Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45"

Transkript

1 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars Gustafson (M) Björn Nyström (M) Esko Stake (FP) Svante Persson (S) tjänstgörande ersättare för Bo Bengtsson (S) Ersättare Svante Persson (S) Thomas Andersson (S) Marianne Bodin (MP) Kenneth Hultgren (M) Lars Pehrsson (C) Johan Lokander (KD) Övriga närvarande Justerare Marielle Nilsson, förvaltningschef Erica Bernhardsson, GIS-samordnare, t o m 57 Linda Nilsson, miljöinspektör Lisa Bäckström, byggnadsinspektör Jessica Nilsson, byggnadsinspektör Per Jung, byggnadsinspektör Torbjörn Gustavson, stadsarkitekt Camilla Carlsson, nämndsekreterare Ann-Charlotte Halvarsson (S) Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tisdagen den 26 maj kl Jäv Thomas Andersson (S) jäv 61. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Camilla Carlsson Ordförande Lars Johansson (S) Justerare Ann-Charlotte Halvarsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift Camilla Carlsson

2 2(21) 54 Fastställande av föredragningslistan s beslut Föredragningslistan godkänns

3 3(21) 55 Anmälan om jäv s beslut s ordförande ger nämndens ledamöter möjlighet att anmäla om jäv. Sammanfattning Tomas Andersson (S) anmäler om jäv gällande paragraf

4 4(21) 56 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelanden s beslut godkänner redovisningarna och lägger meddelandena till handlingarna Miljö- och hälsoskydd Delegeringsbeslut under tiden Stadsbyggnad Delegeringsbeslut under tiden Beslutsunderlag Se delegeringslistor, ovan

5 5(21) 57 Förvaltningschefen informerar s beslut tackar för informationen. Sammanfattning Förvaltningschef Marielle Nilsson informerar Ekonomisk rapport Marielle Nilsson informerar om att nämnden kommer att få ekonomisk kompensation för ledamöternas inläsningsarvoden och även de ökade ITkostnaderna. Marielle Nilsson tillsammans med ordförande Lars Johansson (S) och Gert Cordes (C), vice ordförande, deltog på dagens ekonomiutskott. Där diskuterades kostnaderna kring Ecos-konverteringen och kommunlicensen på GIS, vidare även den aktuella vattenförvaltningsplanen Aktuellt är också en behovsutredning på byggavdelningen och den nya bygglovstaxan (mer information om denna under augustinämnden). Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron låg på 0,68 % under föregående månad, mycket glädjande siffra. Bygglovsärenden Det går inte att få ut statistik ur systemet LEX 2 men vi har manuellt tagit fram statistik gällande april månad. Marielle Nilsson informerar att samtliga ärenden klarade den tio veckors ram som är avdelningens mål. Pågående planer Torbjörn Gustavson, stadsarkitekt, informerar nämnden om kommunens pågående planer. Området Uttern, vid stationen, möjliggör en bussdepå. Södermalmsskolan planer pågår, de är ute på samråd. Presterud, en handelsetablering, är en helt ny plan som sträcker sig på obebyggd och icke planerat område. Kammarrätten har fattat ett beslut om Vålösundet, del 4, men har en sex veckor (maxperiod) expediering period på sig så idag vet vi inte inget om själva innehållet i beslutet.

6 6(21) Kartfunktionen över Kristinehamns kommun Erica Bernhardsson, GIS-samordnare, visar hur den nya kartfunktionen över Kristinehamns kommun fungerar. Man skriver in den önskade adressen i sökfältet. Adressen är klickbar och kartan dyker upp. Man kan bland annat zooma in och ut, klicka sig vidare och få en väldigt detaljerad kartbild. Fastighetsbeteckningen är sökbar. Enkät Alla ledamöter får tillfälle att lämna in önskemål på vilka områden inom förvaltningen de skulle vilja lära sig mer om. Tanken är att ledamöterna ska få följa med på handläggarnas olika uppdrag. Det kan till exempel vara att följa med på en livsmedelsinspektion eller vara med när handläggaren bereder ett bygglovsärende. Detta med start hösten Juninämnden flyttas till den 17 juni Arbetsutskottet flyttar fram till måndagen den 8 juni klockan och nämndmötet flyttar fram till midsommarveckan onsdagen den 17 juni med start klockan

7 7(21) 58 Kurser och konferenser s beslut tackar för informationen. Den september hålls den årliga FSBS-konferens och i år träffas man i Halmstad. Nämnden skickar ledamöter Lars Johansson (S), ordförande, Gert Cordes (C), vice ordförande, Inger Eriksson, bygglovsassistent och Camilla Carlsson, nämndsekreterare. Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare är en intresseförening som har till uppgift att sammanföra tjänstemän inom byggnadsnämndens område och verka för ett rationellt, effektivt och enhetligt handläggnings- och expeditionsförfarande

8 8(21) 59 Information, ej offentlig s beslut lämnar ärendet eftersom ingen information finns att ge

9 9(21) Mbn/2015: Skäringsbol 1:24 - Varnumsleden 3 -Bygglov för nybyggnad av bostad för särskilt boende SKÄRINGSBOL 1:24 - Varnumsleden 3 s beslut Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige) Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. Sammanfattning Bygglov för nybyggnad av särskilt boende. Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan Fasadritningar, planritning och sektion Teknisk beskrivning Ärendet Ansökan avser nybyggnad av bostadshus för särskilt boende. Bostadshuset kommer att få en byggnadsarea på cirka 59 kvadratmeter och bestå av arbetskök/tvätt, hall/vardagsrum/matplats, sovrum, badrum, badrum för personal och sovrum för personal. Byggnaden får ett sadeltak belagt med tegelröda betongpannor och fasaden bekläds med ljusgul träpanel. Bostadshuset placeras på sydöstra delen av fastigheten, 8 meter väster om den östra fastighetsgränsen och 11 meter norr om byggnad nummer Skickas till Sök+ hur man överklagar Granne + hur man överklagar

10 10(21) Mbn/2015: Bobacken 1:18 - Revsandsvägen 55 -Bygglov, startbesked samt fastställande av kontrollplan för nybyggnad av inglasat uterum och lusthus samt strandskyddsdispens BOBACKEN 1:18 - REVSANDSVÄGEN 55 s beslut Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31a plan- och bygglagen, PBL Strandskyddets syfte motverkas inte; det vill säga att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Dispens från strandskyddet meddelas med stöd av 7 kap. 18 b och c miljöbalken för nybyggnad av inglasat uterum och lusthus. Särskilda skäl är att platsen redan är ianspråktagen och att byggnaderna ligger innanför hemfridszonen. Som tomtplats får ianspråktagas den yta som är markerad på situationsplanen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs ej i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: 1. Kontrollplanen fastställs 2. Åtgärden påbörjas 3. Följande handlingar skall inlämnas till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Byggnaderna får tas i bruk innan slutbesked har erhållits.

11 11(21) Avgiften för bygglov kronor och strandskyddsdispens kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura f๖r bygglovsavgiften/strandskyddsdispens skickas separat. Sammanfattning Enligt inkommen ansökan ska två komplementbyggnader uppföras inom strandskyddat område men inom hemfridszonen. Beslutsunderlag Fasad- och planritning uterum Situationsplan Fasad- och planritning lusthus Kontrollplan Ans๖kan Skickas till Sökande Länsstyrelsen (strandskydd, delgivningskvitto) Lokala skattemyndigheten

12 12(21) Mbn/2015: Melonen 9 - Värngatan 18 -Bygglov, startbesked samt fastställande av kontrollplan för tillbyggnad av befintlig altan, ny utformning på altantaket samt inglasning av altan MELONEN 9 - Värngatan 18 s beslut Bygglov med liten avvikelse beviljas med stöd av 9 kap 30 och 31b PBL Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillbyggnaden placeras på mark som inte får bebyggas, ca 2-3 kvadratmeter. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att 1. Kontrollplanen fastställs 2. Åtgärden får påbörjas (med följande villkor) 3. Utstakning krävs inte i detta ärende. 4. Följande handlingar skall lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked har erhållits. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige) Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

13 13(21) Sammanfattning Tillbyggnad av befintlig altan, ändrad utformning på altantaket samt inglasning av altan. Beslutsunderlag Ansökan Kontrollplan Situationsplan Fasadritning öster Fasadritning söder Skickas till Sökande + hur man överklagar Granne + hur man överklagar

14 14(21) Mbn/2015: Kilsby 1:13 -Förhandsbesked för fem enbostadshus KILSBY 1:13 s beslut Förhandsbesked gällande bygglov för nybyggnad av fem enbostadshus enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen beviljas. Villkor: Enbostadshus i två våningar med 200 kvadratmeter bruttoarea(bta). Avgiften för förhandsbesked är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige) Faktura för förhandsbeskedet skickas separat. Ärendet Enligt ansökan vill den sökande möjliggöra byggnation av fem enbostadshus för permanentboende på fastigheten Kilsby 1:13. Fastigheten kommer att styckas av med bostadsfastigheter med en fastighetsarea på cirka kvadratmeter styck. Den nya bebyggelsen hamnar cirka 500 meter söder om Baggeruds camping och cirka 80 meter norr om befintligt fritidshus (Medhamnstorp 1:13). Ärendet gäller endast de fem planerade fastigheterna markerade på situationsplanen daterad Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan Nytt strandskydd, Länsstyrelsen Yttrande, Kirsti Lindemark-Jansson Yttrande, Kalle Alexandersson Yttrande, Fredrik Strömlund Skickas till Sökande + hur man överklagar Granne (Medhamnstorp 1:13) + hur man överklagar

15 15(21) Mbn/2015: Yttrande över förslag till detaljplan för kv. Valen 1, Hajen 1 m.f.l. (Södermalmsskolan) Kristinehamns kommun Dnr:Mbn/2015:191 s beslut Nämnden antar förvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande och skickar detsamma till kommunledningsförvaltningen, planavdelningen. Sammanfattning Syftet med planen är att möjliggöra beslutad om- och tillbyggnad av Södermalmsskolan. Förslaget innebär en ändrad användning av fastigheten Hajen 1 från bostäder till skoländamål. Förslaget innebär också att en tidigare grönyta tillåts bebyggas och i den östra delen av nuvarande skolområde tillåts det bli bostäder och kontor. Planområdet omfattar fastigheterna Laxen 2, Laxen 14, Hajen 1, Södermalm 1:7 och Valen 1 samt delar av Abborren 15, Laxen 32, Liljebäck 1:1, Södermalm 1:1 och Södermalm 1:2. I gällande översiktsplan för Kristinehamn (ÖP 2004, antagen av kommunfullmäktige ) anges planområdet huvudsakligen ämnat för utbildning, vård och omsorg med två mindre delar utpekade som park och bostäder. Den föreslagna detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanens inriktning. Planen är tänkt att genomföras med normalt planförfarande. Beslutsunderlag Samrådshandlingar detaljplan för kv Valen 1, Hajen 1 m.fl. (Södermalmsskolan), daterad Ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta ett förslag till ny detaljplan för kv Valen 1, Hajen 1 m.fl. (Södermalmsskolan). Planförslaget är nu ute för samråd mellan den 12 april och 27 maj. beslutar att lämna följande kommentarer och önskemål om förtydligande i planhandlingarna.

16 16(21) Planområdet har utökats jämfört med det som är tänkt att kunna bli ett skolområde. Orsaken till detta har muntligen förklarats med att en nu gällande plan ska kunna tas bort om vissa områden läggs in i denna nya plan. Ett exempel är det lilla området österut som har beteckningen B. Här är det dock inte tydligt på plankartan att det avser prickmark, vilket bör tydliggöras om så är fallet. Planbestämmelsen skydd är också ett område som lagts till. Förslag på bestämmelse i den nya planen är inte detsamma som i den ursprungliga planen som säger park, är det meningen? Inom föreslaget planområde finns risk att det kan förekomma förorenad mark. Detta är på fastigheterna Laxen 32 och Liljebäck 1:1. Dessutom kan det förekomma även på Valen 1 då skolan tidigare brukat en cistern med eldningsolja för uppvärmning. I behovsbedömningen anges felaktigt att föreslagna verksamheter som kan bedrivas i planområdet inte kräver anmälan enligt miljöbalken, skolverksamhet är en anmälningspliktig verksamhet. Om bassängbad planeras i idrottshallen är detta också anmälningspliktigt enligt miljöbalken Trafikflödet av elever till och från skolområdet kan behöva detaljplaneras och styras ytterligare i plankartan då samrådshandlingarna och utkast till trafikutredning, som ännu inte är ett slutgiltigt dokument, kommer fram till att det finns risk för bullerstörningar i den västra delen av planen där hämtning och lämning föreslås i planbeskrivningen men inte i plankartan. Orsaken till varför det bör detaljstyras mer är att det inte ska behöva uppstå olägenhet för människors hälsa eller miljön på grund av buller. Redan nu har det satts begränsningar av utformandet av planområdet i och med plankartans anvisning att körbar utfart inte får anordnas utefter delar av Södra Ringvägen. Denna begränsning kan komma att hindra en lämplig trafiklösning för avlämning och upphämtning av elever under trafiksäkra förhållanden som också innebär en minimerad risk för bullerstörningar. I det slutliga förslaget av plankarta bör det framgå hur trafiklösningen ska se ut. Planbestämmelsen m1 anger att erforderliga bullerskydd ska uppföras mot Irisdalgatan och Södra Ringvägen om det blir aktuellt med bostäder. Detta krav saknas utefter Södermalmsgatan trots att det kan komma att bli störningar även här om bullerbeskrivningen uppfattats rätt. Bullerskydd bör också kunna uppföras utefter hela Södra Ringvägen, inte för att det blir bostäder utan för att det ska kunna bli lägre ljudnivå inne på skolgården. Om inte trafiklösning för av- och påstigning preciseras i plankartan kan det komma att bli en lösning på Södermalmsgatan som i sin tur även kan orsaka bullerstörningar för grannar utanför planområdet. Det anges i handlingarna att dagvatten inom planområdet från hårdgjorda ytor kommer att omhändertas via dagvattennätet. Även om det finns ett kommunalt dagvattensystem som fastigheterna inom planområdet kan

17 17(21) koppla sig till är det viktigt att i varje nya plan nämna att det ska lösas genom lokalt omhändertagande så långt som möjligt på den egna fastigheten. Det finns också möjlighet att ange hur stor del av fastigheten som får vara hårdgjord, det vill säga att den naturliga infiltrationsmöjligheten bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Om det i vissa fall inte är möjligt med dessa skrivningar ska det beskrivas varför så att det tydligt framgår att frågan har utretts på ett lämpligt sätt. Både i planbeskrivningen och behovsbedömningen redovisas att det finns förhöjda markradonhalter i området. I planbeskrivningen anges dessutom att grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras från att tränga in i byggnaden, särskilt vid håltagningar i golv för genomföringar och dylikt. Om radonmätning/utredning kan uppvisas i bygglovsansökan som visar på lägre radonhalter kan traditionell grundläggning accepteras. Krav på radonskyddande utföranden bör även finnas med som en planbestämmelse. Inom bestämmelsegränser där enbart våningsantal är angivet bör även en totalhöjd eller högsta byggnadshöjd anges. Inom bestämmelsegräns där enbart högsta byggnadshöjd i meter är angivet bör det kompletteras med högst antal våningar. Den mittersta paviljongbyggnaden av de som ligger i rad delas av en bestämmelsegräns. Bestämmelsen innebär att en liten del av byggnaden får bebyggas i två våningar och en större del får bebyggas med tre våningar vilket ses som en felritning. Friytor för lek och rekreation, park och naturmiljö bör anges uttryckt i minsta area i procent av totala fastighetsarean. Enligt PBL 4 kap 33 a, Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller: 1. Vid bostadsbyggnadens fasad och 2. Vid uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Uteplatsen kan t.ex. utgöras av en balkong, en terrass i anslutning till byggnaden eller en gemensam uteplats på gården till ett flerbostadshus. Södermalmskolan var under en 50-årsperiod under 1900-talet den största och mest betydelsefulla grundskolan i Kristinehamn. En stor del av Kristinehamns äldre befolkning har haft sin skolgång på Södermalmskolan. Skolan representerad av sina byggnader har fått en stor betydelse för Kristinehamnaren. De äldsta byggnaderna uppfördes under 1910-talet och utgör en homogen bebyggelsegrupp som genom sin utformning och karaktär skapar en bebyggelsemiljö med ett kulturhistoriskt värde. Speciellt värdefull blir miljön då alla ursprungliga byggnader finns kvar. 1948

18 18(21) invigdes den nya Södermalmskolan, en ny byggnad som kom att komplettera den äldsta delen på ett positivt sätt. Samtliga byggnader, alla lika viktiga, bildar en bebyggelsestruktur som utgör Södermalmskolan och inramar dess skolgård. Med anledning av det kulturhistoriska värde som skolmiljö som alla Södermalmskolans byggnader bildar, förordas att en planbestämmelse om rivningsförbud införs för samtliga byggnader i detaljplanen Skickas till Kommunledningsförvaltningen, Planavdelningen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

19 19(21) 65 Yttrande över förslag till detaljplan för kv. Uttern (Saltmästarn') Kristinehamns kommun Mbn/2015:273 Dnr:Mbn/2015:273 s beslut Nämnden antar förvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande och skickar detsamma till kommunledningsförvaltningen, planavdelningen. Sammanfattning Syftet med planen är att möjliggöra etablering av en bussdepå för läns- och regiontrafik och att reglera in- och utfartsmöjligheterna till bussdepån. Planen ska också bekräfta den nuvarande användningen av fastigheterna Uttern 3 och Uttern 4. Förslaget innebär en ändrad användning av fastigheten Uttern 1 från industri till trafik och bussdepå. Planområdet omfattar fastigheterna Uttern 1, 3-4, samt Broängen 1:1, 1:4 och 1:7. I gällande översiktsplan för Kristinehamn (ÖP 2004, antagen av kommunfullmäktige ) anges planområdet huvudsakligen ämnat för trafik vilket är den föreslagna detaljplanens inriktning. Planen är tänkt att genomföras med normalt planförfarande. Beslutsunderlag Samrådshandlingar detaljplan för kv Uttern, daterad Ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta ett förslag till detaljplan för kv. Uttern (Saltmästarn ). Planförslaget är nu ute för samråd mellan den 5 maj och 27 maj beslutar att lämna följande kommentarer och önskemål om förtydligande i planhandlingarna.

20 20(21) Grundkartbeteckning saknas i planbestämmelsen Fastigheten Uttern 4 saknar planbestämmelser Högsta exploateringsgrad anges i bruttoarea. Vad är orsaken till att det inte anges i byggnadsarea istället? Beteckningen Sv finns med på plankartan men saknar beskrivning. Det är oklart om det finns ett syfte med att två olika bestämmelser finns för att begränsa höjden inom planområdet. En del av detaljplanen har byggnadshöjd och den andra en totalhöjd som begränsning. Bränslehantering av RME tolkas som att inga andra bränslen tillåts inom området för bussdepå. Marken får endast bebyggas med skärmtak, bör få begränsning av höjd och area. I planbeskrivningen nämns att om en mätning visar att så krävs ska byggnader utföras i radonsäkert utförande, detta skulle vara bra att få med som en upplysning även i plankartan. I nu gällande detaljplan finns ett område med skydd som inte finns med i nuvarande förslag, har förutsättningarna förändrats? I planbeskrivningen beskrivs Boverkets allmänna råd, Bättre plats för arbete, där bussdepåer rekommenderas ett avstånd till närmaste bostad på 200 meter. Det anges att den bullerberäkning som gjorts visar att det räcker med ett aktuellt skyddsavstånd på 100 meter. I den bullerutredning som gjorts specifikt för bussdepåns verksamhet finns inte den lokalgata med som utgör inkörning till bussdepån, vilket anses vara en brist i bullerberäkningarna som gjorts då denna gata kan anses tillhöra verksamheten. Det saknas också en sammanvägning av de bullerstörningar som redan finns i området, trafikbuller, vilket gör att det kan komma att behövas ytterligare beskrivning av hur bullerdämpande åtgärder kan behöva göras. Redan idag finns pågående bullerklagomålsärenden kring bangården vilket gör det extra viktigt att se hur ett tillskott av buller från det aktuella området påverkar omgivningen. Nämnden anser därför att det i nuläget saknas fullständiga handlingar som redovisar bullerproblematiken i planområdet och att det därför saknas möjlighet att kunna avgöra om det är en lämplig plats för en bussdepå eller inte efter eventuella föreslagna bullerskyddsåtgärder. En av planens syfte är att reglera in- och utfartsmöjligheter till bussdepån vilket inte kan ses avspeglas i plankartan. Om bullerskydd ska ingå i det som får uppföras inom olika prickmarkområden bör detta anges i beskrivningen. Beskrivning av förorenad mark bör finnas med som upplysning i plankartan. I genomförandebeskrivningen nämns ansvaret för förorenad mark på den del som är tänkt som bussdepå. Förorenad mark förekommer också

21 21(21) på det som benämns Lokalgata. En kvicksilverförorening har också noterats och denna kan också förekomma i ledningsnät som leder från fd Saltmästarn. Det har förståtts att det råder viss oklarhet i hur nuvarande spill- och dagvattennät ser ut i planområdet. Dagvattenfrågan nämns i den tekniska försörjningen men det är otydligt om den lösningen avser hela planområdet. Muntligen har det berättats att denna lösning bara gäller den nya bussdepån. Planområdets övriga dagvattenhantering borde vara beskrivet i handlingarna så att det förstås om det är något som ska åtgärdas för att kunna fungera tillfredsställande Skickas till Kommunförvaltningen, planavdelningen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson (S) Göran Matsson (S) Ola Arheimer (V),

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson (S) Göran Matsson (S) Ola Arheimer (V), Sida PROTOKOLL 1(15) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 15:00-16:00 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Eva Julin Dombrowe (FP)

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Eva Julin Dombrowe (FP) PROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-17:30 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Lars Östlund (V) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Lars Östlund (V) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:45 16:00 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Lars Östlund (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Protokoll. Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll. Miljö- och byggnadsnämnden 1(20) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-16:30 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer