Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms"

Transkript

1 SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt Ärendet HSN-förvaltningen föreslår sjukvårdsutskottet Stockholms stad och Ekerö att godkänna revideringen av överenskommelsen från 2002mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt. Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. Förslag till beslut Sjukvårdsutskottet Stockholms stad och Ekerö beslutar att att godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt uppdra åt förvaltningen att teckna överenskommelsen Bilagor 1 Överenskommelsen mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt. HSN Överenskommelse med Stockholms stad om logopedinsatser och medicinsk fotvård i särskilda boenden för äldre samt dosdispenserade läkemedel s.k Apodos Principöverenskommelse med Stockholms stad om kommunalisering av verksamheten som bedrivs av landstingets omsorgsnämnd LS Standardavtal om kommunens rätt att i vissa fall anlita läkare på landstingets bekostnad enligt HSL 26 d Förtydligande av ansvar för läkemedelshantering i ordinärt boende inom Stockholms stad Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och Försäkringskassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet HSN Socialstyrelsens föreskrift om Bedömningen av om en hälso-och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6

2 2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Förvaltningens synpunkter Den tidigare överenskommelsen kring samverkan om hälso-och sjukvårdsansvar rörande äldre och personer med funktionsnedsättning antogs av HSN Överenskommelsen trädde i kraft och förlängdes med ett år i taget. En del oklarheter samt organisationsförändringar har föranlett ett behov av genomgång av den befintliga överenskommelsen. Den centrala samverkansgruppen, som består av representanter från Stockholms stad och HSN-förvaltningen, beslutade att överenskommelsen skulle revideras. En arbetsgrupp med representanter från Stockholms stad och HSN-förvaltningen har arbetat med detta och syftet har varit att förtydliga frågeställningar av övergripande karaktär för att skapa en god samverkansanda och undanröja oklarheter. Överenskommelsen berör övergripande frågor såsom inrättande av organisation för samverkan, informationsutbyte, in- och utskrivning av patienter i sluten vård, habilitering och rehabilitering, hälso- och sjukvård i särskilt och ordinärt boende, egenvård samt privata aktörers skyldighet att följa överenskommelser för samverkansrutiner mellan stadsdelsnämnder och parter som representerar landstinget. Ärendet ska även beredas i Äldrenämnden den 13 oktober 2009 och i Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden den 22 oktober 2009 i Stockholms stad och därefter beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Samtliga bilagor som överenskommelsen hänvisar till bifogas. Ekonomiska konsekvenser Överenskommelsen medför inga ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. Konsekvenser för patientsäkerhet Överenskommelsen syftar till att öka patientsäkerheten. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård Överenskommelsen syftar till att säkerställa en jämställd och jämlik vård. Miljökonsekvenser Överenskommelsen medför inga negativa konsekvenser för miljön. Catarina Andersson Forsman Olle Olofsson

3 1 (4) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt. Staden och landstinget har inom sina respektive verksamhetsområden ansvar för att äldre och personer med funktionsnedsättning får nödvändigt stöd, service och hälso- och sjukvård. Huvudmännen har ett lagstadgat ansvar för att samverka så att enskilda möter välfungerande organisationer och att resurser utnyttjas effektivt. Genom denna överenskommelse avser huvudmännen att komplettera gällande lagstiftning, föreskrifter och tidigare överenskommelser med sådana förtydliganden av övergripande karaktär som krävs för att skapa en god samverkansanda och undanröja oklarheter. Överenskommelsen ska utgöra grund för lokala överenskommelser för de närmare samverkansrutinerna mellan stadsdelsnämnderna och parter som representerar landstinget. Organisation 1 Huvudmännen ansvarar för att det i respektive organisation alltid finns samverkansföreträdare. Samverkan får inte försvåras av oklar ansvarsfördelning i den interna organisationen. 2 Huvudmännen utser representanter till en central gemensam samverkansgrupp med tjänstemän som ska träffas minst två gånger per år främst i syfte att följa upp denna överenskommelse och diskutera frågor som hänskjutits från lokala samverkansgrupper. 3 Överenskommer huvudmännen inte om annat, sker den lokala samverkan mellan landstinget och Stockholms stad genom dess stadsdelsnämnder inom respektive område. Har inget annat överenskommits ska huvudmännen kontinuerligt träffas genom representanter från Stockholms stads stadsdelsförvaltningar och parter som representerar Stockholms läns landsting. Politikersamverkan sker mellan Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

4 2 (4) och respektive stadsdelsnämnd. I dessa forum fastställs de lokala samverkansrutinerna. Informationsutbyte och uppföljning av samverkan 4 Huvudmännen har en skyldighet att i god tid ömsesidigt informera varandra inför förändringar och upphandlingar av betydelse för den andre huvudmannen. Huvudmännen är också överens om att delge varandra goda exempel för samverkan. 5 Som ett led i ett fortlöpande förbättringsarbete ska de lokala samverkansgrupperna upprätta system för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter rörande brister i samverkan, resurser eller arbetssätt. Dessa system ska utformas så att en sammanställning av klagomål m.m. och vidtagna åtgärder kan redovisas i det lokala forumet minst två gånger per år. Frågor av allmängiltig karaktär ska aktualiseras i den centrala samverkansgruppen. Samverkan vid in och utskrivning av patienter i sluten vård 6 Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso-och sjukvård (1990:1404) och socialstyrelsens föreskrift om Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård (SOSFS 2005:27) gäller. 7 Överenskommelsen mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län om logopedinsatser och medicinsk fotvård i särskilda boenden för äldre samt Apodos ska tillämpas (Bilaga 2). Diskussion angående Apodos pågår. Habilitering och rehabilitering 8 Kommunens ansvar för den rehabilitering som bedrivs inom hälso- och sjukvården omfattar de särskilda boendeformerna. För personer i ordinärt boende har landstinget ansvaret för rehabilitering. Kommunens ansvar att bevilja bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) för korttidsvård inträder när anhöriga, som vårdar personer i ordinärt boende, behöver avlastning. Den enskildes rehabiliteringsbehov ska inte utgöra skäl för att bevilja bistånd enligt SoL för korttidsvård. Huvudmännen har en skyldighet att samverka enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Bilaga Bilageföretckning

5 3 (4) Hälso- och sjukvård i särskilt boende 9 Personer som bor i särskilt boende ska jämställas och inte särskiljas från personer i ordinärt boende avseende hälso- och sjukvårdsinsatser. Kvarboendeprincipen på det särskilda boendet ska gälla och samma vårdnivå ska erbjudas som i det ordinära boendet. Landstinget ansvarar för läkarinsatser i särskilda boenden. Läkarna ska följa gällande Regelbok för läkarinsatser i särskilda boenden där bland annat ansvaret för hur samverkan ska regleras mellan ansvarig läkare och det särskilda boendet framgår. Kommunen har enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) exklusive läkarinsatserna. Genom en särskild förhandlingsöverenskommelse 1994, inkluderande skatteväxling, utför landstinget här redovisade hälso- och sjukvårdsuppgifter. (Bilaga 3) 10 Avtal om landstingets läkarinsatser i särskilda boenden (Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län) ska tillämpas då den är klar. (Bilaga 4) Hjälp i hemmet 11 Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Kommunen kan genom lokala överenskommelser åta sig att inom hemtjänst, dagverksamhet, personlig assistans och daglig verksamhet utföra vissa hälsooch sjukvårdsuppgifter. Detta förutsätter att personen har insatser från kommunen och vid den tidpunkt som den delegerade hälso- och sjukvårdsuppgiften ska utföras. Om så sker ska det i det enskilda fallet finnas en individuell delegering från en person vid landstinget med den formella och reella kompetens som krävs för den delegerade uppgiften. Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård ska tillämpas. Överenskommelser om ekonomisk ersättning sker lokalt. (Bilaga 5) Hälso- och sjukvård av mer komplicerad karaktär utreds i en arbetsgrupp som tillsätts vid behov och som redovisar arbetsmodeller och preciseringar för ställningstagande i den centrala samverkansgruppen. Sådana ställningstaganden ska komplettera denna överenskommelse. 12 Överenskommelsen mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Stockholms allmänna försäkringskassa beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet ska tillämpas. (Bilaga 6) Egenvård Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd för egenvård ska tillämpas. (Bilaga 7) Bilaga Bilageföretckning

6 4 (4) Privata aktörers skyldighet att följa det som överenskommits mellan Stockholms stad och landstinget 13 Huvudmännen ansvarar för att informera alla utförare oavsett driftsform om skyldigheten att följa träffade överenskommelser mellan huvudmännen. Överenskommelsens giltighet 14 Denna överenskommelse gäller fr.o.m och förlängs ett år i taget om endera huvudman inte säger upp överenskommelsen senast tre månader före överenskommelsens slutdatum xx-xx För Stockholms stad 2009-xx-xx För Stockholms läns landsting Irene Svenonius Stadsdirektör Olle Olofsson Avdelningschef Avdelningen för Närsjukvård Bilaga Bilageföretckning

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 1 (2) Bilaga 5 Förtydligande av ansvar för läkemedelshantering i ordinärt boende inom Stockholms stad. Detta förtydligande mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad ska tydliggöra ansvaret beträffande läkemedelshanteringen för personer boende i ordinärt boende. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Avdelningen för närsjukvård och äldreförvaltningen inom Stockholms stad vill därför beskriva tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1, inklusive ändringar) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård för personer boende i ordinärt boende. Läkemedelshantering för personer boende i ordinärt boende som inte klarar av att själv hantera sina läkemedel Författningen ska tillämpas inom sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och tandvårdslagen. Enligt författningen är det verksamhetschefen som har det övergripande ansvaret för att fastställa ändamålsenliga rutiner för läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet. Rutinerna och ansvarsfördelningen ska fastställas i en lokal instruktion för läkemedelshantering. Enligt författningen kan den som förskriver läkemedel vid förskrivningen behöva ta ställning om patienten klarar av att själv hantera sina läkemedel. Om förskrivaren bedömer att patienten inte klarar det, bör ställningstagandet dokumenteras i patientjournalen. I de fall där förskrivaren bedömt att patienten själv inte kan ansvara för sin läkemedelsbehandling och gjort en journalanteckning om detta har landstingets primärvård/hemsjukvård ansvar för att den enskilde får sina läkemedel på ett betryggande sätt. Enligt regelboken för husläkarverksamhet skall samtliga patienter inskrivna i hemsjukvården få en årlig läkemedelsgenomgång. Läkemedelshantering omfattar enligt författningen ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Ansvaret för läkemedelshanteringen i det enskilda fallet åligger sjuksköterskan i enlighet med författningen. De fastställda rutinerna ska säkerställa att den enskildes läkemedel hämtas från apotek på ett betryggande sätt, att fördelning i dosett säkerställs samt att den enskilde får

33 2 (2) nödvändig hjälp med sitt läkemedelsintag. Ansvaret för detta åvilar den huvudman som har ansvaret för hälso- och sjukvården i ordinärt boende. Distriktssköterskan/sjuksköterskan i primärvården/hemsjukvården kan genom delegering överlåta delar av läkemedelshanteringen till personal inom den egna organisationen eller till personal tillhörande annan huvudman. I det senare fallet ska primärvården/hemsjukvården komma överens med respektive stadsdelsförvaltning och privat hemtjänstutförare om det är möjligt att delegera vissa delar av läkemedelshanteringen genom t.ex. ersättning. Detta förutsätter att personen har insatser från kommunen och vid den tidpunkt som den delegerade hälso- och sjukvårdsuppgiften ska utföras. Överenskommelser om ekonomisk ersättning sker lokalt. Läkemedelshantering för personer boende i ordinärt boende som själv ansvarar för sina läkemedel Det kan förekomma att personer i ordinärt boende har hemsjukvård som inte omfattar läkemedelshantering. Den enskilde ansvarar själv för sina läkemedel men kan behöva hjälp med att hämta läkemedlen från apoteket och/eller att öppna förpackningen. I sådana fall är läkemedelshanteringen att betrakta som egenvård. Apoteksärenden kan då vid behov ingå i beslut om bistånd. Egenvård Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd för egenvård ska tillämpas.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Inger Weurlander Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:02 ISSN 1401-5129

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Fastställda av den strategiska ledningsgruppen för kommunerna och landstinget i Östergötland (SLG), den 13 december 2013 Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Ingress

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer