Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!"

Transkript

1 Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk

2 Innehåll Larmtelefon +46 (0) Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal mellan Nymölla Bruk och fackorganisationerna...4 Tillstånd krävs för arbete...4 Kontaktman...4 Samråd...4 Riskbedömning...4 Personlig skyddsutrustning...4 Tillbud, olyckfall och skada på egendom...4 Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy...5 Återsamlingsplats...6 Utrymningslarm...7 Brandskydd...7 Heta arbeten...8 Lån av utrustning...9 Bryt och lås...9 Elsäkerhet...9 Radioaktiva strålkällor...10 Skyddsanordningar...10 Yttre miljö...11 Gasfara...11 In- och utpassering samt trafikregler...12 Transporter...13 Övrigt...13 Karta återsamlingsplats och mötesplatser för akutsjukvårdare...14 Telefonlista...15 Larmtelefon +46 (0) Det är vakten som larmar räddningstjänst, ambulans och Nymölla Bruks akutsjukvårdare. Om du ringer från en interntelefon ring Larmtelefonen har passning dygnet runt. Välkommen till Nymölla Bruk Nymölla Bruk är en stor arbetsgivare med cirka 600 anställda. Vi utvecklar och tillverkar pappersmassa och finpapper. Produktionen är igång dygnet runt. I företagets arbetsmiljö- och säkerhetspolicy står att personsäkerhet och hälsa är viktigare än alla andra krav. I denna föreskrift finner du övergripande viktig information om vad som krävs i vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. I denna skrift förstås med Nymölla Bruk, Stora Enso Nymölla AB, samt med entreprenören, varje juridisk eller fysisk person som genom kontrakt med anställning hos entreprenör, utför arbete åt Nymölla Bruk. Detta omfattar även de som utför transporter till eller ifrån Nymölla Bruk då de befinner sig inom fabriksområdet. Informationen gäller även underentreprenörer. Vid olycksfall I nödsituation ring +46 (0) Interntelefon Tala om vad händelsen gäller. Sänd en person till portvakten som vägvisare åt ambulans. Sänd en person till närmaste mötesplats för akutsjukvårdare. (Se karta sida 14.) Akutsjukvårdare Nymölla Bruk har utbildade akutsjukvårdare som finns tillgängliga dygnet runt och kan vara behjälpliga vid olyckor. Akutsjukvårdare rings ut av vakten vid behov. Larmnumret är Intern telefon Vid brand Vid brand som inte omedelbart kan släckas med tillgänglig släckutrustning, handla enligt följande: Larma brandkår genom att ringa Interntelefon Tala om vad som brinner och var. Rädda personer som kan skadas av branden. Varna andra människor så att de kan sätta sig i säkerhet. Sänd tre personer till portvakten som vägvisare åt brandkår. Sänd en vägvisare till närmaste mötesplats för akutsjukvårdare. Se karta sida 14. För gasflaskor och annat i säkerhet som kan utgöra fara för explosion. Släck så långt som möjligt branden. 2 3

3 Avtal mellan Nymölla Bruk och fackorganisationerna Ett entreprenörsavtal finns som reglerar verksamheter för entreprenörer, vilket bl.a. innebär att: arbetsuppdraget skall vara självständigt, d.v.s. entreprenören eller av denne anställd person ska leda, fördela och kontrollera arbetet. arbetet kontrolleras av kontaktman. Anmärkning mot arbetets utförande skall göras till entreprenadföretagets ledning eller representant för denna. entreprenör skall godkännas av Nymölla Bruk. Detta gäller även underentreprenör. kontaktman skall delta vid slutbesiktning. Tillstånd krävs för arbete Entreprenör och dennes anställda får ett tillstånd för arbete vid Nymölla Bruk efter att ha fått information om företagets rutiner för skydd och säkerhet. Tillståndet ska kunna uppvisas vid anmodan. Giltighetstiden är ett år. Utfärdare av tillstånd är Nymölla Bruks kontaktperson. Entreprenörerna skall även ha genomgått SSG Entrés utbildning och kunna uppvisa certifikat. Samråd Det åligger entreprenörens arbetsledning att i frågor rörande skydd och säkerhet samråda med Nymölla Bruks kontaktmän. Det åligger även entreprenör att följa de föreskrifter som Nymölla Bruk i egenskap av samordningsansvarig lämnar. Iakttar entreprenör något förhållande, vilket enligt dennes mening icke är tillfredsställande från skydds- eller säkerhetssynpunkt, åligger det denne att omgående meddela kontaktmannen detta. Riskbedömning Att undersöka och bedöma risker, åtgärda och följa upp dessa ingår i Nymölla Bruks systematiska arbetsmiljöarbete. Om riskerna berör någon entreprenör ska denne medverka i bedömningen. Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning skall användas när behov finns. Entreprenörer skall tillhandahålla egen skyddsutrustning. Samtliga entreprenörer ska använda varselkläder i produktionsmiljö. Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy Nymölla Bruk utvecklar och tillverkar pappersmassa och finpapper. Arbetsmiljö- och säkerhetspolicyn baseras på Stora Ensos koncernpolicy för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Personsäkerhet och hälsa är viktigare än alla andra krav. Ingenting är så viktigt eller bråttom att det inte går att göra säkert. Ingen ska skada sig eller råka ut för arbetssjukdom vid arbete eller vistelse på Nymölla Bruk. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ska inriktas mot hälsofrämjande och förebyggande insatser. Risker ska systematiskt analyseras, utvärderas, övervakas och minimeras eller elimineras. Arbetet ska organiseras med tydlig ansvarsfördelning och så att medarbetarna uppfattar arbetet som meningsfullt, stimulerande och utvecklande. Ledningen och medarbetarna ska gemensamt ansvara för att arbetsmiljön ständigt utvecklas och förbättras, så att olycksfall och ohälsa på grund av arbetsförhållandena minimeras. Tillämplig arbetsmiljölagstiftning utgör minimikrav. Kontaktman Kontaktman är en person som är utsedd av Nymölla Bruk, som bland annat upprätthåller den dagliga samverkan med entreprenören. 4 Tillbud, olycksfall och skada på egendom Tillbud, olycksfall eller skada på egendom skall anmälas till kontaktpersonen på Nymölla Bruk. Varje medarbetare ska ta ansvar för sin egen och sina arbetskamraters arbetsmiljö. Det innebär att alla ska tänka efter före samt följa skydds- och säkerhetsinstruktioner. Varje medarbetare ska ha den kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Michael Lindemann Vd 5

4 Återsamlingsplats Utrymningslarm Larmsignal Inne i fabrikslokalerna kan vid behov utrymningslarm avges för att påkalla uppmärksamhet vid brand, gasexplosion eller annan händelse som medför risk för personskador. Se även bild för återsamlingsplats samt karta på sid 6. Prov av larm Prov av larmsignalen och VMA (viktigt meddelande till allmänheten) sker varje kvartal. Detta sker kl första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Brandskydd Utrustning för brandsläckning Befintliga brandposter inom fabriken och andra anordningar för brandsläckning får inte flyttas eller blockeras. Använda brandsläckare eller brandslangar skall ersättas via kontaktmannen. Gasflaskor Gasflaskor får endast förvaras på särskild plats markerad efter arbetsdagens slut. Backventil och bakslagsspärr skall finnas för både acetylen och oxygen (syrgas). Egenkontroll ska vara utförd. Kontaktperson brandskydd Kontaktperson i gasol- och brandskyddsfrågor är brand- och säkerhetsingenjören, se telefonlista sida 15. Återsamlingsplatsen är belägen på den stora parkeringsplatsen norr om Nymöllavägen. Återsamlingsplatsen är uppdelad på fem stationer: 1. Underhåll 2. Produktion massa 3. Produktion papper 4. Entreprenörer 5. Övriga Rökförbud Generellt rökförbud gäller inom området. Rökning får ske endast på särskilt markerade platser. Larmsignal Tuut! 0,5 sek Tuut! 0,5 sek Tuut! 0,5 sek Tuut! 1 sek 2 sek 1 sek 2 sek Besökare beger sig till den station på återsamlingsplatsen som deras värd tillhör. Faran över Totalt ca 3 min Tuuuuuuuuuuuut! Totalt ca 1 min 6 7

5 Heta arbeten För att få utföra Heta arbeten på Nymölla Bruk krävs att man har behörighet att utföra Heta arbeten, samt att man har skriftligt tillstånd Tillfälliga Heta arbeten. Tillståndet ordnas genom kontaktpersonen. Med Heta arbeten förstås svetsning, skärning med gas eller elektricitet, upphettning genom låga (t.ex. gasol) och slipning, lödning eller annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Tillstånd krävs även för arbeten vid företagets magasin för svavel i Åhus. Brand- och säkerhetsingenjör eller dennes ersättare ska vid dessa tillfällen kontaktas innan arbetets påbörjande. För permanenta verkstäder inom Nymölla Bruk behövs inte tillstånd för Heta arbeten. Entreprenören skall ha minst två stycken egna 6 kg pulversläckare med sig till området för Heta arbeten enligt Heta arbeten föreskriften. Vid Heta arbeten i explosionsklassat område, eller där brandfarliga vätskor kan finnas, skall alltid arbete godkännas av brand- och säkerhetsingenjören, liksom alla arbeten där explosiva gasblandningar kan finnas. Kontroll av brandrisk Efter utfört arbete skall noggrann kontroll ur brandrisksynpunkt utföras av ansvarig arbetsledare. Automatiskt brandlarm Inom de olika fabriksenheterna finns automatiskt brandlarmsystem. Systemen känner av värme eller rök och utlöser automatiskt larm. Kontakta brand- och säkerhetsingenjören för mer information om risken för larm och som vid behov kan ordna frånkoppling av larm. Brandvakt Om tillståndsgivare för Heta arbeten bedömer att brandvakt ska finnas med uppgift att bevaka arbetsplatsen, så ska bevakning ske under raster samt minst en timme efter avslutat arbete. Brandvakten ska ha utbildning för Heta arbeten och vid bevakningen bära varselväst. Lån av utrustning I undantagsfall kan Nymölla Bruk tillhandahålla specialverktyg, lyftredskap, transportredskap, skyddsutrustning etc. som lån. Detta sker på entreprenörens ansvar. Det åligger entreprenör att innan utrustningen tags i bruk, förvissa sig om att den från säkerhetssynpunkt är tillförlitlig samt lämplig för avsett ändamål. Entreprenör skall förvissa sig om att deras maskiner och utrustning uppfyller myndighetskrav. Lånade verktyg, redskap eller annan materiel skall återlämnas så fort som möjligt efter användning. Bryt och lås Var och en som arbetar är ansvarig för sin egen säkerhet, d.v.s. att bryta och låsa sitt eget arbetsställe även om någon annan redan brutit och låst. Vid arbete på, eller i farlig närhet av maskiner och utrustning, är det ett säkerhetskrav att dessa inte går igång och förorsakar skador på person och egendom. Enligt lag är man skyldig att använda de skyddsanordningar som finns framtagna för respektive utrustning. Följ instruktionen Bryt och Lås som erhålls av kontaktperson. Elsäkerhet 8 9 Utrymme med förhöjd elsäkerhetsrisk Vid arbete i plåtcisterner eller trånga utrymme med metallväggar skall 24 V användas för handlampor. Handhållna verktyg skall anslutas via skyddstransformator, typ Elkulan. Endast en maskin i varje uttag och med kabellängd av maximalt 34 meter. Anslutning sker med runda CEE-uttag. Färg: lila för 24 V, blå för 220 V och röd för 400 V. Vid tveksamheter kan vår automationsavdelning (ATM) rådfrågas. Elektrisk utrustning Anslutning av svetsaggregat sker normalt till 500 V-uttag av CEE-standard 63 A på cirka 200 ställen inom fabriken. I pannhuset är det kompletterat med 400 V CEE-uttag. CEE-uttag för 500 V har rund anslutningsarea med fyra stift och är utförda i svart färgmärkning. Den röda CEE-kontakten är för 400 V. Övergångar mellan CEE-uttagsdon med olika färg, t.ex. svart till röd, är förbjudet då färgmarkeringen tillsammans med styrspåret i uttaget skall förhindra inkoppling till felaktig spänning. Till 500 V 63 A uttag får endast utrustning anpassad för 63 A säkring anslutas. Handverktyg och handlampor ansluts normalt till 220 V enfas skyddsjordade uttag i hela fabriken.

6 Jordfelsbrytare Vid arbete med handhållna verktyg skall alltid jordfelsbrytare användas. Vid arbete med tillfälligt uppställda centraler för byggkraft (380/220V, 1-fas och 3-fas med högst 16 A märkström) skall dessa skyddas med jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren skall vara anpassad för uppgiften, med max 30 ma utlösningsström. Skarvsladdar Skarvsladdar av annat utförande än klass H07RN-F, A07BB-F, A07RN-F får ej användas. Radioaktiva strålkällor På företaget finns det installerade apparater som utsänder joniserande strålning. Samtliga apparater är märkta med skyltar. Skyddsavståndet är 1 meter. Strålnivån på längre avstånd än 1 meter från nivåvaktens strålskärm är så låg, att du kan vistas där hela din arbetstid. Vistelse på kortare avstånd än 1 meter bör begränsas till några timmar per vecka. Före reparationsarbete på strålkällor skall företagets kontaktperson i strålskyddsfrågor kontaktas, se telefonlista sida 15. Se även Bryt och Lås. Skyddsanordningar Avspärrning och avgränsning Tillfällig fast avspärrning som skyddsanordning skall finnas vid hål, öppning eller liknande plats där personer uppehåller sig och riskerar att skada sig genom fall, ras eller genom tramp. Med fast avspärrning menas skyddsräcken av stålrör eller trä. Fast avspärrning ska kompletteras med varningsskylt om vilken risk som avses. Övrig avgränsning med t.ex. avgränsningslina eller kedja kan användas tillfälligt för att uppmärksamma för en viss risk. Avgränsningen ska kompletteras med varningsskylt om vilken risk som föreligger. Skyltar för ovanstående finns att hämta ut på centralförrådet. Ställningar Ställningar får inte beträdas om de inte är försedda med godkännande skylt. Ställning får inte ändras av obehörig. Mobila arbetsplattformar Användning av mobil plattform kräver uppvisande av dokumenterat intyg för sådant redskap enligt AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning). Mobil plattform skall alltid städas och sättas på laddning efter avslutad dag. Travers och övriga lyftanordningar I samband med produktion eller underhållsarbete förekommer olika typer av lyft. All sådan verksamhet är inramad av olika föreskrifter och anvisningar samt standard som alla strävar mot för att göra lyften säkra och fria från olyckshändelser. Alla lyftanordningar får endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. av körtillstånd ska säkerställa att traversföraren har kunskap om kraven och gällande instruktioner samt relevanta delar av traversens uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll. Yttre miljö Miljöstörande arbete Vid arbeten, som kan innebära störning på den yttre miljön, såsom utsläpp av miljöfarliga ämnen i vatten, luft eller vid störande buller, skall innan arbetet påbörjas kontaktmannen underrättas och tillstånd för verksamheten begäras. Entreprenörer skall följa de instruktioner som finns. Vid incidenter skall kontaktperson meddelas. Avlopp Avloppsledningar av provisorisk eller permanent karaktär får ej kopplas till befintligt avloppssystem utan tillstånd. Kemikalier Entreprenör skall i god tid överlämna säkerhetsdatablad till kontaktman över de kemiska produkter som skall användas eller föras in. Nymölla Bruks kemikaliegrupp avgör om och hur respektive produkt får användas. Restprodukt skall återtas av entreprenören efter slutfört arbete om inte annat framgår av avtal. Källsortering av avfall Allt avfall ska källsorteras vilket gör materialåtervinning och energiutvinning möjligt. För att källsorteringen skall fungera är det viktigt att alla som arbetar på företaget tar sitt ansvar. Broschyren Så här fungerar vår källsortering för entreprenörer beskriver kortfattat Nymölla Bruks källsortering av avfall. Gasfara Vid Nymölla Bruk används gas i form av bland annat gasol. Denna är explosiv och tyngre än luft, varför gasen vid svaga luftströmmar kan ligga kvar vid mark, golv eller i låga utrymmen. Svaveldioxidgas tillverkas och används i syraberedningen i pannhuset. Även i kokeriet kan det förekomma svaveldioxidgas. Gas i form av svavelväte kan bildas i cisterner, brunnar, kulvertar och reningsanläggningar. Den är extremt brandfarlig och kan vara giftig vid inandning. Vid hög koncentration avtrubbas snabbt luktsinnet så att gasen uppfattas som luktlös. Andningsskydd skall medföras vid arbete på ställen där gas kan förekomma. Utrustning för undsättning finns i manöverrum, verkstad vid massafabriken och förrådet. Vid gasläcka eller förekomst av gas meddela kontaktperson. Avfall ska sorteras i rätt container. För att använda travers krävs körtillstånd, vilket utfärdas av arbetsledaren. Utfärdaren 10 11

7 In- och utpassering samt trafikregler Stämpling Till Nymölla Bruks inhägnade område är tillträde förbjudet för obehöriga. Entreprenör som har arbete att utföra inom fabriksområdet erhåller ett passerkort som ska registreras vid varje in- och utpassering vid vakten. Har inget kort erhållits skall anmälan göras i vakten. Registreringen är en säkerhetsåtgärd för att snabbare kunna göra eftersökning av saknade personer vid eventuell utrymning. Minderåriga Personer under 18 år måste ha kontaktpersonens godkännande för att vistas på Nymölla Bruks område och gäller enbart för vistelse i riskfri miljö. In- och utpassering med fordon För fordon som inte är registrerade på Nymölla Bruk krävs ett fordonspass för inpassering. Fordonspasset beviljas av brand- och säkerhetsingenjören. Fordon, som behöver användas för enstaka in- och utforsling av för arbetet nödvändigt materiel, tyngre verktyg och dylikt, får efter vaktens bedömning införas på fabriksområdet. Skada på byggnader, materiel eller övrigt som orsakas av fordon, vilket med eller utan tillstånd införts på fabriksområdet, ska anmälas till kontaktpersonen. Införsel- och utpasseringskontroll Har man fått ett generellt eller tillfälligt tillstånd att föra in fordon på fabriksområdet, är man därmed också skyldig att om så begärs finna sig i att införsel- och utpasseringskontroll av fordon förekommer. Förarbevis/körtillstånd Vid Nymölla Bruk får endast personer som genomgått särskild förarutbildning framföra arbetsfordon som t.ex. truck och hjullastare. Dessutom krävs ett körtillstånd som utfärdats av respektive kontaktperson. Förare av entreprenadmaskiner och andra fordon eller kranar skall ha kompetens som fastställts av myndighet eller vad som överenskommits i avtal. Trafikregler Trafikförordningen gäller inom området. Hastighet inom fabriksområdet är maximerad till 30 km/tim. Korsande järnvägs- och vägtrafik förekommer. Uppställning av fordon på gångstråk och vägar är förbjuden. Lastning och lossning skall ske på anvisad plats. Parkering All parkering sker utanför fabriksområdet på parkeringarna norr om bruket. (Se karta sida 6.) Transporter Ankommande gods Allt gods levereras till godsmottagningen vid centralförrådet eller annan plats som anvisas. Ved- och flistransporter Ved- och flistransportörer ska använda östra infarten vid virkesmätarna. Gällande säkerhetsbestämmelser finns i foldern Manualer och instruktioner, Gemensamma arbets- och skyddsregler för rundvedsåkare, hamnåkare, flisåkare, bränsleåkare, renseripersonal och virkesmätare. Foldern finns tillgänglig hos virkesmätarna eller kan fås av personal på renseriet. Övrigt Ordning och reda Det viktigt att entreprenören ser till att det råder ordning och reda på arbetsplatsen. I de fall Nymölla Bruk tillhandahåller entreprenören och dennes anställda personalrum, tvättrum och toaletter vid arbetsplatsen, ska endast anvisade lokaler nyttjas. Entreprenörens åtagande anses inte slutfört förrän arbetsplatsen är avröjd och städad. En alkohol och drogfri miljö Alkohol eller droger får inte föras in eller användas inom Nymölla Bruks område. Påverkade personer skall rapporteras till kontaktpersonen för åtgärd. Stickkontroller genomförs. Fotograferings- och videoförbud Fotograferings- och filmningsförbud gäller inom hela fabriksområdet om inte tillstånd erhållits av kontaktperson eller Brand- och säkerhetsingenjör. Större reparationsstopp Vid större stopp sker samordning av skyddsverksamheten enligt särskilda rutiner. Entreprenör är skyldig att medverka i de möten som förekommer i samband med detta

8 Återsamlingsplats Mötesplatser för akutsjukvårdare Telefonlista Larmnummer Växeln Vakten Arbetsmiljöingenjör Brand- och säkerhetsingenjör samt anläggningsskötare för brandlarm Gasolföreståndare Arbetsställets huvudskyddsombud Ersättare Kontaktperson i strålskyddsfrågor

9 Stora Enso Printing and ReadingNymölla Bruk NYMÖLLA Tfn. +46 (0) December 2012

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer för entreprenörer 1(16) Ansvarig utgivare Arbetsmiljöingenjör Handläggare Arbetsmiljöingenjör Utgåveidentifiering Tänk efter före! Larmnummer 01046-44 210, (internt 44 210) 2(16) Välkommen till utvecklar

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer för entreprenörer 1(17) Ansvarig utgivare Arbetsmiljöingenjör Handläggare Arbetsmiljöingenjör Utgåveidentifiering Tänk efter före! Larmnummer 01046-44 210, (internt 44 210) 2(17) Välkommen till utvecklar

Läs mer

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR INNEHÅLL 1 BEHÖRIGHET SID 1 VID AKUT BEHOV AV HJÄLP: RING 112 2 ANMÄLAN SID 3 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar Säkerhets- & ordningsföreskrifter för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar 1 Vid akut behov av hjälp: Ring 112 2 Innehåll 1 Behörighet Sid 4 2 Anmälan Sid 6 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK LARMNUMMER 0650-288 88 Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK Viktig information för alla besökare! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter LARMNUMMER 0650-288 88 Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter VID IGGESUNDS BRUK IGGESUNDS BRUK SKÄRNÄS STRÖMSBRUK VIKTIG INFORMATION FÖR ALLA! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14 Hylte Bruks lokala del av SSGs ENTRE De deltagande företagens ambition med dett gemensamma regelverket är att öka säkerheten för de arbeten som ska utföras på respektive arbetsplats. Inom bruket är en

Läs mer

Hylte Bruks lokala del av SSGs Entre "ACCESS"

Hylte Bruks lokala del av SSGs Entre ACCESS C 2016-12-02 1 (7) Hylte Bruks lokala del av SSGs Entre "ACCESS" De deltagande företagens ambition med det gemensamma regelverket är att öka säkerheten för de arbeten som ska utföras på respektive arbetsplats.

Läs mer

Steg 2 Arbetsmiljöintroduktion

Steg 2 Arbetsmiljöintroduktion Södra Cell Värö Arbetsmiljö- och miljöinformation till entreprenörer Steg 1 SSG Entré Steg 2 Arbetsmiljöintroduktion SCV Steg 3 Information om uppdraget Arbetsmiljö- och miljöinformation Södra Cell Värö

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken

Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken Denna information hjälper dig som entreprenör och dina medarbetare att kunna arbeta säkert i våra anläggningar. Informationen nedan utgör komplement till den

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

Mälarenergi AO Vatten

Mälarenergi AO Vatten UTFÄRDARE Lindkvist Anna Allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter Kungsängsverket ANDRA DOKUMENT G000-BC000 Kompletterande elsäkerhetsanvisning UTFÄRDAT DATUM 2016-03-02 REVISIONSINTERVA LL 1 år ISO

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Bilaga 1.4 Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler (dat.2013-12-18) Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler för Omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet.

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet. 1 (5) Vår arbetsmiljö En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam verksamhet. Alla har rätt att komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Vårt mål är skadefria

Läs mer

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning Ansvarsregler och Ansvarsfördelning SveMin-seminarium i Luleå 2015-11-18 Maria Hagberg Forss Hagberg Forss Juridik AB 1 Arbetsmiljölagens regler om ansvar - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Brandskyddsregler Älvkarleby kommun. 1(5)

Brandskyddsregler Älvkarleby kommun. 1(5) Brandskyddsregler Älvkarleby kommun. 1(5) Antagen av kommunfullmäktige KF 89, 2016-10-26 2(5) 3(5) Tillämpning Dessa regler skall tillämpas inom all verksamhet inom Älvkarleby kommun. Definitioner Fastighetsägaren

Läs mer

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar Syfte med dokumentet Detta dokument fastställer de arbets- och miljökrav som en entreprenör/leverantör och underleverantör (kallad E) som arbetar på uppdrag av Käppalaförbundet skall känna till. Det gäller

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Giltig fr.o.m. 2014-07-03 1(6) Denna skrift innehåller information för att kunna utföra ett säkert arbete vid Övik Energis produktionsanläggningar.

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S Sida 1(9) -chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15 Syfte Att inga anställda eller entreprenörer som arbetar på Sims ska skada sig själva, vår egendom eller den yttre miljö. Ansvar För att rutinen efterlevs

Läs mer

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat 1 av 5 015-01-01 14-1-31 5. BRANDSKYDDSREGLER 5.1. Generella brandskyddsregler Regler för att förebygga brands uppkomst Intyg för "heta arbeten" avkrävs alla hantverkare som använder svets, värmepistoler

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen

Arbeta säkert i Energihamnen LARMVÄGAR BRAND 1. Rädda människoliv. 2. Larma Räddningstjänsten via 112. 3. Informera Skarviksporten på 031-368 75 05 att du larmat Räddningstjänsten. 4. Påbörja släckningsarbetet. RÄDDA LARMA SLÄCK Arbeta

Läs mer

Arbetsplatsregler Driftområde Örebro

Arbetsplatsregler Driftområde Örebro E.ON Värme Arbetsplatsregler Driftområde Örebro eon.se S-502_Broschyr_Arbetsplatsregler_Örebro_v2.indd 1 2015-06-24 10 Safety F1RST Vi bryr oss om våra kollegor Vi avbryter arbete som utgör fara Vi lär

Läs mer

Process Sida 1(10) SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15

Process Sida 1(10) SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15 Process Sida 1(10) -chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15 Syfte Att inga anställda eller entreprenörer som arbetar på Sims ska skada sig själva, vår egendom eller den yttre miljö. Ansvar För att rutinen

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB

ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 4 DEFINITIONER... 5 SKYLDIGHETER OCH ANSVAR... 6 ALLMÄNNA KRAV... 6. UTBILDNING/INFORMATION... 6.2

Läs mer

ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB

ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 SYFTE... 1 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 1 4 DEFINITIONER... 1 5 SKYLDIGHETER OCH ANSVAR... 1 6 ALLMÄNNA KRAV... 1 6.1 UTBILDNING/INFORMATION...

Läs mer

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Ortvikens pappersbruk

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Ortvikens pappersbruk Skyddsinformation För anställda, entreprenörer och besökare vid Ortvikens pappersbruk Vid brand eller olycksfall ring 224 Från mobil ring 060-19 42 24 När du kommer till Ortviken Anmälningsplikt Alla besökare

Läs mer

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Jag har mottagit den personliga skyddsutrustningen i bilaga 1.1. Jag har fått information om när den ska användas Jag är personligen ansvarig för att utrustningen

Läs mer

Säkerhetsregler Gävle Hamn

Säkerhetsregler Gävle Hamn 2012-07-01 Säkerhetsregler Gävle Hamn Innehållsförteckning Terminalkarta 3 Samordningsansvaret 4 5 Allmänna säkerhetsregler 6 Trafikregler 7 Vid arbeten i Gävle Hamn 8 9 Behörighet och passerkort 10 11

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning:

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning: Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder Innehållsförteckning: 1. Ordnings- och skyddsregler på arbetsområdet 2. Transporter 3. Miljö 4. Arbete med särskild risk 5. Personlig skyddsutrustning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET

VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET Till entreprenörer eller tillfälligt anställda på VA-enheten i Svedala VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET 1 VÄLKOMMEN TILL VA-ENHETEN I SVEDALA Vi vill i denna folder göra dig som entreprenör eller tillfälligt

Läs mer

Checklista för arbetsmiljön inom lantbruket

Checklista för arbetsmiljön inom lantbruket Dokumentnamn Checklista för arbetsmiljön inom lantbruket Företag/Gård Datum Deltagare Så här använder du checklistan Checklistan består av denna allmänna del som består av två avsnitt: 1. Arbetsledning

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA.

AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. Innehållsförteckning 1 VÄLKOMMEN TILL NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS

Läs mer

EFTERLYSANDE SKYLTAR SIDA 2-6 BRANDSKYLTAR SIDA 7-11 VARNINGSSKYLTAR SIDA 12-16 FÖRBUDSSKYLTAR SIDA 17-20 NÖDSKYLTAR SIDA 21-22 PÅBUDSSKYLTAR SIDA 23

EFTERLYSANDE SKYLTAR SIDA 2-6 BRANDSKYLTAR SIDA 7-11 VARNINGSSKYLTAR SIDA 12-16 FÖRBUDSSKYLTAR SIDA 17-20 NÖDSKYLTAR SIDA 21-22 PÅBUDSSKYLTAR SIDA 23 EFTERLYSANDE SKYLTAR SIDA 2-6 BRANDSKYLTAR SIDA 7-11 VARNINGSSKYLTAR SIDA 12-16 FÖRBUDSSKYLTAR SIDA 17-20 NÖDSKYLTAR SIDA 21-22 PÅBUDSSKYLTAR SIDA 23 ORDNINGSSKYLTAR SIDA 24 GOLV & TRAPPSTEGSMARKERING

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för yttre avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa F5 L kl -l6ö6!-i^ ^E^ -^^^ 12 ^ ^s^ w ^,' \ Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa arbetsmiljö-, miljö-, brandskydds-, strålskydds- och säkerhetsfrågor

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Sekretessmärkning. Företagsintern 1 av 10. Författare Datum Arkiveringstid Hultman, Sören år

Sekretessmärkning. Företagsintern 1 av 10. Författare Datum Arkiveringstid Hultman, Sören år Instruktion 109631/9.0 Företagsintern 1 av 10 Författare Datum Arkiveringstid Hultman, Sören 2017-04-05 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Branteryd, Kristina 2017-03-31 2020-03-31 Arbetstillstånd

Läs mer

Arbetsmiljöverkets synpunkter på arbetsplatsens utformning. Carola af Klinteberg

Arbetsmiljöverkets synpunkter på arbetsplatsens utformning. Carola af Klinteberg Arbetsmiljöverkets synpunkter på arbetsplatsens utformning Carola af Klinteberg Regler om brandfarlig vara - AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker 1. Undersök och identifiera kemiska riskkällor 2. Förteckna

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Vargskinnets samfällighetsförening. Uppgifter om Vargskinnets samfällighetsförening i Västerås BESÖKSADRESS TILL ARBETSPLATSEN.

Arbetsmiljöplan. Vargskinnets samfällighetsförening. Uppgifter om Vargskinnets samfällighetsförening i Västerås BESÖKSADRESS TILL ARBETSPLATSEN. Uppgifter om i Västerås BYGGHERRE c/o Per Wahlström Högviltsvägen 37 722 42 Västerås BYGGHERRENS KONTAKTPERSON Namn Telefon Fax E-post PROJEKTERING Per Wahlström 070-6862857 pewa2711@gmail.com Organisation

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Arbeta säkert på Forsmark

Arbeta säkert på Forsmark Arbeta säkert på Forsmark Viktiga telefonnummer Riktnummer 0173 SOS Alarm 112 Bevakningscentralen, larm 822 22 Bevakningscentralen 811 22 Växel 810 00 Huvudentré 812 59 Brandstation förman 812 55 Kontrollrum

Läs mer

Vika Avfallsanläggning

Vika Avfallsanläggning Vika Avfallsanläggning Miljö och säkerhetsföreskrifter Välkommen till Tekniska verken/vika avfallsanläggning Dessa föreskrifter gäller för egen personal, entreprenörer samt tillfälliga besökare som befinner

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde

Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde Se upp! Råd och anvisningar till dig som arbetar på spårområde 1 Säkerheten kommer först! Jernhusen sätter säkerheten främst i alla avseenden. Säkerheten är alltid prioriterad, även framför att färdigställa

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson Välkomna Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson 031-786 1136 0705-640457 annhild.larsson@gu.se Arbetsmiljö är lokaler, maskiner och utrustning farliga ämnen arbetets organisation arbetsuppgifternas

Läs mer

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan.

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan. Strategiskt Dokumentnummer 2885 Version 5.0 Fastställt: 2015-11-01 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Fredriksson Ronny, SHT Handläggare: Linhammar Sofia, SHT Förändringar från senaste

Läs mer

Att söka tillstånd för gasol på restaurang

Att söka tillstånd för gasol på restaurang Att söka tillstånd för gasol på restaurang Gasol är för många en självklarhet på restaurang på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. Gasol används bland annat till spisar, ugnar, grillar och

Läs mer

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 Ackreditering All personal som arbetar på området ska vara ackrediterad i ackrediteringssystemet. Medtag giltig legitimation och anmäl dig i incheckningen

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för Sundets avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Utgåva 6 Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Åsidosättande av dessa föreskrifter Om entreprenör upprepat eller grovt åsidosätter dessa föreskrifter från Fors Bruk, kan Fors Bruk kräva att vederbörande

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete med tigersåg 2 1

Läs mer

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012 Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan 2 (11) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK 3 UPPGIFTER OM PROJEKTNAMN 4 ADRESS

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum

Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2010-09-13 R.10 Lars Eliasson/Börje Hjorth Karin Sjöndin

Läs mer

L kala föreskrifter. Travers

L kala föreskrifter. Travers Miljö och h Verksamhetssyst hetssyst Ansvarig utgivare utgivare: Arbetsmiljö A G.575.2.1.2 Utgåva: 5 Datum: 213-2-2 28 TRUKTIO Sida 1 (7) Husums fabrik brik L kala föreskrifter Lokala reskrifter krifter

Läs mer

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid.

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid. Dokumenttyp Verksamhetsområde Instruktion 1 (10) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Stefan Halldén Tfn: 08-4100 26 John Boldt-Christmas 2015-0-06 2 (10) 1. Inledning Hagalund är Sveriges största

Läs mer

2012-12-03 Tills vidare S2 Värmeverket/Askersund/Sverige

2012-12-03 Tills vidare S2 Värmeverket/Askersund/Sverige VATTENFALL HEAT SWEDEN OPERATIONS Verksamhet Säkerhet-Hälsa-Miljö DMS 1002413952:6 Handläggare Christer Gustafson Granskat av Stefan Karlsson Godkänt av Berit Sanded Giltig från Giltig till S-klass Anläggning/Ort/Land

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Foto: Peter Retsmar 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Arbetsplatsregler Produktionsanläggningar Stockholm

Arbetsplatsregler Produktionsanläggningar Stockholm E.ON Värme Arbetsplatsregler Produktionsanläggningar Stockholm eon.se -502_Broschyr_Arbetsplatsregler_Sthlm_v3.indd 1 2015-06-24 0 Safety F1RST Vi bryr oss om våra kollegor Vi avbryter arbete som utgör

Läs mer

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav.

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav. 1 (6) 1. Allmänt Arbete i närheten av och med elledningar är en vanlig och farlig situation för oss, endera väl synlig luftledning eller som ledning under mark. Nedan finns beskrivet arbetssättet som ska

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid

Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 12-10-19 dnr V 2012/443 031-789 58 98 Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Göteborgs universitet Publiceringsdatum November 2012 Publicerad

Läs mer

LOKAL SKYDDSINFORMATION

LOKAL SKYDDSINFORMATION LOKAL SKYDDSINFORMATION Sulfatfabriken -Höga tryck -Höga temperaturer -Farliga kemikalier Papperbruket - Stora maskiner - Höga hastigheter - Roterande delar Område/vägar -Tunga fordon -Trånga passager

Läs mer

Entreprenadarbete på Scania

Entreprenadarbete på Scania Entreprenadarbete på Scania Du som är Entreprenör eller som arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av våra regler samt en kartskiss

Läs mer

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 1(11) Upprättat av: Åke Filubelli Granskat av: Harald Schaffhauser Fastställd av: Gun Eriksson Gäller fr o m 2016-03-21 Tom 2017-08-31 sinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 2(11) Versionshistorik

Läs mer

Säkerhet och ordning

Säkerhet och ordning Säkerhet och ordning För våra entreprenörer och deras anställda. Berörd personal som utför arbete i Oxelösunds Hamn, ska känna till innehållet i denna folder och vid anmodan kvittera mottagandet. Personalutgåva

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST Version: 2013-02-27 2(6) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer. För

Läs mer