Svensk författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:555 Utkom från trycket den 26 juni 2000 utfärdad den 15 juni Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Grunden för Försvarsmaktens verksamhet skall vara förmågan till väpnad strid. 2 Försvarsmakten skall kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var det än kommer ifrån. Hela Sverige skall kunna försvaras. Försvarsmakten skall hävda Sveriges territoriella integritet. Försvarsmakten skall bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att kunna genomföra och lämna stöd till fredsfrämjande operationer och säkerhetsfrämjande samarbete samt kunna lämna stöd till humanitär verksamhet. Försvarsmakten skall bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred genom att kunna samverka med andra myndigheter och kunna ställa resurser till förfogande. 3 Försvarsmakten skall ha den operativa förmåga, de kompetenser och den insatsorganisation som regeringen beslutar. Försvarsmakten skall även upprätthålla den beredskap som regeringen beslutar. Försvarsmaktens beredskap, organisation och planläggning skall medge att Försvarsmaktens förmåga kan anpassas för att motsvara förändrade krav och behov. Försvarsmakten skall genomföra den planläggning och vidta de förberedelser som behövs för att kunna lösa myndighetens uppgifter. 4 Utöver vad som följer av 1 3 skall Försvarsmakten särskilt 1. leda och bedriva den verksamhet som anges i 1 lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, 2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst, 3. leda och samordna signalskyddstjänsten inom totalförsvaret, 4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan signalskyddsverksamhet, 5. i fredstid ansvara för att samla in, bearbeta och lämna Kustbevakningen sjölägesinformation sammanställd för civila behov, 6. stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport, 1

2 SFS 2000: lämna biträde vid svenska förhandlingsinsatser avseende nedrustning, rustningskontroll samt förtroendeskapande och säkerhetsskapande åtgärder, 8. i sin perspektivplanering planera i nära samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och redovisa den i budgetunderlaget, 9. bedriva försvarsupplysning i syfte att stärka försvarsviljan och förtroendet för det militära försvaret, samt 10. medverka i statsceremonier. 5 Försvarsmakten skall biträda Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med krishanteringsuppgifter inom Europeiska unionen. I 16 verksförordningen (1995:1322) finns bestämmelser om medverkan i arbetet inom Europeiska unionen. 6 Försvarsmakten skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Försvarsmakten skall delta i det säkerhetsfrämjande samarbetet i Östersjö-, Arktis- och Barentsområdet i enlighet med verksamhetsplaner, årsprogram och särskilda regeringsbeslut. Försvarsmakten skall biträda Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inom ramen för Sveriges observatörsskap i Västeuropeiska unionen samt Sveriges deltagande i Euro-atlantiska partnerskapsrådet. Miljöaspekter 7 Med beaktande av de krav uppgifterna enligt 2 6 ställer skall Försvarsmakten väga in miljöaspekterna vid sin verksamhet i fred. Information 8 Försvarsmakten skall vid höjd beredskap, i den omfattning som regeringen beslutar, kunna informera regeringen om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder. Försvarsmakten skall vid högsta beredskap hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder. 2 9 Försvarsmakten skall, samtidigt som den lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som Försvarsmakten ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen. Försvarsmakten skall även samtidigt med årsredovisningen lämna en redogörelse för fleråriga finansiella åtaganden i samarbetsprojekt med utländska myndigheter. För varje överenskommelse som ingåtts skall en kopia lämnas in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3 Samverkan 10 Försvarsmakten skall samordna beredskapsplanläggningen och den operativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande planläggning inom övriga delar av totalförsvaret. Försvarsmakten skall tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3 5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) avseende militärt försvar. SFS 2000: Försvarsmakten får ta del av planläggningen för höjd beredskap hos de myndigheter som enligt beredskapsförordningen (1993:242) är beredskapsmyndigheter. 12 Försvarsmakten skall i nära samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för framtida internationella insatser. Försvarsmakten skall ha personal som kan ställas till förfogande för internationella förtroendeskapande och säkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetens ledning 13 Försvarsmakten leds av en chef. Chef för Försvarsmakten är överbefälhavaren. Ställföreträdande chef för Försvarsmakten är ställföreträdande överbefälhavaren. Överbefälhavaren ansvarar för myndighetens verksamhet. Insynsråd 14 Vid Försvarsmakten finns ett råd för insyn i myndigheten. Rådet skall nära följa verksamheten vid myndigheten utom när det gäller den operativa verksamheten, försvarsunderrättelseverksamheten och säkerhetstjänsten. Rådet skall lämna regeringen de synpunkter och förslag som föranleds av arbetet. Redovisningen skall lämnas i samband med att Försvarsmakten lämnar sin årsredovisning. Rådet består av högst nio ledamöter som förordnas av regeringen. Bland dem utser regeringen en ordförande och en vice ordförande. Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra ledamöter begär det. Föredragande i rådet är överbefälhavaren eller, när han har förhinder, ställföreträdande överbefälhavaren. Organisation 15 Försvarsmakten bestämmer sin egen organisation i de delar den inte är reglerad i denna förordning. 16 Försvarsmakten i fred består av de enheter som anges i bilaga 1 till denna förordning (grundorganisation). Försvarsmaktens insatsorganisation utgörs av ledningsförband, operativa insatsförband och nationella skyddsstyrkor. Av 2 förordningen (1999:569) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten följer att Försvarsmakten skall organisera en utlandsstyrka. 3

4 SFS 2000: I Högkvarteret skall det ingå enheter för strategiledning, krigsförbandsledning, grundorganisationsledning, underrättelse- och säkerhetstjänst, personal, juridik, internrevision, säkerhetsinspektion. I säkerhetsinspektionen skall representanter för Försvarets materielverk ingå. Rikshemvärnschefen är i sin egenskap av hemvärnets främste företrädare direkt underställd myndighetens ledning. 18 I Operativa insatsledningen skall det ingå en operationsledning samt ett armétaktiskt, ett marintaktiskt och ett flygtaktiskt kommando. Cheferna för de taktiska kommandona är tillika generalinspektörer för armén, marinen respektive flygvapnet och är som sådana direkt underställda myndighetens ledning. 19 Under överbefälhavaren leder Operativa insatsledningen operationer och andra insatser. Inom Operativa insatsledningen leder de taktiska kommandona den taktiska verksamheten. 20 Under överbefälhavaren leder militärdistrikten den territoriella verksamheten inom Försvarsmakten. Militärdistrikten skall samverka med länsstyrelser, kommuner, landsting och andra samhällsorgan inom militärdistriktet för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar, dels en samordnad användning av militära och civila resurser. Militärdistrikten skall även stödja och utbilda hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer. 21 Varje militärdistrikt omfattar de län som anges nedan. Södra militärdistriktet: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län Mellersta militärdistriktet: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län Gotlands militärdistrikt: Gotlands län Norra militärdistriktet: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Under höjd beredskap får Försvarsmakten besluta om tillfälliga ändringar i indelningen i militärdistrikt I Försvarsmakten finns en direktion. I direktionen skall överbefälhavaren, ställföreträdande överbefälhavaren, cheferna för strategiledningen, krigsförbandsledningen, grundorganisationsledningen och personalenheten, chefsjuristen samt chefen för Operativa insatsledningen ingå. Överbefälhavaren får bestämma att även andra befattningshavare, inom eller utom myndigheten, skall ingå i direktionen.

5 23 Myndighetens direktion skall särskilt behandla ärenden som kan föranleda framställning till regeringen eller som annars är av stor vikt eller har principiell betydelse. SFS 2000:555 Generalläkarens tillsynsansvar 24 Generalläkaren ansvarar för tillsynen över miljöskyddet, hälso- och sjukvården samt djurhälsovården, djursjukvården och djurskyddet m.m. inom Försvarsmakten. I denna funktion får generalläkaren meddela interna föreskrifter för myndigheten för efterlevnaden av gällande bestämmelser inom området. När generalläkaren utövar sin tillsynsfunktion, är generalläkaren inte underställd överbefälhavaren. Verksförordningens tillämpning 25 Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarsmakten med undantag av 4, 5 andra stycket, och 17, 19 första stycket samt 20, 22, 30 och Överbefälhavaren får bestämma att föreskrifter får beslutas även av ställföreträdande överbefälhavaren och chefen för en enhet i Högkvarteret. Personalföreträdare 26 Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Försvarsmakten. Bestämmelserna i 6 är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden. Vid höjd beredskap tillämpas inte personalföreträdarförordningen på Försvarsmakten. Personalansvarsnämnden 27 Försvarsmaktens personalansvarsnämnd består av överbefälhavaren, chefsjuristen och personaldirektören i Högkvarteret, personalföreträdarna och av de chefer som överbefälhavaren utser. Överbefälhavaren eller den överbefälhavaren sätter i sitt ställe är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. 28 I ärenden som gäller disciplinansvar, avstängning, avskedande, uppsägning eller anställningens upphörande på grund av sjukdom bestämmer ordföranden om ett förfarande inför nämnden skall inledas. Ordföranden får avskriva ett ärende, om det är uppenbart att ärendet inte skall leda till någon åtgärd från nämndens sida. Har nämnden beslutat att avstänga någon från arbetet och är det på grund av ändrade förhållanden uppenbart att beslutet inte längre bör gälla, får ordföranden ensam besluta i frågan. Beslut som har fattats enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. 5

6 SFS 2000:555 Utlämnande av allmänna handlingar 29 Frågor om att till en enskild lämna ut handlingar som förvaras hos Försvarsmakten prövas inom den organisationsenhet vid myndigheten som förvarar handlingarna. I tveksamma fall eller om sökanden begär att frågan hänskjuts till myndigheten, skall prövningen göras av chefen för organisationsenheten eller, i fråga om handling som förvaras i Högkvarteret, av den chef för enhet som överbefälhavaren bestämmer. Chefen för en organisationsenhet får hänskjuta frågan om prövning till överbefälhavaren eller till den chef för enhet i Högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer. Skadeståndsärenden 30 Försvarsmakten får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i samma förordning gäller för Försvarsmakten i ärenden om reglering av personskada. Vissa andra ersättningsfrågor 31 Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd för skador på egendom som tillhör personal i Försvarsmakten som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig utbildning, om skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena. 32 Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd för skador på fiskefartyg och fiskeredskap samt ersättning för förlorade inkomster i samband med sådana skador, om skadan har föranletts av militär verksamhet. 33 Försvarsmakten får besluta om ersättning för bärgning eller annat tillvaratagande av egendom som tillhör eller brukas av myndigheten eller som är av utländskt militärt ursprung. Anställningar och placeringar 34 Regeringen beslutar om anställning som överbefälhavare och ställföreträdande överbefälhavare. Regeringen beslutar om anställning av militär tjänsteman som generallöjtnant, viceamiral, generalmajor eller konteramiral med placering på befattning som chef för Högkvarterets enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst. 35 Regeringen beslutar efter anmälan av Försvarsmakten, utöver vad som följer av 34, om anställning av militär tjänsteman som generallöjtnant eller viceamiral och generalmajor eller konteramiral samt av civil tjänsteman som chefsjurist. Efter anmälan av Försvarsmakten beslutar regeringen om placering på befattning som anges i bilaga 2 till denna förordning. 6

7 Övriga anställningar och placeringar på befattningar beslutas av Försvarsmakten. SFS 2000: För att tillgodose det militära försvarets behov av högre chefer skall Försvarsmakten planera för högst 17 chefer med tjänstegraden generalmajor eller konteramiral. Endast om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten göra en anmälan om anställning som innebär att antalet blir större. Dessa skäl skall framgå av anmälningen. Försvarsmakten får anställa högst 190 personer med tjänstegraderna brigadgeneral eller flottiljamiral och överste eller kommendör, varav högst 30 av dessa med tjänstegraden brigadgeneral eller flottiljamiral. 37 I fråga om anställning i Försvarsmakten av militär tjänsteman tillämpas inte 6 anställningsförordningen (1994:373). Föreskriftsrätt 38 Försvarsmakten får meddela föreskrifter för Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarets forskningsanstalt och Kustbevakningen för den del av deras verksamhet som under höjd beredskap skall bedrivas av Försvarsmakten. 39 Försvarsmakten får meddela övriga statliga myndigheter föreskrifter i fråga om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret. Överklagande 40 Försvarsmaktens beslut enligt får inte överklagas. Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2000, då förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten skall upphöra att gälla. På regeringens vägnar BJÖRN VON SYDOW Maj Johansson (Försvarsdepartementet) 7

8 SFS 2000:555 Bilaga 1 Organisationsenheter i Försvarsmakten (grundorganisationen) Benämning Lokalisering Anmärkning LEDNING Högkvarteret (HKV) Operativa insatsledningen (OPIL) Södra militärdistriktet (MD S) Mellersta militärdistriktet (MD M) Stockholm Försvarets krigsspelscentrum (FKSC), Stockholm Göteborg Strängnäs Södra skånska gruppen i Lund/ Revinge Skånska dragongruppen i Hässleholm Blekingegruppen i Karlskrona Hallandsgruppen i Halmstad Kalmargruppen i Kalmar Kronobergsgruppen i Växjö Norra Smålandsgruppen i Eksjö Älvsborgsgruppen i Borås Göteborgsgruppen i Göteborg Skaraborgsgruppen i Skövde Bohus-Dalsgruppen i Uddevalla/Skredsvik Livgrenadjärgruppen i Linköping Södertörnsgruppen i Haninge Livregementets grenadjärgrupp i Örebro Södermanlandsgruppen i Strängnäs Värmlandsgruppen i Kristinehamn Livgardesgruppen i Upplands- Bro/Kungsängen Västmanlandsgruppen i Västerås Upplandsgruppen i Uppsala Dalregementsgruppen i Falun Gävleborgsgruppen i Gävle 8

9 Benämning Lokalisering Anmärkning Boden Norra militärdistriktet (MD N) Gotlands militärdistrikt (MD G) Visby Härnösandsgruppen i Härnösand Jämtlandsgruppen i Östersund Västernorrlandsgruppen i Sollefteå Västerbottensgruppen i Umeå Norrbottensgruppen i Boden Norrbottens gränsjägargrupp i Kalix Lapplandsjägargruppen i Kiruna Gotlandsgruppen i Visby SFS 2000:555 FÖRBAND Livgardet (LG) Upplands-Bro/ Kungsängen Jämtlands fältjägarregemente Östersund (I 5) Norrbottens regemente Boden (I 19) Livregementets husarer (K 3) Norrlands dragonregemente (K 4) Skaraborgs regemente (P 4) Södra skånska regementet (P 7) Södermanlands regemente (P 10) Gotlands regemente (P 18) Artilleriregementet (A 9) Gotlands luftvärnskår (Lv 2) Luftvärnsregementet (Lv 6) Karlsborg Arvidsjaur Skövde Lund/ Revingehed Strängnäs Visby Norrlands trängbataljon, Östersund Norrlands artilleribataljon, Boden Norrlands luftvärnsbataljon, Boden Norrlands ingenjörbataljon, Boden Norrlands signalbataljon, Boden Fallskärmsjägarskolan (FJS) Kristinehamn Artilleriets stridsskola (ArtSS) Visby Halmstad Luftvärnets stridsskola (LvSS) 9

10 SFS 2000:555 Benämning Lokalisering Anmärkning Eksjö Fältarbetsskolan (FarbS) Göta ingenjörregemente (Ing 2) Upplands regemente (S 1) Göta trängregemente (T 2) Första ubåtsflottiljen (1. ubflj) Andra ytstridsflottiljen (2. ysflj) Tredje ytstridsflottiljen (3. ysflj) Fjärde minkrigsflottiljen (4. minkriflj) Vaxholms amfibieregemente (Amf 1) Karlskrona kustartilleriregemente och Andra kustartilleribrigaden (KA 2) Gotlands kustartilleriregemente (KA 3) Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) Sydkustens marinbas (MarinB S) Ostkustens marinbas (MarinB O) Jämtlands flygflottilj (F 4) Skaraborgs flygflottilj (F 7) Skånska flygflottiljen (F 10) Upplands flygflottilj (F 16) Blekinge flygflottilj (F 17) Norrbottens flygflottilj (F 21) Enköping Skövde Haninge/ Berga Haninge/ Berga Karlskrona Haninge/ Berga Vaxholm Karlskrona Fårösund Göteborg Karlskrona Haninge Östersund Lidköping/ Såtenäs Ängelholm Uppsala Ronneby Luleå Ledningsskolan (LedS) Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) Verksamhet i Haninge/Berga och Karlskrona Verksamhet i Haninge/Berga och Karlskrona Flygskolan (FlygS) 10

11 Benämning Lokalisering Anmärkning Försvarsmaktens helikopterflottilj (Hkpflj) Svea helikopterbataljon (2. hkpbat) Östgöta helikopterbataljon (4. hkpbat) Södra underhållsregementet (Uhreg S) Mellersta underhållsregementet (Uhreg M) Norra underhållsregementet (Uhreg N) Muskö örlogsvarv (ÖVM) Försvarsmaktens flygverkstäder (FMF) Linköping/ Malmen Haninge/ Berga Linköping/ Malmen Kristianstad Strängnäs Boden Haninge/ Muskö Uppsala Norrlands helikopterskvadron (1. hkpskv) Boden Verksamhet i Haninge/Berga, Ronneby/Kallinge och Göteborg/Säve Underhållsfunktion Gotland SFS 2000:555 SKOLOR OCH CENTRUM M.M. Militärhögskolan Karlberg (MHS K) Militärhögskolan Halmstad (MHS H) Militärhögskolan Östersund (MHS Ö) Markstridsskolan (MSS) Arméns tekniska skola (ATS) Örlogsskolorna (ÖS) Amfibiestridsskolan (AmfSS) Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20) Solna Halmstad Östersund Skövde Östersund Haninge/ Berga Vaxholm Uppsala Verksamhet i Skövde, Motala/ Kvarn och Boden Motorskolan (MotorS) Verksamhet i Haninge/Berga och Karlskrona Flygvapnets flygbefälsskola (FBS) Flygvapnets stridsledningsoch luftbevakningsskola (StrilS) 11

12 SFS 2000:555 Benämning Lokalisering Anmärkning Hemvärnets stridsskola (HvSS) Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet (SWEDINT) Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) Försvarsmaktens rekryteringscentrum (RekryC) Försvarsmaktens underhållscentrum (FMUhC) Försvarsmaktens sjukvårdscentrum (FSC) Flygmedicincentrum (FMC) Försvarsmusikcentrum (FöMusC) Redovisningsavdelning Bergslagen (RAB) Militära servicekontoret (MSK) Salem/ Vällinge Halmstad Eksjö Umeå Södertälje/ Almnäs Uppsala Stockholm Karlstad Hammarö Stockholm Strängnäs Örebro Stockholm Försvarsmaktens bas- och underhållsskola (BasUhS) Informationsteknologiskolan (ITS) Flygtekniska skolan (FTS) Flygtrafiktjänstskolan (FFL) Väderskolan (VädS) Försvarets tolkskola (TolkS) 12

13 Bilaga 2 Befattningar i Försvarsmakten för vilka regeringen beslutar placering efter anmälan av myndigheten Högkvarteret: Chef för enheten för strategiledning Chef för enheten för krigsförbandsledning Chef för enheten för grundorganisationsledning Chef för enheten för personal Chef för enheten för internrevision Generalläkare Rikshemvärnschef Operativa insatsledningen: Chef för Operativa insatsledningen Chef för operationsledning Chef för taktiskt kommando Övriga nationella organisationsenheter: Chef för militärdistrikt Internationella befattningar: Försvarsattaché Chef för den svenska övervakningskontingenten i Korea då befattningen bemannas med yrkesofficer Militär rådgivare vid Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna Militär rådgivare vid Sveriges ständiga delegation vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Militär rådgivare vid Europeiska unionens rådssekretariat Militär rådgivare vid Västeuropeiska unionens militära stab SFS 2000:555 13

14 Fakta Info Direkt, tel Elanders Gotab, Stockholm 2000

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:906 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 16 november 2000. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2004:1369 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 21 december 2004. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2016:424 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 1999:570 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2003:804 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2002:1097 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2005:823 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 17 november 2005. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2007:1266 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Försvarsmakten redovisar regelbundet återkommande i DÅR, kvartal och ÅR utvecklingen av omstruktureringen i bilaga 2.

Försvarsmakten redovisar regelbundet återkommande i DÅR, kvartal och ÅR utvecklingen av omstruktureringen i bilaga 2. Sida 1 (41) LEVA-VIDARE-KALKYLER 1 UPPDRAGET Försvarsmakten lämnar härmed redovisning av levavidarekalkyler med utfall för perioden 1999-2003 samt redovisning av besparingar i sig enligt regleringsbrevet

Läs mer

Yrkesväxling för Försvarsmaktens anställda en möjlighet för kommuner, kommunförbund, kommunalförbund och kommunala bolag.

Yrkesväxling för Försvarsmaktens anställda en möjlighet för kommuner, kommunförbund, kommunalförbund och kommunala bolag. Yrkesväxling för Försvarsmaktens anställda en möjlighet för kommuner, kommunförbund, kommunalförbund och kommunala bolag. 1 Yrkesväxling för Försvarsmaktens anställda - en möjlighet för kommuner, kommunförbund,

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2015

FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2015 FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2015 Resultatredovisning, resultat- och balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys samt noter Denna årsredovisning, utom såvitt avser hemliga bilagor, publiceras

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Äntligen blir vi i takt med tiden

Äntligen blir vi i takt med tiden FÖRSVARSPROPOSITIONEN INFORMATION OM FÖRSVARSMAKTENS FRAMTID ÖB om försvarspropositionen: Äntligen blir vi i takt med tiden Försvarspropositionen är på rätt väg. Vi lämnar invasionsförsvaret bakom oss

Läs mer

Myndighetsförordning (2007:515)

Myndighetsförordning (2007:515) Bilaga 2 163 Myndighetsförordning (2007:515) Förordningens tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse

Läs mer

Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar

Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar Version 2014-09-26 (utlagd på SFHM:s hemsida) Sida 1 (6) Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar 1. Kamratföreningar (*= aktuell anslutning till SMKR) Namn Antal Säte Ansluten Stöds av A 7 Kamratförening*

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Innehåll. Inledning...2. Världen är förändrad...4. Verksamhetsidé och vision...6. Insatsorganisation...16. Internationell verksamhet...18. Armén...

Innehåll. Inledning...2. Världen är förändrad...4. Verksamhetsidé och vision...6. Insatsorganisation...16. Internationell verksamhet...18. Armén... Innehåll Inledning...2 Världen är förändrad...4 Verksamhetsidé och vision...6 Organisation...12 Militärstrategisk inriktning...14 Insatsorganisation...16 Internationell verksamhet...18 Armén...22 Hemvärnet...26

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor 2014-10-09 :2 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Joakim Bloom, joakim.bloom@mil.se Missiv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med länsstyrelseinstruktion; SFS 2002:864 Utkom från trycket den 3 december 2002 utfärdad den 21 november 2002. Regeringen föreskriver följande. Länsstyrelsens ansvar

Läs mer

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringsbeslut 3 2010-01-14 Fö2009/1354 /MIL (Slutligt) Försvarsdepartementet Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringens beslut Regeringen beslutar att

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Arbetsordning för Finansinspektionen

Arbetsordning för Finansinspektionen I N T E R N T R E G E L V E R K Gäller från: 2015-05-18 FI Dnr 15-6817 Dokumentägare: Chefsjuristen (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501); SFS 2012:401 Utkom från trycket den 15 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Regeringen föreskriver i fråga om lönegarantiförordningen

Läs mer

F Ö R S V A R S M A K T E N S Å R S R E D O V I S N I N G

F Ö R S V A R S M A K T E N S Å R S R E D O V I S N I N G INNEHÅLLSFÖRTECKNING Överbefälhavarens kommentar...4 Om redovisningen...7 Utgångspunkter...7 Redovisningens sammanhang...8 Försvarsmaktens uppgifter m m...9 Försvarsmaktens huvuduppgifter...9 Krav på operativ

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Bilaga FÖRSVARSMAKTENS OMSTRUKTURERING. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008

Bilaga FÖRSVARSMAKTENS OMSTRUKTURERING. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008 Bilaga 2 FÖRSVARSMAKTENS OMSTRUKTURERING Försvarsmakten Årsredovisning 2008 2009-02-20 23 386:51656 Sida 1 Innehållsförteckning REDOVISNING GRUNDORGANISATIONEN (RB 08 NR 17)... 2 SAMVERKAN MED LÄNSSTYRELSER

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Datum Besparingar i sig Besparingar i sig visar redovisat anslagsutfall per förband och år under perioden

Datum Besparingar i sig Besparingar i sig visar redovisat anslagsutfall per förband och år under perioden HÖGKVARTERET Datum 2005-02-22 Underbilaga 2.6 till Sida 1 (36) ORTS- OCH FÖRBANDSVIS REDOVISNING AV BESPARINGEN I SIG VID VARJE NEDLÄGGNING 1 Uppdraget Försvarsmakten lämnar härmed avslutande redovisning

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

SFS 1999:335. Transportmyndigheterna får föreskriva att en klass skall vara indelad i underavdelningar.

SFS 1999:335. Transportmyndigheterna får föreskriva att en klass skall vara indelad i underavdelningar. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods; SFS 1999:335 Utkom från trycket den 8 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svenska katthem sorterade efter landskap

Svenska katthem sorterade efter landskap FAKTABLAD Vårgårda 2014-11-26 Svenska katthem sorterade efter landskap SKÅNE Djurens vänner Malmö http://www.djurskyddetlandskrona.se Djurhemmet Tassebo, Helsingborg http://www.djurhemmet-tassebo.se Djurskyddet

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) tl1r"lt1,~,\ i Remiss REGERING SKANS LI ET 2015-06-26 N"2015/5036/PlJB Näringsdepartementet Lantmäteriet lnk. 2015 07-0 2 'rf:: OnrL... ZcJ5/~1.9.f.t.. Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning

Läs mer

MARINEN för säkerhet och fred

MARINEN för säkerhet och fred MARINEN för säkerhet och fred GEMENSAMMA HAV & SKÄRGÅRD Havet länkar samman människor och förser oss med försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via Östersjön extrem viktig där 90

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2008:390 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritesspråk ersätter de två tidigare minoritetsspråkslagarna - lagen (1999:1175) om rätt att använda

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Världen har förändrats

Världen har förändrats FAKTA OM 2006-2007 Innehåll Världen har förändrats....................... 2 Verksamhetsidé och vision.................... 4 Organisation................................ 6 Militärstrategisk inriktning.....................

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2002:13 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

NTFs undersökning av barnsäkerhet i taxi 2002

NTFs undersökning av barnsäkerhet i taxi 2002 NTFs undersökning av säkerhet i taxi 2002 NTF-förbund Kommun företag Bilskydd finns, resan genomförs Bilskydd saknas, resan genomförs inte Barn 1 Bilskydd Montering Barn 2 Bilskydd Montering Kommentar

Läs mer

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10)

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Bilaga 7 Justitieombudsmannen, Riksrevisionen, Högsta domstolen, Svea hovrätt Miljööverdomstolen, Nacka tingsrätt Fastighetsdomstolen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

F Ö R S V A R S M A K T E N LIVGARDET KOMMENDANTEN I STOCKHOLM

F Ö R S V A R S M A K T E N LIVGARDET KOMMENDANTEN I STOCKHOLM F Ö R S V A R S M A K T E N LIVGARDET KOMMENDANTEN I STOCKHOLM Datum 2012-12-20 Garn beteckning Februari 2013 01 Fre 3&4 Sjöstridsflottiljen 1215 02 Lör 3&4 Sjöstridsflottiljen 1209 Mynttorget 1215 03

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER

REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER Sida 1(6) REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER Avveckling ortvis, blandade förbandstyper Kristianstad 2000-07-01 2001-05-31 Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Sanering

Läs mer

Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS)

Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS) FÖRSVARSMAKTEN Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS) Försvarsmaktens ledningsorganisation förändrad från 130115 FÖRSVARSMAKTENS ORGANISATION 2012 ÖVERBEFÄLHAVAREN GENERALDIREKTÖREN

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER Försvarsmakten Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 - Personaltabeller Tabell 1 Yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare - antal och personalutgifter Yrkesofficerare

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633); SFS 2014:1150 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet; SFS 1999:130 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:2 Utkom från trycket 2012-06-29 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.; utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (1967:531) om

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:97

Regeringens proposition 1999/2000:97 Regeringens proposition 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Prop. 1999/2000:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16 2014-11-28 FM2014-10386:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Förband/Bataljon Förkortnining OrgE Telefon Försvarsmaktens HR-centrum FM HRC Centrum Försvarsmaktens underrättelse- och säkefmundsäkc

Förband/Bataljon Förkortnining OrgE Telefon Försvarsmaktens HR-centrum FM HRC Centrum Försvarsmaktens underrättelse- och säkefmundsäkc Förband/Bataljon Förkortnining OrgE Telefon Försvarsmaktens HR-centrum FM HRC Centrum 08-514 390 00 Försvarsmaktens underrättelse- och säkefmundsäkc Centrum 018-19 60 00 Försvarsmedicincentrum FömedC Centrum

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2006:2 Utkom från trycket 2006-02-16 Försvarsmaktens interna bestämmelser om IT-säkerhet; beslutade den 9 februari 2006. Försvarsmakten föreskriver följande. 1

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2007:491 Utkom från trycket den 18 juni 2007 Omtryck utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer