SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin deltar 5 Föregående protokoll 6 Information från socialnämnden 7 Verksamhetschefen för förenade Care deltar 8 Arbetsutskott/beredningsgrupp i KPR 9 Delgivningar 10 Övriga frågor 11

2 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 2 Plats och tid: Styrhytten, Centrumhuset, Krokom Måndagen den 10 februari 2014, kl Beslutande: Elisabeth Svensson, ordf. (M) Tage Jonsson PRO Rut Kristiansson PRO Sven-Olof Jönsson PRO Örjan Persson PRO Viola Ekavall SPF Britt Larsson, v. ordf. SPF May Johansson SPF Övriga deltagande: Kerstin Östlund, sekreterare Gulli Edman PRO, ny ledamot fr.o.m. nästa möte Utses att justera: Britt Larsson Justeringens plats och tid: Socialförvaltningen den 18 februari 2014 Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: 1-9 Kerstin Östlund Ordförande: Elisabeth Svensson Justerande: Britt Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunala pensionärsrådet Sammanträdes datum: 10 februari 2014 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 19 februari 2014 nedtagande: 13 mars 2014 Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Krokom Underskrift:.. Kerstin Östlund

3 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 3 KPR 1 Ny ledamot och ny ersättare i KPR Sven Olof Jönsson meddelar att PRO, Offerdal har utsett Gulli Edman till ny ledamot i pensionärsrådet. Hon är närvarande vid dagens möte, men ersätter Sven Olof först från och med nästa möte. Tage Jonsson meddelar att PRO, Föllinge har utsett Sten Åke Jonsson till ny ersättare i pensionärsrådet efter Gustav Moe. Kopia till Birgitta Eriksson

4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 4 KPR 2 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar Pensionärsrådet tackar Monica Göransson för informationen. Monica Göransson, verksamhetschef för Hällebo och Blomstergården deltar för att informera och svara på frågor. Monica berättar att en organisationsförändring har genomförts. Särskilt boende och hemtjänst i egen regi har slagits ihop och Monica ska vara chef för båda. Lilian Bergquist, chef för hemtjänst egenregin går i pension 28 februari. Ombyggnaden för att skapa sex nya demensplatser har blivit dyrare än beräknat, så socialnämnden måste äska mera pengar. Fördyringen beror bland annat på att man måste sätta in sprinklersystem och sätta upp gipsplattor i taket utifrån brandrisken. I september oktober 2014 beräknas platserna vara klara att tas i bruk. På en fråga om demensteamet har upphört svarar Monica att det finns kvar. Silviasjuksköterskan som förut arbetat heltid i teamet arbetar nu två dagar i teamet och tre dagar på avdelning på Blomstergården. Det har visat sig räcka med två dagar. De områden där demensteamet kan hjälpa till är följande: Rådgivning och personligt stöd Enskilda samtal Efter önskemål kan de även göra hembesök eller ta emot besök Förmedling av kontakt till sjukvård och hemtjänst Utbildning Britt Larsson har varit i kontakt med anhörig till person som bor på särskilt boende. Den anhörige säger sig inte få samma stöd från demensteamet längre. Monica upplyser om att vårdplanering sker två gånger per år och då kallas även anhöriga. Däremellan kan anhöriga vända sig till enhetschefen på boendet. Anhörigutbildningar planeras framöver. Kommunförbundet har köpt tjänst av Krokoms kommun där vår silviasjuksköterska har hjälpt till att utbilda team i länet. På en fråga om läkemedelsgenomgångar svara Monica att för de personer som bor på särskilt boende sker läkemedelsgenomgång en gång per år tillsammans med ansvarig läkare. För de personer som bor i ordinärt boende är det primärvården som är ansvarig. Kommunen har samarbete med primärvården för att minska återinskrivningen, det vill säga att man skrivs ut från sjukhuset men snart kommer tillbaka igen.

5 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 5 KPR 3 Chefen för hemtjänst egen regin deltar Pensionärsrådet tackar Lilian Bergquist för informationen. Lilian Bergquist, chef för hemtjänst egenregin till och med februari månad deltar för att besvara frågor. Den första frågan gäller om trygghetslarmen fungerar överallt. Lilian berättar att det görs testlarm automatiskt en gång varje dygn för att säkerställa att larmen fungerar. Om det är någon avvikelse så skickar Tunstall ett mail till kommunen. Det analoga systemet har bytts ut i fler och fler byar i kommunen. Där har kommunen bytt ut befintliga larm mot GSM-larm, vilket innebär att man måste ha en mobiltelefon. Om inte GSM fungerar så finns det antenner att sätta upp. Det finns för närvarande cirka 25 GSM-larm ute. På sikt ska alla larm bytas ut mot digitala larm, som ska vara säkrare. Ett avtal med Tunstall har tecknats som innebär att 20 digitala larm ska installeras i Offerdalsområdet för att testa hur de fungerar. En annan fråga som ställts är om kommunen kollar om maten som levereras i matlådor verkligen äts upp. Lilian säger att det är biståndshandläggaren som bedömer och beviljar om vårdtagaren behöver hjälp och stöttning i matsituationen och då hjälper självklart personalen till. När en ny person ska ha matleverans så går man igenom om det är någon mat som han eller hon inte tål. Det är gårdagens mat som levereras till ordinärt boende. På frågan om vad personalen får eller inte får göra, så svarar Lilian att det är biståndshandläggaren som utreder och bestämmer vad som ska utföras. Personalen utför inte snöskottning, men sunda förnuftet säger att man sopar bron om det behövs. Fönsterputsning utförs inte men en glödlampa kan personalen absolut byta. Varje vecka har utförarna träff med biståndshandläggarna. Om behoven har ändrats så uppdateras genomförandeplanen. Kontinuitet är en fråga som verksamheten jobbar med. I möjligaste mån försöker man planera så att de basala insatserna utförs av kontaktpersonen.

6 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 6 KPR 4 Föregående protokoll Pensionärsrådet beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

7 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 7 KPR 5 Information från socialnämnden Pensionärsrådet beslutar bjuda in Kenneth Österberg till nästa möte. Kenneth Österberg ska lämna en slutrapport från gruppen för framtidens äldreboende till socialnämnden. Slutrapporten kommer att skickas ut med nästa kallelse till pensionärsrådet. Pensionärsrådet vill ha information om stimulansmedlen. Vad har pengarna gått till för verksamheter och får kommunen fortfarande stimulansmedel. Kenneth Österberg, kvalitetskontroller är den som har information om detta. Kopia till Kenneth Österberg

8 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 8 KPR 6 Verksamhetschefen för Förenade Care deltar Pensionärsrådet tackar Melanie Coren för informationen. Melanie Coren, verksamhetschef för Solbacka/hemtjänst Föllinge deltar för att informera. Melanie berättar att deras sjukgymnast blev allvarligt sjuk i december. En ny sjukgymnast har anställts som ska börja den 13 februari. Under mellantiden har de lånat sjukgymnast från Östersund och från hälsocentralen i Föllinge. Det har varit problem med korttidssjukskrivningar bland personalen, men det har blivit bättre nu. Sara Comén har informerat personalen om värdighetsgarantierna, men detta är inget nytt då det redan ingår i konceptet för Förenade Care. Förenade Care började med BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) i höstas. Man har gjort bemötandeplaner för vissa vårdtagare som alla ska följa. Förenade Care har en egen MAS(medicinskt ansvarig sjuksköterska) förutom kommunens MAS: Man planerar att ändra mattiderna men först måste det göras schemaförändringar för personalen. De nya tiderna planeras att starta från och med juni. Frukost ska serveras mellan och 9.00, lunch 12.30, middag och kvällsfika mellan och

9 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 9 KPR 7 Arbetsutskott/beredningsgrupp i KPR Pensionärsrådet beslutar att tillsätta ett arbetsutskott/beredningsgrupp och att utse Britt Larsson (SPF) och Örjan Persson(PRO) som ledamöter Britt Larsson har tagit upp frågan om att inrätta ett arbetsutskott i pensionärsrådet. Dess uppgift ska vara att i god tid inför nästa möte föreslå vad som ska tas upp på dagordningen. Arbetsutskott för pensionärsrådet finns i många andra kommuner. En person från varje pensionärsorganisation kan vara lämpligt. Pensionärsrådets ledamöter är positiva till förslaget om arbetsutskott.

10 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 10 KPR 8 Delgivningar Förenade Care: Protokoll från boenderåd/anhörigträff på Solbacka den 3 december 2013 och 14 januari 2014 Förenade Care: Informationsbrev december 2013 Till pensionärsrådet för kännedom: Protokollsutdrag från Primärkommunala nämnden angående brev Synpunkter på betalningssystem från länets handikappråd och landstingets pensionärsråd. Brevet handlar om nya rutiner med bland annat SMSbetalning vid offentliga toaletter och vissa parkeringsplatser.

11 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 11 KPR 9 Övriga frågor Elisabeth Svensson berättar att uppsökande verksamhet bland kommunens 75-åringar inte har hunnits med under 2013, men verksamheten ska fortsätta. Det framkommer att det finns missnöje med sjukresorna. Det fungerar dåligt och det blir långa väntetider. Det är svårt att hitta telefonnummer dit man kan vända sig. Sjukresor är dock inte kommunens ansvar utan det är landstingets. Ett förslag från pensionärsrådet är att telefonnumret till sjukresor sätts in i Krokomsbladet. Till sist berättar May Johansson om Mötesplatsen i Lit som hon tycker är ett utmärkt ställe. Det anordnas träff flera gånger i veckan med musik, föredrag, fika med mera. Det är Östersunds kommun och Vuxenskolan som samarbetar. Skulle det gå att ordna något liknande här i Krokom?

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00 17.00. Beslutande Anna Hed (C), ordförande David Örnberg (V) landstingsföreträdare Bernt Persson (S), socialnämndens

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 09.00 12.00 Beslutare KPR KHR Karin Lindahl Stig Johansson Hans Olsson Anna Mattsson Johan Hedvard Roland

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer