Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!"

Transkript

1 Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk

2 Innehåll Larmtelefon +46 (0) Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal mellan Nymölla Bruk och fackorganisationerna...4 Tillstånd krävs för arbete...4 Kontaktman...4 Samråd...4 Riskbedömning...4 Personlig skyddsutrustning...4 Tillbud, olyckfall och skada på egendom...4 Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy...5 Återsamlingsplats...6 Utrymningslarm...7 Brandskydd...7 Heta arbeten...8 Lån av utrustning...9 Bryt och lås...9 Elsäkerhet...9 Radioaktiva strålkällor...10 Skyddsanordningar...10 Yttre miljö...11 Gasfara...11 In- och utpassering samt trafikregler...12 Transporter...13 Övrigt...13 Karta återsamlingsplats och mötesplatser för akutsjukvårdare...14 Telefonlista...15 Larmtelefon +46 (0) Det är vakten som larmar räddningstjänst, ambulans och Nymölla Bruks akutsjukvårdare. Om du ringer från en interntelefon ring Larmtelefonen har passning dygnet runt. Välkommen till Nymölla Bruk Nymölla Bruk är en stor arbetsgivare med cirka 600 anställda. Vi utvecklar och tillverkar pappersmassa och finpapper. Produktionen är igång dygnet runt. I företagets arbetsmiljö- och säkerhetspolicy står att personsäkerhet och hälsa är viktigare än alla andra krav. I denna föreskrift finner du övergripande viktig information om vad som krävs i vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. I denna skrift förstås med Nymölla Bruk, Stora Enso Nymölla AB, samt med entreprenören, varje juridisk eller fysisk person som genom kontrakt med anställning hos entreprenör, utför arbete åt Nymölla Bruk. Detta omfattar även de som utför transporter till eller ifrån Nymölla Bruk då de befinner sig inom fabriksområdet. Informationen gäller även underentreprenörer. Vid olycksfall I nödsituation ring +46 (0) Interntelefon Tala om vad händelsen gäller. Sänd en person till portvakten som vägvisare åt ambulans. Sänd en person till närmaste mötesplats för akutsjukvårdare. (Se karta sida 14.) Akutsjukvårdare Nymölla Bruk har utbildade akutsjukvårdare som finns tillgängliga dygnet runt och kan vara behjälpliga vid olyckor. Akutsjukvårdare rings ut av vakten vid behov. Larmnumret är Intern telefon Vid brand Vid brand som inte omedelbart kan släckas med tillgänglig släckutrustning, handla enligt följande: Larma brandkår genom att ringa Interntelefon Tala om vad som brinner och var. Rädda personer som kan skadas av branden. Varna andra människor så att de kan sätta sig i säkerhet. Sänd tre personer till portvakten som vägvisare åt brandkår. Sänd en vägvisare till närmaste mötesplats för akutsjukvårdare. Se karta sida 14. För gasflaskor och annat i säkerhet som kan utgöra fara för explosion. Släck så långt som möjligt branden. 2 3

3 Avtal mellan Nymölla Bruk och fackorganisationerna Ett entreprenörsavtal finns som reglerar verksamheter för entreprenörer, vilket bl.a. innebär att: arbetsuppdraget skall vara självständigt, d.v.s. entreprenören eller av denne anställd person ska leda, fördela och kontrollera arbetet. arbetet kontrolleras av kontaktman. Anmärkning mot arbetets utförande skall göras till entreprenadföretagets ledning eller representant för denna. entreprenör skall godkännas av Nymölla Bruk. Detta gäller även underentreprenör. kontaktman skall delta vid slutbesiktning. Tillstånd krävs för arbete Entreprenör och dennes anställda får ett tillstånd för arbete vid Nymölla Bruk efter att ha fått information om företagets rutiner för skydd och säkerhet. Tillståndet ska kunna uppvisas vid anmodan. Giltighetstiden är ett år. Utfärdare av tillstånd är Nymölla Bruks kontaktperson. Entreprenörerna skall även ha genomgått SSG Entrés utbildning och kunna uppvisa certifikat. Samråd Det åligger entreprenörens arbetsledning att i frågor rörande skydd och säkerhet samråda med Nymölla Bruks kontaktmän. Det åligger även entreprenör att följa de föreskrifter som Nymölla Bruk i egenskap av samordningsansvarig lämnar. Iakttar entreprenör något förhållande, vilket enligt dennes mening icke är tillfredsställande från skydds- eller säkerhetssynpunkt, åligger det denne att omgående meddela kontaktmannen detta. Riskbedömning Att undersöka och bedöma risker, åtgärda och följa upp dessa ingår i Nymölla Bruks systematiska arbetsmiljöarbete. Om riskerna berör någon entreprenör ska denne medverka i bedömningen. Personlig skyddsutrustning Skyddsutrustning skall användas när behov finns. Entreprenörer skall tillhandahålla egen skyddsutrustning. Samtliga entreprenörer ska använda varselkläder i produktionsmiljö. Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy Nymölla Bruk utvecklar och tillverkar pappersmassa och finpapper. Arbetsmiljö- och säkerhetspolicyn baseras på Stora Ensos koncernpolicy för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Personsäkerhet och hälsa är viktigare än alla andra krav. Ingenting är så viktigt eller bråttom att det inte går att göra säkert. Ingen ska skada sig eller råka ut för arbetssjukdom vid arbete eller vistelse på Nymölla Bruk. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ska inriktas mot hälsofrämjande och förebyggande insatser. Risker ska systematiskt analyseras, utvärderas, övervakas och minimeras eller elimineras. Arbetet ska organiseras med tydlig ansvarsfördelning och så att medarbetarna uppfattar arbetet som meningsfullt, stimulerande och utvecklande. Ledningen och medarbetarna ska gemensamt ansvara för att arbetsmiljön ständigt utvecklas och förbättras, så att olycksfall och ohälsa på grund av arbetsförhållandena minimeras. Tillämplig arbetsmiljölagstiftning utgör minimikrav. Kontaktman Kontaktman är en person som är utsedd av Nymölla Bruk, som bland annat upprätthåller den dagliga samverkan med entreprenören. 4 Tillbud, olycksfall och skada på egendom Tillbud, olycksfall eller skada på egendom skall anmälas till kontaktpersonen på Nymölla Bruk. Varje medarbetare ska ta ansvar för sin egen och sina arbetskamraters arbetsmiljö. Det innebär att alla ska tänka efter före samt följa skydds- och säkerhetsinstruktioner. Varje medarbetare ska ha den kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Michael Lindemann Vd 5

4 Återsamlingsplats Utrymningslarm Larmsignal Inne i fabrikslokalerna kan vid behov utrymningslarm avges för att påkalla uppmärksamhet vid brand, gasexplosion eller annan händelse som medför risk för personskador. Se även bild för återsamlingsplats samt karta på sid 6. Prov av larm Prov av larmsignalen och VMA (viktigt meddelande till allmänheten) sker varje kvartal. Detta sker kl första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Brandskydd Utrustning för brandsläckning Befintliga brandposter inom fabriken och andra anordningar för brandsläckning får inte flyttas eller blockeras. Använda brandsläckare eller brandslangar skall ersättas via kontaktmannen. Gasflaskor Gasflaskor får endast förvaras på särskild plats markerad efter arbetsdagens slut. Backventil och bakslagsspärr skall finnas för både acetylen och oxygen (syrgas). Egenkontroll ska vara utförd. Kontaktperson brandskydd Kontaktperson i gasol- och brandskyddsfrågor är brand- och säkerhetsingenjören, se telefonlista sida 15. Återsamlingsplatsen är belägen på den stora parkeringsplatsen norr om Nymöllavägen. Återsamlingsplatsen är uppdelad på fem stationer: 1. Underhåll 2. Produktion massa 3. Produktion papper 4. Entreprenörer 5. Övriga Rökförbud Generellt rökförbud gäller inom området. Rökning får ske endast på särskilt markerade platser. Larmsignal Tuut! 0,5 sek Tuut! 0,5 sek Tuut! 0,5 sek Tuut! 1 sek 2 sek 1 sek 2 sek Besökare beger sig till den station på återsamlingsplatsen som deras värd tillhör. Faran över Totalt ca 3 min Tuuuuuuuuuuuut! Totalt ca 1 min 6 7

5 Heta arbeten För att få utföra Heta arbeten på Nymölla Bruk krävs att man har behörighet att utföra Heta arbeten, samt att man har skriftligt tillstånd Tillfälliga Heta arbeten. Tillståndet ordnas genom kontaktpersonen. Med Heta arbeten förstås svetsning, skärning med gas eller elektricitet, upphettning genom låga (t.ex. gasol) och slipning, lödning eller annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Tillstånd krävs även för arbeten vid företagets magasin för svavel i Åhus. Brand- och säkerhetsingenjör eller dennes ersättare ska vid dessa tillfällen kontaktas innan arbetets påbörjande. För permanenta verkstäder inom Nymölla Bruk behövs inte tillstånd för Heta arbeten. Entreprenören skall ha minst två stycken egna 6 kg pulversläckare med sig till området för Heta arbeten enligt Heta arbeten föreskriften. Vid Heta arbeten i explosionsklassat område, eller där brandfarliga vätskor kan finnas, skall alltid arbete godkännas av brand- och säkerhetsingenjören, liksom alla arbeten där explosiva gasblandningar kan finnas. Kontroll av brandrisk Efter utfört arbete skall noggrann kontroll ur brandrisksynpunkt utföras av ansvarig arbetsledare. Automatiskt brandlarm Inom de olika fabriksenheterna finns automatiskt brandlarmsystem. Systemen känner av värme eller rök och utlöser automatiskt larm. Kontakta brand- och säkerhetsingenjören för mer information om risken för larm och som vid behov kan ordna frånkoppling av larm. Brandvakt Om tillståndsgivare för Heta arbeten bedömer att brandvakt ska finnas med uppgift att bevaka arbetsplatsen, så ska bevakning ske under raster samt minst en timme efter avslutat arbete. Brandvakten ska ha utbildning för Heta arbeten och vid bevakningen bära varselväst. Lån av utrustning I undantagsfall kan Nymölla Bruk tillhandahålla specialverktyg, lyftredskap, transportredskap, skyddsutrustning etc. som lån. Detta sker på entreprenörens ansvar. Det åligger entreprenör att innan utrustningen tags i bruk, förvissa sig om att den från säkerhetssynpunkt är tillförlitlig samt lämplig för avsett ändamål. Entreprenör skall förvissa sig om att deras maskiner och utrustning uppfyller myndighetskrav. Lånade verktyg, redskap eller annan materiel skall återlämnas så fort som möjligt efter användning. Bryt och lås Var och en som arbetar är ansvarig för sin egen säkerhet, d.v.s. att bryta och låsa sitt eget arbetsställe även om någon annan redan brutit och låst. Vid arbete på, eller i farlig närhet av maskiner och utrustning, är det ett säkerhetskrav att dessa inte går igång och förorsakar skador på person och egendom. Enligt lag är man skyldig att använda de skyddsanordningar som finns framtagna för respektive utrustning. Följ instruktionen Bryt och Lås som erhålls av kontaktperson. Elsäkerhet 8 9 Utrymme med förhöjd elsäkerhetsrisk Vid arbete i plåtcisterner eller trånga utrymme med metallväggar skall 24 V användas för handlampor. Handhållna verktyg skall anslutas via skyddstransformator, typ Elkulan. Endast en maskin i varje uttag och med kabellängd av maximalt 34 meter. Anslutning sker med runda CEE-uttag. Färg: lila för 24 V, blå för 220 V och röd för 400 V. Vid tveksamheter kan vår automationsavdelning (ATM) rådfrågas. Elektrisk utrustning Anslutning av svetsaggregat sker normalt till 500 V-uttag av CEE-standard 63 A på cirka 200 ställen inom fabriken. I pannhuset är det kompletterat med 400 V CEE-uttag. CEE-uttag för 500 V har rund anslutningsarea med fyra stift och är utförda i svart färgmärkning. Den röda CEE-kontakten är för 400 V. Övergångar mellan CEE-uttagsdon med olika färg, t.ex. svart till röd, är förbjudet då färgmarkeringen tillsammans med styrspåret i uttaget skall förhindra inkoppling till felaktig spänning. Till 500 V 63 A uttag får endast utrustning anpassad för 63 A säkring anslutas. Handverktyg och handlampor ansluts normalt till 220 V enfas skyddsjordade uttag i hela fabriken.

6 Jordfelsbrytare Vid arbete med handhållna verktyg skall alltid jordfelsbrytare användas. Vid arbete med tillfälligt uppställda centraler för byggkraft (380/220V, 1-fas och 3-fas med högst 16 A märkström) skall dessa skyddas med jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren skall vara anpassad för uppgiften, med max 30 ma utlösningsström. Skarvsladdar Skarvsladdar av annat utförande än klass H07RN-F, A07BB-F, A07RN-F får ej användas. Radioaktiva strålkällor På företaget finns det installerade apparater som utsänder joniserande strålning. Samtliga apparater är märkta med skyltar. Skyddsavståndet är 1 meter. Strålnivån på längre avstånd än 1 meter från nivåvaktens strålskärm är så låg, att du kan vistas där hela din arbetstid. Vistelse på kortare avstånd än 1 meter bör begränsas till några timmar per vecka. Före reparationsarbete på strålkällor skall företagets kontaktperson i strålskyddsfrågor kontaktas, se telefonlista sida 15. Se även Bryt och Lås. Skyddsanordningar Avspärrning och avgränsning Tillfällig fast avspärrning som skyddsanordning skall finnas vid hål, öppning eller liknande plats där personer uppehåller sig och riskerar att skada sig genom fall, ras eller genom tramp. Med fast avspärrning menas skyddsräcken av stålrör eller trä. Fast avspärrning ska kompletteras med varningsskylt om vilken risk som avses. Övrig avgränsning med t.ex. avgränsningslina eller kedja kan användas tillfälligt för att uppmärksamma för en viss risk. Avgränsningen ska kompletteras med varningsskylt om vilken risk som föreligger. Skyltar för ovanstående finns att hämta ut på centralförrådet. Ställningar Ställningar får inte beträdas om de inte är försedda med godkännande skylt. Ställning får inte ändras av obehörig. Mobila arbetsplattformar Användning av mobil plattform kräver uppvisande av dokumenterat intyg för sådant redskap enligt AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning). Mobil plattform skall alltid städas och sättas på laddning efter avslutad dag. Travers och övriga lyftanordningar I samband med produktion eller underhållsarbete förekommer olika typer av lyft. All sådan verksamhet är inramad av olika föreskrifter och anvisningar samt standard som alla strävar mot för att göra lyften säkra och fria från olyckshändelser. Alla lyftanordningar får endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. av körtillstånd ska säkerställa att traversföraren har kunskap om kraven och gällande instruktioner samt relevanta delar av traversens uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll. Yttre miljö Miljöstörande arbete Vid arbeten, som kan innebära störning på den yttre miljön, såsom utsläpp av miljöfarliga ämnen i vatten, luft eller vid störande buller, skall innan arbetet påbörjas kontaktmannen underrättas och tillstånd för verksamheten begäras. Entreprenörer skall följa de instruktioner som finns. Vid incidenter skall kontaktperson meddelas. Avlopp Avloppsledningar av provisorisk eller permanent karaktär får ej kopplas till befintligt avloppssystem utan tillstånd. Kemikalier Entreprenör skall i god tid överlämna säkerhetsdatablad till kontaktman över de kemiska produkter som skall användas eller föras in. Nymölla Bruks kemikaliegrupp avgör om och hur respektive produkt får användas. Restprodukt skall återtas av entreprenören efter slutfört arbete om inte annat framgår av avtal. Källsortering av avfall Allt avfall ska källsorteras vilket gör materialåtervinning och energiutvinning möjligt. För att källsorteringen skall fungera är det viktigt att alla som arbetar på företaget tar sitt ansvar. Broschyren Så här fungerar vår källsortering för entreprenörer beskriver kortfattat Nymölla Bruks källsortering av avfall. Gasfara Vid Nymölla Bruk används gas i form av bland annat gasol. Denna är explosiv och tyngre än luft, varför gasen vid svaga luftströmmar kan ligga kvar vid mark, golv eller i låga utrymmen. Svaveldioxidgas tillverkas och används i syraberedningen i pannhuset. Även i kokeriet kan det förekomma svaveldioxidgas. Gas i form av svavelväte kan bildas i cisterner, brunnar, kulvertar och reningsanläggningar. Den är extremt brandfarlig och kan vara giftig vid inandning. Vid hög koncentration avtrubbas snabbt luktsinnet så att gasen uppfattas som luktlös. Andningsskydd skall medföras vid arbete på ställen där gas kan förekomma. Utrustning för undsättning finns i manöverrum, verkstad vid massafabriken och förrådet. Vid gasläcka eller förekomst av gas meddela kontaktperson. Avfall ska sorteras i rätt container. För att använda travers krävs körtillstånd, vilket utfärdas av arbetsledaren. Utfärdaren 10 11

7 In- och utpassering samt trafikregler Stämpling Till Nymölla Bruks inhägnade område är tillträde förbjudet för obehöriga. Entreprenör som har arbete att utföra inom fabriksområdet erhåller ett passerkort som ska registreras vid varje in- och utpassering vid vakten. Har inget kort erhållits skall anmälan göras i vakten. Registreringen är en säkerhetsåtgärd för att snabbare kunna göra eftersökning av saknade personer vid eventuell utrymning. Minderåriga Personer under 18 år måste ha kontaktpersonens godkännande för att vistas på Nymölla Bruks område och gäller enbart för vistelse i riskfri miljö. In- och utpassering med fordon För fordon som inte är registrerade på Nymölla Bruk krävs ett fordonspass för inpassering. Fordonspasset beviljas av brand- och säkerhetsingenjören. Fordon, som behöver användas för enstaka in- och utforsling av för arbetet nödvändigt materiel, tyngre verktyg och dylikt, får efter vaktens bedömning införas på fabriksområdet. Skada på byggnader, materiel eller övrigt som orsakas av fordon, vilket med eller utan tillstånd införts på fabriksområdet, ska anmälas till kontaktpersonen. Införsel- och utpasseringskontroll Har man fått ett generellt eller tillfälligt tillstånd att föra in fordon på fabriksområdet, är man därmed också skyldig att om så begärs finna sig i att införsel- och utpasseringskontroll av fordon förekommer. Förarbevis/körtillstånd Vid Nymölla Bruk får endast personer som genomgått särskild förarutbildning framföra arbetsfordon som t.ex. truck och hjullastare. Dessutom krävs ett körtillstånd som utfärdats av respektive kontaktperson. Förare av entreprenadmaskiner och andra fordon eller kranar skall ha kompetens som fastställts av myndighet eller vad som överenskommits i avtal. Trafikregler Trafikförordningen gäller inom området. Hastighet inom fabriksområdet är maximerad till 30 km/tim. Korsande järnvägs- och vägtrafik förekommer. Uppställning av fordon på gångstråk och vägar är förbjuden. Lastning och lossning skall ske på anvisad plats. Parkering All parkering sker utanför fabriksområdet på parkeringarna norr om bruket. (Se karta sida 6.) Transporter Ankommande gods Allt gods levereras till godsmottagningen vid centralförrådet eller annan plats som anvisas. Ved- och flistransporter Ved- och flistransportörer ska använda östra infarten vid virkesmätarna. Gällande säkerhetsbestämmelser finns i foldern Manualer och instruktioner, Gemensamma arbets- och skyddsregler för rundvedsåkare, hamnåkare, flisåkare, bränsleåkare, renseripersonal och virkesmätare. Foldern finns tillgänglig hos virkesmätarna eller kan fås av personal på renseriet. Övrigt Ordning och reda Det viktigt att entreprenören ser till att det råder ordning och reda på arbetsplatsen. I de fall Nymölla Bruk tillhandahåller entreprenören och dennes anställda personalrum, tvättrum och toaletter vid arbetsplatsen, ska endast anvisade lokaler nyttjas. Entreprenörens åtagande anses inte slutfört förrän arbetsplatsen är avröjd och städad. En alkohol och drogfri miljö Alkohol eller droger får inte föras in eller användas inom Nymölla Bruks område. Påverkade personer skall rapporteras till kontaktpersonen för åtgärd. Stickkontroller genomförs. Fotograferings- och videoförbud Fotograferings- och filmningsförbud gäller inom hela fabriksområdet om inte tillstånd erhållits av kontaktperson eller Brand- och säkerhetsingenjör. Större reparationsstopp Vid större stopp sker samordning av skyddsverksamheten enligt särskilda rutiner. Entreprenör är skyldig att medverka i de möten som förekommer i samband med detta

8 Återsamlingsplats Mötesplatser för akutsjukvårdare Telefonlista Larmnummer Växeln Vakten Arbetsmiljöingenjör Brand- och säkerhetsingenjör samt anläggningsskötare för brandlarm Gasolföreståndare Arbetsställets huvudskyddsombud Ersättare Kontaktperson i strålskyddsfrågor

9 Stora Enso Printing and ReadingNymölla Bruk NYMÖLLA Tfn. +46 (0) December 2012

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14 Hylte Bruks lokala del av SSGs ENTRE De deltagande företagens ambition med dett gemensamma regelverket är att öka säkerheten för de arbeten som ska utföras på respektive arbetsplats. Inom bruket är en

Läs mer

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 2.1 2015.02 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång,

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång, Förord Oavsett starkströmsanläggningarnas omfattning och driftförhållanden är det angeläget att de för elsäkerheten ansvariga har tillgång till sådana kompletterande anvisningar som möjliggör tillämpning

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej 1.1 Upphandlingsdokument - Allmänt 1 (18) Bilagor 9 Utfärdad 2014-10-21 Gäller fr o m Gäller t o m Titel Regler och information inför arbete på OKG Utfärdare Skriv- och språkkontroll Thomas Linehag/SK

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Trafikföreskrift & Miljö 1(9) /, LKAB 2010 TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Utfärdad av: Per-Erik Hjerpe cpiv 2010-06-21 (reviderad ) Godkänd av: LKABs skyddskommitté Ersätter: Transporter, miljökrav/föreskrifter

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer