Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar"

Transkript

1 Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter:

2 Innehåll 1 Inledning Syftet med vägledningen Livsmedelsföretag Begreppet livsmedelsföretag Begreppen viss kontinuitet och viss grad av organisation Kontinuitet Organisation Primärproduktion Organisation och kontinuitet inom primärproduktionen Gränsdragning mellan primärproduktionen och senare led Livsmedelsföretagare Fysiska och juridiska personer Livsmedelsanläggning Allmänt om registrering och godkännande Uppgifter som ska ingå i ansökan respektive anmälan Betydande ändring Ägarbyte och nedläggning av anläggningar Registrering av anläggningar Anmälan och beslut om registrering Underrättelse om beslut Påbörjande av verksamhet Betydande ändring av registrerade anläggningar Åtgärder vid bristande efterlevnad Avregistrering av en anläggning Godkännande och flytt av kontrollansvar mellan myndigheter Fördelning av kontrollansvar mellan kommunala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket Ändring av verksamheten Ägarbyte Styckning Vilthanteringsanläggning Gränsdragningar mellan godkännande och registrering Gränsdragningar mellan 852 och 853 anläggningar som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung Anläggningar som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung för vilka det inte har fastställts särskilda krav Kommentarer om vissa verksamheter Lagring av spannmål hos producenten Primärproduktion för användning inom privathushåll Matlagning i det privata hushållet Mobila lokaler Transportföretag inom livsmedelskedjan Matmäklare, importörer och liknande verksamhet Återtag av kött med försäljning direkt till konsument på gården Konkursbo... 38

3 11.9 Hemtjänst och dagbarnvårdare Automater Tillverkning av snus och tuggtobak Dricksvatten- och gemensamhetsanläggningar E-handel Församlingshem, bygdegårdar och liknande... 41

4 1 Inledning 1.1 Syftet med vägledningen Livsmedelsverket vill med denna vägledning ge råd och stöd åt de myndigheter som prövar ärenden rörande godkännande och registrering. Vägledningen kan även ge stöd åt andra intressenter. Målsättningen är att på ett samlat ställe tillhandahålla information om regelverk och ansvarsfördelning. Vägledningens syfte är även att bidra till en likvärdig tillämpning av lagstiftningen. Vägledningar är inte rättsligt bindande, utan är exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid tolkning och tillämpning av lagstiftningen. Vägledningen utesluter inte andra handlingssätt för att uppnå det resultat som avses med lagstiftningen. Tolkning av EU-rätt kan slutgiltigt endast göras av EU-domstolen. Svenska domstolars avgöranden är endast vägledande när det gäller nationella regler. I första hand är det Högsta förvaltningsdomstolens och Högsta domstolens avgöranden som är styrande, men även i vissa fall domar i lägre instanser. Eftersom denna vägledning är av övergripande karaktär kompletteras den av en rad andra vägledningar. Hänvisningar till dessa görs i texten. Ersätter: Vägledning om godkännande och registrering 4

5 2 Livsmedelsföretag Livsmedelslagstiftningen innehåller flera viktiga definitioner och begrepp som är centrala i frågan om godkännande och registrering. I detta avsnitt tas några av dessa definitioner och begrepp upp och förklaras lite mer ingående. 2.1 Begreppet livsmedelsföretag Livsmedelsföretag definieras som varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i livsmedelskedjan 1. Begreppet företag i livsmedelslagstiftningen används fristående från annan lagstiftning. Företag behöver således inte ha samma innebörd i livsmedelslagstiftningen som i annan lagstiftning, t.ex. i skattelagstiftningen. En kontrollmyndighet kan därför bedöma att ett företag som är registrerat som livsmedelsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket ändå inte har sådan kontinuitet eller grad av organisation att verksamheten uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag enligt livsmedelslagstiftningen. Se nedan under bl.a En privatperson som bereder livsmedel i sin privata bostad för regelbunden försäljning till allmänheten, kan bedömas vara ett livsmedelsföretag, även om det inte finns en sådan registrering hos Bolagsverket eller Skatteverket. Även företag som transporterar livsmedel inryms i definitionen, liksom företag där man aldrig kommer i direkt kontakt med de livsmedel som säljs, t.ex. matmäklare. Verksamheter som inte betraktas som försäljning kan ändå omfattas av definitionen livsmedelsföretag. Exempel på detta är när livsmedel skänks bort till allmänheten i reklamsammanhang, utlottning av mat eller smakprovning. Därför används begreppet utsläppande på marknaden 2. På samma sätt kan en verksamhet med uppfödning av livsmedelsproducerande djur betraktas som livsmedelsföretag om syftet med uppfödningen är att t.ex. köttet, mjölken eller äggen kommer att ingå i livsmedelskedjan. Aktiviteter för privat konsumtion omfattas inte av lagstiftningen. I definitionen av livsmedelsföretag anges som med eller utan vinstsyfte. Det innebär att även en ideell organisation kan vara ett livsmedelsföretag. 1 Artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav på livsmedelslagstiftning m.m. 2 Se artikel 3.8 i förordning (EG) nr 178/2002 5

6 2.2 Begreppen viss kontinuitet och viss grad av organisation Av beaktandesatserna i hygienförordningen framgår att ett företag är en verksamhetsform som förutsätter viss kontinuitet och en viss grad av organisation 3. Uppfyller en verksamhet inte kraven på viss kontinuitet och en viss grad av organisation avseende sin livsmedelsverksamhet är det inte heller ett livsmedelsföretag. Om en verksamhet inte bedöms ha en viss grad av organisation, t.ex. bilverkstaden som ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder, kan detta pågå kontinuerligt utan att verksamheten för den skull blir ett livsmedelsföretag. Observera att ett livsmedelsföretag som redan har en anläggning godkänd eller registrerad och som tillfälligt utökar sin verksamhet, t.ex. en restaurangägare som vid en festival även vill sätta upp ett restaurangtält, driver även den extra verksamheten inom ramen för sin verksamhet som livsmedelsföretagare. Kommissionen ger i sin vägledning till hygienförordningen exempel på verksamheter som inte omfattas av kraven i unionens hygienregler 4. Där nämns privatpersoner som ibland och i liten skala hanterar, bereder, förvarar eller serverar livsmedel. Sådana personer ska inte omfattas av reglerna eftersom de inte kan anses vara livsmedelsföretag. Livsmedelsverksamhet som bedrivs av ett redan befintligt livsmedelsföretag omfattas dock inte av detta undantag eftersom all livsmedelsverksamhet som bedrivs av ett livsmedelsföretag omfattas av unionsreglerna Kontinuitet Med viss kontinuitet avses en viss regelbundenhet och att det alltså inte är fråga om en tillfällig verksamhet. Kontinuitetsbegreppet är inte närmare definierat i lagstiftningen varför varje myndighet måste göra egna bedömningar från fall till fall om en viss verksamhet bedrivs med viss kontinuitet eller inte. Att något sker med viss kontinuitet innebär att det sker obrutet och/eller sammanhängande. Verksamhet som bedrivs med vissa avbrott, men ändå är återkommande, kan anses vara kontinuerlig. 3 Se beaktandesats 9 i Europaparlamentets och rådets nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien 4 Riktlinjer för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 6

7 Generella riktlinjer för hur kriteriet viss kontinuitet bör bedömas: Om verksamheten sker sammanhängande bör kontinuitetsbegreppet vara uppfyllt efter tre till fyra dagar. Kontinuitetsbegreppet kan också anses vara uppfullt om livsmedel återkommande släpps ut på marknaden en till två dagar en gång i månaden, eller oftare. Den tid som verksamheten pågår omfattar inte bara själva saluhållandet, t.ex. servering eller försäljning, utan även vissa förberedelser som lagerhållning/förvaring och eventuell beredning om detta utförs av samma verksamhetsutövare. Om en verksamhet t.ex. lagerhåller livsmedel mer eller mindre permanent för att släppa ut dem på marknaden senare, bör detta bedömas som att en viss kontinuitet föreligger, även om själva försäljningen inte sker oftare än ett par gånger om året. Säsongsverksamheter, t.ex. glassbarer, kräftfiske eller bärplockning som bedrivs kontinuerligt under en begränsad period, kan uppfylla kriteriet för viss kontinuitet. Verksamhet som en privatperson bedriver vid enstaka tillfällen kan däremot inte anses uppfylla kriteriet viss kontinuitet, t.ex. korvförsäljning vid en midsommarfest eller en julmarknad på en skola, även om dessa återkommer årligen. Verksamhet som bedrivs med viss kontinuitet men på ett flertal skilda platser i landet, t.ex. marknadsförsäljning, är åtminstone från kontinuitetssynpunkt ett livsmedelsföretag. Kontrollmyndigheten måste utgå omständigheterna i varje enskilt fall och göra en bedömning om kontinuitetsbegreppet är uppfyllt. Det är i slutändan kontrollmyndigheten som gör gränsdragningen utifrån en helhetsbedömning Organisation Graden av organisation kan påverkas bl.a. av vilken typ av livsmedel som hanteras i verksamheten, om den riktar sig till känsliga konsumentgrupper samt vilken omfattning verksamheten har. Följande kriterier bör tas med i bedömningen av om en verksamhet har en viss organisation eller inte: 1 Hanteringens art och omfattning: hänsyn behöver tas till de hygieniska risker som verksamheten medför. Verksamheter som hanterar livsmedel som förknippas med låga risker kräver ofta låg grad av organisation. En komplex verksamhet som hanterar ett större utbud av livsmedel samt livsmedel som förknippas med hög risk kräver mer av den som är ansvarig. Följden blir att det oftast krävs mer organisation. 7

8 När livsmedel hanteras vid större tillställningar som riktar sig till allmänheten krävs mer organisation än om hanteringen sker i begränsad omfattning för en mindre krets av konsumenter. 2 Känsliga konsumentgrupper: om livsmedel hanteras och erbjuds till känsliga konsumentgrupper kan det bidra till att organisationskriteriet uppfylls snabbare eftersom kraven ökar på utövaren och därmed också behovet av ett mer organiserat arbete (organisation). Till känsliga konsumentgrupper räknas bl.a. barn under 5 år, personer med nedsatt immunförsvar (t.ex. patienter på sjukhus, personer boende i äldreboenden, gravida) samt personer med livsmedelsrelaterad allergi eller annan överkänslighet mot livsmedel. 3 Det finns en ordnad verksamhet: t.ex. att vissa utrymmen iordningställts. Om verksamheten bedrivs i särskilt iordningsställda utrymmen, lokaler eller motsvarande används bör även kravet på viss grad av organisation vara uppfyllt. 4 Antal personer sysselsatta i verksamheten: om flera personer hålls sysselsatta med livsmedelshanteringen så bör kriteriet viss grad av organisation också anses vara uppfyllt. Eventuella anställningsförhållanden är inte av betydelse. Om flera personer deltar i verksamheten så ställer det bl.a. större krav på styrning och ledarskap varför också förutsättningarna för viss grad av organisation lättare uppfylls. För mer information om primärproduktionen, se avsnitt 3 och 4. 8

9 3 Primärproduktion 3.1 Organisation och kontinuitet inom primärproduktionen För verksamheter i primärproduktionen är kontinuitetskriteriet i regel uppfyllt, t.ex. vid uppfödning av livsmedelsproducerande djur, mjölk- och äggproduktion, biodling, odling av vegetabilier eller regelbundet upptag av musslor. Graden av organisation kan däremot variera beroende av t.ex. vilket djurslag som hålls, produktionssystem och antalet djur, vilken primärprodukt som produceras, produktionsvolym och antal sysselsatta i verksamheten. Om en verksamhet inte bedöms ha en viss grad av organisation, t.ex. en person som håller några får eller getter för sommarbete, en djurägare som föder upp ett fåtal djur för slakt och konsumtion utanför det egna hushållet, en person som har en liten fiskodling eller kräftodling eller en äggproducent som håller ett begränsat antal höns eller vaktlar för äggproduktion, kan detta pågå kontinuerligt utan att verksamheten för den skull kan betraktas som ett livsmedelsföretag. På samma sätt kan t.ex. fiske av vildfångad fisk eller upptag av musslor (ej odlade) ske regelbundet men i en sådan begränsad omfattning att verksamheten inte betraktas som livsmedelsföretag. Vid mjölkproduktion bedöms organisationskriteriet alltid vara uppfyllt eftersom verksamheten bl.a. ställer krav på mjölkningsutrustningen, kylning av mjölken och mikrobiologiska kriterier för den obehandlade mjölken, förutsatt att mjölken levereras utanför producentens eget hushåll. Denna vägledning kan komma att kompletteras med ytterligare vägledning avseende primärproduktionen. Beträffande biodling och jakt finns närmare vägledning om registrering i vägledningarna om honung och producenters leveranser av små mängder honung respektive jägares direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt. Se även bilaga 2 för exempel. 9

10 4 Gränsdragning mellan primärproduktionen och senare led Gränsdragningen mellan primärproduktion och senare led i livsmedelskedjan inverkar på om länsstyrelse eller kommunal nämnd är behörig myndighet. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om den behöriga myndigheten är länsstyrelsen eller kommunal nämnd. Produkter på primärproduktionsnivå är ofta föremål för behandling som t.ex. leder till en bättre presentation av dem. Exempel på detta är tvättning, ansning och sortering av frukt och grönsaker, torkning av spannmål på gården, slakt och rensning av fisk eller nedläggning och urtagning av vilt. Dessa åtgärder ses som normala rutinåtgärder på primärproduktionsnivå. Bearbetning av produkter på gården, till exempel vid tillverkning av ost, framställning av juice av frukt, tillverkning av saft eller sylt, tillverkning av produkter där honung ingår som en ingrediens och rökning av fisk hör inte till de verksamheter som hör till primärproduktionen. Sådana verksamheter omfattas därför av kraven på livsmedelshygien i hygienförordningen 5. När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung ska de särskilda bestämmelserna i förordningen om animaliska livsmedel också följas. Vissa gårdar bedriver verksamheter som omfattar både primärproduktion och annan beredning eller bearbetning av livsmedel. I de flesta fall är avgränsningen mellan primärproduktion och produktion i senare led tydlig, t.ex. mellan mjölkproduktion och gårdsmejeri, odling och gårdsbutik eller kvarn. Odling av växtprodukter, uppfödning av livsmedelsproducerande djur eller produktion av t.ex. mjölk och ägg betraktas som primärproduktion och ska registreras hos länsstyrelsen om kriterierna för livsmedelsföretag är uppfyllda. Problem med gränsdragning mellan primärproduktion och ledet efter primärproduktionen kan uppstå om den huvudsakliga verksamheten inom primärproduktionen har inslag av bearbetning eller omvänt att en livsmedelsanläggning har inslag av verksamhet på primärproduktionsnivå. Det bör framgå av registreringsbeslutet både vilka aktiviteter verksamheten innefattar och omfattningen av de olika aktiviteterna. Ändras verksamhetens inriktning eller omfattning kan ett nytt beslut om kontrollansvar behöva fattas och ny riskklassificering behöva göras. 5 Se bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 10

11 Exempel 1 En grönsaksodling med tillhörande grönsakspackeri där både egenproducerade grönsaker och inköpta grönsaker förpackas. Verksamheten omfattar två anläggningar. Odlingen ska vara registrerad hos länsstyrelsen. Grönsakspackeriet ska vara registrerat hos kommunal kontrollmyndighet eftersom företagaren hanterar både egenproducerade primärprodukter och inköpta primärprodukter. Den sammantagna verksamheten i packeriet omfattas därmed inte av primärproduktionsbegreppet. I fråga om produkter av vegetabiliskt ursprung, fiskeriprodukter och vilt ska hygienförordningen tillämpas vid transportverksamhet från produktionsplatsen till en anläggning, förutsatt att det är producenten själv som utför transporten och den enbart omfattar egenproducerade primärprodukter vars natur inte väsentligt har ändrats 6. Exempel 2 Spannmål transporteras till en platta för samling, omlastning och vidare transport till en siloanläggning eller kvarn. Vid plattan sker ingen bearbetning av spannmålen. Verksamheten kan därför anses omfattas av begreppet transportverksamhet inom primärproduktionen. Spannmålsplattor används i regel bara kortvarigt vid enstaka tillfällen under odlingssäsongen. Dessa verksamheter bedöms ha en mycket liten risk även om stora spannmålsvolymer kan lagras tillfälligt vid plattan. Verksamheten bedöms i normalfallet inte uppfylla kriterierna för livsmedelsföretag men undantag kan finnas. Verksamheter som inte är livsmedelsföretag ska dock alltid följa bestämmelserna om säkra livsmedel 7. Om en sådan verksamhet ändå kan betraktas som ett livsmedelsföretag ska den vara registrerad hos länsstyrelsen. En silo för lagring av obearbetad spannmål under en längre tid kan vara ett livsmedelsföretag inom primärproduktionen om kriterierna för viss kontinuitet och viss grad av organisation är uppfyllda. En siloanläggning med mottagning, rensning, torkning, lagring och uttransport av spannmål utgör däremot inte primärproduktion och den ska därmed registreras och kontrolleras av kommunen. 6 Se bilaga I, del AI, punkt 1c i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 7 Artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning m.m. 11

12 Exempel 3 Bär eller svamp som plockas i skogen och tillfälligt transporteras till en insamlingsplats inför omlastning till en grossist, butik etc. kan anses omfattas av begreppet transportverksamhet inom primärproduktionen. Om insamlingsplatsen endast används kortvarigt, vid enstaka tillfällen och för begränsade volymer kommer i normalfallet verksamheten inte uppfylla kriterierna för ett livsmedelsföretag. Undantag kan dock finnas och sådana verksamheter ska vara registrerade hos länsstyrelsen. Om företaget köper bär och svamp av primärproducenter och inte har någon egen primärproduktion så ligger kontrollansvaret för anläggningen på kommunen. De som levererar primärprodukterna kan behöva vara registrerade hos länsstyrelsen. Plockning av bär och svamp samt transport till en anläggning är vanligen primärproduktion. Om bär- och svampplockarna arbetar i företaget så blir företaget en anläggning i primärproduktionen och ska vara registrerat hos länsstyrelsen. 12

13 5 Livsmedelsföretagare 5.1 Fysiska och juridiska personer I juridiska sammanhang görs det skillnad mellan fysiska och juridiska personer. En fysisk person är en människa och en juridisk person någon form av association, t.ex. ett aktiebolag (AB) eller handelsbolag (HB). Gemensamt för fysiska och juridiska personer är de har förmågan att ha rättsliga rättigheter och skyldigheter t.ex. genom att kunna ingå avtal, låna pengar, etc. (vanligen kallat rättshandlingsförmåga). En fysisk person, t.ex. den som har en enskild firma, kan rättshandla för egen räkning. Juridiska personer måste utse ett eller flera ombud som behöriga att rättshandla för den juridiska personens räkning. Sådana ombud kallas vanligen behöriga firmatecknare. Som huvudregel kan alltså endast behörig firmatecknare ådra den juridiska personens skyldigheter, t.ex. genom att ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning. Möjligheten att rättshandla är inskränkt för vissa fysiska personer, exempelvis minderåriga. Det samma gäller för juridiska personer som försatts i konkurs. För frågor rörande juridiska personer hänvisas till Bolagsverket och Skatteverket. 13

14 6 Livsmedelsanläggning En anläggning definieras i hygienförordningen som varje enhet i ett livsmedelsföretag 8. Begreppet anläggning är centralt, eftersom det är anläggningen som ska registreras respektive godkännas. Det är därför viktigt att bl.a. precisera en specifik anläggnings geografiska belägenhet i t.ex. en registrering. Flera faktorer spelar in vid bedömningen om det är fråga om en anläggning eller flera: Vem/vilka är livsmedelsföretagare Vilken verksamhet bedrivs Platsen Vilken myndighet som är kontrollmyndighet Exempel: Två olika livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet på samma plats innebär två anläggningar. En livsmedelsföretagare som bedriver två olika verksamheter på samma plats innebär i regel två anläggningar om det ena är en primärproduktionsanläggning och den andra verksamheten är i ledet efter primärproduktionen. Det kan t.ex. en jordgubbsodlare som även driver en gårdsbutik eller kafé. En livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet på två geografiskt skilda platser innebär oftast två anläggningar. I vissa fall kan verksamheterna ses som en anläggning och föras samman i en registrering. Det gäller t.ex. om den ena delen av verksamheten är en mobil lokal. Ett exempel inom primärproduktionen kan vara om verksamheten omfattar flera intill- eller näraliggande produktionsplatser men som har olika produktionsplatsnummer. En livsmedelsanläggning som tillfälligt utökar sin verksamhet, t.ex. en restaurang som vid en festival sätter upp ett restaurangtält, kan fortfarande ses som en anläggning. Det är inte alltid nödvändigt att registrera den tillfälliga verksamheten separat. Däremot kan livsmedelsföretagaren behöva informera sin kontrollmyndighet om den tillfälliga verksamheten eftersom livsmedelsföretagaren ska se till att den behöriga myndigheten alltid har aktuell information om anläggningar 9. Det finns inte givet svar på frågan om vad som är samma plats utan det måste 8 Artikel 2.1.c) i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 9 Artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 14

15 bedömas från fall till fall. Avgörande kan vara om verksamheten sker i samma lokal, byggnad, fastighet eller närliggande på annat sätt. Det verksamhetsmässiga sambandet kan också påverka vad som kan betraktas som samma plats. I primärproduktionen går anläggningsbegreppet inte att tillämpa på alla typer av verksamheter. Exempel på sådana verksamheter är jakt, fiske och insamling av vilda produkter, t.ex. bär, svamp eller musslor. Platsen för verksamheten jämställs då med den plats där primärproducenten har sin huvudsakliga verksamhet. Tabell 1: Exempel på hur anläggningsbegreppet kan tolkas. Om inget annat anges bedrivs verksamheterna i exemplen av samma företagare. Det kan förekomma situationer där avsteg från exemplen är lämpliga. Verksamhet 1 En fruktodlare med ett enklare packeri där de egna primärprodukterna paketeras 2 En markägare som arrenderar ut delar av sin mark till en grönsaksodlare Bedömning och ev. kommentar En anläggning, om paketeringen bara omfattar hela primärprodukter och faller inom ramen för primärproduktion och därmed sammanhängande verksamhet 10 En anläggning om marken enbart utnyttjas av grönsaksodlaren. Två anläggningar om markägaren också bedriver egen livsmedelsproduktion på marken, t.ex. vid växelodling 3 En spannmålsodlare med en silo som används av grannen för lagring av dennes spannmål 4 En mjölkproducent med ett gårdsmejeri 5 En fiskare som levererar viltfångad fisk till sitt eget fiskrökeri där försäljning direkt till konsumenter sker 6 Integrerad grisproduktion med suggor på en fastighet och slaktsvinen på en annan fastighet Två anläggningar eftersom det är flera livsmedelsföretagare Två anläggningar 7 Lager med transportfordon En anläggning En i primärproduktionen (mjölkproduktion) och en i ledet efter primärproduktionen (gårdsmejeri) Två anläggningar En i primärproduktionen (fiske) och en i ledet efter primärproduktionen (fiskrökeriet) En anläggning om all verksamhet bedrivs i samma företag 8 Transportföretag med flera bilar som transporterar livsmedel 9 Centralkök på sjukhus med flera serveringskök på avdelningar då alla dessa ligger inom samma om- En anläggning En anläggning om serveringsköken endast serverar färdiglagad mat. 10 Riktlinjer för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. 15

16 Verksamhet råde 10 Livsmedelsbutik med fiskdisk som drivs av annan företagare. 11 Industri med flera byggnader inom samma område som är delar av en och samma verksamhet 12 Två företag som delar på hela eller delar av en lokal 13 Industri med kyllager på annan plats 14 Bageri med försäljningsvagn som ställs upp för försäljning av livsmedel, t.ex. på marknader 15 Restaurang/annan verksamhet med egen vattentäkt i anslutning till verksamheten 16 Restaurang/annan verksamhet som har egen vattentäkt som också försörjer andra med dricksvatten. 17 Livsmedelsindustri som tar sitt vatten från en enskild vattentäkt som drivs av annan företagare 18 Vattenverk och tillhörande distributionsanläggning (Samma livsmedelsföretagare för båda) 19 Fyra vattenverk med blandvatten (dricksvattnet kommer från alla fyra vattenverk) i distributionsanläggningen 20 Ett vattenverk som levererar dricksvatten genom en distributionsanläggning som en annan livsmedelsföretagare ansvarar för Bedömning och ev. kommentar Om serveringsköken bedriver någon typ av egen produktion kan de bedömas som egna anläggningar beroende av omfattning Två anläggningar eftersom det är flera livsmedelsföretagare En anläggning om all verksamhet drivs av en och samma företagare Två anläggningar Två anläggningar En anläggning (under förutsättning att kontrollmyndigheten har möjlighet att åtminstone vid något tillfälle utföra kontroll på den mobila enheten när den är i drift)- se även avsnitt 10.4 Två anläggningar Två anläggningar Två anläggningar En anläggning Varje vattenverk bör registreras separat. Registreringen av distributionsanläggningen kan dock ingå i "huvudvattenverkets" registrering Två anläggningar Ett registrerings- eller godkännandebeslut omfattar endast en livsmedelsanläggning. Detta innebär att varje anläggning som en livsmedelsföretagare ansvarar för måste vara registrerad eller godkänd och känd av kontrollmyndigheten. Detta även om företaget delar utrymmen som t.ex. produktionsutrymmen, omklädningsutrymmen eller lager med andra företagare. 16

17 7 Allmänt om registrering och godkännande Livsmedelsföretagare har en skyldighet att informera behörig kontrollmyndighet om alla livsmedelsanläggningar som företagaren ansvarar för så anläggningarna kan registreras eller godkännas 11. Motvarande gäller även för anläggningar som producerar dricksvatten eller som bereder, behandlar eller bearbetar snus och tuggtobak 12. I vissa fall kan det vara enklare att föra in kompletterande uppgifter i samma registrering som huvudverksamheten, t.ex. om en verksamhetsutövare, utöver huvudverksamheten, har en eller flera mobila lokaler eller om en befintlig livsmedelsanläggning t.ex. en livsmedelsbutik, tillfälligt under en till två dagar ska medverka vid en marknad. En separat registrering för den tillfälliga verksamheten behöver då inte göras. I ett sådant fall räcker det att livsmedelsföretagaren informerar myndigheten som gör en notering om den tillfälliga verksamheten/enheten. Om den tillfälliga verksamheten bedrivs i en mobil lokal som kommer att vara verksam i en annan kommun eller i ett annat län än där huvudanläggningen finns så måste dock myndigheten utfärda ett bevis på att den mobila lokalen är registrerad eller ingår i ett godkännande. Det är alltid livsmedelsföretagarens ansvar att ta reda på om anläggningen omfattas av krav på godkännande eller registrering. Livsmedel får inte släppas ut på marknaden från en anläggning innan registrering skett eller beslut om godkännande fattats Den huvudsakliga skillnaden mellan ett godkännande och en registrering är att vid godkännande granskas anläggningen vid minst ett kontrollbesök på plats innan livsmedel tillåts släppas ut på marknaden från anläggningen. Vid registrering utförs denna granskning vid den första offentliga kontrollen på plats efter det att verksamheten har startat. En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten starta när registreringen är utförd. Om en anläggning inte är registrerad eller godkänd, men borde vara det, kan myndigheten fatta beslut om att förbjuda fortsatt verksamhet. Detta gäller även primärproduktionsanläggningar som startade sin verksamhet innan bestämmelserna om registrering infördes i lagstiftningen. 11 Artikel i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 12 Se 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien samt 3 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel 13 Artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung 14 Artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 15 Se 13 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 17

18 Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en mobil anläggning ska vid kontroll kunna visa för kontrollmyndigheten att den verksamhet som bedrivs har registrerats eller godkänts. 7.1 Uppgifter som ska ingå i ansökan respektive anmälan Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om godkännande och registrering av anläggningar 16. En kommunal eller regional kontrollmyndighet har däremot inte rätt att meddela egna bestämmelser om hur anmälnings- och godkännandeförfarandet ska gå till. Kontrollmyndigheterna kan dock ta fram egna blanketter eller e-tjänster för registrering eller godkännande som underlättar registreringen eller en ansökan om godkännande genom att det t.ex. blir lätt för företagaren att beskriva verksamhetens art och omfattning. Regler för hur bl.a. registreringsförfarandet ska gå till finns i hygienföreskriften 17. Av föreskriften framgår det även vilka uppgifter en ansökan respektive en anmälan ska innehålla 18. En anmälan om registrering av en livsmedelsanläggning ska innehålla uppgifter om företaget och dess lokal samt om verksamhetens art och omfattning. Det behöver också framgå om verksamheten är tillfällig och hur länge anläggningen då ska vara registrerad. Vid kontroll av redan registrerade eller godkända anläggningar kan kontrollmyndigheten med stöd av livsmedelslagen 19 begära att få upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för kontrollen. Livsmedelsverket anser att en kontrollmyndighet endast ska begära att få ta del av handlingar som t.ex. ritning eller skriftliga rutiner om myndigheten efter ett besök på plats fortfarande anser att det är nödvändigt. 7.2 Betydande ändring Livsmedelsföretagare är skyldiga att upplysa kontrollmyndigheten om betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör 20. Motvarande gäller även för anläggningar som producerar dricksvatten eller som bereder, behandlar eller bearbetar snus och tuggtobak Se 12 och 13 livsmedelsförordningen (2006:813) 17 Se 8-13 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 18 Se 9 och 12 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 19 Se 20 livsmedelslagen (2006:814) 20 Artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 21 Se 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 18

19 Med betydande ändringar avses t.ex. ombyggnationer, större förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, utökad verksamhet med mobil lokal, nya processer och större förändringar i produktionsvolym som påverkar vilka krav ställs på verksamheten. 7.3 Ägarbyte och nedläggning av anläggningar Ett godkännande eller en registrering är knuten till en livsmedelsföretagare. Det får bl.a. som följd att en annan livsmedelsföretagare inte kan driva en verksamhet utifrån samma godkännande eller registrering. Om det sker ett ägarbyte av en anläggning så ska den nye ägaren ansöka eller anmäla sin verksamhet för att få till stånd en registrering eller ett godkännande som gäller för dennes aktiviteter vid anläggningen. Om ett företag som drivs som enskild firma "ombildas" till aktiebolag så innebär det att en ny juridisk person tar över vilket ska behandlas som ett ägarbyte och en ny registrering eller nytt godkännande krävs. Om ett aktiebolag byter styrelse är det inte fråga om ett ägarbyte eftersom den juridiska personen (bolaget) som ansvarar för verksamheten inte förändras. Av hygienförordningen framgår att livsmedelsföretagare har en skyldighet att underrätta kontrollmyndigheten om nedläggningar sker av befintliga anläggningar 22. Motvarande gäller även för anläggningar som producerar dricksvatten eller som bereder, behandlar eller bearbetar snus och tuggtobak Artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 23 Se 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 19

20 8 Registrering av anläggningar Syftet med registreringen är att kontrollmyndigheten ska få kännedom om vilken typ av verksamhet en livsmedelsföretagare bedriver i en viss anläggning och var anläggningen är belägen så att myndigheten ska kunna utföra kontroll. Av hygienförordningen framgår att livsmedelsföretagaren har en skyldighet att underrätta kontrollmyndigheten om alla anläggningar som denne ansvarar för 24. Vidare följer av förordningen att livsmedelsföretagaren ska underrätta kontrollmyndigheten på det sätt som myndigheten kräver. Av hygienföreskriften framgår att en företagare ska anmäla sin anläggning till kontrollmyndigheten i den kommun eller det län där verksamheten avses att bedrivas. Företagare vars verksamhet ska kontrolleras av Livsmedelverket ska lämna in sin anmälan till Livsmedelsverket 25. Anläggningar med mobil verksamhet ska skriftligen anmälas till kontrollmyndigheten i den kommun eller i det län där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas, eller till Livsmedelsverket om verket är kontrollmyndighet. Det framgår även i hygienföreskriften att mobila anläggningar som är registrerade eller godkända i en medlemsstat inom Europeiska unionen eller i en stat som är ansluten till EESavtalet inte behöver anmälas i Sverige. Inför en registrering av en livsmedelsanläggning behöver nedanstående frågor besvaras för att myndigheten ska kunna göra en bedömning av om anläggningen kan registreras eller inte. En registrering kräver, till skillnad från ett godkännande, ingen sakprövning utöver en granskning om anläggningen ska registreras eller inte. Frågorna avser inte livsmedelsverksamheter inom primärproduktion och inte heller dricksvattenanläggningar samt anläggningar som bereder, behandlar eller bearbetar snus och tuggtobak. 1. Är det fråga om ett livsmedelsföretag? Det som avgör detta är om verksamhet bedrivs i livsmedelskedjan och om verksamheten sker med en viss grad av organisation och med viss kontinuitet. 2. Vem är livsmedelsföretagaren? Detta är viktigt att göra klart då det är den fysiska personen eller en företrädare för den juridiska personen som t.ex. ska ansöka eller anmäla. Det är företagaren som är skyldig att se till kraven i t.ex. hygienförordningen efterlevs, ingen annan. Beslut om godkännande eller registrering eller eventuellt ett av- 24 Artikel 6 i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 25 Se 11 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 20

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Yttrande över förslag till ändring av vägledning Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar

Yttrande över förslag till ändring av vägledning Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar 1 (5) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Maria Wegscheider Telefon 018-727 43 41 2014-09-06 2014-004702- LI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 1 oktober 2014

Läs mer

Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar

Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Godkännande och registrering av Innehåll 1 Inledning...4 1.1 Syftet med vägledningen...4 2 Kontaktfunktioner...4 2.1 Kontaktfunktioner vid Livsmedelsverket...4

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress Information Sida 1 av 3 Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten) Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Utgåva april 2014 Ifylld anmälan skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal En verksamhet får påbörjas två veckor efter att anmälan lämnats

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ifylld ansökan skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal Verksamheten får inte påbörjas förrän ett beslut om godkännande av verksamheten har

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Nedan kan du läsa hur vi steg för steg räknar ut riskklassen och kontrolltiden för din verksamhet. Kontrolltiden ger sedan den

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av företag/anläggning Anmälan om förändring i livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Företagarens föreningens, nämndens (VD, firmatecknare)

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet SMEDJEBACKENS KOMMUN Sid 1 (6) Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet Datum när verksamheten beräknas starta Från och med datum

Läs mer

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn Anmälan/Ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning Samhällsbyggnadsförvaltningen Anmälan avser ett av följande tre alternativ Ny livsmedelsanläggning Ägarbyte Datum för ägarbyte: Ange

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Ansökan om godkännande/anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Ansökan om godkännande/anmälan om registrering av livsmedelsanläggning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 1 (6) Ansökan om godkännande/anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan Tillsvidare Tidsbegränsad verksamhet Säsongsverksamhet Datum när verksamheten beräknas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Livsmedelskontroll i primärproduktionen

Livsmedelskontroll i primärproduktionen Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Livsmedelskontroll i primärproduktionen Fastställd: 2010-05-17 av P. Brådenmark, avdelningschef Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Syftet med vägledningen... 5 1.2

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter

Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter «Ärende_Arendekod» Malldatum 2010-09-23 1(9) Information Januari 2015 Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter Den offentliga kontrollen ska enligt gällande lagstiftning vara riskbaserad. Den ska

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet

Regler för livsmedelsverksamhet Foto: Ines Martinez Regler för livsmedelsverksamhet Ett informationshäfte för dig som driver, ska starta eller överta en livsmedelsverksamhet En livsmedelsverksamhet kan vara allt ifrån en stor industri

Läs mer

Typ av verksamhet som ska bedrivas i anläggningen.. Omsättning i miljoner kronor per år.. Typ av vatten Kommunalt vatten Inte kommunalt vatten

Typ av verksamhet som ska bedrivas i anläggningen.. Omsättning i miljoner kronor per år.. Typ av vatten Kommunalt vatten Inte kommunalt vatten ANMÄLAN för registrering av anläggning - övrigt enligt EG-förordning 852/2004. 1 (7) Obs! Miljöförvaltningen kan inte påbörja handläggningen förrän en fullständig anmälan inkommit. Var därför noga med

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 RAPPORT Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 Antagen av Miljönämnden 2014-05-26 Rapportnr 8/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Anmälan om Registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om Registrering av livsmedelsanläggning MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om Registrering av livsmedelsanläggning Anmälan ska ha kommit in till miljöförvaltningen minst två veckor innan verksamheten startar. Du får starta tidigare om du har fått ett

Läs mer

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING. Avregistrering Enligt artikel 6 punkt 2 förordning (EG) nr: 852/2004 samt LIVSFS 2009:5

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING. Avregistrering Enligt artikel 6 punkt 2 förordning (EG) nr: 852/2004 samt LIVSFS 2009:5 ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ny livsmedelsanläggning Ägarbyte inklusive bolagsändring på befintlig anläggning Avregistrering Enligt artikel 6 punkt 2 förordning (EG) nr: 852/2004 samt

Läs mer

Information från Miljö- och byggenheten

Information från Miljö- och byggenheten Information från Miljö- och byggenheten 1(7) Så räknar vi ut din kontrollavgift För att beräkna hur mycket kontrolltid 1 som en viss verksamhet ska ha placerar Miljö- och byggenheten in alla verksamheter

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med vägledningen... 3 1.2 Syftet med kontrollen... 3 2 Kontaktfunktioner... 3

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Driva livsmedelsföretag

Driva livsmedelsföretag Driva livsmedelsföretag - information till dig som ska starta eller driver en livsmedelsverksamhet Läs gärna igenom Driva livsmedelsföretag innan du lämnar in ansökan eller anmälan för din livsmedelsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

5.7.6 Kapitel VI Livsmedelsavfall... 20 5.7.7 Kapitel VII Vattenförsörjning... 21 5.7.8 Kapitel VIII Personlig hygien... 22 5.7.

5.7.6 Kapitel VI Livsmedelsavfall... 20 5.7.7 Kapitel VII Vattenförsörjning... 21 5.7.8 Kapitel VIII Personlig hygien... 22 5.7. Vägledning Hygien Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Omfattning... 4 2.3 Övrig aktuell lagstiftning och aktuella dokument... 4 2.4 Kommissionens vägledningar... 5

Läs mer

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning Anmälan för registrering av 1(5) Insänds till: Krokoms kommun Bygg- och miljönämnden 835 80 Krokom Tid som anmälan avser Från och med, datum Till och med, datum Tills vidare Sökande, verksamhetsutövare

Läs mer

Förslag till nationella föreskrifter om direkta leveranser av små mängder primärprodukter och visst slags kött m.m.

Förslag till nationella föreskrifter om direkta leveranser av små mängder primärprodukter och visst slags kött m.m. PM 1 (43) Förslag till nationella föreskrifter om direkta leveranser av små mängder primärprodukter och visst slags kött m.m. Innehållsförteckning Gemensam bakgrund 1 Producenters leveranser av små mängder

Läs mer

Öppna restaurang eller kafé

Öppna restaurang eller kafé Öppna restaurang eller kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva en restaurang eller ett kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet. Det du serverar ska vara

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen

Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen Vägledning Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen Fastställd: 2010-12-21 Ersätter: 2009-01-12 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 5 2.1 Syfte...

Läs mer

Administrativa uppgifter Organisations-, person-, eller samordningsnummer

Administrativa uppgifter Organisations-, person-, eller samordningsnummer 1(2) Ankomststämpel Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Ange typ av verksamhet (t ex café, butik, restaurang) Vid ägarbyte ange anläggningens tidigare namn eller innehavare Livsmedelsanläggningens

Läs mer

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång?

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång? I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med tillverkning och försäljning av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet.

Läs mer

Bilaga 5 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande kontroll av livsmedelshantering

Bilaga 5 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande kontroll av livsmedelshantering Lagstiftningen förändras ständigt och därmed även vägledningarna till myndighetsutövning, vilket medför att denna klassningsbilaga behöver uppdateras kontinuerligt. Klassningsbilagan har utformats av miljöavdelningen

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1(1) Antagen av Kommunfullmäktige den 26 november 2014, 162, Dnr: KS 1541/14 800 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Bakgrund Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift

Läs mer