Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!"

Transkript

1 Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk

2 Innehåll Larmtelefon +46 (0) Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal mellan Nymölla Bruk och fackorganisationerna...4 Tillstånd krävs för arbete...4 Kontaktman...4 Samråd...4 Riskbedömning...4 Personlig skyddsutrustning...4 Tillbud, olyckfall och skada på egendom...4 Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy...5 Återsamlingsplats...6 Utrymningslarm...7 Brandskydd...7 Heta arbeten...8 Lån av utrustning...9 Bryt och lås...9 Elsäkerhet...9 Radioaktiva strålkällor...10 Skyddsanordningar...10 Yttre miljö...11 Gasfara...11 In- och utpassering samt trafikregler...12 Transporter...13 Övrigt...13 Karta återsamlingsplats och mötesplatser för akutsjukvårdare...14 Telefonlista...15 Larmtelefon +46 (0) Det är vakten som larmar räddningstjänst, ambulans och Nymölla Bruks akutsjukvårdare. Om du ringer från en interntelefon ring Larmtelefonen har passning dygnet runt. Välkommen till Nymölla Bruk Nymölla Bruk är en stor arbetsgivare med cirka 600 anställda. Vi utvecklar och tillverkar pappersmassa och finpapper. Produktionen är igång dygnet runt. I företagets arbetsmiljö- och säkerhetspolicy står att personsäkerhet och hälsa är viktigare än alla andra krav. I denna föreskrift finner du övergripande viktig information om vad som krävs i vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. I denna skrift förstås med Nymölla Bruk, Stora Enso Nymölla AB, samt med entreprenören, varje juridisk eller fysisk person som genom kontrakt med anställning hos entreprenör, utför arbete åt Nymölla Bruk. Detta omfattar även de som utför transporter till eller ifrån Nymölla Bruk då de befinner sig inom fabriksområdet. Informationen gäller även underentreprenörer. Vid olycksfall I nödsituation ring +46 (0) Interntelefon Tala om vad händelsen gäller. Sänd en person till portvakten som vägvisare åt ambulans. Sänd en person till närmaste mötesplats för akutsjukvårdare. (Se karta sida 14.) Akutsjukvårdare Nymölla Bruk har utbildade akutsjukvårdare som finns tillgängliga dygnet runt och kan vara behjälpliga vid olyckor. Akutsjukvårdare rings ut av vakten vid behov. Larmnumret är Intern telefon Vid brand Vid brand som inte omedelbart kan släckas med tillgänglig släckutrustning, handla enligt följande: Larma brandkår genom att ringa Interntelefon Tala om vad som brinner och var. Rädda personer som kan skadas av branden. Varna andra människor så att de kan sätta sig i säkerhet. Sänd tre personer till portvakten som vägvisare åt brandkår. Sänd en vägvisare till närmaste mötesplats för akutsjukvårdare. Se karta sida 14. För gasflaskor och annat i säkerhet som kan utgöra fara för explosion. Släck så långt som möjligt branden. 2 3

3 Avtal mellan Nymölla Bruk och fackorganisationerna Ett entreprenörsavtal finns som reglerar verksamheter för entreprenörer, vilket bl.a. innebär att: arbetsuppdraget skall vara självständigt, d.v.s. entreprenören eller av denne anställd person ska leda, fördela och kontrollera arbetet. arbetet kontrolleras av kontaktman. Anmärkning mot arbetets utförande skall göras till entreprenadföretagets ledning eller representant för denna. entreprenör skall godkännas av Nymölla Bruk. Detta gäller även underentreprenör. kontaktman skall delta vid slutbesiktning. Tillstånd krävs för arbete Entreprenör och dennes anställda får ett tillstånd för arbete vid Nymölla Bruk efter att ha fått information om företagets rutiner för skydd och säkerhet. Tillståndet ska kunna uppvisas vid anmodan. Giltighetstiden är ett år. Utfärdare av tillstånd är Nymölla Bruks kontaktperson. Entreprenörerna skall även ha genomgått SSG Entrés utbildning och kunna uppvisa certifikat. Samråd Det åligger entreprenörens arbetsledning att i frågor rörande skydd och säkerhet samråda med Nymölla Bruks kontaktmän. Det åligger även entreprenör att följa de föreskrifter som Nymölla Bruk i egenskap av samordningsansvarig lämnar. Iakttar entreprenör något förhållande, vilket enligt dennes mening icke är tillfredsställande från skydds- eller säkerhetssynpunkt, åligger det denne att omgående meddela kontaktmannen detta. Riskbedömning Att undersöka och bedöma risker, åtgärda och följa upp dessa ingår i Nymölla Bruks systematiska arbetsmiljöarbete. Om riskerna berör någon entreprenör ska denne medverka i bedömningen. Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning skall användas när behov finns. Entreprenörer skall tillhandahålla egen skyddsutrustning. Samtliga entreprenörer ska använda varselkläder i produktionsmiljö. Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy Nymölla Bruk utvecklar och tillverkar pappersmassa och finpapper. Arbetsmiljö- och säkerhetspolicyn baseras på Stora Ensos koncernpolicy för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Personsäkerhet och hälsa är viktigare än alla andra krav. Ingenting är så viktigt eller bråttom att det inte går att göra säkert. Ingen ska skada sig eller råka ut för arbetssjukdom vid arbete eller vistelse på Nymölla Bruk. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ska inriktas mot hälsofrämjande och förebyggande insatser. Risker ska systematiskt analyseras, utvärderas, övervakas och minimeras eller elimineras. Arbetet ska organiseras med tydlig ansvarsfördelning och så att medarbetarna uppfattar arbetet som meningsfullt, stimulerande och utvecklande. Ledningen och medarbetarna ska gemensamt ansvara för att arbetsmiljön ständigt utvecklas och förbättras, så att olycksfall och ohälsa på grund av arbetsförhållandena minimeras. Tillämplig arbetsmiljölagstiftning utgör minimikrav. Kontaktman Kontaktman är en person som är utsedd av Nymölla Bruk, som bland annat upprätthåller den dagliga samverkan med entreprenören. 4 Tillbud, olycksfall och skada på egendom Tillbud, olycksfall eller skada på egendom skall anmälas till kontaktpersonen på Nymölla Bruk. Varje medarbetare ska ta ansvar för sin egen och sina arbetskamraters arbetsmiljö. Det innebär att alla ska tänka efter före samt följa skydds- och säkerhetsinstruktioner. Varje medarbetare ska ha den kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Michael Lindemann Vd 5

4 Återsamlingsplats Utrymningslarm Larmsignal Inne i fabrikslokalerna kan vid behov utrymningslarm avges för att påkalla uppmärksamhet vid brand, gasexplosion eller annan händelse som medför risk för personskador. Se även bild för återsamlingsplats samt karta på sid 6. Prov av larm Prov av larmsignalen och VMA (viktigt meddelande till allmänheten) sker varje kvartal. Detta sker kl första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Brandskydd Utrustning för brandsläckning Befintliga brandposter inom fabriken och andra anordningar för brandsläckning får inte flyttas eller blockeras. Använda brandsläckare eller brandslangar skall ersättas via kontaktmannen. Gasflaskor Gasflaskor får endast förvaras på särskild plats markerad efter arbetsdagens slut. Backventil och bakslagsspärr skall finnas för både acetylen och oxygen (syrgas). Egenkontroll ska vara utförd. Kontaktperson brandskydd Kontaktperson i gasol- och brandskyddsfrågor är brand- och säkerhetsingenjören, se telefonlista sida 15. Återsamlingsplatsen är belägen på den stora parkeringsplatsen norr om Nymöllavägen. Återsamlingsplatsen är uppdelad på fem stationer: 1. Underhåll 2. Produktion massa 3. Produktion papper 4. Entreprenörer 5. Övriga Rökförbud Generellt rökförbud gäller inom området. Rökning får ske endast på särskilt markerade platser. Larmsignal Tuut! 0,5 sek Tuut! 0,5 sek Tuut! 0,5 sek Tuut! 1 sek 2 sek 1 sek 2 sek Besökare beger sig till den station på återsamlingsplatsen som deras värd tillhör. Faran över Totalt ca 3 min Tuuuuuuuuuuuut! Totalt ca 1 min 6 7

5 Heta arbeten För att få utföra Heta arbeten på Nymölla Bruk krävs att man har behörighet att utföra Heta arbeten, samt att man har skriftligt tillstånd Tillfälliga Heta arbeten. Tillståndet ordnas genom kontaktpersonen. Med Heta arbeten förstås svetsning, skärning med gas eller elektricitet, upphettning genom låga (t.ex. gasol) och slipning, lödning eller annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Tillstånd krävs även för arbeten vid företagets magasin för svavel i Åhus. Brand- och säkerhetsingenjör eller dennes ersättare ska vid dessa tillfällen kontaktas innan arbetets påbörjande. För permanenta verkstäder inom Nymölla Bruk behövs inte tillstånd för Heta arbeten. Entreprenören skall ha minst två stycken egna 6 kg pulversläckare med sig till området för Heta arbeten enligt Heta arbeten föreskriften. Vid Heta arbeten i explosionsklassat område, eller där brandfarliga vätskor kan finnas, skall alltid arbete godkännas av brand- och säkerhetsingenjören, liksom alla arbeten där explosiva gasblandningar kan finnas. Kontroll av brandrisk Efter utfört arbete skall noggrann kontroll ur brandrisksynpunkt utföras av ansvarig arbetsledare. Automatiskt brandlarm Inom de olika fabriksenheterna finns automatiskt brandlarmsystem. Systemen känner av värme eller rök och utlöser automatiskt larm. Kontakta brand- och säkerhetsingenjören för mer information om risken för larm och som vid behov kan ordna frånkoppling av larm. Brandvakt Om tillståndsgivare för Heta arbeten bedömer att brandvakt ska finnas med uppgift att bevaka arbetsplatsen, så ska bevakning ske under raster samt minst en timme efter avslutat arbete. Brandvakten ska ha utbildning för Heta arbeten och vid bevakningen bära varselväst. Lån av utrustning I undantagsfall kan Nymölla Bruk tillhandahålla specialverktyg, lyftredskap, transportredskap, skyddsutrustning etc. som lån. Detta sker på entreprenörens ansvar. Det åligger entreprenör att innan utrustningen tags i bruk, förvissa sig om att den från säkerhetssynpunkt är tillförlitlig samt lämplig för avsett ändamål. Entreprenör skall förvissa sig om att deras maskiner och utrustning uppfyller myndighetskrav. Lånade verktyg, redskap eller annan materiel skall återlämnas så fort som möjligt efter användning. Bryt och lås Var och en som arbetar är ansvarig för sin egen säkerhet, d.v.s. att bryta och låsa sitt eget arbetsställe även om någon annan redan brutit och låst. Vid arbete på, eller i farlig närhet av maskiner och utrustning, är det ett säkerhetskrav att dessa inte går igång och förorsakar skador på person och egendom. Enligt lag är man skyldig att använda de skyddsanordningar som finns framtagna för respektive utrustning. Följ instruktionen Bryt och Lås som erhålls av kontaktperson. Elsäkerhet 8 9 Utrymme med förhöjd elsäkerhetsrisk Vid arbete i plåtcisterner eller trånga utrymme med metallväggar skall 24 V användas för handlampor. Handhållna verktyg skall anslutas via skyddstransformator, typ Elkulan. Endast en maskin i varje uttag och med kabellängd av maximalt 34 meter. Anslutning sker med runda CEE-uttag. Färg: lila för 24 V, blå för 220 V och röd för 400 V. Vid tveksamheter kan vår automationsavdelning (ATM) rådfrågas. Elektrisk utrustning Anslutning av svetsaggregat sker normalt till 500 V-uttag av CEE-standard 63 A på cirka 200 ställen inom fabriken. I pannhuset är det kompletterat med 400 V CEE-uttag. CEE-uttag för 500 V har rund anslutningsarea med fyra stift och är utförda i svart färgmärkning. Den röda CEE-kontakten är för 400 V. Övergångar mellan CEE-uttagsdon med olika färg, t.ex. svart till röd, är förbjudet då färgmarkeringen tillsammans med styrspåret i uttaget skall förhindra inkoppling till felaktig spänning. Till 500 V 63 A uttag får endast utrustning anpassad för 63 A säkring anslutas. Handverktyg och handlampor ansluts normalt till 220 V enfas skyddsjordade uttag i hela fabriken.

6 Jordfelsbrytare Vid arbete med handhållna verktyg skall alltid jordfelsbrytare användas. Vid arbete med tillfälligt uppställda centraler för byggkraft (380/220V, 1-fas och 3-fas med högst 16 A märkström) skall dessa skyddas med jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren skall vara anpassad för uppgiften, med max 30 ma utlösningsström. Skarvsladdar Skarvsladdar av annat utförande än klass H07RN-F, A07BB-F, A07RN-F får ej användas. Radioaktiva strålkällor På företaget finns det installerade apparater som utsänder joniserande strålning. Samtliga apparater är märkta med skyltar. Skyddsavståndet är 1 meter. Strålnivån på längre avstånd än 1 meter från nivåvaktens strålskärm är så låg, att du kan vistas där hela din arbetstid. Vistelse på kortare avstånd än 1 meter bör begränsas till några timmar per vecka. Före reparationsarbete på strålkällor skall företagets kontaktperson i strålskyddsfrågor kontaktas, se telefonlista sida 15. Se även Bryt och Lås. Skyddsanordningar Avspärrning och avgränsning Tillfällig fast avspärrning som skyddsanordning skall finnas vid hål, öppning eller liknande plats där personer uppehåller sig och riskerar att skada sig genom fall, ras eller genom tramp. Med fast avspärrning menas skyddsräcken av stålrör eller trä. Fast avspärrning ska kompletteras med varningsskylt om vilken risk som avses. Övrig avgränsning med t.ex. avgränsningslina eller kedja kan användas tillfälligt för att uppmärksamma för en viss risk. Avgränsningen ska kompletteras med varningsskylt om vilken risk som föreligger. Skyltar för ovanstående finns att hämta ut på centralförrådet. Ställningar Ställningar får inte beträdas om de inte är försedda med godkännande skylt. Ställning får inte ändras av obehörig. Mobila arbetsplattformar Användning av mobil plattform kräver uppvisande av dokumenterat intyg för sådant redskap enligt AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning). Mobil plattform skall alltid städas och sättas på laddning efter avslutad dag. Travers och övriga lyftanordningar I samband med produktion eller underhållsarbete förekommer olika typer av lyft. All sådan verksamhet är inramad av olika föreskrifter och anvisningar samt standard som alla strävar mot för att göra lyften säkra och fria från olyckshändelser. Alla lyftanordningar får endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. av körtillstånd ska säkerställa att traversföraren har kunskap om kraven och gällande instruktioner samt relevanta delar av traversens uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll. Yttre miljö Miljöstörande arbete Vid arbeten, som kan innebära störning på den yttre miljön, såsom utsläpp av miljöfarliga ämnen i vatten, luft eller vid störande buller, skall innan arbetet påbörjas kontaktmannen underrättas och tillstånd för verksamheten begäras. Entreprenörer skall följa de instruktioner som finns. Vid incidenter skall kontaktperson meddelas. Avlopp Avloppsledningar av provisorisk eller permanent karaktär får ej kopplas till befintligt avloppssystem utan tillstånd. Kemikalier Entreprenör skall i god tid överlämna säkerhetsdatablad till kontaktman över de kemiska produkter som skall användas eller föras in. Nymölla Bruks kemikaliegrupp avgör om och hur respektive produkt får användas. Restprodukt skall återtas av entreprenören efter slutfört arbete om inte annat framgår av avtal. Källsortering av avfall Allt avfall ska källsorteras vilket gör materialåtervinning och energiutvinning möjligt. För att källsorteringen skall fungera är det viktigt att alla som arbetar på företaget tar sitt ansvar. Broschyren Så här fungerar vår källsortering för entreprenörer beskriver kortfattat Nymölla Bruks källsortering av avfall. Gasfara Vid Nymölla Bruk används gas i form av bland annat gasol. Denna är explosiv och tyngre än luft, varför gasen vid svaga luftströmmar kan ligga kvar vid mark, golv eller i låga utrymmen. Svaveldioxidgas tillverkas och används i syraberedningen i pannhuset. Även i kokeriet kan det förekomma svaveldioxidgas. Gas i form av svavelväte kan bildas i cisterner, brunnar, kulvertar och reningsanläggningar. Den är extremt brandfarlig och kan vara giftig vid inandning. Vid hög koncentration avtrubbas snabbt luktsinnet så att gasen uppfattas som luktlös. Andningsskydd skall medföras vid arbete på ställen där gas kan förekomma. Utrustning för undsättning finns i manöverrum, verkstad vid massafabriken och förrådet. Vid gasläcka eller förekomst av gas meddela kontaktperson. Avfall ska sorteras i rätt container. För att använda travers krävs körtillstånd, vilket utfärdas av arbetsledaren. Utfärdaren 10 11

7 In- och utpassering samt trafikregler Stämpling Till Nymölla Bruks inhägnade område är tillträde förbjudet för obehöriga. Entreprenör som har arbete att utföra inom fabriksområdet erhåller ett passerkort som ska registreras vid varje in- och utpassering vid vakten. Har inget kort erhållits skall anmälan göras i vakten. Registreringen är en säkerhetsåtgärd för att snabbare kunna göra eftersökning av saknade personer vid eventuell utrymning. Minderåriga Personer under 18 år måste ha kontaktpersonens godkännande för att vistas på Nymölla Bruks område och gäller enbart för vistelse i riskfri miljö. In- och utpassering med fordon För fordon som inte är registrerade på Nymölla Bruk krävs ett fordonspass för inpassering. Fordonspasset beviljas av brand- och säkerhetsingenjören. Fordon, som behöver användas för enstaka in- och utforsling av för arbetet nödvändigt materiel, tyngre verktyg och dylikt, får efter vaktens bedömning införas på fabriksområdet. Skada på byggnader, materiel eller övrigt som orsakas av fordon, vilket med eller utan tillstånd införts på fabriksområdet, ska anmälas till kontaktpersonen. Införsel- och utpasseringskontroll Har man fått ett generellt eller tillfälligt tillstånd att föra in fordon på fabriksområdet, är man därmed också skyldig att om så begärs finna sig i att införsel- och utpasseringskontroll av fordon förekommer. Förarbevis/körtillstånd Vid Nymölla Bruk får endast personer som genomgått särskild förarutbildning framföra arbetsfordon som t.ex. truck och hjullastare. Dessutom krävs ett körtillstånd som utfärdats av respektive kontaktperson. Förare av entreprenadmaskiner och andra fordon eller kranar skall ha kompetens som fastställts av myndighet eller vad som överenskommits i avtal. Trafikregler Trafikförordningen gäller inom området. Hastighet inom fabriksområdet är maximerad till 30 km/tim. Korsande järnvägs- och vägtrafik förekommer. Uppställning av fordon på gångstråk och vägar är förbjuden. Lastning och lossning skall ske på anvisad plats. Parkering All parkering sker utanför fabriksområdet på parkeringarna norr om bruket. (Se karta sida 6.) Transporter Ankommande gods Allt gods levereras till godsmottagningen vid centralförrådet eller annan plats som anvisas. Ved- och flistransporter Ved- och flistransportörer ska använda östra infarten vid virkesmätarna. Gällande säkerhetsbestämmelser finns i foldern Manualer och instruktioner, Gemensamma arbets- och skyddsregler för rundvedsåkare, hamnåkare, flisåkare, bränsleåkare, renseripersonal och virkesmätare. Foldern finns tillgänglig hos virkesmätarna eller kan fås av personal på renseriet. Övrigt Ordning och reda Det viktigt att entreprenören ser till att det råder ordning och reda på arbetsplatsen. I de fall Nymölla Bruk tillhandahåller entreprenören och dennes anställda personalrum, tvättrum och toaletter vid arbetsplatsen, ska endast anvisade lokaler nyttjas. Entreprenörens åtagande anses inte slutfört förrän arbetsplatsen är avröjd och städad. En alkohol och drogfri miljö Alkohol eller droger får inte föras in eller användas inom Nymölla Bruks område. Påverkade personer skall rapporteras till kontaktpersonen för åtgärd. Stickkontroller genomförs. Fotograferings- och videoförbud Fotograferings- och filmningsförbud gäller inom hela fabriksområdet om inte tillstånd erhållits av kontaktperson eller Brand- och säkerhetsingenjör. Större reparationsstopp Vid större stopp sker samordning av skyddsverksamheten enligt särskilda rutiner. Entreprenör är skyldig att medverka i de möten som förekommer i samband med detta

8 Återsamlingsplats Mötesplatser för akutsjukvårdare Telefonlista Larmnummer Växeln Vakten Arbetsmiljöingenjör Brand- och säkerhetsingenjör samt anläggningsskötare för brandlarm Gasolföreståndare Arbetsställets huvudskyddsombud Ersättare Kontaktperson i strålskyddsfrågor

9 Stora Enso Printing and ReadingNymölla Bruk NYMÖLLA Tfn. +46 (0) December 2012

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14 Hylte Bruks lokala del av SSGs ENTRE De deltagande företagens ambition med dett gemensamma regelverket är att öka säkerheten för de arbeten som ska utföras på respektive arbetsplats. Inom bruket är en

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter LARMNUMMER 0650-288 88 Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter VID IGGESUNDS BRUK IGGESUNDS BRUK SKÄRNÄS STRÖMSBRUK VIKTIG INFORMATION FÖR ALLA! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Giltig fr.o.m. 2014-07-03 1(6) Denna skrift innehåller information för att kunna utföra ett säkert arbete vid Övik Energis produktionsanläggningar.

Läs mer

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Ortvikens pappersbruk

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Ortvikens pappersbruk Skyddsinformation För anställda, entreprenörer och besökare vid Ortvikens pappersbruk Vid brand eller olycksfall ring 224 Från mobil ring 060-19 42 24 När du kommer till Ortviken Anmälningsplikt Alla besökare

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA.

AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. Innehållsförteckning 1 VÄLKOMMEN TILL NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för Sundets avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 Ackreditering All personal som arbetar på området ska vara ackrediterad i ackrediteringssystemet. Medtag giltig legitimation och anmäl dig i incheckningen

Läs mer

Entreprenadarbete på Scania

Entreprenadarbete på Scania Entreprenadarbete på Scania Du som är Entreprenör eller som arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av våra regler samt en kartskiss

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Utgåva 6 Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Åsidosättande av dessa föreskrifter Om entreprenör upprepat eller grovt åsidosätter dessa föreskrifter från Fors Bruk, kan Fors Bruk kräva att vederbörande

Läs mer

LOKAL SKYDDSINFORMATION

LOKAL SKYDDSINFORMATION LOKAL SKYDDSINFORMATION Sulfatfabriken -Höga tryck -Höga temperaturer -Farliga kemikalier Papperbruket - Stora maskiner - Höga hastigheter - Roterande delar Område/vägar -Tunga fordon -Trånga passager

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid

Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 12-10-19 dnr V 2012/443 031-789 58 98 Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Göteborgs universitet Publiceringsdatum November 2012 Publicerad

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

L kala föreskrifter. Travers

L kala föreskrifter. Travers Miljö och h Verksamhetssyst hetssyst Ansvarig utgivare utgivare: Arbetsmiljö A G.575.2.1.2 Utgåva: 5 Datum: 213-2-2 28 TRUKTIO Sida 1 (7) Husums fabrik brik L kala föreskrifter Lokala reskrifter krifter

Läs mer

ENTREPRENÖRS- REGLER

ENTREPRENÖRS- REGLER Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 1 2014.05 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete med tigersåg 2 1

Läs mer

Arbeta säkert på Forsmark

Arbeta säkert på Forsmark Arbeta säkert på Forsmark Viktiga telefonnummer Riktnummer 0173 SOS Alarm 112 Bevakningscentralen, larm 822 22 Bevakningscentralen 811 22 Växel 810 00 Huvudentré 812 59 Brandstation förman 812 55 Kontrollrum

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Foto: Peter Retsmar 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Arbetsmiljö- & Skyddsinformation 2014-03-17

Arbetsmiljö- & Skyddsinformation 2014-03-17 Arbetsmiljö- & Skyddsinformation 2014-03-17 Lag och avtal Samverkan Samlingsrum - Organisation vid gasfara Beredningsutskott (BU) SKYDDS- och Fabriks- kommitté Kemikaliegrupp Utbildningsråd Avd. grupp

Läs mer

Välkommen till oss på Martin & Servera

Välkommen till oss på Martin & Servera Välkommen till oss på Martin & Servera Bästa besökare, du som besöker någon av Martin & Serveras anläggningar berörs praktiskt av de regler som gäller hos oss. Det gäller oavsett om du är entreprenör,

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Construction Sverige AB och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING PASSERTILLSTÅND Alla som ska in till Energihamnen måste ha tillstånd, som ska visas för vakten i porten. BRANDFARLIG

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

Checklista för Systematiskt brandskyddsarbete

Checklista för Systematiskt brandskyddsarbete Bilaga beslut nr 533/04 Checklista för Systematiskt brandskyddsarbete Lagar och förordningar SFS 2003:778, Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:789, Förordning om skydd mot olyckor BFS 1993:57, Boverkets

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06 Syftet med checklistan. Bakgrund. Anläggningen är Nanotekniklaboratoriet på institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap med ett renrum där brand, explosion och utsläpp av ämnen kan orsaka skada

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2013-03-28 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

HARGS HAMN AB SKYDDSFÖRESKRIFTER

HARGS HAMN AB SKYDDSFÖRESKRIFTER HARGS HAMN AB SKYDDSFÖRESKRIFTER Skydds-, säkerhets-, arbetsmiljö och miljöföreskrifter G: Arbetsmiljö och Säkerhet_Systematiskt Arbetsmiljöarbete_3.Arbetsmiljöansvar_Skyddsföreskrifter Master 1 (11) INNEHÅLL

Läs mer

Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet

Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet Allmänna ordningsregler Samtliga besökare skall anmäla sig vid receptionen och hämtas där av besöksmottagaren. Rökning är förbjudet inom

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy är en viktig strategisk fråga för Takbolaget Roger Andersen AB. Syftet är genom god information möjliggöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 1 2014.05 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer