Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning 2007 1"

Transkript

1 Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning

2 Vilka färger? INNE HÅLL Händelser under året... 3 VD har ordet... 4 Teknik- och marknadsöversikt... 6 Affärsområde MeatTrac... 8 Affärsområde TracTech Solutions Affärsidé mål strategier Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Kassaflödesanalyser Årsstämma Årsstämma kommer att hållas torsdagen 8 maj 2008 klockan på TracTechnologys kontor, Gustavslundsvägen 147, Alvik. Särskild kallelse sker tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 maj, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan fredagen den 2 maj Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid, men dock senast fredagen den 2 maj, inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att ha rätt att delta i stämman. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret 2007 ej skall lämnas. Ekonomisk rapportering 2008 Januari mars: 24 april Årsstämma 2008: 8 maj Januari juni: 21 augusti Januari september: 23 oktober Bokslutskommuniké 2008: Februari 2009 Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida: Balansräkningar Förändring av eget kapital.. 20 Redovisningsprinciper och noter Förslag till behandling av fria medel Revisionsberättelse Styrelse, ledning och revisorer Aktien och ägarna TracTechnology AB (publ), org.nr , har sitt säte i Stockholm. Bolagets aktie handlas sedan december 2005 på Aktietorget.

3 händelser under året Händelser under 2007 Under våren 2007 genomförde bolaget två emissioner, en apportemission i samband med förvärvet av Svenska Tidssystem AB och en kraftigt övertecknad nyemission i syfte att stärka koncernens finansiella ställning. MeatTrac hade stora framgångar utomlands då metodpatentet avseende trådlös spårbarhet av kött godkändes i Ryssland och ett letter of intent skrevs med rysk fläskköttsproducent. Utvecklingen av MeatTrac-konceptet tog ett stort steg framåt genom förvärv av produktportföljen Track&Trace från Prevas. Kommersialiseringen inom Sverige fortsatte med pilotprojekt hos slakterier och djuruppfödare. I januari förvärvades Svenska Tidssystem AB, sedermera namnändrat till TracTech Solutions AB. Ett nytt affärsområde samordnades med koncernens befintliga övriga RFID-verksamhet och sälj- och marknadsorganisationen förstärktes kraftigt. TracTech Solutions tog under året ett antal viktiga order, exempelvis Ålands renhållning, GE Healthcare och FrimurareOrden. Nyckeltal TracTechnology TracTechnologykoncernen arbetar med spårbarhets- och säkerhetslösningar. Koncernen består av tre bolag med det noterade TracTechnology AB (publ) som moderbolag och två helägda dotterbolag, ansvariga för varsitt affärsområde. MeatTrac Affärsområde MeatTrac är verksamt inom livsmedelssäkerhet och utvecklar och säljer spårbarhetslösningar för köttbranschen. Omsättning, Mkr 9,9 2,3 1,8 Resultat, Mkr -18,4-6,6-3,9 Resultat/aktie, kr -1,00-0,68-0,50 Soliditet 72 % 34 % 43 % Eget kapital/aktie, kr 0,71 0,39 0,75 Händelser efter årets utgång Efter årets utgång beslutade styrelsen att bolaget skall ansöka om notering på OMX Small Cap under TracTech Solutions Affärsområde TracTech Solutions AB utvecklar och säljer tids-, passer- och säkerhetssystem. TracTechnologys finansiering för kommande 12 månader tryggades i slutet av februari 2008 genom en riktad nyemission om 10 Mkr, vilket efter emissionskostnader tillförde bolaget 9,6 Mkr. Nyemissionen riktade sig till institutionella investerare, varav Länsförsäkringar i Skåne var en. Totalt emitterade bolaget nya aktier av serie B. I februari 2008 avslöjades en stor köttskandal i USA där ton kött återkallas på grund av dålig djurskötsel. Bland annat nämns att bättre dokumenterad hälsohistoria skulle vara till hjälp vid veterinärinspektioner före slakt. Detta kan MeatTrac tillgodose. Händelsen är ytterligare ett tecken som visar på att kraven på livsmedelsäkerhet och moderna lösningar inom spårbarhet kommer att öka. Trachtechnology Årsredovisning

4 VD HAR ORDET VD har ordet VD Vd s kommentar De ökade kraven på bättre och säkrare spårbarhet kommer inte bara konsumenterna tillgodo, utan kommer att gynna hela köttbranschen. Det gångna verksamhetsåret i TracTechnology har varit ett händelserikt år. Det kanske inte har synts utåt, men det är ändå flera mycket positiva händelser som skett bakom kulisserna som lägger grunden för den vidare utvecklingen av bolaget. Året började med att vi efter en utvärdering av ett antal förvärvskandidater, hittade Svenska Tidssystem AB, som visade sig utgöra ett mycket lämpligt komplement till den verksamhet som vi redan hade i koncernen. Mycket arbete har gjorts för att integrera och omstrukturera verksamheterna i de två affärsområden som vi har idag, nämligen MeatTrac och TracTech Solutions. Vi har också anställt mer personal inom marknadsföring, försäljning och eftermarknad för att förstärka TracTech Solutions möjligheter till expansion. Detta har gjort att bolaget nu är rustat för att kunna höja omsättningen substantiellt. Det skall i sanningens namn också sägas att dessa ansträngningar belastat 2007 års resultat, då denna typ av investering ger resultat med fördröjning. Goodwillnedskrivningen i slutet av året till följd av en förlorad upphandling i dotterbolaget TracTechSolutions var naturligtvis en besvikelse, även om det faktum att vi kom till final i en upphandling om säkerheten kring ett kärnkraftverk visar att vi har mycket kraftfulla lösningar som når upp till de höga säkerhetskrav som råder i kärnkraftsindustrin. Med vår nya säljkår som successivt blir varm i kläderna och med våra konkurrenskraftiga produkter räknar vi med ökad omsättning och förbättrat resultat under de kommande åren. Inom flera områden vill man byta från traditionell teknik med magnetkort eller annan teknik till RFID. Dessutom har vi stött på en antal intressanta projekt och förfrågningar där vår RFID-teknik spelat en central roll. Det finns mycket spännande att göra och intresset är stort på marknaden. Ett problem är att flera av dessa projekt antyder stor potential, men är svåra att genomföra med acceptabel lönsamhet. Därför är vi noggranna i vår utvärdering av de förfrågningar och projekt som vi räknar på. Det kan resultera i prioriteringar som gör att vissa projekt/produkter/lösningar får stryka på foten. Det är rätt så! Utvecklingen av TracTech Solutions 4 Trachtechnology Årsredovisning 2007

5 kommer att bli spännade och jag ser mycket positivt på dess framtid och betydelse för koncernen. Så kanske till det som de flesta investerare i vårt bolag följer med spänning: Livsmedelsäkerheten och MeatTrac! Vi arbetar oförtrutet vidare på MeatTrac och dess olika systemkomponenter. Under 2007 har utvecklingen fokuserats på framtagandet av en plattform för slakt och styckning. Förvärvet av programvara från Prevas AB har utan tvekan förkortat utvecklingstiden avsevärt och sparat stora kostnader. Dessutom har vi vidareutvecklat Breeder och lanserar nu Breeder II som förenklar användandet på bondgården. Breeder II är en kommersialisering av den tidigare lösningen som utprovats på Sojdungs gård på Gotland. Nu kommer Breeder II att driftsättas på hos flera uppfödare runt om i Sverige och vi ser fram emot ett spridande av elektronisk märkning av köttdjur. När det gäller internationalisering börjar våra marknadsansträngningar i Ryssland och USA nu ge resultat. I Ryssland går det framåt med både privata projekt, framför allt inom svinproduktion, men också med myndighetskontakter där stort intresse för MeatTrac bekräftats. De ryska myndigheterna tar initiativ till att få igång en utveckling av den inhemska nötköttsproduktionen på samma sätt som inom fläskköttsproduktion. USA är utan tvekan en mycket stor marknad för MeatTrac. Under 2008 kommer vi därför att öka närvaron i USA. Köttbranschen kommer att kunna få bättre betalt för hög kvalitet och det skapar mycket goda förutsättningar för TracTechnology. USA är utan tvekan en mycket stor marknad för MeatTrac. Vi har under 2007 genomfört ett antal studier av denna fantastiska marknad. Det är ingen tvekan om att behovet av vår teknik är mycket stor. Under 2008 kommer vi därför att öka närvaron i USA. Det finns lyckligtvis många som håller på med MeatTrac-liknande system i USA. Det är utmärkt! Vi ser dem inte som konkurrenter, utan som potentiella samarbetspartners och licenstagare. Slutligen vill jag bara nämna lite om de köttskandaler som eskalerat under de senaste månaderna i både USA och här hemma i Sverige. Det sätter fokus på behovet av bättre lösningar inom köttbranschen. Konsumenter och myndigheter kommer kräva betydligt mer av spårbarhet på detaljnivå och köttmärkning som man kan lita på. Dessa marknadskrav kommer inte bara konsumenterna till nytta, utan kommer att gynna hela köttbranschen där man idag har svårt att få betalt för hög kvalitet. Aktörerna i branschen har mycket att tjäna på detta och det i sin tur kommer givetvis att skapa mycket goda förutsättningar för TracTechnology. Bromma i april 2008 Mats Nordström Verkställande Direktör Trachtechnology Årsredovisning

6 Teknik- och marknadsöversikt: Om RFID TEKNIK- OCH MARKNADS- ÖVERSIKT Ett relativt nytt segment för RFID är djuruppfödning och köttindustrin. Efterfrågan på ursprungsmärkning och spårbarhet inom detta segment drivs av djursjukdomar, livsmedelsskandaler och ett ökat medvetande hos konsumenterna. TracTechnology är verksamt inom spårbarhet och säkerhet; dels livsmedelssäkerhet, dels tids-, passeroch säkerhetssystem. I många av koncernens applikationer används RFID-teknik. RFID-system Ett enkelt RFID-system består av en RFID-tagg och en avläsare. RFID står för Radio Frequency Identification och kan beskrivas som användandet av radiofrekvenser för att elektroniskt överföra ID-information över korta sträckor. RFID-taggen, som sätts på den produkt som skall spåras, består av en antenn samt ett chip programmerat med unik information. Taggen är mycket liten och kan appliceras på alla slags artiklar. Den aktiveras av radiosignaler från avläsaren och svarar då med att sända tillbaka den information som finns lagrad på chipet. Det finns även taggar som klarar av att lagra information som fås från läsaren samt aktiva taggar med eget batteri. Avläsaren består av antenn, sändare, mottagare och avkodare. Den sänder ut radiovågor som aktiverar taggen, varpå identiteten skickas tillbaka till avläsaren. Avläsaren har en räckvidd från ett par centimeter till över 30 meter, beroende på typ av tagg och frekvensband. 6 Trachtechnology Årsredovisning 2007

7 Ökande efterfrågan Allteftersom metoden har blivit billigare ökar möjligheterna och flexibiliteten när det gäller att skicka och ta emot information. Tekniken innebär idag ett effektivt sätt att förbättra säkerhet, spårbarhet, bekvämlighet och kostnadsbesparing inom en rad olika områden och efterfrågan på RFID-produkter ökar. Tillämpningar och marknadsstruktur RFID används inom många olika branscher, exempelvis för kläder, där ett plagg kan följas genom produktion och distribution eller för stöldskydd i klädaffärer, men också hos tvätterier och liknande. Tekniken kan också användas för att stödja finansiella transaktioner och tjänster (Smart tickets), som kundkort, bagagekontroll samt vid olika typer av penningautomater. RFID används redan idag för biljettbetalning inom kollektivtrafik eller i liftkort. Även kontroll av inpassering och access till lokaler och anläggningar kan enkelt hanteras med hjälp av RFID-kort (Smart cards) som görs unika för varje användare. RFID används även inom livsmedels- och dagligvaruhandel (konsumentvaror), bland annat för produktions- och logistikeffektivisering samt kontroll av ursprung och bästföre-datum med mera. Ett relativt nytt segment för RFID är djuruppfödning och köttindustrin. Efterfrågan på ursprungsmärkning och spårbarhet inom detta segment drivs av djursjukdomar, livsmedelsskandaler och ett ökat medvetande hos konsumenterna. Eftersom RFID är en teknologi som kan användas inom så många olika segment och branscher är marknaden mycket fragmenterad med många företag som levererar RFIDbaserade lösningar. MeatTrac Affärsområde MeatTrac är verksamt inom livsmedelssäkerhet och utvecklar och säljer spårbarhetslösningar för köttbranschen. TracTech Solutions Affärsområde TracTech Solutions AB utvecklar och säljer tids-, passer- och säkerhetssystem. TracTechnologys tillämpningar Koncernen är verksamt inom säkerhet, dels livsmedelssäkerhet genom affärsområdet MeatTrac, dels tids-, passer- och säkerhetssystem genom affärsområdet TracTech Solutions. I båda affärsområdena bygger koncernens erbjudanden till väsentlig del på RFIDteknik med kompletterande utrustning och programvaror. Genom den gemensamma grunden i RFID-teknik uppnår koncernen väsentliga kunskaps- och utvecklingssynergier. Trachtechnology Årsredovisning

8 Affärsområde MeatTrac Affärsområde MeatTrac Affärsområde MeatTrac Verksamhet Dotterbolaget MeatTrac AB ansvarar för utveckling och marknadsföring av produkter, lösningar och licensiering inom livsmedelsäkerhet. Den centrala verksamheten är utvecklingen och kommersialiseringen av MeatTrac, ett system för säker ursprungsmärkning och spårbarhet av kött. Verksamheten startades mot bakgrund av de stora kostnader, problem och oro, från såväl konsumenter som producenter, som orsakats av olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler. Med modern teknik och en hög ambitionsnivå för att möta ökade krav på ursprungsmärkning och livsmedelssäkerhet, ser bolaget affärsmöjligheterna i att hjälpa kunder att uppnå förbättringar i spårbarhet, produktivitet och kvalitet. Kundnytta Trådlös spårbarhet enligt metodpatentet kommer att kunna revolutionera möjligheterna att säkerställa ursprungsmärkning och varudeklaration genom identitetshantering, från uppfödningen till slakterier och styck- och charkanläggningar och vidare genom hela logistikkedjan till butiksdisk. Metoden kommer även att kunna effektivisera djuruppfödning genom att man enkelt kommer att kunna följa enskilda djurs hälsotillstånd, utfordring och tillväxt upp till optimal slaktvikt. Den globala livsmedelsindustrin kan idag tack vare nya lösningar transportera såväl frysta som färska varor med kort hållbarhetstid allt längre sträckor. När de globala varuflödena ökar, ökar även kraven från konsumenter och myndigheter på handeln och varuproducenterna att veta vad det är man äter. MeatTrac innebär med andra ord fördelar för både konsumenter och producenter inom hela köttförädlingskedjan, men också för tillsynsmyndigheter som jordbruksverk och livsmedelsverk. Marknad och kunder MeatTrac AB arbetar för närvarande med aktörer i hela kedjan och har identifierat följande följande kundkategorier: Uppfödare och producenter av nötkött, svin och fågel. Slakteriföretag och föreningar (kooperativa och privata). Stycknings- och charkuteriföretag samt andra förädlare av köttprodukter. Distributions-/detaljhandelsföretag. Myndigheter och tillsynsorganisationer som Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Verksamheten har tidigare koncentrerats på en kommersialisering i Skandinavien men under 2007 har både USA och Ryssland aktualiserats genom politiska utspel och beslut, varför ansträngningar görs för att etablera MeatTrac även i dessa länder. Framförallt i Ryssland hade MeatTrac stora framgångar då metodpatentet avseende trådlös spårbarhet av kött godkändes i Ryssland och ett letter of intent skrevs med rysk grisuppfödare. Kommersialiseringen inom Sverige fortsatte med pilotprojekt hos slakterier och djuruppfödare. MeatTrac har tidigare genomfört en pilotinstallation av systemet MeatTrac Breeder på Sojdungs gård på Gotland med gott resultat. Säljorganisation Eftersom utvecklingen och kommersialiseringen av MeatTrac är koncernens strategiska fokus är det koncernchefens primära uppgift att driva dessa frågor. Bolaget utnyttjar såväl egen personal som särskilt inhyrda konsulter för marknadsbearbetningen. Framförallt beträffande de ryska och amerikanska marknaderna är det viktigt med lokal förankring. Det kontaktnät som styrelsen utgör är också mycket värdefullt. 8 Trachtechnology Årsredovisning 2007

9 Vid fortsatta kundkontakter med kunder och samarbetspartners koppla s utvecklingsingenjörerna in eftersom diskussionerna då mest rör praktiska och tekniska frågor. tractechnology s Affärsmodell TracTechnologys affärsmodell bygger på försäljning, installation och underhåll av RFID-lösningar inom utvalda applikationsområden. Detta förväntas generera intäkter för systemlösning, hårdvara och installation. När systemet är i drift tillkommer löpande licensavgifter och intäkter från försäljning av förbrukningsvaror som RFID-taggar. Ytterligare en intäktsmöjlighet är licensiering av lösningar och patent till internationella partners, vilket förväntas ge en god utväxling på gjorda investeringar i patent och produktutveckling. MeatTrac, beskrivning av erbjudandet Identitetshantering av djur Elektronisk märkning av djur sker genom att djuren utrustas med RFID-transpondrar. En transponder kan fästas vid till exempel djurets öron eller hos idisslare placeras permanent i nätmagen i form av en så kallad bolustransponder. Nötkreatur skall enligt gällande regler märkas med två öronlappar i gul färg med ett väl synligt SE-nummer, som delas ut av Jordbruksverket (SJV). Särskilt under grönbetesperioden tappar många djur sina öronlappar, som fastnar i buskage eller liknande. Då utgör elektronisk märkning ett mycket bra och säkert komplement till den vanliga märkningen och möjliggör identifiering av djuren, även om flera djur har tappat båda öronlapparna. Bolaget gör bedömningen att den föreskrivna märkningen med gula öronlappar, knappast kommer att ändras i det korta perspektivet, men att den elektroniska märkningen utgör ett mycket bra komplement till den föreskrivna märkningen. Med den elektroniska märkningen kan djurets identitet enkelt läsas av i alla led fram till slakt. Förutom säkrad identitet möjliggör detta rationell uppfödning och logistik. Vid slakt kan avläsning göras både som kontrollåtgärd och för att automatiskt vidarebefordra djurets identitet in i fortsatt produktionsflöde. Identitetshantering av slaktkroppar Identifiering av slaktkroppar sker genom att RFID-transponders kopplas till djurets identitet. Överföring av data sker enkelt vid upphängning, omhängning eller partering, med kontroll mellan varje produktionszon. I vissa anläggningar kan RFIDtranspondrarna också användas som informationsbärare fram till styckpersonalen, för att därigenom minska beroendet av datorstöd i produktionen. Till grund för verksamheten ligger ett metodpatent som är giltigt till år Patentet säkrar upphovsrätten till metoden att spåra köttprodukter med elektronisk hjälp, dvs att med trådlös överföring hålla reda på var köttprodukter och djur (nöt, svin och fågel) befinner sig i realtid. Detta patent är hittills godkänt i USA, Ryssland och Sverige och under patenthandläggning i resten av EU. Patentet förvärvades år 2002 från bolagets grundare och huvudägare Haakan B. Anderson. Under året stärktes MeatTracs produktportfölj ytterligare genom att från Prevas förvärva Track &Trace, en programvara för spårbarhet av kött och grönsaker. I förvärvet ingick även patent och ett antal kundrelationer. Prevas kommer även framöver att tillsammans med MeatTracs personal vidareutveckla MeatTrac. Identitetshantering vid styckning Bibehållen spårbarhet genom hela stycknings- och förpackningsprocessen kan ske på olika sätt. Elektronisk märkning av styckningsdetaljer ger den största möjligheten att effektivisera styckningsprocessen och tillhörande administrativa system, utan att medföra stora kostnader för ombyggnad av befintliga anläggningar och produktionsflöden. Spårbarheten kan utan särskilda tekniska hjälpmedel bibehållas genom helkroppsmetoder, det vill säga att styckningsdetaljer från varje djur hålls samman genom styckningen fram till förpackningen. Detta förfarande ställer speciella krav på anläggningarnas utformning och yta. Spårbarhet kan också upprätthållas på individnivå med hjälp av märkning av de individuella styckningsdetaljerna och på gruppnivå genom märkning av de behållare som används. Trachtechnology Årsredovisning

10 Affärsområde TracTech Solutions Affärsområde TracTech Solutions Affärsområde TracTech Solutions Verksamhet Dotterbolaget TracTech Solutions AB ansvarar för lösningar inom segmenten tids-, passer-, och säkerhetssystem. Affärsområdet består dels av verksamheten i det i början av året förvärvade bolaget Svenska Tidssystem AB, dels av RFID-verksamhet inom TracTechnology AB som inte har med livsmedelssäkerhet att göra. Marknad och kunder Genom sammanförandet av Svenska Tidssystem och TracTechnologys övriga RFID-verksamhet får affärsområdet en bred portfölj av lösningar. TracTech Solutions har identifierat följande branscher som målgrupper: Bank- och Finansbranschen Hotel-, Restaurang- och Turistbranschen Miljö- och Avfallshanteringsbranschen Säkerhets- och Bevakningsbranschen Tjänste- och Serviceföretag Tillverkande Industri Kommuner, Skolor och offentlig förvaltning Säljorganisation Marknaden bedöms växa under kommande år. För att kunna utnyttja detta och generera organisk tillväxt och lönsamhet ökades kund- och marknadsfokuseringen under Sälj- och marknadsorganisationen, som i huvudsak består av egna anställda säljare, förstärktes kraftigt. Dessa förstärkningar förväntas successivt få genomslag på försäljningen under de kommande åren. Integrationsplattform: Secure ALL Secure ALL är unik i sitt slag. Secure ALL är en säkerhetsplattform som består av integrerade säkerhetssystem med ett gemensamt gränssnitt för bevakning och administration. Kunden kopplar sina befintliga säkerhetssystem till Secure ALL. Secure ALL kan sedan administrera alla personaluppgifter och rättigheter från ett gemensamt gränssnitt vilket minskar ledtider och administration. För att kunna nyttja funktionerna i Secure ALL måste alla anställda identifiera sig med en (valfri) identifikationsteknik, till exempel beröringsfria kort, fingeravtryck (biometri) med flera. Denna unika identitet följer den anställde genom hela verksamheten och används i alla kontakter med Secure ALL. Passersystem ID-kort Rapporter Skåpstyrning Påloggning Bevakning Administration Inbrottslarm CCTV Brandlarm HVAC Besöksystem Nyckelskåp Bokningsystem Porttelefon Tidsystem Lunchsystem Kontantlösa köp Bomstyrning TracTech Solutions erbjudande TracTech Solutions erbjuder ett stort antal applikationer inom tids-, passer- och säkerhetssystem. Idag erbjuder TracTech Solutions marknadens mest avancerade lösningar för fysisk säkerhet. Med den egenutvecklade produktlinjen Secure ALL täcker TracTech Solutions in de flesta säkerhetsbehov hos marknadens större företag. Passersystem: Secure Perfect och Picture Perfect TracTech Solutions är systemleverantör av integrerade system. De välkända passersystemen Secure Perfect och Picture Perfect från GE Security Engineered Systems är integrerade med den egenutvecklade säkerhetsplattformen Secure ALL. Marknaden föredrar i stor utsträckning integrerade lösningar och där har TracTech 10 Trachtechnology Årsredovisning 2007

11 Solutions gjort sig känd tack vare systemens höga prestanda och kommer med ökade resurser att kraftigt kunna öka sina marknadsandelar. Tack vare att passersystemen är integrerade med Secure ALL kan också tidsystem, parkeringsystem, lunchsystem och id-kort erbjudas till kunderna och alla användare kan, med ett enda kort med RFID-lösning, identifiera sig i alla system. Secure VISITOR Secure VISITOR är ett av marknadens modernaste besökssystem som är 100 % webbaserat och byggt på.net teknik. Förutom att Secure VISITOR helt ersätter manuellt pappersbaserade besöksloggar och producerar professionella designade besöksbrickor, effektiviseras också mötesbokningarna med smidig webbaserad förhandsregistering av besökare. Secure TIME TracTech Solutions nya produkt inom tidredovisning (Secure TIME) är ett mycket flexibelt tidsystem. Secure TIME vänder sig till företag med omfattande och komplexa tidsprocesser som har behov av ett avancerat tidsystem. Secure TIME använder pekskärmar, biometriska fingeravtrycksläsare, RFID kortläsare, tunna klienter och är byggd som en standardprodukt för svenska multinationella företag. Svenska företag med produktion i andra delar av världen ska kunna sköta all administration av tidredovisning, även i de producerande länderna med Secure TIME tack vare att systemet stödjer flera språk i samma system. Integration till företagets lönesystem är standard. Secure CANTEEN Secure CANTEEN är till för att förenkla och modernisera hanteringen av lunch och andra typer av interna köp hos företag och organisationer. Många företag har i dagsläget ett lunchsystem med papperskuponger eller fasta löneavdrag. Med Secure CANTEEN beställer och betalar personalen lunchen, eller andra varor, via en pekskärm. Secure PARKING Parkeringsplatserna hos större företag i innestäderna ställer krav på administrationen, både i form av parkering som beskattad löneförmån och tillgänglighet av parkeringsplatserna under normal arbetstid. Gymnasiekortet Gymnasiekortet är en komplett säkerhetsplattform för gymnasieskolor eller high schools. Varje elev utrustas med ett RFID baserat ID-kort med elevens foto och namn på. ID-kortet används sedan till de applikationer som ingår i plattformen, Gymnasiekortet. Eleven kan använda kortet till att låna böcker, äta lunch, handla i kafeteria, anmäla närvaro på lektioner, öppna dörrar i passersystemet och få tillgång till datorskåp. Övriga applikationer CampTrac kombinerar ett beröringsfritt access- och betalkort för campingplatser. GateTrac är ett kombinerat system för betalning och inpasseringskontroll av fordon. GateTrac är ett sätt för kommuner att effektivisera olika serviceanläggningar, exempelvis återvinningsstationer. TimeTrac är en prisvärd, modern och lätthanterlig utveckling av stämpelklockan. Skatteverket har, från och med den 1 januari 2007, infört nya regler som kräver att samtliga näringsidkare inom restaurangbranschen har en ständigt aktualiserad personalliggare. TimeTrac tillfredställer dessa nya regler. FieldTrac är TracTech Solutions system för fältpersonal, exempelvis servicetekniker, kontrollanter och hemtjänst. Systemet är en plattform för rapportering från personal på fältet. Personalen skall med hjälp av en mobiltelefon innehållande en RFID-läsare läsa av olika kontrollpunkter, och på så vis säkerställs att personen har varit på plats och vid vilken tidpunkt. För mer information rörande Tractech Solutions produktutbud besök vår hemsida: Telefonnummer: Mailadress: Trachtechnology Årsredovisning

12 affärsidé mål strategier Affärsidé, mål och strategier Bolaget bildas. Förvärv av patentet. Namnbyte till TracTechnology AB. Försäljning av ett antal RFID-lösningar startar, bland annat miljonorder till Kriminalvårdsstyrelsen. Metodpatent på MeatTrac beviljat i Sverige och USA. Nettoomsättning 2,2 Mkr. Affärsidé Koncernens affärsidé är att utveckla och kommersialisera MeatTrac-konceptet och därmed bidra till ökad livsmedelssäkerhet. MeatTrac-konceptet bygger på bolagets metodpatent och identifierade kundbehov. MeatTrac skall möjliggöra lönsam produktionsuppföljning och spårbarhet i köttindustrin, från uppfödning till försäljning. Koncernen skall även applicera sina kunskaper inom RFID-teknologin genom försäljning av TracTech Solutions lösningar inom tids-, passer- och säkerhetssystem. Nyemission och notering på Aktietorget. Första pilotordern på MeatTrac. Nettoomsättning 1,8 Mkr. Riktad nyemission. MeatTrac Breeder i testinstallation. Nettoomsättning 2,3 Mkr. Mål Koncernens mål är att MeatTrac skall etableras som branschstandard inom livsmedelssäkerhet och spårbarhet. Strategi Koncernens strategi är MeatTrac-konceptet skall kommersialiseras genom såväl pilot- och fullskaleinstallationer som samarbetsavtal och licensiering. Koncernen skall även utveckla och kommersialisera andra RFID-tillämpningar inom TracTech Solutions, dels för att tillvarata synergier och snabbare nå positivt resultat och kassaflöde, dels för att upprätthålla kompetens inom koncernen. Finansiella mål Koncernens överordnade finansiella mål är att nå en hög tillväxt med god lönsamhet och positivt kassaflöde. Förvärv av Svenska Tidssystem AB. Kraftigt övertecknad nyemission. Metodpatent beviljat i Ryssland. MeatTrac får genombrott i Ryssland. Svensk köttskandal sätter fokus på livsmedelssäkerhet. Nettoomsättning 9,9 Mkr. Finansiering tryggad för fortsatt utveckling och kommersialisering. Beslut om att ansöka om notering på OMX Small Cap. 12 Trachtechnology Årsredovisning 2007

13 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Mkr om ej annat anges Omsättning 9,9 2,3 1,8 2,2 0,0 Bruttomarginal 42 % 36 % 41 % 54 % - Rörelseresultat -18,0-6,4-3,6-2,4-0,9 Årets resultat -18,4-6,6-3,9-2,5-0,9 Kassaflöde (från löpande verksamh.) -12,9-6,6-1,0-2,6-0,4 Balansomslutning 20,4 11,6 13,7 8,4 5,2 Eget kapital 14,7 4,0 5,9 5,3 4,0 Soliditet 72 % 34 % 43 % 63 % 78 % Antal anställda Medelantal anställda Antal aktier, tusental vid räkenskapsårets utgång vid räkenskapsårets utgång, efter utspädning i genomsnitt under räkenskapsåret Nettoomsättning per aktie, kronor 0,53 0,24 0,23 0,33 0,01 Resultat per aktie, kronor -1,00-0,68-0,50-0,37-0,30 Kassaflöde per aktie, kronor -0,70-0,69-0,14-0,39-0,15 Eget kapital per aktie, kronor 0,71 0,39 0,75 0,79 0,64 Aktiekurs vid årets slut, kronor 4,45 3,85 7, Aktiekurs / eget kapital 629 % 996 % 1 004% - - Marknadsvärde 92,6 39,3 59,5 - - Utdelning per aktie, kronor 0,00* 0,00 0, * Styrelsens förslag. Kommentarer Vid jämförelsen mellan räkenskapsåren skall beaktas att dotterbolaget TracTech Solutions AB förvärvades i början av år 2007 och således endast ingår i räkenskaperna för detta år, att dotterbolaget MeatTrac AB konsoliderats från och med räkenskapsåret 2004, samt att siffrorna för räkenskapsåret 2003 endast omfattar moderbolaget. Antalet aktier för åren 2003 och 2004 har omräknats med hänsyn till 2005 års split. Definitioner Bruttomarginal Bruttoresultatet, dvs nettoomsättning minus kostnad för sålda varor, dividerat med nettoomsättning. Årets resultat Nettoresultat, även resultat efter skatt. Nettomarginal Resultat efter skatt dividerat med nettoomsättning. Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutning, dvs summan av alla tillgångar. Avkastning på eget kapital Nettoresultatet dividerat med genomsnittligt eget kapital, dvs genomsnittet av eget kapital vid årets början och slut. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier. Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal anställda. Nettoomsättning per aktie Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Kassaflöde per aktie, kronor Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. marknadsvärde Aktiekurs multiplicerat med antal aktier. Kurs/eget kapital Aktiekurs dividerat med eget kapital per aktie. Trachtechnology Årsredovisning

14 Förvaltningsberättelse förvaltningsberättelse Inledande information Moderbolagets namn TracTechnology AB (publ), org.nr , har sitt säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Gustavslundsvägen 147, Bromma. Moderbolagets aktiekapital och ägarstruktur TracTechnology AB (publ) hade per totalt aktier, varav A-aktier med ett röstvärde om 10 och B-aktier med ett röstvärde om 1. Aktiekapitalet uppgick till ,16 kronor, med ett kvotvärde om 0,07 kronor per aktie. Efter den nyemission som genomfördes i slutet av februari 2008 uppgick antalet aktier till , varav A-aktier och B-aktier, och aktiekapitalet till ,66 kronor. Bolagets B-aktie handlas sedan den 31 december 2005 på Aktietorget (ticker TRAT B). Bolaget hade per drygt 800 aktieägare. Största ägare i bolaget är bolagets grundare Haakan B. Anderson som privat och via bolag äger 32 procent av kapitalet och 64 procent av rösterna. I den riktade nyemission som genomfördes i slutet av februari 2008 tillkom som ny ägare bland andra Länsförsäkringar i Skåne med aktier motsvarande 4,5 procent av kapitalet och 1,3 procent av rösterna. Koncernstruktur och verksamhet TracTechnologykoncernen arbetar med säkerhetslösningar. Koncernen består av tre bolag med det noterade TracTechnology AB (publ) som moderbolag och två helägda dotterbolag, ansvariga för varsitt affärs-område: MeatTrac AB, , verksamt inom livsmedelssäkerhet och utvecklar och säljer spårbarhetslösningar för köttbranschen. TracTech Solutions AB, , utvecklar och säljer tids-, passer- och säkerhetssystem Räkenskapsåret 2007 Koncernförändringar TracTech Solutions AB (f.d. Svenska Tidssystem AB) förvärvades under januari och konsolidering har skett från den 1 januari Väsentliga händelser Under våren 2007 genomförde bolaget två emissioner, en apportemission i samband med förvärvet av TracTech Solutions AB och en kraftigt övertecknad nyemission i syfte att stärka koncernens finansiella ställning. MeatTrac hade stora framgångar utomlands då metodpatentet avseende trådlös spårbarhet av kött godkändes i Ryssland och ett letter of intent skrevs med rysk grisuppfödare. Utvecklingen av MeatTrac-konceptet tog ett stort steg framåt genom förvärv av produktportföljen Track&Trace från Prevas. Kommersialiseringen inom Sverige fortsatte med pilotprojekt hos slakterier och djuruppfödare. I januari förvärvades Svenska Tidssystem AB, sedermera namnändrat till TracTech Solutions AB. Ett nytt affärsområde samordnades med koncernens befintliga övriga RFID-verksamhet och sälj- och marknadsorganisationen förstärktes kraftigt. TracTech Solutions tog under året ett antal viktiga order, exempelvis Ålands renhållning, GE Healthcare och FrimurareOrden. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 9,9 Mkr jämfört med 2,3 Mkr under 2006, således en ökning med 326 procent inklusive företagsförvärv. Proforma, det vill säga med nuvarande koncernstruktur, uppgick intäkterna under 2006 till 10,8 Mkr, detta belopp inkluderar ett större projekt i Trac- Tech Solutions under våren Bruttomarginalen förbättrades något under året men är fortfarande pressad av ett stort antal viktiga pilotprojekt som förväntas kunna generera större projekt under Nedskrivning av goodwill gjordes med 7,3 Mkr, se nedan. Årets nettoresultat uppgick till -18,4 (-6,6 eller proforma -6,6) Mkr. Jämfört med föregående år har resultatet, i enlighet med tidigare uttryckta målsättningar, belastats av ökade satsningar på utvecklings- och försäljningsresurser. Rörelsegrenar Koncernens verksamhet kan delas in i två väsentliga affärsområden, MeatTrac, som är koncernens strategiska fokus, och TracTech Solutions. Under 2007 har verksamheten inom TracTech Solutions expanderat genom förvärv, medan kommersialiseringen av MeatTrac ännu inte har genererat några väsentliga intäkter. Av detta skäl är den tidigare aviserade redovisningen av rörelsegrenar ej meningsfull. Kassaflöde, likvida medel och extern finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,9 (-6,6) Mkr. Koncernens totala kassaflöde uppgick till 1,2 (-2,9) Mkr. Vid årets utgång uppgick likvida medel till 2,7 (1,5) Mkr. Den externa finansieringen uppgick vid årets slut till 2,3 Mkr, bestående av lån från kreditinstitut. Vid föregående årsskifte uppgick den externa finansieringen till 4,4 Mkr, bestående av lån från kreditinstitut om 2,9 Mkr och en bryggfinansiering om 1,5 Mkr. I samband med förvärvet av TracTech Solutions AB tillkom lån till kreditinstitut om 1,2 Mkr. Under året har lån amorterats med sammanlagt 3,3 Mkr. Eget kapital och antal aktier Under våren genomförde bolaget två emissioner, en apportemission i samband med förvärvet av TracTech Solutions AB och en kraftigt övertecknad nyemission i syfte att stärka koncernens finansiella ställning. Det egna kapitalet vid årets slut uppgick till 14,7 Mkr. Sedan årsskiftet innebär det en ökning om 10,7 Mkr enligt nedanstående tabell, i vilken även förändring av antalet aktier (i miljoner) redovisas. Eget kapital, förändring 2007 Mkr Aktier (milj) Per 1 januari ,0 10,22 Apportemission, januari 7,0 1,34 Nyemission, mars 27,7 9,24 Emissionskostnader -5,9 - Teckningsoptioner 0,3 - Periodens resultat -18,4 - Per 31 december, ,7 20,80 Genomsnittl. antal aktier - 18,49 Aktiekapitalet vid årets slut uppgick till 1,5 Mkr och aktiens kvotvärde var 0,07 kronor. Soliditeten vid årets slut uppgick till 72 procent. Moderbolaget har två optionsprogram, ett från 2006 med teckningsoptioner motsvarande aktier som berättigar till aktieteckning 2009 och ett från årsstämman 2007 med teckningsoptioner motsvarande aktier, varav per årsskiftet hade förvärvats av personalen, som berättigar till aktieteckning Lösenkursen för båda optionsprogrammen uppgår till 10,00 kronor, vilket överstiger genomsnittskursen under perioden, varför utspädning ej har beräknats. Investeringar Investeringarna uppgick till 11,8 (1,3) Mkr, primärt härrörande till förvärvet av Svenska Tidssystem AB, balanserade utvecklingskostnader samt förvärv av vissa rättigheter från Prevas AB. Prövning av nedskrivningsbehov Koncernen har genomfört en kassaflödesvärdering av immateriella tillgångar, ett s.k. impairment test, vilken ledde till en nedskrivning av goodwill hänförlig till förvärvet av Svenska Tidsystem AB om 7,3 Mkr. Tillgångarna, bestående av patent, balanserade utvecklingsutgifter och 14 Trachtechnology Årsredovisning 2007

15 goodwill har fördelats på koncernens kassagenererande enheter Meat Trac och TracTech Solutions. Uppskattade framtida kassaflöden, baserade på finansiella budgetar och prognoser, har nuvärdeberäknats och detta värde har antagits vara verkligt värde. Kassaflöden bortom en sjuårsperiod har ej medtagits i kalkylen. Ett årligt avkastningskrav om 25 procent har använts. I kalkylen har ett antal antaganden gjorts, exempelvis om utfall av pågående affärsförhandlingar, vilka kan komma att behöva korrigeras. Sådana korrigeringar kan innebära att nedskrivningsbehov uppstår. Skattefrågor Vid årets ingång hade koncernen sammanlagda underskottsavdrag om 15,7 Mkr, till vilka årets avdragsgilla underskott, 10,9 Mkr, skall läggas, totalt 26,6 Mkr. Detta motsvarar en uppskjuten skattefordran om 7,4 Mkr. Ingen uppskjuten skattefordran har dock redovisats. Personal Koncernen hade vid årets slut 16 (4) anställda. Medelantalet anställda var 14 (3) personer. Moderbolagets verksamhet under 2007 Moderbolagets omsättning uppgick till 1,4 (0,3) Mkr, inklusive koncernintern debitering om 1,2 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -5,1 (-5,2) Mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till -11,7 (-0,6) Mkr, varav resultat från andelar i dotterbolag -11,5 (-0,4) Mkr. Nettoresultatet uppgick till -16,8 (-5,8) Mkr. Moderbolagets eget kapital uppgick vid årsskiftet till 19,2 (6,9) Mkr, i övrigt se ovan. Patenträttigheterna som MeatTrac bygger på innehas av moderbolaget. Årsstämma 2008 Årsstämma kommer att hållas torsdagen 8 maj Särskild kallelse sker tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret 2007 ej skall lämnas. Bolagsstyrning Styrelsen sammansättning Under året har styrelse bestått av Lars Wedén (tillika styrelsens ordförande), Lars Hjorth, Gerhard Huber, Ingrid Osmundsen, Stefan Sallerfors och Mats Nordström (tillika verkställande direktör). Dessutom har Anders Tormod och Peter Rasztar ingått i styrelsen fram till och med den 19 november 2007 respektive den 20 februari 2008, då de på egen begäran utträdde ur styrelsen. Styrelsearbetet Styrelsen har under 2007 haft 13 protokollförda möten. Uppföljning och utvärdering av koncernens verksamhet och finansiella utveckling samt potentiella förvärv har varit styrelsens huvudfrågor. Kommittéer Vid årsstämman 2007 inrättades en valberedning. Styrelsen har inte utsett någon särskild revisionskommitté. Styrelsens ord-förande har tillsammans med bolagets huvudägare mandat att handlägga frågor som berör VD:s anställnings- och ersättningsvillkor. Ledande befattningshavare Koncernens ledande befattningshavare har under året utgjorts av moderbolagets VD Mats Nordström, TracTech Solutions VD Jenny Spencer och från april finanschefen Krister Moberger, den senare på konsultbasis. Ersättning till ledande befattningshavare Vid årsstämman 2007 antogs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att bolaget skall erbjuda marknadsmässiga ersättningar som möjliggör att rätt personer kan rekryteras och behållas, se vidare not 8.4 Övriga upplysningar Riskanalys Koncernens riskanalys och riskhantering beskrivs i not 3. Immateriella tillgångar Till grund för verksamheten ligger ett metodpatent som är giltigt till år Patentet säkrar upphovsrätten till metoden att spåra köttprodukter med elektronisk hjälp, dvs att med trådlös överföring hålla reda på var köttprodukter och djur (nöt, svin och fågel) befinner sig i realtid. Detta patent är hittills godkänt i USA, Ryssland och Sverige och under patenthandläggning i resten av EU. Patentet förvärvades år 2002 från bolagets grundare och huvudägare Haakan B. Anderson. Enligt överenskommelsen skall en royalty om 0,75 procent av försäljningen av MeatTrac-systemet årligen utbetalas, dock minst USD från och med 2006, till Glenville Consultants Ltd, ett bolag närstående till Haakan B. Anderson. Avtalet kan under vissa förhållanden, exempelvis om Moderbolaget försätts i konkurs, träder i likvidation eller kan antas ha kommit på obestånd, sägas upp i förtid, varvid patentet återgår till Haakan B. Anderson. Under året stärktes MeatTracs produktportfölj ytterligare genom att från Prevas förvärva Track &Trace, en programvara för spårbarhet av kött och grönsaker. I förvärvet ingick även patent och ett antal kundrelationer. Prevas kommer även framöver att tillsammans med MeatTracs personal vidareutveckla MeatTrac. Löpande har koncernen utvecklat system och tillämpningar i anslutning till patentet och övriga RFID-applikationer. Kostnader för detta har aktiverats och redovisas som balanserade utvecklingskostnader. Tvister Såvitt styrelsen känner till pågår eller planeras inga tvister eller rättsprocesser mot koncernen. Väsentliga händelser efter utgången av år 2007 Efter årets utgång beslutade styrelsen att bolaget skall ansöka om notering på OMX Small Cap under TracTechnologys finansiering för kommande 12 månader tryggades i slutet av februari 2008 genom en riktad nyemission om 10 Mkr, vilket efter emissionskostnader tillförde bolaget 9,6 Mkr. Nyemissionen riktade sig till institutionella investerare, varav Länsförsäkringar i Skåne var en. Totalt emitterade bolaget nya aktier av serie B. I februari 2008 avslöjades en stor köttskandal i USA där ton kött återkallas på grund av dålig djurskötsel. Bland annat nämns att bättre dokumenterad hälsohistoria skulle vara till hjälp vid veterinärinspektioner före slakt. Detta kan MeatTrac tillgodose. Händelsen är ytterligare ett tecken som visar på att kraven på livsmedelsäkerhet och moderna lösningar inom spårbarhet kommer att öka. Utsikter inför 2008 Inom affärsområdet MeatTrac ser styrelsen ett stort värde i bolagets metodpatent rörande spårbarhet inom köttproduktion. Målsättningen är att genomföra ytterligare pilotinstallationer, att kommersiellt lansera MeatTrackonceptet hos ledande köttaktörer i Skandinavien samt att fortsätta föra diskussioner med potentiella licenstagare på de amerikanska och ryska marknaderna. För affärsområde TracTech Solutions spår styrelsen en fortsatt ökad omsättning. Trachtechnology Årsredovisning

16 Resultaträkningar 07 Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad 2 Nettoomsättning 5,6 9,9 2,3 1,8 1,4 0,3 - Kostnad för sålda varor -5,7-1,5-1,1-0,2-0,3 - Bruttovinst 4,2 0,8 0,7 1,2 0,0 - Aktiverat arbete för egen räkning 10 1,5 0,9 1, ,2 Övriga externa kostnader 7-6,5-3,9-1,9-4,4-3,5-1,3 Personalkostnader 8-9,3-3,7-3,5-1,8-1,6-1,3 Avskrivningar 10,11-0,6-0,5-0,4-0,1-0,1-0,1 Nedskrivningar 10-7, Rörelsens omkostnader -23,7-8,1-5,8-6,3-5,2-2,7 Rörelseresultat -18,0-6,4-3,6-5,1-5,2-2,5 Finansiella intäkter 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Finansiella kostnader 18-0,5-0,2-0,2-0,3-0,2-0,1 Resultat från andelar i koncernföretag mm ,1-11,5-0,4 - Finansnetto -0,4-0,2-0,3-11,7-0,6-0,1 Resultat före skatt -18,4-6,6-3,9-16,8-5,8-2,6 Skatt Årets resultat -18,4-6,6-3,9-16,8-5,8-2,6 Genomsnittl antal aktier, milj 17 18,5 9,7 7,7 Omsättning/aktie, kronor 0,53 0,24 0,23 Resultat/aktie, kronor -1,00-0,68-0,50 Noterna 1 23 på sidorna utgör en integrerad del av dessa redovisningar. 16 Trachtechnology Årsredovisning 2007

17 kassaflödesanalyser 07 Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod 2, 20 Resultat före skatt -18,4-6,6-3,9-16,8-5,8-2,6 Återläggning av av-/nedskrivning Immateriella anläggningstillgångar 10 7,8 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 Materiella anläggningstillgångar 11 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella anläggningstillgångar ,1 7,3 0,4 - Övriga justeringar 12, 20 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -10,5-6,1-3,4-5,2-5,3-2,5 Förändring av Lager -0,3-0,1 0, Kortfristiga fordringar -0,3-0,2 0,1 0,5-0,2-0,5 Kortfristiga skulder -1,8-0,2 2,3-1,8-0,3 2,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,9-6,6-1,0-6,5-5,8-0,6 Förvärv av Immateriella anläggningstillgångar 10-2,6-1,2-2,4-0,8-0,3-1,1 Materiella anläggningstillgångar 11-0,1-0,1 - -0,1-0,0 - Finansiella anläggningstillgångar ,1-0,7-1,5 Bolagsförvärv, nettoeffekt 20-2,0 - - Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,7-1,3-2,4-3,0-1,0-2,6 Nyemissioner 17 22,2 4,9 4,2 22,2 4,9 4,2 Upptagna lån 18-1,5 3,7-1,5 3,7 Amorterade lån 18-3,4-1,4-1,3-2,2-1,2-0,6 Förändring av koncernlån -9,1-1,7 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18,8 5,0 6,6 10,9 3,5 7,3 Årets kassaflöde 1,2-2,9 3,2 1,4-3,3 4,1 Ingående likvida medel 1,5 4,4 1,2 1,1 4,4 0,3 Årets kassaflöde 1,2-2,9 3,2 1,4-3,3 4,1 Utgående likvida medel 16 2,7 1,5 4,4 2,5 1,1 4,4 Noterna 1 23 på sidorna utgör en integrerad del av dessa redovisningar. Trachtechnology Årsredovisning

18 Balansräkningar Balansräkningar Koncernen Moderbolaget Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT Tecknat, men ej inbetalt kapital , ,2 Immateriella anläggningstillgångar 10 13,9 8,9 8,2 6,7 6,0 5,8 Materiella anläggningstillgångar 11 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Finansiella anläggningstillgångar 12 0,0 0,0 0,0 5,2 3,4 3,1 Anläggningstillgångar 14,0 9,0 8,3 11,9 9,4 8,9 Varulager 13 0,6 0,2 0, Kundfordringar 14 2,6 0,2 0, Fordringar hos koncernföretag 7,3 2,4 0,7 Skatte- och momsfordringar 0,0 0,2 0,4-0,2 0,4 Övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,1 Kortfristiga fordringar 3,1 0,9 0,7 7,5 3,1 1,2 Bankmedel 16 2,7 1,5 4,4 2,5 1,1 4,4 Omsättningstillgångar 6,4 2,6 5,2 10,0 4,2 5,6 S:A TILLGÅNGAR 20,4 11,6 13,7 21,9 13,6 14,7 Noterna 1 23 på sidorna utgör en integrerad del av dessa redovisningar. 18 Trachtechnology Årsredovisning 2007

19 07 Balansräkningar Koncernen Moderbolaget Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT Aktiekapital 1,5 0,7 0,5 1,5 0,7 0,5 Reservfond 12,5 12,5 12,5 Summa bundet eget kapital 14,0 13,2 13,0 Övr tillskjutet kapital/överkursfond 47,5 19,2 14,7 32,8 4,5 - Ansamlad förlust -15,9-9,3-5,4-10,8-5,0-2,4 Årets förlust -18,4-6,6-3,9-16,8-5,8-2,6 Summa fritt eget kapital 5,2-6,3-5,0 Eget kapital 17 14,7 4,0 5,9 19,2 6,9 8,0 Räntebärande skulder 18 2,3 4,4 4,4 1,9 4,1 3,8 Leverantörsskulder 1,0 1,0 1,7 0,4 0,8 1,6 Skulder till närstående 22 0,0 1,2 0,6-1,2 0,5 Skatte- och momsskulder 0,8 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 1,6 0,9 0,9 0,4 0,6 0,7 Ej räntebärande skulder 3,4 3,2 3,4 0,8 2,6 2,9 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 20,4 11,6 13,7 21,9 13,6 14,7 Antal aktier, miljoner 17 20,8 10,2 7,9 Eget kapital/aktie, kronor 0,71 0,39 0,75 Soliditet 72 % 34 % 43 % POSTER INOM LINJEN 21 4,1 3,0 3,0 2,6 1,5 1,5 Noterna 1 23 på sidorna utgör en integrerad del av dessa redovisningar. Trachtechnology Årsredovisning

20 Förändring av eget kapital 07 Förändring av eget kapital Koncernen Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT Aktiekapital Övrigt tillskjutet aktiekapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital per ,3 10,4-2,9-2,5 5,3 Disposition -2,5 2,5 - Fondemission 0,1-0,1 - Nyemissioner 0,1 5,5 5,6 Emissionskostnader -1,1-1,1 Årets resultat -3,9-3,9 Eget kapital per ,5 14,7-5,4-3,9 5,9 Disposition -3,9 3,9 - Nyemissioner 0,2 4,8 5,0 Emissionskostnader -0,3-0,3 Periodens resultat -6,6-6,6 Eget kapital per ,7 19,2-9,3-6,6 4,0 Disposition -6,6 6,6 - Apportemission 0,1 6,9 7,0 Nyemissioner 0,7 27,0 27,7 Emissionskostnader -5,9-5,9 Likvid för teckningsoptioner 0,3 0,3 Periodens resultat -18,4-18,4 Eget kapital per ,5 47,5-15,9-18,4 14,7 Moderbolaget Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT Aktiekapital Reservfond Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital per ,3 8,2 - -0,3-2,1 6,1 Disposition enl stämmobeslut -2,1 2,1 - Fondemission 0,1-0,1 - Nyemissioner 0,1 5,5 5,6 Emissionskostnader -1,1-1,1 Årets resultat -2,6-2,6 Eget kapital per ,5 12,5 - -2,4-2,6 8,0 Disposition enl stämmobeslut -2,6 2,6 - Nyemissioner 0,2 4,8 5,0 Emissionskostnader -0,3-0,3 Periodens resultat -5,8-5,8 Eget kapital per ,7 12,5 4,5-5,0-5,8 6,9 Disposition enl stämmobeslut -5,8 5,8 - Apportemission 0,1 6,9 7,0 Nyemissioner 0,7 27,0 27,7 Emissionskostnader -5,9-5,9 Likvid för teckningsoptioner 0,3 0,3 Periodens resultat -16,8-16,8 Eget kapital per ,5 12,5 32,8-10,8-16,8 19,2 Noterna 1 23 på sidorna utgör en integrerad del av dessa redovisningar. 20 Trachtechnology Årsredovisning 2007

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Nytt samarbetsavtal och fortsatt integration av förvärv Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 2,2 (0,8) Mkr och för halvåret till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007 TracTechnology AB (publ)

Delårsrapport januari september 2007 TracTechnology AB (publ) Delårsrapport januari september 2007 TracTechnology AB (publ) Nytt samarbetsavtal och fortsatt integration av förvärv Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 1,6 (0,1) Mkr och för niomånadersperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké för TracTechnology AB (publ) januari-december 2008. Ny VD och TracTechnology AB:s metodpatent nu godkänt i hela EU

Bokslutskommuniké för TracTechnology AB (publ) januari-december 2008. Ny VD och TracTechnology AB:s metodpatent nu godkänt i hela EU Bokslutskommuniké för TracTechnology AB (publ) januari-december 2008 Ny VD och TracTechnology AB:s metodpatent nu godkänt i hela EU Helåret 2008 Nettoomsättningen uppgick till 10,3 (9,9) Mkr, en ökning

Läs mer

TracTechnology AB (publ)

TracTechnology AB (publ) TracTechnology AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2007 Ökad omsättning och minskad förlust i fjärde kvartalet Genombrott för MeatTrac i Ryssland Köttskandaler sätter fokus på livsmedelssäkerhet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2011

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2011 Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2011 Stor uppmärksamhet för Tractechnology I USA Januari september 2011 Nettoomsättningen uppgick till 6,5 (8,4) Mkr Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DUBBLERAD OMSÄTTNING OCH FÖRSTA KVARTALET MED POSITIVT RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2016 (JANUARI

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Kraftfull omstart genomförd Nye VD:n Anders Brismo tillträdde 2008-09-10. Övertecknad nyemission tillförde bolaget 8,9 MSEK netto. Aqeri offentliggjorde sin hittills största order (MSEK 36,9). Kvartalets

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2010

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2010 Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari september 2010 Internationaliseringen av MeatTrac patentet fortsätter via finansiering av TracTechnology Inc. Januari september 2010 Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari juni 2011

Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari juni 2011 Delårsrapport för TracTechnology AB (publ) januari juni 2011 TracTechnology signerar första licensavtalet samt tecknar en finansieringsgaranti över tre år Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer