KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015"

Transkript

1 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av att vi är olika med olika förmågor.

2 Ansvariga för planen Förskolechefen - ansvarar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. All förskolepersonal - ansvarar för att följa plan mot diskriminering och kränkande behandling och att förankra den i sitt arbete i förskolan och i föräldrasamverkan. - har ansvar för det åtgärdande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. - arbetar förebyggande genom att vara goda förebilder och låter förskolans värdegrund genomsyra det dagliga arbetet. - planerar verksamheten så att tillfällen för samarbete och samspel skapas. - dokumenterar de kränkande handlingar som inträffar. - förbereder barnen för att aktivt delta i samhällslivet. - tar tillvara och utvecklar barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap så att solidaritet och tolerans grundläggs tidigt. Alla barn - har rätt att få stöd och hjälp när de känner sig kränkta. - erbjuds att delta i demokratiska arbetsformer. Vårdnadshavare - är delaktiga i upprättandet av plan mot diskriminering och kränkande behandling genom förskoleråd. - tar kontakt med förskolan vid kännedom om att barn blir utsatt för diskriminering eller kränkning. - skapar tillsammans med personalen en förskola, där alla trivs och utvecklas.

3 Lagar och styrdokument FN:s barnkonvention, artikel 2 Skollagen (2010:800) 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap. 5 Syftet är att skydda barn och elever mot kränkningar Både diskrimineringslagen och kapitel 6 i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. De ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Arbetsmiljölagen Lpfö 98/10 I läroplanen uttrycker värdegrunden (sid 4) det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Definitioner: Diskriminering Innebär att ett barn missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är ett uppträdande, som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker någons värdighet. Kränkningar är ofta uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Repressalier Personalen får inte utsätta barn för straff eller annan negativ behandling på grund av att barnet eller förälder har anmält förskolan för diskriminering eller berättat att det förekommer trakasserier eller kränkande behandling.

4 Diskrimineringsgrunder 1. Kön Mål: Att flickor och pojkar har lika stort inflytande över verksamheten och lika stort utrymme. Insatser: - vi skall granska vårt arbete utifrån ett normkritiskt perspektiv. - vi skall fördela ordet och tiden lika mellan flickor och pojkar. 2. Könsöverskridande identitet Mål: Att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Insatser: - vi skall söka kunskap som medvetandegör detta område och bearbeta detta i våra arbetslag och reflektionsgrupper. 3. Etnisk tillhörighet Mål: Att alla barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för varje människa oavsett bakgrund. Insatser: - Samtala och läsa berättelser om människor från olika kulturer. - Ta vara på barns nationella ursprung som t ex traditioner, mat, musik och språk. 4. Religion eller annan trosuppfattning Mål: Att alla oavsett religion eller annan trosuppfattning, bemöts på lika villkor. Insatser: - Samtala om olika religioner och livsåskådningar på ett sakligt, allsidigt och likvärdigt sätt. 5. Funktionshinder Mål: Alla barn skall ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder till anpassad pedagogisk verksamhet. Insatser: - Inne och utemiljön skall anpassas efter individens behov. - Informera berörd personal om förhållningssätt för att möta barns behov vid funktionshinder. - Berörd personal skall få stöd, handledning och kompetensutveckling. - Samtala med barnen om våra olika förutsättningar och behov. - Efter samtycke från vårdnadshavare ges nödvändig information till berörda barn och annan personal. 6. Sexuell läggning Mål: Alla barn har förståelse för individers olika sexuella läggning Insatser: - Vi samtalar om att familjer kan se olika ut. 7. Ålder Mål: Alla barn har samma rättigheter och möjligheter oavsett ålder Insatser: - Skapa och erbjuda tillåtande och utmanande miljöer för alla åldrar. - Planera utifrån barnets individuella förutsättningar oavsett ålder. - Vara observanta på åldershierarkier. Ansvariga för att planens insatser efterlevs och utvärderas är: Alla pedagoger, förskolechef, specialpedagog samt övrig personal på Kaprifolens förskola. Utvärdering sker i november 2015.

5 Utvärdera Utvärdering av fjolårets plan sker i november 2014 av alla pedagoger. Kaprifolens förbättringsområden läsåret Äldre barnens lek/lekmönster: Det kan ibland uppstå negativa mönster och låsningar i vissa lekar. Åtgärder: Vi pedagoger är närvarande, observanta, stödjande och erbjuder utmaningar i samspel och lek. 2. Yngre barnens lek: Konflikter och negativa lekmönster uppstår emellanåt då det är många barn på samma utvecklingsnivå. Åtgärder: Vi fortsätter att dela in barnen i flera mindre grupper för att skapa ett positivt samspel emellan barnen samt erbjuda ett utforskande material. Analys: Vad har vi gjort för att nå målet? Både i små och stora barngrupper har vi arbetat med barnlitteratur, samtal kring olika händelser, berättelser och/eller konflikter som skett i förskolans vardag. Hur kommer det sig att det blev som det blev? Vår analys av resultatet: Vi har lyssnat till barnen och anpassat aktiviteterna både på individ och gruppnivå. Vi har prioriterat att de vardagliga rutinerna fått utrymme och tid och detta har bidragit till att barnen hjälper varandra och känner ansvar för sina kamrater. Vad kan vi förbättra? Vi pedagoger är närvarande och stödjande för att förebygga och bearbeta konflikter. Ge barnen utmaningar, annat material och t ex cykelfria dagar som bidrar till nya lekmönster. Dela in barnen i mindre grupper för att skapa en positiv lekmiljö och öka barnens inflytande och möjlighet att komma till tals. Vi vill samtala och fördjupa oss kring aktuella frågor som barnen är intresserade av. Vi upprättar nya förbättringsområden på Kaprifolens förskola för år Åldershierarkier alla barn har samma rättigheter och möjligheter oavsett ålder Det uppstår ibland att barnen mäter/jämför sig och tillskriver varandra olika egenskaper. Tävling/spänning, individ/lag, vinna/förlora osv. Åtgärd: Detta behöver vi i arbetslaget observera, reflektera över och samtala med barnen om och utveckla arbetet vidare på ett mer medvetet sätt. Utvärdering sker med all personal i november 2015

6 Främja Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. (Lpfö 98/10.) På Kaprifolens förskola har vi tilltro att: Alla barn och vuxna har förmågor och kompetenser som kan utvecklas i en inspirerande och lärande miljö Alla har rätt att utforska sina förmågor i samspel med andra. Gemenskapen berikas av att vi är olika med olika förmågor. Våra ledord är: Glädje - Alla barn har en naturlig lust till att lära därför vill vi att vår verksamhet skall vara inspirerande, lekfull och rolig. Trygghet - Trygghet är en förutsättning för barns utveckling. Vi vill ge barnen kärlek och omvårdnad så att de utvecklas till starka och empatiska människor. Delaktighet - Vi pedagoger har ett tillåtande förhållningssätt. Barns valfrihet och inflytande respekteras. Utforskande - Vår pedagogiska miljö är tillåtande och utmanande där barn och pedagoger får möjlighet att pröva, utforska och upptäcka tillsammans. Vårt lärande synliggörs genom pedagogisk dokumentation. Respekt - Vi pedagoger har en tilltro till barnen och är lyhörda inför deras behov och önskemål. Alla barn är unika och skall respekteras. På Kaprifolens förskola: - ingår alla pedagoger i reflektionsgrupper där vi gemensamt reflekterar över vardagens pedagogiska dilemman. - hålls barnkonferenser, där förskolepersonal, specialpedagog och förskolechef möts varje termin med fokus på barns utveckling, lärande och trygghet. - arbetar specialpedagog med uppdrag att förebygga och undanröja hinder i verksamheten.

7 Kartlägga Mål: Att få kunskap om förekomsten av diskriminering och kränkande behandling för att kunna vidta relevanta åtgärder. Kartläggningsmetoder: observationer dokumentationer dagliga samtal vid hämtning och lämning av barn på förskolan utvecklingssamtal föräldraenkäter barn och utvecklingskonferenser reflekterande samtal incidentrapportering förbättringsområden Förebygga Pedagogiska strategier/arbetsätt: stödjer vi relationer mellan barn-vuxen och mellan barn-barn intervjuar vi barnen regelbundet för att få syn på och förstå deras tankar samtalar vi i smågrupper, där barnen får uttrycka tankar och känslor använder vi beröringsmassage arbetar vi med drama och handdockor organiserar vi lekgrupper utifrån barn och gruppens behov samtalar vi utifrån barnlitteratur använder vi seriesamtal/ritprata app samtalar vi återkommande om vårt förhållningssätt

8 Åtgärda Upptäckt av kränkande handling: När vi ser en upprepning av kränkande handlingar arbetar vi på ett medvetet sätt med detta enligt nedanstående plan/rutiner. När det händer vid enstaka tillfällen, ser vi det mer som en lärande process i barns naturliga utveckling. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränker barn: Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är, hur många steg i handlingsplanen man ska ta och hur snabbt. Vi har skyldighet att ingripa när vi uppfattar att ett barn upplever sig kränkt. 1. Prata med barnet om det som har hänt: vad ville du? hur tänkte du? berätta vad som hände! hur kände du? hur ska vi göra nu? Barn ska inte bara säga förlåt utan göra förlåt, göra sams, göra bra. Den vuxne måste respektera barnets idéer. 2. Ta stöd i arbetslaget genom att delge varandras observationer, analysera och planera metoder. Grundregeln är att varje personal ansvarar för den situation den situation som de varit närvarande i. 3. Informera berörda föräldrar både till den som blivit kränkt och den som kränkt någon. Vid samtalet beskriver vi vad som hänt och hur vi arbetar med deras barn ur ett lärande perspektiv. 4. Anmäl händelsen av kränkande behandling (se bilaga) till förskolechef Eva Wiktorsson tel Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 1. Förskolechef har omgående samtal med det barn som känner sig kränkt och dennes vårdnadshavare. 2. Förskolechef har omgående samtal med den av personalen, som anses ha medverkat till kränkningen. 3. Förskolechef har samtal med arbetslaget, om vad som pågår. 4. Förskolechef tar kontakt med den anställdes fackliga organisation. 5. Den anställde erbjuds stöd. 6. Vid allvarliga fall vidtas arbetsrättsliga åtgärder, som varning, omplacering, uppsägning och avsked. Åtgärderna dokumenteras kontinuerligt under arbetets gång.

9 Gemensamma dokumentationsrutiner för förskola. Samtliga händelser dokumenteras och förvaras inlåst på förskolan. Dokumentation ska ske enligt den bifogade mallen. Alla åtgärder som genomförs under utredningen dokumenteras. Rapporten lämnas omgående till förskolechef Förskolechef anmäler ärendet till huvudman, BUN. Handlingsplan skrivs tillsammans med föräldrarna, om hur vi som vuxna stödjer både det barnet, som känner sig kränkt och det barnet, som kränker. Denna handlingsplan (som är obligatorisk) sammanställs på individ eller gruppnivå och vid behov på organisationsnivå Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Personal Kaprifolens förskola: Tel Specialpedagog Maria Hammar tel: Förskolechef Eva Wiktorsson Skolchef Kerstin B Schiller tel:

10 RUTIN FÖR ANMÄLAN OCH RAPPORTERING AV KRÄNKANDE BEHANDLING En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). Skollagen 6 kap 10 PERSONALENS ANSVAR Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn känner sig utsatt för kränkande behandling i verksamheten ska enligt skollagen skyndsamt anmäla detta till rektor respektive förskolechef. Använd blanketten Anmälan om kränkande behandling som finns på kommunens intranät. All förekomst av kränkande behandling ska rapporteras. Om osäkerhet råder om ärendet är allvarligt eller inte ska ärendet ändå anmälas. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling (se beskrivning nedan). Även upplevd kränkande behandling och diskriminering från vuxna ska anmälas. REKTOR/FÖRSKOLECHEFENS ANSVAR Efter att anmälan har gjorts ska rektor eller förskolechef omgående rapportera detta till huvudmannen, det vill säga Barn- och utbildningsnämnden. Använd blanketten Rapport vid kränkande behandling som finns på kommunen gemensamma disk (J://). På blanketten ska det framgå vem som är uppgiftslämnare, vilken skola/förskola det gäller, datum då händelsen anmäldes, ålder och kön på den som utsatts för kränkningen samt en kort beskrivning av händelsen och vilka åtgärder som vidtagits. Blanketter skickas till nämndsekreterare på Barn- och utbildningsförvaltningen. Huvudmannen (Barn- och utbildningsnämnden) har till rektor och förskolechef delegerat ansvaret för att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Barn- och utbildningsnämnden har också delegerat till rektor/förskolechef ansvaret att varje år upprätta en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Den årliga planen mot kränkande behandling ska rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden genom ett delegationsbeslut. FÖRVARING AV DOKUMENT Blanketten Anmälan om kränkande behandling sparas och förvaras på respektive enhet. Inkomna rapporter vid kränkande behandling diarieförs centralt och redovisas månadsvis (i samband med ordinarie nämndssammanträde) för Barn- och utbildningsnämnden. DEFINITION AV DISKRIMINERING, TRAKASSERIER, KRÄNKANDE BEHANDLING OCH MOBBNING Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

11 Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

12 ANMÄLAN AV HÄNDELSE KRÄNKANDE BEHANDLING. Uppgifter Ansvarig personal Fylls i direkt efter händelsen och lämnas till rektor/förskolechef Datum för dokumentation Elevens/barnets namn Elevens/barnets klass/avdelning Plats för händelsen Datum och tid för händelsen Inblandade Samtal / beskrivning av situationen Åtgärder hittills (tex kontakt med föräldrar, medlingssamtal) Datum Datum Datum Datum Förslag till ytterligare åtgärd Underskrift Elev Ansvarig personal Uppföljning Ansvarig personal Datum Medverkande Beskrivning Ansvarig personal Datum Medverkande Beskrivning Ansvarig personal Datum Medverkande Beskrivning

13

14 RAPPORT TILL HUVUDMAN KRÄNKANDE BEHANDLING Fylls i direkt efter anmälan och lämnas till nämndsekreterare för Barn- och utbildningsnämnden Uppgiftslämnare Rektor/förskolechef Uppgifter Datum då händelsen anmäldes Skola/förskola Årskurs/ålder Kön (pojke/flicka) Incident Kort beskrivning av händelsen Vidtagna åtgärder Rapporten skickas omgående till nämndsekreterare på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer