Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset B-salen, Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V) Kaj Nilsson (M) Jörgen Karlsson (M) Axel Wevel (C) Torbjörn Engstrandh (FP) Kjell Strömlind (S) tj ers. Orvar Windisch (M)tj ers. Ersättare Ingegerd Quisth (S) Göran Hillman (S) Anita Grahn (S) Lars Nordquist (MP) Maria Gillstig (M) Magdalena Jerlström (C) Marja Fiander (FP) Marcus Sjöström (KD) Övriga deltagare Hadar Nordblom, Tommy Carlsson, Håkan Elm, Therese Sipos, Eva Edberg ( ), Sofia Bergqvist, Jonas Andersson ( ), Jonas Ellenfors, Aline Eriksson, Clara Blidmo ( ), Thomas Nygård, Magnus Pirholt, Henrik Haugness och Alexandra Bäckström Underskrifter Sekreterare... Kerstin Frimodig Paragrafer Ordförande... Carl-Åke Andersson Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Sammanträdesdatum Sista dag över överklagande Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Kerstin Frimodig

2 BTN 317 Ändring av dagordningen och val av justerare På förslag av ordföranden godkänner nämnden att som informationsärende lägga till Köp av renhållningsfordon och att lägga till ärende Övrigt sist på dagordningen. Då nämndens andre vice ordförande Thord Revestam (M) inte är närvarande beslutar nämnden att välja Kaj Nilsson (M) till att justera sammanträdets protokoll. Justerandes signatur

3 BTN 318 Dnr BTN 13/3 Informationsärenden 1 Köp av renhållningsfordon Jonas Andersson Justerandes signatur

4 BTN 319 Dnr SHB 12/172 Samråd för tillägg till detaljplan för UTTERVIK 5:274 m fl. Utterviks samfällighetsförening har ansökt om att få ändra gällande detaljplan för Utterviks fritidshusområde. De sökande vill se över de gällande byggrätterna i området. Syftet är att utöka det generella bygglovet för området Uttervik från 100 kvm till 150 kvm för bostadshus och från 50 kvm till 75 kvm för gårdsbyggnader. Samfälligheten fick ett positivt planbesked , 112. Planarbetet har sedan dess varit vilande då Södermanlands länsstyrelse inkom med en ansökan om planbesked för att etablera ett naturreservat kring Utterviks fritidshusområde, se SHB 12/194. Länsstyrelsens ansökan inkom och det uppkom frågor om det skulle komma att krävas en ny plankarta över området i och med reservat bildningen. Efter besked från Naturvårdsverket så kommer det inte att komma krävas en ny plankarta över området. Enligt den gällande översiktsplanen från 2003 så pekas Uttervik ut som: Vid önskemål om förändringar kan utökade byggrätter studeras Ändringsområdet överensstämmer med planområdena för underliggande detaljplaner P 66-7 och P Fritidshusområdet Uttervik är beläget ca 20 km sydväst om Nyköping vid Marsvikens och Bråvikens utlopp i Östersjön. Arealen för planområdena är ca 180 ha. Det rör sig om 272 fastigheter. Den samlade bedömningen är att en ändring genom tillägg till den gällande detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande MKB behöver därför inte upprättas. Planen kommer att göras med enkelt planförfarande. beslutar att ett genomförande av planförslaget inte bedöms få betydande miljöpåverkan samt att förslag till tillägg till gällande detaljplan för Uttervik 5:274 m.fl, Utterviks fritidshusområde, Nyköpings kommun, får skickas ut på samråd. Justerandes signatur

5 BTN 319 Dnr SHB 12/172 Justerandes signatur Beslut till: Sökande Handläggare Akten Handläggare: Jonas Ellenfors Planarkitekt

6 BTN 320 Dnr SHB 12/113 Antagande av detaljplan för SLOTTSVAKTEN 1 och del av VÄSTER 1:1, Väster, Nyköping, Nyköpings kommun Läge: I korsningen Kungsgatan/Brunnsgatan i centrala Nyköping Sökanden: Mark och exploatering Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätt för bostäder i korsningen Kungsgatan/Brunnsgatan samt att möjliggöra parkering och angöring till Nyköpingshus på befintlig parkmark i planområdets södra del. Utvecklingen av kvarteret ska ske i samklang med den historiska miljön vid Nyköpingshus och Nyköpingsån. Planförslaget var utställt för granskning mellan t.o.m Totalt har 12 skriftliga yttranden inkommit, varav 9 st med erinran. Efter granskningen har planförslaget kompletterats med en varsamhetsbestämmelse (f) för att säkerställa att den tillkommande bebyggelsen utformas i enlighet med den omkringliggande, kulturhistoriskt värdefulla miljön. Planhandlingarna har också kompletterats med en antikvarisk konsekvensanalys, för att förtydliga planförslagets påverkan på omgivningen. Parkeringsplatsen i parkområdet har minskats ner till hälften, för att inte riskera att skada den befintliga miljön och de befintliga träden. Parkeringarna har också placerats mellan den befintliga pumpstationen och den fd. slottsskolan för att inte bli så visuellt dominerande i den känsliga miljön kring Nyköpings hus. beslutar att godkänna särskilt utlåtande daterad , att anta förslag till detaljplan för Slottsvakten 1 och del av Väster 1:1, upprättad av Engstrand och Speek arkitekter samt att upphäva strandskyddet. Justerandes signatur Beslut till: Sökande Handläggare Akten Handläggare: Aline Eriksson Planarkitekt

7 BTN 321 Dnr SHB 12/134 Antagande av detaljplan för del av SKAVSTA 8:9, Skavsta flygplats, Nyköpings kommun Läge: Skavsta flygplats Skavsta flygplats är beläget ca 5 km nordväst om Nyköping tätort. Kommunstyrelsen har (KS 366) beslutat att detaljplan för Skavsta får upprättas. Förslaget till detaljplan var utställt för samråd och Efter samrådet har planområdet minskats ned från att omfatta hela Skavsta flygplatsområde, till att enbart omfatta området kring huvudentrén, hotellet och vändslingan. Förslaget var utställt för granskning och Under granskningstiden kom 8 skriftliga yttranden in, varav 7 med erinran. Efter granskningen har bara smärre förtydliganden och korrigeringar gjorts i planhandlingarna. Syftet är att den vändslinga som går från cirkulationsplatsen, via huvudentrén till flygplatsen och tillbaka igen, ska utgöras av kvartersmark för att lösa ansvarsfrågorna kring trafiken etc. Aline Eriksson föredrar ärendet vid behandling i nämnd och redovisar för en ändring i en av handlingarna. beslutar att godkänna samrådsredogörelse och särskilt utlåtande daterad samt att anta förslag till detaljplan för del av Skavsta 8:9. Beslut till: Handläggare Akten Handläggare: Aline Eriksson Planarkitekt Justerandes signatur

8 BTN 322 Dnr SHB 13/107 Planbesked för fastigheten STORMFÅGELN 1, Rosenkälla, Nyköping, Nyköpings kommun Läge: Vid Ängstugevägen- Erikslundsvägen Sökanden: Nyköpingshem AB BOX Nyköping Nyköpingshem AB har kommit in med begäran om planbesked för fastigheten Stormfågeln 1. Huvudsyftet är att ändra detaljplanen så det tillåts att bygga flerbostadshus inom fastigheten. Gällande detaljplan är från 1961 och tillåter bostadsbyggnation utmed Ängstugevägen, vilket är bebyggt. På resterande av marken är det mark som inte får bebyggas. Sökande vill nu bygga bostadshus på en del av den mark som ej får bebyggas. Det befintliga parkeringshuset, ligger i korsningen Trosavägen-Ängstugevägen, vill Nyköpingshem bygga ut för att tillgodose parkeringsbehovet inom fastigheten. I planarbetet är det viktigt att studera tillfart till parkeringsgaraget. Det är även av vikt att titta på angöring till bostadshusen från Erikslundsvägen så inte lutningen på tillfartsvägen blir för brant och otillgänglig. Fastigheten ligger nära ett närströvområde som ska tas hänsyn till vid byggnation. Den nya bebyggelsens anpassning till omgivningen och terrängen är viktig att studera i kommande planarbete. Plan- och naturenheten uppskattar att ett antagande av detaljplanen kan ske under våren beslutar att godkänna tjänsteskrivelse upprättad , att detaljplanearbete för fastigheten STORMFÅGELN 1 får inledas samt att detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Beslut till: Sökande Akten Plan och naturenheten Handläggare: Sofia Bergqvist Planarkitekt Justerandes signatur

9 BTN 323 Dnr SHB 13/10 Samråd för detaljplan för ÖSTRA HAMNSIDAN delar av Öster 1:1 och Brandholmen 1:1, Kungshagen, Nyköping, Nyköpings kommun Läge: Östra hamnsidan Sökanden: Mark- och exploateringsenheten Den 10 december 2012 beslutade Kommunstyrelsen att godkänna planprogram för Östra hamnsidan med upprättad samrådsredogörelse med bemötanden, ställningstaganden och förslag till åtgärder samt uppdragit åt Samhällsbyggnad att påbörja detaljplanearbetet för det rubricerade området. Syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen utgående från de befintliga förhållanden och behoven för att säkerställa en fortsatt utveckling av östra hamnsidan med inriktning på verksamheter, turism och boende. Utöver detta syftar detaljplanen till att stärka sambanden mellan Östra Skeppsbron, Täcka udden och gästhamnen samt att pröva möjligheterna att anlägga en bro över hamnbassängen. Planens huvudsyfte för hamnkvarteren är att medge och beskriva en varsam tillkommande om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse kompletterad med en begränsad ny bebyggelse. Enstaka bostäder kan tillåtas på en övre våning i kombination med verksamheter i bottenvåningen. Mellan gästhamnen och Täcka udden föreslås byggas ett trädäck på pålar som används som soldäck samt för rekreation och försäljning. Kajen förlängs och avslutas med en flytande badhus- och konferensbyggnad. En behovsbedömning MKB för Östra hamnsidan har upprättats av plan- och naturenheten i och med planprogrammet. Den samlade bedömningen är att detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan då det avser planering för bland annat bryggor, pir och badhus i vatten samt bebyggelse inom område med förorenad mark. En miljökonsekvens-beskrivning har därför upprättats och ska samrådas samtidigt som detaljplanens samråd. Sofia Bergqvist föredrar ärendet vid behandling i nämnden och redovisar för nya versioner av underliggande handlingar som delas ut vid sammanträdet. Justerandes signatur

10 BTN 323 Dnr SHB 13/10 Inlägg i ärendet görs av Göran Hillman (S), Orvar Windisch (M), Torbjörn Engstandh (FP) och Lars Nordquist (MP). beslutar att godkänna upprättad tjänsteskrivelse daterad , att godkänna upprättad miljökonsekvensbeskrivning för samråd samt att förslag till detaljplan ÖSTRA HAMNSIDAN, delar av Öster 1:1 och Brandholmen 1:1 får skickas ut på samråd. Beslut till: Sökande Akten Plan och naturenheten Handläggare: Sofia Bergqvist Planarkitekt Justerandes signatur

11 BTN 324 Dnr SHB 13/98 Planbesked för VRENABY 1:26, Vrena, Nyköpings kommun Läge: Herrgården vid Vrena industriområde Sökanden: Revansa AB, Auravägen 4, Skelleftehamn Revansa AB har kommit in med en ansökan om planbesked för del av fastigheten Vrenaby 1:26 i Vrena. Syftet är att ändra detaljplanen för Herrgårdsområdet för att skapa ett HVB-hem. Gällande detaljplan är från 1987 och anger industriändamål för fastigheten. I dagsläget bedrivs ingen tung industriverksamhet i området. I planarbetet kan det bli nödvändigt att begränsa användningen så att endast lättare industri, lager, kontor m.m. tillåts runt herrgården. I herrgårdsområdet finns inga kända föroreningar. Vid avgränsning av fastigheten bör möjligheten att skapa ett allmänt promenadstråk längs vattnet prövas. Plan- och naturenheten uppskattar att ett antagande av detaljplanen kan ske under våren beslutar att detaljplanearbete för fastigheten Vrenaby 1:26, Vrena får inledas samt att detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Beslut till: Sökande Akten Samhällsbyggnad Handläggare: Henrik Haugness Chef Plan- och naturenheten Justerandes signatur

12 FÖRSLAG BTN 325 Dnr SHB 13/94 Planbesked för fastigheten ARNÖ 1:62, Ärila, Nyköpings kommun Läge: Vid Nyköpings golfklubb Sökanden: Ärila Golf AB Nicolai Nyköping Ärila Golf AB har kommit in med begäran om planbesked för del av fastigheten Arnö 1:62. Det finns en stor efterfrågan på övernattningsmöjligheter vid golfbanan och syftet är nu att ändra detaljplanen så att det går att bygga övernattningsstugor på fastigheten. Gällande detaljplan är från 2002 och omfattar hela golfbaneområdet vid Ärila. För att inte sprida ut byggnader på de öppna områdena eller riskera att de hamnar på fornlämningar har bara vissa mindre ytor inom golfbaneområdet tillåtits för nya byggnader. Den aktuella platsen är planlagd för golfbaneändamål och där tillåts i dagsläget inga nya byggnader. Golfklubbens klubbhus ligger tvärs över vägen och maskinhallen ligger också i nära anslutning. Placeringen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och berör inga kända fornlämningar. Förutsättningar finns även för att anpassa husen väl i terrängen. Vid planarbetet bör särskilt parkerings- och trafiksituationen studeras då det förekommer genomfartstrafik bland annat till Ryssbergen. Plan- och naturenheten uppskattar att ett antagande av detaljplanen kan ske under våren beslutar att detaljplanearbete för fastigheten ARNÖ 1:62 får inledas samt att detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Beslut till: Sökande Akten Samhällsbyggnad Handläggare: Henrik Haugness Chef Plan- och naturenheten

13 BTN 326 Dnr BTN ÅKROKEN 3 och ÅKROKEN 4 Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Läge: Slottsgatan, Västra Kvarngatan Sökande: Nyköpings kommun Mark & exploatering Nyköping Ärendet avser uppförande av bostadshus med totalt 23 lägenheter i fyra byggnadskroppar samt - i källar- och souterrängplan - parkeringsplatser för 56 bilar. Totalt omfattas ca m 2 BTA varav ca m 2 BTA avser bostadshus ovan respektive utanför garageplanen. Platsen omfattas av detaljplan P10/31. Tidigare har en ansökan om tidsbegränsat bygglov för endast garage och parkering lämnats in. Denna tidigare ansökan som skulle ha inneburit avvikelser från detaljplanen har återkallats och ersatts med den nu aktuella. I samband med handläggningen av detta tidigare ärende förekom omfattande protester mot att platsen skulle bebyggas. Sådana protester får inte påverka själva bygglovprövningen eftersom en detaljplan tillåter bebyggelse på platsen och ingen ny planprocess har påbörjats. På planritningarna har exempel på möblering och utrustning redovisats. För att få en god funktion i vindsvåningens utrymmen för wc/dusch/tvätt behöver föreslagen placering av utrustningen justeras. Sådana justeringar bedöms vara fullt möjliga att göra. Utrymmen för utomhusrullstolar och rollatorer går att anordna utanför byggnaden eller i förrådsutrymmen i gatuplan. Lagstöd Bygglov skall enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ges för nya byggnader inom ett område med detaljplan om fastigheten och byggnadsverket överensstämmer med detaljplanen samt om byggnader och tomt uppfyller de krav på utformning som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 samma lag.

14 BTN 326 Dnr BTN Motivering Åtgärden är förenlig med detaljplanen. De fyra takkupor som förekommer på fasaden mot Västra Kvarngatan är så små att de inte skall beaktas vid bestämning av byggnadshöjd. Åtgärderna i ansökan uppfyller de förutsättningar för lov som anges i 9 kap 30 plan- och bygglagen. Bygglov skall därmed beviljas. Kontrollansvarig XX Hadar Nordblom föredrar ärendet vid behandling i nämnden och redogör för ny version av tjänsteskrivelse och nya ritningar som delas ut vid sammanträdet. Inlägg i ärendet görs av Kaj Nilsson (M), Oskar Reimer (MP), Carl-Åke Andersson (S) och Göran Hillman (S). Kaj Nilsson (M), Jörgen Karlsson (M) och Orvar Windisch (M) yrkar avslag på framskrivet förslag. Torbjörn Engstand (FP) och Axel Wevel (C) ansluter till ovanstående avslagsyrkande. Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på Kaj Nilssons (M), Jörgen Karlssons (M), Orvar Windischs (M), Torbjörn Engstands (FP) och Axel Wevels (C) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen.

15 BTN 326 Dnr BTN Avgift: kronor debiteras enligt särskild faktura. Upplysningar: För att byggnadsarbetena ska kunna påbörjas ska byggnadsnämnden ha meddelat ett startbesked. Startbesked och tekniskt samråd handläggs av byggnadsinspektör Peter Gärdin. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd enligt SFS 2004: skall inges till innan byggnadsarbetena påbörjas. Utstakning krävs innan byggnadsarbetena påbörjas. Utstakning beställs hos Kartenheten som tar ut en avgift för arbetet. Bilaga: Hur man överklagar Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar (9 kap 41a Plan- och bygglagen) Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b Plan- och bygglagen) berörda sakägare: Ägare till fastigheterna Stallbacken XX, Stallbacken XY och Sörmlandsbanken X samt kända boende på adresserna Slottsgatan XX Meddelande till andra sakägare än ovan nämnda skickas ej ut eftersom antalet är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet. Beslut till: Sökande Kontrollansvarig Akten Handläggare: Hadar Nordblom Bygglovarkitekt

16 BTN 327 Dnr BTN KONSTAPEL 9, Åtgärdsföreläggande obligatorisk ventilationskontroll Det har kommit till s kännedom att en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, besiktning på fastigheten KONSTAPELN 9 (Annebergsgatan 2D) ej har genomförts. Nämnden har tillskrivit fastighetsägaren (bilaga) med påminnelse (bilaga) om att ett protokoll från en godkänd besiktning ska skickas in. Trotts detta har inget protokoll kom in till nämnden Motivering Nämnden ansvarar för tillsyn och ingripande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Eftersom fastighetsägaren trots påstötningar inte fullgjort sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen har nämnden skyldighet att genom åtgärdsföreläggande enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Eftersom fastighetsägaren vid tidigare påstötningar visat sin ovilja att följa nämndens uppmaningar bör föreläggandet förenas med ett vite enligt, 11 kap 37 plan- och bygglagen. Enligt 3 lag om viten (1985:206) ska vitet fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Eftersom det är av vikt för människors hälsa att det finns en fungerande ventilation bör nämnden delegera till samhällsbyggnadschefen att ansöka om utdömande av vite. Detta för att inte ytterligare förlänga tiden för åtgärdande om föreläggandet inte följs.

17 BTN 327 Dnr BTN beslutar att, enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen, förelägga fastighetsägaren, Brf Forsspinnaren Nr 1 med organisationsnummer , till fastigheten Konstapeln 9 att senast 2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft ha genomfört en godkänd besiktning, att, enligt 11 kap 37 plan- och bygglagen, förena föreläggandet med ett vite om kronor i det fall föreläggandet inte följs samt att delegera till samhällsbyggnadschefen att ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite i det fall föreläggandet inte har följts. Bilaga: Hur man överklagar Beslut till: Fastighetesägaren Akten Handläggare: Nanny Rudengren Byggnadsinspektör

18 BTN 328 Dnr BTN NORRTORP XX Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad samt ändrad användning från garage till djurkrematorium Läge: Sydost om Ålberga Sökande: En komplementbyggnad skall byggas till med en carport med BYA (byggnadsarea) på ca 75 m². Del av komplementbyggnaden, ca 65 m² BYA, ändrar användning från garage till krematorium. Åtgärd avser en plats relativt nära flera bostadshus, den närmsta grannbostaden är belägen ca 65 m från krematoriet. Från allmän väg nås platsen via en smal grusväg med en sträcka på ca 700 meter. Sökanden avser transportera djurkroppar på släpkärra monterad till pickup. Åtgärd innebär ej att transporter kommer att öka. De sker ca 2 ggr/v - dagtid som kvällstid, även helger. Grusvägen passerar mycket nära två bostadshus; ca 5 m resp ca 7 m. Vägservitut finns. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Sju stycken grannar har hörts och två av dessa har inkommit med erinran. En granne befarar luft - och markföroreningar. För dessa aspekter hänvisas till miljönämndens delegationsprotokoll daterad med föreläggande om försiktighetsmått. Annan granne har inkommit med erinran både skriftligt och vid personligt besök på Samhällsbyggnad. Man befarar lukt samt obehag att behöva se hanteringen då de måste passera omedelbart intill krematoriet för att nå sin egen fastighet. Platsbesök har genomförts. Nämnden skall avgöra om ändring av användning från garage till djurkrematorium kan beviljas på denna plats i enlighet med 9 kap 31 planoch bygglagen.

19 BTN 328 Dnr BTN Lagstöd Enligt 9 kap 31 plan- och bygglagen skall lov ges utanför detaljplanelagt område om de krav som ställs i 2 och 8 kap plan och bygglagen är uppfyllda. Motivering Störningar som påtalats av grannar bedöms inte vara upphov till betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening. Kontrollansvarig XX Eva Edberg föredrar ärendet vid behandling i nämnden och redogör för handlingar som delats ut vid sammanträdet. Inlägg i ärendet görs av Axel Wevel (C) och Carl-Åke Andersson (S). beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av carport och ändrad användning från garage till djurkrematorium. Avgift kronor, se bifogat fakturaunderlag. Vänta med att betala denna avgift tills ni får en separat faktura från oss. Upplysningar Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. För att byggnadsarbetena ska kunna påbörjas ska ha meddelat ett startbesked. Startbesked och tekniskt samråd handläggs av byggnadsinspektör Nanny Rudengren. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Tillstånd från kommunens miljöenhet föreligger.

20 BTN 328 Dnr BTN Bilaga: Hur man överklagar Beslutet, delges (9 kap 41 Plan- och bygglagen): Fastighetsägarna till Beslutet kungörs i Post- och inrikes tidningar (9 kap 41a Plan- och bygglagen) Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b Plan- och bygglagen) berörda sakägare: Beslut till: Sökande Kontrollansvarig Byggnadsinspektör Akten Handläggare: Eva Edberg Bygglovarkitekt

21

22 BTN 329 Dnr TE 13/685 Förordnande av parkeringsvakt Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn har Bygg-och tekniknämndens uppdrag att inom Nyköpings kommun övervaka fordonsparkering på allmänna vägar och gator samt på kommunal fastighetsmark. De parkeringsvakter som utför parkeringsövervakning på allmänna parkeringar måste enligt Lagen om kommunal parkeringsövervakning (LKP; SFS 1987:24) särskilt förordnas av kommunen. Kommunen har möjlighet att anlita privata bevakningsbolag till sådan uppgift under förutsättning att bolaget är auktoriserat och att de personer som ska tjänstgöra som parkeringsvakter har lämplig utbildning. Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten att förordna parkeringsvakter i kommunen till Bygg-och tekniknämnden. Sedan hösten 2007 bedrivs parkeringsövervakningen i Nyköpings kommun av Securitas AB. Övervakningen sker för närvarande under 80 timmar i veckan under varierande tider på dygnet och i veckan. För att säkra bemanning under semesterperioden finns behov av ytterligare parkeringsvakter och därmed behov av att ta nytt beslut om förordnande av parkeringsvakter som utför parkeringsövervakning åt Nyköpings kommun. Securitas AB framför att följande parkeringsvakter ska förordnas för kommunal parkeringsövervakning i Nyköpings kommun: XX YY ZZ Inlägg i ärendet av Axel Wevel (C) och Carl-Åke Andersson (S). beslutar att enligt lagen om Kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) tills vidare förordna XX, anställd hos Securitas AB, YY, anställd hos Securitas AB och ZZ, anställd hos Securitas AB, som parkeringsvakter i Nyköpings kommun.

23 BTN 329 Dnr TE 13/685 Beslut till: Polisen Länsstyrelsen Tekniska divisionen Magnus Pirholt Handläggare: Magnus Pirholt Gatuchef

24 BTN 330 Dnr BTN 13/2 Månadsrapport En ekonomisk uppföljning (månadsrapport) till och med maj 2013 har tagits fram. Thomas Nygård föredrar ärendet vid behandling i nämnden. Inlägg i ärendet görs av Orvar Windisch (M). beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med maj Beslut till: Akten Handläggare: Tommy Carlsson Thomas Nygård Nämndansvariga tjänstemän

25 BTN 331 Dnr BTN 13/20 Yttrande över motion avseende förlängd parkeringstid på Västra Trädgårdsgatan har fått i uppdrag av KS att yttra sig över ovanstående motion. Motionen föreslår att det görs en översyn av reglerna för parkering på Västra Trädgårdsgatan. Sträckan mellan Södra Bangårdsgatan och Repslagargatan så att de folkvalda i Landstinget kan parkera sina fordon utefter denna vägsträcka i samband med landstingsfullmäktige.beställarkontoret har hämtat in synpunkter från Tekniska divisionen, gatuavdelningen i förslaget till yttrande. Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn, arbetar med genomförande av den strategiska plan för parkering som beslutats av Kommunstyrelsen , KS 266. Inriktningen i planen är förbättra stadskärnans miljö och trivsel bland annat genom att fler väljer alternativa färdsätt, exempelvis cykel och buss, och att det ska finnas tillgång till större parkeringsplatser utanför stadskärnan. I arbetet ingår det även att göra en översyn kring regler för parkering, taxor och parkeringstillstånd i Nyköpings centrum vilket även omfattar Västra Trädgårdsgatan. Arbetet innebär ett helhetsgrepp över parkeringsfrågan i Nyköpings centrala delar. Att i detta läge frångå helhetssynen och prioritera enskilda gator och medborgargrupper enligt motionens syfte är inte motiverat. föreslår därför att motionen avstyrks. beslutar att anta tjänsteskrivelsen från som nämndens yttrande över motionen. Beslut till: Kommunstyrelsen (KK13/124) Tekniska divisionen Akten Handläggare: Tommy Carlsson Thomas Nygård Nämndansvariga tjänstemän

26 BTN 332 Dnr BTN 13/34 Yttrande över medborgarförslag avseende insamling av uttjänt bomull/tyg Ett medborgarförslag avseende att kommunen inför insamling av uttjänt bomull/tyg har inkommit till för yttrande. Förslagsställaren motiverar förslaget med att det ur miljösynpunkt är bra samt att det känns helt fel att slänga trasiga kläder i vanliga soporna. Förslagsställaren föreslår att det skapas en container för detta ändamål så att andra kan ta del av dem. har inhämtat synpunkter från Tekniska Divisionen på medborgarförslaget. Tekniska Divisionen uppger att Nyköpings kommun i dagsläget inte har möjlighet att skapa en separat insamling av uttjänt textil eftersom det inte finns några avsättningsmöjligheter. Det finns inget marknadsvärde i uttjänta textilier vilket gör att företag och andra organisationer inte är villiga att ta emot dessa. Men förhoppningsvis kommer förutsättningarna att ändras framöver. Det pågår en intensiv forskning inom området, återvinning av textilier. Tekniska divisionen anger vidare att det skulle det kunna vara möjligt att anordna en separat insamling av textilier på nuvarande återvinningscentral. Däremot fungerar det inte att låta medborgarna förse sig med textilier vid återvinningscentralen. Logistiken vid återvinningscentralen tillåter inte att bilar blir stående en längre tid och dessutom kan det bli missuppfattningar gällande vad som är tillåtet att plocka med sig från återvinningscentralen. tycker att medborgarförslaget är mycket bra och ligger helt i linje med kommuns avfallsplan där målet är att jobba för att avfallsmängderna ska minska. Men nämnden delar även Tekniska Divisionens synpunkter och ser ingen möjlighet att inom ramen för insamlingsverksamheten genomföra förslaget. har gett Tekniska Divisionen i uppdrag att göra en utredning av ett återbruk (kretsloppspark) i Nyköping och medborgarförslaget kommer att beaktas i utredningen. Dessutom följer nämnden den tekniska utvecklingen för att i framtiden eventuellt kunna samla in uttjänta textiler.

27 BTN 332 Dnr BTN 13/34 Med anledning av bakgrunden föreslår avslag på medborgarförslaget. Inlägg i ärendet av Carl-Åke Andersson (S). beslutar att anta tjänsteskrivelsen från som nämndens yttrande över medborgarförslaget. Beslut till: Kommunstyrelsen (KK12/504) Tekniska divisionen Akten Handläggare: Thomas Nygård Tommy Carlsson Nämndansvariga tjänstemän

28 FÖRSLAG Ärende nr 14

29 FÖRSLAG Ärende nr 15 BTN 333 Dnr BTN 13/1 Anmälningsärenden Nr Från Innehåll Dnr 1 Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom gällande överklagande av bygglov i efterhand för altan, NÄVEKVARN XX. Överklagan avslås. BTN Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen 3 Länsstyrelsen Södermanlands län 4 Länsstyrelsen Södermanlands län 5 Länsstyrelsen i Södermanlands län 6 Nyköpings kommun Plan- och naturenheten 7 Nyköpings kommun Plan- och naturenheten 8 Nyköpings kommun Plan- och naturenheten Dom gällande Bygg- och tekniknämndens överklagande av Lantmäteriets beslut om avstyckning från TOMTSÄTTER XX. Överklagan bifalles. Delbeslut rörande överklagan av s beslut om tidsbegränsat bygglov för vindkraftverk. Beslut om inhibition Beslut om tillstånd för uppförandet av ett tillfälligt vind-regn-solskydd i NYKÖPINGSHUS 1 Beslut om tillstånd för nedläggandet av optokabel i fornlämningen Kila 150:1, STAVSJÖ 2:79 Lagakraftbevis till Länsstyrelsen om upphävandet av detaljplan för ARNÖ 1:75 mfl, Arnö, Nyköpings kommun. Lagakraftbevis till Länsstyrelsen om antagandet av detaljplan för del av kv SVARVAREN 3 mfl, Isaksdal, Nyköpings kommun Lagakraftbevis till Länsstyrelsen om antagandet av detaljplan för del av ÖRSTIGSNÄS 1:1 mfl, Nikolai, Nyköpings kommun. BTN BTN SHB 12/206 SHB 12/116 SHB 12/207

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 14-09-23. Ersättare. Beslutande

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 14-09-23. Ersättare. Beslutande Plats och tid Stadshuset tisdagen den 23 september 2014 kl. 14.00-14.40 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Thord Revestam (M) 2:a vice ordförande Christine Gilljam (S)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 2014-03-35. Ersättare. Beslutande

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 2014-03-35. Ersättare. Beslutande Bygg- och tekniknämnden 2014-03-35 Plats och tid Stadshuset Sal B den 25 mars 2014 kl 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 2014-04-22. Ersättare. Beslutande

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 2014-04-22. Ersättare. Beslutande Plats och tid Stadshuset Sal B tisdagen den 22 april 2014 kl 14.00-15.25 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Christine Gilljam (S) Håkan

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 2014-05-20. Ersättare. Beslutande

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 2014-05-20. Ersättare. Beslutande Plats och tid Stadshuset Sal B tisdagen den 20 maj 2014 kl 14.00-15.55 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande 73-75 och 79-90. Christine

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Bygg- och tekniknämnden 2013-04-16 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Bygg- och tekniknämnden 2013-04-16 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, B-salen 14-14.40 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande del av 268 samt 269-281 Thord Revestam (M) 2:a vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 2009-02-24 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 2009-02-24 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, B-salen, kl 14.00-16.10 Ledamöter och ersättare Beslutande Eva Andersson (c) ordförande Carl-Åke Andersson (s) vice ordförande Marcus Sjöström (kd) 2:a vice ordförande Jörgen

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 15-05-19

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 15-05-19 Plats och tid Stadshuset Sal B, tisdagen den 19 maj 2015 kl 14.00-15.20 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S), ordf Karina Josevski (MP), 1:e v ordf Thord Revestam (M), 2:e v ordf Ingegerd

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 140617. Ersättare. Beslutande

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden 140617. Ersättare. Beslutande Plats och tid Stadshuset Sal B tisdagen den 17 juni 2014 kl 14.00-16.20 Ledamöter och ersättare Beslutande Ersättare Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande ( - 91-95 och 99-124

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden. Ersättare. Beslutande

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Bygg- och tekniknämnden. Ersättare. Beslutande Plats och tid Stadshuset Sal B 25 februari 2014 kl 14.00-15.35 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Thord Revestam (M) 2:a vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm 1 Plats och tid, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2135-2144 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer