Årsredovisning med information från Form 20-F Årsredovisning 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning med information från Form 20-F 2003. Årsredovisning 2003"

Transkript

1 Årsredovisning med Årsredovisning 2003

2 AstraZeneca Årsredovisning med Innehåll Innehåll Kort om AstraZeneca Ordföranden har ordet 2 Världsmarknaden 3 Koncernchefens översikt i sammandrag 5 Styrelsen den 31 december Strategi 8 Verksamhetsöversikt 9 Hjärta/kärl 10 Mage/tarm 12 Neurovetenskap 14 Onkologi 16 Andningsvägar och inflammation 18 Infektion 20 Geografisk översikt 21 Forskning och utveckling (FoU) 23 Forsknings- och utvecklingsportfölj 24 Styrning av produktportföljen 26 Varuförsörjning och produktion 27 Övrig verksamhet, viktigare anläggningar och immateriella rättigheter 28 Branschregleringar 29 Ansvarsfullt företagande 30 Ekonomisk översikt 31 Förvaltningsberättelse 43 Rapport från revisionskommittén 48 Rapport om styrelsens ersättningar 50 Översättning av årsredovisning och revisionsberättelse Denna årsredovisning och revisionsberättelse är en översättning av AstraZenecas officiella årsredovisning ( Annual Report and Form 20-F Information 2003 ) och revisionsberättelse ( Independent Auditor s Report to the Members of AstraZeneca PLC ) vilka har upprättats enligt brittisk lagstiftning och tillämpliga brittiska rekommendationer. Denna årsredovisning och revisionsberättelse har således inte upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i den svenska aktiebolagslagen eller årsredovisningslagen. Därmed gäller även att den brittiska officiella årsredovisningen och revisionsberättelsen har tolkningsföreträde vid eventuella oklarheter i förhållande till denna översättning av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Bokslut Styrelsens ansvar beträffande upprättande av bokslut 60 Principer för konsolidering och redovisning av ekonomisk information 60 Revisionsberättelse för AstraZeneca PLC 61 Koncernens resultaträkning 62 Vinster och förluster redovisade direkt mot eget kapital 62 Koncernens balansräkning 64 Koncernens kassaflödesanalys 65 Redovisningsprinciper 66 Noter till bokslutet 1 Koncernens rörelseresultat 68 2 Omsättnings- och resultatandel i joint ventures och intressebolag 68 3 Jämförelsepåverkande poster 70 4 Finansnetto 70 5 Skatter 71 6 Utdelningar 74 7 Vinst per aktie (om nominellt 0,25 USD) 74 8 Information per område 75 9 Materiella anläggningstillgångar Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kortfristiga lån och utnyttjade bankkrediter Övriga skulder Långfristiga lån Finansiella instrument Avsättningar Avstämning av förändringar i eget kapital Reserver Nettokassainflöde från verksamheten Kassaflöden hänförliga till jämförelsepåverkande poster Förvärv av dotterbolag och köp av minoritetsandelar Avyttring av affärsverksamhet Avstämning mellan nettokassaflöde och förändring i tillgängliga medel Analys av tillgängliga medel Finansiering Pensionsförmåner Personalkostnader och optionsprogram för anställda Ställda panter, åtaganden och ansvarsförbindelser Leasing Ersättning till revisorer och övrig information Information om moderbolaget Moderbolagets inbetalda aktiekapital 111 Viktigare dotterbolag 112 Ytterligare information till amerikanska investerare 113 Ekonomisk översikt för koncernen UK GAAP 124 Ekonomisk översikt för koncernen US GAAP 126 Aktieägarinformation 127 Riskfaktorer 134 AstraZenecas etiska regler 137 Ytterligare information 139 Ordlista 140 Hänvisningar till Form 20-F omslagets insida Varumärken Produktnamn i kursiv stil anger varumärken som ägs av AstraZeneca-koncernen. AstraZeneca, AstraZenecas logotyp och AstraZenecas symbol är alla varumärken som ägs av AstraZeneca-koncernen. Begreppsförklaring I denna årsredovisning med information från Form 20-F 2003 avser AstraZeneca, koncernen, bolaget, vi, oss samt vår AstraZeneca PLC och dess juridiska enheter om inte sammanhanget anger något annat. Konkurrensförhållanden Om inte annat framgår har siffrorna i denna årsredovisning med, vilka hänför sig till marknadsinformation och övriga kommentarer vad gäller ställningen för vår verksamhet eller produkter i förhållande till konkurrenter, baserats på publicerad statistisk data eller information för den tolvmånadersperiod som avslutades 30 september eller november Denna statistik har erhållits genom IMS Health, en ledande leverantör av statistiska data till läkemedelsindustrin. Om inte annat framgår har marknadsandelen och bransch- data från IMS Health tagits fram genom att jämföra våra försäljningsintäkter med konkurrenternas och hela marknadens försäljningsintäkter under denna period. Tillväxttal Om inte annat framgår räknas tillväxttal i denna årsredovisning med information från Form 20-F 2003 i fasta valutakurser. AstraZenecas hemsida Information på vår hemsida, astrazeneca.com/ astrazeneca.se, utgör inte en del av detta dokument. Risker beträffande framåtriktade kommentarer För att uppfylla kraven enligt safe harbor provisions intagna i US Private Securities Litigation Reform Act från 1995, lämnar vi följande information: denna årsredovisning med information från Form 20-F 2003 innehåller viss framåtriktad information om AstraZeneca. Även om vi anser att våra förväntningar baseras på rimliga antaganden kan framåtriktade kommentarer påverkas av faktorer som leder till att det faktiska resultatet och utvecklingen blir avsevärt annorlunda än vad som förutspåtts. Vi identifierar framåtriktade kommentarer genom ord som till exempel förutse, tror, förväntar, avser och snarlika uttryck i sådana kommentarer. Dessa framåtriktade kommentarer innefattar flera risker och osäkerheter. Det finns betydelsefulla faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten avsevärt avviker från vad som uttryckts eller antytts i dessa framåtriktade kommentarer, varav vissa ligger utanför vår kontroll. Dessa inkluderar bland annat risken att patenträttigheter eller ensamrätt till marknadsföring och varumärkesrättigheter löper ut eller förloras, valutakursfluktuationer, risken att forsknings- och utvecklingsverksamheten inte resulterar i nya produkter som når kommersiell framgång, konkurrenspåverkan, prissänkningar och prisregleringar, skatterisker, risker för omfattande produktansvarskrav, påverkan av att tredje part misslyckas med att leverera varor och tjänster, risk för försening av nya produktlanseringar, svårigheterna att erhålla och bibehålla myndigheters godkännande för produkter och risker för miljöansvar. AstraZeneca PLC 2004

3 AstraZeneca Årsredovisning med Kort om AstraZeneca Kort om AstraZeneca 2003 > Årets försäljning var oförändrad i fasta valutakurser. Därmed uppvägdes ett bortfall i försäljning på 2,6 miljarder USD för Losec/Prilosec, Zestril och Nolvadex i USA, då patentskyddet för dessa produkter upphörde. > Rörelseresultatet minskade med 11% efter planerade satsningar inom FoU och marknadsföring i samband med introduktion av nya produkter och omvandlingen av produktportföljen. > Utdelningen höjdes med 13,6% till 0,795 USD för hela året. > Försäljningen av de viktigaste tillväxtprodukterna och nyligen introducerade produkter ökade med 45% till 8,2 miljarder USD och utgör nu 44% av koncernens totala försäljning. > Försäljningen av Nexium uppgick till 3,3 miljarder USD, en ökning med 62%. > Försäljningen av Seroquel uppgick till 1,5 miljarder USD, en ökning med 27%. Seroquel godkändes i USA och Europa för behandling av akut mani vid bipolär sjukdom. > Försäljningen av Symbicort uppgick till 549 MUSD, en ökning med 61%. Symbicort erhöll första godkännande i Europa för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). > Arimidex håller snabbt på att ersätta tamoxifen som den främsta behandlingen av bröstcancer. Försäljningen ökade med 46% till 519 MUSD. > God utveckling för Iressa efter den första introduktionen i Japan 2002 och i USA 2003 med över behandlade patienter sedan lanseringen. Försäljningen 2003 uppgick till 228 MUSD. > Försäljningen av Crestor uppgick till 129 MUSD. I slutet av januari 2004 hade uppskattningsvis 1,5 miljoner recept på Crestor skrivits ut och fler än patienter behandlats. > Exanta godkändes i Frankrike som första land i december Registreringsansökningar inlämnades i USA och inom EU för viktiga kroniska indikationer, främst förebyggande av stroke i samband med förmaksflimmer. > Våra FoU-kostnader uppgick till totalt 3,5 miljarder USD. För närvarande har vi 12 projekt i fas 2-utveckling och 28 projekt i fas 3. > Den fortsatta effektiviseringen av varuförsörjnings- och tillverkningsprocesserna ledde till förbättrad service gentemot våra kunder och kortare produktionstider, vilket minskade behovet av lageruppbyggnad. Utfall för kvarvarande verksamhet före jämförelsepåverkande poster Tillväxt % fasta valutakurser Försäljning, $m Rörelseresultat, $m Vinst per aktie, $ 1,78 1,84 9 Vinst per aktie, $ (lagstadgad FRS3) 1,78 1, Utdelning för 2003 USD GBP SEK Utbetalningsdag Utdelning, första halvåret 0,255 0,159 2:07 6 oktober 2003 Utdelning, andra halvåret 0,540 0,294 3:91 6 april 2004 Total utdelning 0,795 0,453 5:98 Utdelningspolicy AstraZenecas utdelningspolicy innehåller såväl ett kontinuerligt utdelningsflöde som återköp av aktier. Styrelsens avsikt är att utdelningen i fortsättningen ska öka i stort sett i takt med resultattillväxten och att vinsten ska täcka utdelningen omkring mitten av intervallet två till tre gånger.

4 2 AstraZeneca Årsredovisning med Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet För fem år sedan, när fusionen mellan Astra och Zeneca var genomförd, hade den nya styrelsen en tydlig vision. AstraZeneca skulle bli ett kreativt, snabbt och effektivt forskningsbaserat läkemedelsföretag. Den förstärkta globala marknadsföringsorganisationen bildade en plattform för företagets arbete med att tillvarata den produktiva FoU-verksamhetens hela potential och leverera bestående värde till aktieägarna. Vid denna tidpunkt 1999, fanns det flera svåra hinder som vi var tvungna att forcera innan vi kunde förverkliga vår vision. Det första var att snabbt slutföra fusionen och bygga vidare på de två parternas starka sidor för att skapa en gemensam kultur och realisera de kostnadsbesparingar som fusionen skapade utan att störa den dagliga verksamheten. Detta uppnådde vi under de första två åren. Vi tog oss sedan an en ny stor utmaning; att omvandla vår produktportfölj från det tidigare beroendet av framgångsrika men mognande produkter som Losec/Prilosec och Zestril, till nyare läkemedel med hög tillväxtpotential. Många bedömare förutspådde kraftigt försämrad försäljning och lönsamhet under denna period. I slutet av 2003 hade denna omvandling till stor del genomförts. Lanseringen av nya produkter har i några fall försenats, men försäljningen av vissa mogna produkter minskade inte lika kraftigt som förväntat. AstraZeneca står nu inför en spännande tillväxtperiod med ett fåtal patentutgångar och tillväxten kommer främst att skapas genom nyligen introducerade produkter och ytterligare produktintroduktioner. De investeringar som nyligen gjorts i vissa utvecklingsländer ökar också tillväxtpotentialen. Under 2003 fortsatte prispressen på läkemedelsbranschens stora marknader och AstraZenecas styrelse gjorde en översyn av hur vi arbetar med prissättning och marknadsföring av våra produkter. Vi stödjer Världshandelsorganisationens (WTO) resolution om utestående frågor relaterade till Doha-avtalet om Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) och välkomnar de förbättringar av folkhälsan som avtalet kommer att medföra. Mot bakgrund av detta affärsklimat och de specifika utmaningar som företaget stått inför under året, redovisar AstraZeneca ett mycket gott ekonomiskt resultat för Styrelsen har rekommenderat en utdelning för andra halvåret på 0,54 USD; 3,91 SEK; 0,294 GBP per aktie, vilket gör att årets totala utdelning blir 0,795 USD; 5,98 SEK; 0,453 GBP, en ökning med 13,6% uttryckt i dollar. Återköpsprogrammet för aktier löpte vidare under 2003 och 27,2 miljoner aktier återköptes för annullering till ett sammanlagt belopp av MUSD. Styrelsen föreslår att ytterligare ett återköpsprogram på 4 miljarder USD ska genomföras fram till slutet av 2005, under förutsättning att aktieägarna förnyar bolagets mandat att återköpa egna aktier vid bolagsstämman i april. AstraZenecas börskurs utvecklades positivt under 2003, både i absoluta tal och i jämförelse med flera andra internationella, ledande läkemedelsbolag. Utvecklingen speglar marknadens positiva inställning till företagets framtida tillväxtutsikter var ett intensivt år då styrelsen analyserade trender i läkemedelsbranschen samt granskade företagets övergripande strategi och utveckling. Jag ser med glädje att goda framsteg görs i de koncernövergripande program som ska öka vår produktivitet. I enlighet med denna kultur som stimulerar till ständiga förbättringar, gjordes även en översyn av det arbete som utförs av styrelsen, dess kommittéer och de enskilda ledamöterna, där områden som ytterligare kan förbättras identifierades. Under året granskade styrelsen de redan krävande rutiner som ska säkra att vi efterlever nya lagar och bestämmelser i USA, Sverige och Storbritannien. Denna årsredovisning med information från Form 20-F, vår årsöversikt och rapporten Vårt ansvar, har upprättats i enlighet med de nya kraven. Vi har också granskat och förstärkt företagets etiska regler. I USA genomförde vi en stor utbildningssatsning för våra säljare och andra berörda medarbetare, om efterlevnaden av lagar och bestämmelser, i enlighet med ett integritetsavtal med det amerikanska socialdepartementet. Vi välkomnar Michele Hooper och Joe Jimenez som utnämndes till nya Non- Executive Directors i juli. Micheles erfarenheter från Caremark International och Baxter Healthcare i USA samt Joes bakgrund som verkställande direktör och koncernchef för Heinz Europa, med tidigare befattningar i USA, innebär en ytterligare förstärkning av styrelsen. Håkan Mogren avgick som Executive Deputy Chairman i augusti 2003 och fortsätter som Non-Executive Deputy Chairman. Håkan Mogren har gjort föredömliga insatser i ledningen både för Astra AB och AstraZeneca PLC och jag gläder mig åt att styrelsen även i fortsättningen kan få ta del av hans kompetens och erfarenhet. Jag vill tacka mina kolleger i styrelsen för det stöd som de har givit mig. Jag vill också ta tillfället i akt att på styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till AstraZenecas koncernledning och alla medarbetare över hela världen för deras imponerande insatser. Under 2004 är det vår målsättning att uppnå en stark försäljningstillväxt genom våra betydelsefulla läkemedel samtidigt som vi fortsätter arbetet med nästa generations produkter. Vi kommer att fortsätta vår investeringsstrategi i utvecklingsregionerna som ska komplettera vår starka ställning på de stora, etablerade marknaderna. Vi förväntar att en stark försäljningstillväxt och förbättrad produktivitet över hela verksamheten ska ge en branschledande ekonomisk utveckling under kommande år. Percy Barnevik Ordförande AstraZeneca-aktiens utveckling 31 december december AstraZeneca Stora internationella läkemedelsbolag* 70 Dec 98 Jun 99 Dec 99 Jun 00 Dec 00 Jun 01 Dec 01 Jun 02 Dec 02 Jun 03 Dec 03 * Abbott Labs, AHP, Aventis, BMS, Eli Lilly, GSK, JNJ, Merck, Novartis, Pfizer, Pharmacia, Roche, Sanofi-Synthelabo, Schering och Schering-Plough Källa: Thomson Financial Datastream

5 AstraZeneca Årsredovisning med Världsmarknaden 3 Världsmarknaden Under 2003 uppgick den globala försäljningen av läkemedelsprodukter till 430 miljarder USD, vilket motsvarar en tillväxt på 8% (i fasta valutakurser), jämfört med 10% Den lägre tillväxten beror främst på utvecklingen på den amerikanska marknaden som står för cirka hälften av världens samlade läkemedelsutgifter. Tillväxten på den amerikanska marknaden var ca 10%, en nedgång jämfört med 2002 (14%). Färre introduktioner av nya produkter, utgående patentskydd för flera storsäljande produkter och prispress ligger bakom nedgången. I Japan, världens näst största läkemedelsmarknad med 12% av världsmarknaden, ökade försäljningen med 2%, vilket speglar den allt kärvare prissituationen i landet. I Europa (27% av världsmarknaden, 8% tillväxt) återspeglades hur skillnaderna mellan ländernas lagar och förordningar skapar variation i regionens tillväxttal, bl a i Frankrike där tillväxten var 5%, Tyskland 6%, Italien 5%, Spanien 12%, Turkiet 37% och Storbritannien 10%. Läkemedelsmarknaden i Kina ökade med 20% under 2003 och Kina blir därmed tillsammans med Korea, Mexiko och Indien allt viktigare för framtiden. Läkemedel som en del av hälsovården Hälsovårdsutgifterna representerar vanligtvis mellan 6 och 14% av ett lands bruttonationalprodukt (BNP). Industriländerna spenderar mest och utvecklingsländerna spenderar mindre. Läkemedelsutgifternas andel av denna kostnad ligger ofta mellan 10 och 20%, och motsvarar därmed i de flesta fall mindre än 2% av BNP, också i industriländerna. Läkemedel erbjuder många fördelar jämfört med andra behandlingsformer och håller successivt på att ersätta institutionsvården, särskilt för hjärt/kärlsjukdomar och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Läkemedel utgör den huvudsakliga behandlingen för sjukdomar som diabetes, astma, magsår, hudsjukdomar och många infektionssjukdomar. Läkarna är fortfarande de viktiga beslutsfattarna när det gäller vilken behandling som ska förskrivas till deras patienter. Men i takt med att behandlingskostnaderna stiger får betalarna, som bl a utgörs av den offentliga sektorn, försäkringsbolag, Managed Care-organisationer och arbetsgivare, allt större inflytande över de val som läkarna gör, vilket gör att hälsoekonomins betydelse för förskrivningsmönstren ökar. Faktorer som skapar och begränsar tillväxt Befolkningsökningen och den ökande andelen äldre är starka krafter som ligger bakom läkemedelsbranschens tillväxt. Dessutom finns det fortfarande områden med stora medicinska behov. För många sjukdomar, t ex Alzheimers sjukdom och många cancerformer, finns det inte någon effektiv behandling. Många sjukdomar blir också underdiagnostiserade eller underbehandlade. Forskningsframsteg och nya kommunikationskanaler, t ex internet, skapar också tillväxt. Branschens tillväxt begränsas av ett allt större tryck att dämpa vårdkostnaderna för den offentliga sektorn och andra betalare, och detta påverkar prissättningen och/eller viljan att betala för vissa behandlingar. Detta har medfört att patienterna allt oftare ställs inför kravet att betala en del av sina behandlingskostnader. Världen över står regeringarna inför utmaningen att tillhandahålla större anslag för äldrevården och detta pressar också ner priserna. Ett tydligt exempel på detta är den lag som infördes i USA under 2003 för att förbättra och modernisera Medicare-systemet. I USA har också de höga läkemedelskostnaderna för den äldre befolkningen, som saknar försäkringsskydd, medfört ökad återimport av produkter från Kanada där priserna är lägre. Läkemedelsbranschen har länge karaktäriserats av differentierad prissättning i olika delar av världen. Detta märks nu särskilt tydligt i USA, i synnerhet för personer som saknar försäkringsskydd och som själva måste stå för kostnaden för sina läkemedel. Den ökande medvetenheten om olika prisstrukturer har bidragit till växande kritik mot industrin. En generell nedgång av antalet nya substanser som utvecklas har noterats i branschen, vilket delvis beror på att investeringar i nya teknologier inte lett till nya läkemedel lika snabbt som beräknat. Det finns dock vissa tecken på en ökning av antalet nya substanser under utveckling Myndigheterna kräver allt mer omfattande undersökningar av substansernas säkerhet och verkan vilket ökar kostnaderna. Många företag har också sett sin tillväxt hämmas av utgående patent. Branschen står även inför frågor som kan begränsa dess möjligheter att generera attraktiv avkastning på sina investeringar. Det rör sig om högre krav på samhällsoch miljöansvar samt hotet om svagare skydd för immateriella rättigheter. Framtidens läkemedelsmarknad Det finns tidiga tecken på att ett ökat antal potentiella produkter har börjat utvecklas och trots trycket att begränsa vårdkostnaderna, minskad FoU-produktivitet och nära förestående patentutgångar för några storsäljande produkter, förväntas läkemedelsmarknaden växa med ca 7% per år fram till I detta läge kommer de företag som kan kombinera verkligt nyskapande med optimal effektivitet i verksamheten att lyckas bäst.

6 4 AstraZeneca Årsredovisning med Koncernchefens översikt Koncernchefens översikt Under 2003 gjorde AstraZeneca goda framsteg. Vi etablerade oss som ett världsledande läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av angelägna receptbelagda läkemedel och skapade förutsättningar för en branschledande ekonomisk utveckling under de kommande åren. De första lanseringarna av Crestor, den fortsatta utvecklingen av befintliga produkter som Iressa, Nexium och Seroquel och första godkännandet av det revolutionerande antikoagulationsmedlet Exanta, inleder en ny spännande fas för koncernen. Våra försäljnings- och marknadsföringsteam över hela världen har nu möjlighet att tillvarata den stora potential som finns inom vår framgångsrika FoU-verksamhet. Genom kloka investeringar och löpande satsningar på ökad produktivitet genererar vi en hållbar värdetillväxt för våra aktieägare. Vi har inte bara gjort stora framsteg med nya produkter. Vi har också expanderat vår globala närvaro genom investeringar i forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring på viktiga nya marknader. Genom dessa och andra initiativ har AstraZeneca blivit ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i bl a Japan, Kina och Mexiko. Under 2003 kompenserade utvecklingen för de nya tillväxtprodukterna i koncernens förnyade produktportfölj (8,2 miljarder USD) i stor utsträckning den minskade globala försäljningen av Losec/Prilosec, Zestril och Nolvadex (3 miljarder USD). Denna omvandling, som uppnåddes utan någon nedgång i försäljningen, från ett företag som stod inför det största hotet från utgående patent i branschens historia, till ett företag med den kanske bästa tillväxtportföljen är något som våra medarbetare med rätta kan vara stolta över. Nexium, för behandling av mag/tarmsjukdomar, har haft en fortsatt stark utveckling trots allt större konkurrens på marknaden. Försäljningen av Nexium uppgick till 2,5 miljarder USD enbart i USA under Den globala försäljningen uppgick till 3,3 miljarder USD, mindre än tre år efter lanseringen i USA, vilket gör lanseringen av Nexium till en av de mest framgångsrika någonsin av ett nytt läkemedel. Seroquel fortsätter att växa starkt på marknaden för antipsykotiska läkemedel och genom dess attraktiva profil väljer nu allt fler läkare och patienter denna produkt i första hand. Under 2003 uppgick försäljningen till 1,5 miljarder USD. När nu ett stort nytt användningsområde har godkänts, behandling av maniska symptom vid manodepressiv sjukdom, ser Seroquel ut att kunna bli en nyckelprodukt i vår framtida tillväxt. AstraZenecas produkter inom cancerområdet utvecklades också starkt under året med mycket goda forskningsresultat som stödjer användning av Arimidex (försäljning på 519 MUSD 2003) vid adjuvant behandling av bröstcancer, stark försäljning för Faslodex (77 MUSD) som introducerades 2002 i USA, och den framgångsrika introduktionen i USA av Iressa (försäljning på 228 MUSD 2003) för behandling av icke-småcellig lungcancer i framskridet stadium. AstraZenecas produkter inom hjärt/kärlområdet utvecklades också starkt. Bland annat introducerades det blodfettsänkande läkemedlet Crestor (försäljning på 129 MUSD 2003) i USA och på 20 andra marknader. Behandling av blodfettrubbningar prioriteras högt av sjukvården världen över och profilen hos Crestor, som gör att läkare och patienter snabbt och lätt kan nå rekommenderade blodfettnivåer, ger oss förutsättningar att bygga upp en betydande verksamhet på en av läkemedelsbranschens största delmarknader. Produkten har introducerats med framgång på flera marknader. Lanseringen på den mycket viktiga amerikanska marknaden har fallit väl ut och den första försäljningsstatistiken är uppmuntrande. En ny viktig studie (CHARM) som stödjer användning av Atacand (försäljning på 750 MUSD 2003) vid hjärtsvikt och den fortsatta tillväxten för Seloken/Toprol-XL (försäljning på 1,3 miljarder USD 2003) har också bidragit till att stärka AstraZenecas ledande ställning inom hjärt/kärlområdet. Efter ett långvarigt utvecklingsprogram som omfattat över patienter är det glädjande att kunna rapportera att den orala trombinhämmaren Exanta passerade en viktig milstolpe i slutet av I december erhöll vi det första godkännandet i Frankrike för detta banbrytande läkemedel avsett att förhindra uppkomsten av blodproppar efter ortopedisk kirurgi. I december lämnade vi planenligt också in vår största registreringsansökan någonsin i USA, Kanada och Europa för långtidsbehandling med Exanta bl a vid förebyggande av stroke hos patienter med förmaksflimmer. Sammantaget var 2003 ett spännande år då vi uppnådde mycket. Jag vill tacka för det stora stöd jag har fått från min ledningsgrupp och framhålla de stora insatser som gjorts av våra kreativa, hårt arbetande och engagerade medarbetare världen över. Deras gemensamma insatser har redan givit goda resultat. Vi står nu inför en stor uppgift när det gäller att tillvarata de förutsättningar för stark tillväxt och ekonomisk utveckling som skapats. Vår omvärld förändras och läkemedelsbranschen måste anpassa sig därefter. Demografi och teknologi fortsätter att skapa ökad efterfrågan på hälsovård och på våra produkter, vilket medför att världens regeringar och andra som har utgifter för hälsovård, står inför allt större krav att begränsa sina kostnader. Samtidigt fortsätter skillnaderna i hälsovården mellan industriländerna och utvecklingsländerna att öka och branschen befinner sig i centrum av denna debatt. Det är i denna omvärld som AstraZeneca måste lyckas om företaget ska kunna skapa värde för sina intressenter. Vi har byggt upp en stark ställning genom det hårda arbete som vi lagt ner under de senaste fem åren. Vi har en klar bild av framtidens utmaningar och ser fram emot att ta oss an dessa under 2004 och framöver. Sir Tom McKillop Koncernchef

7 AstraZeneca Årsredovisning med 2003 i sammandrag i sammandrag Försäljning, $m Resultat, $m Resultat före jämförelsepåverkande poster Resultat före skatt FoU-kostnader, $m % av försäljning ,3 17,2 Försäljning av viktigare läkemedel*, $m Nexium +62% Losec/Prilosec 49% Seroquel +27% Seloken +38% Pulmicort +12% Zoladex 0% Casodex +22% Atacand +21% Symbicort +61% Plendil +5% Arimidex +46% Zestril 50% 478 Zomig 1% Iressa +227% Nolvadex 66% Crestor n/m Faslodex +120% n/m ej meningsfullt ,6 Vinst per aktie, $ ,78 1,78 1,84 1,64 1,73 1,65 Vinst per aktie före jämförelsepåverkande poster Vinst per aktie, koncernen (lagstadgad FRS3) Viktiga tillväxtprodukter och nyligen introducerade produkter Atacand, Arimidex, Casodex, Crestor, Faslodex, Iressa, Nexium, Seroquel, Symbicort, Zomig * Försäljningstillväxten för våra viktigare läkemedel ovan redovisas i diagrammet i fasta valutakurser. De enskilda produkternas underliggande volym- och prisförändringar framträder tydligare när effekten av valutakursförändringar exkluderas.

8 6 AstraZeneca Årsredovisning med Styrelsen Styrelsen den 31 december 2003 Percy Barnevik Non-Executive Chairman Håkan Mogren Non-Executive Deputy Chairman Jane Henney Non-Executive Director Karl von der Heyden Non-Executive Director Sir Tom McKillop Executive Director Chief Executive Sir Peter Bonfield Senior Non-Executive Director Marcus Wallenberg Non-Executive Director John Buchanan Non-Executive Director Jonathan Symonds Executive Director Chief Financial Officer Dame Bridget Ogilvie Non-Executive Director Michele Hooper Non-Exective Director Joe Jimenez Non-Executive Director Erna Möller Non-Executive Director

9 AstraZeneca Årsredovisning med Styrelsen 7 Percy Barnevik (62) Non-Executive Chairman Ordförande i nomineringskommittén Utnämnd 6 april Hedersordförande i Sandvik AB. Styrelseledamot i General Motors Corporation. Ledamot av ingenjörsvetenskapsakademierna i Sverige och Finland, samt hedersledamot av Royal Academy of Engineering, Storbritannien. Ledamot av Advisory Councils i Korea och Indien samt Investment Council, såsom rådgivare till den sydafrikanska regeringen. Ledamot av Business Council of American CEOs. Ledamot av Advisory Board, Centre for European Reform, Storbritannien. Håkan Mogren (59) Non-Executive Deputy Chairman Ledamot i nomineringskommittén Utnämnd 6 april Tidigare verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot i Astra AB (utnämnd 18 maj 1988). Ordförande i Affibody AB och Sverige-Amerika-stiftelsen. Vice styrelseordförande i Gambro AB. Styrelseledamot i Investor AB, Rémy Cointreau S.A. och Groupe Danone, Frankrike, samt Norsk Hydro ASA. Styrelseledamot i Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Jane Henney (56) Non-Executive Director Ledamot i revisionskommittén, nomineringskommittén och den vetenskapliga kommittén Utnämnd 24 september Senior Vice-President & Provost for Health Affairs, University of Cincinnati Medical Center. Commissioner of Food and Drugs och Deputy Commissioner for Operations , US Food and Drug Administration. Deputy Director, US National Cancer Institute Styrelseledamot i Amerisource-Bergen Corporation. Ledamot av Board of Trustees i Commonwealth Fund och Scripps Research Institute. Ledamot av Medical & Scientific Advisory Board i MPM Capital. Karl von der Heyden (67) Non-Executive Director Ordförande i revisionskommittén Utnämnd 1 oktober Executive Vice- President samt Co-Chairman och verkställande direktör 1993 i RJR Nabisco. Verkställande direktör och koncernchef i Metallgesellschaft Corp Vice ordförande i PepsiCo, Inc Styrelseledamot i Federated Department Stores Inc., ARAMARK Inc. och Exult, Inc. Sir Tom McKillop (60) Executive Director och Chief Executive Utnämnd 1 januari Styrelseledamot i Lloyds TSB Group plc. President i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Pro-Chancellor vid University of Leicester. Styrelseordförande i British Pharma Group och North West Science Council. Sir Peter Bonfield CBE, FREng (59) Senior Non-Executive Director Ordförande i ersättningskommittén och ledamot i nomineringskommittén Utnämnd 1 januari Ledamot i Royal Academy of Engineering. Styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Mentor Graphics Corporation och Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. Vice-President i British Quality Foundation. Ledamot i Citigroup International Advisory Board. Marcus Wallenberg (47) Non-Executive Director Ledamot i revisionskommittén Utnämnd 6 april Tidigare styrelseledamot i Astra AB (utnämnd 18 maj 1989). Verkställande direktör och koncernchef i Investor AB. Vice styrelseordförande i Saab AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Styrelseledamot i Scania AB, Stora Enso Oyj samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. John Buchanan (60) Non-Executive Director Ledamot i revisionskommittén och ersättningskommittén Utnämnd 25 april Styrelseledamot och ekonomidirektör i BP p.l.c Ledamot i brittiska Accounting Standards Board Senior Independent Non-Executive Director i BHP Billiton Plc och Non-Executive Director i Vodafone Group Plc. Erna Möller (63) Non-Executive Director Ledamot i ersättningskommittén och den vetenskapliga kommittén Utnämnd 6 april Tidigare styrelseledamot i Astra AB (utnämnd 15 maj 1995). Verkställande styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Professor i klinisk immunologi och ledamot av Nobelförsamlingen och Nobelkommittén, Karolinska Institutet. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien. Jonathan Symonds (44) Executive Director och Chief Financial Officer Utnämnd 1 oktober Ansvarar även för informationsbehandling. Styrelseledamot i QinetiQ Group plc. Ledamot i brittiska Accounting Standards Board. Ordförande i Hundred Group of Finance Directors i Storbritannien. Dame Bridget Ogilvie (65) Non-Executive Director Ledamot i revisionskommittén och den vetenskapliga kommittén Utnämnd 1 januari Ansvarar även för översyn av företagets ansvar. Styrelseledamot i Manchester Technology Fund Limited. Ordförande i Medicines for Malaria Venture och Association of Medical Research Charities. Trustee för Cancer Research UK. Styrelseordförande i Trustees of AstraZeneca Science Teaching Trust. Michele Hooper (52) Non-Executive Director Utnämnd 1 juli Verkställande direktör och koncernchef för Stadtlander Drug Company Corporate Vice-President och President, International Businesses of Caremark International Inc., Styrelseledamot i PPG Industries, Inc., Target Corporation och Davita Inc. Joe Jimenez (44) Non-Executive Director Ledamot i nomineringskommittén Utnämnd 1 juli Executive Vice- President i H J Heinz Company samt verkställande direktör och koncernchef i Heinz Europa sedan Corporate Vice- President sedan Senior Vice-President och President, Heinz North America Styrelseledamot i Hain Celestial Group, Inc. I den formella ledningen för bolaget per den 31 december 2003 ingick även medlemmarna i koncernledningen (Senior Executive Team), som framgår på sid 45 samt: Graeme Musker Group Secretary och Solicitor Utnämnd den 6 juni 1993.

10 8 AstraZeneca Årsredovisning med Strategi Strategi Vi strävar efter att vara bäst inom våra samtliga verksamhetsområden med en kultur som bygger på nyskapande i kombination med det disciplinerade och ansvarsfulla arbete som krävs för att uppnå en branschledande produktivitet. Viktigare produkter Hjärta/kärl Atacand 1 (candesartan cilexetil) angiotensin II-hämmare för behandling av högt blodtryck Crestor 2 (rosuvastatin) substans som hämmar enzymet HMG-CoA (statin) för behandling av blodfettrubbningar Exanta (ximelagatran) oral direkt trombinhämmare som förebygger blodproppsbildning i samband med större ortopediska operationer Plendil (felodipin) kalciumantagonist för behandling av högt blodtryck och kärlkramp Seloken/Toprol-XL (metoprolol) betablockerare mot bl a högt blodtryck, kärlkramp och hjärtsvikt. Zestril 3 (lisinopril) ACE-hämmare (angiotensin converting enzyme) för behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt och diabetisk nefropati Genom att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra bättre läkemedel som verkligen bidrar till människors hälsa, strävar AstraZeneca efter att skapa bestående värde för sina aktieägare och samhället samt att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling som mäter sig med de bästa i branschen. Vår strategi för hållbar tillväxt är: > Utökning av forskningsportföljen genom kontinuerliga förbättringar av de interna processerna för att upptäcka nya läkemedel, kompletterat med externa samarbeten > Framgångsrika marknadsintroduktioner av nästa generation differentierade produkter som idag befinner sig i sen utvecklingsfas > Tillvarata hela potentialen hos våra produkter genom att investera i projekt för utvidgad användning till nytta för nya patientgrupper Mage/tarm Losec/Prilosec (omeprazol) protonpumpshämmare för syrarelaterade sjukdomar Losec MUPS omeprazol i tablettform Nexium (esomeprazol) protonpumpshämmare för syrarelaterade sjukdomar > Ytterligare stärka vår affärsmässiga kompetens för att bygga vidare på våra framgångar på huvudmarknaderna > Öka vår närvaro på viktiga nya marknader genom organisk tillväxt och strategiska regionala investeringar > Skapa värde genom att investera i betydelsefulla, utvalda inlicensieringar och förvärv > Fortsätta att förbättra produktiviteten inom samtliga verksamheter > Leva upp till våra värderingar genom en ansvarsfull inställning till vår affärsverksamhet Onkologi Arimidex (anastrozol) aromatashämmare för behandling av bröstcancer Casodex (bicalutamid) anti-androgen för behandling av prostatacancer Faslodex (fulvestrant) nedreglerare, utan stimulerande effekt av östrogenreceptorn, för behandling av bröstcancer Iressa (gefitinib) signaltransduktionshämmare för behandling av icke-småcellig lungcancer Nolvadex (tamoxifen) anti-östrogen för behandling av bröstcancer Zoladex (goserelin) LHRH-analog för behandling av prostatacancer och bröstcancer före menopaus, vissa godartade gynekologiska besvär och fertilitetsstimulering Andningsvägar och inflammation Accolate (zafirlukast) oral leukotrienreceptorantagonist för behandling av astma Oxis (formoterol) snabb- och långverkande luftrörsvidgande inhalationsprodukt för lindring av astmasymptom Pulmicort (budesonid) inflammationshämmande medel för inhalation vid astma Rhinocort (budesonid) lokalverkande nasal antiinflammatorisk behandling av allergisk snuva (rinit) Symbicort (budesonid/formoterol) kombination av anti-inflammatorisk, snabb- och långverkande samt luftrörsvidgande inhalationsprodukt i en och samma inhalator Neurovetenskap Diprivan (propofol) intravenöst anestesimedel vid induktion/underhåll av generell anestesi (narkos) och som lugnande medel för intensivvårdspatienter Naropin (ropivakain) lokalbedövning vid kirurgisk anestesi och akut smärtlindring Seroquel (quetiapin) atypiskt anti-psykotikum för behandling av schizofreni och andra psykotiska sjukdomar Xylocain (lidokain) lokalbedövning vid kirurgi och tandvård Zomig (zolmitriptan) för behandling av akut migrän, med eller utan aura Infektion Merrem/Meronem 4 (meropenem) injicerbart bredspektrumantibiotikum för behandling av allvarliga infektioner 1 Inlicensierad från Takeda Chemical Industries Ltd. 2 Inlicensierad från Shionogi & Co., Ltd. 3 Inlicensierad från Merck & Co., Inc. 4 Inlicensierad från Sumitomo Pharmaceuticals Co., Ltd.

11 AstraZeneca Årsredovisning med Verksamhetsöversikt 9 Verksamhetsöversikt Den ökade efterfrågan på nya läkemedel beror på befolkningsökningen och längre förväntad livslängd genom att den moderna läkekonsten bidrar till en allt äldre befolkning. Enligt senast tillgängliga information från Världshälsoorganisationen (www.who.int), finns den största sjukdomsbördan bland de icke-överförbara sjukdomarna som unipolär depression, schizofreni, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom och astma, vilka har ökat under de senaste fem åren. Överförbara sjukdomar ökar också, främst på grund av HIV/AIDS och tuberkulos. AstraZeneca inriktar sin kompetens, erfarenhet och sina resurser på sex terapiområden: hjärta/kärl, mage/tarm, neurovetenskap, onkologi, andningsvägar och inflammation samt infektion, områden som representerar majoriteten av den globala sjukdomsbördan. Vi har ett starkt produktsortiment som tillfredsställer patientbehovet inom våra utvalda verksamhetsområden, inklusive några viktiga områden där det medicinska behovet ännu inte har tillfredsställts. Vi arbetar målmedvetet för att kunna introducera nya, medicinskt viktiga och kommersiellt framgångsrika produkter varje år. I denna Verksamhetsöversikt (sid 9 30) finns detaljerad information om vår forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring över hela världen samt vår utveckling under Innehållsförteckning Sid Terapiområden: Hjärta/kärl 10 Mage/tarm 12 Neurovetenskap 14 Onkologi 16 Andningsvägar och inflammation 18 Infektion 20 Geografisk översikt 21 Forskning och utveckling (FoU) 23 Styrning av produktportföljen 26 Varuförsörjning och produktion 27 Övrig verksamhet, viktigare anläggningar och immateriella rättigheter 28 Branschregleringar 29 Ansvarsfullt företagande 30 AstraZeneca i korthet > Varje arbetsdag satsar vi 14 MUSD på forskning och utveckling (totalt uppgick FoU-kostnaderna under 2003 till 3,5 miljarder USD) >Vi har medarbetare som arbetar med forskning och utveckling vid 11 FoUenheter i sju länder: Sverige, Storbritannien, USA, Kanada, Frankrike, Indien och Japan > Vår starka forskningsportfölj innehåller flera betydande innovationer > Vi har 12 utvecklingsprojekt i fas 2 och 28 projekt i fas 3, se sid > Samarbete med ledande akademiska institutioner och bioteknikföretag samt inlicensiering av innovativa produkter och teknologier kompletterar våra interna resurser och spelar en viktig roll i vårt arbete med att stärka forskningsportföljen >Vi har 31 produktionsanläggningar i 20 länder > Omkring personer världen över är verksamma inom varuförsörjning och produktion, ca inom beredning och förpackning samt inom framställning av aktiva substanser >Vi har över medarbetare över hela världen: i Europa i Nord- och Sydamerika i Asien, Afrika och Australasien. >Våra produkter säljs i över 100 länder > Parallellt med vår inriktning på konkurrensförmåga och stark utveckling, ska vi fortsätta att vägledas av våra värderingar för att nå hållbar framgång

12 10 AstraZeneca Årsredovisning med Verksamhetsöversikt Hjärta/kärl Vi är ett av de världsledande företagen inom hjärt/kärlområdet med över 40 års erfarenhet. Vi avser att vidareutveckla vår starka position genom att på kort till medellång sikt prioritera tillväxtsegmenten högt blodtryck, blodfettrubbningar, blodproppsbildning samt typ 2-diabetes (åldersdiabetes). Kort om terapiområdet > Världsmarknaden för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar: 98 miljarder USD. > Hjärt- och kärlsjukdomar utgör den största risken för död bland de flesta vuxna och orsakar varje år 17 miljoner dödsfall i hela världen. > Hjärt- och kärlsjukdomar är det enskilt största terapiområdet på världsmarknaden för hälsovård. > Världsmarknaden för statiner uppgår till 22 miljarder USD i korthet > Crestor var tillgängligt i 25 länder, inklusive USA i slutet av januari > Fler än patienter hade behandlats med Crestor i slutet av januari > Den underliggande försäljningen av Seloken/Toprol-XL ökade med 38% och översteg 1 miljard USD. > Första godkännandet av Exanta i Frankrike. Ansökningar inlämnade i USA och inom EU. > Försäljningsnedgång för Zestril efter patentutgångar under Produkter Crestor (rosuvastatin) ingår i produktkategorin statiner. Under 2003 godkändes Crestor för klinisk användning i fler än 40 länder, däribland 13 europeiska länder, USA och Kanada. I ett flertal kliniska studier har Crestor resulterat i en mer uttalad reduktion av LDL-kolesterolet (LDL-C, det s k onda kolesterolet ), än övriga statiner som förskrivs idag. Vidare ger Crestor en väsentlig ökning av HDL-kolesterolet (HDL-C, det s k goda kolesterolet ), en effekt som kvarstår över hela dosintervallet mg. I slutet av januari 2004 hade uppskattningsvis över 1,5 miljoner recept förskrivits med Crestor och fler än patienter behandlats. Den omfattande kliniska prövningsdatabasen och den samlade erfarenheten visar att Crestor tolereras väl vid klinisk användning med en säkerhetsprofil i linje med övriga statiner på marknaden. Vårt omfattande, långsiktiga globala kliniska prövningsprogram, Galaxy, som inkluderar studier av hur risken för hjärt- och kärlsjukdomar kan minskas med hjälp av Crestor, har kommit en bra bit på väg. Över patienter ingår, två studier har avslutats och 14 studier pågår inom viktiga medicinska områden såsom hjärtsvikt, svår kronisk njursvikt, akut kranskärlssjukdom och aterosklerosregress. I slutet av januari 2004 hade Crestor introducerats i 25 länder, däribland USA, Kanada, Storbritannien och Nederländerna. Ytterligare lanseringar planeras under 2004 bl a i Japan, Italien och Frankrike. Atacand (candesartan cilexetil) är en angiotensin II-hämmare för förstahandsbehandling av högt blodtryck. Produktlinjen Atacand uppvisar stark marknadsacceptans och konkurrerar inom den snabbast växande sektorn på världsmarknaden för behandling av högt blodtryck (angiotensin II-hämmare, som enda behandling och i kombination med diuretika). De under 2003 publicerade resultaten från CHARM, ett omfattande program med kliniska studier vid hjärtsvikt, visade en betydande minskning av dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukhusvistelse till följd av hjärtsvikt hos patienter som behandlas med Atacand. Den positiva effekten var oberoende av ålder, kön och bakgrundsbehandling (även tilläggseffekt tillsammans med ACE-hämmare). De första godkännandena för den nya indikationen hjärtsvikt förväntas under Resultatet från CHARM-programmet särskiljer Atacand ytterligare inom denna kategori läkemedel. Det kliniska programmet som undersöker effekten av Atacand på näthinneförändringar hos diabetiker (DIRECT) fortsatte under Seloken ZOC/Toprol-XL (metoprolol) möjliggör blodtryckssänkning under 24 timmar med en tablett om dagen och används även vid hjärtsvikt. Produkten är världens mest sålda betablockerare (som enda behandling och i kombination med diuretika). Plendil (felodipin), kalciumantagonist för behandling av högt blodtryck och kärlkramp. Zestril (lisinoprildihydrat), ACE-hämmare, används för behandling av ett flertal hjärtoch kärlsjukdomar, inklusive högt blodtryck. Information om patentsituationen för Seloken/Toprol-XL och Plendil finns på sid 104. Forskning och utveckling Vi avser att bredda vår produktportfölj inom hjärta/kärl till att inkludera fler behandlingsalternativ vid blodpropp, blodfettrubbningar, typ 2-diabetes/metabolt syndrom, förmaksflimmer samt andra sätt att förebygga kärlsjukdomar. Exanta, den första nya blodproppsbehandlingen i tablettform på närmare 60 år, är en oral direkt trombinhämmare avsedd att förebygga och behandla uppkomst av blodproppar (trombos). Exanta har utvärderats i det största kliniska prövningsprogrammet någonsin inom området antikoagulantia, omfattande omkring patienter, vilket givit omfattande dokumentation. Flera kliniska studier med Exanta för förebyggande av stroke hos patienter med förmaksflimmer (SPORTIF III och SPORTIF V) samt behandling av venös tromboembolism, VTE (THRIVE), presenterades under Förhöjda leverenzymvärden har noterats hos en liten andel patienter behandlade med Exanta i kroniska studier. De förhöjda värdena är vanligtvis övergående (inträffar inom de första två till sex månaderna), är inte förknippade med specifika symptom och tenderar att gå tillbaka till normala nivåer oavsett om behandlingen fortsätter eller inte. Alla data från det omfattande kliniska studieprogrammet har delgetts myndigheterna till stöd för en fullständig utvärdering av den medicinska nytto-/riskprofilen för Exanta. De praktiska fördelarna inkluderar fast oral dos, snabb effekt, låg risk för effektpåverkan vid samtidigt intag av föda eller andra läkemedel, samt att blodkoa-

13 AstraZeneca Årsredovisning med Verksamhetsöversikt 11 Försäljningstillväxten visas både som redovisad och underliggande utveckling. Redovisad utveckling tar hänsyn till alla faktorer (inklusive de vi inte kan påverka, främst valutakursförändringar) som påverkar verksamhetens resultat. Underliggande utveckling visar försäljningstillväxten vid fasta valutakurser, vilket ger en bild av volym- och prisändringar fördelat på geografiska områden och terapiområden samt individuella produkter genom att utesluta valutakurseffekter. Den använda beräkningsmetoden beskrivs i Ekonomisk översikt på sidan 31, tillsammans med bakgrunden till dess användning. n/m ej meningsfullt Viktigare produkter Under- Tillväxt p g a Under- Tillväxt p g a liggande valutakurs- liggande valutakurs- Försäljning tillväxt effekter Försäljning tillväxt effekter Försäljning $m $m $m $m $m $m $m Seloken Atacand Plendil Zestril Tenormin Crestor Övriga Totalt jämfört med 2002 Underliggande Redovisad tillväxt % tillväxt % Underliggande Redovisad tillväxt % tillväxt % n/m n/m jämfört med 2001 guleringsförmågan inte behöver kontrolleras rutinmässigt. En fas 2-studie (ESTEEM) indikerar också att Exanta erbjuder ytterligare behandlingsnytta när det ges som komplement till standardbehandlingar (inklusive acetylsalicylsyra) för att förebygga större hjärt/kärlhändelser hos patienter efter hjärtattack. I december 2003 erhölls godkännande för Exanta i Frankrike som första land, för förebyggande av trombos (VTE) vid större ortopediska operationer (byte av höft- eller knäled). De första registreringsansökningarna för kroniska indikationer i USA, Kanada och Europa lämnades in i december Ansökan i USA omfattar även förebyggande av VTE vid större ortopediska operationer (byte av knäled). Galida, en substans för behandling av insulinresistensrelaterade glukos- och blodfettrubbningar förknippade med typ 2-diabetes/metabolt syndrom. Galida befinner sig i fas 3-utveckling för behandling av diabetes. Vår övriga blodproppsforskning inkluderar AZD6140, en oral behandling mot blodplättrubbningar, i fas 2. Ny forskning kring förmaksflimmer inkluderar AZD7009, en substans i fas 2 som fördröjer förmaksrepolarisation, samt AZD0837 och AZD0303 (båda mot blodpropp) i fas 1 respektive preklinisk utveckling, AZD9684 (CPU-hämmare mot blodpropp) i fas 1, AZD7806 och AZD8294 (mot blodfettrubbningar) samt AZD4619 och AZD6610, för behandling av ämnesomsättningsrubbningar (diabetes mellitus och blodfettrubbningar), alla i preklinisk utveckling. Utvecklingen 2003 Redovisad utveckling Redovisad tillväxt inom hjärt/kärlområdet var 10% med en försäljning på MUSD, en ökning med 341 MUSD från MUSD, trots den förväntade tillbakagången för Zestril till följd av patentutgång. Underliggande utveckling Exklusive valutakurseffekter på 249 MUSD uppgick den underliggande försäljningstillväxten inom hjärt/kärlområdet till 92 MUSD, eller 3%. Försäljningen i USA uppgick till över 1,6 miljarder USD. Den globala försäljningen av Seloken/Toprol-XL översteg för första gången 1 miljard USD per år efter fortsatt stark tillväxt i USA (47%) där det totala antalet recept ökade med 25%, och andelen av de totala recepten på betablockerare för Seloken/Toprol-XL nådde 26,2% i december, en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med Trots lagerminskningar under sista kvartalet, var grossisternas lagernivåer vid årsskiftet fortfarande högre än normalt. I USA ökade försäljningen av Atacand med 28%, 18% på marknaderna utanför USA, vilka svarade för närmare två tredjedelar av den globala försäljningen. Försäljningstillväxten i USA översteg tillväxten för det totala antalet recept, vilket tyder på en viss ökning av grossisternas lagernivåer. Försäljningen av Crestor uppgick till 129 MUSD, varav 62 MUSD i USA. I Nederländerna, Kanada och Storbritannien lanserades Crestor tidigt. Baserat på senast tillgängliga marknadsinformation uppgår andelen för Crestor av det totala antalet recept på dessa marknader till 8,2% (Nederländerna), 6,9% (Kanada) respektive 2,9% (Storbritannien), med avsevärt högre andelar i det dynamiska segmentet (nya patienter och patienter som bytt behandling). I mitten av september lanserades Crestor i USA. Under veckan fram till 16 januari 2004 hade Crestor en marknadsandel på 4,6% av nyförskrivningarna av statiner i USA, en god start på en starkt konkurrensutsatt marknad. Andelen för Crestor av den dynamiska marknaden för statiner (nya patienter och patienter som bytt behandling) i USA är 13,7%. Patentskyddet för lisinopril, den aktiva substansen i Zestril, löpte under 2002 ut på de flesta viktigare marknader. Merparten av den förväntade försäljningsnedgången skedde under 2003, då försäljningen minskade med 50% till 478 från 877 MUSD. Vid utgången av 2003 hade generiska lisinoprilpreparat en andel på 80% av försäljningen i USA. Försäljningen av Plendil ökade med 5% till 540 MUSD. De två senaste årens utveckling fortsatte i och med att tillväxten i USA, där försäljningen ökade med 13% till 237 MUSD, delvis uppvägdes av en lägre försäljning i övriga världen. Utvecklingen 2002 Redovisad utveckling Försäljningen inom hjärt/kärlområdet ökade med 2% till 3,6 miljarder USD 2002, en ökning med 86 MUSD jämfört med Underliggande utveckling Försäljningstillväxten inkluderade 32 MUSD i valutakurseffekter. Den underliggande försäljningen ökade med 1%. Försäljningen av Atacand ökade med 36% till 569 MUSD, varav i USA med 37% till 206 MUSD. I USA ökade förskrivningarna av Seloken/Toprol-XL kraftigt, vilket genererade en försäljning på 617 MUSD (43%), och en marknadsandel på 25%. Den globala försäljningen ökade med 27% från 711 till 901 MUSD. Försäljningen av Zestril minskade under andra halvåret sedan patenten löpt ut i USA, Storbritannien och Japan, och föll med 18% från till 877 MUSD. Försäljningen av Plendil ökade med 5% till 489 MUSD. Liksom under 2001 uppvägdes tillväxten i USA, 6% till 209 MUSD, av en minskande försäljning i övriga världen.

14 12 AstraZeneca Årsredovisning med Verksamhetsöversikt Mage/tarm Vi ska behålla vår ledande position inom mag/ tarmområdet genom fortsatt marknadspenetration för Nexium över hela världen samt högkvalitativ innovation och produktivitet inom forskning och utveckling av nya behandlingar av mag/tarmsjukdomar. Kort om terapiområdet > Världsmarknaden för protonpumpshämmare: 19,1 miljarder USD. > 40% av västvärldens vuxna befolkning har regelbundet besvär med halsbränna och 10% har refluxsjukdom. > Helicobacter pylori (H. pylori) är den vanligaste orsaken till magsår och är även en riskfaktor för magcancer. Förekomsten av H. pyloriinfektion hos befolkningen är 40%. > Funktionella tarmrubbningar är ett allt mer utbrett besvär som får otillräcklig behandling. Förekomsten hos befolkningen är 20%. > Inflammatoriska tarmsjukdomar är ett annat område där det medicinska behovet är stort i korthet > Introduktionen av Nexium i USA blev en av de mest framgångsrika läkemedelslanseringarna någonsin. > Globalt översteg försäljningen av Nexium 3 miljarder USD (en underliggande ökning med 62%). > Amerikanskt domstolsbeslut i patenttvisten kring Losec/Prilosec fastställt av den amerikanska appellationsdomstolen, US Appeals Court. Produkter Nexium (esomeprazol) är den första protonpumpshämmaren som ger signifikanta kliniska fördelar jämfört med Losec/ Prilosec samt huvudkonkurrenterna lansoprazol och pantoprazol. Nexium har utvärderats i kliniska studier på över patienter i 57 länder. Nexium hämmar magsyrabildningen effektivare än alla andra protonpumpshämmare, vilket vid behandling av refluxesofagit leder till läkning och symptomlindring hos fler patienter och på kortare tid än Losec/Prilosec, lansoprazol eller pantoprazol. Nexium ger effektiv långtidsbehandling av patienter med refluxsjukdom, med eller utan sår och inflammation i matstrupen (esofagit). Trippelbehandling under en vecka med Nexium (i kombination med två antibiotika mot H. pylori) läker de flesta sår i tolvfingertarmen utan behov av fortsatt behandling med syrahämmande läkemedel. Nexium används för behandling av en bred patientgrupp, däribland nydiagnostiserade patienter samt patienter som bytt från andra syrahämmande läkemedel, t ex omeprazol, andra protonpumpshämmare eller H 2 -blockerare. Med Nexium fortsätter vi att etablera en ny förbättrad behandlingsstandard. Nexium lanserades först i Sverige (i augusti 2000) och finns nu på 100 marknader, däribland i USA, Kanada och samtliga europeiska länder. Produkten har tagits väl emot av både patienter och läkare. Vid utgången av 2003 hade över 145 miljoner patientbehandlingar genomförts. Under 2003 inlämnades ansökningar för användning av Nexium vid behandling (symptomlösande) av magbiverkningar orsakade av icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) samt en parenteral beredningsform. Första godkännande erhölls och lansering av parenteralt Nexium skedde under I slutet av 2003 godkändes parenteralt Nexium i Europa som ett alternativ när oral beredningsform inte kan ges vid behandling av refluxsjukdom. Det har bekräftats att indikationen för behandling av magbiverkningar orsakade av NSAID-preparat ligger inom befintliga behandlingsområden. Losec/Prilosec (omeprazol), den första protonpumpshämmaren, innebar en ny internationell behandlingsstandard för kort- och långtidsbehandling av syrarelaterade sjukdomar under och 90-talen. Sedan lanseringen har Losec/Prilosec hjälpt patienter vid fler än 720 miljoner behandlingstillfällen. Losec MUPS (i tablettform), har lanserats på 57 marknader. Patentet som skyddar omeprazol, den aktiva substansen i Losec/Prilosec, har löpt ut. I ett mindre antal länder, däribland på några viktigare marknader, har förlängning av patentskydden eller tilläggsskydd beviljats för den aktiva substansen. I oktober 2002 beslöt US Court for the Southern District of New York att tre av fyra generikatillverkare som stämts av AstraZeneca har gjort intrång i vissa patent, däribland formuleringspatenten för omeprazol, den aktiva substansen i Losec/Prilosec. Domen fastställdes av den amerikanska appellationsdomstolen, US Appeals Court, i slutet av I december 2002 lanserades den första amerikanska generiska omeprazolprodukten. Under 2003 lanserades ytterligare tre generiska versioner i USA. Mer information om våra patent och patenttvister avseende omeprazol finns på sid I juli 2003 delgav EU-kommissionen företaget ett s k Statement of Objections, angående påstådda överträdelser av europeisk konkurrenslagstiftning relaterat till vissa immateriella rättigheter kring omeprazol och därmed relaterade tvister, vilket beskrivs närmare på sid 103. Entocort (budesonid) är en lokalt verkande kortikosteroid för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar. Produkten tolereras bättre än andra kortikosteroider och är effektivare än 5ASA-produkter. Forskning och utveckling Utöver att utforska nya områden för klinisk användning av Nexium och ytterligare stärka användningen på nuvarande områden, inriktar vi oss på att utveckla nya behandlingar av refluxsjukdom, H. pylori, magsår, inflammatoriska tarmsjukdomar samt andra mag- och tarmsjukdomar såsom funktionell dyspepsi och funktionella tarmrubbningar. AZD0865 är en substans i en ny läkemedelskategori, kaliumkonkurrerande syrablockerare, som förväntas ge snabbare, effektivare och tillförlitligare hämning av magsyrasekretionen än protonpumpshämmare vid behandling av syrarelaterade sjukdomar såsom refluxsjukdom. Substansen befinner sig nu i fas 2.

15 AstraZeneca Årsredovisning med Verksamhetsöversikt 13 Försäljningstillväxten visas både som redovisad och underliggande utveckling. Redovisad utveckling tar hänsyn till alla faktorer (inklusive de vi inte kan påverka, främst valutakursförändringar) som påverkar verksamhetens resultat. Underliggande utveckling visar försäljningstillväxten vid fasta valutakurser, vilket ger en bild av volym- och prisändringar fördelat på geografiska områden och terapiområden samt individuella produkter genom att utesluta valutakurseffekter. Den använda beräkningsmetoden beskrivs i Ekonomisk översikt på sidan 31, tillsammans med bakgrunden till dess användning. n/m ej meningsfullt Viktigare produkter Under- Tillväxt p g a Under- Tillväxt p g a liggande valutakurs- liggande valutakurs- Försäljning tillväxt effekter Försäljning tillväxt effekter Försäljning $m $m $m $m $m $m $m Nexium Losec/Prilosec Övriga Totalt jämfört med 2002 Underliggande Redovisad tillväxt % tillväxt % n/m n/m Underliggande Redovisad tillväxt % tillväxt % jämfört med 2001 AZD3355 och AZD9343, i preklinisk utveckling, är refluxhämmare som kan bli ett genombrott i behandlingen av refluxsjukdom genom ett nytt riktat angreppssätt (annat än hämning av magsyrasekretionen) via hämning av tillfälliga öppningar av den nedre matstrupssfinktern. AZD7371 utvärderas i kliniska studier i fas 1 för behandling av funktionella mag/ tarmsjukdomar. Utvecklingen 2003 Redovisad utveckling Den redovisade försäljningen inom mag/ tarmområdet minskade med 11%, 721 MUSD, till MUSD då ökad försäljning av Nexium uppvägdes av minskad försäljning av Losec/Prilosec efter patentutgångar. Vi behöll dock vår världsledande position inom mag/tarmområdet. Underliggande utveckling Under 2003 uppgick valutakurseffekterna på försäljningen till 305 MUSD. Den underliggande försäljningsminskningen på 16% var därför högre än redovisat. Den globala försäljningen av Nexium utvecklades starkt, framför allt i USA där den totala förskrivningen av Nexium gick om den för Losec/Prilosec under året. Helårsförsäljningen av Nexium i USA ökade med 62% till MUSD. De totala förskrivningarna av Nexium ökade med 46% och produktens andel av de totala förskrivningarna på den amerikanska marknaden för protonpumpshämmare ökade under året med närmare 5 procentenheter till 25,3%. I USA är Nexium den mest förskrivna protonpumpshämmaren bland gastroenterologer och totalt sett den näst mest förskrivna protonpumpshämmaren. Nexium är även den ledande produkten vid byte från andra syrahämmande behandlingar. Utvecklingen i USA förklaras av viktiga kliniska resultat till stöd för försäljningsorganisationen, god tillgång inom Managed Care-systemet samt en rikstäckande konsumentreklamkampanj. Försäljningen av Nexium utanför USA ökade med 60% med en utmärkt tillväxt på större europeiska marknader, särskilt i Frankrike, Tyskland och Storbritannien, samt en stark utveckling i Australien. Den 14 januari 2004 tillkännagav AstraZeneca att den intravenösa beredningsformen av Nexium framgångsrikt har genomgått EU:s gemensamma registreringsförfarande. I USA behandlar Food and Drug Administration (FDA) just nu registreringsansökan för denna indikation. Den globala marknaden för protonpumpshämmare fortsätter att växa starkt med omkring 15% per år. I november 2003 hade Nexium en andel på 24% på de större marknaderna för protonpumpshämmare. Försäljningen av Losec/Prilosec minskade med 49% under året. Nedgången på 70% i USA överensstämde i stora drag med förskrivningstrenden. I slutet av året uppgick andelen för Losec/Prilosec av det totala antalet förskrivningar av omeprazol i USA till 27,4% då ytterligare fyra generiska omeprazolprodukter kom ut på marknaden och Proctor & Gamble lanserade den första receptfria versionen av Losec/ Prilosec (OTC). Utanför USA minskade försäljningen med 16%, delvis uppvägt av en stark tillväxt i Japan där försäljningen ökade med 39% från 92 till 138 MUSD. Utvecklingen 2002 Redovisad utveckling Försäljningen inom mag/tarmområdet ökade med 8% från MUSD under 2001 till MUSD under Underliggande utveckling Exklusive valutakurseffekter uppgick tillväxten inom mag/tarmområdet till 7%. Försäljningen av Nexium i USA uppgick till 1,5 miljarder USD och i december 2002 svarade produkten för 21% av nya receptförskrivningar på den amerikanska marknaden för protonpumpshämmare. Försäljningen i övriga världen uppgick till 453 MUSD. I slutet av året hade Nexium lanserats i 76 länder. Försäljningen av Losec/Prilosec minskade med 18% till 4,6 miljarder USD. Nedgången på 21% i USA överensstämde i stora drag med förskrivningstrenden. I december 2002 kom generiska konkurrentprodukter in på USAmarknaden. Försäljningen utanför USA minskade med 12%, trots en stark tillväxt i Japan (en ökning med 40% till 92 MUSD) och Australien (en ökning med 25% till 95 MUSD).

16 14 AstraZeneca Årsredovisning med Verksamhetsöversikt Neurovetenskap Vi siktar på att bli ledande inom neurovetenskap genom att tillhandahålla livsförändrande läkemedel inom de tre huvudområdena psykiatri, smärtlindring och neurologi, samt behålla vår världsledande position inom anestesi. Kort om terapiområdet > Världsmarknaden för produkter inom området neurovetenskap: över 85 miljarder USD. Psykiatri (marknadsvärde 37 miljarder USD) > Över sex miljoner människor drabbas av schizofreni och 17 miljoner av manodepressiv sjukdom på de större marknaderna. Neurologi (marknadsvärde 20 miljarder USD) > Migrän är en av de 20 främsta orsakerna till arbetsoförmåga i världen. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och en av de främsta orsakerna till svår och långvarig arbetsoförmåga bland vuxna i USA. Smärtlindring (marknadsvärde 25 miljarder USD) > Över 46% av den vuxna befolkningen i västvärlden lider av svår och kronisk smärta. Smärta är den vanligaste anledningen till att människor söker läkarhjälp. Anestesi (marknadsvärde 3 miljarder USD) > Varje år genomgår över 26 miljoner människor i USA medicinsk behandling som kräver anestesi i korthet > Den underliggande försäljningen av Seroquel ökade med 27% till 1,5 miljarder USD. > Seroquel är godkänt i stort sett i hela Europa samt USA för behandling av maniska symptom vid manodepressiv sjukdom. > Zomig nässpray introducerades i USA och Europa. Produkter Seroquel (quetiapin) är ett atypiskt antipsykotikum för behandling av schizofreni, och är ett etablerat förstahandsval för en lång rad symptom. Produkten kombinerar en utmärkt effekt med en unik tolererbarhet hos patienterna avseende den låga förekomsten av extrapyramidala symptom och erbjuder schizofrenipatienter fördelar vad gäller symptom som påverkar sinnesstämningen. Dessa egenskaper har medfört en ökad användning av Seroquel, vilken väsentligt överskrider marknadens tillväxt över hela världen. Seroquel är det enda ledande atypiska medel som ökar marknadsandelen. I januari 2004 översteg de veckovisa nyförskrivningarna av Seroquel i USA för första gången de för olanzapin. Seroquel är nu godkänt i stort sett i hela Europa samt USA för behandling av maniska symptom vid manodepressiv sjukdom. Seroquel ger läkarna möjlighet att snabbt få kontroll över patienternas maniska symptom, såsom psykoser, aggression/ agitation utan någon framträdande depression. Dessutom har Seroquel en överlägsen biverkningsprofil. Zomig (zolmitriptan) används vid behandling av migrän med eller utan aura och erbjuder migrändrabbade snabb och tillförlitlig lindring av huvudvärk och andra migränsymptom samtidigt som produkten tolereras väl. Zomig finns i över 80 länder och är ledande bland andra generationens triptanmedel med en unik bredd av beredningsformer som ger snabb migränlindring. Zomig nässpray, en ny beredningsform i praktisk förpackning, ger snabb smärtlindring. Produkten har lanserats med framgång i Europa och USA. Lansering i Japan planeras under Zomig Rapimelt, en apelsinsmakande tablett som smälter snabbt i munnen, svarar nu för över 30% av försäljningen av Zomig. Diprivan (propofol), världens mest sålda läkemedel för generell anestesi (narkos), används för anestesi och sedering inom intensivvården. Över 90% av den totala försäljningen av Diprivan utgörs av Diprivan EDTA, en beredningsform skyddad mot mikroorganismer och godkänd på de flesta marknader. Naropin (ropivakain) är det ledande långverkande lokalbedövningsmedlet. Med förbättrad säkerhet och minskad påverkan på muskelfunktionen ersätter produkten nu den tidigare standardbehandlingen med bupivakain på de större marknaderna. Xylocain (lidokain) fortsätter att vara världens mest använda lokalbedövningsmedel efter 50 år på marknaden. Information om rättstvister relaterade till Seroquel finns på sid 104. Forskning och utveckling Vi inriktar oss på medicinska behov inom tre huvudområden. Psykiatri Fortsatt utveckling av Seroquel planeras för att visa produktens hela spektrum av kliniska fördelar för patienter med sjukdomar som påverkar sinnesstämningen. Dessutom utvecklas nya beredningsformer för att bredda behandlingsalternativen för patienterna. AR-A2 är en ny 5HT 1B -receptorantagonist i fas 2 för behandling av depression och ångest. AZD5455 är en preklinisk kandidatsubstans med en ny verkningsmekanism för behandling av ångest. Vi har avbrutit utvecklingen av AZD1134 eftersom den definierade produktprofilen inte kunde nås. Det samarbete som inleddes 2001 med Shanghai Jiaotong University kring neurogenetik fortsätter att utvecklas väl. Smärtlindring Vår forskningsinriktning inom smärtlindring är utveckling av nya behandlingar mot nociceptiv smärta (orsakad av vävnadsskador) och neuropatisk smärta (orsakad av nervskador). Forskningsportföljen inkluderar AZD4282 i fas 1 för behandling av neuropatisk smärta. Vi har avbrutit utvecklingen av AZD3582 och AZD4717 eftersom de definierade produktprofilerna inte kunde nås. Vi har återfört alla rättigheter avseende dessa substanser till NicOx. Neurologi Cerovive (tidigare NXY059), ett nitronbaserat medel som fångar in fria radikaler, används vid behandling av akut ischemisk

17 AstraZeneca Årsredovisning med Verksamhetsöversikt 15 Försäljningstillväxten visas både som redovisad och underliggande utveckling. Redovisad utveckling tar hänsyn till alla faktorer (inklusive de vi inte kan påverka, främst valutakursförändringar) som påverkar verksamhetens resultat. Underliggande utveckling visar försäljningstillväxten vid fasta valutakurser, vilket ger en bild av volym- och prisändringar fördelat på geografiska områden och terapiområden samt individuella produkter genom att utesluta valutakurseffekter. Den använda beräkningsmetoden beskrivs i Ekonomisk översikt på sidan 31, tillsammans med bakgrunden till dess användning. Viktigare produkter Under- Tillväxt p g a Under- Tillväxt p g a liggande valutakurs- liggande valutakurs- Försäljning tillväxt effekter Försäljning tillväxt effekter Försäljning $m $m $m $m $m $m $m Seroquel Lokalbedövningsmedel Diprivan Zomig Övriga Totalt jämfört med 2002 Underliggande Redovisad tillväxt % tillväxt % Underliggande Redovisad tillväxt % tillväxt % jämfört med stroke, en sjukdom där behovet av nya, effektiva behandlingar är stort. Prekliniska data visar att Cerovive skyddar hjärnans vävnad och funktion, vilka annars skadas oåterkalleligt i samband med irreversibel ischemi i en experimentell modell av akut stroke. Vi har inlett två större fas 3-studier kallade SAINT (Stroke Acute Ischaemic NXY Treatment) för jämförande mot placebo av effekten och säkerheten hos Cerovive, i form av en 72-timmars intravenös infusion, vilken ges inom sex timmar efter att symptomen först uppträder. ZD0947, en ny behandling mot det vanliga besväret överaktiv urinblåsa, befinner sig för närvarande i fas 2. AZD0328, AZD2858 och AZD3102 är nya kandidatsubstanser med nya verkningsmekanismer för behandling av Alzheimers sjukdom, ett av våra prioriterade, strategiska forskningsområden. Alzheimers sjukdom, den vanligaste orsaken till demens, påverkar över 45 miljoner människor i USA. Vårt samarbete med NPS Pharmaceuticals fortsätter att utvecklas väl med tidiga och sena prekliniska projekt kring metabotropa glutamatreceptorer omfattande alla viktigare sjukdomsindikationer på det neurovetenskapliga området. Vi har avbrutit utvecklingen av AZD5106 eftersom den definierade produktprofilen inte kunde nås. Utvecklingen 2003 Redovisad utveckling Redovisad tillväxt inom området neurovetenskap var 17%, med en försäljningsökning på 415 MUSD från MUSD 2002 till MUSD Seroquel svarade för merparten av denna ökning. Underliggande utveckling I USA ökade försäljningen starkt med 14% till 1,7 miljarder USD. Även i övriga världen ökade försäljningen starkt med 10% så att den globala försäljningen uppgick till 2,8 miljarder USD, motsvarande en sammanlagd tillväxt med 12% i hela världen. I USA uppgick försäljningen av Seroquel till MUSD, en ökning med 22%. Det totala antalet förskrivningar av Seroquel i USA ökade med 34% under året. Andelen för Seroquel av de totala förskrivningarna på marknaden för antipsykotika var den högsta någonsin med 21,2% i december, en ökning med 3,4 procentenheter jämfört med Seroquel var den enda av de tre ledande produkterna som ökade marknadsandelen under Försäljningstillväxten under årets sista kvartal var lägre än underliggande förskrivningstrend, vilket tyder på viss lagerminskning i grossistledet. Försäljningen av Seroquel utanför USA ökade med 45%. Försäljningen i Europa ökade med 40% och försäljningen i Japan med 67%. Japan, där produkten säljs av Fujisawa, är nu den näst största marknaden för Seroquel och tillväxten förväntas hålla i sig till följd av nya resultat, nya indikationer, nya beredningsformer och en ökad penetration av den växande schizofrenimarknaden. Försäljningen av Zomig minskade med 1% till 349 MUSD, (global marknadsandel kvar på 16%). Tillväxten var 7% utanför USA, medan försäljningen minskade med 8% i USA. Zomig Rapimelt fortsatte att växa starkt i Sydeuropa och Japan och bidrar nu till över hälften av produktens försäljning på dessa marknader. Lanseringen av Zomig nässpray fortsatte och introduktionen av denna beredningsform i USA bidrog till att öka försäljningen under sista kvartalet. Globalt minskade försäljningen av Diprivan med 2% till 458 MUSD. Minskningstakten efter patentutgången har mattats av. Utvecklingen 2002 Redovisad utveckling Försäljningen inom området neurovetenskap ökade med 21% till MUSD under 2002, en total ökning med 421 MUSD. Underliggande utveckling Även den underliggande försäljningstillväxten var 21%, med minimala valutakurseffekter. Försäljningen av Seroquel ökade starkt med 67% till 1,1 miljarder USD. Även i USA ökade försäljningen med 67% till 927 MUSD. Andelen av nyförskrivningar på den amerikanska marknaden var 19,2% i slutet av året, en ökning med 3,7 procentenheter under året, vilket gör produkten till det enda större antipsykotiska medlet med växande andel på denna viktiga marknad. Försäljningen av Zomig ökade med 19% till 328 MUSD (global marknadsandel 16%). De största ökningarna nåddes i Japan (en ökning med 67% till 14 MUSD), Frankrike (29% till 60 MUSD) och i USA (20% till 177 MUSD). Försäljningsökningen för Diprivan i USA (en ökning med 3% till 216 MUSD) berodde på tillväxt i den underliggande efterfrågan på propofol. Globalt minskade dock försäljningen med 3% till 443 MUSD.

18 16 AstraZeneca Årsredovisning med Verksamhetsöversikt Onkologi Vi ska behålla vår ställning som världsledande inom cancerbehandling genom fortsatt tillväxt för Casodex, Arimidex och Zoladex, fortsatta lanseringar av de nyare produkterna Faslodex och Iressa, samt framgångsrika introduktioner av nya behandlingsmetoder under utveckling. Kort om terapiområdet > Världsmarknaden för behandling av cancer: 18 miljarder USD. > Varje år diagnostiseras över 12 miljoner människor med cancer världen över. > Cancer förutspås vara den vanligaste dödsorsaken i USA i korthet > Snabb acceptans av Iressa sedan den första introduktionen i Japan under 2002 och i USA Fler än patienter behandlade sedan lanseringen. > Positivt uttalande från registreringsmyndigheten CPMP under 2003 angående godkännande av Faslodex. > Arimidex håller snabbt på att ersätta tamoxifen som standardbehandling mot bröstcancer. > Förväntad nedgång i försäljningen för Nolvadex, efter att ensamrätten på USA-marknaden upphörde i början av Produkter Casodex (bikalutamid) är världens ledande anti-androgena medel för behandling av prostatacancer. Tillväxten har i hög grad drivits genom användning vid behandling av prostatacancer i tidigt skede. Casodex 150 mg är nu godkänt för denna indikation på över 50 marknader hittills. I USA godkändes inte den nya indikationen av FDA under Indikationen är dock under granskning på ett flertal andra marknader. Den snabba acceptansen av Casodex som förstahandsbehandling av prostatacancer i tidigt skede avspeglar läkarnas växande förtroende för effekten och tolererbarheten hos Casodex som behandling av prostatacancer i alla stadier. Zoladex (goserelinacetat) är en av världens bäst säljande LHRH-agonister för behandling av prostatacancer, bröstcancer och gynekologiska sjukdomar. Produkten har godkänts i 24 länder för behandling av av bröstcancer i tidigt stadium hos kvinnor före menopausen, som alternativ och/eller komplement till cellgiftsbehandling. Zoladex erbjuder samma påvisade symptomfria överlevnadsfördelar som cytostatika men tolereras bättre av patienterna. Zoladex är den enda LHRH-agonist som, i form av behandling efter genomgripande prostatektomi (operativt avlägsnande av prostata) eller strålbehandling, har resulterat i högre överlevnad bland prostatacancerpatienter. Iressa (gefitinib) är ett nytt cancerläkemedel som blockerar signalerna för cancercellernas tillväxt och överlevnad. Kliniska studier med Iressa som monoterapi mot icke-småcellig lungcancer (NSCLC) visar respons och tumörkontroll hos cirka hälften av patienterna och symptomlindring hos över 40%. Inlämnandet av registreringsansökningar för monoterapi inleddes i december Efter den första introduktionen i Japan 2002 har acceptansen av Iressa ökat snabbt, vilket avspeglar det stora behovet av behandling mot ickesmåcellig lungcancer och de stora fördelar som Iressa erbjuder. I USA godkände FDA Iressa i maj 2003, villkorat av genomförande av ytterligare specificerade studier, och produkten är nu godkänd i över 15 länder. Vi avser att lämna in registreringsansökningar för Iressa som monoterapi på alla viktigare marknader, inklusive i Europa där ansökan lämnades in under första kvartalet Slutgiltiga kliniska studier pågår för att säkerställa ett villkorslöst godkännande i USA. Hittills har fler än patienter behandlats med Iressa. I Japan har rapporteringen om interstitiell lungsjukdom förknippad med Iressa stabiliserats på 3%, en frekvens jämförbar med andra cancerbehandlingar. Som jämförelse är den rapporterade frekvensen lägre än 0,5% utanför Japan. Arimidex (anastrozol) är världens ledande aromatashämmare. Bröstcancerstudien ATAC, publicerad första gången i december 2001 och därefter uppdaterad i december 2002, visar att Arimidex är effektivare för förlängning av symptomfri överlevnad och tolereras betydligt bättre av patienterna än tamoxifen. ATAC-studien visar att Arimidex snabbt håller på att ersätta tamoxifen som standardbehandling mot bröstcancer. Arimidex har godkänts i 57 länder, bl a USA, Europa och Japan, för behandling av tidig bröstcancer hos kvinnor efter menopausen. Tidig bröstcancer utgör en viktig ny marknad för Arimidex, vilket ger en betydande tillväxt. Resultat från en nyligen genomförd större studie visar signifikant bättre effekt och tolererbarhet hos kvinnor som byter behandling från tamoxifen till Arimidex innan deras fem år långa standardbehandling är avslutad. Arimidex är även godkänd för behandling av framskriden bröstcancer hos kvinnor efter menopausen, genom bevisade fördelar jämfört med tamoxifen och megestrolacetat. Faslodex (fulvestrant) är en ny typ av hormonell behandling, en östrogenreceptorantagonist utan agonisteffekter som nedreglerar östrogenreceptorn. Produkten lanserades i USA i maj 2002 samt i Brasilien i juli 2003 för andrahandsbehandling av hormonreceptorpositiv, framskriden bröstcancer hos kvinnor efter menopausen. Faslodex erbjuder genom en ny verkningsmekanism ett effektivt, väl tolererat behandlingsalternativ med ökad enkelhet och bekvämlighet för patienterna, i form av en månatlig injektion. I november 2003 tillkännagjorde CPMP (Committee for Proprietary Medicinal Products) en positiv uppfattning i fråga om utsikterna för godkännande av Faslodex i Europa. Vi räknar med ett godkännande i Europa i början av Nolvadex (tamoxifencitrat) är fortfarande världens mest förskrivna läkemedel för behandling av bröstcancer och det första läkemedel som godkänts i USA för att minska förekomsten av bröstcancer bland kvinnor som löper hög risk att utveckla

19 AstraZeneca Årsredovisning med Verksamhetsöversikt 17 Försäljningstillväxten visas både som redovisad och underliggande utveckling. Redovisad utveckling tar hänsyn till alla faktorer (inklusive de vi inte kan påverka, främst valutakursförändringar) som påverkar verksamhetens resultat. Underliggande utveckling visar försäljningstillväxten vid fasta valutakurser, vilket ger en bild av volym- och prisändringar fördelat på geografiska områden och terapiområden samt individuella produkter genom att utesluta valutakurseffekter. Den använda beräkningsmetoden beskrivs i Ekonomisk översikt på sidan 31, tillsammans med bakgrunden till dess användning. n/m ej meningsfullt Viktigare produkter Under- Tillväxt p g a Under- Tillväxt p g a liggande valutakurs- liggande valutakurs- Försäljning tillväxt effekter Försäljning tillväxt effekter Försäljning $m $m $m $m $m $m $m Zoladex Casodex Arimidex Iressa Nolvadex Faslodex Övriga Totalt jämfört med 2002 Underliggande Redovisad tillväxt % tillväxt % n/m n/m n/m n/m Underliggande Redovisad tillväxt % tillväxt % jämfört med 2001 sjukdomen. Ensamrätten för marknadsföring av tamoxifen i USA löpte ut under Forskning och utveckling Vi fokuserar på utveckling av nya medel och behandlingar mot en lång rad cancerformer, inklusive möjligheten att kontrollera tumörernas tillväxt och spridning genom att påverka tumörernas blodkärl och hämma syre- och näringstillförseln. Potentialen för Iressa vid behandling av ett antal tumörformer utöver icke-småcellig lungcancer undersöks för närvarande med särskild inriktning på cancer i huvud och hals samt bröstcancer och cancer i tjockoch ändtarm. ZD6474 och AZD2171 är angiogeneshämmare i fas 2 respektive fas 1 med inriktning på blodkärlstillväxten i tumörer. AZD9935 är en annan angiogeneshämmare under preklinisk utveckling. ZD6126 är en substans i fas 2 som angriper och orsakar sönderfall av blodkärl i tumörer, vilket leder till att tumören bryts ned inifrån. AZD4440, en annan substans som angriper blodkärl, befinner sig i preklinisk utveckling. ZD4054 är en endotelinantagonist i fas 2 som verkar genom att hämma ETA-receptorn och därigenom hämmar tumörcellernas delning. AZD0530 och AZD0424 är anti-invasiva substanser i fas 1 respektive preklinisk utveckling utformade för att hindra tumörer från att sprida sig. AZD3409 är en prenyleringshämmare i fas 1 utformad för att hämma nybildning av tumörceller. AZD5438 är en ny selektiv cyklinberoende kinashämmare i fas 1 inriktad på tumörcellers delning. AZD1152, en aurorakinashämmare inriktad på tumörcellers delning, befinner sig nu i preklinisk utveckling. AZD6244, också i preklinisk utveckling, är en selektiv MEK-hämmare inriktad på tumörcellers delning. Utvecklingen 2003 Redovisad utveckling Försäljningen inom onkologiområdet ökade med 16%, eller med 374 MUSD från till MUSD. Underliggande utveckling Försäljningen av onkologiprodukter ökade med 8% till MUSD med tillväxt för Casodex, Arimidex och Iressa, vilket uppvägde minskningen för Nolvadex. Försäljningen av Casodex utanför USA ökade med 23%, med god tillväxt i Europa (20%) och Japan (28%). Tillväxten i Europa och Japan drivs av den ökande användningen av Casodex i tidiga sjukdomsstadier. I USA (där marknaden för anti-androgen behandling av framskriden prostatacancer håller på att mogna) är den underliggande efterfrågan i stort sett oförändrad och andelen för Casodex av de totala förskrivningarna på denna marknad uppgick till 83% i december. Försäljningstillväxten på 18% i USA förklaras huvudsakligen av grossisternas lagerminskningar under Försäljningen av Arimidex ökade med 47% i USA och med 45% i resten av världen, inklusive en ökning med 61% i Japan. Försäljningen av Iressa under året uppgick till 228 MUSD, varav 101 MUSD i Japan. Försäljningen av Iressa i USA sedan lanseringen i maj 2003 uppgick till totalt 102 MUSD. I december gjordes över förskrivningar i USA och det totala antalet förskrivningar under året uppgick till över Försäljningen av Faslodex på 77 MUSD avspeglar en stadig ökning för behandling av framskriden bröstcancer i USA. Den underliggande försäljningen av Zoladex var oförändrad på 869 MUSD. I USA minskade försäljningen av Nolvadex med 296 till 41 MUSD sedan patentet löpt ut i februari På övriga marknader uppgick försäljningen av Nolvadex till 137 MUSD. Utvecklingen 2002 Redovisad utveckling Försäljningen ökade med 258 MUSD till MUSD under 2002, en ökning med 12%. Underliggande utveckling Minimala valutakurseffekter innebar att den underliggande försäljningstillväxten var densamma som den redovisade ökningen på 12%. Försäljningen av Casodex utanför USA ökade med 42% till 464 MUSD under Förskrivningarna av Casodex ökade med omkring 5% i USA. Den redovisade försäljningsminskningen i USA på 23% till 180 MUSD återspeglade en ogynnsam jämförelse mot den lageruppbyggnad i grossistledet som skedde under slutet av Arimidex stärkte den ledande ställningen på marknaden för aromatashämmare. De månatliga receptförskrivningarna i USA fördubblades jämfört med december 2001, vilket medförde en försäljningstillväxt på 127% i USA till 134 MUSD under året. Försäljningen utanför USA ökade med 51%. Försäljningen av Faslodex i USA uppgick till 35 MUSD efter åtta månader på marknaden, vilket gör detta till den mest framgångsrika lanseringen av ett hormonbaserat medel mot bröstcancer på 20 år i USA. Försäljningen av Iressa för behandling av inoperabel eller återkommande icke-småcellig lungcancer uppgick till 67 MUSD. Zoladex var den ledande onkologiprodukten med en försäljning på 794 MUSD och en tillväxt på 12%. Intäkterna i USA från Nolvadex minskade med 27% till 337 MUSD, då försäljningen av våra tamoxifenprodukter minskade på grund av att vårt distributionsavtal med Barr Laboratories upphörde.

20 18 AstraZeneca Årsredovisning med Verksamhetsöversikt Andningsvägar och inflammation Vi ska vidareutveckla vår ledande position inom astmabehandling genom tillväxt för nyckelprodukter, i synnerhet Symbicort, nya indikationer och marknader samt framgångsrika introduktioner av nya behandlingar mot andra inflammatoriska sjukdomar såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), och ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Kort om terapiområdet > Världsmarknaden för området andningsvägar och inflammation: över 30 miljarder USD. > Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 100 miljoner människor i världen lider av astma och att kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen i korthet > Kliniska data bekräftar effektiviteten och säkerheten med justerbar dosering av Symbicort vid underhållsbehandling av astma. > Ansökan inlämnad i Europa för Symbicort singelterapi (en enda inhalator) vid behandling av astma. > Första godkännandet för Symbicort mot KOL i Europa. Produkter Symbicort (budesonid/formoterol) är en innovativ och effektiv astmabehandling med enkelt justerbar dosering. Detta ger läkarna möjlighet att skräddarsy patientens behandling av denna varierande sjukdom, med en enda inhalator för alla situationer som basbehandling för ökad dosering under svåra attacker samt i akuta situationer, för att på så sätt uppnå högre effektivitet än med fast dosering. Produkten är en kombination av den inhalerade kortikosteroiden budesonid och den snabb- och långverkande luftrörsvidgaren formoterol i inhalatorn Turbuhaler. Symbicort Turbuhaler är godkänd i 85 länder och har lanserats i 62 länder. Uppmuntrande kliniska resultat bekräftar bättre effekt hos Symbicort med justerbar dosering vid underhållsbehandling av astma. Astmakontrollen är överlägsen jämfört med traditionell behandling med fast dosering. Fas 3-studier för astmabehandling pågår i USA. Under 2003 blev Symbicort den första fasta kombinationen av en inhalerad kortikosteroid och en snabb- och långverkande luftrörsvidgare som godkändes för behandling av KOL i Europa. I november 2003 inlämnades en ansökan i Europa för det nya behandlingskonceptet Symbicort singelterapi, en vidareutveckling av Symbicort underhållsbehandling med justerbar dosering. Pulmicort (budesonid) är ett antiinflammatoriskt inhalationsläkemedel av typen kortikosteroid som förebygger symptom och förbättrar kontrollen av astma. Pulmicort fortsätter att vara ett av världens mest sålda astmaläkemedel och finns i flera beredningsformer, Turbuhaler pulverinhalator, en dosaerosol och Respules (suspension) för behandling av barn. START-studien är en femårig världsomspännande studie som är den största i sitt slag och omfattar över patienter i 31 länder. Syftet är att utvärdera om tidig behandling med inhalerade glukokortikosteroider påverkar utvecklingen av nyligen diagnostiserad astma. De första tre årens kliniska resultat från studien visar fördelarna med Pulmicort såsom hög effekt och god säkerhetsprofil vid tidig behandling av astma hos vuxna och barn för att förebygga allvarliga attacker. Pulmicort Respules är den första och enda kortikosteroiden i USA i form av nebuliseringssuspension för barn från tolv måna- ders ålder. Produkten har ökat starkt genom en gynnsam profil och har stärkt ställningen som förstahandsval bland inhalerade kortikosteroider för behandling av barn under fem år med astma. Oxis (formoterol) är en snabb- och långverkande beta-agonist för behandling av astma. Medlet ger en snabb och långvarig effekt och används när behandling med kortikosteroider är otillräcklig. RELIEFstudien, som publicerades i november 2003 och omfattade över patienter, jämför Oxis med salbutamol/ albuterol för kontroll av attacker och astmasymptom och visar att Oxis är en effektivare behandling och minst lika säker som salbutamol/albuterol. Rhinocort (budesonid) är en nasal steroidbehandling för allergisk rinit (hösnuva), kronisk rinit och näspolyper. Produkten kombinerar kraftfull effekt med snabb verkan och har minimala biverkningar. Rhinocort finns tillgänglig som en-om-dagendosering i form av Rhinocort Aqua, dosaerosol och pulverinhalatorn Turbuhaler. Accolate (zafirlukast) är en oral leukotrienreceptorantagonist för behandling av astma och finns på de flesta marknader. Forskning och utveckling Fas 3-utveckling har inletts för Symbicort dosaerosol i USA för behandling av astma och KOL. Vidareutvecklingen av Symbicort fortsätter för att ytterligare stärka produktens konkurrenskraftiga särprägel vid behandling av astma. Fyra nya substanser har nått preklinisk utveckling. De är inriktade mot astma (AZD3778, AZD2098 och AZD1981) samt KOL (AZD6067). Substanser som för närvarande befinner sig i klinisk utveckling omfattar AZD8309 och AZD9056, som båda har nya verkningsmekanismer och är inriktade mot ledgångsreumatism. AZD3342, AZD0902, AZD8309 och AZD9056 befinner sig i preklinisk utveckling mot KOL. AZD0902 mot ledgångsreumatism samt AZD9056 och AZD8955 mot osteoartrit befinner sig också i preklinisk utveckling. Vi har avbrutit utvecklingen av AZD7140 och AZD0275 eftersom de definierade profilerna inte kunde nås.

Årsöversikt 2004. thinking people

Årsöversikt 2004. thinking people Årsöversikt 2004 thinking people 1 thinking performance Årsöversikt 2004 astrazeneca.se 1 Kort om AstraZeneca 2004 AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Vi inriktar vår kompetens, vår

Läs mer

AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2004. Årsredovisning med information från Form 20-F 2004

AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2004. Årsredovisning med information från Form 20-F 2004 AstraZeneca Årsredovisning med thinking performance Årsredovisning med information från Form 20-F 2004 AstraZeneca Årsredovisning med Innehåll Kort om AstraZeneca 2004 1 Utdelning för 2004 1 Ordföranden

Läs mer

AstraZeneca PLC Bokslutsrapport januari december 2001

AstraZeneca PLC Bokslutsrapport januari december 2001 Bokslutsrapport januari december "Vinsten per aktie ökade 11 procent. Stark produktportfölj positiv för omvandlingen av AstraZeneca" Utvecklingen i sammandrag (före jämförelsepåverkande poster) Koncernen

Läs mer

AstraZeneca PLC Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2001

AstraZeneca PLC Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2001 Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna God försäljningstillväxt under tredje kvartalet och utmärkta framsteg med produkter under utveckling. Förvissning om ett gott utfall för året.

Läs mer

Vi redovisar. Brought to you by Global Reports

Vi redovisar. Brought to you by Global Reports Vi redovisar Innehåll Kort om AstraZeneca 2002 1 2002 i sammandrag 2 Ordföranden har ordet 4 Koncernchefens översikt 5 Styrelsen den 31 december 2002 6 Verksamhetsöversikt Strategi 8 Viktigare produkter

Läs mer

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT INNEHÅLL 2005 i korthet 1 Ordföranden har ordet 2 Koncernchefens översikt 3 Utvecklingen i sammandrag 5 Verksamhetsöversikt

Läs mer

AstraZeneca PLC Delårsrapport för första halvåret 2001

AstraZeneca PLC Delårsrapport för första halvåret 2001 Delårsrapport för första halvåret "Framgångsrik lansering av Nexium i USA. AstraZeneca väljer att marknadsföra Crestor i egen regi." Första halvåret i sammandrag (före jämförelsepåverkande poster) Koncernen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Årsöversikt 2005 MEDICINER HÖGSTA PRIORITET

Årsöversikt 2005 MEDICINER HÖGSTA PRIORITET Årsöversikt 2005 GE MEDICINER HÖGSTA PRIORITET ASTRAZENECA ÄR ETT AV VÄRLDENS LEDANDE LÄKEMEDELSFÖRETAG, MED ETT BRETT SORTIMENT LÄKEMEDEL FRAMTAGNA FÖR ATT BEKÄMPA SJUKDOMAR PÅ MÅNGA VIKTIGA MEDICINSKA

Läs mer

AstraZeneca PLC Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2005

AstraZeneca PLC Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2005 Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2005 Ett starkt tredje kvartal med en försäljningsökning på 9 procent. Vinsten per aktie ökade med 52 procent. Prognosen höjs för helåret.

Läs mer

AstraZeneca PLC BOKSLUTSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH JANUARI DECEMBER 2008

AstraZeneca PLC BOKSLUTSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH JANUARI DECEMBER 2008 BOKSLUTSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH JANUARI DECEMBER Försäljningen för hela året ökade med 3 procent i fasta valutakurser. Rörelseresultatet för kärnverksamheten ökade med 9 procent i fasta valutakurser.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

AND SUMMARY FINANCIAL STATEMENT

AND SUMMARY FINANCIAL STATEMENT ASTRAZENECA ÅRSREDOVISNING MED INFORMATION FRÅN FORM 20-F 2006 AND SUMMARY FINANCIAL STATEMENT MED INFORMATION FRÅN FORM 20-F ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL 2006 I KORTHET 1 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 2 KONCERNCHEFENS

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT INNEHÅLL 2005 i korthet 1 Ordföranden har ordet 2 Koncernchefens översikt 3 Utvecklingen i sammandrag 5 Verksamhetsöversikt

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

ContextVision( ) delårsrapport 2009

ContextVision( ) delårsrapport 2009 ContextVision(556377-8900) delårsrapport ( 1/1 30/6 ) Total försäljning för ContextVision första halvåret uppgick till 28.0 (35.9) MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0.8 (12.5) MSEK. Detta

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Pressmeddelande 2002-08-27 Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Rörelseresultatet ökade till 34,8 (17,0) MSEK. Affärsområde Pharma fördubblade omsättningen. Resultatet per aktie ökade till

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

> Nya redovisningsprinciper 93 > Sarbanes-Oxley-lagen, avsnitt 404 94. av perioden jan dec 2006 94. kassaflöde och likviditet 2006 95

> Nya redovisningsprinciper 93 > Sarbanes-Oxley-lagen, avsnitt 404 94. av perioden jan dec 2006 94. kassaflöde och likviditet 2006 95 ASTRAZENECA ÅRSREDOVISNING MED INFORMATION FRÅN FORM 20-F 2007 Inledning 01 AstraZeneca och året i korthet 01 Utvecklingen i sammandrag 02 Ordföranden har ordet 04 Koncernchefens översikt 05 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv AstraZeneca i korthet Vi är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag. Vi flyttar fram gränserna inom forskningen för att tillhandahålla

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Försäljningen ökade med 21 procent till 10 105 (8 337) Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 1 608 (1 386) 1) Resultatet före skatt uppgick till 1 411 (1 277)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

AstraZeneca PLC Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2008

AstraZeneca PLC Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2008 AstraZeneca PLC Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna - Stark utveckling under tredje kvartalet. - Tredje kvartalet ökade försäljningen med 3 procent i fasta valutakurser (CER).

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

ASTRAZENECA I KORTHET

ASTRAZENECA I KORTHET OCH BOKSLUT I SAMMANDRAG ÅRSÖVERSIKT 2006 AKTIEN I KORTHET UTDELNING OCH UTBETALNINGSDAGAR UTDELNING FÖR 2006 USD GBP SEK UTBETALNINGSDAG Utdelning, första halvåret 0,49 0,266 3,60 18 september 2006 Utdelning,

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2013 1 januari - 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)»

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer