Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2014"

Transkript

1 1(22) Ystad Energi AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning kassaflödesanalys noter Sida Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i SEK och tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 7f

2 2(22) Förvaltningsberättelse Verksamhet, ställning och resultat Ystad Energi AB bedriver elnätsverksamhet, värmeproduktion, vämiedistribution och värmeforsäljning samt dessutom kommunikationsverksamhet. Bolaget är helägt av Ytomet AB som i sin tur är helägt av Ystads kommun. Bolaget har sitt säte i Ystad. Målet med den infrastrukturverksamhet som YEAB representerar är att den ekonomiskt skall bära sig själv i en lämplig avvägning mellan samhällsnytta och affärsmässighet. Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slutar på kkr. Det var ett mycket varmt år vilket medförde att energikonsumtion var under budgeterad nivå både för elnät och fjärrvärmen. Året var energimässigt 13 % varmare än ett normalår i Ystad. Fjärrvärme verkligt Fjärrvärme normalårskomgerat El GWh 145 GWh 212 GWh Alla verksamheter, elnät, fjärrvärme, öppet stadsnät och övrig verksamhet har var för sig lämnat ett positivt resultat. Anslutning av nya kunder till fjärrvärmen har fortsatt med 30 st under. Några av dessa var av större karaktär. En fortsatt låg användning av fossila bränslen har skett i fjärrvärmeproduktionen och därmed har värmeverksamheten endast små utsläpp av fossilt koldioxid till atmosfären. Fossilt bränsle Förnyelsebart bränsle ,2% 1, 8% 1, 6% 98,8% 98,2% 98,4% De ekonomiska målen har uppnåtts och överträffats under året för Ystad Energi som helhet. Elnätsverksamheten visar ett resultat något under budget. För elnätsverksamheten ligger konsumtionen och anslutningsintäkter strax under budget och resultatet tangerar budget på kostnadssidan. Förutom lägre intäkter så beror resultatet på oförutsett underhåll på blå kabel med utrangeringar som följd. Fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska resultat har ökat i förhållande till budget. När det gäller försäljning och energiintäkter ligger det under budget. Det ekonomiskaresultatet har trots detta ökat i förhållande till budget. Det positiva resultatet beror på att kostnadssidan ligger under budgeterad nivå (framförallt räntor och avskrivningar) samt en engångsintäkt med outnyttjade utsläppsrätter på 2,2 mkr. c r.

3 3(22) Öppet Stadsnätverksamheten har under året expanderat kraftigt med stora utbyggnader av nätet och ett resultat över budget som följd. Kundtillströmningen har varit mycket god. Vid årsskiftet var l 445 kunder anslutna till det Öppna Stadsnät. Totalt kopplades 517 st in under vilket var 167 st över prognos, det beror på att vi kunnat fortsätta grävarbeten då det inte varit någon tjäle i marken denna milda vinter. Svartfiberuthyrningen till externa kommunikationsoperatörer ökade också. Övriga mindre verksamheter såsom gatubelysning mm visar tillsammans ett positivt ekonomiskt resultat. Viktigare händelser Alla produktionsanläggningar på fjärrvärmeverksamheten har levererat värme under året med god driftsäkerhet. Åtgärder och mindre ombyggnader är gjord på pannorna for att effektivisera driften och ge bättre förutsättningar för goda miljövården. Tester har genomförts, med lyckat resultat, för rökgaskondensering efter panna 93. Under 2015 kommer denna att tas i drift och förväntat resultat är 1-1, 5 GWh mindre bränsleförbrukning och minskade utsläpp till atmosfären som följd. Utbyggnader och förtätningar har skett i hela fjärrvärmenätet i Ystad tätort. I Köpingebro har fjärrvärmenätet byggts ut och sista etappen blev färdigställd under året. Nytt avtal har tecknats mellan Ystad Energi AB och Lantmännen för externa leveranser av hetvatten till fjärrvärmenätet. Solcellsanläggningen på Anoden har byggts ut under året. Under april månad blev en nätstation påkörd av ett stort fordon som smet från platsen. Det krävdes åtgärder motsvarande att byta till ny nätstation. Ystad Arena har anslutits till elnätet under och på grund av defekta skärmar i mellanspänningskablar har fortsatt byte av kablar skett. Totalt har ca 4 km mellanspänningskabel bytts. Underhåll och reparation har genomförts av mätare under året. Nya utmålande kablar från station Ml har förlagts for att förstärka elnätet i den östra delen med hänsyn till nya områden som planeras. I elnätet har det även bytts och renoverats 4 st nätstationer, underhåll av elnätet följer enligt plan. Vi har beställt två stycken nya krafttransformatorer till station Ml och M2 dessa ersätter två äldre transformatorer. Förutom expansionen av Öppet Stadsnät har det under året genomfort en modernisering av utrustning i nätet, med mycket gott resultat. Under är 550 st kvicksilverarmaturer utbytta till mer energieffektiva armaturer för högtrycksnatrium. Nu är i princip alla kvicksilverarmaturer i Ystad Kommun utbytta. Energimarknadsinspektionens granskning av elnättariffema för föranledde ingen anmärkning från dem. Granskning av elnätstarifferna för ingår i intäktsramen för perioden Under året har ett nytt kundhanteringssystem implementerats, mycket arbete har lagts ner tillsammans med flera av kommunens verksamheter. Nu är systemet i driftsatt och fungerar på ett tillfredsställande sätt. Medarbetarna på Ystad Energi har under året även gjort ett arbete med förlagets profil, vision och strategi framåt. Ystad Energis vision är; Med en högklassig infrastruktur skapar vi de bästa förutsättningarna for tillväxt och utveckling för människor, företag och organisationer i Ystad ^

4 4(22) Måluppfyllelse Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet med c:a 1-2 % men har legat på ett genomsnitt i en nationell jämförelse mellan nätbolagen och under närliggande bolag. Fjärrvärmeprisema höjdes inte under, de har inte höjts sedan På samma sätt som elnätspriset ligger fjärrvärmepriset i en nationell jämförelse på ett genomsnitt. Fibernätet har utvecklats med nya uthyrda sträckor till operatörer. Öppet Stadsnät i Ystad har fortsatt sin verksamhet med en kraftig utbyggnad under hela. Med anledning av det stora intresset från kunderna samt att det varit en mild vinter så att vi kunnat bygga även under vintermånaderna. Stadsnätcentralen renoverades under och blev klar i början av. Byggnaden inrymmer kontorslandskap samt ett konferensrum. Vi hyr även ut ett kontorsrum i byggnaden. De lån som tecknats om under året har inneburit att räntekostnaderna minskat med 3, 8 mkr i förhållande till budget. K3 har också påverkat resultatet betydligt under året för fjärrvärmeverksamheten har det resulterat i att avskrivningarna förbättrat resultatet med 3, 2 mkr. Verksamheten totalt och verksamhetsgrenarna individuellt har burit sina egna kostnader. Investeringar Totalt var investeringarna år, 38 mkr i enlighet med budget och med styrelsens under året beslutade kompletterande utbyggnader. Miljö Fjärrvärmens utbyggnad har avsevärt bidragit till en bättre miljö särskilt i centralorten men också i ett globalt perspektiv genom ett minskat utsläpp av svavel, kväveoxider och stoft. Under producerades fjärrvärmen med 98, 8 % förnyelsebara bränslen. Värmeproduktionen från Ystad Energis produktionsanläggningar är på grund av sin storlek föremål för direkta miljöavgifter i form av så kallade NOx-avgifter för kväveoxidutsläpp. Utsläppen av kväveoxider enligt NOx-avgiftssystemet uppgick till 28, 5 ton under. Detta ger en förväntad avgift om c:a 550 kb. När det gäller handel med utsläppsrätter har YEAB fått tilldelning av sådana för handelsperioden Utsläppsrätter som är tilldelade YEAB räcker med god marginal för den oljekonsumtion som skett. Utsläppen av fossilt C02 har minskat under åren och för beräknas utsläppen till ca 470 ton vilket kan jämföras med 2006 då dessa uppgick till ton. Kostnaden för års C02 skulle blivit c:a 5, 8 /ton eller totalt 25 kkr men dessa utsläppsrätter har YEAB på sitt konto efter tilldelningen. PC Anoden är miljöprövad och tillståndsgiven enligt miljöbalken. Tillsynen görs av Länsstyrelsen i Skåne län. Miljörapport insänds årligen, siste mars, och för förväntas denna inte medföra några särskilda anmärkningar. tj

5 Årsredovisning for 5(22) Framtiden Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsområden och upprustningen av äldre anläggningsdelar fortsätter. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av elnät till Ystad är fortsatt aktuell. Det pågår arbete med att köpa in två nya transformatorer till elnätet, dessa kommer att levereras i april Under året kommer även en förstudie att startas for arbetet med att modernisera mottagningsstation M2. Vi går in i en ny regleringsperiod mellan åren , vilket innebär att förutsättningarna för intäktsramen från Energimarknadsinspektionen kommer att förtydligas under året. Underlag för intäktsramen för åren ska lämnas in till Energimarknadsinspektionen den sista mars och beslutas senast sista oktober i år. Fjärrvärme verksamheten fortsätter arbetet med att trimma pannorna för att optimera utsläppen och drift. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom kompletteringar. Under 2015 påbörjas projektering av ackumulatortank till fjärrvärmeverksamheten, förändring av detaljplan pågår. Solpaneler på nya idrottshallama kommer att anslutas till fjän-värmenätet under 2015/2016. För att jobba mot målet fossilfritt 2020 kommer vi, under 2015, göra försök med fossilfritt bränsle på en oljepanna. Framöver kommer vi inom fjärrvärme verksamheten också att fokusera på att vidareutveckla kunddialogen med framförallt stora kunder. Fibemätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra anslutningsmojligheterna. Under 2015 kommer landsbygdsstöd att betalas ut för åren 2012 till med omkring l O mkr vilket kommer att påverka våra investeringar. Under året kommer vi att ansöka och få tilldelat nytt Landsbygdsstöd för Pågår förstudie om vilka områden som ska byggas ut. Öppet Stadsnät fortsätter lanseringen av anslutningar och utbyggnader tillsammans med den upphandlade kommunikationsoperatören Open Universe. Antal anställda var vid årsskiftet 32 st därav 26 män och 6 kvinnor. Personal Mer än hälften av personalen utnyttjar friskvården som erbjuds via Ystad Energi och majoriteten uppger vid den årliga hälsokontrollen att man regelbundet motionerar på något sätt. Detta och en god trivsel på arbetsplatsen har bidragit till en hög frishiärvaro, 99, 7% (98, 3%). Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter (5 män, 2 kvinnor). Bolagets ledningsgrupp består av VD och 3 avdelningschefer (2 män, 2 kvinnor) Jämställdhetsplanen uppdaterades under. Av kartläggningen framgår att män och kvinnor har lika lön för likvärdigt arbete. Jämställdhetsläget i övrigt ger inte anledning till några anmärkningar. ^ ff

6 6(22) Flerårsj ämförelsc Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not l 20J ,8 5, ,5 4, ,4 5,4 8,9 Uppgifterna i flersårsöversikten har enbart räknats om för vid övergång till K3-regelverket, med hänvisning till K3 p och , J Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst l kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs b-onor ^

7 7(22) Resultaträkning Not Nettoomsättning 3 Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Nätkostnad mm Fj ärrvärmekostnad Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 4, 5 Personalkostnader 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat 7 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 8 Skatt på årets resultat 9, l O Årets resultat l f

8 8(22) Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 El och fjärrvärmeanläggning 12 Fordon och inventarier 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 7 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar k

9 Årsredovisning for 9(22) Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat l Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjutna skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar 481 Långfristiga skulder Skuld till Ystad kommun Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncemföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter l l Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 10(22) Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Av- och nedskrivningar Övriga avsättningar Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Erhållen ränta Eriagd ränta Betald inkomstskatt Justering för effekten av ändrade redovisningsprinciper Okning/minskning varulager Okning/minskning övriga kortfristiga fordringar Okning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut l k Ct

11 Årsredovisning for 11(22) Noter Not l Redovisnings- och värderingsprinciper F o m räkenskapsåret upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 16 Intäkter Varor Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) för såväl nät som fjärrvärme i takt med kundernas förbrukning. Erättning i form av ränta och bidrag redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inkomstskatter Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredo visas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänför! ig till obeskattade reserver Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. ^f

12 12(22) Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader El- och fjärrvärmeanläggningar Inventarier och fordon år 8-60 år 5-40 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Ystad Energi AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Kundfordringar och övriga fordringar Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med forfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid forfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Varulager Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). '<

13 13(22) Avsättningar Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad. Obeskattade reserver Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna. Bokslutsdispositioner Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. K.oncembidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Ersättningar till anställda I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utfor de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Rapportering för verksamhetsgrenar Företagets verksamhetsgrenar betslar av nättjänster, fjärrvärmetjänster och övriga tjänster. Kassaflodesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

14 14(22) Not 2 Uppskattningar och bedömningar Under 2015 kommer bolaget att få besked om storleken på statligt stöd gällande bredbandssatsningen. Nedlagda kostnader har under de 3 senaste åren aktiverats som pågående nybyggnation. Under nästkommande år kommer stödet att utbetalas och då fastställs också beloppet for bredbandssatsningen som kommer att aktiveras i bolagets redovisning. Not 3 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar Nät Fjärrvärme Övrigt Summa Not 4 Operationella leasingavtal Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år Under perioden kostnadsförda leasingavgifter Not 5 Ersättning till revisorerna Ernst & Young Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Övriga tjänster Summa <

15 15(22) Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totalt l Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män Totalt Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor Totalt <-

16 Årsredovisning for 16(22) Not? Transaktioner med närstående Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. Inköp Försäljning Inköp av varor och tjänster från närstående Inköp av tjänster YtornetAB Ystad kommun Skånes Räddningsförbund Summa Lån från närstående Skuld till Ystads kommun Ingående balans Erhållna lån Amortering Utgående balans Uppgifter om moderföretaget Bolaget är dotterbolag i en koncern där Ytornet AB, org nr är moderbolag. Transaktioner med närstående som genomförts på andra än marknadsmässiga villkor Samtliga transaktioner mellan koncembolagen har skett på marknadsmässiga villkor. Lånen från Ystads kommun har affärsmässiga villkor. Räntekostanden avseende lånen uppgick till tkr. Detta är inklusive 0, 3 % i borgenskostnad. Not 8 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Lämnade koncernbidrag Summa ^r

17 17(22) Not 9 Uppskjuten skatt Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av uppskjuten skattefordran hänförlig till effekterna av omläggningen till K3 uppskjuten skatteskuld hänförlig till ej skattepliktig intäkt på utsläppsrätter Not 10 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Justering avseende tidigare år Uppskjuten skatt Skatt på årets resultat l Redovisat resultat före skatt Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat Redovisad skattekostnad

18 Årsredovisning for 18(22) Not 11 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bokfört värde byggnader i Sverige Bokfört värde mark i Sverige Not 12 El- och fjärrvärmeanläggning Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp -Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan l l l f

19 Årsredovisning for 19(22) Not 13 Fordon och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp -Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets förändringar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Under året nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader f f

20 20(22) Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter l Not 16 Förändring av eget kapital Effekt av byte av redovisningsprincip K3 Aktiekapital Reservfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Justerad ingående balans Utdelning enligt beslut av årsstämman Erhållet aktieägartillskott Årets resultat l Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier med kvotvärde l 000 kr. Not 17 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

21 21(22) Not 18 Övriga avsättningar Skuld för utsläppsrätter 34 Summa 34 Not 19 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Ystad kommun Summa räntebärande skulder Förfallotider Den del av långfristiga_skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Skulder till Ystad kommun Summa

22 22(22) Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster l 124 l Summa Ystad den ',5 Martin Andersson Ordförande l-l^, ^n redrik Ellberg ''ffy\-ö'^t> / /'(Mf Jan-Erik löt&son ^Jl( ^ L/Tasenka Mauzer Åkerlund!on Verkställande direktör Mnyfevisvy^beiättelse har avgivits ^0/S ~03-/6 Lennart Ohrström Auktoriserad revisor

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer