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Handläggare i ärendet är socialchef Jonas Jönsson. inom ramen för befintliga ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården, skapa gemensamma delar för processer som kräver samverkan mellan huvudmännen enligt Socialstyrelsens föreskrift om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), samt paragrafen ska vara omedelbart justerad.

11 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 Sn 108 Delegationsbeslut - Arbetsutskottet och tjänstemännen Sekreteraren anmäler följande delegationsbeslut sedan Socialnämndens föregående sammanträde: Individ- och familjeomsorgen socialbidragsärenden behandlingsärenden Anställningar vård och omsorg individ- och familjeomsorgen socialkontoret Tjänstledigheter enligt riktlinjer utöver riktlinjer Semesterledigheter Entledigande Faderskap Vård och omsorg tillgängliga i pärm vid sammanträdet. ta informationen till handlingarna.

12 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 Sn 109 Delgivningsärende Länsstyrelse, Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen och JO. Länsstyrelsen Inget delge Förvaltningsrätten i Malmö Överklagat beslut: Socialnämndens beslut Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Överklagat beslut: Socialnämndens beslut Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Kammarrätten Överklagat avgörande: Förvaltningsrätten i Malmös dom den i mål nr Saken: Beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Beslut: Kammarrätten avlsår överklagandet ta delgivningsärendena till handlingarna.

13 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 Sn 110 Boendestatistik särskilda boendeformer för augusti månad 2012 Föreligger Boendestatistik för augusti månad lägga informationen till handlingarna.

14 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 Sn 111 Statistik försörjningsstöd augusti månad 2012 Föreligger statistik för försörjningsstöd för augusti månad Underlaget kommer till sammanträdet. ta informationen till handlingarna.

15 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 Sn 112 Övriga frågor Lena Moreno rapporterar från lokala Brå.

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer