Missionären. Adventkyrkan i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Missionären. Adventkyrkan i"

Transkript

1 N R 6 J U N I Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning om ADRA i centrala Washington DC under april månad. Inte mindre än besökare i olika åldrar fick ta del av olika kulturer och tankesätt. Se s 4, 5! Dansk adventistmissionär rånmördad Den danske missionären och ADRAchefen i Burundi, Bent Möller Nielsen, 56 rånmördades brutalt i landets huvudstad Bujumbura. Gärningsmännen befinner sig ännu på fri fot. Se s 5. Owen Troy, en av 3000 frivilliga som arbetade med utställningen om världsbyn, visar en afrikansk masaihydda. Adventkyrkan i Uddevalla såld Sista sabbaten i Adventkyrkan i Uddevalla. Michael Berglund, 10, från Göteborg besökte gudstjänsten tillsammans med sin familj. Här har hans mamma Rosemary haft sin andliga hemvist och döpts. En dag fylld av vemod men också med inslag av tacksamhet och tillförsikt inför framtiden. Se s 8. Ekebyholm i höst? Du som ännu inte anmält dig till läsåret 98/99, läs snarast på s 15! BILD: SDA ONLINE Evelyne och Bent M Nielsen framför sitt hus i Bujumbura sommaren BILD: B PHILIPSEN. Den 20 juni riksoffer till Det internationella radioarbetet Adventist World Radio Observera att radiosändande församlingar i Sverige får behålla hela kollekten 1

2 Trohet mot bibelordet och traditionen Så rasar på nytt känslor och ord omkring Ma Oftedal, hennes prästämbete och Svenska Kyrkan. Visst finns det mycket att fundera över. Till exempel varför Ma hänger sig åt New Agetänkande och ockultism när Bibeln så klart och tydligt tar avstånd från sådant. Där gör kyrkan rätt som ifrågasätter hennes lojalitet mot den som arbetsgivare. Hon har ju med sitt agerande visat att hon tar avstånd från den allsmäktige Gud som kyrkan vill lyfta fram. Svårare blir tankegångarna när dopet blir den avgörande tvistefrågan. Kyrkan hävdade sin bekännelse, tradition och Oftedals givna prästlöften som grund för sitt agerande när man avstängde henne för vidare tjänst på grund av att hon låtit döpa sig enligt den i bibeln beskrivna nedsänkningsprincipen. Sedan börjar debatten om huruvida detta var ett dop eller endast en bekräftelse på det egna barndopet. Men hur vore det istället om kyrkan själv tog itu med dopfrågan? Någonstans måste väl dessa bibelsprängda teologer kunna läsa innantill, ta mod till sig och våga öppna sig för en förändrad syn på dopfrågan. Ska en tradition, hur gammal och fin den än är, vara rättesnöret för en kyrka eller ska dess tro och bekännelse vila på Guds ord? Kvinnoprästmotståndare hävdar betydelsen av trohet mot Bibelns ord som grund för sitt ställningstagande. Samma präster blundar för bibelns undervisning om nya testamentets syn på det allmänna prästadömet, dopet, sabbaten, tillståndet i döden med mera. Var finns konsekvensen? En läsare Följ Daniels exempel Vi har alla läst om profeten Daniels rika och trogna böneliv. Han var fånge i Babel men genom bön fick han vishet och förmåga att tyda syner och drömmar vilket även kommit oss till godo. Vi väntar nu på stenen som ska krossa allt. Darejaves av Medien önskade sätta Daniel över hela riket. Men avundsjuka ledde till att han kastades i lejongropen. Trots förbudet att tillbedja någon annan än konungen, tillbad han ödmjukt sin Gud, tre gånger om dagen med fönstret öppet mot Jerusalem. Han bad säkert för sina närmaste och sitt folk och han bad om vishet och kraft att rätt kunna representera Gud. Hur kunde han tacka Gud inför en dödsdom? För Gud tycktes ingenting vara omöjligt. Han räddades därför att han trott på sin Gud och litat till hans beskydd och så steg han i makt och ära. Apell Adventfolket har mycket att bedja om och tacka Gud för. Vi bör följa Daniels exempel om Guds verk skall gå framåt. De största väckelserna i historien har alltid börjat med några få människor på knä. Låt oss bilda en bönekedja från Ystad till Haparanda, slå upp våra andliga MANUSDAGAR SOMMARNUMRET MÅNDAGEN DEN 8 JUNI 1998 SEPTEMBERRNUMRET MÅNDAGEN DEN 10 AUGUSTI 1998 Material ska sändas till redaktionen: Anne-Maj Sandström Alsjöslingan Gråbo Telefon: Telefax: E-mai1: Skriv gärna en insändare! Kom ihåg att begränsa den till cirka 300 ord. På så sätt räcker utrymmet till för fler debattörer. Sänd ditt material till Redaktör Anne-Maj Sandström på redaktionens adress fönster mot det nya Jerusalem och bedja att Gud öppnar en dörr för Ordet och frälsningens budskap. Bed för våra ledande bröder, så att deras tunga och ansvarsfulla bördor kan lätta, bed för våra pastorer, lekmän och alla andra som arbetar för Guds verks framgång, och för våra ungdomar som ska föra det vidare. Bed även för vårt lands ledare. Om Daniel med sitt höga ämbete tog sig tid att bedja tre gånger om dagen skulle inte då vi ha tid? För att inte glömma bönen mitt på dagen kan vi hålla den samtidigt som vi ber bordsbön. Låt det bli en vana. Så har vi våra sökande vänner att bedja för. Den Helige Andes kraft ska avsluta Guds verk. Vi får vara hans medarbetare och Jesus har lovat att alltid vara med oss tills han kommer. Birgit Lindström Kalmar Börja med mig Hur skall det väl sluta? Ja, så kan man fråga om blott man betraktar Guds barn av idag, Man längtar att finna en brinnande låga men finner en rykande veke så svag. Och därför o Jesus, så beder jag Dig: Värm upp alla ljumma och börja med mig. Mig synes, som tidstecknen ville förklara, att snart kommer Jesus och hämtar sin brud. Men säg, skall han finna en bedjande skara, som kämpar och beder så innerligt Dig: Värm upp alla ljumma och börja med mig. Dock pris vare Gud, att man ännu kan finna en skara som lyser i mörkret, trots allt. De satt som sitt mål att en själ söka vinna, att mitt i förruttnelsen vara ett salt. Men Jesus jag beder så innerligt Dig: Värm upp alla ljumma och börja med mig. Okänd författare Insänt av en medlem 2

3 Missionären NUMMER 6 JUNI 1998 Årgång 102 ISSN Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Bolling Redaktör/redaktion: Anne-Maj Sandström Alsjöslingan Gråbo ( Se s 2) Layout: : Susan Bolling compuserve.com Prenumeration och grafisk produktion: SDA media Box 10036, Gävle Telefon: Telefax: Postgiro: Postgiro i Finland: Redaktionsråd: Per Bolling, Georg Filip- pou, Ulf Gustavsson, Ari Laitinen, Maria Brothén, Anne-Maj Sandström, Martin Vukmanic Utges av Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige, Box Stockholm. Prenumerationspris: I Sverige: 285 kronor. I Finland: 200 FIM. Bilaga: Saltaren Tryckt hos: Kirjatoimi, Finland Sjundedags Adventistsamfundet SVENSKA UNIONEN Missionsföreståndare: Per Bolling Samfundssekreterare: Roland Sjölander Ekonomichef: Roland Brothén Kontor: Olof Palmes gata 25 Stockholm Telefon: , växel Telefax: Postadress: Box Stockholm. Telegramadress: Adventist, Stockholm Postgiro: Internet webbsidor: FINLANDS SVENSKA ADVENTKYRKA Föreståndare: Klaus Kalliokoski. Kontor: Annegatan 7C 19 FI_00120 Helsingfors Telefon: / Telefax: / HOPPETS RÖST Föreståndare: Roland Sjölander. Box , Gävle Telefon: Postgiro: Vi och andra Adventistsamfundet har alltid sett sig själv som kallat av Gud till att utföra en särskild uppgift. Ända sedan våra pionjärers tid har vi förstått att vi kallats till att förbereda människor för Jesu återkomst. Vår uppgift finner vi beskriven och förklarad i Upp 14, där det beskrivs hur det eviga evangeliet ska gå runt världen innan Jesus kommer tillbaka. Den här självförståelsen har alltid präglat vårt samfund. Därför är det viktigt för oss att bevara vår unika profil i vårt förhållande till andra kristna. Men denna sjävförståelse har inte inneburit att vi inte har erkänt andra kristna. Redan på talet gjorde de dåvarande ledarna för vår Generalkonferens följande officiella uttalande: Vi erkänner organisationer som bekänner Kristus för människorna såsom delaktiga i Guds plan för världens evangelisering, och vi högaktar kristna män och kvinnor i andra samfund som tar del i uppgiften att vinna själar för Kristus. När missionsarbete för oss i kontakt med andra missionssällskap och religiösa samfund, skall alltid en anda av kristet tillmötesgående, uppriktighet och rättvisa råda (GC Policy O100). Detta uttalande har funnits inskriven i riktlinjerna för samfundets arbete i mer än 70 år och har inte förändrats under den tiden. Och det har inneburit att samtidigt som samfundet alltid har bevarat sin profil, så har det också varit öppet för dialog och samtal med andra kristna samfund och rörelser. I vissa frågor har samfundet även valt att samarbeta med andra kristna. Redan Ellen White talade på sin tid vid nykterhetsmöten som anordnades av andra än samfundet. Och vårt samfund har tagit initiativet till The International Religious Liberty Association, (Internationella religionsfrihetsförbundet). Det arbetar för religionsfrihet för alla religioner och trosinriktningar och består av företrädare för många olika samfund som alla samarbetar kring dessa frågor. Samfundet har också fört samtal med flera olika kristna samfund och organisationer för att förklara sin lära och även sin ståndpunkt i olika praktiska frågor. Och runt om i världen är samfundet medlem i olika typer av organisationer som arbetar med frågor som berör de kristna samfunden i landet. Här i Sverige har samfundet valt att bli medlemmar i fyra samarbetsorganisationer. Vi är medlemmar i Samarbetsnämnden för Statsbidrag till Trossamfund, en statlig nämnd som fördelar statens bidrag till de olika religiösa rörelserna i vårt land. Vi är också medlemmar i Svenska Missionsrådet, som handhar fördelningen av biståndsmedel till en rad olika kristna organisationer och som fungerar som samarbetsorganisation när det gäller mission och bistånd. Vi är också medlemmar i Svenska Bibelsällskapet, eftersom vi vill att alla ska få tillgång till Bibeln på ett språk som de kan läsa. Dessutom är vi medlemmar i Sveriges Frikyrkosamråd (FSR), eftersom vi vill ha en kontaktyta gentemot andra kristna samfund. Det medlemskapet ger oss möjlighet att påverka det arbete som utförs inom sjukhuskyrkan och på fängelserna. Det öppnar också dörren för oss att påverka de kristna samfundens inflytande i skolorna. Dessutom ger det oss möjlighet att göra vår röst hörd i frågor där alla Sveriges kristna har gemensamma intressen, som t ex nykterhetsfrågor och lagstiftning i olika frågor som berör etik och moral. Engagemanget i de här organisationerna har fört med sig mycket positivt för vårt samfund. Enklast är det naturligtvis att peka på allt det bistånd som vi har kunnat förmedla till våra systerkyrkor i tredje världen tack vare vårt medlemskap i Svenska Missionsrådet. Ett annat viktigt resultat, om än på ett annat plan, har det varit att tack vare vårt medlemskap i Sveriges Frikyrkosamråd och dess föregångare så ses vi nu som ett äkta kristet samfund och inte som någon obskyr sekt. Så var det inte för ca 20 år sedan. Jag minns alltför väl en debatt som en av våra dåvarande häcklare kunde starta i en av de kristna tidningarna, och hur tidningen upplät sida efter sida i en rad nummer för en hel mängd osakliga anfall på samfundet. Något sådant skulle inte kunna hända idag. Nu vet de andra samfunden att vi står för en biblisk tro på Jesus Kristus och frälsningen. Men de har också fått en mycket klarare förståelse för varför vi tror på sabbaten, Jesu återkomst och annat som är kännetecknande för oss. Och de är bättre insatta i vad vi tror om tillståndet i döden och händelserna i den sista tiden. När däremot Sveriges Kristna Råd (SKR) bildades, så valde vi som samfund att inte bli medlemmar. Vi kom då till slutsatsen att ett medlemskap där skulle riskera att vår unika profil inte skulle märkas. Vi ansåg också att den typ av samarbete som SKR stod för skulle bli för tvingande för oss. Vi var inte ensamma i det ställningstagandet. Tre andra samfund valde att helt stå utanför SKR, FORTS på s 11 3

4 ADRA Global village lockar besökare ADRA, Adventistsamfundets utvecklings och biståndsorgan, arrangerade i Washington Capitol Mall, USA under april månad en mycket stor utställning om vilka levnadsvillkor som människor i världen lever under. Redan första dagen besöktes utställningen av tusentals och kultur har. Utställningen, som tar mellan två och tre timmar att gå igenom, har tio montrar där besökarna får en inblick i behovet av rent vatten, broar och marknadsplatser. Genom utställningen får de också en glädje packat sina paket och de har även bifogat små kärleksbrev och teckningar. Även om utställningen främst tagits fram för barn och skolgrupper har många vuxna besökt den och blivit djupt gripna. Är det inte fantastiskt att får göra något meningsfullt, sa åtta kadetter från armén när de packade en låda för behövande. Cirka personer i alla åldrar har besökt utställningen ADRA arbetar i cirka 150 länder, vilket kanske inte är så känt för alla. Men nu har vi äntligen fått tillfälle att visa vilka stora insatser som utförs, säger Robert Folkenberg, det världsvida Adventistsamfundets ordförande. Global Village är verkligen cool! sa några skolbarn från Maryland när dom tejpade ihop en kartong som de packat för att sända iväg. Man får verkligen se hur folk bor i andra länder. Det brukar man ju inte veta så mycket om. Det gör att jag bättre förstår att uppskatta allt som jag har och som de andra saknar, fyllde en mamma i. En familj som besökte Washington D.C hade planerat att tillbringa dagen vid the Smithsonian Air and space Ett syskonpar tittar in i en hemlös människas bostad, en gammal, sliten, amerikansk van. BILD: SDA ONLINE vuxna och barn. Representanter för den amerikanska regeringen, landets biståndsorgan och Världsbanken deltog också vid invigningen. Totalt har utställningen fått cirka besökare i olika åldrar. ADRA Global village (ADRAs världsby) är en unik utställning som visar tio boplatser i naturlig storlek inkluderande bl a ett hus på styltor från Sydostasien, en afrikansk masaiby och en latinamerikansk choza. Världsbyn har byggts för att ge främst barnen en förståelse för hur människor lever på olika håll och vilken betydelse frågor som jämställdhet, självständighet insyn i vad biståndsarbete innebär och vilka förmåner utbytet med andra kulturer har för oss i västvärlden. På så sätt vill man inspirera barnen till att själva ta beslut som påverkar andra människor. Det berättas om barn som blivit så djupt gripna av utställningen att de direkt på platsen skänkt skor, kläder eller fickpengar. I Packa-ett-paket-tältet gavs det möjlighet att packa en kartong till behövande på Haiti eller någon annan plats där behoven är stora som till exempel i Washingtonområdet där många fattiga bor. Lådorna innehåller kläder och toalettartiklar. Barn och vuxna har med Fakta om ADRA ADRA, Adventist Development and Relief Agency, (Adventistsamfundets utveckling- och biståndsavdelning), som bildades 1956 är en politiskt obunden humanitär organisation inom det internationella Adventistsamfundet. ADRA arbetar för utveckling av såväl enskilda individer som samhällen och gör även vid behov speciella katastrofinsatser. 4

5 Dansk Adventistmissionär mördad Julia Taft, biträde sekretare för befolkning-, flykting- och invandrarpolitik talade vid invigningsceremonin. BILD: SDA ONLINE Museum. De frågade om ADRA Global village vid informationsdisken och beslöt att gå igenom den på sin väg mot muséet. Dom fann utställningen intressant och gick igenom den även på sin väg tillbaka. Deras son var mycket ivrig att få packa en låda till fattiga barn i Haiti. När familjen skulle lämna området hade de tillbringat fem timmar i ADRA Global village och sa till informationsdisken att enbart den utställningen var värd ett separat besök i Washington D.C. ANR ADRA-chefen i Burundi, Bent Möller Nielsen, 56, från Danmark, blev brutalt rånmördad av okända gärningsmän i landets huvudstad Bujumbura, onsdagen den 22 april. Bent Möller Nielsen hade vid 21-tiden på onsdagskvällen lämnat av en kollega på en plats i Bujumbura innan han mördades. Det råder oklarhet om själva händelseförloppet men man utgår ifrån att han blev förföljd när han körde från platsen. När man senare fann Bents kropp kunde man konstatera att han var både skjuten och knivhuggen. Enligt det danska konsulatet var det fråga om ett rånmord. Bilen återfanns senare i en annan del av staden. Gärningsmännen befinner sig ännu på fri fot. Bent Möller Nilsen efterlämnar hustrun Evelyn och döttrarna Florence och Christine. Den här omotiverade brutala avrättningen av vår högt respekterade och avhållna ADRA-ledare är en tragedi för oss alla och är ett i raden av många brutala dåd som utförts av någon av de stridande grupperna i Burundis inbördeskrig, säger Cisshaka Dieudonne, en av Adventistsamfundets ledare i Burundi. Bent Möller Nielsen var en av de ADRA-ledare som tjänstgjort längst och Bent M Nielsen i egen båt på Tanganyikasjön. BILD: B PHILIPSEN hans tragiska död är en fruktansvärd förlust för hela organisationen, säger Ralph S. Watts vid generalkonferensens högkvarter i USA och ansvarig för ADRAS världsvida arbete. ADRA har varit en av de mest aktiva biståndsorganisationerna i Burundi och har fortsatt med verksamheten trots de svåra omständigheter som inbördeskriget inneburit, i både Burundi och Rwanda. Samma dag som Bent Möller Nielsen mördades uppgavs att 73 personer (varav 26 civila) dödats i oroligheter i Burundi. ANR ADRA ger bistånd oavsett mottagarnas etniska, politiska eller religiösa bakgrund och verkar i ca 150 länder. ADRA Sverige samarbetar med systerkyrkor i 25 länder. Via Svenska Missionsrådet fick ADRA förra året Sidaanslag med sammanlagt 16,7 miljoner kronor. Dessutom förmedlade ADRA /Sverige 5,6 miljoner kronor från samfundets medlemmar, allmänheten och företag. Norsk missionär mördad Tisdagen den 21 april, kvällen före Bent Möller Nielsens död, rånmördades den norske missionären Steinar Svensen i grannlandet Tanzania. Han var utsänd av Norsk Luthersk Misjonssamband. Fem beväpnade män trängde in på organisationens kontor i Arusha och krävde att få pengar. Då Steinar Svensen kom in på kontoret och bad dem avlägsna sig från området svarade rånarna med att skjuta honom i magen och därefter tilltvingade de sig pengar, pass och biljetter varpå de försvann i en flyktbil. Trots att missionären fördes till sjukhus stod hans liv inte att rädda. Inom flera missionsorganisationer känner man oro inför att våldet mot missionärer trappas upp i vissa afrikanska länder. Flera missionärer har hotats, blivit bestulna eller som nu rånmördats. Det blir alltmer vanligt att man omgärdar missionsstationer och kontor med murar och vakter. Inom de kristna organisationerna gör man numera noggranna överväganden innan man sänder ut missionärer till vissa länder. Dagen 5

6 SVERIGES KRISTNA RÅD: Vår uppgift är att hjälpa kyrkorna att vara resurser för varandra slutet av april höll Sveriges Kristna Råd sitt årsmöte i Malmö. Samtidigt som mötet godkände rapporter för det föregående verksamhetsåret var mötet framför allt ett viktigt avstamp inför framtiden. Vilken roll ska rådet spela i framtiden? Adventistsamfundet tillhörde dem som var inbjudna som gäster och representerades av Per Bolling och Ulf Gustavsson. Sveriges Kristna Råd bildades 1993, men står redan inför en omfattande omorganisation. Det handlar om en översyn av den egna verksamheten och ett ingående samtal om rådets självförståelse. Förhoppningen från rådets sida är att denna genomgång ska leda till arbetsformer som gör att hela kristenheten ska komma att bli en del av rådet. Mot den bakgrunden har Frikyrkosamråd inbjudits att bli en del av verksamheten. Samma inbjudan har också gått till de frikyrkor som när Sveriges Kristna Råd bildades valde att stå vid sidan om nämligen Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Örebromissionen och Adventistsamfundet. Frikyrkosamråd skulle stå för verksamheten inom den frikyrkliga kyrkofamiljen. De övriga tre familjerna är den lutherska, den ortodoxa och den katolska. Skapa nätverk Under de senaste åren har man inom rådet följt den ekumeniska utvecklingen i flera andra länder från ett centraliserat ekumeniskt råd till en verksamhetsform som kanske bäst kan bestämmas som kyrkorna tillsammans. I ett förarbete inför mötet i Malmö heter det att en framtida roll för SKR kan handla om att erbjuda öppna mötesplatser/idéfora, skapa nätverk. Frågan om kyrkornas uppdrag och rådets roll belystes på en rad olika sätt under de två års-mötesdagarna i Stadionkyrkan (Sv Missionsförbundet) i Malmö. De närmare hundra ledamöterna och de inbjudna gästerna fick bl a lyssna till föredrag av den välkände rektorn för The School of Mission and World Christiantiy vid Selly Oaks Colleges i Birmingham, Andrew Kirk. Han talade både om kyrkornas uppdrag i en postmodern tid och om den evangelikala kyrkan och ekumeniken. I en panelutfrågning belystes också det ekumeniska arbetet: Pingstvänner och katoliker, ortodoxa och evangelikaler tillsammans i svensk ekumenik På frågan varför pingstvännerna nu finns med i samtalet mellan kyrkorna, svarade Sten-Gunnar Hedin, från Filadeflia-församlingen i Stockholm, att det beror på en rörelse från två håll. Vi har lärt känna varandra och träffats oftare och det har gett oss en ny syn på hur det ekumeniska arbetet Sveriges Kristna Råd bildades 1993, men står redan inför en omfattande omorganisation. KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN ADRA i svältens NordKorea ADRA international var en av de första hjälporganisationer som kom in med hjälpsändningar i NordKorea efter regeringens första apell i september 1995 om hjälp. Till den här tidningens pressläggning har man distribuerat förnödenheter till ett värde av ca 4.3 miljoner US dollar. Leveranserna har sammantaget bestått av 12 ton mjölkpulver och 378 ton torkade nudlar, 21 ton babymat, 218 ton ris, och nu senast över en miljon förpackningar av utsäde som donerats av organisationen Canada Feed the Children. Utsädet anlände i början av januari och kommer att ges till familjer som i sina köksträdgårdar nu kan så bönor, ärter, morötter, tomater, gurka och betor. ANN Våld och mordhot i Makedonien Adventistsamfundet i Makedonien har fortsatta problem med en grupp som separerat från församlingen. De har ockuperat huset som inrymmer Adventistsamfundets huvudkontor i Skopje, Makedonien sedan Efter en lång rättstvist har en domstol tilldömt Adventistsamfundet rätten till byggnaden. Samfundet väntar fortfarande på verkställande av domen. Samtidigt har separatistgruppen uttalat våldshot och i något 6

7 kan bedrivas. När det blev dags för styrelsen att lägga fram sitt förslag om en ny huvudinriktning för SKR:s arbete var det ärkebiskopen KG Hammar som betonade att som han såg på organisationens framtida roll, kunde den bäst beskrivas som en resurs för att hjälpa kyrkorna att se varandra som resurser. Signaler om denna nya inriktning har gjort att flera av dem som tidigare valt att stå utanför därför att man inte var intresserad av den organisatoriska ekumeniken utan ville slå vakt om den egna profilen nu gett uttryck för att man vill göra en omprövning. Så ansökte t ex Frälsningsarmén redan vid mötet i Malmö formellt om medlemskap i SKR. Ryssland Potatis till Guds ära Potatisodling är en ovanlig metod som adven- kvinnliga pastorn Luba Ru- erbjöd sig att fortsätta hjälpa panjen kunde börja. Den lösa barn. När så kvinnorna tisterna i Ryssland använder sig av för att nå ut till människor. I Semenow, Volga, beslöt man sig våren -97 för att driva ett evangelisationsprojekt i slutet av förra året. sena förestod föreläsningarna som resulterade i att 19 personer döptes. I Shadrinsk, Ural, erbjöd sig en grupp adventistkvinnor att bistå stadskontoret med hjälp av olika staden fick de ett erbjudande i retur: fri hyra för en kyrklokal i en stor byggnad. Erbjudandet gäller i 100 år. Detta är inga småpotatis, kommenterar Barbara Huff som rapporterar från Adventistsamfundets Eftersom man saknade slag. De fick ett stycke land regionkontor pengar till omkostnader för där de kunde odla potatis, i Moskva. hyra av auditorium, reklam med mera beslöt man sig för att odla potatis för att få inkomster. I höstas skördade man sina potatisar och kamsom de sedan donerade till ett barnhem för föräldra- ANR Alla med sin egen identitet En av de viktiga nya signalerna i samtalen inför årsmötet, såväl som under det, var betoningen på att till den nya mötesplatsen kommer varje kyrka med sin egen identitet och sina egna prioriteringar för utbyte och gemensam reflektion. I linje med detta kommer den centrala organisationen att minskas och mer plats lämnas för mer eller mindre spontana nätverk att växa fram. Norge Nya vägar att nå människor i Norge Adventisternas radiostation i Norge, Kanal 7, har producerat ännu en programserie där kristna från andra församlingar deltar. Producenten av Kanal 7, Yngvar Borresen, menar att om man vill ha en större lyssnarskara behövs andra människor tillsammans med adventister i programmen. Gud vem är du? är namnet på den senaste serien. Programmet har en panel med en adventistpastor, en författare med luthersk tro, producenten, och en gäst från t ex Bibelsällskapet eller Missionrådet. Hjälpstation för de svaga Församlingsmedlemmarna i Moss startade nyligen Adventisternas Hjälpstation. Man har funnit att trots att Norge i sig är ett rikt land finns det människor som behöver hjälp med mat, husrum och kläder. En församling med bara några medlemmar är knappast trovärdig om den inte har ett program för att hjälpa människor med deras fysiska behov, säger Arild Abrahamsen, initiativtagaren till projektet. UG KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN fall även mordhotat pastorer och medlemmar om de kommer in i fastigheten. ANR Värnar bibelordet En grupp pastorer och lekmän inom Svenska Missionsförbundet har bildat ett eget nätverk. Avsikten är att slå vakt om Bibeln som Guds ord och driva sin veksamhet baserad på en evangelikal bibelsyn, frimodigt lärjungaskap och förnyelse i den helige Ande. Cyklondrabbade från Madagaskar I början av 1997 svepte en cyklon över Madagaskars södra kust. Mer än 100 människor förlorade sina liv och över förlorade sina hem. ADRA var en av de första som var på plats för att hjälpa de drabbade och en grupp på 20 unga volontärer hjälpte de hemlösa. Ett upprop kom också till Sverige om hjälp till de nödställda. Sverige sände kronor från katastroffonden och en privatperson sände ytterligare kronor. Det gjorde det möjligt för ADRA/Madagaskar att hjälpa till med och bygga 223 hem. De som fick hjälp var ensamstående mödrar, handikappade och äldre personer som inte själva kunde bygga sina hem. Rigmor Nyberg 7

8 Sista gudstjänsten i Uddevalla Adventkyrka Det var nästan lite trångt den där sista sabbaten i februari som också blev avslutningen för Adventkyrkan i Uddevalla. Det är ett positivt bevis på att den här lokalen betytt mycket för många, sade församlingens pastor Nils-Erik Lundberg. Både nuvarande och tidigare medlemmar och vänner hade slutit upp denna sabbatsdag. Under nästan 22 år har församlingen i Uddevalla haft sin andliga hemvist på Valhallavägen. Nu är den epoken slut och samfundet har avyttrat fastigheten. Trots att det var en vemodig dag var stämningen god och många kunde vid minnesstunden vittna om de rika välsignelser de upplevt i lokalen. Dop i Borås församling Sabbaten den 29 november var en innehållsrik dag i Borås församling. Under gudstjänsten hölls dop som förenade Onni Schelander med sin frälsare och med församlingen. Hans första kontakt med församlingen var genom en vistelse på Hultafors Hälsocenter där en i matsalspersonalen vid ett tillfälle uppmuntrade honom att gå till Adventkyrkan någon gång. Onni kom för snart två år sedan till kyrkan med en vän som döptes våren Onni Schelander läste flera brevkurser samtidigt som han höll kontakt med församlingen innan han också tog ställning för Jesus. Sedan dess kommer vår nye trosbroder regelbundet till församlingen som han känner som ett nytt hem. Tag med Onni i dina böner så att Gud omsluter honom i hans önskan att leva ett förnyat liv! Georg Filippou Håkan döps i Östersund Jag vill följa Honom, sa Håkan Nilsson till sin pastor Per Erik Dekkerhus när han förklarade sin önskan att bli döpt. Den 20 februari 1998 visade han offentligt sitt beslut att följa Jesus. När han gick ned i dopet formades ringar på vattnet. Ringarna illustrerade något i Per Eriks predikan. Han hade pratat om Andreas Pastor Arne Sandström tillverkade och donerade glasmosaiken Ljusvandring (i bakgrunden) till kyrkan för 22 år sedan. Vid minnesstunden berättade han om Guds ledning vid kyrkans iordningställande.. framtiden. Den stora uppslutningen Där fanns dem som varit medlemmar redan vid församlingens tillblivelse i början av 50-talet och där fanns dem som kommit in på senare tid. De två brudpar som gift sig i kyrkan deltog liksom flera av dem som låtit sig döpas där. De som var med och iordningställde lokalen kunde berätta om Guds vägledning i olika situationer. Samtidigt som det fanns många positiva minnen fanns det också ett stänk av vemod med tanke på den utveckling som församlingen gått till möte under senare tid. Många pekade också på att det i den uppkomna situationen finns en utmaning som kan innebära förnyelse inför som vittnade om Jesus till sin bror Petrus som senare blev en så stor predikant. Andreas lilla vittnesbörd spred sig som ringar på vattnet. Som Andreas, är Håkan lugn och ödmjuk, som Andreas har han mött Jesus och som Andreas vittnade till Petrus önskar vi att Håkans vittnesbörd ska sprida sig som ringar på vattnet. Björn Karlman Björn Karlman arbetar som 1000 Missionary Movement Volunteer i Slussfors församling. denna dag visade att Uddevalla församling ligger många varmt om hjärtat. Samfundssekreteraren Roland Sjölander, utgick i sin predikan från 2 Petr 1:16-19 och talade om evighetslängtan och om att Guds Ord är det enda som ska bestå i tider då allt faller samman. Han betonade också att Kristus gått före för att bereda rum för oss i sitt rike. Tidigare missionsföreståndaren Gösta Wiklander avlyste gudstjänstrummets välsignelse. Uddevalla församling behöver allas våra förböner! Anne-Maj Sandström 8

9 Gud dömer mer rättvist än någon människa... han ser ända in i Befriande rättvisa människans innersta. Den som vi trodde var en bra människa avslöjas kanske som en självgod stackare. Och den som vi stämplade som en förfärligt ruskig individ, hade kanske ett hjärta som var gott. Finns det något som anställda i ett företag eller en rörelse är så känsliga för som orättvisor? Knappast. Man är mycket mån om att ingen får gynnas på den andres bekostnad. Att någon skulle behandlas sämre än den andre är oacceptabelt. Det måste vara rättvisa. Det första och viktigaste kravet vi ställer på vår chef är att han ska vara rättvis. Man kan ibland höra någon säga om sin chef: Ja, han är nog ganska hygglig, men han är inte rättvis. Och därmed har man dömt honom som olämplig för den uppgift han har. Om en annan chef kan det däremot heta: Han är väldigt fordrande, men han är rättvis, så han är en redig karl. Och därmed har man låtit förstå att man gillar honom. Det här rättvisekravet har vi människor också när det gäller Gud. Det som är det svåraste och kanske också det vanligaste i den kritik som riktas mot Gud är: Han är inte rättvis. Vi resonerar som så att Varför ska somliga ha det bra, fastän de ljuger och bedrar, medan andra har det förfärligt svårt? De är som i ett pinorum här på jorden, fastän de inte gjort någon eller något förnär. Man till och med talar om att Gud har sina gullgossar, sina kelgrisar, men att Han också har sina styvbarn. Han är ju inte rättvis. Och därmed tycker man sig vara i sin fulla rätt att anmäla sitt utträde ur församlingen. Egentligen är vi ganska snara till att bedöma, men också till att fördöma. Guds svar på vårt rättvisekrav är den yttersta domen. På den dagen kommer var och en att dömas fullkomligt rättvist. I Joh 5:30 står det...min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Gud dömer mer rättvist än någon människa. Han kommer också att visa tillbörlig hänsyn till både arv och miljö. Och han ser ända in i människans innersta. Den som vi trodde var en bra människa avslöjas kanske som en självgod stackare. Och den som vi stämplade som en förfärligt ruskig individ, hade kanske ett hjärta som var gott. Gud är den ende som kan döma rättvist, därför att Han är den ende som känner oss fullkomligt. Han är den som skapat oss och därigenom har Han också en fullständig bild av oss. Jesus sade: Döm inte, så blir ni inte dömda. Matt 7:1. Allt detta får vi överlämna åt Honom, som i den yttersta slutdomen dömer rättvist. Så långt är det bra, men så inställer sig en annan tanke. Hur kommer det att gå för mig? Om domen kommer att bli fullkomligt rättvis, hur går det då för mig med allt det jag trasslat till och försummat? Det finns en utväg. Än finns det tillfälle att göra bättring. Det är bra att veta Ernst Lillbäck är pensionerad pastor och bosatt i Rimbo BILD: DÍAMAR PORTFOLIOS om den yttersta domen, Guds dom att den blir rättvis. Ännu har vi syndare en kort tid på oss att ställa allt till rätta. Jesus säger: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet (Mark. 1:15). Ernst Lillbäck 9

10 Missionären På upptäcktsfärd Läsåret går mot sitt slut men vi vill ändå passa på att sända en hälsning från oss som går på Ekebyholmsskolans Bibellinje. Under det här läsåret är vi fyra elever som tillsammans med våra lärare gör en upptäcktsresa i Bibeln och vår tro. Kanske du undrar över vad vi ägnar oss åt under ett helt skolår? Låt oss berätta lite om våra upplevelser så kanske det besvarar några av dina frågor. På Bibellinjen läser vi i fyra olika block med fyra eller fem ämnen i varje, under ett läsår. Det blir därför ganska intensiva studier i varje ämne under en sådan åtta-veckorsperiod. De ämnen vi har studerat har varit väldigt varierande. Det har rört sig om allt från introduktion till Gamla Testamentet till samfundskunskap. Det har också varit en fin blandning av teoretiska och praktiska ämnen. I Homiletik har vi fått lära oss att predika. Vi använde bland annat videokamera för att se och höra hur vi talade, för att lära oss att se vad vi gjorde som var rätt och vad som var fel. Ett annat ämne som byggde vidare på detta var Förkunnelse 2000 där vi gick igenom alternativa sätt att framställa budskapet på. Det innehöll drama men även annat som varit spännande att pröva på. Vi har också tagit hand om gudstjänsten på några olika håll runt om i landet, som en del av vårt arbete i det här ämnet. Det är en utmaning att avsätta tid för att studera Guds ord, och hur vi kan dela med oss av det men det är också något som ger en mycket god grund för vår tro och något som kan bli en styrka för hela livet. Vi tar tid för bön tillsammans, och har också studerat hur man kan få den kristna tron att fungera i vårt stressade vardagsliv. Vi som går på Bibellinjen i år vill gärna utmana dig att fundera över om detta inte skulle kunna vara något som du också behöver. Kanske har du känt att din tro behöver näring för att fortsätta att växa? Då är det dags att ta tid för en litet djupare upptäcktsfärd i det som Gud vill ge dig! Vi tycker att ett år på Bibellinjen har gett oss väldigt mycket på olika sätt, och vi tror att Du kan få samma upplevelse! Kontakta Ekebyholmsskolan snarast för mer information och om du vill fråga oss elever på Bibellinjen så får du gärna höra av Dig. Många hälsningar från Pontus och Linda Alm, Martin Karlsson och Christian Leitl (och givetvis även från våra lärare: Ulf Gustavsson, Bobby Sjölander, Claes Lundström och Tommy Björn.) Välkommen till Ekebyholmsskolan och Bibellinjen läsåret 97/98! EKEBYHOLMSSKOLAN KANSKE DU ÄR EN AV VÅRA NYA MEDARBETARE UNDER NÄSTA LÄSÅR? Nu återstår bara några veckor av läsåret 97/98. För eleverna handlar det om balansen mellan de avslutande proven; att få tillräckligt med tid för varandra; körövningar och planeringen av avslutningsprogram... Just nu lägger vi som arbetar här också mycket planer för nästa läsår. Vi har bl a hunnit med att anställa en handfull nya medarbetare, men vi behöver ytterligare ett par: REKTORS SEKRETERARE SOM OCKSÅ ARBETAR MED SYO/PRAO-VERKSAMHETEN ÄMNESLÄRARE I MATEMATIK, FYSIK OCH EV YTTERLIGARE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN ÄMNESLÄRARE I SAMHÄLLSKUNSKAP (VIKARIAT UNDER HÖSTEN) Om du kan vara aktuell har du säkert frågor. Ring mig SNARAST! Naturligtvis är du också välkommen att sända in din ansökan direkt. Ulf Gustavsson, Rektor, Ekebyholmsskolan Rimbo Tel : eller

11 L ä s t Klädsel svart: om smärtsamma förluster Författare: Helen Alexander KM-förlaget Klädsel svart är byggd kring en samling personliga erfarenheter nedtecknade av olika män och kvinnor som drabbats av sorg. De beskriver enkelt hur de själva försökte hantera det fruktansvärda att mista en livskamrat vid en plötslig död eller efter en långvarig sjukdom, och även självmord. Andra berättar om hur det är att förlora ett barn, allt från missfall, plötslig spädbarnsdöd till barn som dör i olika åldrar. Mellan dessa mycket ärliga och gripande berättelser, ger författaren förklaringar och tankar, också på ett mycket lättillgängligt sätt, som fördjupar vår förståelse för vad dessa människor har upplevt, vad som är normalt i sorgeprocessen och hur den kan variera från fall till fall. Boken kan vara en stor tillgång för dem som sörjer. Det är en tröst i sig att se att andra har upplevt samma sak. Man kan bli hjälpt av att se vilka saker och tankar som var till stöd för dessa personer i boken. Det kan vara uppmuntrande att läsa om hur dessa sörjande så småningom kunde ta sig igenom det nattsvarta och gå vidare i livet. Som kristna vill Gud att vi tar oss an dem som sörjer. Genom att läsa den här boken kan vi utveckla vår förståelse för andras lidande så att vi på ett klokt sätt bäst kan stötta någon som genomgår de olika faserna i sorgearbetet. Alltför ofta blir vi handlingsförlamade när någon i vår omgivning drabbas av djup sorg. Vi har en tendens att undvika denna personen; vi vet inte vad vi ska säga eller göra. Resultatet blir då att den som förlorat en anhörig och är som mest sårbar, också förlorar tidigare vänner och bekanta som känner sig otillräckliga. Så får det helt enkelt inte vara, särskilt bland oss troende som vill efterlikna Jesus i hans stora inlevelseförmåga och medkänsla. Boken Klädsel svart är fylld av enkla och bra förslag om hur vi som vill vara till hjälp kan bli det. NN FORTS från s 2 medan ett valde att endast bli observatör, eftersom man definitivt inte ville bli fullvärdig medlem. Nu kommer SKR att förändras på två sätt. För det första kommer SKR att göra en radikal förändring av sin inriktning, sin organisation och sitt arbetssätt. Hittills har rådet varit en organisation som åtminstone utifrån verkar ganska byråkratisk och som främst arbetat för att hitta gemensamma ståndpunkter i olika frågor. Den har alltså hittills haft en utslätande funktion och de olika samfundens profilfrågor har satts på undantag. Nu minskas personalen och SKR förvandlas till ett öppet forum, en mötesplats där samfunden träffas för att utbyta synpunkter och där det betonas att det är ytterst viktigt att varje samfund bevarar sin egen profil och driver sina profilfrågor i de sammanhang där de så önskar. Från att ha varit en styrande organisation förvandlas nu SKR till ett löst nätverk där samfunden själva väljer vad de vill delta i och vilka andra samfund som de vill träffa. (Se artikeln"vår uppgift är att hjälpa kyrkorna att vara resurser för varandra" på s 6 i denna tidning.) I praktiken innebär detta att nya SKR kommer att vara ett öppnare organ än FSR har varit. SKR kommer alltså att ha en ännu mindre verkställande funktion än det organ som vi nu är medlem i. Och medlemskapet där har aldrig skapat några problem för oss eller inneburit att vi har ställts inför frågor där vi inte har kunnat vara sanna mot vår tro, övertygelse och profil som samfund. Den andra förändringen H ör t Tehillim Praise awaits you Oh Zion Steve Schneider Steve Schneider heter en musiker, sångare och kompositör i Jerusalem. På sin nyutkomna CD-skiva/kassett Tehillim (betyder psalmer och lovprisning) Praise awaits you oh Zion, framför han sina egna tonsättnignar av ett antal psaltarpsalmer. Bland de mer kända och älskade märks psalmerna 23, 24 och 121. är att FSR nu är på väg att förenas med SKR. FSR kommer att bli en del av SKR samtidigt som man förblir en egen organisation. (Detta kan verka som en självmotsägelse, men är möjligt att göra när SKR förvandlas till ett öppet nätverk.) Eftersom vi är medlemmar i FSR måste vi som samfund nu på nytt fråga oss själva vilken relation vi vill ha till SKR. Och här finns två möjliga alternativ: Antingen kan vi bli fullvärdiga medlemmar i rådet. Eller också kan vi bli observatörer. Om vi ser på hur samfundet har agerat i andra länder när frågan om medlemskap i nationella kristna råd har kommit upp så kan man se att man har valt båda alternativen. I vissa länder är man observatörer. I andra har man fullt medlemskap. Missionsstyrelsen har diskuterat den här frågan och i styrelsen är vi överens om att vi vill informera och lyssna till samfundets medlemmar och predikanter innan vi fattar vårt beslut. När vi överväger vilken handlingslinje vi ska välja tror jag att det är två saker vi ska komma ihåg: Den ena är att beslutet måste fattas utifrån vår egen självförståelse, som jag beskrev i början. Den andra är att det som tidigare gjorde att vi ställde oss utanför SKR nu är borta. Vi har mycket att vinna på att vara en del av den svenska kristenheten. Och inte minst har vi mycket att erbjuda den. Per Bolling Steve sjunger bra och är dessutom en mångkunnig musiker som splear alla instrument på skivan (piano, keyboard och bas) utom slagverk. Steves musik är lyrisk och meditativ och för tankarna till moderna ballader. Bibelns urgamla texter och tidlösa budskap får här ny getsaltning i en personlig musikform med moderna klangmedel. Texten är visserligen på engelska men man kan med stor behållning följa med i sin egen bibel. Steves fru, Kerstin (f. Sturesson) med rötter i Sverige, bidrar med att läsa psalmtexter. Lars Engdahl 11

12 Missionären Gud är inte rättvis Det låter chockerande, men det är sant. Och nu vill jag berätta varför. Jag antar att i hela skapelsen så är det endast människan som driver rättvisekravet. Medan det för djurens del oftast är instinkter, avel och artens överlevnad som utgör förklaringen till deras beteende, så är det människans uppfattning av abstrakta värden som styr hennes handlingar. Och ett av de kraftfullaste av dessa värden är kravet på rättvisa. När vi talar om rättvisa enligt mänsklig erfarenhet tänker vi ofta på orsakoch-verkan-effekten som ett styrmedel över hennes agerande i förhållande till omständigheterna. Tänk på några specifika exempel. När en onykter bilist kör av vägen, rammar ett träd och omkommer, betraktar vi inte det som särskilt orättvist. Olyckligt, ja. Tragiskt, ja. Men förmodligen inte orättvist. Med det menar vi givetvis inte att vi anser att alla onyktra förare borde dö; men när det väl inträffar så är det inte orättvist. Men om föraren, på väg mot trädet kör över ett barn, så uppfattar vi barnets öde som mycket orättvist. Vi anser det inte vara orättvist att mördare ska tillbringa resten av sina liv i fängelse, eftersom det finns en orsak-och-verkaneffekt mellan deras handlande och påföljderna. Men vi anser det mycket orättvist när en oskyldig människa döms till fängelsestraff. Vår mycket starka känsla för att omständigheterna bör relateras till vårt agerande, orsakar problem i vårt andliga liv. Vi utmanas ständigt av oförskyllt lidande, smärta, död och hjärtesorg. Om det finns en Gud, undrar vi, hur kan sådana omständigheter existera? Vi betraktar förhållandena som orättvisa om 12

13 vi inte ser någon koppling mellan dem och den som lider. Och vi kan inte få en sådan djup orättvisa (så som vi har definierat den) att gå ihop med vår syn på en rättvis Gud. Vi frestas att antingen misstro Guds existens eller att vända oss ifrån honom. Förmodligen väntar du dig nu att jag ska slå fast att Gud är rättvis och att våra misstankar om hans orättfärdighet är ogrundade. Men ologiskt nog så föreslår jag att vi bestämmer oss för att Gud är mycket orättvis. Samtidigt tror jag att hans rättvisa har två olika aspekter, som jag snart ska förklara. Av dessa två aspekter innehåller Bibeln en mer tydlig förklaring av det jag vill kalla för det första exemplet på Hans orättvisa, jämfört med det andra. Och kanske måste man se det andra exemplet av hans orättvisa genom det första exemplets prisma för att förstå det. Eller ska vi säga, att vi inte kan brottas med den andra aspekten av hans orättvisa utan att se den parallellt med den första. Arkeologer som fotograferar sina fynd lägger ofta en linjal bredvid föremålet så att de, när de kommer hem och går igenom sina bilder, kan få en uppfattning av storleken på sitt fynd (såvida inte fyndets natur talar för sig självt). Genom att förstå ett objekt i bilden, linjalen, så får det andra objektet som kanske är okänt och om vilket det kan råda delade meningar, en storlek att relatera till. Vilken är då den första aspekten av Guds orättvisa som Bibeln kan ge oss ljus över? Det är detta: Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare (Rom 5:8) Det är detta: Att medan vi ännu var långt borta, såg Fadern oss och sprang oss till mötes och klädde oss i Sina kläder och satte Sin ring på vårt finger, slaktade den gödda kalven och gav oss honnörsplatsen på festen (Luk 15:20 23). Medan återlösningsplanen och Jesu ställföreträdande död för syndarna verkligen kan sägas vara ett universellt koncept på juridisk rättvisa, så är själva det fasta beslutet att i första hand genomföra detta, det främsta exemplet på Guds orättvisa. Hans nåd, Hans kärlek. Från pärm till pärm lär oss Bibeln ett språk som ej kan missförstås att de rättfärdiga får en stor en andlig belöning, inte därför att de förtjänar det, utan därför att det är en glädje för Gud att få ge dem detta. Här finns över huvudtaget inte ett uns av rättvisa. De som arbetat på fältet en timme belönas på samma sätt som de som slitit där hela dagen (Matt 20:1 16). Om det så bara finns ett budskap i hela Bibeln så är det detta att vår uppfattning av relationen mellan våra gärningar och vår livssituation är fullständigt fel. Kristi läror gör människor upprörda. Är Gud rättvis? Nej, Han är obevekligt, härligt, översvallande orättvis. Detta är den första och högsta Gudomliga, storslagna aspekten av Guds orättvisa. Den andra infallsvinkeln är kanske ändå mer utmanande. Det är den orättvisa vi upplever när något svårt drabbar goda människor. Vi möter detta varje gång en lojal och skötsam människa i sina bästa år abrupt får sluta sitt liv. (Märkligt nog upplever vi det mindre bekymmersamt, mindre kränkande och mindre orättvist att möta döden vid den tid då vi räknar med ett naturligt slut på livet). Vi upplever orättvisa när vi ser ett oskyldigt barn lida. Vi ser orättvisan i folkmord som Förintelsen, eller de i Bosnien, Rwanda eller i Kambodja. För att kunna ta det första steget ut ur denna orättvisans tragiska dimma, skulle jag vilja föreslå, att vi försöker se den andra orättvisan genom den första orättvisans prisma. Vi måste om du så vill, se det slumpmässiga, grymma, obeskrivliga och oförklarliga lidandet på vår jord, på samma foto, som bilden av den storslagna orättvisan hos den Gud som dog för oss medan vi ännu var syndare. Placera de här två visionerna, de här två synsätten på orättvisan, bredvid varandra och de blir skärande och dissonanta. Men fortsätt att att studera bilden. Precis som linjalen på arkeologens foto ger ett perspektiv, så kommer också det orättvisa eviga livet i ett härligt land långt borta, att ge oss perspektiv på en förvirrad och tragisk orättvisa i detta skuggornas land vi kallar vår jord. Jag skulle till och med vilja gå så långt att jag säger, att vi vågar inte se på den andra aspekten av orättvisa om vi inte dessförinnan begrundar den första aspekten. Genom att omfatta den eviga godheten hos en upphöjd och orättvis Gud kan vi börja tro Honom när han säger att Han på något sätt, någon dag kommer att rätta till alla fel, skipa rättvisa och torka varje tår. Då kanske vi kan uttrycka vår tro med den gamle bondens ord, att Gud korrigerar inte resultatbalansen varje årstid utan först då allt är skördat. Orsakar Gud ondska eller är det så att han bara tillåter den? Skulle han kunna förebygga den eller är han oförmögen att Vi upplever orättvisa när vi ser ett oskyldigt barn lida. Vi ser orättvisan i folkmord som Förintelsen, eller de i Bosnien, Rwanda eller i Kambodja stoppa den på grund av ett större kosmiskt problem? Är prövningen sänd av Gud eller bara tillåten? Använder Gud sig motvilligt av lidandet eller är det något han med sorg tillfogar oss? Varför verkar det som om han ingriper i vissa sammanhang men inte i andra? Varför hänger sig ondskan kvar? Detta är svåra, kanske omöjliga frågor. Men låt oss minnas att den Gudomliga person som vi, omgivna av det mörkrer som mänsklighetens plågor utgör, ibland misstänkliggör eller tror är illvillig, vanmäktig och maktlös, är samma person som en gång ska välkomna oss till ett evigt Paradis. Ett paradis som är så strålande starkt att det ska utplåna varje skugga och varje sorg som vi hade här. Då ska vi helt förstå att detta livet var den skräckens illa tilltygade dörr som vi snabbt gick igenom för att få ta del av den eviga glädjen i vår Faders boning. Vi ska aldrig mer gå ut genom den dörren. Jag hävdar inte att detta att samtidigt studera de två aspekterna på Guds orättvisa innebär slutet på vårt frågande, och jag hävdar inte att det här perspektivet i sig självt ger ett tillfredsställande svar på alla frågor; det är det i allafall inte till mina. Det är inte slutet utan bara inledningen. Men jag tror att det är den rätta platsen att börja. Jeff Bromme Adventist Review JEFF BROMME arbetar som advokat i Virginia, USA. 13

14 F A M I L J E N Y T T FÖDD Vår dotter Amanda Matilda Louise Stockholm Den 16 mars 1998 Hans och Johanna Klahr HÖGTIDSDAG 75 år Dagfrid Ivesund Ankarsund Den 6 juli 1998 AVSOMNADE Den 15 mars 1998 somnade Ellen Bengtsson in. Hon föddes i Estland 1914, och flyttade i unga år till Sverige. Genom närradion i Linköping fick hon kontakt med Adventkyrkan, och hon återfann sin tro från barndomshemmet döptes Ellen av pastor Jerker Sjölander. Ellens liv kantades av svårigheter, men hon var trogen sin Herre och fann tröst hos Honom. Vi minns henne som en trogen medlem; hon var med i församlingsgemenskapen varje sabbat in i det sista. Begravningsakten ägde rum i Linköpings Adventkyrka, och officiant var Jerker Sjölander. Akten inramades av piano-, fiol- och cellomusik som framfördes av Brita Udén, Maria Onjukka och Anita Ossoinak. Maj- Britt Sjölander sjöng Gud du är min fader och En gång skall härlighetens morgon. Ellen, du har kämpat den goda kampen, fullbordat loppet och bevarat tron. Nu väntar dig rättfärdighetens segerkrans (2 Tim 4:7 8), och vi ser fram emot att snart få möta Dig! Paul Annala Linköping församling Efter en kort tids sjukdom insomnade den 26 mars Ella Lindroth i dödens sömn i väntan på sin kommande frälsare. Ella var född 1912 och hon blev medlem i Borås församling på 1940-talet i samband med att Eric Erenius höll en serie möten. Sedan dess har hon troget i över 50 års tid deltagit i församlingens arbete. Hon var en glad och och positiv person som djupt förtröstade på sin Herre och i församlingen hade hon alltid några ord att säga till var och en. Begravningsgudstjänsten hölls i Adventkyrkan och i gudstjänsten betonades att vi tror på en Gud som kan nå oss var vi än är Han har nycklarna till döden och dödsriket. En dag kommer Gud att kalla Ella ur graven. Närmast sörjande är barnen Britt-Marie, Yngve och Kurt. Efter gudstjänsten samlades de närmaste till en minnesstund. Nu vilar vår syster till uppståndelsens morgon. Georg Filippou Borås församling Istället för blommor... varför inte ge en gåva till Adventistsamfundets minnesfond? PG Den 15 januari somnade syster Ingegärd Blom in i dödens sömn i tro på den kommande uppståndelsen. Hon föddes den 16 mars 1911 och döptes 1965 i samband med den verksamhet som Ruben Engdahl hållit i Borås. Syster Blom hade periodvis ett jobbigt liv med många bekymmer men trots det minns vi henne som en varm och gladlynt människa vars tro säkerligen bidrog till att livet kändes lättare. Gud ledde så att hon fick kontakt med församlingens pastor just som hon bad om att någon skulle komma och besöka henne. Begravningsgudstjänsten hölls i Adventkyrkan. Officiant var pastor Georg Filippou som i sitt tal utgick från Ps 136 och betonade att det inte finns någon plats där Gud inte kan nå oss människor. Han kan en dag nå även den som sover i graven. Efter begravningsakten samlades släkt och vänner till en minnesstund i församlingshemmet. Georg Filippou Borås församling TILL MINNE Arnold Wallenkampf Den 22 mars hölls i Loma Linda, Kalifornien, en minnesgudstjänst vid vilken man tackade Gud för var vad Arnold Wallenkampf som lärare och förkunnare betytt i många länder. Han var en av våra svenskar i förskingringen som några dagar tidigare stilla somnat in i sitt hem Grand Terrace efter en längre tids sjukdom. Arnold föddes på nyårsdagen 1913 i Rättvik. Vi som senare blev hans klasskamrater märkte snart att den storvuxne, begåvade dalmasen med det smittande skrattet var en kamrat med vida vyer för sin framtid, men något fattades. Den rätta Gudsrelationen, som han hört sin far predika om men aldrig upplevt. Så Walle, som vi kallade honom, skrevs in som elev vid Ekebyholms Missionsskola hösten Böneveckan det första året med möten i det anrika slottet. Vem kan glömma torsdagskvällen när väckelsens vind svepte genom salen. Den andliga atmosfär som de redan avgjorda kamraternas förbön genererat. Jag hade mitt livs viktigaste kamp ja eller nej till Jesus att utkämpa. Walle i bön på knä vid min sida han anade vad överlåtelsen kunde A N N O N S E R innebära för honom och han suckade Men Herre, om jag väljer Dig måste jag ge upp alla mina planer. Efter fortsatt utbildning vid Newbold College i England råddes han av konferensordföranden att fortsätta sina studier i USA för att bättre kunna tjäna Gud i Sverige. Två år vid Emmanuel Missionary College (nu Andrews Universitet) och vidare studier vid Teologiska Seminariet i Washington följde. Men världskriget hindrade resan hem. Kallelsen 1942 till Minnesota konferensen med många svenskättlingar, giftermål och ordination knöt honom starkare till USA. Det är genom sin lärargärning som Arnold främst bidragit till samfundets verksamhet. Från 1944, med mångåriga förordnanden som ordförande för Bibelundervisningen vid högskolor i Nebraska och Massachusetts, åtta år vid Loma Linda universitetet, och fyra år vid teologiska seminariet i Manila, Filippinerna har han satt sin stämpel på tusentals ungdomar i deras beredelse för framtida uppgifter vald till medlem av Generalkonferensens institut för biblisk forskning, medverkade han, kunnig och ödmjuk vid konferenser och bibelseminarier i många länder. Nu är han borta men han lever vidare i den rika produktion av böcker, studieguider för sabbatsskolan och artiklar han lämnat efter sig. Närmast sörjande är makan Mae och tre barn med deras familjer och skaror av elever och vänner. Paul Sundquist Steve Schneider Tehillim PRAISE AWAITS YOU OH ZION Beställ CD-skivan eller kassetten genom att sätta in pengar på postgiro konto nr: Texta tydligt. Priser: 140 kronor/cd-skiva, 100 kronor /ljudkassett Portokostnader ingår. Sture Karlsson, Stamnäs 35, Hudiksvall. Tel:

15 EKEBYHOLM Ännu är det inte försent... Nej, det är faktiskt sant! Vi håller fortfarande en plats åt dig. Om du vill vara en av våra internatelever nästa läsår, ska vi ordna det. Men det är bråttom! Säkert ser du också fram emot sommarlovet, men i god tid innan dess behöver vi höra av dig. Allra senast den 16 juni! Du vet varför Ekebyholm är platsen också för Dig. Det handlar om * härlig studiemiljö * kunskap för framtiden * massor av spännande fritidsaktiviteter * särskild satsning på sång, musik och idrott av olika slag * gemenskap med kristna kompisar Ekebyholm fortsätter att vara en unik skola! Alla lärare delar din kristna övertygelse och tillsammans erbjuder vi som arbetar här inte bara en skola utan ett andra hem. Slå dig ner därhemma vid köksbordet och tala ut med mamma och pappa om att nu är det dags! Ring eller skriv till Rektor Ulf Gustavsson, Ekebyholmsskolan, Rimbo Tel Välkommen att fira Semester på Nyhyttan Vad är skönare än avslappnande massage, promenader i sommarvackra Bergslagen, avstressning och vila? Varför inte fira Midsommaren på Nyhyttan eller delta i en temavecka? Kontakta oss för mer information! Nyhyttan Nora, Tel , Fax LAPPLANDSKONFERENS I SLUSSFORS Den juli Talare: Lars-Gustaf Larsson För anmälan och information ring Anna K tel: / Helén K tel: Välkommen till Slussfors församling! SÄLJES Bibeln på kassett på engelska 10 kr/kassett. (75 kassetter totalt). Tel: KASSETTPAKET 3 För många år sedan fabricerades på Radio Hoppets Röst i Göteborg kassettpaket, och jag efterlyser kassettpaket nr 3! Är det någon som har det i sin ägo, var god och ta kontakt med Rudolf Pohl, som så gärna vill använda det i evangelisationsarbetet i Norrland! Rudolf Pohl, Vretgatan 7, Umeå. Tel S O L E N S N E D G Å N G 19 juni 26 juni 3 juli 10 juli 17 juli Lund Göteborg Stockholm Östersund Luleå Helsingfors Uleåborg

16 Avsändare: SDA media Box Gävle Posttidning B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). Sommaren är här och snart är det dags för Bibelforum på Ekebyholm Vad kommer Bibelforum att handla om? Gemenskap och andlig uppbyggelse, föreläsningar och samtal kring angelägna ämnen: Hur blev Bibeln Guds Ord? Hur formades adventbudskapet? Församlingsföreståndarfortbildning Vilka kommer dit och leder samlingar och möten? ter Glädje i Jesus (en bok om vad många kristna missar). Harry Månsus Ledare för Bromma-dialogen. Harry är en av Sveriges främsta kännare av nyandligheten. Anders Alberius Generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet. Anders kommer att berätta om Bibel 2000 och de möjligheter den innebär för kyrkor och samfund! Dessutom kommer Per Bolling, Ulf Gustavsson och Martin Vukmanic att delta. Vilka kommer mer dit? Förväntansfulla adventister från församlingar runt om i landet. Vad gör jag nu? Ringer och anmäler mig direkt! Vi behöver din anmälan snarast för att kunna planera.. Syftet med Bibelforum är att erbjuda kontinuerlig kursoch fortbildning kring tro och lära. Vi kommer att erbjuda kurser både på riksplanet och ute i församlingarna. Praktisk information: Du kommer att bo på Ekebyholmsskolan... Reinder Bruinsma Divisionens sekreterare. Reinder har jobbat många år i Afrika, varit verksam vid samfundets missionsinstitut i USA och har en lång förlagsbana bakom sig. Vid sidan av sin sekreterartjänst ansvarar han också för samfundets religionsfrihetsarbete och kontakter med andra kyrkor och samfund. Reinder skriver mycket och har ett dussintal böcker bakom sig. Den senaste handlar om hur vi idag kan förmedla adventbudskapet med Kristus i centrum. David Marshall Chefredaktör på samfundets förlag i England och en mycket uppskattad föreläsare och författare. David har skrivit böcker om ämnen som New Age, Israel och Bibelns väg till oss. Hans senaste bok he- 16 JA! DEN 28 JUNI 5 JULI VILL JAG NATURLIGTVIS VARA MED UNDER BIBELFORUM... PLATS/ER I DUBBELRUM SAMT MAT OCH DELTAGANDE I BIBELFORUM... EGET BOENDE SAMT LUNCH OCH KVÄLLSMAT... ENBART DELTAGANDE I BIBELFORUM NAMN MAKA/MAKE ADRESS POSTADRESS TEL Posta snarast till: Adventistsamfundet, Box 536, Stockholm Vi kan erbjuda plats i dubbelrum en vecka med tre måltider om dagen och fullt deltagande i Bibelforum för kronor Om du bor i husvagn eller hos vänner eller på annat sätt ordnar ditt boende kostar lunch och kvällsmat samt deltagande i Bibelforum 700 kronor Enbart deltagande i Bibelforum kostar 300 kronor

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL Uppföljning tio år efter Backabranden Ann Hanbert LarsÅke Lundberg Lars Rönnmark Innehåll Förord att läsa före och/eller efter 4 Inledning 6 Kapitel 1. Det magiska mötet 9 Tidsaxel

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer