IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007"

Transkript

1 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007

2 innehåll 4 VD Peter Holmstedt har ordet 5 Vision, mål och strategier 6 Styrelseordförande Yngve Stade om FoU och innovation för Sverige 7 Handlingsplanen för en ny svensk institutssektor 8 Swedish ICT Research AB 10 STFI-Packforsk AB 12 Swerea AB 14 Styrelsen och bolagsstyrningsrapporten Ekonomisk redovisning för koncernen och moderföretaget 20 Kontaktinformation IRECO Holding AB 2 Tryck Federativ Tryckeri AB, Stockholm

3 VD har ordet Vision, mål och strategier Foto Ulf Lundin Peter Holmstedt tillträdde som VD för IRECO Holding den 1 september Sverige har en stark innovations- och entreprenörshistoria. Den som studerar våra stora och kända flaggskepp, Electrolux, Scania, Volvo, Sandvik, SKF, ABB, Ericsson och Stora m fl, upptäcker nästan alltid en excellent innovation och en stark entreprenör i företagens historia. Även när vi studerar Sveriges moderna näringslivshistoria med Ikea, H&M, Packetfront, Autoliv och Biotage t ex, finner vi samma sak; oavsett bransch, oavsett teknologi och oavsett storlek, är startförutsättningarna i stort likartade. Sverige är också fantastiskt när vi betänker globaliseringens utveckling och effekter. Även här var vi tidigt ute samt långsiktigt framgångsrika. Vinterns händelse med Volkswagens förvärv av Scania, föder dock en del tankar hos mig inte att det var bättre förr, utan funderingar inför framtiden och vad vi bör göra för att säkra den på samma sätt som vi lyckats med historiskt. 2. Samverkan institut - UoH 3. Samverkan institut - UoH - näringsliv 4. Instituten i Innovationssystemet Lärosäten Institut Näringsliv 4 strategiområden 1. Samverkan institut - näringsliv Instituten ska vara bron mellan omvärldens behov och forskningens möjligheter. Vi arbetar inom fyra strategiområden mellan industri och akademi. Vi samverkar med näringslivet och lärosätena på många nivåer. En viktig uppgift är att bidra till det fruktbara mötet mellan industri och akademi för att skapa FoU och innovation med samhällsnytta. En fördubbling av basfinansieringen, vilket indikeras i IDAs handlingsplan, skulle alltså ske på marginalen i forskningssystemet, men betyda oerhört mycket för Sveriges innovationssystem och därmed vår förmåga att generera framtida tillväxt. I den kommande Forsknings- och innovationspropositionen (höst 2008), har regeringen chansen att långsiktigt säkra vår framtid genom att göra en förstärkt satsning på Sveriges innovationssystem och särskilt den behovsmotiverade forskningen som genererar tillväxt och kan skapa nya Scania, Ericsson och Autoliv. Industriforskningsinstituten är en bärande del i ett effektivt innovationssystem och i samspel med industri och lärosäten kan instituten identifiera framtidens utmaningar och upprätta FoU-samarbeten som utgår från Sveriges styrkor. IRECO är berett att axla det ansvar som professor Sverker Sörlin föreslår i sin analys och som departementens handlingsplan (s. 7) vidareutvecklat: Att företräda staten som delägare i industriforskningsinstituten och därmed leda en nationell samling till en kraftfull institutsstruktur med internationell slagkraft. Detta kräver dock en väsentligt förstärkt finansiering, som måste närma sig de nivåer våra internationella konkurrentländer har, annars blir det svårt att lyckas med det som måste göras. Instituten får idag (2007) en relativt liten andel av den offentliga forskningsfinansieringen i sk basfinansiering. Jämfört med t ex universitetens fakultetsanslag utgör institutens basfinansiering enbart ca 2 % av den statliga civila forskningsbudgeten. En fördubbling av basfinansieringen, vilket indikeras i IDAs handlingsplan, skulle alltså ske på marginalen i forskningssystemet, men betyda oerhört mycket för Sveriges innovationssystem och därmed vår förmåga att generera framtida tillväxt har varit ett bra år för IRECO och de institut som vi är delägare i. Samtliga Swedish ICT Research, STFI-Packforsk, Swerea och MEFOS visar positiva resultat och en stark framtidstro. En satsning på instituten är en satsning på Sveriges framtid. Den ska genomföras tillsammans med universiteten och högskolorna, tillsammans med näringslivet och dess företag och med en gemensam och stark vision: Excellent industriforskning bidrar till svensk konkurrenskraft i världsklass. Jag är övertygad om att det är en konkurrenskraft som Sverige behöver nu och i framtiden för att säkra just framtiden. Peter Holmstedt Verkställande direktör Grundforskning Tillämpad forskning och utveckling Utveckling och innovation Excellent industriforskning bidrar till svensk konkurrenskraft i världsklass. En stärkt konkurrenskraft för tillväxt i Sverige med en nationellt samlad institutssektor för industriforskning, som är en effektiv samverkans-, forsknings- och utvecklingsmiljö för näringslivet och lärosätena. Ett nytt holdingbolag med utvidgat uppdrag byggs med nytt namn på IRECO. Alla relevanta industriforskningsinstitut samlas i en effektiv struktur. Det nya holdingbolaget ska vara en tydlig nationell aktör för att utveckla och öka kännedomen om institutssektorn och fungera som talesman för instituten i strategiska frågor. Det nya holdingbolaget ska ha säkrat näringslivets engagemang i institutsutveck lingen genom ett aktivt deltagande och utveckling av processer som fångar upp näringslivets behov. Industriforskningsinstitutens verksamhet inom Det nya holdingbolaget ska, med fokus på utvecklings- och innovationsexcellens, rikta sig både till stora företag och SME-företag inom näringslivsrelevanta områden. NHB ska ha bidragit till en effektiv och komplementär samverkan med tydliga roller mellan institut och UoH, i klusterprojekt och breda programsatsningar. NHB ska ha bidragit till att en ny finansieringsstruktur utvecklas via ökad sam verkan med näringsliv samt partnerskap med olika offentliga FoU-finansiärer, tex KK-stiftelsen och VINNOVA. Vår vision Vår övertygelse Våra mål till 2012 i korthet 4 4 5

4 Excellent FoU och innovation för Sverige Handlingsplanen för en ny svensk institutssektor Foto Ulf Lundin Yngve Stade är IRECO Holdings styrelseordförande sedan Under 2007 skedde mycket som dels var frukterna av IRECOs mångåriga arbete med institutsstrukturen, dels resultatet av de folkvaldas kloka avsikt att äntligen vilja stärka den svenska institutssektorn och strävan att säkra dess möjligheter att långsiktigt bidra till svenskt näringslivs kunskapsförsörjning. Vi som verkar i denna kunskapsintensiva, men hittills underfinansierade och splittrade sektor uppskattar regeringens ambition att nu vilja garantera den svenska tillämpade forskningen samma förutsättningar som man haft i jämförbara länder runtomkring oss i många år. Men insikten har dröjt för länge och nu är det bråttom. EU:s ramprogram har mycket stark finansiering och vi måste snabbt samla kraft och frigöra kompetens för att delta och investera medel därifrån i Sverige. Våra konkurrentländer är inte passiva. Vi har sett början på en lovande utveckling. Nu gäller det att våra ägare fullföljer den ambitiösa handlingsplanen för institutssektorn och säkrar finansieringen på ett långsiktigt och uthålligt sätt. Landets forskningsinstitut genomgår under ledning av IRECO en konsolidering och förstärkning som till synes är strukturell, men som egentligen handlar mycket mer om att bygga ut ett nationellt innovationssystem som haltat länge. Statens fokus har länge legat på nyfikenhetsforskning utan egentlig strategisk inriktning och lämnat industrin att lösa sina egna och Sveriges gemensamma problem. I Sverige har vi bortsett ifrån att det finns ett gap mellan lärosätenas breda kunskapsuppbyggnad och industrins ofta mycket specifika problemställningar som måste överbryggas effektivt för att inte tappa konkurrenskraft. Instituten är skapta för att utgöra den bron och alltid utgå från kundnyttan. Vi vet att industrin ofta uppskattar sitt svenska branschinstitut, men det är dyrt att ha en fattig FoU-partner och man måste självklart köpa FoU-tjänsterna där det blir mest FoU för pengarna. Det är inte säkert att det alltid är i Sverige. Den trenden måste vändas snarast. Helst igår. Forskningsinstituten är de bäst skickade att spela en nyckelroll som mötesplats och samordnare när industrins behov ska bemötas med behovsmotiverad forskning, utveckling och innovation naturligtvis i samverkan med universitet och högskolor. Instituten har både spets och bredd och är uppbyggda för att utföra industrinära projekt med hög sekretess kring exempelvis särskilda patentomständigheter och IPR-problematik. De är specialister på att, med utgångspunkt i näringslivets konkreta behov och problem, effektivisera processer och bidra till innovativa lösningar. Vi välkomnar ett ökat fokus på institutens roll i innovationskedjan i nära samverkan med industri och akademi. IRECO har utvecklats till ett verktyg för förverkligande av en kreativ och konstruktiv innovationsprocess i Sverige som är mycket lovande. Behovet av kraftfulla och effektiva industriforskningsinstitut kan i detta perspektiv inte nog framhållas. Bara med en vital institutssektor kan innovationskedjan knytas ihop från akademi till framgångsrika tjänster och produkter i industrin som kan skapa långsiktig nytta och värde i vårt samhälle. Yngve Stade Styrelseordförande Sverker Sörlin lade i juni 2006 fram sin rapport En ny institutssektor - en analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv. Rapporten beställdes av regeringen som underlag för statens ställningstagande om hur ägande, finansiering och styrning av industriforskningsinstituten bör organsieras i framtiden. Sörlin visar hur och varför det svenska institutssystemet är eftersatt och underfinansierat i jämförelse med jämförbara länder i världen. Sörlin föreslår att man fortsätter det påbörjade omstruktureringsarbetet för att stärka instituten och bygger vidare på den befintliga organisationen kring statens holdingbolag IRECO när man ytterligare drar ihop dagens institut till en stramare och effektivare nationell FoU-koncern. En interdepartemental arbetsgrupp bildades i januari 2007 med uppgift att utifrån Sörlins analys ta fram en handlingsplan för en fortsatt utveckling av industriforskningsinstituten. IDA-gruppen, med ledamöter från de departement som äger forskningsinstitut och finansdepartementet, presenterade sin slutrapport den 5 november Handlingsplanen för en ny institutssektor (Ds 2007:39) i korthet: En sammanhållen institutsstruktur skapas som kan uppträda samlat. Införande av fler institut i IRECO-gruppen utreds. Ett nytt holdingbolag med nytt varumärke och utökade uppgifter byggs på dagens IRECO Holding. Institutens roll i innovationssystemet förtydligas och verksamheterna utvecklas mot innovationsexcellens och näringslivsnytta. Instituten ökar sin strategiska samverkan med näringslivet och utgår från näringslivets behov. Instituten ökar sin samverkan med lärosäten såväl inom FoU som insatser för kommersialisering genom t ex universitetens holdingbolag och Innvoationsbron AB. Instituten utvecklas till en stark internationell aktör, inom och utanför EU. Fortsatt samverkan med KK-stiftelsen främjas. Liksom det för lärosätena är en prioriterad uppgift att uveckla excellens inom utbildning och forskning bör det för instituten vara lika angeläget att eftersträva excellens inom utveckling och innovation. Därmed skulle en tydlig rollfördelning uppnås som är tillräcklig för att de inte ska behöva konkurrera på varandras domäner. [Ds 2007:39 kap.2] 6 7

5 Foto Acreo Swedish ICT Research VD Hans Hentzell 2007 blev att bra år för Swedish ICT Research och våra partners inom näringsliv och offentlig sektor. Våra tekniska resultat bidrar till spetskompetens och tillväxt inom näringslivet och ökad effektivitet i offentlig sektor. Vår förnyelse av forskningens relevans, inriktning och kvalitet tillsammans med våra samarbetspartners inom universiteten skapar världsledande kompetens och kritisk massa inom viktiga teknikområden presenterade Näringsdepartementet en handlingsplan för en ny institutssektor (Ds 2007:39). Att staten nu uppmärksammar det stora arbete instituten utfört med minimal finansiering i många år är mycket positivt och att man också är beredd att investera för framtida tillväxt med stöd av instituten är inspirerande och utmanande. Jag är säker på att vi kan stärka vår roll att skapa tillväxt och förnya den behovsstyrda forskningen genom dessa nya satsningar bidrog vi till att : merfaktureringen i näringslivet, baserad på resultat från gemensamma projekt, är 10 gånger högre än den Fakta Swedish ICT Research AB Institut i koncernen Acreo-gruppen med Acreo AB och IRnova AB samt SICS-gruppen med SICS Swedish Institute of Computer Science AB, Interactive Institute AB, IT-forskningsinstitutet Viktoria AB och Santa Anna IT Research Institute AB Omsättning Mkr Antal anställda 340 Verksamhetsorter Stockholm, Göteborg, Jönköping, Västerås/Eskilstuna, Växjö, Piteå/Umeå, Uppsala, Norrköping/Linköping och Hudiksvall. Styrelsens ordförande Sven-Christer Nilsson svenska offentliga finansieringen till Swedish ICT Research AB och våra dotterbolag. 30 nya bolag med rötterna i teknologi från Swedish ICT Research omsatte 2007 mer än 800 MSEK. Existerande små och medelstora företag (ej avknoppningsbolag) hade en merfakturering på 360 MSEK baserat på resultat från projekt med Swedish ICT Research års Chester Carlson-pris, som är den finaste utmärkelse som finns att få för IT-forskning i Sverige, gick till Dr. Adam Dunkels, forskare på SICS. Adam har tagit fram en programvara som gör det möjligt att energi-, plats- och kostnadseffektivt internetansluta små, inbyggda system. Programmet används redan i hundratals företag världen över. Se artikel härintill har börjat bra och vi planerar att bilda minst två nya näringslivsstyrda forskningskluster: Swedsoft inom mjukvara för multi core -system och OBOE-Applications inom bioelektronik. Chester Carlson-priset till SICS-forskare Dr Adam Dunkels, senior forskare på SICS, Swedish Institute of Computer Science, belönades med 2007 års Chester Carlson-pris för sitt framstående arbete inom nätverksuppkopplade små, inbyggda system. Chester Carlson-priset, instiftat 1985 till minne av svenskättlingen Chester Carlson som uppfann kopieringsmaskinen och startade företaget Xerox, är den förnämsta utmärkelsen inom svensk IT-forskning. Pristagaren utses av Xerox och Ingenjörsvetenskapsakademien och prissumman är kr. Bilden visar Adam Dunkels vid ceremonin den 7 februari Juryns motivering löd: För utvecklingen av operativsystem och kommunikationsprogramvara som möjliggör kostnadseffektiv internetuppkoppling för nya produktklasser, tex bilmotorer, väderstationer och filmproduktionsutrustning. Dynamiska tågtidtabeller är punktligare Efter avregleringen av järnvägen har Banverkets situation förändrats. Från att i samverkan med den enda aktören SJ ha planerat tågtrafiken behöver Banverket hitta nya sätt att ta fram tidtabeller och driftleda tåg. Banverket måste kunna handskas med kunkurrensutsatt trafik och möta krav på större dynamik och effektivitet, något som bl a Martin Aronsson på SICS (bilden) håller på att ta fram koncept, metoder och prototyper för. Banverket har tidigare försökt öka förutsägbarheten genom att planera in i minsta detalj. Men när tidtabellen Mer än 98 % av alla mikroprocessorer som säljs idag används i inbyggda system. De flesta av dessa har mindre än en miljondel så mycket minne som en modern PC. Genom att utveckla inbyggd programvara och operativsystemet Contiki har Adam Dunkels visat att även sådana mycket små inbäddade system kan kommunicera med Internet med minimal resursförbrukning, något man tidigare trott var omöjligt. Programmen i öppen källkod är tillgängliga för alla och används idag av hundratals företag. ska följas har ofta ändå många förutsättningar hunnit förändras och trafiken försenas ofta. Tågens prestanda, spårkvaliteten eller väderleken ställer till det i trafiken. När planen hela tiden måste ändras blir detaljrikedomen ett hinder istället för en tillgång. I projektet Den Dynamiska TågPlanen föreslår SICS att tidtabelläggarna planerar för flexibilitet och förändring istället för att försöka förutspå alla detaljer. Martin Aronsson har funnit att punktligheten i tågtrafiken kan bli bättre om man skiljer på deadline för leverans och den produktionsplanering som behövs för att uppnå detta mål, dvs skiljer på när tågen måste vara framme och hur man ser till att de är det. Det som ligger fast är att tågen måste levereras på vissa nyckelstationer när kunderna (trafikbolagen och deras kunder) behöver dem. Allt annat beslutas först när data finns och omräknas ofta in i det sista för att optimera trafiken. För att kunna göra detta måste planeringsmodellen väljas med stor omsorg och avancerade och effektiva stödsystem är helt centrala, eftersom komplexiteten i systemet är enorm. Foto Kersti Hedman/SICS Foto Lars Nyman 8 9

6 STFI-Packforsk Nytt biobränsle redo för kommersiell produktion Foto Johan Olsson VD Gunnar Svedberg STFI-Packforsk har under år 2007 fortsatt utvecklingen mot att bli ett än mer kundorienterat internationellt forsknings- och innovationsföretag. Nya avtalskunder har tillkommit från Amerika och Europa. Stora åtaganden finns inom EUs pågående sjätte ramprogram (FP6) och under året har satsningar gjorts för att inom FP7 öka engagemanget ytterligare. För att bland annat öka synligheten på den europeiska marknaden har ett dotterbolag startats i England för verksamhet i första hand inom förpackningsområdet i samverkan med den svenska enheten. I slutet av 2008 beräknas ca 10 medarbetare finnas på plats vid kontoret i London. En demoanläggning för framställning av årston rent lignin kördes igång i början av året vid Bäckhammars bruk i Värmland. Den patenterade LignoBoostprocessen baserad på en uppfinning inom STFI-Packforsk och vid Chalmers för ca åtta år sedan är därmed framgångsrikt demonstrerad i stor skala. Ett betydande intresse för tekniken finns runtom i världen. Se artikel här intill. Fakta STFI-Packforsk AB Bolag i koncernen LignoBoost AB, PFI A/S (Norge) och STFI-Packforsk UK Ltd (England) Omsättning Mkr Antal anställda 256 Verksamhetsorter Stockholm, Kista, Örnsköldsvik; Trondheim och London Styrelsens ordförande Leif Brodén STFI-Packforsk och KTH fick under året ett bidrag på totalt 35 Mkr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att gemensamt skapa ett centrum för pappersforskning och utveckla pilotpappersmaskinen EuroFEX. Ett ombyggnadsprojekt är klart under En process för en ny affärsstrategi och en varumärkesplattform påbörjades under året med stöd av en extern konsult. Den huvudsakliga implementeringen sker under Styrelsens sammansättning förändrades under 2007 från totalt 10 ledamöter och suppleanter till nio stämmovalda ledamöter. Ägarnas ambition är att i framtiden minska antalet ytterligare till totalt sju ledamöter med en sammansättning som speglar företagets behov av kompetens i styrelsen. Moderbolaget STFI-Packforsk AB redovisar för 2007 totala intäkter på 261,6 Mkr och ett resultat efter finansiella poster på 5,4 Mkr. Koncernen som helhet redovisar totala intäkter på 303,6 Mkr och ett resultat efter finansiella poster på 5,8 Mkr. Foto STFI-Packforsk LignoBoost är en process som utvecklats av forskare på STFI-Packforsk tillsammans med industrin och Chalmers och innebär att man kan utvinna rent lignin ur den svartlut som bildas vid pappersmassatillverkning. Processen har patenterats och innebär flera positiva nyheter. Ligninet kan användas istället för fossila bränslen i den egna massaproduktionen, men också till sameldning med andra bränslen i kraftvärmeverk. Försäljning av lignin innebär alltså nya affärsmöjligheter för massabruket. Med en LignoBoost-installation kan ett sulfatmassabruk inte enbart göra sig helt fri från oljeanvändning utan även förse andra massabruk med lignin. Som exempel kan nämnas att om teknologin installerades i 5 till 6 av de svenska sulfatmassabruken, skulle alla Sveriges 16 sulfatmassabruk kunna sluta använda fossila bränslen. Utöver dessa fördelar gör LignoBoost-processen det möjligt att även öka massaproduktionen på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan januari 2007 år har tekniken testats i en demofabrik i Bäckhammar där årligen ton lignin framställs till bl a Fortums kraftvärmeverk i Värtan som försörjer Stockholms fjärrvärmenät. För Fortum är satsningen del i en strategi för att ersätta fossila bränslen och därigenom minska utsläppen av växt- VD Gunnar Svedberg ledde invigningen av LignoBoost demonstrationsfabrik i Bäckhammar i februari Ligninlagret vid demonstrationsfabriken. husgaser. Med ligninet kan 1300 villor förses med värme och el. I början av 2008 har LignoBoost AB, som är ett dotterbolag till STFI-Packforsk, tecknat avtal med det amerikanska skogsbolaget Weyerhaeuser om att undersöka möjligheterna att installera en LignoBoostanläggning i minst ett av företagets massabruk. En typisk Ligno- Boostinstallation kommer att producera ca ton lignin per år, vilket ersätter ton olja. Ligninet har också goda förutsättningar att användas som råvara för högvärdiga produkter som fenol, bensen, kolfiber, komplexbildare, dispergeringsmedel och kompositmaterial. Fakta LignoBoost AB bildades 2006 som ett dotterbolag till STFI- Packforsk AB för att kommersialisera tekniken för ligninutvinning som tagits fram inom ramen för KAM, Kretsloppsanpassad Massafabrik och FRAM, Framtida Resursanpassad Massafabrik. Finansieringen av LignoBoost och demoanläggningen vid Bäckhammars Bruk delas av STFI-Packforsk och industrin genom Södra, Stora Enso och Fortum Värme och Energimyndigheten. Investeringen uppgår till ca 20 Mkr. Trä kan sägas bestå av cellulosa, hemicellulosa och lignin; ligninet fungerar som bindemedel i veden. Foto STFI-Packforsk 10 11

7 Foto Ulf Lundin Swerea VD Tomas Thorvaldsson Året har varit bra för Swerea-koncernen. Den erbjudna kompetensen och samarbetsformerna har attraherat både industrin och den akademiska världen. Verksamheten har vuxit; mot industrin, inom det internationella samarbetet och mot medverkan i de nationella forskningsprogrammen. Koncernen växer i balans mellan offentlig finansiering och företagsfinansiering. Swerea är både majoritetsägt av och till huvuddelen finansierat av industrin. Industriengagemanget är stort, både vad gäller direkta FoU-uppdrag och medverkan i olika samverkansprogram. Genom utveckling av ny kunskap, nya beräkningsmodeller och simuleringsprogram, ny tillverkningsteknik, nytt utbildningsmaterial m m, medverkar Swerea till att skapa förutsättningar för svenska företag att effektivisera sin tillverkning, att förnya produkter och produktionsprocesser, att utveckla sitt tjänsteutbud, att tillämpa energieffektiva och miljövänliga tillverkningsmetoder, att öka säkerheten i produkter och inom produktionen. Enbart i medlemsprogrammen har nära 600 företag aktivt deltagit. Fakta Swerea AB Institut i koncernen IVF Industriforskning och utveckling AB, IFP Research AB, SICOMP AB, Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB (KIMAB) och SweCast AB Omsättning Mkr (inklusive intressebolag, ej legal struktur) Antal anställda 395 Verksamhetsorter Stockholm, Mölndal, Jönköping, Pietå samt franska Brest och Kaunas i Litauen. Styrelsens ordförande Rune Brandinger De nationella programmen inom stålforskning, energi/ miljö och fordon är en viktig del i Swereas verksamhet och där aktiviteten är mycket stor. Bland Swereas olika erbjudanden skall speciellt Casting Innovation Centre och Produktionslyftet nämnas. Den internationella verksamheten växer; både direkt vad avser verksamheten i det franska dotterbolaget och genom projektsamverkan huvudsakligen inom ramen för EU-samarbetet. Swerea-koncernen växer i volym och med en stabil ekonomi. Samtliga enheter redovisar positiva resultat och nettoanställer också personal. För att ytterligare stärka och tydliggöra koncernens gemensamma erbjudanden har en ny grafisk profil tagits fram och dotterbolagen i koncernen bytte namn från och med 1 januari Samtidigt skedde ytterligare omstrukturering och samordning och verksamheten bedrivs nu i de fyra dotterbolagen Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Inför 2008 förväntar jag mig en fortsatt expansion av verksamheten genom intensifierad marknadsföring. Hybridbatterier laddas för framtiden Bilindustrin står på kö för att få köpa billiga, hållbara och lätta batterier med goda laddningsegenskaper när de globala klimatdiskussionerna nu tvingar fram bra och billiga el- och hybridbilar. Batterierna som finns idag är dyra om de ska ha tillräcklig prestanda; ofta blir det ett ohållbart påslag på en liten, i övrigt billig bil, vilket kan göra den svårsåld. Här kan Effpowerbatterier göra stor skillnad med bara en tredjedel av priset jämfört med dagens hybridbilsbatterier (nickelmetallhydridbatterier). En annan tänkt marknad för Effpowerbatterierna är stora tunga kommersiella fordon; bussar och lastbilar och entrepenadmaskiner med många starter och inbromsningar. Batteriet laddas vid inbromsning och ger kraft vid acceleration, vilket sparar pengar för tillverkarna. Göteborgsföretaget Effpower tänker förse marknaden med de kraftfulla och billiga hybridbatterier som efterfrågas. Än är de bipolära batterierna inte tillgängliga för storindustrin, men produktutvecklingen har gått in i sista fasen. Industrialiseringen är inledd genom ett produktionsavtal med österrikiska Banner Batterien och serietillverkning planeras ha kommit igång nästa år. Företaget Effpower bildades 1999 för att kommersialisera forskningsresultaten kring bipolära batterier. En av komponenterna i batterierna är den keramiska bipolära plattan. I utvecklingen av denna har Swerea IVFs kunskap om tekniska keramer spelat en viktig roll. Över tjugo års intensiv forskning och utveckling har resulterat i billiga, tåliga och kraftfulla batterier med utmärkta i- och urladdningsegenskaper. Valet av lättåtkomliga och billiga material gör Effpower-batterierna betydligt billigare än dagens nickelhybridbatterier, trots att de är avsedda för krävande elhybridmotorer. De innehåller bara hälften så mycket bly som dagens blybatterier, och har en betydligt längre livslängd. Foto Effposer Största ägarna i Effpower är Volvo Technology Transfer AB som tidigt insåg potentialen i satsningen, Industrifonden, Gylling Invest AB, K-Svets AB, Lundin Oil och Banner Batterien GmbH - de senare tillverkar 3 miljoner batterier per år åt bilindustrin i hemlandet Österrike. Effpowers VD Per Svantesson ser framtiden an med tillförsikt. Produktutvecklingen av hybridbatterierna har gått in i sista fasen och industritillverkningen är inledd genom ett avtal med österrikiska Banner Batterien GmbH

8 1994 Regeringen tillsätter en kommitté, KOFI, för att förnya industriforskningssystemet KOFI lägger fram slutbetänkandet ATT UTVECKLA INDUSTRIFORSKNINGS- INSTITUTEN och en kriterielista för ett välfungerande institut. Bolagisering av befintliga institut rekommenderas. Holdingbolaget IRECO bildas av staten och KK-stiftelsen för att förvalta statens ägande i industriforskningsinstituten IRECO börjar bolagiseringsprocessen bland de då 17 instituten. 200 Mkr ställs under dessa år till institutens förfogande för kompetensutveckling Riksdag och regering beslutar om en ny forsknings- och innovationspolitik med inriktning mot grundläggande och behovsmotiverad forskning Bolagiseringsprocessen slutförs. Utbildningsminister Thomas Östros lägger fram prop. FOU OCH SAMVERKAN I INNOVATIONSSYSTEMET för åren IRECOs uppdrag utvidgas till att omfatta omstrukturering av institutssektorn mot en struktur med färre och större industriforskningsinstitut En första skiss över en tänkbar framtida institutsstruktur med fyra huvudgrupper växer fram, den sk Fyrklövern. Förutom instituten i IRECO-gruppen skall ägarna tillsammans överväga att inordna SP, IVL, Imego, JTI och Skogforsk STFI och Packforsk går samman med delar av Framkom och bildar den nya FoU-koncernen STFI- Packforsk. Trätek införlivas i SP. Bolagsstyrningsrapport 2007 IRECO Holding ägs sedan 1 januari 2007 till 100 % av staten genom Näringsdepartementet sedan tidigare minoritetsägaren KK-stiftelsen överlåtit sina aktier (45 %) till staten. Peter Holmstedt tillträdde som verkställande direktör för bolaget den 1 september 2007 efter Håkan Widmark. Bolaget har under merparten av 2007 haft tre anställda. IRECO äger och förvaltar statens aktier eller andelar i bolag som bedriver industrinära forskning. Syftet är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. IRECO är moderbolag i en koncern som omfattar dotter- och intressebolagen Swedish ICT Research AB, Swerea AB, STFI-Packforsk AB och MEFOS Metallurgical Research Institute AB. Bolaget tillhör den grupp av statliga företag som har ett särskilt samhällsintresse. Svensk kod för bolagsstyrning ingår som en del av regeringens ramverk för ägarförvaltning och IRECO följer regeringens riktlinjer härvidlag. En anpassning har gjorts med hänsyn till bolagets ringa storlek. Styrelsens rapport om intern kontroll för 2007 begränsas till att i bolagsstyrningsrapporten beskriva hur den interna kontrollen är organiserad. Årsstämman Styrelsen utses av stämman och revisorer väljs enligt ABL på mandatperioder om fyra år. Arvode till revisionsbolag utgår enligt räkning. Årsstämman 2007 hölls den 27 april. Vid årsstämman antogs ny bolagsordning, huvudsakligen innebärande en anpassning till gällande aktiebolagslag 2005:551. Nomineringsprocessen Enligt bolagsordningen skall styrelsen ha minst fem och högst nio ledamöter som väljs årligen på årsstämman. Nomineringen av ledamöter följer de principer om styrelsenomineringsprocessen som beskrivs i statens ägarpolicy. Även val av revisorer följer principerna i ägarpolicyn. Styrelsen Vid årsstämman 2007 valdes följande ledamöter: Yngve Stade, styrelsens ordförande, (född 1947), tidigare Sverigechef Stora Enso, omval Christer Berggren, (-44), kansliråd, Näringsdepartementet, omval Madeleine Cæsar, (-49), VD, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, omval Anna Hultin Stigenberg, (-63), Senior Project Manager, Sandvik Tooling, nyval Thomas Johannesson, (-43), innehar flera uppdrag i organisationer med teknisk FoUanknytning, tidigare VD för forskningsinstitutet STFI-Packforsk, nyval Tomas Salzmann, (-54), managementkonsult, förtroendevald politisk ordförande, omval Lennart Lübeck, (-38), och Lena Treschow Torell, (-46), lämnade styrelsen vid årsstämman Styrelsen har haft sex ordinarie sammanträden under året. I styrelsens arbetsutskott har ingått Yngve Stade, Christer Berggren och Madeleine Cæsar. Arbetsutskottet har sammanträtt ett antal gånger under året, huvudsakligen med uppgift att ansvara för rekryteringsprocessen av ny verkställande direktör. Arbetsutskottet har till uppgift att bereda väsentliga frågor i styrelsen och bistå VD i viktigare frågor. Ersättning till styrelsen som fastställts av 2007 års bolagsstämma är kr per år till ordföranden och kr per år till ledamot. Till ordföranden i arbetsutskottet utgår ett arvode om kr per år och till ledamot kr per år. Skattepliktig ersättning till verkställande direktören inkl. förmåner samt pensionskostnader uppgår för 2007 till totalt kr för avgående och tillträdande VD. De totala ersättningarna till styrelse och VD framgår av bolagets årsredovisning. Stående från vänster ordförande Yngve Stade, Tomas Salzmann och Christer Berggren. Sittande från vänster Madeleine Cæsar, Thomas Johannesson och Anna Hultin Stigenberg. Extern revision Foto Ulf Lundin Vid extra bolagsstämma i december 2004 utsågs revisionsfirman KPMG Bohlins AB till revisorer för tiden fram till årsstämman Roland Nilsson (-43), auktoriserad revisor, vice VD, KPMG Bohlins AB, utsågs som huvudansvarig för revisionen. Riksrevisionen förordnade 2007 auktoriserade revisorn Lars Nordstrand att vara revisor i bolaget. Styrelsens rapport om intern kontroll Basen för styrelsens interna kontroll utgörs av ledningssystemet med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, vilket redovisas i styrande dokument för bolaget, i huvudsak nedan redovisade dokument som beskriver arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, attest- och delegationsordning samt redovisningsinstruktioner. Vid varje styrelsemöte behandlas bolagets ekonomiska situation. Styrelsen fastställer årligen dels en arbetsordning som reglerar styrelsens uppgifter och interna arbete, bl a frekvens och former för styrelsemöten, ekonomisk rapportering, utvärdering av styrelsens arbete, dels en arbetsinstruktion för verkställande direktören. En översyn har gjorts under året av såväl arbetsordning för styrelsen som arbetsinstruktion för verkställande direktören. Dessa två dokument såväl som attest- och delegationsordning samt firmateckning har fastställts vid konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman. En huvuduppgift för bolaget är att stödja konsolideringen av de nybildade forskningskoncernerna för att fullfölja processen för förnyelse och förstärkning av industriforskningsinstituten till nytta för näringslivet. Viktiga styrdokument för utövandet av ägarrollen är aktieägaravtalen mellan IRECO och övriga ägare i dotter- respektive intressebolag. Styrelsen behandlar kontinuerligt de finansiella rapporterna från bolaget och samråder med revisorerna i svårbedömda redovisningsfrågor. Utvärdering av styrelsens arbete sker en gång per år under ledning av ordföranden. Styrelsens rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har inte granskats av bolagets revisorer. Enligt FAR SRS, Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, är en sådan granskning inte förenlig med god yrkessed då erforderliga granskningskriterier saknas för Inte heller har övriga delar av denna rapport granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 3 april 2008 Yngve Stade, ordförande Christer Berggren Madeleine Cæsar Anna Hultin Stigenberg Thomas Johannesson Tomas Salzmann 2004 IRECO bildar dotterbolagen Swerea för instituten inom material- och verkstadsteknik och Swedish ICT Research för att samla IKT-instituten. SIK införlivas i SP-koncernen Utbildningsminister Leif Pagrotsky lägger fram prop. FORSKNING FÖR ETT BÄTTRE LIV för åren där bland annat en höjning av nivån för medlen för strategisk kompetensutveckling föreslås. YKI införlivas i SP-koncernen För perioden har K-medelsnivån höjts och totalt utbetalas under treårsperioden 455 mkr från staten, dvs ( mkr). Under året tillkommer även 20 mkr från KK-stiftelsen. De från början 17 industriforskningsinstituten har formerats i fyra FoU-koncerner med olika teknik- och/eller branschinriktning. Sverker Sörlin lägger fram rapporten EN NY INSTITUTSSEKTOR som regeringen beställt. I den föreslås en markant förstärkning av institutens roll i det svenska innovationssystemet IRECO Holding blir helägt av staten sedan KK-stiftelsen har överlåtit sina aktier (45 %) till staten. Peter Holmstedt efterträder Håkan Widmark som VD för IRECO den 1 september. Den 5 november publicerar regeringens IDA-grupp sin HAND- LINGSPLAN FÖR EN NY INSTITUTSSEKTOR (Ds 2007:39). där Sverker Sörlins analys har varit utgångspunkten, se mer på s Nya riktlinjer för den externa rapporteringen för statliga bolag innebär att en hållbarhetsredovisning ska lämnas fr o m redovisningsåret Till hösten väntas regeringens Forsknings- och innovationsproposition

9 resultaträkning koncernen Belopp i tkr Nettoomsättning Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående arbeten för annans räkning Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat ireco-gruppen MEFOS 25% IFP KIMAB Institut de la Corrosion Swerea 49% 60% 29% IVF SICOMP SweCast 100% Staten Swedish ICT Research Acreo IRnova SICS Interactive Institute Santa Anna Viktoria STFI- Packforsk LignoBoost PFI AS Norge STFI- Packforsk UK Ltd % S P SIK YKI SP Trätek balansräkning koncernen Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Pågående arbeten för annans räkning Förskott till leverantörer 679 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (5000 aktier) Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Förskott från kunder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - KONCERNEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga

10 resultaträkning moderföretaget Belopp i tkr Rörelsens intäkter Administrationsanslag Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat balansräkning moderföretaget Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR kommentarer En transaktion i den koncernomstrukturering som skedde år 2005 har återgått under 2007 medförande att IRECO för en sammantagen likvid om 1 kr erhållit 25 % av aktierna i MEFOS Metallurgical Research Institute AB. Koncernmässigt innebär det att koncernen tillförts eget kapital om Tkr, motsvarande 25 % av justerat eget kapital i MEFOS, vilket redovisas som en tillkommande post i koncernens eget kapital. Ytterligare en effekt var att IRECOs innehav i Swerea AB ökade med 1,82 % till 49,09 % utan att likvid för detta erlades. Koncernmässigt innebär det att koncernen tillförts eget kapital om Tkr, motsvarande 1,82 % av Swereas eget kapital. Förändringarna i koncernstrukturen har således ökat IRECO-koncernens eget kapital med sammanlagt Tkr. Övriga innehav: Swedish ICT Research AB 60 % och STFI-Packforsk AB, 29 %. EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5000 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Nettoomsättningen i koncernen uppgår till 336 Mkr (188 Mkr). Den ökade nettoomsättningen förklaras av den förändring som skedde i koncernstrukturen i slutet av 2006, då tidigare dotterbolaget Swerea AB blev intressebolag och tidigare intressebolaget Swedish ICT Research AB blev dotterbolag till IRECO. Swerea ingick under januari-september 2006 som dotterbolag, medan Swedish ICT Research AB ingick som dotterbolag under hela En förbättrad resultatutveckling för såväl dotter- som intressebolag i koncernen har bidragit till ett positivt resultat för STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - MODERFÖRETAGET Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 18 19

11 IRECO Holding AB Box 3072, Stockholm Besök Mäster Samuelsgatan 60 Telefon Fax Styrelsens säte Stockholm

Året i sammandrag för IRECO-koncernen

Året i sammandrag för IRECO-koncernen Året i sammandrag för IRECO-koncernen Verksamheten IRECOs syfte är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. Syftet förverkligas bl a genom att äga och förvalta aktier

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Org nr

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Org nr RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Perioden januari juni Omsättningen uppgick till 211 Mkr (192 Mkr) Rörelseresultatet före strukturförändringar uppgick till 2 Mkr (17 Mkr) Fördelade Strategiska

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

IRECO HOLDING AB årsberättelse 2005

IRECO HOLDING AB årsberättelse 2005 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2005 innehåll 4 VD om året som gick 6 Swerea 7 STFI-Packforsk 8 Swedish ICT Research 9 Övrigt som hände 2005 10 Fyra kända profiler om näringslivets behov av tillämpad FoU

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Org nr 556179-8520. får härmed avge.

Styrelsen och verkställande direktören för. RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Org nr 556179-8520. får härmed avge. Styrelsen och verkställande direktören för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll:

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2014 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 510 (5 647) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr.

Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr. Delårsrapport jan- mars 2016 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri. Omsättning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars Första kvartalet Kommentar av VD Peter Holmstedt

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars Första kvartalet Kommentar av VD Peter Holmstedt RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Org.nr 556179-8520 Delårsrapport för perioden januari mars 2010 Första kvartalet 2010 Omsättningen uppgick till 346 Mkr (104 Mkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2006 1997-2007 år! IRECO Holding AB Tryck Federativ IRECO Holding Tryckeri AB AB, Årsberättelse Stockholm 2007 2006 innehåll 4 VD om året som gick 6 Styrelseordförande Yngve

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Datum Org. nr Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 26 augusti 2010 Göteborg, Sverige Delårsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 * Nettoomsättning för perioden 10,4 Mkr (5,6 Mkr) * Resultat efter finansnetto -3,2 Mkr (-2,6 Mkr) *

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer