Uppsala Universitet Teologiska institutionen Hösten Forskningsprogram för Nya testamentets exegetik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Universitet Teologiska institutionen Hösten 2009. Forskningsprogram för Nya testamentets exegetik"

Transkript

1 Uppsala Universitet Teologiska institutionen Hösten 2009 Forskningsprogram för Nya testamentets exegetik 1

2 2

3 Inledning Det här forskningsprogrammet består av tre delar. Den första delen utgörs av en reflektion över exegetikämnets identitet. Den reflektionen har gjorts tillsammans med forskarkollegerna inom ämnet Gamla testamentets exegetik. Därefter följer en redovisning av vilken forskning som har bedrivits inom ämnet Nya testamentets exegetik under de senaste tio åren vid Uppsala Universitet och var ämnet forskningsmässigt befinner sig idag. Dessa båda delar är tänkta som en presentation av olika förutsättningar för de strategier som sedan formuleras i den tredje delen. Exegetikens identitet Att exegetiken, eller bibelvetenskapen, är en egen akademisk disciplin beror på det enorma inflytande som Bibeln har haft och har i Sverige och globalt. Den spelar en grundläggande roll i all judisk och kristen religionsutövning och har därigenom också kommit att påverka t.ex. lagstiftning, sociala normer och kultur i de samhällen som präglats av dessa religioner. Exegetikens uppgift är att studera olika aspekter av de bibliska texterna, såsom deras bakgrund, form, betydelse, reception och verkan. I uppgiften ingår också hermeneutisk reflektion över vad det innebär att tolka bibeltext. Utgångspunkten är texterna på originalspråket. Exegetiken växte fram som vetenskaplig disciplin under och 1800-talet. I kristna och judiska sammanhang hade de bibliska texterna under århundraden betraktats som religiösa urkunder och tolkats utifrån mottagarnas andliga och existentiella behov men också utifrån olika religiösa och politiska aktörers maktintressen. Delvis i opposition mot en sådan starkt mottagarorienterad läsning kom den tidiga exegetiken att framhålla texternas historiska karaktär. Som historiska dokument kunde de studeras på ett vetenskapligt sätt med hjälp av historisk-kritiska metoder. Därmed hamnade grundtexten i fokus. Perspektivet var företrädesvis diakront, och särskilt intresse riktades mot texternas bakgrund och tillkomst och mot de historiska förhållanden som texterna relaterade till. Etableringen av exegetiken som vetenskaplig disciplin genererade också en intensiv hermeneutisk debatt. Den tidiga exegetikens starka betoning av historiska frågeställningar kan alltså delvis förstås som en reaktion mot etablerade religiösa läsningar. Men den historiska inriktningen kunde också motiveras utifrån ett kristet eller judiskt perspektiv. Om de bibliska texterna uppfattades som vittnesbörd om Guds handlande i historien, måste rimligen texternas ursprungliga betydelse och den bakomliggande historien vara av stort intresse. Detta förhållande lär också ha bidragit till att den framväxande exegetiken fick en utpräglat historisk inriktning. Det diakrona historisk-kritiska studiet dominerade stort inom exegetiken fram till mitten av 1900-talet, då det kom att kompletteras med olika typer av synkrona analyser, mer eller mindre inspirerade av tidens strukturalistiska tänkande. En del av dem var inriktade mot grundtext och originalspråk och behöll därmed den historiska inriktningen. Andra tog fasta på mer allmänmänskliga tankestrukturer och lämnade det historiskt partikulära. I samband med denna nyorientering inom exegetiken tilltog åter den hermeneutiska debatten. Sedan och 1980-talet har allt mer uppmärksamhet kommit att ägnas åt själva bibeltolkningen och dess verkan. Det gäller inte minst receptionen av texterna i nutiden. Denna utveckling torde delvis ha att göra med den moderna hermeneutikens ökade betoning av det tolkande subjektets roll i tolkningsprocessen, men den har 3

4 antagligen också gynnats av poststrukturalismens avvisande av möjligheten att nå exakt och systematiskt uppbyggd kunskap om människan och historien. Det kan också hända att en mer varierad reception av de bibliska texterna i ett sekulariserat samhällsklimat har bidragit till att öka intresset för detta forskningsfält. Denna mottagarorienterade forskning har kommit att bli ett viktigt komplement till mer produktionseller textorienterade studier. Bland annat har den bidragit med att sätta fokus på maktaspekter i samband med texternas såväl produktion som reception. Hur relaterar då exegetiken till andra akademiska discipliner? Vad är dess särart? Vilka är dess speciella ansvarsområden? I centrum för det exegetiska studiet står de bibliska texterna på originalspråket. Det innebär inte att de skulle vara exegetikens enda legitima forskningsobjekt men väl att det exegetiska studiet alltid på ett eller annat sätt relaterar till dessa texter. Inom exegetiken studeras t.ex. endast historia som kan ge bakgrundsinformation för förståelsen av de bibliska texterna eller de skeenden som beskrivs i dem. För att ta ett annat exempel: om man inom exegetiken studerar reception av bibliska texter, görs det för att på ett eller annat sätt belysa texterna eller deras tolkning i ett visst sammanhang, medan en religionssociolog snarare skulle studera receptionen för att belysa sociala förhållanden i en viss samhällelig kontext. Eftersom studiet av Israels historia och den tidigaste kyrkans historia i så hög grad sammanhänger med studiet av de bibliska texterna, har dessa historiska forskningsfält kommit att hamna inom exegetiken. Utifrån ovanstående skulle man kunna säga att den akademiska exegetiken i allmänhet har kommit att få tre ansvarsområden: 1. Studiet av de bibliska texterna, deras bakgrund, form och betydelse. 2. Studiet av Israels historia och den tidigaste kyrkans historia. 3. Studiet av bibeltolkning och dess verkan i historia och nutid. Hur dessa ansvarsområden avgränsas mot andra discipliner är inte alltid helt klart. Hör t.ex. studiet av det tidiga etthundratalets kristna texter och historia hemma inom exegetiken eller inom kyrkohistorien och den systematiska teologin? Eller var går gränsen mellan exegetik och religionshistoria då det gäller det judiska folkets religiösa historia? När är reception av bibeltext en exegetisk angelägenhet snarare än en systematisk-teologisk eller religionssociologisk? Gränserna mellan de olika akademiska disciplinerna är alltid något oklara. Utöver de vanliga exegetiska ansvarsområdena har på senare år även patristisk forskning legat inom exegetiken på Teologiska fakulteten i Uppsala. Det beror på att Anders Ekenberg väsentligen har varit knuten till forskningsämnet Nya testamentets exegetik. Vad kan då exegetiken bidra med till en teologisk fakultet? Först och främst kan den naturligtvis bidra med ämneskunskaper inom sina ansvarsområden, vilket bland annat innefattar kunskaper om framväxten av judisk och kristen religion och om de bibliska skrifternas karaktär och betydelse i olika sammanhang, kunskaper som torde vara av grundläggande betydelse för flertalet andra ämnen vid fakulteten. På det metodiska planet kan den bidra med välutvecklade metoder för texttolkning och litterär analys samt en praktiskt förankrad hermeneutisk reflektion. Dessutom rymmer den kvalificerade språkkunskaper, särskilt i de klassiska språken. Även dessa bidrag borde kunna vara av vikt för flertalet ämnen vid fakulteten. 4

5 Vilken nytta kan exegetiken i sin tur dra av andra ämnen vid en teologisk fakultet? Ifråga om ämneskunskaper kan man hämta viktig bakgrundsinformation om t.ex. Främre orientens religioner från religionshistorien. Vid studiet av senare reception av bibliska texter kan man hämta bakgrundsinformation även från ämnen som kyrkohistoria, systematisk teologi och religionssociologi. Ifråga om metoder kan exegetiken utan tvekan dra nytta av samtliga ämnen vid teologisk fakultet, eftersom man utöver språk- och litteraturvetenskapliga metoder i viss mån också använder t.ex. beteendevetenskapliga, historiska och systematiska metoder. För vetenskapsteoretisk och hermeneutisk reflektion kan man ha gott stöd av religionsfilosofin. Exegetiken och de andra ämnena vid teologisk fakultet borde således kunna vara till stor nytta för varandra och ömsesidigt kunna stödja och berika varandra. Tidigare och pågående forskning Här följer en kortfattad och allmän beskrivning av den forskning som har bedrivits under de senaste tio åren inom ämnet Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet och en kort redovisning av forskarkollegiet under samma tid. Beskrivningen av forskningen har organiserats efter de tre exegetiska ansvarsområdena som nämndes ovan. Studiet av Israels historia och den tidigaste kyrkans historia En tydligt historisk frågeställning har Thomas Kazens avhandling Jesus and Purity Halakhah. Was Jesus Indifferent to Impurity? (2002). Det finns en hel del pågående forskning med idéhistorisk inriktning, som också kan föras hit. Kazen genomför t.ex. för närvarande undersökningar kring föreställningarna om människosonen i äldsta kristen tid. Nämnas kan också Jonas Holmstrands pågående riksbanksfinansierade projekt om trosbegreppet i äldsta kristen tid, ett projekt som planeras resultera i en två vetenskapliga artiklar och en monografi Idéhistoriskt inriktat var också Stefan Nordensons avhandlingsprojekt kring logosteologins bakgrund i Johannesevangeliet och hos Paulus, ett projekt som tillfälligt avbrutits. Cecilia Wasséns pågående forskning om våld inom den apokalyptiska litteraturen som finansieras av Nathan Söderblom-Sällskapet handlar om våldets funktion i Uppenbarelseboken och judiska pseudepigrafer. Även Mathias Sånglöfs avhandlingsprojekt kan tas upp här. I det jämförs föreställningarna om Anden i den johanneiska traditionen och i den paulinska, och utifrån den jämförelsen görs sedan reflektioner kring relationen mellan de två traditionerna. Studiet av de bibliska texterna, deras bakgrund, form och betydelse Inom denna forskning kan man urskilja två olika inriktningar: 1. forskning som diskuterar texterna utifrån deras idéhistoriska bakgrund och sammanhang; 2. forskning som diskuterar texterna utifrån deras språkliga och litterära egenskaper. Gränsen mellan de två inriktningarna är inte skarp. Till den förra typen kan man räkna Anders Gerdmars avhandling Rethinking the Judaism-Hellenism Dichotomy. A Historiographical Case Study of Second Peter and Jude från Hit hör också t.ex. en artikel av Jonas Holmstrand om den gammaltestamentliga bakgrunden till Fil 3:2 (2004), en artikel av Kari Syreeni om 5

6 relationen mellan Bergspredikan och läran om de två vägarna (2005) samt en artikel av Thomas Kazen om berättelsen om den barmhärtige samariern mot bakgrund av judiska renhetsföreskrifter (2006). Kanske bör också ett par artiklar av Kari Syreeni om evangelierna (och i synnerhet Johannesevangeliet) som uttryck för bearbetning av sorg över Jesu död ( ) nämnas här. Vidare publicerade Cecilia Wassén en artikel som analyserar berättelsen om Jesus och den blödarsjuka kvinnan utifrån judiska renhetslagar i Dödahavsrullarna (2008) samt artiklar om änglar och demoner (2008) och om bruket av famlilje-metaforer i Dödahavsrullarna (2009). En studie över Paulus syn på änglar och kvinnor i 1 Kor i ljuset av Dödahasvrullarna kommer ut nästa år i samlingvolym från en konferens i Wien. Till den senare typen av textorienterad forskning hör Jonas Holmstrands avhandling om övergångsmarkörer i Paulusbreven (Markers and Meaning in Paul. An Analysis of 1 Thessalonians, Philippians and Galatians, 1997), Sven Hillerts avhandling Limited and Universal Salvation. A Text-Oriented and Hermeneutical Study of Two Perspectives in Paul (1999) och Mikael Isacsons avhandling To Each Their Own Letter. Structure, Themes, and Rhetorical Strategies in the Letters of Ignatius of Antioch (2004), vilka alla använder sig av en likartad textlingvistisk metod, som för övrigt också inspirerat Jörgen Magnusson i hans religionshistoriska avhandling Rethinking the Gospel of Truth. A Study of its eastern Valentinian setting (2006). Samma metodiska grepp använde också Jonas Holmstrand i en artikel om Första Johannesbrevets karaktär, en artikel som tillkom och publicerades inom ramen för ett större nordiskt samarbetsprojekt kring tidig kristen parenes (Early Christian Paraenesis in Context, 2004). Ett annat metodiskt grepp men fortfarande med inriktning mot textens språkliga och litterära egenskaper använder Håkan Bengtsson sig av i sin avhandling What s in a Name? A Study of Sobriquets in the Pesharim (2000). En sådan inriktning får nog också tillskrivas ett par artiklar av Syreeni från , vilka behandlar den symboliska funktionen hos Jesu kroppslighet i Johannesevangeliet respektive hos Petrus i Matteusevangeliet. Här bör också nämnas att Lis Carlander för närvarande söker medel för ett doktorandprojekt kring olika språkliga och retoriska aspekter på dialogerna i Johannesevangeliet. Utöver dessa mer renodlade forskningsprojekt har även en del textorienterade arbeten av mer allmän karaktär gjorts, arbeten som i praktiken inbegripit en hel del forskning kom Tord Fornberg med andra delen av sin kommentar till Matteusevangeliet i serien Kommentar till Nya testamentet kom hans bok Det trovärdiga vittnet. En bok om Nya testamentet. I läroboken Jesus och de första kristna (red. D. Mitternacht och A. Runesson), som kom 2006, medverkade bl.a. Håkan Bengtsson, Jonas Holmstrand, Thomas Kazen, Hanna Stenström, Kari Syreeni och Cecilia Wassén gjorde Jonas Holmstrand och Lina Sjöberg en nyöversättning av Brevet till Diognetos. Året därefter, 2008, publicerade Jonas Holmstrand också en översättning till svenska av den lilla koptiska texten Paulus bön, som inleder Nag Hammadi codex I ( Codex Jung ). Dessuom har både Cecilia Wassén och Tord Fornberg översatt flera texter för en nyöversättning av Dödahavsrullarna på svenska (red. M.Winninge) som skall publiceras under Studiet av bibeltolkning och dess verkan i historia och nutid Under de senaste tio åren har forskningsämnet Nya testamentets exegetik också varit engagerat i en hel del forskningsprojekt som på olika sätt har varit inriktade mot reception av bibeltext. Flera av projekten har genomförts i samarbete med forskare från andra forskningsämnen. Även inom denna forskning kan man urskilja olika 6

7 inriktningar, nämligen mot: 1. forskningshistoria; 2. exegetisk metod, allmän tolkningsteori och forskningsetik; 3. Bibeln och skönlitteratur; 4. Bibelns roll i religionsdialogen; 5. reception i den tidiga kyrkan. Ett arbete av det första slaget är Hanna Stenströms avhandling, The Book of Revelation: A Vision of the Ultimate Liberation or the Ultimate Backlash? A study in 20th century interpretations of Rev 14:1-5, with special emphasis on feminist exegesis (1999). Stenström har sedan dess också skrivit artiklar med forskningshistorisk inriktning, t.ex. en om Lydia Wahlströms bruk av forskning kring Bibeln och den tidiga kyrkan. På det här fältet har vi också en hel del pågående forskning. Anders Gerdmar och Håkan Bengtsson arbetar sedan början av 2000-talet med ett HSFRfinansierat projekt om antisemitiska inslag i den exegetiska forskningshistorien, främst under första hälften av 1900-talet. I anslutning till projektet har redan flera artiklar publicerats. Ett annat pågående projekt är Åsa Mikas avhandlingsarbete kring begreppet kärlekspatriarkat som omdebatterad analysterm i den nytestamentliga forskningen för att beskriva förhållanden i den tidiga kristna rörelsen. På samma tema har också Kari Syreeni skrivit en artikel (2003). Dessutom har Hanna Stenström artiklar på gång om bruket av bibelargument och exegetiska argument i svensk debatten om prästvigning av kvinnor 1958 och om nordisk exegetik på 1900-talet, nu och i framtiden. Forskning av den andra typen har resulterat i fem sex artiklar av Kari Syreeni, där han på ett mer allmänt sätt behandlar exegetisk metod och tolkningsteori. Några av dem är från slutet av 90-talet och framställer hans hermeneutiska trevärldsmodell. I andra, senare artiklar reflekterar han kring förhållandet mellan kyrklig och akademisk bibeltolkning. Till denna typ av forskning hör också ett pågående forskningsprojekt som Hanna Stenström för närvarande är sysselsatt med kring etiska dimensioner i den exegetiska praktiken. Hanna Stenström är numera anställd som forskare vid Enheten för forskning och kultur i Svenska kyrkan men deltar kontinuerligt i högra seminariet. Ett projekt av det tredje slaget var det tvärvetenskapliga projekt som Kari Syreeni och Stefan Klint var engagerade i kring millenieskiftet. Projektet, som var finansierat av HSFR, benämndes Bibeln och den svenska 1900-talslitteraturen och genomfördes i samarbete med en gammaltestamentlig exeget (Lina Sjöberg), tre litteraturvetare och fyra forskare från ämnet tros- och livsåskådningsvetenskap. Projektet resulterade bl.a. i antologin Speglingar. Svensk 1900-talslitteratur i möte med biblisk tradition (red. S. Klint och K. Syreeni), som kom 2001, och Stefan Klints avhandling Romanen och evangeliet. Former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa (2001). Ytterligare ett projekt med inriktning mot Bibeln och skönlitteraturen var Mattias Huss avhandlingsarbete om hur kenosisföreställningar hos Paulus och framför allt i Johannesevangeliet har influerat Fjodor Dostojevskijs författarskap. Arbetet resulterade i avhandlingen Vetekornets väg: utblottelse hos Dostojevskij och i romanen Bröderna Karamazov, vilken kom Nämnas i det här sammanhanget kan också att Nya testamentets exegetik under flera år ingick tillsammans med litteraturvetenskapen och tros- och livsåskådningsvetenskapen vid Uppsala Universitet i det samarbete kring tolkningsfrågor som har kallats Engelska parkens tolkningsforum. Forskning av det fjärde slaget har bedrivits av Tord Fornberg, som under den senaste tioårsperioden har skrivit ett tjugotal artiklar som alla på olika sätt rör Bibelns roll i religionsdialogen. En del av dessa finns samlade i artikelsamlingen The Bible in a World of Many Faiths från

8 Den femte och sista typen forskning representeras av en artikel av Kari Syreeni kring tidig reception av Paulustradition (2006). Som framgår av ovanstående presentation av tidigare och pågående forskning har forskningsämnet Nya testamentets exegetik i Uppsala under de senaste tio åren bedrivit och bedriver en ganska omfattande forskningsverksamhet, som spänner över samtliga av exegetikens tre ansvarsområden. Under den här perioden har ämnet haft tre fleråriga externfinansierade projekt, ett historieorienterat och två receptionsorienterade. Vidare kan man notera att den historieorienterade forskningen har förstärkts de senaste åren, delvis på bekostnad av det textorienterade studiet, även om det fortfarande bedrivs aktiv forskning också på det fältet. Det är också märkbart att intresset för den johanneiska traditionen har tilltagit. Inom den receptionsorienterade forskningen är det framför allt inriktningarna mot forskningshistoria, Bibeln och skönlitteraturen och Bibelns roll i religionsdialogen som har varit starka. Ifråga om internationellt samarbete har ämnet alltså deltagit i ett stort nordiskt samarbetsprojekt. Därutöver har gemensamma seminarier hållits med kolleger i Åbo och Helsingfors upprepade gånger. Vidare har enskilda forskare regelbundet deltagit i såväl nordiska som stora internationella konferenser i Nya testamentets exegetik. Forskarkollegiet Under de senaste tio åren har de forskande lärarna inom ämnet Nya testamentets exegetik vid Teologiska institutionen i stort sett varit professor Kari Syreeni, docent Anders Ekenberg, docent Tord Fornberg, universitetslektor Jonas Holmstrand, universitetslektor Hanna Stenström och universitetslektor Cecilia Wassén. Därutöver har Håkan Bengtsson haft flera olika uppdrag vid institutionen, och Anders Gerdmar har under några år varit knuten till institutionen som externfinansierad forskare. Doktorander under denna tid har varit Hanna Stenström, Sven Hillert, Anders Gerdmar, Håkan Bengtsson, Thomas Kazen, Mikael Isacson, Petter Sundelius, Mattias Huss, Stefan Nordenson, Åsa Mika och Mathias Sånglöf. Därutöver finns ett antal personer som i olika omfattning har deltagit i högre seminariet, bland andra universitetslektor Mikael Winninge, universitetslektor James Starr, professor Lars Hartman och professor Edvin Larsson. För flera av de forskande lärarna har anställnings- och tjänstgöringsformerna varierat under den aktuella tiden. Tord Fornberg var t.ex. tjänstledig under drygt tre år kring millenieskiftet och Jonas Holmstrand tjänstgjorde vid Göteborgs universitet under ett par år i slutet av 90-talet. Tord Fornberg, Anders Ekenberg och Jonas Holmstrand har också haft uppdrag som prefekt eller studierektor under den aktuella tiden, och Jonas Holmstrand hade under cirka tre år dessutom ett tjugoprocentigt förordnande centralt på Universitetet. Omfattningen av Hanna Stenströms tjänstgöring har varierat. Under våren och sommaren 2007 lämnade Håkan Bengtsson, Anders Ekenberg, Hanna Stenström och Kari Syreeni sina anställningar vid institutionen. Dessutom gick Tord Fornberg i halvtidspension vid samma tid. Sedan hösten 2008 innehar Cecilia Wassén ett vikariat som universitetslektor vid institutionen. Hon tjänstgjorde under flera år på Wilfrid Laurier University i Waterloo, Kanada efter avlagd doktorsexamen vid McMaster University (avhandlingen Women in the Damascus Document är publicerad av Brill, 2005). Aktiva doktorander är för närvarande Åsa Mika och Mathias Sånglöf. Till våren 2010 kommer ytterligare en doktorand i Nya testamentets exegetik att antas. 8

9 Strategier inför framtiden Mot bakgrund av reflektionerna kring ämnets identitet och redovisningen av tidigare och pågående forskning har vi lagt upp följande strategier för framtiden. Strategierna presenteras under tre olika rubriker: Organisation och resurser, profilering och utbildning på forskarnivå. Under varje rubrik görs först några inledande kommentarer. Sedan listas i punktform de konkreta åtgärder som vi planerar. Organisation och resurser Antalet aktiva i högre seminariet i Nya testamentets exegetik har sjunkit påtagligt på senare år. Orsakerna till det är flera. Thamreformen, som genomfördes 1997/98, har medfört en kontinuerlig minskning av antalet forskarstuderande i ämnet. Vid ungefär samma tid halverades dessutom antalet anställda lärare i ämnet på institutionen. Dessutom delades seminariet i ett postdoktoralt seminarium och ett doktorandseminarium. Det senare kom att uppfattas som i första hand den forskarutbildningsansvariga professorns angelägenhet. Till detta kommer att flera av lärarna fick tidsödande prefekt- och studierektorsuppdrag och delvis ersattes av vikarier med deltidsförordnanden av olika omfattning. För att åter öka aktiviteten i forskningsverksamheten och bryta isoleringen planerar vi att vidta följande åtgärder: 1. Satsa offensivare på att få till stånd fler och gärna större forskningsprojekt i ämnet. Om vi kunde öka antalet externfinansierade forskningsprojekt, skulle vi kunna knyta fler personer till både forsknings- och undervisningsverksamheten. Ett ideal vore att ytterligare ett par forskare/lärare kunde knytas till dessa verksamheter och att alla växlade mellan perioder med mer forskning och perioder med mer undervisning. Fler större gemensamma projekt skulle också ge en bas för forskningen i ämnet, stärka samarbetet inom forskningen och bidra till att utveckla ett gemensamt ansvarstagande för verksamheten. 2. Öka samarbetet kring projektansökningar. För att få till stånd fler och större gemensamma forskningsprojekt skulle vi i betydligt större utsträckning än hittills behöva hjälpas åt att ta fram riktigt bra ansökningar, både för små, individuella projekt och för större, gemensamma projekt. En del av seminarieverksamheten borde användas till att dela erfarenheter med varandra, kläcka goda idéer och slipa på bra ansökningstexter. 3. Arbeta mer aktivt med att rekrytera doktorander och ge dem bättre stöd i deras arbete med att skriva forskningsbeskrivningar och söka finansiering. Vi bör vara mer uppmärksamma på intresserade och engagerade studenter med forskarbegåvning och uppmuntra dem på olika sätt att gå vidare, t.ex. genom att inbjuda dem till högre seminariet och låta dem få ta del i den verksamheten på ett aktivt sätt. Vidare kan vi mer aktivt försöka få med doktorander i större gemensamma forskningsprojekt samt ge dem bättre handledning och återkoppling i arbetet med att skriva forskningsbeskrivningar. Vi kan också hjälpa dem genom att övervaka olika möjligheter till finansiering. 4. Hjälpa nydisputerade till fortsatt forsknings- och undervisningsverksamhet. Det kan t.ex. ske genom att planera in dem i gemensamma forskningsprojekt, informera dem om olika möjligheter till projektfinansiering och vikariat samt stödja dem i författandet av projektbeskrivningar. 9

10 5. Frigöra mer effektiv forskningstid för de undervisande lärarna genom en bättre undervisningsplanering. Ett mål skulle kunna vara att i möjligaste mån se till att alla lärare har första modulen på hösten eller sista modulen på våren undervisningsfri. 6. Etablera en fastare forskningsgemenskap med nytestamentliga forskare på andra högskolor och universitet i vår region. Under de senaste åren har vi träffat forskare från Umeå Universitet, Teologiska högskolan i Stockholm, Johannelunds teologiska högskola och i viss mån Örebro teologiska högskola en gång per termin under en så kallad studiedag, på vilken vi har diskuterat gemensamma angelägenheter ifråga om forskning och haft gemensamma seminarier. I vår skall vi pröva att istället träffas ungefär en gång per månad för ett dubbelseminarium. I anslutning till seminarierna anordnas postseminarier. Dessa seminarier har hittills syftat till att öka den kritiska massan, etablera samarbete kring forskningsprojekt och hjälpa doktorander och doktorandaspiranter att få ett bredare kontaktnät och bättre projektbeskrivningar. Detta samarbete skulle vi vilja utveckla och formalisera genom samarbetsavtal med berörda högskolor och universitet. I så fall skulle forskarna från dem på ett annat sätt kunna få in verksamheten i sin tjänstgöring, eventuellt kunna utverka mer medel för doktorandstöd och eventuellt kunna ta mer aktiv del i utbildningen på forskarnivå hos oss. Vi bör också överväga om denna forskningsgemenskap bör utvidgas ytterligare med t.ex. Linköpings universitet. 7. Åter slå ihop det postdoktorala seminariet och doktorandseminariet. Den kritiska massan är för liten för två seminarieserier. Dessutom vinner både doktorander och etablerade forskare på att ha gemensamma seminarier. Doktoranderna blir mindre beroende av handledarens och deras synpunkter, och de etablerade forskarna har nytta av att nya ögon och tankebanor kommer in i seminariet. 8. Få fler att känna sig delaktiga i och ta ansvar för seminarieverksamheten och utbildningen på forskarnivå. Det skulle kunna ske genom att alla i seminariet turas om att ha olika roller på seminarierna (ordförande, opponent, respondent, aktiv medlem, föredragande o.s.v.). Eventuellt skulle också en modell för samtal och reflektion kring utförandet av dessa olika roller kunna utvecklas. Det vore också bra om alla disputerade lärare har uppdrag som handledare inom utbildningen på forskarnivå. 9. Öka samarbetet inom forskarkollegiet kring forskningsbevakning och internationella kontakter. Det kan t.ex. handla om att gemensamt planera deltagande i konferenser, så att vi som grupp täcker in de fält som är av intresse för oss, att efter deltagande rapportera till varandra och att dela med oss av kontakter som knutits. Det kan också handla om att hjälpas åt att övervaka nya publikationer genom att tipsa, redovisa och diskutera nya böcker och artiklar. Detta skulle med fördel kunna ske i anslutning till utbildningen på forskarnivå. 10. Hjälpas åt för att bättre kunna nå ut med vår forskning internationellt. Vi skulle t.ex. kunna ha gemensamma strategier för var och hur vi publicerar oss, var och hur vi lägger fram papers och föreläser o.s.v. Men vi skulle också kunna hjälpas åt att anordna konferenser med internationella gäster i anslutning till våra forskningsprojekt. Detta bör tänkas in redan i planeringen av projekten. I det här sammanhanget finns också anledning att tänka igenom hur vi skulle kunna utnyttja SALT bättre. 10

11 11. Använda Svenska exegetiska sällskapet och Svensk exegetisk årsbok till att stärka nytestamentligt forskningsutbyte och forskningssamarbete på såväl nationell som internationell nivå. Genom omvandlingen av Uppsala exegetiska sällskap till Svenska exegetiska sällskapet kan vi förhoppningsvis förbättra rekryteringen av nya medlemmar till sällskapet samt ge de exegetiska dagarna större genomslag. Förhoppningsvis kan på så sätt även intresset för Svensk exegetisk årsbok höjas. 12. Ta initiativ till fler samnordiska projekt. Vi har redan goda kontakter inom Norden. Men vi skulle utnyttja dessa bättre genom att t.ex. söka pengar för gemensamma arrangemang hos NordForsk. I planeringen av nya projekt bör dessa kontakter (och andra internationella kontakter) tänkas in redan från början. Under Kari Syreenis tid som professor vid institutionen etablerades kontakt och ett fortgående utbyte med universiteten i Helsingfors och Åbo. Vi bör överväga hur vi bäst följer upp detta utbyte framöver. 13. Verka för ett ökat gästforskarutbyte. Det gäller utbyte åt båda hållen, både att få hit lämpliga gästforskare och att själva försöka komma iväg som gästforskare till lämpliga platser. Även detta är något som bör övervägas redan i planeringen av nya projekt. 14. Knyta närmare kontakt med Svenska bibelsällskapet. Det vore önskvärt att etablera ett närmare samarbete, så att vi i större utsträckning än hittills kunde ta del i varandras verksamheter och ta vara på varandras resurser. 15. Ta fler initiativ till samarbete med andra forskningsämnen inom och utom fakulteten. Det kan ske t.ex. genom att vi anordnar fler gemensamma seminarier med andra ämnen, att vi oftare bjuder in gäster från andra ämnen till våra seminarier eller att vi tar initiativ till ämnesöverskridande forskningsprojekt. 16. Öka samarbetet inom forskarkollegiet kring tredje uppgiften. Här skulle man i större utsträckning än hittills kunna agera som grupp, t.ex. genom att gemensamt planera verksamhet av detta slag och åtminstone ibland hjälpas åt med föredrag, debattartiklar, populärvetenskapliga artiklar o.s.v. På så sätt skulle vi också kunna bli mer offensiva på det här fältet. Profilering Hitintills har det nytestamentliga forskarkollegiet i Uppsala inte fattat beslut om en gemensam forskningsprofil, utan forskningens inriktning har fått bestämmas av de enskilda forskarnas och doktorandaspiranternas intressen från tid till tid. Även så utvecklas med tiden i viss mån en profil t.ex. genom att medlemmarna i kollegiet inspirerar varandra samt genom att doktorandaspiranter med liknande intressen som de etablerade forskarna söker sig hit för att få god handledning på det tänkta området. Dessutom påverkas naturligtvis doktorandaspiranterna av den tilltänkta handledarens tankar och idéer. Ändå kan man konstatera då man läser redovisningen av tidigare och pågående forskning ovan att forskningen inom ämnet hittills har varit tämligen brokig. Därför tror vi att det kunde vara klokt att i högre grad än hittills profilera forskningen i Nya testamentets exegetik vid fakulteten. Det kan dock finnas skäl att inte styra forskningens inriktning alltför hårt. Det vore olyckligt om riktigt goda och lovande forskningsprojekt inte kunde realiseras i Sverige bara för att projektet inte tillräckligt lätt kunde inordnas i en viss forskningsprofil, eller om vi skulle tvingas avböja erbjudanden om medverkan i internationella projekt av samma skäl. En profil 11

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Utvärdering av utbildning i orientaliska och afrikanska språk samt Mellanösternkunskap vid svenska universitet

Utvärdering av utbildning i orientaliska och afrikanska språk samt Mellanösternkunskap vid svenska universitet Utvärdering av utbildning i orientaliska och afrikanska språk samt Mellanösternkunskap vid svenska universitet Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt 1 PM Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt Mia Liinason mia.liinason@genus.lu.se Nationella sekretariatet för Genusforskning, Göteborgs universitet GENUSFORSKNINGENS

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

ATT FORSKA I DET FÖRDOLDA

ATT FORSKA I DET FÖRDOLDA ATT FORSKA I DET FÖRDOLDA drömmar och vardag bland skuggdoktorander Paul P. Agnidakis Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET Slutrapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild Rapport 2009:9 R Granskning av utbildningarna inom arkeologi Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Mellan retorik och praktik

Mellan retorik och praktik Mellan retorik och praktik En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994 Edmund Knutas Doktorsavhandlingar inom

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Den forskande läraren med ansvar för yrkets kunskapsbildning

Den forskande läraren med ansvar för yrkets kunskapsbildning forskning om undervisning och lärande 2September 2009 Den forskande läraren med ansvar för yrkets kunskapsbildning Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet Ingrid Carlgren/Annika Lilja/ Eva

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Att vara lärare bilder ur två traditioner

Att vara lärare bilder ur två traditioner UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 2, 33-56 Att vara lärare bilder ur två traditioner Kerstin Skog-Östlin I debatten om skolan förekommer två termer som inte särskilt ofta problematiseras utan mest

Läs mer

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer