Öppna Göteborg! Årsredovisning för året 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna Göteborg! Årsredovisning för året 2014"

Transkript

1 Öppna Göteborg! Årsredovisning för året 2014

2 1(8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Verksamhetsberättelse Resultaträkning 6 - Balansräkning 7 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

3 2(8) Verksamhetsberättelse 2014 Information om verksamheten Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att vara ett lokalt politiskt parti i Göteborgs kommun och som sådant ställa upp i lokalvalet i Göteborgs kommun. Föreningens bildande Föreningen bildades formellt den 19 december 2013, höll sitt startmöte på Folkteatern den 13 januari 2104, första stämman 4 februari och extrastämmor 27 mars och 27 maj. Styrelsen Interimsstyrelsen från den 19 december 2013 avlöstes av en första ordinarie styrelse, vald på stämman 4 februari. Till styrelsemedlemmar valdes Dennis Töllborg, Christine Wennerås, Holger Wassgren, Linda Stenman, Jonas Båth, Johanna Talje, Hans Kruber, Diana Ghinea samt Robert Kristensen som suppleant. Christine Wennerås och Jonas Båth lämnade sina styrelseuppdrag i april. Vid stämman 27 maj valdes därför Martin Clausen, Martin Gårdmark, Rossi Aniés och Robert Kristensen som ordinarie styrelseledamöter och Kurt Ågerup och Hans Kruber som suppleanter. Ingrid Moyssed valdes till revisorssuppleant. Diana Ghinea lämnade styrelsen den 26 november. Den valda styrelsen har haft 19 möten under verksamhetsåret, interimsstyrelsen hade 3 möten. Revisorer och valberedning Den 4 februari valdes Jan Kopperud och Sverker Andersson till revisorer. Till valberedning valdes Ulla Nylin, Eva Heyman, Nena Eriksson, Kurt Ågerup, Annbritt Axelsdotter, Pelle Bolander, Christian Holm och Yvonne Ljungerwald. Bolander och Axelsdotter har under året lämnat föreningen och uppdraget. Ordförande Styrelsen utsåg Holger Wassgren till ordförande den 7 februari. Han avgick den 8 december och Rossi Aniés utsågs 16 december till ny ordförande. Stämmor Antalet stämmor, en viss rörlighet bland förtroendevalda och även varierande engagemang och aktivitet bland de förtroendevalda speglar att 2014 var föreningens första verksamhetsår. Medlemmar Föreningen hade cirka 400 medlemmar under 2014 och har varit organiserad med en styrelse och ett flertal arbetsgrupper inom bland annat administration, granskning, nättidning och valarbete.

4 3(8) Händelser under året Starten Dennis Töllborgs debattartikel i GP gav 600 svar, en första grupp handplockade entusiaster organiserade uppbyggnaden och startmötet i Folkteaterns överfulla salong. 400 personer svarade enhälligt ja på frågan om vi skulle bilda ett politiskt parti och ställa upp i valet. Organisation Gratisnätverket Yammer valdes som kommunikationsforum. Här kunde vi hålla kontakt både inom och mellan arbetsgrupperna. Mycket av den yviga debatt som fördes på Yammer kunde dock med fördel förts inom arbetsgrupperna, har erfarenheten lärt oss. Medlemsengagemang Föreningens cirka 400 medlemmar har alla bidragit till föreningens framgångar under 2014; samtliga har genom att betala sin medlemsavgift bidragit till att finansiera de valsedlar partiet behövde för att ställa upp i lokalvalet i Göteborg, samt för att täcka kostnaderna för partilokalen på Viktoriagatan. Många medlemmar bidrog med ytterligare ekonomiska resurser och många medlemmar engagerade sig i arbetsgrupper och olika aktiviteter före och under valperioden. Arbetsgrupperna Redan på uppstartsmötet den 13 januari inbjöds medlemmarna att engagera sig i arbetsgrupper för att genom dessa utföra nödvändigt arbete. Många anslöt sig direkt, en del av nyfikenhet, andra av intresse och vissa av gedigen arbetsvilja. Bolagsgruppen, Partikansliet, Forskningsgruppen, Tidningsgruppen, Debattgruppen, PR teamet och Marknadsföringsgruppen är exempel på grupper som lockade många. En genomgående erfarenhet i grupperna har varit att många anmält sig men ett mindre antal verkligen arbetat. Lokalen I februari kunde vi flytta in i partilokalen på Viktoriagatan som vi fick hyra för halva månadshyran. Många stöttade oss med rabatterade avgifter och gåvor när de hörde om det nya partiet mot korruption. Visslan En av grundbultarna i partibygget var skapandet av en oberoende nättidning med visselblåsarfunktion. Genom att starta och registrera en tidning med ansvarig utgivare kunde man garantera grundlagsskyddat uppgiftslämnarskydd, något kommunens egen visselblåsarfunktion inte lyckats åstadkomma. Tidningen kom ut med sitt första nummer i maj. Ekonomin Att få ihop pengar till valsedlar och valbroschyrer och kampanjer är inte lätt för ett alldeles nystartat parti. Många betalade en extra medlemsavgift på 200: och några generösa medlemmar gav oss villkorade lån som omvandlades till gåva när vi inte kom in i kommunfullmäktige. Tack ni alla! Kommunfullmäktigekandidater Att få ihop en rimlig lista på villiga och kompetenta medlemmar att representera partiet i KF var svårt med bristande personkännedom och ovisshet om uppdragets innebörd. Den 10 april kunde vi dock anmäla 17 kandidater.

5 4(8) Valplattformen Den stora uppgiften att formulera partiets politik åtog sig Valplattformsgruppen. Här gällde det att med utgångspunkt av Dennis Töllborgs två grundmotioner och deras bearbetning på medlemsstämmorna under våren, forma ett dokument, en valplattform som kunde ingjuta förtroende hos göteborgarna och samtidigt beskriva Öppna Göteborgs åsikter och handlingsalternativ. Ett gediget och tufft arbete med både Lilla och Stora valplattformsgruppen ledde till ett dokument som sedan omvandlades till valbroschyrer och till sist spreds i mer än exemplar under valkampanjen. Valkampanjen De stora partierna hade miljontals kronor att tillgå. Vi hade kronor och en, under sommaren krympande skara arbetande partimedlemmar, visserligen oerfarna men hängivna valarbetare, som delade ut valbroschyrer i brevlådor, mötte folk på stan och skrev debattartiklar. Valresultatet Hela göteborgare röstade på Öppna Göteborg! i kommunalvalet den 14 september, vilket inte räckte till en plats i kommunfullmäktige. Flest väljare har Öppna Göteborg! i Majorna- Linné (se diagram). Flest personröster fick Dennis Töllborg (se tabell). Antal röster Stadsdel Personröster Väster Centrum Hisingen Öster Göteborg Dennis Töllborg Holger Wassgren Annan/ej kryssat Totalt Eftertankens kvartal 2014 består av tre inledande kvartal av engagemang, måsten och aktiviteter följt av sista kvartalet med eftertankar, erfarenheter och framtidsplanering. Efter valet hölls 2 eftervalsmöten i partilokalen innan den tömdes och flyttades ur. Styrelsen beslutade om en Idékonferens som skulle hållas den 24 januari 2015.

6 5(8) 2015 Verksamhetsberättelsen avser kalenderåret 2014 men verksamhetsåret sträcker sig fram till årsstämman 2015 varför några ord om det nya året kan vara på sin plats. Visslan Visslas redaktion lämnade tidningen strax efter årsskiftet. De hade dessförinnan vid tre tillfällen begärt att få överta utgivningsbeviset för tidningen i en egen förening kallad "Visslans vänner" men styrelsen ansåg Visslan vara strategiskt viktig för partiet och avvisade förslaget. Styrelsen ansåg sig dessutom inte ha mandat att förhandla om avyttrande av Visslan utan hänvisade frågeställarna till medlemsstämman. Ansvarig och vice ansvarig utgivare meddelade då Myndigheten för radio och tv att de avgått och önskade avföras från registret. Styrelsen hade inte fått denna information varför tidningen plötsligt stod utan redaktion och ansvarig utgivare. Styrelsen utsåg snabbt Dennis Töllborg som tillförordnad ansvarig utgivare och har fått detta registrerat hos berörd myndighet, visselblåsarfunktionen är alltså åter på plats och Dennis Töllborg arbetar med att rekrytera ny nya medarbetare till Visslan. Idékonferensen Idékonferensen avhölls som planerat den 24 januari och var väldigt lyckad! Förmiddagen ägnades åt tillbakablickande varefter lunch intogs och framtidsdiskussioner vidtog under eftermiddagen. Kort sammanfattat kom de närvarande fram till att partiet bör fortsätta att verka i nuvarande form och sikta på att, med erfarenheterna från valet 2014 i bagaget, ställa upp igen i valet I mellanperioden behöver Debattgruppen reaktiveras och Aktiv Granskning fortsätta sitt arbete. En ny grupp kallad Strategigruppen uppstod, den har hållit ett första möte. Styrelsen Styrelsen arbetar med att stärka sammanhållningen i föreningen genom utveckling av medlemsinformationen och tillämpning av stadgarnas medlemsparagrafer. Sabotörer och politiska vettvillingar kommer framgent inte att behandlas med silkesvantar. I alla fall inte om den sittande styrelsens erfarenheter och ambitioner förs vidare och förvaltas av den styrelse medlemsstämman nu nominerar och väljer inför verksamhetsåret Styrelsen i Öppna Göteborg!

7 6(8) Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel att disponera Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att medlen disponeras så Balanseras i ny räkning Summa

8 7(8) Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Gåvor / donationer Övriga sidointäkter Summa intäkter Kostnader Lokalkostnader Valkampanjen Övriga externa kostnader Summa kostnader Årets över- / underskott 7 594

9 Öppna Göteborg! (8) Balansräkning Tillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Förskottsbetalda medlemsavgifter Summa skulder Summa eget kapital och skulder \ t1\fl IL1~ Linda Stenman Johanna Talje Anita West (Adj kassör)

10 Revisionsberättelse Till Årsstämman för Öppna Göteborg ideell förening Org. Nr Vi har granskat, räkenskaperna samt tagit del av protokoll och allegat för gjorda utbetalningar och inbetalningar och övriga handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och verksamhet för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, bokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Räkenskaperna är förda med stor noggrannhet, alla transaktioner är bestyrkta med verifikationer. Avseende styrelsens protokoll är vissa inte undertecknade och dessutom saknas årsredovisningen med förslag till disposition av årets resultat. På grund av att årsredovisningen saknas kan vi inte föreslå ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att inte tillstyrka att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen. Göteborg, den 24 februari 2015 Sverker Andersson Av föreningen vald revisor Av föreningen vald revisor

11 Angående frågan om ansvarsfrihet. Under Öppna Göteborgs verksamhetsår 2014 valdes totalt 13 styrelseledamöter, 9 vid årsstämman den 4 februari och 4 vid extrastämman den 27 maj. Utöver dessa valda ledamöter har styrelsen adjungerat 1 ledamot, som kassör. Av de sammanlagt 13 ledamöterna som valdes har 4 avgått och ytterligare 4 valt att kvarstå men vara passiva. Styrelsen består idag av 5 aktiva ordinarie ledamöter, 0 aktiva suppleanter samt 1 adjungerad kassör utan rösträtt. De styrelsemedlemmar som under året inte övergav sitt förtroendeuppdrag fick allt fler ansvarsuppgifter att ansvara för. Utöver detta lade styrelsen i slutet på året mycket tid på att hantera konflikten med Visslanredaktionen och dess konsekvenser samt ett par infekterade enskilda medlemsärenden. Allt detta har olyckligtvis föranlett att arbetet med bokslutet försenats så pass mycket att det inte varit klart i tid för revisorernas arbete inför årsstämman. Revisorerna kan därför inte rekommendera styrelsen ansvarsfrihet. Denna slutsats i revisionsberättelsen är naturligtvis helt korrekt. Den årsredovisning styrelsen nu förelägger årsstämman innehåller det bokslut som saknades vid revisorernas genomgång. Bokslutet i sig är en sammanfattning av den resultat- och balansräkning som förelagts revisorerna och i revisionsberättelsen beskrivs som noggranna och väl verifierade. Styrelsen har därmed inför stämman kompletterat med den saknade dokumentationen och redovisar för stämman en komplett årsredovisning. Styrelsen önskar få stämmans förtroende genom ett beslut om ansvarsfrihet.

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Koloniträdgårdsföreningen vårt gemensamma ansvar Handledning till studiematerialet Bilagor till rollspel: dagordning, motioner och rollfördelning. 2012-02-07/hw 1(10) Utbildningen kan läggas upp på olika

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Handbok för kassörer

Handbok för kassörer 2012-04-11 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer