Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset B-salen, Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V) Kaj Nilsson (M) Jörgen Karlsson (M) Axel Wevel (C) Torbjörn Engstrandh (FP) Kjell Strömlind (S) tj ers. Orvar Windisch (M)tj ers. Ersättare Ingegerd Quisth (S) Göran Hillman (S) Anita Grahn (S) Lars Nordquist (MP) Maria Gillstig (M) Magdalena Jerlström (C) Marja Fiander (FP) Marcus Sjöström (KD) Övriga deltagare Hadar Nordblom, Tommy Carlsson, Håkan Elm, Therese Sipos, Eva Edberg ( ), Sofia Bergqvist, Jonas Andersson ( ), Jonas Ellenfors, Aline Eriksson, Clara Blidmo ( ), Thomas Nygård, Magnus Pirholt, Henrik Haugness och Alexandra Bäckström Underskrifter Sekreterare... Kerstin Frimodig Paragrafer Ordförande... Carl-Åke Andersson Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Sammanträdesdatum Sista dag över överklagande Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Kerstin Frimodig

2 BTN 317 Ändring av dagordningen och val av justerare På förslag av ordföranden godkänner nämnden att som informationsärende lägga till Köp av renhållningsfordon och att lägga till ärende Övrigt sist på dagordningen. Då nämndens andre vice ordförande Thord Revestam (M) inte är närvarande beslutar nämnden att välja Kaj Nilsson (M) till att justera sammanträdets protokoll. Justerandes signatur

3 BTN 318 Dnr BTN 13/3 Informationsärenden 1 Köp av renhållningsfordon Jonas Andersson Justerandes signatur

4 BTN 319 Dnr SHB 12/172 Samråd för tillägg till detaljplan för UTTERVIK 5:274 m fl. Utterviks samfällighetsförening har ansökt om att få ändra gällande detaljplan för Utterviks fritidshusområde. De sökande vill se över de gällande byggrätterna i området. Syftet är att utöka det generella bygglovet för området Uttervik från 100 kvm till 150 kvm för bostadshus och från 50 kvm till 75 kvm för gårdsbyggnader. Samfälligheten fick ett positivt planbesked , 112. Planarbetet har sedan dess varit vilande då Södermanlands länsstyrelse inkom med en ansökan om planbesked för att etablera ett naturreservat kring Utterviks fritidshusområde, se SHB 12/194. Länsstyrelsens ansökan inkom och det uppkom frågor om det skulle komma att krävas en ny plankarta över området i och med reservat bildningen. Efter besked från Naturvårdsverket så kommer det inte att komma krävas en ny plankarta över området. Enligt den gällande översiktsplanen från 2003 så pekas Uttervik ut som: Vid önskemål om förändringar kan utökade byggrätter studeras Ändringsområdet överensstämmer med planområdena för underliggande detaljplaner P 66-7 och P Fritidshusområdet Uttervik är beläget ca 20 km sydväst om Nyköping vid Marsvikens och Bråvikens utlopp i Östersjön. Arealen för planområdena är ca 180 ha. Det rör sig om 272 fastigheter. Den samlade bedömningen är att en ändring genom tillägg till den gällande detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande MKB behöver därför inte upprättas. Planen kommer att göras med enkelt planförfarande. beslutar att ett genomförande av planförslaget inte bedöms få betydande miljöpåverkan samt att förslag till tillägg till gällande detaljplan för Uttervik 5:274 m.fl, Utterviks fritidshusområde, Nyköpings kommun, får skickas ut på samråd. Justerandes signatur

5 BTN 319 Dnr SHB 12/172 Justerandes signatur Beslut till: Sökande Handläggare Akten Handläggare: Jonas Ellenfors Planarkitekt

6 BTN 320 Dnr SHB 12/113 Antagande av detaljplan för SLOTTSVAKTEN 1 och del av VÄSTER 1:1, Väster, Nyköping, Nyköpings kommun Läge: I korsningen Kungsgatan/Brunnsgatan i centrala Nyköping Sökanden: Mark och exploatering Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätt för bostäder i korsningen Kungsgatan/Brunnsgatan samt att möjliggöra parkering och angöring till Nyköpingshus på befintlig parkmark i planområdets södra del. Utvecklingen av kvarteret ska ske i samklang med den historiska miljön vid Nyköpingshus och Nyköpingsån. Planförslaget var utställt för granskning mellan t.o.m Totalt har 12 skriftliga yttranden inkommit, varav 9 st med erinran. Efter granskningen har planförslaget kompletterats med en varsamhetsbestämmelse (f) för att säkerställa att den tillkommande bebyggelsen utformas i enlighet med den omkringliggande, kulturhistoriskt värdefulla miljön. Planhandlingarna har också kompletterats med en antikvarisk konsekvensanalys, för att förtydliga planförslagets påverkan på omgivningen. Parkeringsplatsen i parkområdet har minskats ner till hälften, för att inte riskera att skada den befintliga miljön och de befintliga träden. Parkeringarna har också placerats mellan den befintliga pumpstationen och den fd. slottsskolan för att inte bli så visuellt dominerande i den känsliga miljön kring Nyköpings hus. beslutar att godkänna särskilt utlåtande daterad , att anta förslag till detaljplan för Slottsvakten 1 och del av Väster 1:1, upprättad av Engstrand och Speek arkitekter samt att upphäva strandskyddet. Justerandes signatur Beslut till: Sökande Handläggare Akten Handläggare: Aline Eriksson Planarkitekt

7 BTN 321 Dnr SHB 12/134 Antagande av detaljplan för del av SKAVSTA 8:9, Skavsta flygplats, Nyköpings kommun Läge: Skavsta flygplats Skavsta flygplats är beläget ca 5 km nordväst om Nyköping tätort. Kommunstyrelsen har (KS 366) beslutat att detaljplan för Skavsta får upprättas. Förslaget till detaljplan var utställt för samråd och Efter samrådet har planområdet minskats ned från att omfatta hela Skavsta flygplatsområde, till att enbart omfatta området kring huvudentrén, hotellet och vändslingan. Förslaget var utställt för granskning och Under granskningstiden kom 8 skriftliga yttranden in, varav 7 med erinran. Efter granskningen har bara smärre förtydliganden och korrigeringar gjorts i planhandlingarna. Syftet är att den vändslinga som går från cirkulationsplatsen, via huvudentrén till flygplatsen och tillbaka igen, ska utgöras av kvartersmark för att lösa ansvarsfrågorna kring trafiken etc. Aline Eriksson föredrar ärendet vid behandling i nämnd och redovisar för en ändring i en av handlingarna. beslutar att godkänna samrådsredogörelse och särskilt utlåtande daterad samt att anta förslag till detaljplan för del av Skavsta 8:9. Beslut till: Handläggare Akten Handläggare: Aline Eriksson Planarkitekt Justerandes signatur

8 BTN 322 Dnr SHB 13/107 Planbesked för fastigheten STORMFÅGELN 1, Rosenkälla, Nyköping, Nyköpings kommun Läge: Vid Ängstugevägen- Erikslundsvägen Sökanden: Nyköpingshem AB BOX Nyköping Nyköpingshem AB har kommit in med begäran om planbesked för fastigheten Stormfågeln 1. Huvudsyftet är att ändra detaljplanen så det tillåts att bygga flerbostadshus inom fastigheten. Gällande detaljplan är från 1961 och tillåter bostadsbyggnation utmed Ängstugevägen, vilket är bebyggt. På resterande av marken är det mark som inte får bebyggas. Sökande vill nu bygga bostadshus på en del av den mark som ej får bebyggas. Det befintliga parkeringshuset, ligger i korsningen Trosavägen-Ängstugevägen, vill Nyköpingshem bygga ut för att tillgodose parkeringsbehovet inom fastigheten. I planarbetet är det viktigt att studera tillfart till parkeringsgaraget. Det är även av vikt att titta på angöring till bostadshusen från Erikslundsvägen så inte lutningen på tillfartsvägen blir för brant och otillgänglig. Fastigheten ligger nära ett närströvområde som ska tas hänsyn till vid byggnation. Den nya bebyggelsens anpassning till omgivningen och terrängen är viktig att studera i kommande planarbete. Plan- och naturenheten uppskattar att ett antagande av detaljplanen kan ske under våren beslutar att godkänna tjänsteskrivelse upprättad , att detaljplanearbete för fastigheten STORMFÅGELN 1 får inledas samt att detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Beslut till: Sökande Akten Plan och naturenheten Handläggare: Sofia Bergqvist Planarkitekt Justerandes signatur

9 BTN 323 Dnr SHB 13/10 Samråd för detaljplan för ÖSTRA HAMNSIDAN delar av Öster 1:1 och Brandholmen 1:1, Kungshagen, Nyköping, Nyköpings kommun Läge: Östra hamnsidan Sökanden: Mark- och exploateringsenheten Den 10 december 2012 beslutade Kommunstyrelsen att godkänna planprogram för Östra hamnsidan med upprättad samrådsredogörelse med bemötanden, ställningstaganden och förslag till åtgärder samt uppdragit åt Samhällsbyggnad att påbörja detaljplanearbetet för det rubricerade området. Syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen utgående från de befintliga förhållanden och behoven för att säkerställa en fortsatt utveckling av östra hamnsidan med inriktning på verksamheter, turism och boende. Utöver detta syftar detaljplanen till att stärka sambanden mellan Östra Skeppsbron, Täcka udden och gästhamnen samt att pröva möjligheterna att anlägga en bro över hamnbassängen. Planens huvudsyfte för hamnkvarteren är att medge och beskriva en varsam tillkommande om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse kompletterad med en begränsad ny bebyggelse. Enstaka bostäder kan tillåtas på en övre våning i kombination med verksamheter i bottenvåningen. Mellan gästhamnen och Täcka udden föreslås byggas ett trädäck på pålar som används som soldäck samt för rekreation och försäljning. Kajen förlängs och avslutas med en flytande badhus- och konferensbyggnad. En behovsbedömning MKB för Östra hamnsidan har upprättats av plan- och naturenheten i och med planprogrammet. Den samlade bedömningen är att detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan då det avser planering för bland annat bryggor, pir och badhus i vatten samt bebyggelse inom område med förorenad mark. En miljökonsekvens-beskrivning har därför upprättats och ska samrådas samtidigt som detaljplanens samråd. Sofia Bergqvist föredrar ärendet vid behandling i nämnden och redovisar för nya versioner av underliggande handlingar som delas ut vid sammanträdet. Justerandes signatur

10 BTN 323 Dnr SHB 13/10 Inlägg i ärendet görs av Göran Hillman (S), Orvar Windisch (M), Torbjörn Engstandh (FP) och Lars Nordquist (MP). beslutar att godkänna upprättad tjänsteskrivelse daterad , att godkänna upprättad miljökonsekvensbeskrivning för samråd samt att förslag till detaljplan ÖSTRA HAMNSIDAN, delar av Öster 1:1 och Brandholmen 1:1 får skickas ut på samråd. Beslut till: Sökande Akten Plan och naturenheten Handläggare: Sofia Bergqvist Planarkitekt Justerandes signatur

11 BTN 324 Dnr SHB 13/98 Planbesked för VRENABY 1:26, Vrena, Nyköpings kommun Läge: Herrgården vid Vrena industriområde Sökanden: Revansa AB, Auravägen 4, Skelleftehamn Revansa AB har kommit in med en ansökan om planbesked för del av fastigheten Vrenaby 1:26 i Vrena. Syftet är att ändra detaljplanen för Herrgårdsområdet för att skapa ett HVB-hem. Gällande detaljplan är från 1987 och anger industriändamål för fastigheten. I dagsläget bedrivs ingen tung industriverksamhet i området. I planarbetet kan det bli nödvändigt att begränsa användningen så att endast lättare industri, lager, kontor m.m. tillåts runt herrgården. I herrgårdsområdet finns inga kända föroreningar. Vid avgränsning av fastigheten bör möjligheten att skapa ett allmänt promenadstråk längs vattnet prövas. Plan- och naturenheten uppskattar att ett antagande av detaljplanen kan ske under våren beslutar att detaljplanearbete för fastigheten Vrenaby 1:26, Vrena får inledas samt att detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Beslut till: Sökande Akten Samhällsbyggnad Handläggare: Henrik Haugness Chef Plan- och naturenheten Justerandes signatur

12 FÖRSLAG BTN 325 Dnr SHB 13/94 Planbesked för fastigheten ARNÖ 1:62, Ärila, Nyköpings kommun Läge: Vid Nyköpings golfklubb Sökanden: Ärila Golf AB Nicolai Nyköping Ärila Golf AB har kommit in med begäran om planbesked för del av fastigheten Arnö 1:62. Det finns en stor efterfrågan på övernattningsmöjligheter vid golfbanan och syftet är nu att ändra detaljplanen så att det går att bygga övernattningsstugor på fastigheten. Gällande detaljplan är från 2002 och omfattar hela golfbaneområdet vid Ärila. För att inte sprida ut byggnader på de öppna områdena eller riskera att de hamnar på fornlämningar har bara vissa mindre ytor inom golfbaneområdet tillåtits för nya byggnader. Den aktuella platsen är planlagd för golfbaneändamål och där tillåts i dagsläget inga nya byggnader. Golfklubbens klubbhus ligger tvärs över vägen och maskinhallen ligger också i nära anslutning. Placeringen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och berör inga kända fornlämningar. Förutsättningar finns även för att anpassa husen väl i terrängen. Vid planarbetet bör särskilt parkerings- och trafiksituationen studeras då det förekommer genomfartstrafik bland annat till Ryssbergen. Plan- och naturenheten uppskattar att ett antagande av detaljplanen kan ske under våren beslutar att detaljplanearbete för fastigheten ARNÖ 1:62 får inledas samt att detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Beslut till: Sökande Akten Samhällsbyggnad Handläggare: Henrik Haugness Chef Plan- och naturenheten

13 BTN 326 Dnr BTN ÅKROKEN 3 och ÅKROKEN 4 Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Läge: Slottsgatan, Västra Kvarngatan Sökande: Nyköpings kommun Mark & exploatering Nyköping Ärendet avser uppförande av bostadshus med totalt 23 lägenheter i fyra byggnadskroppar samt - i källar- och souterrängplan - parkeringsplatser för 56 bilar. Totalt omfattas ca m 2 BTA varav ca m 2 BTA avser bostadshus ovan respektive utanför garageplanen. Platsen omfattas av detaljplan P10/31. Tidigare har en ansökan om tidsbegränsat bygglov för endast garage och parkering lämnats in. Denna tidigare ansökan som skulle ha inneburit avvikelser från detaljplanen har återkallats och ersatts med den nu aktuella. I samband med handläggningen av detta tidigare ärende förekom omfattande protester mot att platsen skulle bebyggas. Sådana protester får inte påverka själva bygglovprövningen eftersom en detaljplan tillåter bebyggelse på platsen och ingen ny planprocess har påbörjats. På planritningarna har exempel på möblering och utrustning redovisats. För att få en god funktion i vindsvåningens utrymmen för wc/dusch/tvätt behöver föreslagen placering av utrustningen justeras. Sådana justeringar bedöms vara fullt möjliga att göra. Utrymmen för utomhusrullstolar och rollatorer går att anordna utanför byggnaden eller i förrådsutrymmen i gatuplan. Lagstöd Bygglov skall enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ges för nya byggnader inom ett område med detaljplan om fastigheten och byggnadsverket överensstämmer med detaljplanen samt om byggnader och tomt uppfyller de krav på utformning som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 samma lag.

14 BTN 326 Dnr BTN Motivering Åtgärden är förenlig med detaljplanen. De fyra takkupor som förekommer på fasaden mot Västra Kvarngatan är så små att de inte skall beaktas vid bestämning av byggnadshöjd. Åtgärderna i ansökan uppfyller de förutsättningar för lov som anges i 9 kap 30 plan- och bygglagen. Bygglov skall därmed beviljas. Kontrollansvarig XX Hadar Nordblom föredrar ärendet vid behandling i nämnden och redogör för ny version av tjänsteskrivelse och nya ritningar som delas ut vid sammanträdet. Inlägg i ärendet görs av Kaj Nilsson (M), Oskar Reimer (MP), Carl-Åke Andersson (S) och Göran Hillman (S). Kaj Nilsson (M), Jörgen Karlsson (M) och Orvar Windisch (M) yrkar avslag på framskrivet förslag. Torbjörn Engstand (FP) och Axel Wevel (C) ansluter till ovanstående avslagsyrkande. Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på Kaj Nilssons (M), Jörgen Karlssons (M), Orvar Windischs (M), Torbjörn Engstands (FP) och Axel Wevels (C) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen.

15 BTN 326 Dnr BTN Avgift: kronor debiteras enligt särskild faktura. Upplysningar: För att byggnadsarbetena ska kunna påbörjas ska byggnadsnämnden ha meddelat ett startbesked. Startbesked och tekniskt samråd handläggs av byggnadsinspektör Peter Gärdin. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd enligt SFS 2004: skall inges till innan byggnadsarbetena påbörjas. Utstakning krävs innan byggnadsarbetena påbörjas. Utstakning beställs hos Kartenheten som tar ut en avgift för arbetet. Bilaga: Hur man överklagar Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar (9 kap 41a Plan- och bygglagen) Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b Plan- och bygglagen) berörda sakägare: Ägare till fastigheterna Stallbacken XX, Stallbacken XY och Sörmlandsbanken X samt kända boende på adresserna Slottsgatan XX Meddelande till andra sakägare än ovan nämnda skickas ej ut eftersom antalet är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet. Beslut till: Sökande Kontrollansvarig Akten Handläggare: Hadar Nordblom Bygglovarkitekt

16 BTN 327 Dnr BTN KONSTAPEL 9, Åtgärdsföreläggande obligatorisk ventilationskontroll Det har kommit till s kännedom att en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, besiktning på fastigheten KONSTAPELN 9 (Annebergsgatan 2D) ej har genomförts. Nämnden har tillskrivit fastighetsägaren (bilaga) med påminnelse (bilaga) om att ett protokoll från en godkänd besiktning ska skickas in. Trotts detta har inget protokoll kom in till nämnden Motivering Nämnden ansvarar för tillsyn och ingripande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Eftersom fastighetsägaren trots påstötningar inte fullgjort sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen har nämnden skyldighet att genom åtgärdsföreläggande enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Eftersom fastighetsägaren vid tidigare påstötningar visat sin ovilja att följa nämndens uppmaningar bör föreläggandet förenas med ett vite enligt, 11 kap 37 plan- och bygglagen. Enligt 3 lag om viten (1985:206) ska vitet fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Eftersom det är av vikt för människors hälsa att det finns en fungerande ventilation bör nämnden delegera till samhällsbyggnadschefen att ansöka om utdömande av vite. Detta för att inte ytterligare förlänga tiden för åtgärdande om föreläggandet inte följs.

17 BTN 327 Dnr BTN beslutar att, enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen, förelägga fastighetsägaren, Brf Forsspinnaren Nr 1 med organisationsnummer , till fastigheten Konstapeln 9 att senast 2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft ha genomfört en godkänd besiktning, att, enligt 11 kap 37 plan- och bygglagen, förena föreläggandet med ett vite om kronor i det fall föreläggandet inte följs samt att delegera till samhällsbyggnadschefen att ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite i det fall föreläggandet inte har följts. Bilaga: Hur man överklagar Beslut till: Fastighetesägaren Akten Handläggare: Nanny Rudengren Byggnadsinspektör

18 BTN 328 Dnr BTN NORRTORP XX Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad samt ändrad användning från garage till djurkrematorium Läge: Sydost om Ålberga Sökande: En komplementbyggnad skall byggas till med en carport med BYA (byggnadsarea) på ca 75 m². Del av komplementbyggnaden, ca 65 m² BYA, ändrar användning från garage till krematorium. Åtgärd avser en plats relativt nära flera bostadshus, den närmsta grannbostaden är belägen ca 65 m från krematoriet. Från allmän väg nås platsen via en smal grusväg med en sträcka på ca 700 meter. Sökanden avser transportera djurkroppar på släpkärra monterad till pickup. Åtgärd innebär ej att transporter kommer att öka. De sker ca 2 ggr/v - dagtid som kvällstid, även helger. Grusvägen passerar mycket nära två bostadshus; ca 5 m resp ca 7 m. Vägservitut finns. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Sju stycken grannar har hörts och två av dessa har inkommit med erinran. En granne befarar luft - och markföroreningar. För dessa aspekter hänvisas till miljönämndens delegationsprotokoll daterad med föreläggande om försiktighetsmått. Annan granne har inkommit med erinran både skriftligt och vid personligt besök på Samhällsbyggnad. Man befarar lukt samt obehag att behöva se hanteringen då de måste passera omedelbart intill krematoriet för att nå sin egen fastighet. Platsbesök har genomförts. Nämnden skall avgöra om ändring av användning från garage till djurkrematorium kan beviljas på denna plats i enlighet med 9 kap 31 planoch bygglagen.

19 BTN 328 Dnr BTN Lagstöd Enligt 9 kap 31 plan- och bygglagen skall lov ges utanför detaljplanelagt område om de krav som ställs i 2 och 8 kap plan och bygglagen är uppfyllda. Motivering Störningar som påtalats av grannar bedöms inte vara upphov till betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening. Kontrollansvarig XX Eva Edberg föredrar ärendet vid behandling i nämnden och redogör för handlingar som delats ut vid sammanträdet. Inlägg i ärendet görs av Axel Wevel (C) och Carl-Åke Andersson (S). beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av carport och ändrad användning från garage till djurkrematorium. Avgift kronor, se bifogat fakturaunderlag. Vänta med att betala denna avgift tills ni får en separat faktura från oss. Upplysningar Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. För att byggnadsarbetena ska kunna påbörjas ska ha meddelat ett startbesked. Startbesked och tekniskt samråd handläggs av byggnadsinspektör Nanny Rudengren. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Tillstånd från kommunens miljöenhet föreligger.

20 BTN 328 Dnr BTN Bilaga: Hur man överklagar Beslutet, delges (9 kap 41 Plan- och bygglagen): Fastighetsägarna till Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar (9 kap 41a Plan- och bygglagen) Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b Plan- och bygglagen) berörda sakägare: Beslut till: Sökande Kontrollansvarig Byggnadsinspektör Akten Handläggare: Eva Edberg Bygglovarkitekt

21

22 BTN 329 Dnr TE 13/685 Förordnande av parkeringsvakt Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn har Bygg-och tekniknämndens uppdrag att inom Nyköpings kommun övervaka fordonsparkering på allmänna vägar och gator samt på kommunal fastighetsmark. De parkeringsvakter som utför parkeringsövervakning på allmänna parkeringar måste enligt Lagen om kommunal parkeringsövervakning (LKP; SFS 1987:24) särskilt förordnas av kommunen. Kommunen har möjlighet att anlita privata bevakningsbolag till sådan uppgift under förutsättning att bolaget är auktoriserat och att de personer som ska tjänstgöra som parkeringsvakter har lämplig utbildning. Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten att förordna parkeringsvakter i kommunen till Bygg-och tekniknämnden. Sedan hösten 2007 bedrivs parkeringsövervakningen i Nyköpings kommun av Securitas AB. Övervakningen sker för närvarande under 80 timmar i veckan under varierande tider på dygnet och i veckan. För att säkra bemanning under semesterperioden finns behov av ytterligare parkeringsvakter och därmed behov av att ta nytt beslut om förordnande av parkeringsvakter som utför parkeringsövervakning åt Nyköpings kommun. Securitas AB framför att följande parkeringsvakter ska förordnas för kommunal parkeringsövervakning i Nyköpings kommun: XX YY ZZ Inlägg i ärendet av Axel Wevel (C) och Carl-Åke Andersson (S). beslutar att enligt lagen om Kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) tills vidare förordna XX, anställd hos Securitas AB, YY, anställd hos Securitas AB och ZZ, anställd hos Securitas AB, som parkeringsvakter i Nyköpings kommun.

23 BTN 329 Dnr TE 13/685 Beslut till: Polisen Länsstyrelsen Tekniska divisionen Magnus Pirholt Handläggare: Magnus Pirholt Gatuchef

24 BTN 330 Dnr BTN 13/2 Månadsrapport En ekonomisk uppföljning (månadsrapport) till och med maj 2013 har tagits fram. Thomas Nygård föredrar ärendet vid behandling i nämnden. Inlägg i ärendet görs av Orvar Windisch (M). beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med maj Beslut till: Akten Handläggare: Tommy Carlsson Thomas Nygård Nämndansvariga tjänstemän

25 BTN 331 Dnr BTN 13/20 Yttrande över motion avseende förlängd parkeringstid på Västra Trädgårdsgatan har fått i uppdrag av KS att yttra sig över ovanstående motion. Motionen föreslår att det görs en översyn av reglerna för parkering på Västra Trädgårdsgatan. Sträckan mellan Södra Bangårdsgatan och Repslagargatan så att de folkvalda i Landstinget kan parkera sina fordon utefter denna vägsträcka i samband med landstingsfullmäktige.beställarkontoret har hämtat in synpunkter från Tekniska divisionen, gatuavdelningen i förslaget till yttrande. Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn, arbetar med genomförande av den strategiska plan för parkering som beslutats av Kommunstyrelsen , KS 266. Inriktningen i planen är förbättra stadskärnans miljö och trivsel bland annat genom att fler väljer alternativa färdsätt, exempelvis cykel och buss, och att det ska finnas tillgång till större parkeringsplatser utanför stadskärnan. I arbetet ingår det även att göra en översyn kring regler för parkering, taxor och parkeringstillstånd i Nyköpings centrum vilket även omfattar Västra Trädgårdsgatan. Arbetet innebär ett helhetsgrepp över parkeringsfrågan i Nyköpings centrala delar. Att i detta läge frångå helhetssynen och prioritera enskilda gator och medborgargrupper enligt motionens syfte är inte motiverat. föreslår därför att motionen avstyrks. beslutar att anta tjänsteskrivelsen från som nämndens yttrande över motionen. Beslut till: Kommunstyrelsen (KK13/124) Tekniska divisionen Akten Handläggare: Tommy Carlsson Thomas Nygård Nämndansvariga tjänstemän

26 BTN 332 Dnr BTN 13/34 Yttrande över medborgarförslag avseende insamling av uttjänt bomull/tyg Ett medborgarförslag avseende att kommunen inför insamling av uttjänt bomull/tyg har inkommit till för yttrande. Förslagsställaren motiverar förslaget med att det ur miljösynpunkt är bra samt att det känns helt fel att slänga trasiga kläder i vanliga soporna. Förslagsställaren föreslår att det skapas en container för detta ändamål så att andra kan ta del av dem. har inhämtat synpunkter från Tekniska Divisionen på medborgarförslaget. Tekniska Divisionen uppger att Nyköpings kommun i dagsläget inte har möjlighet att skapa en separat insamling av uttjänt textil eftersom det inte finns några avsättningsmöjligheter. Det finns inget marknadsvärde i uttjänta textilier vilket gör att företag och andra organisationer inte är villiga att ta emot dessa. Men förhoppningsvis kommer förutsättningarna att ändras framöver. Det pågår en intensiv forskning inom området, återvinning av textilier. Tekniska divisionen anger vidare att det skulle det kunna vara möjligt att anordna en separat insamling av textilier på nuvarande återvinningscentral. Däremot fungerar det inte att låta medborgarna förse sig med textilier vid återvinningscentralen. Logistiken vid återvinningscentralen tillåter inte att bilar blir stående en längre tid och dessutom kan det bli missuppfattningar gällande vad som är tillåtet att plocka med sig från återvinningscentralen. tycker att medborgarförslaget är mycket bra och ligger helt i linje med kommuns avfallsplan där målet är att jobba för att avfallsmängderna ska minska. Men nämnden delar även Tekniska Divisionens synpunkter och ser ingen möjlighet att inom ramen för insamlingsverksamheten genomföra förslaget. har gett Tekniska Divisionen i uppdrag att göra en utredning av ett återbruk (kretsloppspark) i Nyköping och medborgarförslaget kommer att beaktas i utredningen. Dessutom följer nämnden den tekniska utvecklingen för att i framtiden eventuellt kunna samla in uttjänta textiler.

27 BTN 332 Dnr BTN 13/34 Med anledning av bakgrunden föreslår avslag på medborgarförslaget. Inlägg i ärendet av Carl-Åke Andersson (S). beslutar att anta tjänsteskrivelsen från som nämndens yttrande över medborgarförslaget. Beslut till: Kommunstyrelsen (KK12/504) Tekniska divisionen Akten Handläggare: Thomas Nygård Tommy Carlsson Nämndansvariga tjänstemän

28 FÖRSLAG Ärende nr 14

29 FÖRSLAG Ärende nr 15 BTN 333 Dnr BTN 13/1 Anmälningsärenden Nr Från Innehåll Dnr 1 Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom gällande överklagande av bygglov i efterhand för altan, NÄVEKVARN XX. Överklagan avslås. BTN Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen 3 Länsstyrelsen Södermanlands län 4 Länsstyrelsen Södermanlands län 5 Länsstyrelsen i Södermanlands län 6 Nyköpings kommun Plan- och naturenheten 7 Nyköpings kommun Plan- och naturenheten 8 Nyköpings kommun Plan- och naturenheten Dom gällande Bygg- och tekniknämndens överklagande av Lantmäteriets beslut om avstyckning från TOMTSÄTTER XX. Överklagan bifalles. Delbeslut rörande överklagan av s beslut om tidsbegränsat bygglov för vindkraftverk. Beslut om inhibition Beslut om tillstånd för uppförandet av ett tillfälligt vind-regn-solskydd i NYKÖPINGSHUS 1 Beslut om tillstånd för nedläggandet av optokabel i fornlämningen Kila 150:1, STAVSJÖ 2:79 Lagakraftbevis till Länsstyrelsen om upphävandet av detaljplan för ARNÖ 1:75 mfl, Arnö, Nyköpings kommun. Lagakraftbevis till Länsstyrelsen om antagandet av detaljplan för del av kv SVARVAREN 3 mfl, Isaksdal, Nyköpings kommun Lagakraftbevis till Länsstyrelsen om antagandet av detaljplan för del av ÖRSTIGSNÄS 1:1 mfl, Nikolai, Nyköpings kommun. BTN BTN SHB 12/206 SHB 12/116 SHB 12/207

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer