Årsredovisning med information från Form 20-F Årsredovisning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning med information från Form 20-F 2003. Årsredovisning 2003"

Transkript

1 Årsredovisning med Årsredovisning 2003

2 AstraZeneca Årsredovisning med Innehåll Innehåll Kort om AstraZeneca Ordföranden har ordet 2 Världsmarknaden 3 Koncernchefens översikt i sammandrag 5 Styrelsen den 31 december Strategi 8 Verksamhetsöversikt 9 Hjärta/kärl 10 Mage/tarm 12 Neurovetenskap 14 Onkologi 16 Andningsvägar och inflammation 18 Infektion 20 Geografisk översikt 21 Forskning och utveckling (FoU) 23 Forsknings- och utvecklingsportfölj 24 Styrning av produktportföljen 26 Varuförsörjning och produktion 27 Övrig verksamhet, viktigare anläggningar och immateriella rättigheter 28 Branschregleringar 29 Ansvarsfullt företagande 30 Ekonomisk översikt 31 Förvaltningsberättelse 43 Rapport från revisionskommittén 48 Rapport om styrelsens ersättningar 50 Översättning av årsredovisning och revisionsberättelse Denna årsredovisning och revisionsberättelse är en översättning av AstraZenecas officiella årsredovisning ( Annual Report and Form 20-F Information 2003 ) och revisionsberättelse ( Independent Auditor s Report to the Members of AstraZeneca PLC ) vilka har upprättats enligt brittisk lagstiftning och tillämpliga brittiska rekommendationer. Denna årsredovisning och revisionsberättelse har således inte upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i den svenska aktiebolagslagen eller årsredovisningslagen. Därmed gäller även att den brittiska officiella årsredovisningen och revisionsberättelsen har tolkningsföreträde vid eventuella oklarheter i förhållande till denna översättning av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Bokslut Styrelsens ansvar beträffande upprättande av bokslut 60 Principer för konsolidering och redovisning av ekonomisk information 60 Revisionsberättelse för AstraZeneca PLC 61 Koncernens resultaträkning 62 Vinster och förluster redovisade direkt mot eget kapital 62 Koncernens balansräkning 64 Koncernens kassaflödesanalys 65 Redovisningsprinciper 66 Noter till bokslutet 1 Koncernens rörelseresultat 68 2 Omsättnings- och resultatandel i joint ventures och intressebolag 68 3 Jämförelsepåverkande poster 70 4 Finansnetto 70 5 Skatter 71 6 Utdelningar 74 7 Vinst per aktie (om nominellt 0,25 USD) 74 8 Information per område 75 9 Materiella anläggningstillgångar Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kortfristiga lån och utnyttjade bankkrediter Övriga skulder Långfristiga lån Finansiella instrument Avsättningar Avstämning av förändringar i eget kapital Reserver Nettokassainflöde från verksamheten Kassaflöden hänförliga till jämförelsepåverkande poster Förvärv av dotterbolag och köp av minoritetsandelar Avyttring av affärsverksamhet Avstämning mellan nettokassaflöde och förändring i tillgängliga medel Analys av tillgängliga medel Finansiering Pensionsförmåner Personalkostnader och optionsprogram för anställda Ställda panter, åtaganden och ansvarsförbindelser Leasing Ersättning till revisorer och övrig information Information om moderbolaget Moderbolagets inbetalda aktiekapital 111 Viktigare dotterbolag 112 Ytterligare information till amerikanska investerare 113 Ekonomisk översikt för koncernen UK GAAP 124 Ekonomisk översikt för koncernen US GAAP 126 Aktieägarinformation 127 Riskfaktorer 134 AstraZenecas etiska regler 137 Ytterligare information 139 Ordlista 140 Hänvisningar till Form 20-F omslagets insida Varumärken Produktnamn i kursiv stil anger varumärken som ägs av AstraZeneca-koncernen. AstraZeneca, AstraZenecas logotyp och AstraZenecas symbol är alla varumärken som ägs av AstraZeneca-koncernen. Begreppsförklaring I denna årsredovisning med information från Form 20-F 2003 avser AstraZeneca, koncernen, bolaget, vi, oss samt vår AstraZeneca PLC och dess juridiska enheter om inte sammanhanget anger något annat. Konkurrensförhållanden Om inte annat framgår har siffrorna i denna årsredovisning med, vilka hänför sig till marknadsinformation och övriga kommentarer vad gäller ställningen för vår verksamhet eller produkter i förhållande till konkurrenter, baserats på publicerad statistisk data eller information för den tolvmånadersperiod som avslutades 30 september eller november Denna statistik har erhållits genom IMS Health, en ledande leverantör av statistiska data till läkemedelsindustrin. Om inte annat framgår har marknadsandelen och bransch- data från IMS Health tagits fram genom att jämföra våra försäljningsintäkter med konkurrenternas och hela marknadens försäljningsintäkter under denna period. Tillväxttal Om inte annat framgår räknas tillväxttal i denna årsredovisning med information från Form 20-F 2003 i fasta valutakurser. AstraZenecas hemsida Information på vår hemsida, astrazeneca.com/ astrazeneca.se, utgör inte en del av detta dokument. Risker beträffande framåtriktade kommentarer För att uppfylla kraven enligt safe harbor provisions intagna i US Private Securities Litigation Reform Act från 1995, lämnar vi följande information: denna årsredovisning med information från Form 20-F 2003 innehåller viss framåtriktad information om AstraZeneca. Även om vi anser att våra förväntningar baseras på rimliga antaganden kan framåtriktade kommentarer påverkas av faktorer som leder till att det faktiska resultatet och utvecklingen blir avsevärt annorlunda än vad som förutspåtts. Vi identifierar framåtriktade kommentarer genom ord som till exempel förutse, tror, förväntar, avser och snarlika uttryck i sådana kommentarer. Dessa framåtriktade kommentarer innefattar flera risker och osäkerheter. Det finns betydelsefulla faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten avsevärt avviker från vad som uttryckts eller antytts i dessa framåtriktade kommentarer, varav vissa ligger utanför vår kontroll. Dessa inkluderar bland annat risken att patenträttigheter eller ensamrätt till marknadsföring och varumärkesrättigheter löper ut eller förloras, valutakursfluktuationer, risken att forsknings- och utvecklingsverksamheten inte resulterar i nya produkter som når kommersiell framgång, konkurrenspåverkan, prissänkningar och prisregleringar, skatterisker, risker för omfattande produktansvarskrav, påverkan av att tredje part misslyckas med att leverera varor och tjänster, risk för försening av nya produktlanseringar, svårigheterna att erhålla och bibehålla myndigheters godkännande för produkter och risker för miljöansvar. AstraZeneca PLC 2004

3 AstraZeneca Årsredovisning med Kort om AstraZeneca Kort om AstraZeneca 2003 > Årets försäljning var oförändrad i fasta valutakurser. Därmed uppvägdes ett bortfall i försäljning på 2,6 miljarder USD för Losec/Prilosec, Zestril och Nolvadex i USA, då patentskyddet för dessa produkter upphörde. > Rörelseresultatet minskade med 11% efter planerade satsningar inom FoU och marknadsföring i samband med introduktion av nya produkter och omvandlingen av produktportföljen. > Utdelningen höjdes med 13,6% till 0,795 USD för hela året. > Försäljningen av de viktigaste tillväxtprodukterna och nyligen introducerade produkter ökade med 45% till 8,2 miljarder USD och utgör nu 44% av koncernens totala försäljning. > Försäljningen av Nexium uppgick till 3,3 miljarder USD, en ökning med 62%. > Försäljningen av Seroquel uppgick till 1,5 miljarder USD, en ökning med 27%. Seroquel godkändes i USA och Europa för behandling av akut mani vid bipolär sjukdom. > Försäljningen av Symbicort uppgick till 549 MUSD, en ökning med 61%. Symbicort erhöll första godkännande i Europa för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). > Arimidex håller snabbt på att ersätta tamoxifen som den främsta behandlingen av bröstcancer. Försäljningen ökade med 46% till 519 MUSD. > God utveckling för Iressa efter den första introduktionen i Japan 2002 och i USA 2003 med över behandlade patienter sedan lanseringen. Försäljningen 2003 uppgick till 228 MUSD. > Försäljningen av Crestor uppgick till 129 MUSD. I slutet av januari 2004 hade uppskattningsvis 1,5 miljoner recept på Crestor skrivits ut och fler än patienter behandlats. > Exanta godkändes i Frankrike som första land i december Registreringsansökningar inlämnades i USA och inom EU för viktiga kroniska indikationer, främst förebyggande av stroke i samband med förmaksflimmer. > Våra FoU-kostnader uppgick till totalt 3,5 miljarder USD. För närvarande har vi 12 projekt i fas 2-utveckling och 28 projekt i fas 3. > Den fortsatta effektiviseringen av varuförsörjnings- och tillverkningsprocesserna ledde till förbättrad service gentemot våra kunder och kortare produktionstider, vilket minskade behovet av lageruppbyggnad. Utfall för kvarvarande verksamhet före jämförelsepåverkande poster Tillväxt % fasta valutakurser Försäljning, $m Rörelseresultat, $m Vinst per aktie, $ 1,78 1,84 9 Vinst per aktie, $ (lagstadgad FRS3) 1,78 1, Utdelning för 2003 USD GBP SEK Utbetalningsdag Utdelning, första halvåret 0,255 0,159 2:07 6 oktober 2003 Utdelning, andra halvåret 0,540 0,294 3:91 6 april 2004 Total utdelning 0,795 0,453 5:98 Utdelningspolicy AstraZenecas utdelningspolicy innehåller såväl ett kontinuerligt utdelningsflöde som återköp av aktier. Styrelsens avsikt är att utdelningen i fortsättningen ska öka i stort sett i takt med resultattillväxten och att vinsten ska täcka utdelningen omkring mitten av intervallet två till tre gånger.

4 2 AstraZeneca Årsredovisning med Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet För fem år sedan, när fusionen mellan Astra och Zeneca var genomförd, hade den nya styrelsen en tydlig vision. AstraZeneca skulle bli ett kreativt, snabbt och effektivt forskningsbaserat läkemedelsföretag. Den förstärkta globala marknadsföringsorganisationen bildade en plattform för företagets arbete med att tillvarata den produktiva FoU-verksamhetens hela potential och leverera bestående värde till aktieägarna. Vid denna tidpunkt 1999, fanns det flera svåra hinder som vi var tvungna att forcera innan vi kunde förverkliga vår vision. Det första var att snabbt slutföra fusionen och bygga vidare på de två parternas starka sidor för att skapa en gemensam kultur och realisera de kostnadsbesparingar som fusionen skapade utan att störa den dagliga verksamheten. Detta uppnådde vi under de första två åren. Vi tog oss sedan an en ny stor utmaning; att omvandla vår produktportfölj från det tidigare beroendet av framgångsrika men mognande produkter som Losec/Prilosec och Zestril, till nyare läkemedel med hög tillväxtpotential. Många bedömare förutspådde kraftigt försämrad försäljning och lönsamhet under denna period. I slutet av 2003 hade denna omvandling till stor del genomförts. Lanseringen av nya produkter har i några fall försenats, men försäljningen av vissa mogna produkter minskade inte lika kraftigt som förväntat. AstraZeneca står nu inför en spännande tillväxtperiod med ett fåtal patentutgångar och tillväxten kommer främst att skapas genom nyligen introducerade produkter och ytterligare produktintroduktioner. De investeringar som nyligen gjorts i vissa utvecklingsländer ökar också tillväxtpotentialen. Under 2003 fortsatte prispressen på läkemedelsbranschens stora marknader och AstraZenecas styrelse gjorde en översyn av hur vi arbetar med prissättning och marknadsföring av våra produkter. Vi stödjer Världshandelsorganisationens (WTO) resolution om utestående frågor relaterade till Doha-avtalet om Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) och välkomnar de förbättringar av folkhälsan som avtalet kommer att medföra. Mot bakgrund av detta affärsklimat och de specifika utmaningar som företaget stått inför under året, redovisar AstraZeneca ett mycket gott ekonomiskt resultat för Styrelsen har rekommenderat en utdelning för andra halvåret på 0,54 USD; 3,91 SEK; 0,294 GBP per aktie, vilket gör att årets totala utdelning blir 0,795 USD; 5,98 SEK; 0,453 GBP, en ökning med 13,6% uttryckt i dollar. Återköpsprogrammet för aktier löpte vidare under 2003 och 27,2 miljoner aktier återköptes för annullering till ett sammanlagt belopp av MUSD. Styrelsen föreslår att ytterligare ett återköpsprogram på 4 miljarder USD ska genomföras fram till slutet av 2005, under förutsättning att aktieägarna förnyar bolagets mandat att återköpa egna aktier vid bolagsstämman i april. AstraZenecas börskurs utvecklades positivt under 2003, både i absoluta tal och i jämförelse med flera andra internationella, ledande läkemedelsbolag. Utvecklingen speglar marknadens positiva inställning till företagets framtida tillväxtutsikter var ett intensivt år då styrelsen analyserade trender i läkemedelsbranschen samt granskade företagets övergripande strategi och utveckling. Jag ser med glädje att goda framsteg görs i de koncernövergripande program som ska öka vår produktivitet. I enlighet med denna kultur som stimulerar till ständiga förbättringar, gjordes även en översyn av det arbete som utförs av styrelsen, dess kommittéer och de enskilda ledamöterna, där områden som ytterligare kan förbättras identifierades. Under året granskade styrelsen de redan krävande rutiner som ska säkra att vi efterlever nya lagar och bestämmelser i USA, Sverige och Storbritannien. Denna årsredovisning med information från Form 20-F, vår årsöversikt och rapporten Vårt ansvar, har upprättats i enlighet med de nya kraven. Vi har också granskat och förstärkt företagets etiska regler. I USA genomförde vi en stor utbildningssatsning för våra säljare och andra berörda medarbetare, om efterlevnaden av lagar och bestämmelser, i enlighet med ett integritetsavtal med det amerikanska socialdepartementet. Vi välkomnar Michele Hooper och Joe Jimenez som utnämndes till nya Non- Executive Directors i juli. Micheles erfarenheter från Caremark International och Baxter Healthcare i USA samt Joes bakgrund som verkställande direktör och koncernchef för Heinz Europa, med tidigare befattningar i USA, innebär en ytterligare förstärkning av styrelsen. Håkan Mogren avgick som Executive Deputy Chairman i augusti 2003 och fortsätter som Non-Executive Deputy Chairman. Håkan Mogren har gjort föredömliga insatser i ledningen både för Astra AB och AstraZeneca PLC och jag gläder mig åt att styrelsen även i fortsättningen kan få ta del av hans kompetens och erfarenhet. Jag vill tacka mina kolleger i styrelsen för det stöd som de har givit mig. Jag vill också ta tillfället i akt att på styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till AstraZenecas koncernledning och alla medarbetare över hela världen för deras imponerande insatser. Under 2004 är det vår målsättning att uppnå en stark försäljningstillväxt genom våra betydelsefulla läkemedel samtidigt som vi fortsätter arbetet med nästa generations produkter. Vi kommer att fortsätta vår investeringsstrategi i utvecklingsregionerna som ska komplettera vår starka ställning på de stora, etablerade marknaderna. Vi förväntar att en stark försäljningstillväxt och förbättrad produktivitet över hela verksamheten ska ge en branschledande ekonomisk utveckling under kommande år. Percy Barnevik Ordförande AstraZeneca-aktiens utveckling 31 december december AstraZeneca Stora internationella läkemedelsbolag* 70 Dec 98 Jun 99 Dec 99 Jun 00 Dec 00 Jun 01 Dec 01 Jun 02 Dec 02 Jun 03 Dec 03 * Abbott Labs, AHP, Aventis, BMS, Eli Lilly, GSK, JNJ, Merck, Novartis, Pfizer, Pharmacia, Roche, Sanofi-Synthelabo, Schering och Schering-Plough Källa: Thomson Financial Datastream

5 AstraZeneca Årsredovisning med Världsmarknaden 3 Världsmarknaden Under 2003 uppgick den globala försäljningen av läkemedelsprodukter till 430 miljarder USD, vilket motsvarar en tillväxt på 8% (i fasta valutakurser), jämfört med 10% Den lägre tillväxten beror främst på utvecklingen på den amerikanska marknaden som står för cirka hälften av världens samlade läkemedelsutgifter. Tillväxten på den amerikanska marknaden var ca 10%, en nedgång jämfört med 2002 (14%). Färre introduktioner av nya produkter, utgående patentskydd för flera storsäljande produkter och prispress ligger bakom nedgången. I Japan, världens näst största läkemedelsmarknad med 12% av världsmarknaden, ökade försäljningen med 2%, vilket speglar den allt kärvare prissituationen i landet. I Europa (27% av världsmarknaden, 8% tillväxt) återspeglades hur skillnaderna mellan ländernas lagar och förordningar skapar variation i regionens tillväxttal, bl a i Frankrike där tillväxten var 5%, Tyskland 6%, Italien 5%, Spanien 12%, Turkiet 37% och Storbritannien 10%. Läkemedelsmarknaden i Kina ökade med 20% under 2003 och Kina blir därmed tillsammans med Korea, Mexiko och Indien allt viktigare för framtiden. Läkemedel som en del av hälsovården Hälsovårdsutgifterna representerar vanligtvis mellan 6 och 14% av ett lands bruttonationalprodukt (BNP). Industriländerna spenderar mest och utvecklingsländerna spenderar mindre. Läkemedelsutgifternas andel av denna kostnad ligger ofta mellan 10 och 20%, och motsvarar därmed i de flesta fall mindre än 2% av BNP, också i industriländerna. Läkemedel erbjuder många fördelar jämfört med andra behandlingsformer och håller successivt på att ersätta institutionsvården, särskilt för hjärt/kärlsjukdomar och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Läkemedel utgör den huvudsakliga behandlingen för sjukdomar som diabetes, astma, magsår, hudsjukdomar och många infektionssjukdomar. Läkarna är fortfarande de viktiga beslutsfattarna när det gäller vilken behandling som ska förskrivas till deras patienter. Men i takt med att behandlingskostnaderna stiger får betalarna, som bl a utgörs av den offentliga sektorn, försäkringsbolag, Managed Care-organisationer och arbetsgivare, allt större inflytande över de val som läkarna gör, vilket gör att hälsoekonomins betydelse för förskrivningsmönstren ökar. Faktorer som skapar och begränsar tillväxt Befolkningsökningen och den ökande andelen äldre är starka krafter som ligger bakom läkemedelsbranschens tillväxt. Dessutom finns det fortfarande områden med stora medicinska behov. För många sjukdomar, t ex Alzheimers sjukdom och många cancerformer, finns det inte någon effektiv behandling. Många sjukdomar blir också underdiagnostiserade eller underbehandlade. Forskningsframsteg och nya kommunikationskanaler, t ex internet, skapar också tillväxt. Branschens tillväxt begränsas av ett allt större tryck att dämpa vårdkostnaderna för den offentliga sektorn och andra betalare, och detta påverkar prissättningen och/eller viljan att betala för vissa behandlingar. Detta har medfört att patienterna allt oftare ställs inför kravet att betala en del av sina behandlingskostnader. Världen över står regeringarna inför utmaningen att tillhandahålla större anslag för äldrevården och detta pressar också ner priserna. Ett tydligt exempel på detta är den lag som infördes i USA under 2003 för att förbättra och modernisera Medicare-systemet. I USA har också de höga läkemedelskostnaderna för den äldre befolkningen, som saknar försäkringsskydd, medfört ökad återimport av produkter från Kanada där priserna är lägre. Läkemedelsbranschen har länge karaktäriserats av differentierad prissättning i olika delar av världen. Detta märks nu särskilt tydligt i USA, i synnerhet för personer som saknar försäkringsskydd och som själva måste stå för kostnaden för sina läkemedel. Den ökande medvetenheten om olika prisstrukturer har bidragit till växande kritik mot industrin. En generell nedgång av antalet nya substanser som utvecklas har noterats i branschen, vilket delvis beror på att investeringar i nya teknologier inte lett till nya läkemedel lika snabbt som beräknat. Det finns dock vissa tecken på en ökning av antalet nya substanser under utveckling Myndigheterna kräver allt mer omfattande undersökningar av substansernas säkerhet och verkan vilket ökar kostnaderna. Många företag har också sett sin tillväxt hämmas av utgående patent. Branschen står även inför frågor som kan begränsa dess möjligheter att generera attraktiv avkastning på sina investeringar. Det rör sig om högre krav på samhällsoch miljöansvar samt hotet om svagare skydd för immateriella rättigheter. Framtidens läkemedelsmarknad Det finns tidiga tecken på att ett ökat antal potentiella produkter har börjat utvecklas och trots trycket att begränsa vårdkostnaderna, minskad FoU-produktivitet och nära förestående patentutgångar för några storsäljande produkter, förväntas läkemedelsmarknaden växa med ca 7% per år fram till I detta läge kommer de företag som kan kombinera verkligt nyskapande med optimal effektivitet i verksamheten att lyckas bäst.

6 4 AstraZeneca Årsredovisning med Koncernchefens översikt Koncernchefens översikt Under 2003 gjorde AstraZeneca goda framsteg. Vi etablerade oss som ett världsledande läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av angelägna receptbelagda läkemedel och skapade förutsättningar för en branschledande ekonomisk utveckling under de kommande åren. De första lanseringarna av Crestor, den fortsatta utvecklingen av befintliga produkter som Iressa, Nexium och Seroquel och första godkännandet av det revolutionerande antikoagulationsmedlet Exanta, inleder en ny spännande fas för koncernen. Våra försäljnings- och marknadsföringsteam över hela världen har nu möjlighet att tillvarata den stora potential som finns inom vår framgångsrika FoU-verksamhet. Genom kloka investeringar och löpande satsningar på ökad produktivitet genererar vi en hållbar värdetillväxt för våra aktieägare. Vi har inte bara gjort stora framsteg med nya produkter. Vi har också expanderat vår globala närvaro genom investeringar i forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring på viktiga nya marknader. Genom dessa och andra initiativ har AstraZeneca blivit ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i bl a Japan, Kina och Mexiko. Under 2003 kompenserade utvecklingen för de nya tillväxtprodukterna i koncernens förnyade produktportfölj (8,2 miljarder USD) i stor utsträckning den minskade globala försäljningen av Losec/Prilosec, Zestril och Nolvadex (3 miljarder USD). Denna omvandling, som uppnåddes utan någon nedgång i försäljningen, från ett företag som stod inför det största hotet från utgående patent i branschens historia, till ett företag med den kanske bästa tillväxtportföljen är något som våra medarbetare med rätta kan vara stolta över. Nexium, för behandling av mag/tarmsjukdomar, har haft en fortsatt stark utveckling trots allt större konkurrens på marknaden. Försäljningen av Nexium uppgick till 2,5 miljarder USD enbart i USA under Den globala försäljningen uppgick till 3,3 miljarder USD, mindre än tre år efter lanseringen i USA, vilket gör lanseringen av Nexium till en av de mest framgångsrika någonsin av ett nytt läkemedel. Seroquel fortsätter att växa starkt på marknaden för antipsykotiska läkemedel och genom dess attraktiva profil väljer nu allt fler läkare och patienter denna produkt i första hand. Under 2003 uppgick försäljningen till 1,5 miljarder USD. När nu ett stort nytt användningsområde har godkänts, behandling av maniska symptom vid manodepressiv sjukdom, ser Seroquel ut att kunna bli en nyckelprodukt i vår framtida tillväxt. AstraZenecas produkter inom cancerområdet utvecklades också starkt under året med mycket goda forskningsresultat som stödjer användning av Arimidex (försäljning på 519 MUSD 2003) vid adjuvant behandling av bröstcancer, stark försäljning för Faslodex (77 MUSD) som introducerades 2002 i USA, och den framgångsrika introduktionen i USA av Iressa (försäljning på 228 MUSD 2003) för behandling av icke-småcellig lungcancer i framskridet stadium. AstraZenecas produkter inom hjärt/kärlområdet utvecklades också starkt. Bland annat introducerades det blodfettsänkande läkemedlet Crestor (försäljning på 129 MUSD 2003) i USA och på 20 andra marknader. Behandling av blodfettrubbningar prioriteras högt av sjukvården världen över och profilen hos Crestor, som gör att läkare och patienter snabbt och lätt kan nå rekommenderade blodfettnivåer, ger oss förutsättningar att bygga upp en betydande verksamhet på en av läkemedelsbranschens största delmarknader. Produkten har introducerats med framgång på flera marknader. Lanseringen på den mycket viktiga amerikanska marknaden har fallit väl ut och den första försäljningsstatistiken är uppmuntrande. En ny viktig studie (CHARM) som stödjer användning av Atacand (försäljning på 750 MUSD 2003) vid hjärtsvikt och den fortsatta tillväxten för Seloken/Toprol-XL (försäljning på 1,3 miljarder USD 2003) har också bidragit till att stärka AstraZenecas ledande ställning inom hjärt/kärlområdet. Efter ett långvarigt utvecklingsprogram som omfattat över patienter är det glädjande att kunna rapportera att den orala trombinhämmaren Exanta passerade en viktig milstolpe i slutet av I december erhöll vi det första godkännandet i Frankrike för detta banbrytande läkemedel avsett att förhindra uppkomsten av blodproppar efter ortopedisk kirurgi. I december lämnade vi planenligt också in vår största registreringsansökan någonsin i USA, Kanada och Europa för långtidsbehandling med Exanta bl a vid förebyggande av stroke hos patienter med förmaksflimmer. Sammantaget var 2003 ett spännande år då vi uppnådde mycket. Jag vill tacka för det stora stöd jag har fått från min ledningsgrupp och framhålla de stora insatser som gjorts av våra kreativa, hårt arbetande och engagerade medarbetare världen över. Deras gemensamma insatser har redan givit goda resultat. Vi står nu inför en stor uppgift när det gäller att tillvarata de förutsättningar för stark tillväxt och ekonomisk utveckling som skapats. Vår omvärld förändras och läkemedelsbranschen måste anpassa sig därefter. Demografi och teknologi fortsätter att skapa ökad efterfrågan på hälsovård och på våra produkter, vilket medför att världens regeringar och andra som har utgifter för hälsovård, står inför allt större krav att begränsa sina kostnader. Samtidigt fortsätter skillnaderna i hälsovården mellan industriländerna och utvecklingsländerna att öka och branschen befinner sig i centrum av denna debatt. Det är i denna omvärld som AstraZeneca måste lyckas om företaget ska kunna skapa värde för sina intressenter. Vi har byggt upp en stark ställning genom det hårda arbete som vi lagt ner under de senaste fem åren. Vi har en klar bild av framtidens utmaningar och ser fram emot att ta oss an dessa under 2004 och framöver. Sir Tom McKillop Koncernchef

7 AstraZeneca Årsredovisning med 2003 i sammandrag i sammandrag Försäljning, $m Resultat, $m Resultat före jämförelsepåverkande poster Resultat före skatt FoU-kostnader, $m % av försäljning ,3 17,2 Försäljning av viktigare läkemedel*, $m Nexium +62% Losec/Prilosec 49% Seroquel +27% Seloken +38% Pulmicort +12% Zoladex 0% Casodex +22% Atacand +21% Symbicort +61% Plendil +5% Arimidex +46% Zestril 50% 478 Zomig 1% Iressa +227% Nolvadex 66% Crestor n/m Faslodex +120% n/m ej meningsfullt ,6 Vinst per aktie, $ ,78 1,78 1,84 1,64 1,73 1,65 Vinst per aktie före jämförelsepåverkande poster Vinst per aktie, koncernen (lagstadgad FRS3) Viktiga tillväxtprodukter och nyligen introducerade produkter Atacand, Arimidex, Casodex, Crestor, Faslodex, Iressa, Nexium, Seroquel, Symbicort, Zomig * Försäljningstillväxten för våra viktigare läkemedel ovan redovisas i diagrammet i fasta valutakurser. De enskilda produkternas underliggande volym- och prisförändringar framträder tydligare när effekten av valutakursförändringar exkluderas.

8 6 AstraZeneca Årsredovisning med Styrelsen Styrelsen den 31 december 2003 Percy Barnevik Non-Executive Chairman Håkan Mogren Non-Executive Deputy Chairman Jane Henney Non-Executive Director Karl von der Heyden Non-Executive Director Sir Tom McKillop Executive Director Chief Executive Sir Peter Bonfield Senior Non-Executive Director Marcus Wallenberg Non-Executive Director John Buchanan Non-Executive Director Jonathan Symonds Executive Director Chief Financial Officer Dame Bridget Ogilvie Non-Executive Director Michele Hooper Non-Exective Director Joe Jimenez Non-Executive Director Erna Möller Non-Executive Director

9 AstraZeneca Årsredovisning med Styrelsen 7 Percy Barnevik (62) Non-Executive Chairman Ordförande i nomineringskommittén Utnämnd 6 april Hedersordförande i Sandvik AB. Styrelseledamot i General Motors Corporation. Ledamot av ingenjörsvetenskapsakademierna i Sverige och Finland, samt hedersledamot av Royal Academy of Engineering, Storbritannien. Ledamot av Advisory Councils i Korea och Indien samt Investment Council, såsom rådgivare till den sydafrikanska regeringen. Ledamot av Business Council of American CEOs. Ledamot av Advisory Board, Centre for European Reform, Storbritannien. Håkan Mogren (59) Non-Executive Deputy Chairman Ledamot i nomineringskommittén Utnämnd 6 april Tidigare verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot i Astra AB (utnämnd 18 maj 1988). Ordförande i Affibody AB och Sverige-Amerika-stiftelsen. Vice styrelseordförande i Gambro AB. Styrelseledamot i Investor AB, Rémy Cointreau S.A. och Groupe Danone, Frankrike, samt Norsk Hydro ASA. Styrelseledamot i Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Jane Henney (56) Non-Executive Director Ledamot i revisionskommittén, nomineringskommittén och den vetenskapliga kommittén Utnämnd 24 september Senior Vice-President & Provost for Health Affairs, University of Cincinnati Medical Center. Commissioner of Food and Drugs och Deputy Commissioner for Operations , US Food and Drug Administration. Deputy Director, US National Cancer Institute Styrelseledamot i Amerisource-Bergen Corporation. Ledamot av Board of Trustees i Commonwealth Fund och Scripps Research Institute. Ledamot av Medical & Scientific Advisory Board i MPM Capital. Karl von der Heyden (67) Non-Executive Director Ordförande i revisionskommittén Utnämnd 1 oktober Executive Vice- President samt Co-Chairman och verkställande direktör 1993 i RJR Nabisco. Verkställande direktör och koncernchef i Metallgesellschaft Corp Vice ordförande i PepsiCo, Inc Styrelseledamot i Federated Department Stores Inc., ARAMARK Inc. och Exult, Inc. Sir Tom McKillop (60) Executive Director och Chief Executive Utnämnd 1 januari Styrelseledamot i Lloyds TSB Group plc. President i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Pro-Chancellor vid University of Leicester. Styrelseordförande i British Pharma Group och North West Science Council. Sir Peter Bonfield CBE, FREng (59) Senior Non-Executive Director Ordförande i ersättningskommittén och ledamot i nomineringskommittén Utnämnd 1 januari Ledamot i Royal Academy of Engineering. Styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Mentor Graphics Corporation och Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. Vice-President i British Quality Foundation. Ledamot i Citigroup International Advisory Board. Marcus Wallenberg (47) Non-Executive Director Ledamot i revisionskommittén Utnämnd 6 april Tidigare styrelseledamot i Astra AB (utnämnd 18 maj 1989). Verkställande direktör och koncernchef i Investor AB. Vice styrelseordförande i Saab AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Styrelseledamot i Scania AB, Stora Enso Oyj samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. John Buchanan (60) Non-Executive Director Ledamot i revisionskommittén och ersättningskommittén Utnämnd 25 april Styrelseledamot och ekonomidirektör i BP p.l.c Ledamot i brittiska Accounting Standards Board Senior Independent Non-Executive Director i BHP Billiton Plc och Non-Executive Director i Vodafone Group Plc. Erna Möller (63) Non-Executive Director Ledamot i ersättningskommittén och den vetenskapliga kommittén Utnämnd 6 april Tidigare styrelseledamot i Astra AB (utnämnd 15 maj 1995). Verkställande styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Professor i klinisk immunologi och ledamot av Nobelförsamlingen och Nobelkommittén, Karolinska Institutet. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien. Jonathan Symonds (44) Executive Director och Chief Financial Officer Utnämnd 1 oktober Ansvarar även för informationsbehandling. Styrelseledamot i QinetiQ Group plc. Ledamot i brittiska Accounting Standards Board. Ordförande i Hundred Group of Finance Directors i Storbritannien. Dame Bridget Ogilvie (65) Non-Executive Director Ledamot i revisionskommittén och den vetenskapliga kommittén Utnämnd 1 januari Ansvarar även för översyn av företagets ansvar. Styrelseledamot i Manchester Technology Fund Limited. Ordförande i Medicines for Malaria Venture och Association of Medical Research Charities. Trustee för Cancer Research UK. Styrelseordförande i Trustees of AstraZeneca Science Teaching Trust. Michele Hooper (52) Non-Executive Director Utnämnd 1 juli Verkställande direktör och koncernchef för Stadtlander Drug Company Corporate Vice-President och President, International Businesses of Caremark International Inc., Styrelseledamot i PPG Industries, Inc., Target Corporation och Davita Inc. Joe Jimenez (44) Non-Executive Director Ledamot i nomineringskommittén Utnämnd 1 juli Executive Vice- President i H J Heinz Company samt verkställande direktör och koncernchef i Heinz Europa sedan Corporate Vice- President sedan Senior Vice-President och President, Heinz North America Styrelseledamot i Hain Celestial Group, Inc. I den formella ledningen för bolaget per den 31 december 2003 ingick även medlemmarna i koncernledningen (Senior Executive Team), som framgår på sid 45 samt: Graeme Musker Group Secretary och Solicitor Utnämnd den 6 juni 1993.

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Forskningens möjligheter AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Välkommen till AstraZenecas Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014. Vid AstraZeneca

Läs mer

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i Knowledge in every breath Inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Viktig information Prospektet har upprättats av Aerocrine i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16 LÖNSAM TILLVÄXT årsredovisning 2014 moberg pharma INNEHÅLL Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11 Innovationsmotorn 13 Organisation och medarbetare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011 Viktig information Med Orexo, Bolaget, eller Koncernen avses i detta prospekt ( Prospektet ) Orexo AB (publ) (organisationsnummer 556500-0600) inklusive,

Läs mer

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision 2012 Årsredovisning På väg mot vår vision INNEHÅLL SIFFROR 1 Swedish Match i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Swedish Match affärsmodell 6 Global marknadsöversikt 8 Swedish Match verksamhet 8 Snus

Läs mer

BioInvent International AB (publ)

BioInvent International AB (publ) BioInvent International AB (publ) Prospekt för upptagande till handel på reglerad marknad avseende aktier i BioInvent International AB (publ) I detta prospekt används definitionen BioInvent och Bolaget

Läs mer

prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab

prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab prospekt avseende upptagande till handel av aktier i orexo ab (publ) med anledning av förvärvet av biolipox ab Med Orexo eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhanget, Orexo AB (publ)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar Årsredovisning 2011 Isconovas ambition är att vara den självklara partnern för företag och forskningsinstitut som vill utveckla effektiva och innovativa vacciner. Isconova har samarbetsavtal med ledande

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) 0 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013 Året som gått 0 Året som gått 1 Året som gått Oasmia fortsatte att utvecklas som bolag under året och förstärkte sin position på ett antal områden. Finansieringen säkrades genom en nyemission som genomfördes

Läs mer

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 Om karo bio 4 Vision, mål, affärsmodell och strategi 6 VD har ordet 8 vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse 22 Koncernens

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ)

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) Försäljningsombud Finansiell rådgivare Information till investerare Detta prospekt riktar sig till investerare. Innehållet skall uppfattas som information

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Nyemission 2014 2 X X X X X VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet har upprättats av Active Biotech AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980)

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 samt information till aktieägarna Kallelse till årsstämma 2015 samt information till aktieägarna

Kallelse till årsstämma 2015 samt information till aktieägarna Kallelse till årsstämma 2015 samt information till aktieägarna Kallelse till årsstämma Brev från ordföranden Bästa aktieägare Detta brev skickas på uppdrag av styrelsen i AstraZeneca PLC ( Bolaget ) och är tänkt att läsas tillsammans med ett antal dokument som rör

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2

Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2 Innehåll Medivir i korthet 1 Året i korthet 2 VD har ordet Kommersiell bas för framtiden 4 Intervju med styrelseordföranden Den fortsatta strategiska resan 5 Med koncentration

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

VA 2012:07. Svensk Life Science industri. nedskärningar

VA 2012:07. Svensk Life Science industri. nedskärningar VINNOVA Analys VA 212:7 Svensk Life Science industri efter AstraZenecas nedskärningar Anna Sandström Titel: Svensk Life Science industri efter AstraZenecas nedskärningar Författare: Anna Sandström - VINNOVA

Läs mer

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. Årsberättelse 2006 10 16 Marknadsföring och försälj-

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER 2008 2 SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10

Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER 2008 2 SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10 Årsredovisning 2008 0 Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER 2008 2 SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10 STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Geografiska regioner Produktområden Företagspresentation 1 2013/14 i korthet 2 Elekta i världen 4 Vd har ordet 6 Mission, vision, affärsmodell och värdegrund 8 Strategi 11 Finansiella

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer