Ombud: Advokaterna Tomas Rudenstam och Karin Crafoord Advokatfirman Lindahl KB Box STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud: Advokaterna Tomas Rudenstam och Karin Crafoord Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 STOCKHOLM"

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr T Rotel Stockholm Sid l (11) KÄRANDE OF AB, Östergötlands Fastigheter AB, Slakthusvägen Norrköping Ombud: Jur.dr. Mathias André Box Stockholm SVARANDE Gaftare AB, Betongvägen l Finja Ombud: Advokaterna Tomas Rudenstam och Karin Crafoord Advokatfirman Lindahl KB Box STOCKHOLM SAKEN Klander av skiljedom KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom meddelad i Stockholm den 16 april, HOVRATTENS DOMSLUT 1. Hovrätten ogillar käromålet. 2. OF AB, Östergötlands Fastigheter AB ska ersätta Gaftare AB för rättegångskostnader i hovrätten med kr och ränta enligt 6 räntelagen från dagen för hovrättens dom tills betalning sker. Kostnaden avser ombudsarvode. Av beloppet ansvarar Invest i Årefjällen i Stockholm AB, , solidariskt med OF AB, Östergötlands Fastigheter AB för kr och ränta enligt 6 räntelagen från dagen för hovrättens dom tills betalning sker. Dok.Idl Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 3. Av ersättningen för rättegångskostnader ansvarar Lars Ivarsson solidariskt med ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB och Invest i Årefj allén i Stockholm AB för kr och ränta enligt 6 räntelagen från dagen för hovrättens dom tills betalning sker. 4. Av ersättningen för rättegångskostnader ansvarar Mathias André solidariskt med ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB och Invest i Årefjällen i Stockholm AB för kr och ränta på detta belopp enligt 6 räntelagen från dagen för hovrättens dom tills betalning sker.

3 Sid 3 BAKGRUND Gaftare AB (med tidigare firma Copperhill Mountain Lodge AB) ägde fastigheter i Åre på vilka bolaget lät uppföra en hotell- och restauranganläggning. Gaftare AB (Gaftare) och Modulhus i Åtvidaberg AB (Modulhus) träffade 2006 ett muntligt avtal om leverans av olika typer av moduler till anläggningen. Avtalet bekräftades i skrift den l augusti Den 13 september 2007 träffade Gaftare och Modulhus ett tilläggsavtal, som var en intregrerad del i leveransavtalet. Vanilla Ventures AB (Vanilla) utfäste sig genom borgensförbindelse att som för egen skuld uppfylla Modulhus förpliktelser enligt leveransavtalet. Sedan Gaftare påkallat skiljeförfarande mot Modulhus och Vanilla framställde Modulhus ett genkäromål mot Gaftare. Modulhus överlät därefter sina fordringar på Gaftare till Vanilla. Modulhus och Vanilla transporterade under skiljeförfarandet sina rättigheter och skyldigheter enligt överlåtelseavtalet till Invest i Årefjällen AB (Årefjällen). Årefjällen inträdde därefter som genkärande i skiljeprocessen. Under skiljeprocessen försattes Modulhus och Vanilla i konkurs. Konkursbona inträdde inte i skiljeprocessen. I skiljedomen förpliktades Modulhus och Vanilla att solidariskt till Gaftare betala I kr jämte ränta (punkt l i skiljedomen). Årefjällens genkäromål lämnades utan bifall (punkt 2 i skiljedomen). Sedan Årefjällen klandrat skiljedomen har bolaget överlåtit sin talan i målet till OF AB, Östergötlands Fastigheter AB (OFAB). Årefjällen försattes därefter i konkurs. Hovrätten tillät den 16 juli 2012 OF AB att träda in som part i Årefjällens ställe i målet. YRKANDEN I HOVRÄTTEN ÖFAB har yrkat att hovrätten ska upphäva punkterna 1-3 och tredje meningen i stycket efter punkten 4 i skiljedomen. Gaftare har motsatt sig att de nämnda punkterna i skiljedomen upphävs.

4 Sid 4 Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten. Gaftare har yrkat att Årefj allén ska förpliktas att solidariskt med ÖFAB ansvara för Gaftares rättegångskostnader fram till den 16 juli 2012 då ÖFAB övertog Årefjällens talan i målet. Gaftare har yrkat att ÖFAB och Årefjällen - oavsett utgången i målet - ska förpliktas att solidariskt betala de rättegångskostnader som hänför sig till påståendena om att det förekommit omständigheter som kunde rubba förtroendet för skilj emännens opartiskhet. En tredjedel av kostnaderna har angetts hänföra sig till denna fråga. Gaftare har vidare - oavsett utgången i målet - yrkat att Lars Ivarsson och Mathias André ska ansvara solidariskt med ÖFAB och Årefjällen för dessa kostnader. Yrkandet om kost- -W** nadsansvar för Lars Ivarsson avser dock endast kostnader som uppkommit innan Mathias André inträdde som ombud i målet. ÖFAB och Årefj allén har motsatt sig yrkandena om ersättning för Gaftares rättegångskostnader oavsett utgången i målet. Mathias André och Lars Ivarsson har motsatt sig yrkandena om solidariskt ansvar för rättegångskostnader. PARTERNAS GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN ÖFAB Den 19 oktober 2007 hävde Modulhus avtalet med Gaftare (tidigare Copperhill) eftersom Gaftare var i dröjsmål med betalningen. Den avgörande frågan i skiljeförfarandet var om Gaftare vid den nämnda tidpunkten var i dröjsmål. Det var ostridigt mellan parterna att Gaftare och Modulhus våren 2007 hade avtalat om betalning enligt en s.k. lyftplan daterad den 20 mars Gaftare åberopade i skiljeförfarandet inte att lyftplanen inte skulle gälla. Skiljenämnden har trots detta funnit att lyftplanen inte skulle gälla och har därmed överskridit sitt uppdrag, 34 första stycket 2 lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF). Skiljenämnden har vidare överskridit sitt uppdrag genom att lägga till grund för sin bedömning att avtalsförhållandet mellan parterna hade för-

5 Sid 5 ändrats i sådana avseenden att Modulhus inte kunde påräkna betalning enligt lyftplanen (de fyra sista styckena på sid 20 i skiljedomen). För det första konstaterar skiljenämnden att det i tillägget till leveransavtalet den l augusti 2007 inte nämns någon lyftplan. För det andra konstaterar skiljenämnden att det i tillägget till avtalet den 13 september 2007 inte heller nämns någon lyftplan. För det tredje hänvisar skiljenämnden bl.a. till att posterna för transport och takarbete kom att utgå. För det fjärde pekar nämnden på vissa konflikter och oklara gränsdragningar när det gällde ansvarsförhållandet mellan olika bolag. Inga av dessa omständigheter hade åberopats av Gaftare, och skiljenämnden har därför även i dessa avseenden överskridit sitt uppdrag. Skiljemännen Ingemar Persson och Anders Reldén är goda vänner och har båda tjänstgjort i Svea hovrätt under samma tidsperiod på 1990-talet. Detta är omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemännens opartiskhet och som skiljenämnden borde ha upplyst parterna om. Först sedan skiljedomen meddelats fick ÖFAB kännedom om omständigheterna. Underlåtenheten att informera om omständigheterna utgör ett handläggningsfel som sannolikt har inverkat på utgången i målet (34 första stycket 6 LSF). De krav som parterna hade mot varandra i skiljeförfarandet var helt integrerade och avsåg samma händelseförlopp. Trots att punkten l i skiljedomen inte innehåller någon betalningsförpliktelse för Årefjällen måste bolaget - och i konsekvens med det även ÖFAB - därför anses ha rätt att få även den punkten upphävd. GAFTARE Det förnekas att skiljenämnden överskridit sitt uppdrag genom att beakta någon omständighet som inte åberopats av Gaftare. Det var i skiljeförfarandet inte ostridigt att den s.k. lyftplanen avtalats mellan parterna. Lyftplanen nämndes först på slutet av skriftväxlingen. Den åberopades då som bevisning av Åre fjällen, Modulhus och Vanilla. Om Årefjällen skulle anses ha åberopat att lyftplanen utgjorde avtalsinnehåll, erkände Gaftare i vart fall inte den omständigheten. Skiljenämnden fann i enlighet med Gaftares inställning att lyftplanen inte gällde som avtalsinnehåll och har därför inte överskridit sitt uppdrag. De omständigheter som skiljenämnden nämner på sid. 20 i

6 Sid 6 skiljedomen utgör inte rättsfakta och har förts fram av parterna i skiljeförfarandet. Skiljenämnden har därför inte heller i det avseendet överskridit sitt uppdrag. Det har inte förekommit sådana omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemännens opartiskhet och som skiljenämnen borde ha upplyst parterna om. Det är inte riktigt att Ingemar Persson och Anders Reldén är goda vänner och att de har tjänstgjort i Svea hovrätt under samma tid. Om skiljenämnden borde ha informerat om någon omständighet, utgör detta i vart fall inte något sådant handläggningsfel som kan medföra att skiljedomen upphävs. ÖFAB har inte rätt att få punkten l i skiljedomen upphävd. Årefjällen - vars talan OF AB övertagit - var inte var part i den delen av skiljeförfarandet. Punkten l avser ett yrkande som Gaftare framställde mot Modulhus och Vanilla. FRÅGAN OM SOLIDARISKT ANSVAR FÖR RÄTTEGÅNGSKOSTNADER M.M. Gaftare: Påståendena om skiljemännens bristande opartiskhet har varit ogrundade och framförts trots att det har saknats utredning till stöd för dem. ÖFAB och Årefjällen har genom att framföra påståendena vållat kostnader för Gaftare och ska ersätta dem oavsett utgången i sak i målet (18 kap. 6 och rättegångsbalken). Lars Ivarsson och Mathias André har också vållat Gaftare kostnader genom att framföra dessa påståenden och ska därför solidariskt ersätta dessa (18 kap. 7 rättegångsbalken). ÖFAB, Årefjällen, Lars Ivarsson och Mathias André: Det förnekas att de varit försumliga i sin processföring och att frågan om skiljemännens bristande opartiskhet har orsakat Gaftare några nämnvärda kostnader. Att åberopanden av vittnesmålen påverkat Gaftares planering är visserligen beklagligt men knappast någon ersättningsgill rättegångskostnad. Mathias Andres ansvar bör i vart fall begränsas till att avse kostnader som uppkommit under den tid han har varit ombud i målet.

7 Sid 7 UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Parterna har åberopat skriftlig bevisning. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Kärnpunkten l i skiljedomen upphävas på talan av OF AB? Skiljenämnden har under punkten l i skiljedomen förpliktat Modulhus och Vanilla att solidariskt till Llihreppoc AB (tidigare Copperhill Mountain Lodge AB, numera Gaftare AB) betala ett visst belopp jämte ränta. Av skiljedomen framgår att punkten l avser ett yrkande som Llihreppoc AB som påkallande part framställde mot Modulhus och Vanilla. Eftersom Årefjällen således inte var part i frågan om huvudkäromålet kan inte Årefjällen, och inte heller ÖFAB, som övertagit Årefjällens talan i målet, få punkten l upphävd. ÖFABs talan i den delen ska därför ogillas. Har skiljenämnden överskridit sitt uppdrag? Av 34 första stycket 2 LSF följer att en skiljedom ska upphävas om skiljemännen har överskridit sitt uppdrag. Skiljemännen ska anses ha överskridit sitt uppdrag om de lagt en omständighet som inte har åberopats av någon part till grund för sitt avgörande. Utgångspunkten är att skiljemännen är bundna att avgöra tvisten med stöd av de omständigheter (rättsfakta) som parterna åberopar till stöd för sin talan. Detta gäller i vart fall i tvister mellan svenska parter (se Lars Heuman, Skiljemannarätt, 1999, s. 616 f. samt Johan Kvart och Bengt Olsson, Tvistlösning genom skiljeförfarande, tredje uppl., s. 134). Av utredningen framgår att Modulhus och Vanilla som grund för sin talan i skiljeförfarandet åberopade bl.a. att Gaftare var i dröjsmål med betalningen och att Modulhus därför hade rätt att häva avtalet med Gaftare. Dessa omständigheter åberopades även som grund för Årefjällens genkäromål. Av skiljedomen får anses framgå att såväl Årefjällen som Modulhus och Vanilla gjorde gällande att den s.k. lyftplanen daterad den 20 mars 2007 utgjorde avtalsinnehåll. Hovrätten finner dock att det varken av skil-

8 Sid 8 jedomen eller av den åberopade skriftväxlingen i skilj eförfarandet framgår att Gaftare skulle ha erkänt denna omständighet. Under rubriken "Parternas utveckling av talan" i skiljedomen anges Gaftares inställning i stället vara att betalning skulle ske en månad efter mottagande av faktura i enlighet med AB 92 och att någon annan överenskommelse inte fanns mellan parterna. Vid dessa förhållanden konstaterar hovrätten att det av allmänna processrättsliga principer följer att skiljenämnden hade att pröva om lyftplanen - eller i stället de villkor som Gaftare gjorde gällande - hade avtalats. Enligt hovrättens mening framgår det med tillräcklig tydlighet att skiljenämnden har prövat just denna fråga och att den funnit att lyftplanen inte var avtalad. Som ett led i bedömningen pekar skiljenämnden på ett antal omständigheter (de fyra sista styckena på sid 20). Det är i dessa avseenden dock endast fråga om sådana bevisfakta som förekommit som processmaterial i skiljeförfarandet. Sammantaget finner hovrätten att det inte är visat att skiljenämnden lagt till grund för sin bedömning någon omständighet som inte åberopats av Gaftare i skilj eförfarandet och att skiljenämnden därmed skulle ha överskridit sitt uppdrag.' Har det förekommit någon omständighet som kunnat rubba förtroendet för skiljemännens opartiskhet och som skiljemännen borde ha upplyst parterna om? En skiljeman ska vara opartisk. Skiljemannen ska på yrkande av en part skiljas från sitt uppdrag, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet. Den som ombeds att åta sig ett uppdrag som skiljeman ska genast uppge alla sådana omständigheter (8 och 9 LSF). Av de åberopade e-postmeddelandena från Svea hovrätts arkiv framgår inte att Ingemar Persson och Reldén skulle ha tjänstgjort i hovrätten samtidigt. Någon bevisning till stöd för OF AB: s påståenden om att skiljemännen är goda vänner har över huvud taget inte åberopats. Det är således inte visat att det förelegat någon sådan omständighet som skiljemännen borde ha upplyst parterna om. Vid denna bedömning saknas det

9 Sid 9 anledning att ta ställning till om det skulle ha varit frågan om ett sådant handläggningsfel som avses i 34 första stycket 6 LSF. Sammanfattande bedömning Sammanfattningsvis konstaterar hovrätten att Åre fjällen inte varit part i den fråga som omfattas av punkten l i skiljedomen och att ÖFAB - som övertagit Årefjällens talan i målet - därför inte kan få punkten l i skiljedomen upphävd. Vad gäller klandertalan i övrigt är det inte visat att skiljenämnden lagt till grund för sin bedömning någon omständighet som inte åberopats av Gaftare och att skiljenämnden därmed överskridit sitt uppdrag. Det är inte heller visat att det förelegat någon omständighet som skilj emännen borde ha upplyst om enligt 9 LSF. Käromålet ska därför ogillas. Rättegångskostnader Vid denna utgång ska ÖFAB ersätta Gaftares rättegångskostnader. Skäligheten av det yrkade beloppet har inte ifrågasatts, utom såvitt avser frågan om bristande opartiskhet. Hovrätten finner att ersättningen i den delen framstår som något hög och anser att en sjättedel av den totalt yrkade kostnaden är mer rimlig. Den yrkade ersättningen för rättegångskostnader ska i enlighet med detta sättas ned med en sjättedel. ÖFAB har övertagit Årefällens talan och inträtt som part i målet genom hovrättens beslut den 16 juli enlighet med 18 kap. 10 rättegångsbalken svarar Årefjällen därför solidariskt med ÖFAB för de rättegångskostnader som uppkommit före övertagandet, dvs. den 16 juli Det av Gaftare preciserade beloppet kr ska i enlighet med det ovan sagda minskas med en sjättedel till kr. Om en part ska ersätta motpartens rättegångskostnad och en ställföreträdare för parten eller partens ombud genom vårdslöshet eller försummelse har vållat kostnad för motparten, får rätten förplikta honom eller henne att jämte parten ersätta kostnaden (18 kap. 7 rättegångsbalken).

10 Sid 10 OF AB har i målet gjort gällande att skiljenämnden borde ha informerat parterna om omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemännens opartiskhet. När målet inleddes gjordes det gällande att dessa omständigheter - förutom vad som redovisats ovan - även skulle ha bestått i att Gaftares ombud advokaten Tomas Rudenstam och skiljemannen Anders Reldén, varit goda vänner och haft en nära kontakt. Någon närmare redogörelse för de påstådda vänskapsrelationerna har inte lämnats i något skede av målets handläggning. För att styrka påståendena om sistnämnda vänskapsförhållande, och även vänskapsförhållandet mellan Ingemar Persson och Anders Reldén, åberopades vittnesförhör med skiljemännen och Tomas Rudenstam. Förhören återkallades först kort tid före huvudförhandlingen. Vid huvudförhandlingen frånföll ÖFAB påståendet om vänskapsband mellan Tomas Rudenstam och Anders Reldén, med hänvisning till att det saknades utredning till stöd för påståendet. Hovrätten finner att Lars Ivarssons och Mathias Andres agerande ger anledning till kritik. Påståendena om omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljemännens opartiskhet har inte preciserats och har uppenbarligen inte gått att belägga. Förutom vittnesförhören, som återkallats i ett mycket sent skede, och e-postmeddelandena från Svea hovrätts arkiv har det i målet inte åberopats någon som helst utredning till stöd för påståendena. Trots detta har påståendet om vänskapsband mellan Tomas Rudenstam och Anders Reldén frånfallits först vid huvudförhandlingen och påståendena i övrigt vidhållits. Genom att utföra talan på detta sätt finner hovrätten att Lars Ivarsson och Mathias André har gjort sig skyldiga till sådan försummelse som grundar skyldighet för dem att solidariskt med ÖFAB ersätta Gaftares merkostnader. De merkostnader Gaftare orsakats motsvarar de kostnader hovrätten ansett ersättningsgilla vid den bedömning som redovisats ovan (sid. 9). I enlighet med Gaftares yrkande ska Lars Ivarssons ansvar endast omfatta kostnader som uppkommit under den tid han förde Årefjällens talan i målet. Hovrätten finner vidare att Mathias Andres ansvar bör begränsas till att avse kostnaderna som uppkommit efter den tidpunkten.

11 SVEA HOVRÄTT DOM Sid 11 T Hovrättens dom får enligt 43 andra stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande inte överklagas. N l \ r v o I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Cecilia Renfors samt hovrättsråden Anne Kuttenkeuler och Dan Öwerström, referent.

DOM 2014-09-I 6 Stockholm

DOM 2014-09-I 6 Stockholm Rotel 020108 2014-09-I 6 Stockholm Mål nr Sid 1 KÄRANDE Nordic Ground Support Equipment AB, 556754-3425 Gelbgjutarevägen 4 171 48 Solna Ombud: Advokaten Henrik Wollsén och jur. kand. Erik Forsin Advokatfirma

Läs mer

DOM 2014-12-16 Stockholm

DOM 2014-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-12-16 Stockholm Mål nr F 11385-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2013-11-20 i mål nr F 7067-12, se bilaga A KLAGANDE Aktiebolaget

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 060105 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr M 3455-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens VA-nämnds beslut 2012-03-15 i mål 73-10, 85-10, 84-10, 219-09 och 232-09, se bilaga A KLAGANDEN 1.

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-04- ^ T 6198-12 Rotel 020108 Stockholm Sid l (7) KÄRANDE Independent Finans Aktiebolags konkursbo, 556117-6560 Adress hos ombuden Ombud: Advokaten Bill Kronqvist och jur.kand.

Läs mer

DOM 2014-03-26 Stockholm

DOM 2014-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT DOM 2014-03-26 Stockholm Mål nr M 8898-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2014-08-19 i mål nr Va 34/11, se bilaga A KLAGANDE Höglunda Vårdfastigheter AB Ombud: R P MOTPART

Läs mer

DOM 2015-03-04 Stockholm

DOM 2015-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-03-04 Stockholm Mål nr F 4633-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-16 i mål nr F 2016-13, se

Läs mer

DOM 2015-09-16 Stockholm

DOM 2015-09-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060302 DOM 2015-09-16 Stockholm Mål nr F 2458-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-02-17 i mål nr F 3224-14, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060305 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr F 985-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-08 i mål nr F 4584-14, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2009 T 4825-07 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist JP MOTPART Motor Union Assuransfirma

Läs mer

DOM 2016-03-23 Stockholm

DOM 2016-03-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2016-03-23 Stockholm Mål nr M 7717-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-28 i mål nr M 809-15, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-11-05 Stockholm

DOM 2015-11-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-05 Stockholm Mål nr P 6797-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-06-26 i mål nr P 2748-14, se bilaga KLAGANDE Jämtkraft

Läs mer

DOM 2015-05-05 Stockholm

DOM 2015-05-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-05-05 Stockholm Mål nr M 8398-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-27 i mål nr M 3320-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och räddningstjänstnämnden

Läs mer

DOM 2014-06-17 Stockholm

DOM 2014-06-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2014-06-17 Stockholm Mål nr F 1341-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-01-22 i mål nr F 2157-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 Ö 1590-11 KLAGANDE Euroflon Tekniska Produkter AB, 556502-4162 Drakvägen 6 591 32 Motala Ombud: Advokat BE och advokat KI

Läs mer

DOM 2013-09-25 Stockholm

DOM 2013-09-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 060204 DOM 2013-09-25 Stockholm Mål nr M 11075-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2012-11-30, BVa 85, i mål nr Va 448/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Stockholm

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 T 1356-02 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681, 106 50 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen UL MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2005 T 2362-01 KLAGANDE 1. MR 2. LR Ombud för båda: advokaten HW MOTPART JW Ombud: advokaten MG SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2014:12

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2014:12 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2014:12 2014-11-28 Mål nr C 8/13 KÄRANDE Länsdelen AB, 556857-4064, Box 4509, 203 20 Malmö Ombud: Advokaterna O. H. och L. H., Hamilton Advokatbyrå KB, Box 715, 101 33 Stockholm

Läs mer

BESLUT 2016-06-22 Stockholm

BESLUT 2016-06-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avd 6 060107 BESLUT 2016-06-22 Stockholm Mål nr ÖÄ 6394-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås slutliga beslut 2015-06-16 i ärende nr 216-14, se bilaga A KLAGANDE J L Ombud:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 6 oktober 2011 i mål T 9184-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2013 Ö 2415-12 KLAGANDE OCH MOTPART Vattenfall Eldistribution AB, 556417-0800 Box 6013 171 06 Solna Ombud: Advokaterna TW

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juli 2010 T 4990-07 KLAGANDE AL Ombud: Förbundsjurist RS MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna SAKEN Lönegaranti ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 3573-14 KLAGANDE Lindorff Sverige AB, 556209-5363 Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Ombud: Advokat MA MOTPART Sveamalm fastigheter

Läs mer

DOM 2013-10-16 Stockholm

DOM 2013-10-16 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2013-10-16 Stockholm Mål nr P 3369-13 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-15 i mål nr P 2854-12, se bilaga KLAGANDE A S A MOTPART

Läs mer

DOM 2015-05-29 Stockholm

DOM 2015-05-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 2015-05-29 Stockholm Mål nr M 2942-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr M 89-15, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 Sammanfattning Fråga om förhandlingsvägran. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM Telefax www.arbetsdomstolen.se

Läs mer

DOM 2013-09-05 Stockholm

DOM 2013-09-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020108 DOM 2013-09-05 Stockholm Mål nr T 10060-10 KÄRANDE Ryska Federationen c/o Hans Excellens Utrikesministern 32/34 Smolenskaya Sennaya Pl 121200 Moscow G-200 Ryssland Ombud: Advokaterna

Läs mer

DOM 2015-07-03 Stockholm

DOM 2015-07-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-03 Stockholm Mål nr M 1393-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4776-14, se

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2014-10-13 i ärende nr 12052-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2014-10-13 i ärende nr 12052-13, se bilaga A SVEA HOVRÄTT BESLUT Mål nr Avdelning 02 2015-10-05 ÖH10065-14 Rotel 020102 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2014-10-13 i ärende nr 12052-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008)

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008) SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2011-04-08 T 740-10 Rotel 020105 Stockholm Sid l (8) KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2007 T 1890-06 KLAGANDE Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna MOTPART SP Ombud: Förbundsjurist JL SAKEN Lönegaranti

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2015 T 2895-13 KLAGANDE Europeiska Motor AB, 556406-5448 Box 2097 174 02 Sundbyberg Ombud: Advokat FZ MOTPART Stockholm Yrkesmannen

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr P 8517-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-27 i mål P 1541-13,

Läs mer

DOM 2014-09-09 Stockholm

DOM 2014-09-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060108 DOM 2014-09-09 Stockholm Mål nr F 1447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-03 i mål nr F 3362-13, se

Läs mer

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation, 516406-0203 c/o Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ombud: Advokat Robert Wikholm Advokatfirman Vinge

Läs mer

DOM 2014-03-26 Stockholm

DOM 2014-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2014-03-26 Stockholm Mål nr F 7365-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-15 i mål nr F 4648-12, se

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

DOM 2013-01-28 Stockholm

DOM 2013-01-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2013-01-28 Stockholm Mål nr M 5765-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-01 i mål nr M 1021-12, se bilaga A KLAGANDE L E P Ombud:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020106 DOM 2017-03-09 Stockholm Mål nr T 1968-16 KÄRANDE City Säkerhet i Stockholm AB, 556747-2138 Svärdvägen 7 182 33 Danderyd Ombud: Advokaten Michael Berg Advokatfirman Inter i

Läs mer

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Svenska Diabetesförbundet, 802007-6512 Box 1107 172 77 Sundbyberg Svarande Storstockholms Diabetesförening, 802005-8650 Torsgatan 8 111 23 Stockholm Ombud:

Läs mer

meddelat i Stockholm den 11 mars 2003 T 4697-01 KLAGANDE J. O. med firma The Mine of Gems, Hornsgatan 29 D, 118 49 STOCKHOLM Ombud: advokaten A. L.

meddelat i Stockholm den 11 mars 2003 T 4697-01 KLAGANDE J. O. med firma The Mine of Gems, Hornsgatan 29 D, 118 49 STOCKHOLM Ombud: advokaten A. L. Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2003 T 4697-01 KLAGANDE J. O. med firma The Mine of Gems, Hornsgatan 29 D, 118 49 STOCKHOLM Ombud: advokaten A. L. MOTPART Trygg-Hansa

Läs mer

DOM 2010-09-30 Stockholm

DOM 2010-09-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 0605 DOM 2010-09-30 Stockholm Mål nr T 9430-09 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Stockholms tingsrätts dom 2009-11-03, i mål nr T 15410-07, T 10702-07, T 10671-07 och T 10670-07,

Läs mer

DOM 2015-10-21 Stockholm

DOM 2015-10-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060305 2015-10-21 Stockholm Mål nr B 2364-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nyköpings tingsrätts dom den 12 februari 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER Klagande Blackstaby Gris Aktiebolag, 556565-0578

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer

DOM 2013-06-27 Stockholm

DOM 2013-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-06-27 Stockholm Mål nr M 1803-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2013-01-30, BVa 6, i mål nr Va 357-11, se bilaga A KLAGANDE Trosa kommun Ombud: M G MOTPART

Läs mer

DOM 2014-01-08 Stockholm

DOM 2014-01-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2014-01-08 Stockholm Mål nr P 7235-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-05 i mål nr P 2493-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juni 2007 T 4595-06 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist UB MOTPART

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 maj 2005 Ö 2554-02 KLAGANDE TS Ombud: jur. kand. PM MOTPARTER 1. Föreningssparbanken Aktiebolag, 502017-7753, 105 34 STOCKHOLM Ombud:

Läs mer

DOM 2013-12-06 Stockholm

DOM 2013-12-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2013-12-06 Stockholm Mål nr F 4719-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-16 i mål F 3877-12, se bilaga KLAGANDE 1. Riksbyggens Brf Sätrabrunnshus

Läs mer

DOM 2016-02-16 Stockholm

DOM 2016-02-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 2016-02-16 Stockholm Mål nr F 8242-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE I J

Läs mer

DOM 2015-05-22 Stockholm

DOM 2015-05-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2015-05-22 Stockholm Mål nr P 191-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-10 i mål nr P 5004-13, se

Läs mer

DOM 2015-09-24 Stockholm

DOM 2015-09-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-09-24 Stockholm Mål nr M 2280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-18 i mål nr M 2886-14, se

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0601 2014-12-09 Stockholm Mål nr P 5880-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-27 i mål nr P 179-14, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 4631-11 KLAGANDE Chateau d'or LLC c/o Jack Murphy Leinster Management Limited Ground Floor 19/21 Circular Road Douglas

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12 KÄRANDE Stockholm Info AB, Hamngatan 27, 111 53 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 104 61

Läs mer

DOM 2015-04-20 Stockholm

DOM 2015-04-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-20 Stockholm Mål nr M 2791-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-03-25 i mål nr M

Läs mer

Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 35 STOCKHOLM

Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 35 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:6 2008: Datum 2009-04-21 Dnr C 2/08 KÄRANDE Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan

Läs mer

DOM 2014-02-26 Stockholm

DOM 2014-02-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2014-02-26 Stockholm Mål nr F 7714-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2013-05-28 och 2013-07-23 i mål

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 september 2011 T 4062-09 KLAGANDE BÅ Ombud: Jur.kand. KG MOTPART Karolinska Institutet, 202100-2973 Box 4064 141 04 Huddinge Ombud: Jur.kand.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2012:3 2012-04-13 Dnr C 2/12

MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2012:3 2012-04-13 Dnr C 2/12 MARKNADSDOMSTOLENS BESLUT 2012:3 2012-04-13 Dnr C 2/12 KÄRANDE Media-Saturn Nordic Shared Services AB, Invernessvägen 2, 182 76 Stocksund Ombud: advokaten K. L. och jur.kand. S. K., Advokatfirman Konsultbyrån

Läs mer

DOM 2016-04-26 Stockholm

DOM 2016-04-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avd. 6 Rotel 0601 2016-04-26 Stockholm Mål nr B 11007-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 10 november 2015 i mål nr B 4886-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

DOM 2015-09-07 Stockholm

DOM 2015-09-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060301 DOM 2015-09-07 Stockholm Mål nr M 1394-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-27 i mål nr M 3154-14, se bilaga A KLAGANDE Sluts samfällighetsförening,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 juni 2016 T 3593-14 KLAGANDE CP Ombud: KO MOTPART MB Ombud: Advokat BT SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten över Skåne och Blekinges

Läs mer

DOM 2016-05-23 Stockholm

DOM 2016-05-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060204 DOM 2016-05-23 Stockholm Mål nr F 8931-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-02 i mål nr F 4237-13, se bilaga A KLAGANDE Kläppens Avloppsreningsverks

Läs mer

DOM 2016-01-29 Stockholm

DOM 2016-01-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2016-01-29 Stockholm Mål nr P 8028-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-31 i mål P 601-15, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 november 2003 T 3040-03 KÄRANDE A O SVARANDE 1. A-C P 2. L M 3. H T C 4. D F 5. C L 6. A J 7. T R 8. H K 9. G B 10. L Å SAKEN Skadestånd

Läs mer

DOM 2014-03-07 Stockholm

DOM 2014-03-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-03-07 Stockholm Mål nr P 7464-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-30 i mål nr P 575-13, se bilaga KLAGANDE S E MOTPART Trelleborgs

Läs mer

DOM 2010-11-05 Stockholm

DOM 2010-11-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020102 DOM 2010-11-05 Stockholm Mål nr T 6639-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts mellandom 2009-07-10 i mål T 3839-07, se bilaga A KLAGANDE 1. Håkan Lans, 471102-0091

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 mars 2008 T 2066-07 KLAGANDE 1. RB 2. A-S.P Ombud för 1 och 2: Advokat LE MOTPARTER 1. AB 2. LB Ombud för 1 och 2: Advokat BWS SAKEN

Läs mer

DOM 2014-10-02 Stockholm

DOM 2014-10-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-02 Stockholm Mål nr M 5983-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-28 i mål nr M 1960-14, se bilaga KLAGANDE Älvräddarnas

Läs mer

marknadsföring av företagskataloger

marknadsföring av företagskataloger MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:22 2008: Datum 2009-08-28 Dnr C 6/08 KÄRANDE Lokaldelen i Sverige AB (tidigare EDSA Förlag AB och TDCF Förlag AB), Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten P. E. och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 februari 2016 T 390-15 KLAGANDE SOI Intressenter i Sverige AB Ombud: Advokaterna ME och CN MOTPART Saltkråkan AB Ombud: Advokaterna OF

Läs mer

DOM 2013-11-11 meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-11 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-11-11 meddelad i Stockholm Mål nr M 2831-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M

Läs mer

DOM 2013-06-25 Stockholm

DOM 2013-06-25 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2013-06-25 Stockholm Mål nr P 1602-13 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-14 i mål nr P 4571-12, se bilaga A KLAGANDE A-K

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 T 5767-13 KLAGANDE OCH MOTPART Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473 103 84 Stockholm Ombud: Advokaterna JM och JS KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11644-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 oktober 2012 Ö 1395-11 KLAGANDE 1. Unibet (International) Ltd The Plaza Complex, Level 5 Suite 7, Bisazza Street MT-Sliema SLM 15

Läs mer

BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö

BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö Sune Wennerberg BESLUT 2015-07-13 Meddelat i Malmö Mål nr 3838-15 1 SÖKANDE Samres AB, 556433-7417 Ombud: advokaten Tomas Eliasson Advokatfirman Delphi i Malmö AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö MOTPART

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

DOM 2013-09-18 Stockholm

DOM 2013-09-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2013-09-18 Stockholm Mål nr M 3634-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-22 i mål nr M 3445-12, se

Läs mer

DOM 2009-04-21 Stockholm

DOM 2009-04-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 0301 DOM 2009-04-21 Stockholm Mål nr T 256-08 Sid 1 (9) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2007-12-10 i mål nr T 25365-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 oktober 2007 T 2062-06 KLAGANDE 1. KB 2. CLB Ombud för 1 och 2: Försäkringsjurist UL MOTPART HSB Bostadsrättsförening 56 Fiolbacken i

Läs mer

DOM 2009-01-15 Göteborg

DOM 2009-01-15 Göteborg HOVRÄTTEN FÖR Rotel 44 DOM 2009-01-15 Göteborg Mål nr T 3501-08 Sid 1 (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Borås tingsrätts dom 2008-06-19 i mål T 1450-07, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2015 Ö 2964-14 KLAGANDE Skatteverket Ombud: Verksjuristen Camilla Larsson Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART DS SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 27 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokat Anders Aspegren Advokatfirman Fylgia KB Box

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokaten Urban Thuresson Kungsgatan 37 111 56 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg Avdelning 2 muntlig förberedelse i Göteborg Aktbilaga 31 Mål nr Sid 1 (10) Tid: 09.00-10.50 RÄTTEN Chefsrådmannen Henrik Winman (ordförande) FÖRARE Tingsnotarien Malin Bengtsson PARTER Kärande Appro Aktiebolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 oktober 2017 T 3564-16 PARTER Klagande Scheme Ltd, 8082883 203 London Road Hadleigh Benfleet, Essex SS7 2 RD Storbritannien Ombud: CR

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom

Läs mer

DOM 2013-10-09 Stockholm

DOM 2013-10-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2013-10-09 Stockholm Mål nr P 11015-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-16 i mål nr P 2680-12, se bilaga KLAGANDE 1. M S 2. G

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid bl.a. om bolaget anmält förhinder. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617

Läs mer

DOM 2015-11-05 Stockholm

DOM 2015-11-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2015-11-05 Stockholm Mål nr P 3455-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-27 i mål nr P 1428-15, se bilaga A KLAGANDE J S Ombud:

Läs mer

DOM 2013-01-10 Stockholm

DOM 2013-01-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0613 DOM 2013-01-10 Stockholm Mål nr P 9589-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-11 i mål P 3820-12, se bilaga A KLAGANDE Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060210 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr P 3560-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-04-02 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2016 Ö 2703-14 KLAGANDE Dödsboet efter Gustaf De Geer Ombud: Advokat TJ MOTPART Lacris Aktiebolag c/o L Götavägen 26 182 61 Djursholm

Läs mer