ARSREDOVISNING. för. Realtid Media AB (publ) Org.nr Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARSREDOVISNING. för. Realtid Media AB (publ) Org.nr. 556872-9916. Innehåll"

Transkript

1 ARSREDOVISNING för Realtid Media AB (publ) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören för Realtid Media AB (publ) med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för verksamhets äret 214-L Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - tilläggsupplysningar - underskrifter Undertecknad styrelseledamot i Realtid Media AB (publ) intygar hlirmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och baiansråikning fastställts på årsstämma den215-"1-29 Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna förlusten. Stockholm 215- QLI - 2 7

2 ARSREDOVISNING för Realtid Media AB (publ) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören för Realtid Media AB (publ) med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning ftir verksamhets äret 214-L Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - ti11äggsupplysningar - underskrifter

3 Realtid Media AB (publ) Org.nr F Ö RVA LT NING S BE n:i T T TT s n Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Yerksamheten "Realtid Media är Sveriges iedande mediebolag för finansbranschen. Genom vår integrerade modell erbjuder vi produkter riktade mot i första hand yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i Sveriges största företag och ägarkonstellationer med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad och finansieringsfrågor." Realtid Media AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 13 aktieägare. Verksamheten vänder sig mot måigruppen finansbranschen och består av sajten Realtid.se (www.realtid.se). Affärsmodellen är branschmedia och kunderna utgörs av banker. investmentbanker, fondkommissionärer, fondförvaltare, advokatbyråer, revisionsfirmor, rekryteringsbyråer och andra aktörer i huvudsak inom finansbranschen. Modellen bedöms vara mycket skalbar och målsättningen är att över tid utnyttja styrkan i sajten Realtid.se och varumärket Realtid till att dels utveckla en integrerad mediemodell, dels utveckla en financial-services-modell bestående av produkter och verksamhetsområden som tillgodoser olika behov hos målgruppen samtidigt som den flytar Realtid Media upp i värdeskalan och tillför kompletterande intäktsströmmar med hög marginal, god stabilitet och förutsägbarhet. Idag arbetar åtta personer i bolaget, varav fyra på redaktionen och fyra, inklusive vd, på sälj/administration. Flerårsjämförelse 2t Nettoomsättning Res. efter finansiella poster i Balansomslutning i22 Soliditer (7o) neg. neg neg Väsentliga händelser under räkenskapsåret Sammanfattningsvis har 214varit ett år då ett antal avgörande byggstenar fallit på plats, bland annat: - Ny styrelse med ett väi fungerande styreisearbete och hög närvaro. - Ett antal strategiövningar genomförda. - Försäljningsdirektör anställd, försäljningsplan lagd, förstärkt säljorganisation. - Förstärk redaktion. - Fortsatt utveckling och kommersialisering av Realtid.se. - Försäljningen kraftigt ökande under årets andra hälft. - Ett antal åtgärder genomförda för att förstärka balansräkningen och likviditeten. Grunden för mycket av det ovanstående lades under årets första sex månader. Därefter har fokus varit på mer utåtriktade aktiviteter av kommersiell karaktär. För helåret 214 uppvisar bolaget ett negativt resultar pä KSEK (213 neg KSEK). Även om omsättningen minskar nägot214 (2 458 KSEK) i förhållande till 213 (2 628 KSEK) skall det noteras att i 213 års försäljningssiffror ligger både utgåvan av magasin och event, vilket innebiir att försäljningen hänförlig till Realtid.se de facto ökat 214, en utveckling som hålier i sig. Oktober månad var årets bästa försäljningsmånad med en försäljning pä 46 KSEK exklusive moms. På årsstämman24 aprll214 invaldes Thomas Vinell (tidigare ledande positioner på bland annat Öhman och Hagströmer & Qviberg) och Ingmar Rentzhog (grundare och vd Laika Consulting) som ledamöter i Realtid Medias styrelse. Thomas Vinell utsågs till styrelseordförande. Samuel Bonnier och Allan Voreck som suttit i styrelsen sedan starten 212,lämnade samtidigt sina poster. Vd Jonas Wiwen-Nilsson omvaldes. Den nya styrelsen har inneburit ett väsentligt förbättrat styrelsearbete till stort stöd fdr bolagets vd och ledningsgrupp. De regelbundna styrelsemötena kompletteras med återkommande strategiövningar samt informella möten. Styrelsen är också handgripligen högst aktiv i frågor rörande strategi och kapitalanskaffning. Ett av de första besluten den nya styrelsen fattade var att fokusera på den digitala delen av verksamheten. Utgivningen av magasinet Industrirapport och eventverksamheten ligger således i träda. Sida 2 av 1

4 Realtid Media AB (publ) Org.nr My Holmström Vahlne tillträdde som försäljningsdirektör 4 augusti 214 och ingår i Realtid Medias ledningsgrupp. My Holmström Vahine har en gedigen bakgrund inom mediaförsäljning och har byggt upp och drivit ett antal försäljningsavdelningar. Under My Holmström Vahlnes ledning tecknades under hösten avtal med två annonsnätverk, varav ett använder tekniken programmatic. Bägge nätverken arbetar med annonsörer som bolaget inte själv bearbetar och de ger ett meningsfullt bidrag till intäkterna. Mot slutet av året lanserades produkten Branschnytt. Branschnytt möjliggör för företag att få sina pressmeddelande publicerade på Realtid.se mot ersättning. I början pä215 tecknades återförsaljningsavtal med en ledande distributör av pressmeddelanden. Ytterligare ett avtal iir slutförhandlat men ännu ej påskrivet. En säljare rekryterades under fjärde kvartalet med startjanuari215. Under året har en reporter rekryterats till redaktionen, samt en redaktionschef (anställning inleddes januari 215). Sammanlagt arbetar därmed fyra personer på redaktionen, inklusive chefredaktör. Emissioner Enligt bemyndigande från årsstämman214 har fyra emissioner på sammanlagt 2,1 MSEK genomförts under året. Även en kvittningsemission om 678 KSEK har genomförts. Dessutom har konvertibla skuldebrev till ett värde av 1,8 MSEK inklusive ränta konverterats till aktier. Såväl emissioner som konvertering har skett till kursen 2, kr per aktie, sarnma kurs som vid tidigare emissioner. Bolaget har med detta fortsatt att bredda ägarbasen och stärka balansräkningen. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut En företrädesemission genomfördes under perioden 18 februari till och med 6 mars 215 till kursen 2, kr per aktie. Sammanlagt tecknades 1,3 miljoner aktier till ett värde av 2,7 MSEK. I januari påbörjade den första säljaren, utöver försäljningsdirektör My Holmström Vahlne, sin anställning. Även en redaktionschef inledde sin anställning i januari. Båda rekryteringama har haft mycket positiv inverkan på verksamheten. Målsättningen är att verksamheten ska vara försiktigt expansiv vad gäller personal, med hänsyn tagen till den övergripande målsättningen att uppnå break-even på månadsbasis under året. Försäljningen har fortsatt att utvecklas positivt under 215. I april är budgeterad försäljning 515 KSEK vilket innebär att försäljningsbudgeten ligger i paritet med verksamhetens kostnader. Försäljningen bedöms fortsätta att öka under året. Arbetet med att utveckla en uppgraderad sajt (Realtid.se) inklusive mobilsajt är inlett. Realtid.se är idag inte grafiskt anpassad för den publicistiska ompositionering som skett sedan En anpassning bedöms ha ett stort symbolvärde. Detta gäller även tekniken och strukturen på användargränssnittet. Naturligtvis har en omfattande utveckling skett även vad gäller kommersiella element och användar-/läsarfunktionalitet under dessa år. Sammanfattningsvis bedöms lanseringen ha en omfattande positiv inverkan på verksamheten. Bolagets eget kapital Under perioden 18 f'ebruari till och med 6 mars 215 genomfördes en företrädesemission till kursen 2, kr per aktie vilket gav bolaget en värdering på 22 MSEK. Det skulle motsvara ett övervärde på bolagets immateriella tillgångar på över 17 MSEK. Sammantaget fann styrelsen därmed att det inte fanns skäl att anta att bolagets aktiekapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Därför anser styrelsen att det egna kapitalet är intakt. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust överkursfbnd årets förlust behandlas så att i ny räkning överföres _ I Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med til1hörande tilläggsupplysningar. Sida3avl

5 Realtid Media AB (publ) Org.nr RBSULTATRÄKNING Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Ovri ga rörel seintäkter Not I t r q Rörelsens kostnader Inköp av tjänster Övriga extema kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella aniäggningstillgångar Övriga rörelsekostnader t r72 9' _ t I Rörelseresultat s Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter _ Resultat efter finansiella poster Arets resultat -2 56t Sida4av l

6 Realtid MediaAB (publ) Org.nr BALANSRJiKNING TILLGÅNGAR Not 2't L3-12-3r Anläggningstillgångar Immateriella anlä ggningstitlgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter _l_5-aaa 5 5 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer _ 4t 27t Finansiella anlä ggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra iångfristiga fordringar ' ]t Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristi ga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter _ t _ Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank _J t Summa omsättningstillgångar t SUMMATILLGÅNGAR s Sida5avl

7 Realtid Media AB (publ) Org.nr BALANSRÄTNTNC EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 214-t2-3L 2L3-L2-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Ej registrerat aktiekapitai , 375 I Fritt eget kapital Overkursfond Balanserat resultat Ärets resultat , - -2 s61 t-6å -t r i Summa eget kapital -6s t 13 Långfristiga skulder Konvertibla lån Skulder till koncemföretag Summa långfristiga skulder s Q Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder I lt _g 3 r1 413 r 52' SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER s POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga lnga Sida 6 av 1

8 Realtid Media AB (publ) Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNAUPPLYSNINGAR Re d ov is nin g s p rin c ip e r Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2I2:l Ärsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången ti11 K3 har inte föranlett några änclrade redovisningsprinciper. Viirderingsprinciper Ford ringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas infl1.ta. Övriga tillgångaa avsättningar och skulcler Ovriga ti1lgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Företagets intäkter från uppdraget på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln. M a t e rie ll a anlö g gnin g still gån g ar Materiella anläggningstiligångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjart över tillgångamas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande ny.ttjandeperioder tiilämpas: Antal år Inventarier, verktyg och maskiner 5 Immat e ri e lla anlä g gnin g still g ån g ar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Antal år Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Inköp och försäljninginomkoncernen Konceminterna inköp eller försäljningar har ej förekommit Not 2 Personal Medelantal qnstiillda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade til1 en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit varav kvinnor varav män 214 5, 2, 3, 213 7, 4, 3, SidaTav l

9 Realtid Media AB (publ) Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Löner, ersiittningar m.m Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Löner och ersättningar Sociala kostnader Summa r% Verkställande direktören har inget pensionsavtal eller avtai om avgångsvederlag. Ersättningar til1 styrelsen har ej utgått Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag 2t4 213 Realisationsresultat _ Not 4 Varumärken L t ngående anskaflningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden I"neående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde s Not 5 Inventarier, verktyg och installationer t Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde zsr Not 6 Andelari koncernföretag 2L t2-3t Företag Organisationsnummer Säte Alternativ Media Stockholom AB Stockholm AntaVKap. andel Vo 1 Redovisat värde ' Redovisat värde Uppgifter om eget kapital och resultat Alternativ Media Stockholom AB Eget kapital -t Resultat Not 7 Andra långfristiga fordringar t Deposition Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Sida 8 av l

10 Realtid MediaAB (publ) Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 8 Eget kapital Belopp vid årets ingäng Nyemission Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: Återbetalning aktieägartillskott Arets förlust Aktiekapital Overkursfond r25 4 t2 77 Pågående nyemission Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 9 Upplysningar om aktiekapital ' s Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång Not 1 Konvertibla lån Konvertibla lån Not 11 Långfristiga skulder Amortering inom 2 till 5 år Alternativ Media Stockholm AB Antal aktier r t 3 5 Kvotvärde per aktie,1,1 2L OVRIGAUPPLYSNINGAR Koncernförhållanden Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRI- Z:: kap 2 $ upprättas inte någon koncernredovisning. D efinitio n uv ny ckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Sida 9 av 1

11

12 MY Building a better working world Revisionsberättelse Till årsstämman i Realtid Media AB (publ), org.nr 556A Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Realtid Media AB (publ) for räkenskapsåret 2I4. Sfyre/sens och verkställande direktörens ansyar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väseniliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansyar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att,bedöma riskerna för väseniliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig desse beror på oegenfligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisni ngen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Realtid Media AB (publ)s f inansiella ställning per den 31 december 214 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisninqens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Upplysning av särskild betydelse Utan att det påverkar mitt uttalande ovan vill jag fästa uppmärksamheten på att styrelsen under Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång i årsredovisningen kommenterar fortsatt drift, av vilket det framgår att bolaget är i behov av finansiellt tillskott under 215. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentliq osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jaq även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Realtid Media AB (publ) för räkenskapsåret 214. Styretsens och verkställande direktörens ansyar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt a ktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 5om underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslaqen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsf rihet för räkenskapsåret. Anmärkning Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har avdragen källskatt, mervärdesskatt, debiterad skatt och arbetsgivaravgifter inte betalats i rätt tid. Eftersom bolaget inte har lidit någon väsentlig skada påverkas inte mitt uttalande om ansvarsfrihet. zor5 öh t1 Ä rrqmber f r n oi E nrt Å Y.r f. al.l.r ;il 1 :i Ulf Str Auktoriserad revisor

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I REALTID MEDIA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I REALTID MEDIA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I REALTID MEDIA AB (PUBL) Företrädesemission februari 2015 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( IM ) har upprättats av Realtid Media AB (publ). Med Realtid

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB ORG. NR 556470-2065 Årsredovisning 2013 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 7

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 Konkursgäldenär: Styrelse: Gävleborgs Kyl och 55641-4111 c/o Panaxia Security AB Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Monica Hallin Gustafsson Huddungegränd 23 194 55 Upplands Väsby

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369).

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369). -n ca d e ned i a Stockholm 2014-10-01 Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående byte av huvudman Hermods Gymnasium Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen

Läs mer