IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007"

Transkript

1 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007

2 innehåll 4 VD Peter Holmstedt har ordet 5 Vision, mål och strategier 6 Styrelseordförande Yngve Stade om FoU och innovation för Sverige 7 Handlingsplanen för en ny svensk institutssektor 8 Swedish ICT Research AB 10 STFI-Packforsk AB 12 Swerea AB 14 Styrelsen och bolagsstyrningsrapporten Ekonomisk redovisning för koncernen och moderföretaget 20 Kontaktinformation IRECO Holding AB 2 Tryck Federativ Tryckeri AB, Stockholm

3 VD har ordet Vision, mål och strategier Foto Ulf Lundin Peter Holmstedt tillträdde som VD för IRECO Holding den 1 september Sverige har en stark innovations- och entreprenörshistoria. Den som studerar våra stora och kända flaggskepp, Electrolux, Scania, Volvo, Sandvik, SKF, ABB, Ericsson och Stora m fl, upptäcker nästan alltid en excellent innovation och en stark entreprenör i företagens historia. Även när vi studerar Sveriges moderna näringslivshistoria med Ikea, H&M, Packetfront, Autoliv och Biotage t ex, finner vi samma sak; oavsett bransch, oavsett teknologi och oavsett storlek, är startförutsättningarna i stort likartade. Sverige är också fantastiskt när vi betänker globaliseringens utveckling och effekter. Även här var vi tidigt ute samt långsiktigt framgångsrika. Vinterns händelse med Volkswagens förvärv av Scania, föder dock en del tankar hos mig inte att det var bättre förr, utan funderingar inför framtiden och vad vi bör göra för att säkra den på samma sätt som vi lyckats med historiskt. 2. Samverkan institut - UoH 3. Samverkan institut - UoH - näringsliv 4. Instituten i Innovationssystemet Lärosäten Institut Näringsliv 4 strategiområden 1. Samverkan institut - näringsliv Instituten ska vara bron mellan omvärldens behov och forskningens möjligheter. Vi arbetar inom fyra strategiområden mellan industri och akademi. Vi samverkar med näringslivet och lärosätena på många nivåer. En viktig uppgift är att bidra till det fruktbara mötet mellan industri och akademi för att skapa FoU och innovation med samhällsnytta. En fördubbling av basfinansieringen, vilket indikeras i IDAs handlingsplan, skulle alltså ske på marginalen i forskningssystemet, men betyda oerhört mycket för Sveriges innovationssystem och därmed vår förmåga att generera framtida tillväxt. I den kommande Forsknings- och innovationspropositionen (höst 2008), har regeringen chansen att långsiktigt säkra vår framtid genom att göra en förstärkt satsning på Sveriges innovationssystem och särskilt den behovsmotiverade forskningen som genererar tillväxt och kan skapa nya Scania, Ericsson och Autoliv. Industriforskningsinstituten är en bärande del i ett effektivt innovationssystem och i samspel med industri och lärosäten kan instituten identifiera framtidens utmaningar och upprätta FoU-samarbeten som utgår från Sveriges styrkor. IRECO är berett att axla det ansvar som professor Sverker Sörlin föreslår i sin analys och som departementens handlingsplan (s. 7) vidareutvecklat: Att företräda staten som delägare i industriforskningsinstituten och därmed leda en nationell samling till en kraftfull institutsstruktur med internationell slagkraft. Detta kräver dock en väsentligt förstärkt finansiering, som måste närma sig de nivåer våra internationella konkurrentländer har, annars blir det svårt att lyckas med det som måste göras. Instituten får idag (2007) en relativt liten andel av den offentliga forskningsfinansieringen i sk basfinansiering. Jämfört med t ex universitetens fakultetsanslag utgör institutens basfinansiering enbart ca 2 % av den statliga civila forskningsbudgeten. En fördubbling av basfinansieringen, vilket indikeras i IDAs handlingsplan, skulle alltså ske på marginalen i forskningssystemet, men betyda oerhört mycket för Sveriges innovationssystem och därmed vår förmåga att generera framtida tillväxt har varit ett bra år för IRECO och de institut som vi är delägare i. Samtliga Swedish ICT Research, STFI-Packforsk, Swerea och MEFOS visar positiva resultat och en stark framtidstro. En satsning på instituten är en satsning på Sveriges framtid. Den ska genomföras tillsammans med universiteten och högskolorna, tillsammans med näringslivet och dess företag och med en gemensam och stark vision: Excellent industriforskning bidrar till svensk konkurrenskraft i världsklass. Jag är övertygad om att det är en konkurrenskraft som Sverige behöver nu och i framtiden för att säkra just framtiden. Peter Holmstedt Verkställande direktör Grundforskning Tillämpad forskning och utveckling Utveckling och innovation Excellent industriforskning bidrar till svensk konkurrenskraft i världsklass. En stärkt konkurrenskraft för tillväxt i Sverige med en nationellt samlad institutssektor för industriforskning, som är en effektiv samverkans-, forsknings- och utvecklingsmiljö för näringslivet och lärosätena. Ett nytt holdingbolag med utvidgat uppdrag byggs med nytt namn på IRECO. Alla relevanta industriforskningsinstitut samlas i en effektiv struktur. Det nya holdingbolaget ska vara en tydlig nationell aktör för att utveckla och öka kännedomen om institutssektorn och fungera som talesman för instituten i strategiska frågor. Det nya holdingbolaget ska ha säkrat näringslivets engagemang i institutsutveck lingen genom ett aktivt deltagande och utveckling av processer som fångar upp näringslivets behov. Industriforskningsinstitutens verksamhet inom Det nya holdingbolaget ska, med fokus på utvecklings- och innovationsexcellens, rikta sig både till stora företag och SME-företag inom näringslivsrelevanta områden. NHB ska ha bidragit till en effektiv och komplementär samverkan med tydliga roller mellan institut och UoH, i klusterprojekt och breda programsatsningar. NHB ska ha bidragit till att en ny finansieringsstruktur utvecklas via ökad sam verkan med näringsliv samt partnerskap med olika offentliga FoU-finansiärer, tex KK-stiftelsen och VINNOVA. Vår vision Vår övertygelse Våra mål till 2012 i korthet 4 4 5

4 Excellent FoU och innovation för Sverige Handlingsplanen för en ny svensk institutssektor Foto Ulf Lundin Yngve Stade är IRECO Holdings styrelseordförande sedan Under 2007 skedde mycket som dels var frukterna av IRECOs mångåriga arbete med institutsstrukturen, dels resultatet av de folkvaldas kloka avsikt att äntligen vilja stärka den svenska institutssektorn och strävan att säkra dess möjligheter att långsiktigt bidra till svenskt näringslivs kunskapsförsörjning. Vi som verkar i denna kunskapsintensiva, men hittills underfinansierade och splittrade sektor uppskattar regeringens ambition att nu vilja garantera den svenska tillämpade forskningen samma förutsättningar som man haft i jämförbara länder runtomkring oss i många år. Men insikten har dröjt för länge och nu är det bråttom. EU:s ramprogram har mycket stark finansiering och vi måste snabbt samla kraft och frigöra kompetens för att delta och investera medel därifrån i Sverige. Våra konkurrentländer är inte passiva. Vi har sett början på en lovande utveckling. Nu gäller det att våra ägare fullföljer den ambitiösa handlingsplanen för institutssektorn och säkrar finansieringen på ett långsiktigt och uthålligt sätt. Landets forskningsinstitut genomgår under ledning av IRECO en konsolidering och förstärkning som till synes är strukturell, men som egentligen handlar mycket mer om att bygga ut ett nationellt innovationssystem som haltat länge. Statens fokus har länge legat på nyfikenhetsforskning utan egentlig strategisk inriktning och lämnat industrin att lösa sina egna och Sveriges gemensamma problem. I Sverige har vi bortsett ifrån att det finns ett gap mellan lärosätenas breda kunskapsuppbyggnad och industrins ofta mycket specifika problemställningar som måste överbryggas effektivt för att inte tappa konkurrenskraft. Instituten är skapta för att utgöra den bron och alltid utgå från kundnyttan. Vi vet att industrin ofta uppskattar sitt svenska branschinstitut, men det är dyrt att ha en fattig FoU-partner och man måste självklart köpa FoU-tjänsterna där det blir mest FoU för pengarna. Det är inte säkert att det alltid är i Sverige. Den trenden måste vändas snarast. Helst igår. Forskningsinstituten är de bäst skickade att spela en nyckelroll som mötesplats och samordnare när industrins behov ska bemötas med behovsmotiverad forskning, utveckling och innovation naturligtvis i samverkan med universitet och högskolor. Instituten har både spets och bredd och är uppbyggda för att utföra industrinära projekt med hög sekretess kring exempelvis särskilda patentomständigheter och IPR-problematik. De är specialister på att, med utgångspunkt i näringslivets konkreta behov och problem, effektivisera processer och bidra till innovativa lösningar. Vi välkomnar ett ökat fokus på institutens roll i innovationskedjan i nära samverkan med industri och akademi. IRECO har utvecklats till ett verktyg för förverkligande av en kreativ och konstruktiv innovationsprocess i Sverige som är mycket lovande. Behovet av kraftfulla och effektiva industriforskningsinstitut kan i detta perspektiv inte nog framhållas. Bara med en vital institutssektor kan innovationskedjan knytas ihop från akademi till framgångsrika tjänster och produkter i industrin som kan skapa långsiktig nytta och värde i vårt samhälle. Yngve Stade Styrelseordförande Sverker Sörlin lade i juni 2006 fram sin rapport En ny institutssektor - en analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv. Rapporten beställdes av regeringen som underlag för statens ställningstagande om hur ägande, finansiering och styrning av industriforskningsinstituten bör organsieras i framtiden. Sörlin visar hur och varför det svenska institutssystemet är eftersatt och underfinansierat i jämförelse med jämförbara länder i världen. Sörlin föreslår att man fortsätter det påbörjade omstruktureringsarbetet för att stärka instituten och bygger vidare på den befintliga organisationen kring statens holdingbolag IRECO när man ytterligare drar ihop dagens institut till en stramare och effektivare nationell FoU-koncern. En interdepartemental arbetsgrupp bildades i januari 2007 med uppgift att utifrån Sörlins analys ta fram en handlingsplan för en fortsatt utveckling av industriforskningsinstituten. IDA-gruppen, med ledamöter från de departement som äger forskningsinstitut och finansdepartementet, presenterade sin slutrapport den 5 november Handlingsplanen för en ny institutssektor (Ds 2007:39) i korthet: En sammanhållen institutsstruktur skapas som kan uppträda samlat. Införande av fler institut i IRECO-gruppen utreds. Ett nytt holdingbolag med nytt varumärke och utökade uppgifter byggs på dagens IRECO Holding. Institutens roll i innovationssystemet förtydligas och verksamheterna utvecklas mot innovationsexcellens och näringslivsnytta. Instituten ökar sin strategiska samverkan med näringslivet och utgår från näringslivets behov. Instituten ökar sin samverkan med lärosäten såväl inom FoU som insatser för kommersialisering genom t ex universitetens holdingbolag och Innvoationsbron AB. Instituten utvecklas till en stark internationell aktör, inom och utanför EU. Fortsatt samverkan med KK-stiftelsen främjas. Liksom det för lärosätena är en prioriterad uppgift att uveckla excellens inom utbildning och forskning bör det för instituten vara lika angeläget att eftersträva excellens inom utveckling och innovation. Därmed skulle en tydlig rollfördelning uppnås som är tillräcklig för att de inte ska behöva konkurrera på varandras domäner. [Ds 2007:39 kap.2] 6 7

5 Foto Acreo Swedish ICT Research VD Hans Hentzell 2007 blev att bra år för Swedish ICT Research och våra partners inom näringsliv och offentlig sektor. Våra tekniska resultat bidrar till spetskompetens och tillväxt inom näringslivet och ökad effektivitet i offentlig sektor. Vår förnyelse av forskningens relevans, inriktning och kvalitet tillsammans med våra samarbetspartners inom universiteten skapar världsledande kompetens och kritisk massa inom viktiga teknikområden presenterade Näringsdepartementet en handlingsplan för en ny institutssektor (Ds 2007:39). Att staten nu uppmärksammar det stora arbete instituten utfört med minimal finansiering i många år är mycket positivt och att man också är beredd att investera för framtida tillväxt med stöd av instituten är inspirerande och utmanande. Jag är säker på att vi kan stärka vår roll att skapa tillväxt och förnya den behovsstyrda forskningen genom dessa nya satsningar bidrog vi till att : merfaktureringen i näringslivet, baserad på resultat från gemensamma projekt, är 10 gånger högre än den Fakta Swedish ICT Research AB Institut i koncernen Acreo-gruppen med Acreo AB och IRnova AB samt SICS-gruppen med SICS Swedish Institute of Computer Science AB, Interactive Institute AB, IT-forskningsinstitutet Viktoria AB och Santa Anna IT Research Institute AB Omsättning Mkr Antal anställda 340 Verksamhetsorter Stockholm, Göteborg, Jönköping, Västerås/Eskilstuna, Växjö, Piteå/Umeå, Uppsala, Norrköping/Linköping och Hudiksvall. Styrelsens ordförande Sven-Christer Nilsson svenska offentliga finansieringen till Swedish ICT Research AB och våra dotterbolag. 30 nya bolag med rötterna i teknologi från Swedish ICT Research omsatte 2007 mer än 800 MSEK. Existerande små och medelstora företag (ej avknoppningsbolag) hade en merfakturering på 360 MSEK baserat på resultat från projekt med Swedish ICT Research års Chester Carlson-pris, som är den finaste utmärkelse som finns att få för IT-forskning i Sverige, gick till Dr. Adam Dunkels, forskare på SICS. Adam har tagit fram en programvara som gör det möjligt att energi-, plats- och kostnadseffektivt internetansluta små, inbyggda system. Programmet används redan i hundratals företag världen över. Se artikel härintill har börjat bra och vi planerar att bilda minst två nya näringslivsstyrda forskningskluster: Swedsoft inom mjukvara för multi core -system och OBOE-Applications inom bioelektronik. Chester Carlson-priset till SICS-forskare Dr Adam Dunkels, senior forskare på SICS, Swedish Institute of Computer Science, belönades med 2007 års Chester Carlson-pris för sitt framstående arbete inom nätverksuppkopplade små, inbyggda system. Chester Carlson-priset, instiftat 1985 till minne av svenskättlingen Chester Carlson som uppfann kopieringsmaskinen och startade företaget Xerox, är den förnämsta utmärkelsen inom svensk IT-forskning. Pristagaren utses av Xerox och Ingenjörsvetenskapsakademien och prissumman är kr. Bilden visar Adam Dunkels vid ceremonin den 7 februari Juryns motivering löd: För utvecklingen av operativsystem och kommunikationsprogramvara som möjliggör kostnadseffektiv internetuppkoppling för nya produktklasser, tex bilmotorer, väderstationer och filmproduktionsutrustning. Dynamiska tågtidtabeller är punktligare Efter avregleringen av järnvägen har Banverkets situation förändrats. Från att i samverkan med den enda aktören SJ ha planerat tågtrafiken behöver Banverket hitta nya sätt att ta fram tidtabeller och driftleda tåg. Banverket måste kunna handskas med kunkurrensutsatt trafik och möta krav på större dynamik och effektivitet, något som bl a Martin Aronsson på SICS (bilden) håller på att ta fram koncept, metoder och prototyper för. Banverket har tidigare försökt öka förutsägbarheten genom att planera in i minsta detalj. Men när tidtabellen Mer än 98 % av alla mikroprocessorer som säljs idag används i inbyggda system. De flesta av dessa har mindre än en miljondel så mycket minne som en modern PC. Genom att utveckla inbyggd programvara och operativsystemet Contiki har Adam Dunkels visat att även sådana mycket små inbäddade system kan kommunicera med Internet med minimal resursförbrukning, något man tidigare trott var omöjligt. Programmen i öppen källkod är tillgängliga för alla och används idag av hundratals företag. ska följas har ofta ändå många förutsättningar hunnit förändras och trafiken försenas ofta. Tågens prestanda, spårkvaliteten eller väderleken ställer till det i trafiken. När planen hela tiden måste ändras blir detaljrikedomen ett hinder istället för en tillgång. I projektet Den Dynamiska TågPlanen föreslår SICS att tidtabelläggarna planerar för flexibilitet och förändring istället för att försöka förutspå alla detaljer. Martin Aronsson har funnit att punktligheten i tågtrafiken kan bli bättre om man skiljer på deadline för leverans och den produktionsplanering som behövs för att uppnå detta mål, dvs skiljer på när tågen måste vara framme och hur man ser till att de är det. Det som ligger fast är att tågen måste levereras på vissa nyckelstationer när kunderna (trafikbolagen och deras kunder) behöver dem. Allt annat beslutas först när data finns och omräknas ofta in i det sista för att optimera trafiken. För att kunna göra detta måste planeringsmodellen väljas med stor omsorg och avancerade och effektiva stödsystem är helt centrala, eftersom komplexiteten i systemet är enorm. Foto Kersti Hedman/SICS Foto Lars Nyman 8 9

6 STFI-Packforsk Nytt biobränsle redo för kommersiell produktion Foto Johan Olsson VD Gunnar Svedberg STFI-Packforsk har under år 2007 fortsatt utvecklingen mot att bli ett än mer kundorienterat internationellt forsknings- och innovationsföretag. Nya avtalskunder har tillkommit från Amerika och Europa. Stora åtaganden finns inom EUs pågående sjätte ramprogram (FP6) och under året har satsningar gjorts för att inom FP7 öka engagemanget ytterligare. För att bland annat öka synligheten på den europeiska marknaden har ett dotterbolag startats i England för verksamhet i första hand inom förpackningsområdet i samverkan med den svenska enheten. I slutet av 2008 beräknas ca 10 medarbetare finnas på plats vid kontoret i London. En demoanläggning för framställning av årston rent lignin kördes igång i början av året vid Bäckhammars bruk i Värmland. Den patenterade LignoBoostprocessen baserad på en uppfinning inom STFI-Packforsk och vid Chalmers för ca åtta år sedan är därmed framgångsrikt demonstrerad i stor skala. Ett betydande intresse för tekniken finns runtom i världen. Se artikel här intill. Fakta STFI-Packforsk AB Bolag i koncernen LignoBoost AB, PFI A/S (Norge) och STFI-Packforsk UK Ltd (England) Omsättning Mkr Antal anställda 256 Verksamhetsorter Stockholm, Kista, Örnsköldsvik; Trondheim och London Styrelsens ordförande Leif Brodén STFI-Packforsk och KTH fick under året ett bidrag på totalt 35 Mkr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att gemensamt skapa ett centrum för pappersforskning och utveckla pilotpappersmaskinen EuroFEX. Ett ombyggnadsprojekt är klart under En process för en ny affärsstrategi och en varumärkesplattform påbörjades under året med stöd av en extern konsult. Den huvudsakliga implementeringen sker under Styrelsens sammansättning förändrades under 2007 från totalt 10 ledamöter och suppleanter till nio stämmovalda ledamöter. Ägarnas ambition är att i framtiden minska antalet ytterligare till totalt sju ledamöter med en sammansättning som speglar företagets behov av kompetens i styrelsen. Moderbolaget STFI-Packforsk AB redovisar för 2007 totala intäkter på 261,6 Mkr och ett resultat efter finansiella poster på 5,4 Mkr. Koncernen som helhet redovisar totala intäkter på 303,6 Mkr och ett resultat efter finansiella poster på 5,8 Mkr. Foto STFI-Packforsk LignoBoost är en process som utvecklats av forskare på STFI-Packforsk tillsammans med industrin och Chalmers och innebär att man kan utvinna rent lignin ur den svartlut som bildas vid pappersmassatillverkning. Processen har patenterats och innebär flera positiva nyheter. Ligninet kan användas istället för fossila bränslen i den egna massaproduktionen, men också till sameldning med andra bränslen i kraftvärmeverk. Försäljning av lignin innebär alltså nya affärsmöjligheter för massabruket. Med en LignoBoost-installation kan ett sulfatmassabruk inte enbart göra sig helt fri från oljeanvändning utan även förse andra massabruk med lignin. Som exempel kan nämnas att om teknologin installerades i 5 till 6 av de svenska sulfatmassabruken, skulle alla Sveriges 16 sulfatmassabruk kunna sluta använda fossila bränslen. Utöver dessa fördelar gör LignoBoost-processen det möjligt att även öka massaproduktionen på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan januari 2007 år har tekniken testats i en demofabrik i Bäckhammar där årligen ton lignin framställs till bl a Fortums kraftvärmeverk i Värtan som försörjer Stockholms fjärrvärmenät. För Fortum är satsningen del i en strategi för att ersätta fossila bränslen och därigenom minska utsläppen av växt- VD Gunnar Svedberg ledde invigningen av LignoBoost demonstrationsfabrik i Bäckhammar i februari Ligninlagret vid demonstrationsfabriken. husgaser. Med ligninet kan 1300 villor förses med värme och el. I början av 2008 har LignoBoost AB, som är ett dotterbolag till STFI-Packforsk, tecknat avtal med det amerikanska skogsbolaget Weyerhaeuser om att undersöka möjligheterna att installera en LignoBoostanläggning i minst ett av företagets massabruk. En typisk Ligno- Boostinstallation kommer att producera ca ton lignin per år, vilket ersätter ton olja. Ligninet har också goda förutsättningar att användas som råvara för högvärdiga produkter som fenol, bensen, kolfiber, komplexbildare, dispergeringsmedel och kompositmaterial. Fakta LignoBoost AB bildades 2006 som ett dotterbolag till STFI- Packforsk AB för att kommersialisera tekniken för ligninutvinning som tagits fram inom ramen för KAM, Kretsloppsanpassad Massafabrik och FRAM, Framtida Resursanpassad Massafabrik. Finansieringen av LignoBoost och demoanläggningen vid Bäckhammars Bruk delas av STFI-Packforsk och industrin genom Södra, Stora Enso och Fortum Värme och Energimyndigheten. Investeringen uppgår till ca 20 Mkr. Trä kan sägas bestå av cellulosa, hemicellulosa och lignin; ligninet fungerar som bindemedel i veden. Foto STFI-Packforsk 10 11

7 Foto Ulf Lundin Swerea VD Tomas Thorvaldsson Året har varit bra för Swerea-koncernen. Den erbjudna kompetensen och samarbetsformerna har attraherat både industrin och den akademiska världen. Verksamheten har vuxit; mot industrin, inom det internationella samarbetet och mot medverkan i de nationella forskningsprogrammen. Koncernen växer i balans mellan offentlig finansiering och företagsfinansiering. Swerea är både majoritetsägt av och till huvuddelen finansierat av industrin. Industriengagemanget är stort, både vad gäller direkta FoU-uppdrag och medverkan i olika samverkansprogram. Genom utveckling av ny kunskap, nya beräkningsmodeller och simuleringsprogram, ny tillverkningsteknik, nytt utbildningsmaterial m m, medverkar Swerea till att skapa förutsättningar för svenska företag att effektivisera sin tillverkning, att förnya produkter och produktionsprocesser, att utveckla sitt tjänsteutbud, att tillämpa energieffektiva och miljövänliga tillverkningsmetoder, att öka säkerheten i produkter och inom produktionen. Enbart i medlemsprogrammen har nära 600 företag aktivt deltagit. Fakta Swerea AB Institut i koncernen IVF Industriforskning och utveckling AB, IFP Research AB, SICOMP AB, Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB (KIMAB) och SweCast AB Omsättning Mkr (inklusive intressebolag, ej legal struktur) Antal anställda 395 Verksamhetsorter Stockholm, Mölndal, Jönköping, Pietå samt franska Brest och Kaunas i Litauen. Styrelsens ordförande Rune Brandinger De nationella programmen inom stålforskning, energi/ miljö och fordon är en viktig del i Swereas verksamhet och där aktiviteten är mycket stor. Bland Swereas olika erbjudanden skall speciellt Casting Innovation Centre och Produktionslyftet nämnas. Den internationella verksamheten växer; både direkt vad avser verksamheten i det franska dotterbolaget och genom projektsamverkan huvudsakligen inom ramen för EU-samarbetet. Swerea-koncernen växer i volym och med en stabil ekonomi. Samtliga enheter redovisar positiva resultat och nettoanställer också personal. För att ytterligare stärka och tydliggöra koncernens gemensamma erbjudanden har en ny grafisk profil tagits fram och dotterbolagen i koncernen bytte namn från och med 1 januari Samtidigt skedde ytterligare omstrukturering och samordning och verksamheten bedrivs nu i de fyra dotterbolagen Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Inför 2008 förväntar jag mig en fortsatt expansion av verksamheten genom intensifierad marknadsföring. Hybridbatterier laddas för framtiden Bilindustrin står på kö för att få köpa billiga, hållbara och lätta batterier med goda laddningsegenskaper när de globala klimatdiskussionerna nu tvingar fram bra och billiga el- och hybridbilar. Batterierna som finns idag är dyra om de ska ha tillräcklig prestanda; ofta blir det ett ohållbart påslag på en liten, i övrigt billig bil, vilket kan göra den svårsåld. Här kan Effpowerbatterier göra stor skillnad med bara en tredjedel av priset jämfört med dagens hybridbilsbatterier (nickelmetallhydridbatterier). En annan tänkt marknad för Effpowerbatterierna är stora tunga kommersiella fordon; bussar och lastbilar och entrepenadmaskiner med många starter och inbromsningar. Batteriet laddas vid inbromsning och ger kraft vid acceleration, vilket sparar pengar för tillverkarna. Göteborgsföretaget Effpower tänker förse marknaden med de kraftfulla och billiga hybridbatterier som efterfrågas. Än är de bipolära batterierna inte tillgängliga för storindustrin, men produktutvecklingen har gått in i sista fasen. Industrialiseringen är inledd genom ett produktionsavtal med österrikiska Banner Batterien och serietillverkning planeras ha kommit igång nästa år. Företaget Effpower bildades 1999 för att kommersialisera forskningsresultaten kring bipolära batterier. En av komponenterna i batterierna är den keramiska bipolära plattan. I utvecklingen av denna har Swerea IVFs kunskap om tekniska keramer spelat en viktig roll. Över tjugo års intensiv forskning och utveckling har resulterat i billiga, tåliga och kraftfulla batterier med utmärkta i- och urladdningsegenskaper. Valet av lättåtkomliga och billiga material gör Effpower-batterierna betydligt billigare än dagens nickelhybridbatterier, trots att de är avsedda för krävande elhybridmotorer. De innehåller bara hälften så mycket bly som dagens blybatterier, och har en betydligt längre livslängd. Foto Effposer Största ägarna i Effpower är Volvo Technology Transfer AB som tidigt insåg potentialen i satsningen, Industrifonden, Gylling Invest AB, K-Svets AB, Lundin Oil och Banner Batterien GmbH - de senare tillverkar 3 miljoner batterier per år åt bilindustrin i hemlandet Österrike. Effpowers VD Per Svantesson ser framtiden an med tillförsikt. Produktutvecklingen av hybridbatterierna har gått in i sista fasen och industritillverkningen är inledd genom ett avtal med österrikiska Banner Batterien GmbH

8 1994 Regeringen tillsätter en kommitté, KOFI, för att förnya industriforskningssystemet KOFI lägger fram slutbetänkandet ATT UTVECKLA INDUSTRIFORSKNINGS- INSTITUTEN och en kriterielista för ett välfungerande institut. Bolagisering av befintliga institut rekommenderas. Holdingbolaget IRECO bildas av staten och KK-stiftelsen för att förvalta statens ägande i industriforskningsinstituten IRECO börjar bolagiseringsprocessen bland de då 17 instituten. 200 Mkr ställs under dessa år till institutens förfogande för kompetensutveckling Riksdag och regering beslutar om en ny forsknings- och innovationspolitik med inriktning mot grundläggande och behovsmotiverad forskning Bolagiseringsprocessen slutförs. Utbildningsminister Thomas Östros lägger fram prop. FOU OCH SAMVERKAN I INNOVATIONSSYSTEMET för åren IRECOs uppdrag utvidgas till att omfatta omstrukturering av institutssektorn mot en struktur med färre och större industriforskningsinstitut En första skiss över en tänkbar framtida institutsstruktur med fyra huvudgrupper växer fram, den sk Fyrklövern. Förutom instituten i IRECO-gruppen skall ägarna tillsammans överväga att inordna SP, IVL, Imego, JTI och Skogforsk STFI och Packforsk går samman med delar av Framkom och bildar den nya FoU-koncernen STFI- Packforsk. Trätek införlivas i SP. Bolagsstyrningsrapport 2007 IRECO Holding ägs sedan 1 januari 2007 till 100 % av staten genom Näringsdepartementet sedan tidigare minoritetsägaren KK-stiftelsen överlåtit sina aktier (45 %) till staten. Peter Holmstedt tillträdde som verkställande direktör för bolaget den 1 september 2007 efter Håkan Widmark. Bolaget har under merparten av 2007 haft tre anställda. IRECO äger och förvaltar statens aktier eller andelar i bolag som bedriver industrinära forskning. Syftet är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. IRECO är moderbolag i en koncern som omfattar dotter- och intressebolagen Swedish ICT Research AB, Swerea AB, STFI-Packforsk AB och MEFOS Metallurgical Research Institute AB. Bolaget tillhör den grupp av statliga företag som har ett särskilt samhällsintresse. Svensk kod för bolagsstyrning ingår som en del av regeringens ramverk för ägarförvaltning och IRECO följer regeringens riktlinjer härvidlag. En anpassning har gjorts med hänsyn till bolagets ringa storlek. Styrelsens rapport om intern kontroll för 2007 begränsas till att i bolagsstyrningsrapporten beskriva hur den interna kontrollen är organiserad. Årsstämman Styrelsen utses av stämman och revisorer väljs enligt ABL på mandatperioder om fyra år. Arvode till revisionsbolag utgår enligt räkning. Årsstämman 2007 hölls den 27 april. Vid årsstämman antogs ny bolagsordning, huvudsakligen innebärande en anpassning till gällande aktiebolagslag 2005:551. Nomineringsprocessen Enligt bolagsordningen skall styrelsen ha minst fem och högst nio ledamöter som väljs årligen på årsstämman. Nomineringen av ledamöter följer de principer om styrelsenomineringsprocessen som beskrivs i statens ägarpolicy. Även val av revisorer följer principerna i ägarpolicyn. Styrelsen Vid årsstämman 2007 valdes följande ledamöter: Yngve Stade, styrelsens ordförande, (född 1947), tidigare Sverigechef Stora Enso, omval Christer Berggren, (-44), kansliråd, Näringsdepartementet, omval Madeleine Cæsar, (-49), VD, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, omval Anna Hultin Stigenberg, (-63), Senior Project Manager, Sandvik Tooling, nyval Thomas Johannesson, (-43), innehar flera uppdrag i organisationer med teknisk FoUanknytning, tidigare VD för forskningsinstitutet STFI-Packforsk, nyval Tomas Salzmann, (-54), managementkonsult, förtroendevald politisk ordförande, omval Lennart Lübeck, (-38), och Lena Treschow Torell, (-46), lämnade styrelsen vid årsstämman Styrelsen har haft sex ordinarie sammanträden under året. I styrelsens arbetsutskott har ingått Yngve Stade, Christer Berggren och Madeleine Cæsar. Arbetsutskottet har sammanträtt ett antal gånger under året, huvudsakligen med uppgift att ansvara för rekryteringsprocessen av ny verkställande direktör. Arbetsutskottet har till uppgift att bereda väsentliga frågor i styrelsen och bistå VD i viktigare frågor. Ersättning till styrelsen som fastställts av 2007 års bolagsstämma är kr per år till ordföranden och kr per år till ledamot. Till ordföranden i arbetsutskottet utgår ett arvode om kr per år och till ledamot kr per år. Skattepliktig ersättning till verkställande direktören inkl. förmåner samt pensionskostnader uppgår för 2007 till totalt kr för avgående och tillträdande VD. De totala ersättningarna till styrelse och VD framgår av bolagets årsredovisning. Stående från vänster ordförande Yngve Stade, Tomas Salzmann och Christer Berggren. Sittande från vänster Madeleine Cæsar, Thomas Johannesson och Anna Hultin Stigenberg. Extern revision Foto Ulf Lundin Vid extra bolagsstämma i december 2004 utsågs revisionsfirman KPMG Bohlins AB till revisorer för tiden fram till årsstämman Roland Nilsson (-43), auktoriserad revisor, vice VD, KPMG Bohlins AB, utsågs som huvudansvarig för revisionen. Riksrevisionen förordnade 2007 auktoriserade revisorn Lars Nordstrand att vara revisor i bolaget. Styrelsens rapport om intern kontroll Basen för styrelsens interna kontroll utgörs av ledningssystemet med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, vilket redovisas i styrande dokument för bolaget, i huvudsak nedan redovisade dokument som beskriver arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, attest- och delegationsordning samt redovisningsinstruktioner. Vid varje styrelsemöte behandlas bolagets ekonomiska situation. Styrelsen fastställer årligen dels en arbetsordning som reglerar styrelsens uppgifter och interna arbete, bl a frekvens och former för styrelsemöten, ekonomisk rapportering, utvärdering av styrelsens arbete, dels en arbetsinstruktion för verkställande direktören. En översyn har gjorts under året av såväl arbetsordning för styrelsen som arbetsinstruktion för verkställande direktören. Dessa två dokument såväl som attest- och delegationsordning samt firmateckning har fastställts vid konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman. En huvuduppgift för bolaget är att stödja konsolideringen av de nybildade forskningskoncernerna för att fullfölja processen för förnyelse och förstärkning av industriforskningsinstituten till nytta för näringslivet. Viktiga styrdokument för utövandet av ägarrollen är aktieägaravtalen mellan IRECO och övriga ägare i dotter- respektive intressebolag. Styrelsen behandlar kontinuerligt de finansiella rapporterna från bolaget och samråder med revisorerna i svårbedömda redovisningsfrågor. Utvärdering av styrelsens arbete sker en gång per år under ledning av ordföranden. Styrelsens rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har inte granskats av bolagets revisorer. Enligt FAR SRS, Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, är en sådan granskning inte förenlig med god yrkessed då erforderliga granskningskriterier saknas för Inte heller har övriga delar av denna rapport granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 3 april 2008 Yngve Stade, ordförande Christer Berggren Madeleine Cæsar Anna Hultin Stigenberg Thomas Johannesson Tomas Salzmann 2004 IRECO bildar dotterbolagen Swerea för instituten inom material- och verkstadsteknik och Swedish ICT Research för att samla IKT-instituten. SIK införlivas i SP-koncernen Utbildningsminister Leif Pagrotsky lägger fram prop. FORSKNING FÖR ETT BÄTTRE LIV för åren där bland annat en höjning av nivån för medlen för strategisk kompetensutveckling föreslås. YKI införlivas i SP-koncernen För perioden har K-medelsnivån höjts och totalt utbetalas under treårsperioden 455 mkr från staten, dvs ( mkr). Under året tillkommer även 20 mkr från KK-stiftelsen. De från början 17 industriforskningsinstituten har formerats i fyra FoU-koncerner med olika teknik- och/eller branschinriktning. Sverker Sörlin lägger fram rapporten EN NY INSTITUTSSEKTOR som regeringen beställt. I den föreslås en markant förstärkning av institutens roll i det svenska innovationssystemet IRECO Holding blir helägt av staten sedan KK-stiftelsen har överlåtit sina aktier (45 %) till staten. Peter Holmstedt efterträder Håkan Widmark som VD för IRECO den 1 september. Den 5 november publicerar regeringens IDA-grupp sin HAND- LINGSPLAN FÖR EN NY INSTITUTSSEKTOR (Ds 2007:39). där Sverker Sörlins analys har varit utgångspunkten, se mer på s Nya riktlinjer för den externa rapporteringen för statliga bolag innebär att en hållbarhetsredovisning ska lämnas fr o m redovisningsåret Till hösten väntas regeringens Forsknings- och innovationsproposition

9 resultaträkning koncernen Belopp i tkr Nettoomsättning Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående arbeten för annans räkning Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat ireco-gruppen MEFOS 25% IFP KIMAB Institut de la Corrosion Swerea 49% 60% 29% IVF SICOMP SweCast 100% Staten Swedish ICT Research Acreo IRnova SICS Interactive Institute Santa Anna Viktoria STFI- Packforsk LignoBoost PFI AS Norge STFI- Packforsk UK Ltd % S P SIK YKI SP Trätek balansräkning koncernen Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Pågående arbeten för annans räkning Förskott till leverantörer 679 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (5000 aktier) Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Förskott från kunder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - KONCERNEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga

10 resultaträkning moderföretaget Belopp i tkr Rörelsens intäkter Administrationsanslag Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat balansräkning moderföretaget Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR kommentarer En transaktion i den koncernomstrukturering som skedde år 2005 har återgått under 2007 medförande att IRECO för en sammantagen likvid om 1 kr erhållit 25 % av aktierna i MEFOS Metallurgical Research Institute AB. Koncernmässigt innebär det att koncernen tillförts eget kapital om Tkr, motsvarande 25 % av justerat eget kapital i MEFOS, vilket redovisas som en tillkommande post i koncernens eget kapital. Ytterligare en effekt var att IRECOs innehav i Swerea AB ökade med 1,82 % till 49,09 % utan att likvid för detta erlades. Koncernmässigt innebär det att koncernen tillförts eget kapital om Tkr, motsvarande 1,82 % av Swereas eget kapital. Förändringarna i koncernstrukturen har således ökat IRECO-koncernens eget kapital med sammanlagt Tkr. Övriga innehav: Swedish ICT Research AB 60 % och STFI-Packforsk AB, 29 %. EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5000 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Nettoomsättningen i koncernen uppgår till 336 Mkr (188 Mkr). Den ökade nettoomsättningen förklaras av den förändring som skedde i koncernstrukturen i slutet av 2006, då tidigare dotterbolaget Swerea AB blev intressebolag och tidigare intressebolaget Swedish ICT Research AB blev dotterbolag till IRECO. Swerea ingick under januari-september 2006 som dotterbolag, medan Swedish ICT Research AB ingick som dotterbolag under hela En förbättrad resultatutveckling för såväl dotter- som intressebolag i koncernen har bidragit till ett positivt resultat för STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - MODERFÖRETAGET Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 18 19

11 IRECO Holding AB Box 3072, Stockholm Besök Mäster Samuelsgatan 60 Telefon Fax Styrelsens säte Stockholm

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2006 1997-2007 år! IRECO Holding AB Tryck Federativ IRECO Holding Tryckeri AB AB, Årsberättelse Stockholm 2007 2006 innehåll 4 VD om året som gick 6 Styrelseordförande Yngve

Läs mer

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv EN NY INSTITUTSSEKTOR En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv Sverker Sörlin Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 20 juni 2006 Förord...

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

Fouriertransform Aktiebolag

Fouriertransform Aktiebolag Fouriertransform Aktiebolag ORG NR 556771-5700 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1 31.12 2012 1 (59) Styrelsen och verkställande direktören i Fouriertransform AB avger följande årsredovisning inklusive

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Verksamheten inriktas på att vara en marknadsmässig, aktiv, långsiktig och stabil finansiell partner genom

Verksamheten inriktas på att vara en marknadsmässig, aktiv, långsiktig och stabil finansiell partner genom Inlandsinnovation AB är ett av svenska staten helägt aktiebolag med uppdrag att öka företagande, konkurrenskraft och tillväxt genom investeringar och finansiering i innovativa företag och projekt i norra

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar Verksamhetsberättelse Ett elval som förändrar Vi älskar väder Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser och regnar eller om solen strålar. Tillsammans

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer