ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden"

Transkript

1 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhultrummet Kommunhuset Tisdagen den 5 februari 2013, klockan Madeleine Roos, ordförande Jane Holmström Björkman, 1:e vice ordf. Patric Carlsson, 2:e vice ordf. Mona Kjellberg tjg.ers. Betty Bencsic Gyurey (tjg ers) Helena Lordhem Siv Stoltenberg Niclas Bengtsson Lone Gyllenborg Enberg Britt-Marie Renström Ann-Sofie Andersson Jonas Jönsson, Socialchef, Marina Pull, Sekreterare Donald Nyberg, Mona Nilsson, Tommy Brorsson, Verksamhetschef Christer Unosson Trainee Emma Larsson, Verksamhetschef Rose-Marie Karlsson, Verksamhetschef Stefan Wendelin Britt-Marie Renström Justeringens Socialkontoret, Örkelljunga kl plats och tid Paragrafer Sekreterare Marina Pull Justerande Madeleine Roos Britt-Marie Renström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Socialkontoret, Örkelljunga Marina Pull

2 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sn 016 SN/2013/16 Växthusprojekt Kommunens Arbetscenter har för avsikt starta ett växthusprojekt där man tänker odla växter och grönsaker. Genom Växthusprojektet vill man öppna upp arbetsmarknaden för människor som fastnat i ett bidragsberoende och utanförskap. Initialt kommer 4-5 personer som i dag uppbär försörjningsstöd anställas under 12 månader i projektet. Många av dem som i dag uppbär försörjningsstöd har rätt till anställningsstöd från Arbetsförmedlingen i olika former. Detta medför den faktiska lönekostnaden blir låg. Örkelljunga kommun har en vision om ett grönt Örkelljunga med närhet, delaktighet och entreprenörskap som grundläggande värden för skapa en unik livskvalitet för invånarna. Genom detta projekt går kommunen i framkant och visar vägen för Vision 2020 uppfylls. Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sammanträdet , se bilaga. Handläggare i ärendet är Jobbcoach Peter Palm. ställa sig positiv till växthusprojektet enligt beskriven plan uppdra till förvaltningen undersöka om det finns ytterligare statliga eller andra externa medel söka för finansiera projektet problematiken med konkurrens mot näringslivet ska vara utredd, samt ge arbetsutskottet mandat fa beslut i ärendet.

3 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Sn 017 Riktlinjer inom verksamheten för funktionsnedsa Förslag till nya riktlinjer inom verksamheten för funktionsnedsa. Handläggare i ärendet är Verksamhetschef Rose-Marie Karlsson. Arbetsutskottet har behandlat ärendet anta de nya riktlinjerna för verksamheten för funktionsnedsa.

4 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 Sn 018 Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen Dessa riktlinjer är avsedda användas som styrinstrument för de handläggare inom äldreomsorgen som utreder och far delegationsbeslut om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Riktlinjerna kompletteras med rutiner och anvisningar för handläggning vilka utarbetas inom socialförvaltningen. Dessutom finns kvalitetsmål med fokus på värdig omsorg för den enskilde och delaktighet. Metoden är individuell genomförandeplan som regelbundet följs upp. Handläggare i ärendet är Verksamhetschef Stefan Wendelin. Arbetsutskottet har behandlat ärendet anta riktlinjerna för bistånd inom äldreomsorgen.

5 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 Sn 019 SN/2013/15 Godkännande av förändring av Fältsekreterarens arbetsuppgifter under 2013 På grund av den hårda arbetsbelastningen inom Barn- och ungdomsenheten, har enhetschefen gjort en ny uppdelning för socialsekreterare med utredningsansvar, vilket innebär ytterligare uppgifter lagts på fältsekreteraren. Handläggare i ärendet är IFO-chef Christer Unosson och Enhetschef Sara Stigsdotter Dahlberg. Socialnämnden har tidigare behandlat ärendet på sammanträdet , då det beslutades återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Fältsekreterarens arbetsuppgifter ändras temporärt under 2013 enligt beskrivning, samt Lokala Brottsförebyggande rådet underrättas om förändringen av Fältsekreterarens arbetsuppgifter. Patric Carlsson, S, BettyBencsik, S och Lone Gyllenborg MO, reserverar sig muntligt mot beslutet.

6 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Sn 020 SN/2013/13 Utredning av tekniska hjälpmedel inom den kommunala omsorgen Den 25/ inkom de moderata ledamöterna i Örkelljunga socialnämnd, Madeleine Roos, Lennart Svensson och Britt-Marie Renström, med en skrivelse gällande tekniska hjälpmedel inom vården. På uppdrag av socialnämnden genomförde således socialförvaltningen en kartläggning av ett flertal olika tekniska hjälpmedel som skulle kunna vara behjälpliga inom verksamheten. Enligt beslut från sammanträdet har socialnämnden beslutat uppdra till förvaltningen till socialnämndens sammanträde den vidare utreda olika former av Nyckelhantering, Ippi - elektronisk brevlåda i teven och Nillsyn via kamera. Att garantera en god vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning ligger i socialförvaltningens uppdrag. Med hjälp av tekniska lösningar kan dock den mänskliga hjälpen förstärkas till dem som behöver extra kraft, rörlighet eller kognitivt stöd. Tekniska hjälpmedel kan således möjliggöra och bidra till såväl en ökad vårdkvalité som en god ekonomi. På uppdrag av socialnämnden har således Ippi - elektronisk brevlåda i teven, olika former av Nyckelhantering och Nillsyn via kamera undersökts. Handläggare i ärendet är Trainee Emma Larsson. uppdra till förvaltningen aktivt undersöka kostnader och för och nackdelar med nyckelgömmorna till nämndens sammanträde , samt ta informationen till handlingarna gällande de övriga presenterade hjälpmedlen men fortsätta följa utvecklingen av teknisk utrustning.

7 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 Sn 021 SN/2013/12 Förslag till beslutestant/uppföljningsansvarig Föreligger förslag till beslutsestant/uppföljningsansvarig Handläggare i ärendet är Controller Gabriella Olofsson. godkänna förslag till beslutsestant/uppföljningsansvarig för 2013

8 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 Sn 022 Socialchefen informerar Information om en anmälan enligt Lex Maria. Migrationsverkets kommer under våren placera asylsökande flyktingar i vår kommun. Socialförvaltningen beslutar lägga informationen till handlingarna.

9 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Sn 023 SN/2013/14 Information från verksamhetscheferna Christer Unosson redovisar Socialjourens utfall under perioden Se bilaga. Information gällande ansökan inskickad till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsa kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Ansökan görs i samverkan med Båstads kommun. Personalen på socialkontoret på Ejdern har varit uts för kraftigt hot vid upprepade tillfällen. Stefan Wendelin informerar om Öppna jämförelser. Hemtjänsten har fått mycket höga betyg speciellt när det gäller trygghet och bemötande. Invigning av Allaktivitetshuset Solgården under hela vecka 7. Ledamöterna hälsas välkomna dit. lägga informationen till handlingarna.

10 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 Sn 024 Boendestatistik särskilda boendeformer för januari månad 2013 Föreligger Boendestatistik för januari månad Handläggare i ärendet är Verksamhetschef Stefan i Wendelin. lägga informationen till handlingarna.

11 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 Sn 025 Delegationsbeslut - Arbetsutskottet och tjänstemännen Sekreteraren anmäler följande delegationsbeslut sedan Socialnämndens föregående sammanträde: Individ- och familjeomsorgen socialbidragsärenden behandlingsärenden Anställningar vård och omsorg individ- och familjeomsorgen socialkontoret Tjänstledigheter enligt riktlinjer utöver riktlinjer Semesterledigheter Entledigande Faderskap Vård och omsorg tillgängliga i pärm vid sammanträdet. ta informationen till handlingarna.

12 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 Sn 026 Delgivningsärende Socialstyrelsen, Länsstyrelse, Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen och JO. Socialstyrelsen Ärendet: Tillsyn av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 LSS gruppbostad 24 i Örkelljunga kommun. Beslut: Ärendet avslutas. Ärendet: Tillsyn av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 LSS gruppbostad 15 i Örkelljunga kommun. Beslut: Ärendet avslutas. Förvaltningsrätten i Malmö Överklagat beslut: Socialnämnden i Örkelljunga kommuns beslut Saken: Bostadsanpassningsbidrag. Beslut: avslår överklagandet. Överklagat beslut: Socialnämnden i Örkelljunga kommuns beslut Saken: Personlig assistent eller ersättning för skälig kostnad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Överklagat beslut: Socialnämnden i Örkelljunga kommuns beslut Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen. Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Överklagat beslut: Socialnämnden i Örkelljunga kommuns beslut Saken: Personkretstillhörighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

13 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 Sn 026 forts. Överklagat beslut: Socialnämnden i Örkelljunga kommuns beslut Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen. Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Saken: Ansökan enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM); nu fråga om avskrivning. Beslut: Förvaltningsrätten avskriver målet. Kammarrätten i Göteborg Överklagat avgörande: Förvaltningsrätten i Malmös beslut den 18 oktober 2012 i mål nr Saken: Beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Beslut: Kammarrätten avslår överklagandet. Överklagat avgörande: Förvaltningsrätten i Malmös beslut den 6 november 2012 i mål nr Saken: Interimistiskt förordnande om personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om prövningstillstånd Beslut: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Helsingborgs Tingsrätt Domslut om särskilt förordnad vårdnadshavare, gällande ensamkommande pojke. Beslut: Tingsrätten anförtror vårdnaden åt särskilt förordnad vårdnadshavare. Domslut om särskilt förordnad vårdnadshavare, gällande ensamkommande pojke. Beslut: Tingsrätten anförtror vårdnaden åt särskilt förordnad vårdnadshavare. ta delgivningsärendena till handlingarna.

14 ÖRKELLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 Sn 027 Övriga frågor Information om läget på Boendet för ensamkommande barn. Personlig assistans vid resor. Behandlas som eget ärende på socialnämndens sammanträde i mars.

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-25 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Boendet för ensamkommande barn tisdagen den 25 september 2012, klockan 13.30

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-27 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 27 mars 2012,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer