Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45"

Transkript

1 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars Gustafson (M) Björn Nyström (M) Esko Stake (FP) Svante Persson (S) tjänstgörande ersättare för Bo Bengtsson (S) Ersättare Svante Persson (S) Thomas Andersson (S) Marianne Bodin (MP) Kenneth Hultgren (M) Lars Pehrsson (C) Johan Lokander (KD) Övriga närvarande Justerare Marielle Nilsson, förvaltningschef Erica Bernhardsson, GIS-samordnare, t o m 57 Linda Nilsson, miljöinspektör Lisa Bäckström, byggnadsinspektör Jessica Nilsson, byggnadsinspektör Per Jung, byggnadsinspektör Torbjörn Gustavson, stadsarkitekt Camilla Carlsson, nämndsekreterare Ann-Charlotte Halvarsson (S) Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tisdagen den 26 maj kl Jäv Thomas Andersson (S) jäv 61. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Camilla Carlsson Ordförande Lars Johansson (S) Justerare Ann-Charlotte Halvarsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift Camilla Carlsson

2 2(21) 54 Fastställande av föredragningslistan s beslut Föredragningslistan godkänns

3 3(21) 55 Anmälan om jäv s beslut s ordförande ger nämndens ledamöter möjlighet att anmäla om jäv. Sammanfattning Tomas Andersson (S) anmäler om jäv gällande paragraf

4 4(21) 56 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelanden s beslut godkänner redovisningarna och lägger meddelandena till handlingarna Miljö- och hälsoskydd Delegeringsbeslut under tiden Stadsbyggnad Delegeringsbeslut under tiden Beslutsunderlag Se delegeringslistor, ovan

5 5(21) 57 Förvaltningschefen informerar s beslut tackar för informationen. Sammanfattning Förvaltningschef Marielle Nilsson informerar Ekonomisk rapport Marielle Nilsson informerar om att nämnden kommer att få ekonomisk kompensation för ledamöternas inläsningsarvoden och även de ökade ITkostnaderna. Marielle Nilsson tillsammans med ordförande Lars Johansson (S) och Gert Cordes (C), vice ordförande, deltog på dagens ekonomiutskott. Där diskuterades kostnaderna kring Ecos-konverteringen och kommunlicensen på GIS, vidare även den aktuella vattenförvaltningsplanen Aktuellt är också en behovsutredning på byggavdelningen och den nya bygglovstaxan (mer information om denna under augustinämnden). Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron låg på 0,68 % under föregående månad, mycket glädjande siffra. Bygglovsärenden Det går inte att få ut statistik ur systemet LEX 2 men vi har manuellt tagit fram statistik gällande april månad. Marielle Nilsson informerar att samtliga ärenden klarade den tio veckors ram som är avdelningens mål. Pågående planer Torbjörn Gustavson, stadsarkitekt, informerar nämnden om kommunens pågående planer. Området Uttern, vid stationen, möjliggör en bussdepå. Södermalmsskolan planer pågår, de är ute på samråd. Presterud, en handelsetablering, är en helt ny plan som sträcker sig på obebyggd och icke planerat område. Kammarrätten har fattat ett beslut om Vålösundet, del 4, men har en sex veckor (maxperiod) expediering period på sig så idag vet vi inte inget om själva innehållet i beslutet.

6 6(21) Kartfunktionen över Kristinehamns kommun Erica Bernhardsson, GIS-samordnare, visar hur den nya kartfunktionen över Kristinehamns kommun fungerar. Man skriver in den önskade adressen i sökfältet. Adressen är klickbar och kartan dyker upp. Man kan bland annat zooma in och ut, klicka sig vidare och få en väldigt detaljerad kartbild. Fastighetsbeteckningen är sökbar. Enkät Alla ledamöter får tillfälle att lämna in önskemål på vilka områden inom förvaltningen de skulle vilja lära sig mer om. Tanken är att ledamöterna ska få följa med på handläggarnas olika uppdrag. Det kan till exempel vara att följa med på en livsmedelsinspektion eller vara med när handläggaren bereder ett bygglovsärende. Detta med start hösten Juninämnden flyttas till den 17 juni Arbetsutskottet flyttar fram till måndagen den 8 juni klockan och nämndmötet flyttar fram till midsommarveckan onsdagen den 17 juni med start klockan

7 7(21) 58 Kurser och konferenser s beslut tackar för informationen. Den september hålls den årliga FSBS-konferens och i år träffas man i Halmstad. Nämnden skickar ledamöter Lars Johansson (S), ordförande, Gert Cordes (C), vice ordförande, Inger Eriksson, bygglovsassistent och Camilla Carlsson, nämndsekreterare. Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare är en intresseförening som har till uppgift att sammanföra tjänstemän inom byggnadsnämndens område och verka för ett rationellt, effektivt och enhetligt handläggnings- och expeditionsförfarande

8 8(21) 59 Information, ej offentlig s beslut lämnar ärendet eftersom ingen information finns att ge

9 9(21) Mbn/2015: Skäringsbol 1:24 - Varnumsleden 3 -Bygglov för nybyggnad av bostad för särskilt boende SKÄRINGSBOL 1:24 - Varnumsleden 3 s beslut Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige) Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. Sammanfattning Bygglov för nybyggnad av särskilt boende. Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan Fasadritningar, planritning och sektion Teknisk beskrivning Ärendet Ansökan avser nybyggnad av bostadshus för särskilt boende. Bostadshuset kommer att få en byggnadsarea på cirka 59 kvadratmeter och bestå av arbetskök/tvätt, hall/vardagsrum/matplats, sovrum, badrum, badrum för personal och sovrum för personal. Byggnaden får ett sadeltak belagt med tegelröda betongpannor och fasaden bekläds med ljusgul träpanel. Bostadshuset placeras på sydöstra delen av fastigheten, 8 meter väster om den östra fastighetsgränsen och 11 meter norr om byggnad nummer Skickas till Sök+ hur man överklagar Granne + hur man överklagar

10 10(21) Mbn/2015: Bobacken 1:18 - Revsandsvägen 55 -Bygglov, startbesked samt fastställande av kontrollplan för nybyggnad av inglasat uterum och lusthus samt strandskyddsdispens BOBACKEN 1:18 - REVSANDSVÄGEN 55 s beslut Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31a plan- och bygglagen, PBL Strandskyddets syfte motverkas inte; det vill säga att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Dispens från strandskyddet meddelas med stöd av 7 kap. 18 b och c miljöbalken för nybyggnad av inglasat uterum och lusthus. Särskilda skäl är att platsen redan är ianspråktagen och att byggnaderna ligger innanför hemfridszonen. Som tomtplats får ianspråktagas den yta som är markerad på situationsplanen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs ej i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: 1. Kontrollplanen fastställs 2. Åtgärden påbörjas 3. Följande handlingar skall inlämnas till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Byggnaderna får tas i bruk innan slutbesked har erhållits.

11 11(21) Avgiften för bygglov kronor och strandskyddsdispens kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura f๖r bygglovsavgiften/strandskyddsdispens skickas separat. Sammanfattning Enligt inkommen ansökan ska två komplementbyggnader uppföras inom strandskyddat område men inom hemfridszonen. Beslutsunderlag Fasad- och planritning uterum Situationsplan Fasad- och planritning lusthus Kontrollplan Ans๖kan Skickas till Sökande Länsstyrelsen (strandskydd, delgivningskvitto) Lokala skattemyndigheten

12 12(21) Mbn/2015: Melonen 9 - Värngatan 18 -Bygglov, startbesked samt fastställande av kontrollplan för tillbyggnad av befintlig altan, ny utformning på altantaket samt inglasning av altan MELONEN 9 - Värngatan 18 s beslut Bygglov med liten avvikelse beviljas med stöd av 9 kap 30 och 31b PBL Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillbyggnaden placeras på mark som inte får bebyggas, ca 2-3 kvadratmeter. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att 1. Kontrollplanen fastställs 2. Åtgärden får påbörjas (med följande villkor) 3. Utstakning krävs inte i detta ärende. 4. Följande handlingar skall lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked har erhållits. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige) Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

13 13(21) Sammanfattning Tillbyggnad av befintlig altan, ändrad utformning på altantaket samt inglasning av altan. Beslutsunderlag Ansökan Kontrollplan Situationsplan Fasadritning öster Fasadritning söder Skickas till Sökande + hur man överklagar Granne + hur man överklagar

14 14(21) Mbn/2015: Kilsby 1:13 -Förhandsbesked för fem enbostadshus KILSBY 1:13 s beslut Förhandsbesked gällande bygglov för nybyggnad av fem enbostadshus enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen beviljas. Villkor: Enbostadshus i två våningar med 200 kvadratmeter bruttoarea(bta). Avgiften för förhandsbesked är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige) Faktura för förhandsbeskedet skickas separat. Ärendet Enligt ansökan vill den sökande möjliggöra byggnation av fem enbostadshus för permanentboende på fastigheten Kilsby 1:13. Fastigheten kommer att styckas av med bostadsfastigheter med en fastighetsarea på cirka kvadratmeter styck. Den nya bebyggelsen hamnar cirka 500 meter söder om Baggeruds camping och cirka 80 meter norr om befintligt fritidshus (Medhamnstorp 1:13). Ärendet gäller endast de fem planerade fastigheterna markerade på situationsplanen daterad Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan Nytt strandskydd, Länsstyrelsen Yttrande, Kirsti Lindemark-Jansson Yttrande, Kalle Alexandersson Yttrande, Fredrik Strömlund Skickas till Sökande + hur man överklagar Granne (Medhamnstorp 1:13) + hur man överklagar

15 15(21) Mbn/2015: Yttrande över förslag till detaljplan för kv. Valen 1, Hajen 1 m.f.l. (Södermalmsskolan) Kristinehamns kommun Dnr:Mbn/2015:191 s beslut Nämnden antar förvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande och skickar detsamma till kommunledningsförvaltningen, planavdelningen. Sammanfattning Syftet med planen är att möjliggöra beslutad om- och tillbyggnad av Södermalmsskolan. Förslaget innebär en ändrad användning av fastigheten Hajen 1 från bostäder till skoländamål. Förslaget innebär också att en tidigare grönyta tillåts bebyggas och i den östra delen av nuvarande skolområde tillåts det bli bostäder och kontor. Planområdet omfattar fastigheterna Laxen 2, Laxen 14, Hajen 1, Södermalm 1:7 och Valen 1 samt delar av Abborren 15, Laxen 32, Liljebäck 1:1, Södermalm 1:1 och Södermalm 1:2. I gällande översiktsplan för Kristinehamn (ÖP 2004, antagen av kommunfullmäktige ) anges planområdet huvudsakligen ämnat för utbildning, vård och omsorg med två mindre delar utpekade som park och bostäder. Den föreslagna detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanens inriktning. Planen är tänkt att genomföras med normalt planförfarande. Beslutsunderlag Samrådshandlingar detaljplan för kv Valen 1, Hajen 1 m.fl. (Södermalmsskolan), daterad Ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta ett förslag till ny detaljplan för kv Valen 1, Hajen 1 m.fl. (Södermalmsskolan). Planförslaget är nu ute för samråd mellan den 12 april och 27 maj. beslutar att lämna följande kommentarer och önskemål om förtydligande i planhandlingarna.

16 16(21) Planområdet har utökats jämfört med det som är tänkt att kunna bli ett skolområde. Orsaken till detta har muntligen förklarats med att en nu gällande plan ska kunna tas bort om vissa områden läggs in i denna nya plan. Ett exempel är det lilla området österut som har beteckningen B. Här är det dock inte tydligt på plankartan att det avser prickmark, vilket bör tydliggöras om så är fallet. Planbestämmelsen skydd är också ett område som lagts till. Förslag på bestämmelse i den nya planen är inte detsamma som i den ursprungliga planen som säger park, är det meningen? Inom föreslaget planområde finns risk att det kan förekomma förorenad mark. Detta är på fastigheterna Laxen 32 och Liljebäck 1:1. Dessutom kan det förekomma även på Valen 1 då skolan tidigare brukat en cistern med eldningsolja för uppvärmning. I behovsbedömningen anges felaktigt att föreslagna verksamheter som kan bedrivas i planområdet inte kräver anmälan enligt miljöbalken, skolverksamhet är en anmälningspliktig verksamhet. Om bassängbad planeras i idrottshallen är detta också anmälningspliktigt enligt miljöbalken Trafikflödet av elever till och från skolområdet kan behöva detaljplaneras och styras ytterligare i plankartan då samrådshandlingarna och utkast till trafikutredning, som ännu inte är ett slutgiltigt dokument, kommer fram till att det finns risk för bullerstörningar i den västra delen av planen där hämtning och lämning föreslås i planbeskrivningen men inte i plankartan. Orsaken till varför det bör detaljstyras mer är att det inte ska behöva uppstå olägenhet för människors hälsa eller miljön på grund av buller. Redan nu har det satts begränsningar av utformandet av planområdet i och med plankartans anvisning att körbar utfart inte får anordnas utefter delar av Södra Ringvägen. Denna begränsning kan komma att hindra en lämplig trafiklösning för avlämning och upphämtning av elever under trafiksäkra förhållanden som också innebär en minimerad risk för bullerstörningar. I det slutliga förslaget av plankarta bör det framgå hur trafiklösningen ska se ut. Planbestämmelsen m1 anger att erforderliga bullerskydd ska uppföras mot Irisdalgatan och Södra Ringvägen om det blir aktuellt med bostäder. Detta krav saknas utefter Södermalmsgatan trots att det kan komma att bli störningar även här om bullerbeskrivningen uppfattats rätt. Bullerskydd bör också kunna uppföras utefter hela Södra Ringvägen, inte för att det blir bostäder utan för att det ska kunna bli lägre ljudnivå inne på skolgården. Om inte trafiklösning för av- och påstigning preciseras i plankartan kan det komma att bli en lösning på Södermalmsgatan som i sin tur även kan orsaka bullerstörningar för grannar utanför planområdet. Det anges i handlingarna att dagvatten inom planområdet från hårdgjorda ytor kommer att omhändertas via dagvattennätet. Även om det finns ett kommunalt dagvattensystem som fastigheterna inom planområdet kan

17 17(21) koppla sig till är det viktigt att i varje nya plan nämna att det ska lösas genom lokalt omhändertagande så långt som möjligt på den egna fastigheten. Det finns också möjlighet att ange hur stor del av fastigheten som får vara hårdgjord, det vill säga att den naturliga infiltrationsmöjligheten bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Om det i vissa fall inte är möjligt med dessa skrivningar ska det beskrivas varför så att det tydligt framgår att frågan har utretts på ett lämpligt sätt. Både i planbeskrivningen och behovsbedömningen redovisas att det finns förhöjda markradonhalter i området. I planbeskrivningen anges dessutom att grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras från att tränga in i byggnaden, särskilt vid håltagningar i golv för genomföringar och dylikt. Om radonmätning/utredning kan uppvisas i bygglovsansökan som visar på lägre radonhalter kan traditionell grundläggning accepteras. Krav på radonskyddande utföranden bör även finnas med som en planbestämmelse. Inom bestämmelsegränser där enbart våningsantal är angivet bör även en totalhöjd eller högsta byggnadshöjd anges. Inom bestämmelsegräns där enbart högsta byggnadshöjd i meter är angivet bör det kompletteras med högst antal våningar. Den mittersta paviljongbyggnaden av de som ligger i rad delas av en bestämmelsegräns. Bestämmelsen innebär att en liten del av byggnaden får bebyggas i två våningar och en större del får bebyggas med tre våningar vilket ses som en felritning. Friytor för lek och rekreation, park och naturmiljö bör anges uttryckt i minsta area i procent av totala fastighetsarean. Enligt PBL 4 kap 33 a, Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller: 1. Vid bostadsbyggnadens fasad och 2. Vid uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Uteplatsen kan t.ex. utgöras av en balkong, en terrass i anslutning till byggnaden eller en gemensam uteplats på gården till ett flerbostadshus. Södermalmskolan var under en 50-årsperiod under 1900-talet den största och mest betydelsefulla grundskolan i Kristinehamn. En stor del av Kristinehamns äldre befolkning har haft sin skolgång på Södermalmskolan. Skolan representerad av sina byggnader har fått en stor betydelse för Kristinehamnaren. De äldsta byggnaderna uppfördes under 1910-talet och utgör en homogen bebyggelsegrupp som genom sin utformning och karaktär skapar en bebyggelsemiljö med ett kulturhistoriskt värde. Speciellt värdefull blir miljön då alla ursprungliga byggnader finns kvar. 1948

18 18(21) invigdes den nya Södermalmskolan, en ny byggnad som kom att komplettera den äldsta delen på ett positivt sätt. Samtliga byggnader, alla lika viktiga, bildar en bebyggelsestruktur som utgör Södermalmskolan och inramar dess skolgård. Med anledning av det kulturhistoriska värde som skolmiljö som alla Södermalmskolans byggnader bildar, förordas att en planbestämmelse om rivningsförbud införs för samtliga byggnader i detaljplanen Skickas till Kommunledningsförvaltningen, Planavdelningen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

19 19(21) 65 Yttrande över förslag till detaljplan för kv. Uttern (Saltmästarn') Kristinehamns kommun Mbn/2015:273 Dnr:Mbn/2015:273 s beslut Nämnden antar förvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande och skickar detsamma till kommunledningsförvaltningen, planavdelningen. Sammanfattning Syftet med planen är att möjliggöra etablering av en bussdepå för läns- och regiontrafik och att reglera in- och utfartsmöjligheterna till bussdepån. Planen ska också bekräfta den nuvarande användningen av fastigheterna Uttern 3 och Uttern 4. Förslaget innebär en ändrad användning av fastigheten Uttern 1 från industri till trafik och bussdepå. Planområdet omfattar fastigheterna Uttern 1, 3-4, samt Broängen 1:1, 1:4 och 1:7. I gällande översiktsplan för Kristinehamn (ÖP 2004, antagen av kommunfullmäktige ) anges planområdet huvudsakligen ämnat för trafik vilket är den föreslagna detaljplanens inriktning. Planen är tänkt att genomföras med normalt planförfarande. Beslutsunderlag Samrådshandlingar detaljplan för kv Uttern, daterad Ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta ett förslag till detaljplan för kv. Uttern (Saltmästarn ). Planförslaget är nu ute för samråd mellan den 5 maj och 27 maj beslutar att lämna följande kommentarer och önskemål om förtydligande i planhandlingarna.

20 20(21) Grundkartbeteckning saknas i planbestämmelsen Fastigheten Uttern 4 saknar planbestämmelser Högsta exploateringsgrad anges i bruttoarea. Vad är orsaken till att det inte anges i byggnadsarea istället? Beteckningen Sv finns med på plankartan men saknar beskrivning. Det är oklart om det finns ett syfte med att två olika bestämmelser finns för att begränsa höjden inom planområdet. En del av detaljplanen har byggnadshöjd och den andra en totalhöjd som begränsning. Bränslehantering av RME tolkas som att inga andra bränslen tillåts inom området för bussdepå. Marken får endast bebyggas med skärmtak, bör få begränsning av höjd och area. I planbeskrivningen nämns att om en mätning visar att så krävs ska byggnader utföras i radonsäkert utförande, detta skulle vara bra att få med som en upplysning även i plankartan. I nu gällande detaljplan finns ett område med skydd som inte finns med i nuvarande förslag, har förutsättningarna förändrats? I planbeskrivningen beskrivs Boverkets allmänna råd, Bättre plats för arbete, där bussdepåer rekommenderas ett avstånd till närmaste bostad på 200 meter. Det anges att den bullerberäkning som gjorts visar att det räcker med ett aktuellt skyddsavstånd på 100 meter. I den bullerutredning som gjorts specifikt för bussdepåns verksamhet finns inte den lokalgata med som utgör inkörning till bussdepån, vilket anses vara en brist i bullerberäkningarna som gjorts då denna gata kan anses tillhöra verksamheten. Det saknas också en sammanvägning av de bullerstörningar som redan finns i området, trafikbuller, vilket gör att det kan komma att behövas ytterligare beskrivning av hur bullerdämpande åtgärder kan behöva göras. Redan idag finns pågående bullerklagomålsärenden kring bangården vilket gör det extra viktigt att se hur ett tillskott av buller från det aktuella området påverkar omgivningen. Nämnden anser därför att det i nuläget saknas fullständiga handlingar som redovisar bullerproblematiken i planområdet och att det därför saknas möjlighet att kunna avgöra om det är en lämplig plats för en bussdepå eller inte efter eventuella föreslagna bullerskyddsåtgärder. En av planens syfte är att reglera in- och utfartsmöjligheter till bussdepån vilket inte kan ses avspeglas i plankartan. Om bullerskydd ska ingå i det som får uppföras inom olika prickmarkområden bör detta anges i beskrivningen. Beskrivning av förorenad mark bör finnas med som upplysning i plankartan. I genomförandebeskrivningen nämns ansvaret för förorenad mark på den del som är tänkt som bussdepå. Förorenad mark förekommer också

21 21(21) på det som benämns Lokalgata. En kvicksilverförorening har också noterats och denna kan också förekomma i ledningsnät som leder från fd Saltmästarn. Det har förståtts att det råder viss oklarhet i hur nuvarande spill- och dagvattennät ser ut i planområdet. Dagvattenfrågan nämns i den tekniska försörjningen men det är otydligt om den lösningen avser hela planområdet. Muntligen har det berättats att denna lösning bara gäller den nya bussdepån. Planområdets övriga dagvattenhantering borde vara beskrivet i handlingarna så att det förstås om det är något som ska åtgärdas för att kunna fungera tillfredsställande Skickas till Kommunförvaltningen, planavdelningen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Kristiliehamns kommun

Kristiliehamns kommun Kristiliehamns l ( 14) Plats och tid Beslutande Järnvägsgatan 12, Kristinehamn, kl 15:00-17.30 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Bo Bengtsson (S) Lars Östh M Lisa Dalgren (MP)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Varglyan, Kungsgatan 30, kl 15:00-15:40 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V)

Läs mer

Protokoll. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-91 Camilla Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-91 Camilla Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl 15:00-15:40 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C)

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C) Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m)

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17.30. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) Observatörer

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Protokoll. Torbjörn Gustavson, stadsarkitekt, 73-78 Lars Gustafson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 73-82 Gunn Stark

Protokoll. Torbjörn Gustavson, stadsarkitekt, 73-78 Lars Gustafson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 73-82 Gunn Stark 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 13:00-15:00 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Sven Gustavson (S) Bo Bengtsson (C) Vjollca Krasniqi(S) tjänstgörande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Svante Persson (S) Eva Julin Dombrowe (FP) MBN 178. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 169-182 Gunn Stark

Svante Persson (S) Eva Julin Dombrowe (FP) MBN 178. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 169-182 Gunn Stark PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Lovisa Trell (S) Sven Gustavson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88 BYGGNADSNÄMNDEN 2013-10-29 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-17.00 Beslutande Beslutande ersättare Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Gunn Stark. Justerare Anders Zadik (V) Lars Gustafson (M) 81, 84

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Gunn Stark. Justerare Anders Zadik (V) Lars Gustafson (M) 81, 84 PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande Granskningshandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-05-05 till 2015-05-27.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Margareta Ahlén-Johansson (siv)

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Margareta Ahlén-Johansson (siv) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen Järnvägsgatan 12, kl 15:00-16:50 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Ersättare Margareta Ahlén-Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Bengt Brunsell (S), Anne-Marie Lindström (S), Michael Hjelm (MP) Gert Cordes (C) Lars Karlsson (KD)

Bengt Brunsell (S), Anne-Marie Lindström (S), Michael Hjelm (MP) Gert Cordes (C) Lars Karlsson (KD) PROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-17:30 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S), Lovisa Trell (S), Sven Gustavson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Ann-Charlotte Halvarsson (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 106-120 Gunn Stark

Ann-Charlotte Halvarsson (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 106-120 Gunn Stark PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Björnidet, Kungsgatan 30, kl 15:00-16:05 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S), ordf Lars Gustafson (M), vice ordf Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Anders

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 16.30 Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 43 Godkännande av ärendelista... 86 44 Anmälan av delegationsbeslut... 87 45 Delgivningar... 88 46 Ansökan om bygglov på fastigheten Tunarp 3:86 avskrivning av ärende. 89 47 Anmälan om Attenfallstillbyggnad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer