Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45"

Transkript

1 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars Gustafson (M) Björn Nyström (M) Esko Stake (FP) Svante Persson (S) tjänstgörande ersättare för Bo Bengtsson (S) Ersättare Svante Persson (S) Thomas Andersson (S) Marianne Bodin (MP) Kenneth Hultgren (M) Lars Pehrsson (C) Johan Lokander (KD) Övriga närvarande Justerare Marielle Nilsson, förvaltningschef Erica Bernhardsson, GIS-samordnare, t o m 57 Linda Nilsson, miljöinspektör Lisa Bäckström, byggnadsinspektör Jessica Nilsson, byggnadsinspektör Per Jung, byggnadsinspektör Torbjörn Gustavson, stadsarkitekt Camilla Carlsson, nämndsekreterare Ann-Charlotte Halvarsson (S) Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tisdagen den 26 maj kl Jäv Thomas Andersson (S) jäv 61. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Camilla Carlsson Ordförande Lars Johansson (S) Justerare Ann-Charlotte Halvarsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift Camilla Carlsson

2 2(21) 54 Fastställande av föredragningslistan s beslut Föredragningslistan godkänns

3 3(21) 55 Anmälan om jäv s beslut s ordförande ger nämndens ledamöter möjlighet att anmäla om jäv. Sammanfattning Tomas Andersson (S) anmäler om jäv gällande paragraf

4 4(21) 56 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelanden s beslut godkänner redovisningarna och lägger meddelandena till handlingarna Miljö- och hälsoskydd Delegeringsbeslut under tiden Stadsbyggnad Delegeringsbeslut under tiden Beslutsunderlag Se delegeringslistor, ovan

5 5(21) 57 Förvaltningschefen informerar s beslut tackar för informationen. Sammanfattning Förvaltningschef Marielle Nilsson informerar Ekonomisk rapport Marielle Nilsson informerar om att nämnden kommer att få ekonomisk kompensation för ledamöternas inläsningsarvoden och även de ökade ITkostnaderna. Marielle Nilsson tillsammans med ordförande Lars Johansson (S) och Gert Cordes (C), vice ordförande, deltog på dagens ekonomiutskott. Där diskuterades kostnaderna kring Ecos-konverteringen och kommunlicensen på GIS, vidare även den aktuella vattenförvaltningsplanen Aktuellt är också en behovsutredning på byggavdelningen och den nya bygglovstaxan (mer information om denna under augustinämnden). Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron låg på 0,68 % under föregående månad, mycket glädjande siffra. Bygglovsärenden Det går inte att få ut statistik ur systemet LEX 2 men vi har manuellt tagit fram statistik gällande april månad. Marielle Nilsson informerar att samtliga ärenden klarade den tio veckors ram som är avdelningens mål. Pågående planer Torbjörn Gustavson, stadsarkitekt, informerar nämnden om kommunens pågående planer. Området Uttern, vid stationen, möjliggör en bussdepå. Södermalmsskolan planer pågår, de är ute på samråd. Presterud, en handelsetablering, är en helt ny plan som sträcker sig på obebyggd och icke planerat område. Kammarrätten har fattat ett beslut om Vålösundet, del 4, men har en sex veckor (maxperiod) expediering period på sig så idag vet vi inte inget om själva innehållet i beslutet.

6 6(21) Kartfunktionen över Kristinehamns kommun Erica Bernhardsson, GIS-samordnare, visar hur den nya kartfunktionen över Kristinehamns kommun fungerar. Man skriver in den önskade adressen i sökfältet. Adressen är klickbar och kartan dyker upp. Man kan bland annat zooma in och ut, klicka sig vidare och få en väldigt detaljerad kartbild. Fastighetsbeteckningen är sökbar. Enkät Alla ledamöter får tillfälle att lämna in önskemål på vilka områden inom förvaltningen de skulle vilja lära sig mer om. Tanken är att ledamöterna ska få följa med på handläggarnas olika uppdrag. Det kan till exempel vara att följa med på en livsmedelsinspektion eller vara med när handläggaren bereder ett bygglovsärende. Detta med start hösten Juninämnden flyttas till den 17 juni Arbetsutskottet flyttar fram till måndagen den 8 juni klockan och nämndmötet flyttar fram till midsommarveckan onsdagen den 17 juni med start klockan

7 7(21) 58 Kurser och konferenser s beslut tackar för informationen. Den september hålls den årliga FSBS-konferens och i år träffas man i Halmstad. Nämnden skickar ledamöter Lars Johansson (S), ordförande, Gert Cordes (C), vice ordförande, Inger Eriksson, bygglovsassistent och Camilla Carlsson, nämndsekreterare. Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare är en intresseförening som har till uppgift att sammanföra tjänstemän inom byggnadsnämndens område och verka för ett rationellt, effektivt och enhetligt handläggnings- och expeditionsförfarande

8 8(21) 59 Information, ej offentlig s beslut lämnar ärendet eftersom ingen information finns att ge

9 9(21) Mbn/2015: Skäringsbol 1:24 - Varnumsleden 3 -Bygglov för nybyggnad av bostad för särskilt boende SKÄRINGSBOL 1:24 - Varnumsleden 3 s beslut Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige) Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. Sammanfattning Bygglov för nybyggnad av särskilt boende. Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan Fasadritningar, planritning och sektion Teknisk beskrivning Ärendet Ansökan avser nybyggnad av bostadshus för särskilt boende. Bostadshuset kommer att få en byggnadsarea på cirka 59 kvadratmeter och bestå av arbetskök/tvätt, hall/vardagsrum/matplats, sovrum, badrum, badrum för personal och sovrum för personal. Byggnaden får ett sadeltak belagt med tegelröda betongpannor och fasaden bekläds med ljusgul träpanel. Bostadshuset placeras på sydöstra delen av fastigheten, 8 meter väster om den östra fastighetsgränsen och 11 meter norr om byggnad nummer Skickas till Sök+ hur man överklagar Granne + hur man överklagar

10 10(21) Mbn/2015: Bobacken 1:18 - Revsandsvägen 55 -Bygglov, startbesked samt fastställande av kontrollplan för nybyggnad av inglasat uterum och lusthus samt strandskyddsdispens BOBACKEN 1:18 - REVSANDSVÄGEN 55 s beslut Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31a plan- och bygglagen, PBL Strandskyddets syfte motverkas inte; det vill säga att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Dispens från strandskyddet meddelas med stöd av 7 kap. 18 b och c miljöbalken för nybyggnad av inglasat uterum och lusthus. Särskilda skäl är att platsen redan är ianspråktagen och att byggnaderna ligger innanför hemfridszonen. Som tomtplats får ianspråktagas den yta som är markerad på situationsplanen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs ej i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: 1. Kontrollplanen fastställs 2. Åtgärden påbörjas 3. Följande handlingar skall inlämnas till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Byggnaderna får tas i bruk innan slutbesked har erhållits.

11 11(21) Avgiften för bygglov kronor och strandskyddsdispens kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura f๖r bygglovsavgiften/strandskyddsdispens skickas separat. Sammanfattning Enligt inkommen ansökan ska två komplementbyggnader uppföras inom strandskyddat område men inom hemfridszonen. Beslutsunderlag Fasad- och planritning uterum Situationsplan Fasad- och planritning lusthus Kontrollplan Ans๖kan Skickas till Sökande Länsstyrelsen (strandskydd, delgivningskvitto) Lokala skattemyndigheten

12 12(21) Mbn/2015: Melonen 9 - Värngatan 18 -Bygglov, startbesked samt fastställande av kontrollplan för tillbyggnad av befintlig altan, ny utformning på altantaket samt inglasning av altan MELONEN 9 - Värngatan 18 s beslut Bygglov med liten avvikelse beviljas med stöd av 9 kap 30 och 31b PBL Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillbyggnaden placeras på mark som inte får bebyggas, ca 2-3 kvadratmeter. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att 1. Kontrollplanen fastställs 2. Åtgärden får påbörjas (med följande villkor) 3. Utstakning krävs inte i detta ärende. 4. Följande handlingar skall lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked har erhållits. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige) Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

13 13(21) Sammanfattning Tillbyggnad av befintlig altan, ändrad utformning på altantaket samt inglasning av altan. Beslutsunderlag Ansökan Kontrollplan Situationsplan Fasadritning öster Fasadritning söder Skickas till Sökande + hur man överklagar Granne + hur man överklagar

14 14(21) Mbn/2015: Kilsby 1:13 -Förhandsbesked för fem enbostadshus KILSBY 1:13 s beslut Förhandsbesked gällande bygglov för nybyggnad av fem enbostadshus enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen beviljas. Villkor: Enbostadshus i två våningar med 200 kvadratmeter bruttoarea(bta). Avgiften för förhandsbesked är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige) Faktura för förhandsbeskedet skickas separat. Ärendet Enligt ansökan vill den sökande möjliggöra byggnation av fem enbostadshus för permanentboende på fastigheten Kilsby 1:13. Fastigheten kommer att styckas av med bostadsfastigheter med en fastighetsarea på cirka kvadratmeter styck. Den nya bebyggelsen hamnar cirka 500 meter söder om Baggeruds camping och cirka 80 meter norr om befintligt fritidshus (Medhamnstorp 1:13). Ärendet gäller endast de fem planerade fastigheterna markerade på situationsplanen daterad Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan Nytt strandskydd, Länsstyrelsen Yttrande, Kirsti Lindemark-Jansson Yttrande, Kalle Alexandersson Yttrande, Fredrik Strömlund Skickas till Sökande + hur man överklagar Granne (Medhamnstorp 1:13) + hur man överklagar

15 15(21) Mbn/2015: Yttrande över förslag till detaljplan för kv. Valen 1, Hajen 1 m.f.l. (Södermalmsskolan) Kristinehamns kommun Dnr:Mbn/2015:191 s beslut Nämnden antar förvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande och skickar detsamma till kommunledningsförvaltningen, planavdelningen. Sammanfattning Syftet med planen är att möjliggöra beslutad om- och tillbyggnad av Södermalmsskolan. Förslaget innebär en ändrad användning av fastigheten Hajen 1 från bostäder till skoländamål. Förslaget innebär också att en tidigare grönyta tillåts bebyggas och i den östra delen av nuvarande skolområde tillåts det bli bostäder och kontor. Planområdet omfattar fastigheterna Laxen 2, Laxen 14, Hajen 1, Södermalm 1:7 och Valen 1 samt delar av Abborren 15, Laxen 32, Liljebäck 1:1, Södermalm 1:1 och Södermalm 1:2. I gällande översiktsplan för Kristinehamn (ÖP 2004, antagen av kommunfullmäktige ) anges planområdet huvudsakligen ämnat för utbildning, vård och omsorg med två mindre delar utpekade som park och bostäder. Den föreslagna detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanens inriktning. Planen är tänkt att genomföras med normalt planförfarande. Beslutsunderlag Samrådshandlingar detaljplan för kv Valen 1, Hajen 1 m.fl. (Södermalmsskolan), daterad Ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta ett förslag till ny detaljplan för kv Valen 1, Hajen 1 m.fl. (Södermalmsskolan). Planförslaget är nu ute för samråd mellan den 12 april och 27 maj. beslutar att lämna följande kommentarer och önskemål om förtydligande i planhandlingarna.

16 16(21) Planområdet har utökats jämfört med det som är tänkt att kunna bli ett skolområde. Orsaken till detta har muntligen förklarats med att en nu gällande plan ska kunna tas bort om vissa områden läggs in i denna nya plan. Ett exempel är det lilla området österut som har beteckningen B. Här är det dock inte tydligt på plankartan att det avser prickmark, vilket bör tydliggöras om så är fallet. Planbestämmelsen skydd är också ett område som lagts till. Förslag på bestämmelse i den nya planen är inte detsamma som i den ursprungliga planen som säger park, är det meningen? Inom föreslaget planområde finns risk att det kan förekomma förorenad mark. Detta är på fastigheterna Laxen 32 och Liljebäck 1:1. Dessutom kan det förekomma även på Valen 1 då skolan tidigare brukat en cistern med eldningsolja för uppvärmning. I behovsbedömningen anges felaktigt att föreslagna verksamheter som kan bedrivas i planområdet inte kräver anmälan enligt miljöbalken, skolverksamhet är en anmälningspliktig verksamhet. Om bassängbad planeras i idrottshallen är detta också anmälningspliktigt enligt miljöbalken Trafikflödet av elever till och från skolområdet kan behöva detaljplaneras och styras ytterligare i plankartan då samrådshandlingarna och utkast till trafikutredning, som ännu inte är ett slutgiltigt dokument, kommer fram till att det finns risk för bullerstörningar i den västra delen av planen där hämtning och lämning föreslås i planbeskrivningen men inte i plankartan. Orsaken till varför det bör detaljstyras mer är att det inte ska behöva uppstå olägenhet för människors hälsa eller miljön på grund av buller. Redan nu har det satts begränsningar av utformandet av planområdet i och med plankartans anvisning att körbar utfart inte får anordnas utefter delar av Södra Ringvägen. Denna begränsning kan komma att hindra en lämplig trafiklösning för avlämning och upphämtning av elever under trafiksäkra förhållanden som också innebär en minimerad risk för bullerstörningar. I det slutliga förslaget av plankarta bör det framgå hur trafiklösningen ska se ut. Planbestämmelsen m1 anger att erforderliga bullerskydd ska uppföras mot Irisdalgatan och Södra Ringvägen om det blir aktuellt med bostäder. Detta krav saknas utefter Södermalmsgatan trots att det kan komma att bli störningar även här om bullerbeskrivningen uppfattats rätt. Bullerskydd bör också kunna uppföras utefter hela Södra Ringvägen, inte för att det blir bostäder utan för att det ska kunna bli lägre ljudnivå inne på skolgården. Om inte trafiklösning för av- och påstigning preciseras i plankartan kan det komma att bli en lösning på Södermalmsgatan som i sin tur även kan orsaka bullerstörningar för grannar utanför planområdet. Det anges i handlingarna att dagvatten inom planområdet från hårdgjorda ytor kommer att omhändertas via dagvattennätet. Även om det finns ett kommunalt dagvattensystem som fastigheterna inom planområdet kan

17 17(21) koppla sig till är det viktigt att i varje nya plan nämna att det ska lösas genom lokalt omhändertagande så långt som möjligt på den egna fastigheten. Det finns också möjlighet att ange hur stor del av fastigheten som får vara hårdgjord, det vill säga att den naturliga infiltrationsmöjligheten bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Om det i vissa fall inte är möjligt med dessa skrivningar ska det beskrivas varför så att det tydligt framgår att frågan har utretts på ett lämpligt sätt. Både i planbeskrivningen och behovsbedömningen redovisas att det finns förhöjda markradonhalter i området. I planbeskrivningen anges dessutom att grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras från att tränga in i byggnaden, särskilt vid håltagningar i golv för genomföringar och dylikt. Om radonmätning/utredning kan uppvisas i bygglovsansökan som visar på lägre radonhalter kan traditionell grundläggning accepteras. Krav på radonskyddande utföranden bör även finnas med som en planbestämmelse. Inom bestämmelsegränser där enbart våningsantal är angivet bör även en totalhöjd eller högsta byggnadshöjd anges. Inom bestämmelsegräns där enbart högsta byggnadshöjd i meter är angivet bör det kompletteras med högst antal våningar. Den mittersta paviljongbyggnaden av de som ligger i rad delas av en bestämmelsegräns. Bestämmelsen innebär att en liten del av byggnaden får bebyggas i två våningar och en större del får bebyggas med tre våningar vilket ses som en felritning. Friytor för lek och rekreation, park och naturmiljö bör anges uttryckt i minsta area i procent av totala fastighetsarean. Enligt PBL 4 kap 33 a, Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller: 1. Vid bostadsbyggnadens fasad och 2. Vid uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Uteplatsen kan t.ex. utgöras av en balkong, en terrass i anslutning till byggnaden eller en gemensam uteplats på gården till ett flerbostadshus. Södermalmskolan var under en 50-årsperiod under 1900-talet den största och mest betydelsefulla grundskolan i Kristinehamn. En stor del av Kristinehamns äldre befolkning har haft sin skolgång på Södermalmskolan. Skolan representerad av sina byggnader har fått en stor betydelse för Kristinehamnaren. De äldsta byggnaderna uppfördes under 1910-talet och utgör en homogen bebyggelsegrupp som genom sin utformning och karaktär skapar en bebyggelsemiljö med ett kulturhistoriskt värde. Speciellt värdefull blir miljön då alla ursprungliga byggnader finns kvar. 1948

18 18(21) invigdes den nya Södermalmskolan, en ny byggnad som kom att komplettera den äldsta delen på ett positivt sätt. Samtliga byggnader, alla lika viktiga, bildar en bebyggelsestruktur som utgör Södermalmskolan och inramar dess skolgård. Med anledning av det kulturhistoriska värde som skolmiljö som alla Södermalmskolans byggnader bildar, förordas att en planbestämmelse om rivningsförbud införs för samtliga byggnader i detaljplanen Skickas till Kommunledningsförvaltningen, Planavdelningen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

19 19(21) 65 Yttrande över förslag till detaljplan för kv. Uttern (Saltmästarn') Kristinehamns kommun Mbn/2015:273 Dnr:Mbn/2015:273 s beslut Nämnden antar förvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande och skickar detsamma till kommunledningsförvaltningen, planavdelningen. Sammanfattning Syftet med planen är att möjliggöra etablering av en bussdepå för läns- och regiontrafik och att reglera in- och utfartsmöjligheterna till bussdepån. Planen ska också bekräfta den nuvarande användningen av fastigheterna Uttern 3 och Uttern 4. Förslaget innebär en ändrad användning av fastigheten Uttern 1 från industri till trafik och bussdepå. Planområdet omfattar fastigheterna Uttern 1, 3-4, samt Broängen 1:1, 1:4 och 1:7. I gällande översiktsplan för Kristinehamn (ÖP 2004, antagen av kommunfullmäktige ) anges planområdet huvudsakligen ämnat för trafik vilket är den föreslagna detaljplanens inriktning. Planen är tänkt att genomföras med normalt planförfarande. Beslutsunderlag Samrådshandlingar detaljplan för kv Uttern, daterad Ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta ett förslag till detaljplan för kv. Uttern (Saltmästarn ). Planförslaget är nu ute för samråd mellan den 5 maj och 27 maj beslutar att lämna följande kommentarer och önskemål om förtydligande i planhandlingarna.

20 20(21) Grundkartbeteckning saknas i planbestämmelsen Fastigheten Uttern 4 saknar planbestämmelser Högsta exploateringsgrad anges i bruttoarea. Vad är orsaken till att det inte anges i byggnadsarea istället? Beteckningen Sv finns med på plankartan men saknar beskrivning. Det är oklart om det finns ett syfte med att två olika bestämmelser finns för att begränsa höjden inom planområdet. En del av detaljplanen har byggnadshöjd och den andra en totalhöjd som begränsning. Bränslehantering av RME tolkas som att inga andra bränslen tillåts inom området för bussdepå. Marken får endast bebyggas med skärmtak, bör få begränsning av höjd och area. I planbeskrivningen nämns att om en mätning visar att så krävs ska byggnader utföras i radonsäkert utförande, detta skulle vara bra att få med som en upplysning även i plankartan. I nu gällande detaljplan finns ett område med skydd som inte finns med i nuvarande förslag, har förutsättningarna förändrats? I planbeskrivningen beskrivs Boverkets allmänna råd, Bättre plats för arbete, där bussdepåer rekommenderas ett avstånd till närmaste bostad på 200 meter. Det anges att den bullerberäkning som gjorts visar att det räcker med ett aktuellt skyddsavstånd på 100 meter. I den bullerutredning som gjorts specifikt för bussdepåns verksamhet finns inte den lokalgata med som utgör inkörning till bussdepån, vilket anses vara en brist i bullerberäkningarna som gjorts då denna gata kan anses tillhöra verksamheten. Det saknas också en sammanvägning av de bullerstörningar som redan finns i området, trafikbuller, vilket gör att det kan komma att behövas ytterligare beskrivning av hur bullerdämpande åtgärder kan behöva göras. Redan idag finns pågående bullerklagomålsärenden kring bangården vilket gör det extra viktigt att se hur ett tillskott av buller från det aktuella området påverkar omgivningen. Nämnden anser därför att det i nuläget saknas fullständiga handlingar som redovisar bullerproblematiken i planområdet och att det därför saknas möjlighet att kunna avgöra om det är en lämplig plats för en bussdepå eller inte efter eventuella föreslagna bullerskyddsåtgärder. En av planens syfte är att reglera in- och utfartsmöjligheter till bussdepån vilket inte kan ses avspeglas i plankartan. Om bullerskydd ska ingå i det som får uppföras inom olika prickmarkområden bör detta anges i beskrivningen. Beskrivning av förorenad mark bör finnas med som upplysning i plankartan. I genomförandebeskrivningen nämns ansvaret för förorenad mark på den del som är tänkt som bussdepå. Förorenad mark förekommer också

21 21(21) på det som benämns Lokalgata. En kvicksilverförorening har också noterats och denna kan också förekomma i ledningsnät som leder från fd Saltmästarn. Det har förståtts att det råder viss oklarhet i hur nuvarande spill- och dagvattennät ser ut i planområdet. Dagvattenfrågan nämns i den tekniska försörjningen men det är otydligt om den lösningen avser hela planområdet. Muntligen har det berättats att denna lösning bara gäller den nya bussdepån. Planområdets övriga dagvattenhantering borde vara beskrivet i handlingarna så att det förstås om det är något som ska åtgärdas för att kunna fungera tillfredsställande Skickas till Kommunförvaltningen, planavdelningen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer