Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen"

Transkript

1 Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen Detta dokument beskriver fusionen mellan Investmentaktiebolaget Latour (publ) ( Latour, Koncernen eller Bolaget ) och SäkI AB (publ) ( SäkI ). Det fullständiga informationsdokumentet består av flera delar detta dokument, Latours årsredovisningar för räkenskapsåren 2008, 2009 och 2010 samt SäkIs årsredovisningar för räkenskapsåren 2008, 2009 och För att erhålla Latours och SäkIs årsredovisningar, och därigenom tillsammans med detta dokument erhålla det fullständiga informationsdokumentet avseende fusionen, hänvisas till bolagens webbplatser respektive Handlingarna kan även kostnadsfritt beställas från Latour på telefon +46 (0) eller från SäkI på telefon +46 (0) eller laddas ner från SEB Enskildas webbplats

2 Viktig information Med Latour avses Investmentaktiebolaget Latour (publ), organisationsnummer , eller den koncern vari Latour är moderbolag, beroende på sammanhanget. Med SäkI avses SäkI AB (publ), organisationsnummer , eller den koncern vari SäkI är moderbolag, beroende på sammanhanget. Med det Nya Latour avses det sammanslagna bolaget som blir resultatet av fusionen mellan Latour och SäkI. Detta dokument har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2b kap 2 och 4 lagen om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i dokumentet är riktiga eller fullständiga. Svensk lag skall tillämpas på innehållet i detta dokument. Tvist i anledning av innehållet i dokumentet skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Förutom vad som anges under Det sammanslagna bolaget i avsnittet Proformaredovisning, under Kompletterande information om Latour i avsnittet Finansiell information, under Kompletterande information om SäkI i avsnittet Finansiell information, under Revisorernas yttrande över fusionsplan samt i de årsredovisningar med revisionsberättelser som införlivats genom hänvisning har ingen information i detta informationsdokument granskats eller reviderats av Latours eller SäkIs revisorer. Dokumentet är tillgängligt på Latours huvudkontor och Latours webbplats på SäkIs huvudkontor och SäkIs webbplats samt på SEB:s webbplats Detta dokument har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse att versionerna inte överensstämmer skall den svenska versionen ha företräde. SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB Enskilda ) är finansiell rådgivare till såväl Latour som SäkI i samband med den föreslagna fusionen. SEB Enskilda och Handelsbanken Capital Markets har lämnat värderingsutlåtanden beträffande utbytesrelationen till Latours respektive SäkIs styrelse. Inga Latour-aktier har registrerats och kommer inte heller att registreras enligt den amerikanska Securities Act från 1933 i gällande lydelse ( Securities Act ) eller därtill hörande relevanta värdepapperslagar och bestämmelser i någon stat eller annan jurisdiktion i USA. Varken U.S Securities and Exchange Commission eller motsvarande myndighet på delstatsnivå har godkänt Latour-aktier eller fastställt om detta dokument är korrekt eller fullständigt. Varje påstående om motsatsen kan vara ett brott i USA. Latour-aktier kommer att erbjudas innehavare med hemvist i USA endast när detta är förenligt med undantag från registreringskraven i Securities Act. Latour-aktier får inte erbjudas eller avyttras i USA förutom när detta är förenligt med undantag från Securities Act eller genom en transaktion som inte omfattas av kraven på registrering enligt Securities Act. Den föreslagna fusionen omfattar värdepapper i ett annat land än USA. Fusionen omfattas av andra regler för offentliggörande av information än de regler som gäller i USA. Finansiell information som ingår i detta dokument har upprättats i enlighet med svensk standard och kan inte jämföras med finansiell informationen från amerikanska bolag. Det kan vara svårt att genomdriva rättigheter och krav enligt amerikanska federala värdepapperslagar eftersom emittenten är hemmahörande i ett annat land än USA och samtliga eller några av emittentens anställda och styrelsemedlemmar har hemvist i ett annat land än USA. Det är inte säkert att en amerikansk domstol är behörig att pröva en stämningsansökan om brott mot amerikanska värdepapperslagar som är riktad mot ett utländskt bolag eller dess styrelseledamöter. Det kan vara svårt att förmå ett utländskt bolag och dess närstående bolag att acceptera en dom från en amerikansk domstol. Detta dokument innehåller framtidsinriktad information som är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive sådana risker och osäkerhetsfaktorer som avser förväntade fördelar med anledning av den föreslagna fusionen. Faktorer som kan medverka till att Latours verkliga resultat eller utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från de faktorer som beskrivs i detta dokument innefattar, men är inte begränsade till, oförmåga att framgångsrikt integrera verksamheterna i Latour och SäkI eller att utnyttja synergier från en sådan integration och de ekonomiska förhållandena inom de branscher där Latour och SäkI är verksamma samt oförmåga att erhålla nödvändiga myndighetsgodkännanden eller för att få sådana godkännanden på rimliga villkor. Även om Latour och SäkI anser att de förväntningar som återspeglas i sådana framåtriktade uttalanden är rimliga, lämnas inte någon garanti att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Därför kan, som en följd av olika faktorer, resultaten skilja sig väsentligt från vad som anges i den framtidsinriktade informationen. Detta dokument innebär inte att Latour och SäkI har åtagit sig att revidera framåtriktad information, utöver vad som krävs enligt tillämplig lag eller tillämpliga börsregler om och när omständigheter inträffar som leder till en ändring i förhållande till då denna information lämnades. Fusionen i korthet Latour och SäkI går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion med Latour som övertagande bolag För varje aktie i SäkI erhålls 0,57 aktier av serie B i Latour, det vill säga aktieägare i SäkI får 57 nya aktier av serie B i Latour för varje 100 innehavda aktier i SäkI Årsstämmor i Latour och SäkI där beslut kommer att fattas om fusionen äger rum den 12 maj 2011 respektive den 9 maj 2011 Fusionen beräknas vara genomförd tidigast i början av juli 2011 II Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

3 Innehåll 1. Sammanfattning 2 Fusionen i korthet 2 Det sammanslagna bolaget i korthet 3 Riskfaktorer 5 2. Riskfaktorer 6 3. Fusionen 10 Bakgrund och motiv 10 Styrelsernas ansvar 11 Metod för fastställande av utbytesrelation 12 Uttalande från styrelsen i Latour 13 Uttalande från styrelsen i SäkI 14 Godkännande och verkställande av fusionen 15 Fusionsvillkor och anvisningar 16 Vad händer med dina aktier? 19 Fairness Opinion från SEB Enskilda 20 Fairness Opinion från Handelsbanken Capital Markets Det sammanslagna bolaget 24 Affärsidé 24 Översikt av portföljbolagen 25 Proforma ägarstruktur 33 Styrelse, ledning och revisorer 34 Proformaredovisning 35 Övrig finansiell information för det sammanslagna bolaget Kompletterande information om Latour 41 Verksamhetsbeskrivning 41 Historik 43 Finansiell information 45 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 50 Kapitalstruktur och annan finansiell information 55 Aktiekapital och aktieägare 61 Information om Latours nuvarande ledning, styrelse och revisorer 64 Legala frågor och övrig kompletterande information 69 Bolagsordning Kompletterande information om SäkI 73 Verksamhetsbeskrivning 73 Finansiell information 74 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 77 Information om Säkls nuvarande ledning, styrelse och revisorer Övrigt 81 Skattefrågor i Sverige 81 Övrigt 83 Adresser Fusionsplan 85 Fusionsplan 85 Revisorernas yttrande över fusionsplan enligt 23 kap 11 aktiebolagslagen (2005:551) 89 I n f o rmat i o n t i l l a k t i e äg a r n a i I n v estmen ta k t i ebol age t L ato u r (p u b l ) o ch SäkI A B (p u b l ) av seen de fusi o n m el l a n bol agen 1

4 Sammanfat tning Sammanfattning Sammanfattningen skall ses som en introduktion till informationsdokumentet. Varje beslut om att investera i Bolaget skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i informationsdokumentet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av informationsdokumentet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av informationsdokumentet. Styrelserna för Latour och SäkI offentliggjorde den 17 mars 2011 ett samgående mellan bolagen. Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet i en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Latour som övertagande bolag absorberar SäkI. Utbytesförhållandet innebär att 100 aktier i SäkI berättigar till 57 nya aktier av serie B i Latour. Fusionen i korthet Bakgrund och motiv Större transparens i ägandet Latour och SäkI har ägande i huvudsakligen samma bolag, däribland ASSA ABLOY, Fagerhult, Loomis, Niscayah och Securitas. Samtidigt är ägarstrukturen i Latour och SäkI i stor utsträckning densamma och bolagen har en gemensam syn på att skapa aktieägarvärde genom att aktivt bidra till utvecklingen av sina respektive portföljbolag. SäkI uppstod under 1997 genom att bolaget delades ut till aktieägarna i Latour enligt Lex Asea. Uppdelningen föranleddes av skattelagstiftningens krav på en diversifierad portfölj, vilket inte längre utgör en relevant begränsning eftersom övriga innehav har vuxit i antal och värde. Samgåendet mellan Latour och SäkI genomförs bland annat för att förenkla och koncentrera ägarstrukturen i bolagen och göra den mer transparent mot marknaden. Latours största ägare, Gustaf Douglas med familj och bolag, är även största aktieägare i SäkI. Genom samgåendet undviks eventuella risker för intressekonflikter i samband med transaktioner eller nya investeringar i potentiella portföljbolag. Fusionen leder samtidigt till att ägandet koncentreras i ett antal nyckelinnehav, vilket skapar större transparens mot aktiemarknaden och tydligare ägarskap i dessa portföljbolag. Större och starkare bolag Fusionen kommer att öka Latours substansvärde med 4,7 Mdr mätt per 31 december 2010 eller cirka 23 procent. Substansvärdet efter transaktionen uppgår till cirka 25 Mdr. Det nya bolaget blir därmed en större och starkare aktör på marknaden med förbättrade investeringsmöjligheter och en ökad finansiell stabilitet. Samgåendet beräknas även innebära vissa kostnadssynergier, såsom minskade kostnader för notering, redovisning, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade med moderbolagen. Samtidigt kan investerings- och affärsutvecklingsverksamheten stärkas utan att förvaltningskostnaderna i relativa termer ökar. Kapitalmarknadsmotiv Med ett sammanlagt börsvärde om cirka 20 Mdr beräknat per 16 mars ) och en tydlig logik bakom samgåendet, bedöms den nya koncernen utgöra ett attraktivt investeringsalternativ. Samgåendet kommer att skapa ett bolag med ett större marknadsvärde och förväntas därmed leda till ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och investerare. Det sammanslagna bolagets aktier kommer fortsatt att handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap. Initialt kommer det nya bolaget att ha cirka aktieägare. Mot den ovan angivna bakgrunden gör Latours och SäkIs styrelser bedömningen att ett samgående mellan bolagen skapar en starkare position på kapitalmarknaden samt skapar fördelar för såväl bolagen som deras aktieägare. Utbytesrelation Vid bestämmandet av en skälig utbytesrelation för såväl Latours som SäkIs aktieägare, har styrelserna för de båda bolagen beaktat flera faktorer. Styrelserna har dock primärt beaktat bolagens substansvärden samt börskurser, vilka har mätts under flera perioder. Aktier i SäkI kommer att ersättas med aktier i Latour. Varje aktie i SäkI kommer att ersättas med 0,57 nya aktier av serie B i Latour. En aktieägare i SäkI som innehar 100 aktier erhåller således 57 nya aktier av serie B i Latour. 1) Summan av börsvärden för Latour och SäkI per 16 mars 2011, vilket var sista dag före offentliggörande av fusionen. 2 Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

5 Sammanfat tning Godkännande och genomförande Samgåendet mellan Latour och SäkI genomförs som en legal fusion i enlighet med aktiebolagslagen genom att SäkI absorberas av Latour. Förutsatt att fusionsplanen godkänns av Latours och SäkIs årsstämmor kommer aktieägarna att utan vidare åtgärd erhålla fusionsvederlaget. Årsstämmor i SäkI och Latour kommer att hållas den 9 maj 2011 i Stockholm respektive den 12 maj 2011 i Göteborg för att besluta om godkännande av fusionsplanen. Latours årsstämma kommer även att fatta beslut om godkännande av de med fusionen förenade besluten avseende emission av fusionsvederlag, ändring av bolagsordning och val av ny styrelse. Sista dag för handel i Säkls aktie förväntas bli den 1 juli 2011 och första dag för handel i de nya aktierna i Latour förväntas bli den 8 juli Det sammanslagna bolaget i korthet Affärsidé Latours affärsidé kommer oförändrat att vara att investera i välskötta företag med en stark utvecklingspotential och kännetecknas av ett mycket långsiktigt förhållningssätt. Det långsiktiga målet med verksamheten är att genom ett aktivt ägande skapa tillväxt och mervärde i innehaven. Viktiga kännetecken för verksamheter som skall ingå i den helägda rörelsen är att det huvudsakligen skall vara företag med egna produkter och en stor internationaliseringspotential. Avseende börsportföljen är målet att investera i sådana bolag som långsiktigt bedöms ha de bästa förutsättningarna för tillväxt och god lönsamhet. Ägandet skall uppgå till minst tio procent av rösterna för att kunna agera som aktiv ägare. Finansiella mål Bolagets mål innebär att industri- och handelsrörelsen över tiden skall ha en genomsnittlig årlig tillväxt om minst tio procent, en rörelsemarginal som överstiger tio procent av omsättningen samt en avkastning på det operativa kapitalet som överstiger 20 procent. Nettobelåningen bör under normala omständigheter maximalt uppgå till 10 procent av börsportföljens marknadsvärde, med tillägg av 2,5 x EBITDA (mätt som genomsnitt över tre års historisk intjäning) i helägda bolag. Det nya bolagets övre gräns för nettoskuldsättning för den helägda rörelsen är 2,5 x EBITDA (mätt som genomsnitt över tre års historisk intjäning). Börsportföljen bör under normala omständigheter vara belånad till maximalt tio procent av börsportföljens marknadsvärde. Organisation Moderbolaget i koncernen kommer att bli Latour som har sitt säte i Göteborg. Det nya bolagets namn föreslås fortsatt vara Investmentaktiebolaget Latour (publ). Portföljbolag Det sammanslagna bolaget kommer efter fusionen att ha en balanserad portfölj av noterade och onoterade innehav. De största innehaven i portföljen kommer att utgöras av ASSA ABLOY, Securitas och Swegon. Det sammanslagna bolaget kommer även att ha betydande ägarandelar i de börsnoterade bolagen Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Niscayah Group, Nobia och Sweco. Bland de onoterade innehaven ingår, förutom Swegon, de helägda bolagen Hultafors Group, Latour Industries och Specma Group samt de delägda innehaven Academic Work och Oxeon. I n f o rmat i o n t i l l a k t i e äg a r n a i I n v estmen ta k t i ebol age t L ato u r (p u b l ) o ch SäkI A B (p u b l ) av seen de fusi o n m el l a n bol agen 3

6 Sammanfat tning Substansvärde i det sammanslagna bolaget Nedan redogörs för substansvärdet i det sammanslagna bolaget per 31 december Mkr Kapitalandel (%) Röstandel (%) Substansvärde Onoterade innehav Helägda innehav Hultafors Group 100,0% 100,0% Latour Industries 100,0% 100,0% Verkstadsteknik 100,0% 100,0% Maskinhandel/Maskintillbehör 100,0% 100,0% Specma Group 100,0% 100,0% Autotube 1) 100,0% 100,0% Specma Hydraulic 100,0% 100,0% Swegon 100,0% 100,0% Delägda innehav Academic Work 20,0% 20,0% 260 Oxeon 31,6% 31,6% 32 Summa, onoterade rörelser Noterade innehav ASSA ABLOY 9,6% 29,7% Fagerhult 47,6% 47,6% 962 HMS Networks 16,6% 16,6% 199 Loomis 10,3% 29,2% 758 Nederman 27,1% 27,1% 309 Niscayah Group 11,3% 29,9% 565 Nobia 13,2% 13,2% Securitas 10,9% 29,6% Sweco 31,9% 22,8% Summa, noterade innehav Övriga tillgångar 45 Koncernens nettolåneskuld 607 Summa, substansvärde Tabellen avser börsvärde och ägande per 31 december ) Sedan den 31 december 2010 har Autotube avyttrats. 4 Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

7 Sammanfat tning Styrelse, ledning och revisorer Nuvarande verkställande direktör för Latour, Jan Svensson, avses kvarstå som verkställande direktör och ekonomi- och finansdirektör kommer även framledes att vara Anders Mörck. Latours nuvarande styrelseordförande Fredrik Palmstierna har föreslagits som styrelseordförande för det sammanslagna bolaget. Utöver Fredrik Palmstierna föreslås omval av Jan Svensson, Anders Böös, Carl Douglas, Elisabeth Ddouglas, Caroline af Ugglas och Eric Douglas samt nyval av Mariana Burenstam Linder och Anders G. Carlberg. Revisor för det sammanslagna bolaget föreslås vara Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Helén Olsson Svärdström som huvudansvarig revisor. Större aktieägare och transaktioner med närstående parter Nuvarande största aktieägare i både Latour och SäkI, Gustaf Douglas med familj och bolag, kommer fortsatt att utgöra största ägare med cirka 77,6 procent av det sammanslagna bolagets kapital och 79,9 procent av bolagets röster. Latours största ägare familjen Douglas finns representerat i styrelsen. Som styrelsemedlemmar har familjen Douglas erhållit styrelsearvode. För information rörande transaktioner med närstå ende parter, se Kompletterande information om Latour avsnitt Legala frågor och övrig kompletterande information. Uttalande avseende rörelsekapitalet Lattour bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven för Latour under de kommande tolv månaderna. Finansiell rådgivare Latours och SäkIs finansiella rådgivare i samband med fusionen är SEB Enskilda. Riskfaktorer Latours, SäkIs och det sammanslagna bolagets verksamheter och ägande av aktier i det sammanslagna bolaget är förenat med risker relaterade till branschen och marknaden, noterade innehav, onoterade innehav, den globala kapitalmarknaden, valutarisker, finansieringsrisk, ränterisk, kreditrisk, fusionens genomförande, att fusionen inte fullföljs, skatterisker, aktiemarknadsrelaterade risker och volatilitet, aktieutdelningar, större ägares försäljning av aktier samt risker relaterade till betydande inflytande från större ägare. Omnämnda risker är endast en sammanfattning av de risker som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Utelämnandet eller införandet av en risk i denna sammanfattning är inte en indikation på dess betydelse. Finansiell utveckling för Latour i sammandrag Koncernen Nettoomsättning (Mkr) Rörelseresultat (Mkr) Resultat från andelar i intresseföretag (Mkr) Resultat från aktieförvaltningen (Mkr) Resultat efter finansiella poster (Mkr) Avkastning på eget kapital (%) 6% 6% 16% Avkastning på totalt kapital (%) 6% 6% 14% Soliditet (%) 83% 81% 73% Justerad soliditet 1) (%) 85% 82% 75% Data per aktie Börskurs 2) (kr) Eget kapital (kr) Vinst efter skatt 3) (kr) 5,37 4,21 11,14 Utdelning (kr) 3,75 4) 2,75 3,75 Direktavkastning (%) 3,0% 4) 2,8% 6,0% 1) Inklusive övervärden i intresseföretagen. 2) Per 31 december. 3) Beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier. 4) Avser föreslagen utdelning. I n f o rmat i o n t i l l a k t i e äg a r n a i I n v es t m en ta k t i ebo l age t L ato u r (p u b l ) o ch SäkI a b (p u b l ) av seen de fusi o n m el l a n bo l agen 5

8 Riskfak torer Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Latour, SäkI och det sammanslagna bolaget. Risker finns beträffande både sådana förhållanden som har anknytning till Latour, SäkI och det sammanslagna bolaget och sådana som saknar direkt anknytning till Latour, SäkI och det sammanslagna bolaget, men som påverkar de branscher där Latour och SäkI är verksamma och där det sammanslagna bolaget kommer att vara verksamt. Nedan lämnas en redogörelse för vissa riskfaktorer, vilka enligt styrelserna för Latour och SäkI kan komma att ha stor betydelse för Latour, SäkI och det sammanslagna bolaget eller för en investering i aktien i det sammanslagna bolaget. Riskfaktorerna är inte rangordnade och redogörelsen gör inte heller anspråk på att vara heltäckande, men styrelserna för Latour och SäkI anser dessa risker vara de mest betydelsefulla. Det innebär att det finns ett stort antal andra risker som i större eller mindre grad kan ha betydelse för Latours, SäkIs och det sammanslagna bolagets verksamhet. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra förekommande risker, bör läsaren också noggrant beakta övrig information i informationsdokumentet. Det finns även underliggande risker i portföljbolagen som inte kan beskrivas i detalj i detta informationsdokument utan en samlad utvärdering måste göras av informationen i detta informationsdokument, portföljbolagens årsredovisningar och finansiella rapporter samt en allmän omvärldsbedömning. Risker förenade med branschen och marknaden Generella risker förenade branschen Latour är ett blandat investmentbolag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm med huvudinriktningen att vara en aktiv och långsiktig ägare till noterade och onoterade bolag. SäkI är ett börsnoterat förvaltningsbolag med ägarintressen huvudsakligen i noterade bolag vilket gör bolaget beroende av utvecklingen på börsen. Detta innebär att det sammanslagna bolaget kommer att få en diversifierad investeringsportfölj med såväl noterade som onoterade innehav. Det sammanslagna bolaget kommer att fortsätta göra nya investeringar i såväl noterade som onoterade bolag. Utvecklingen i portföljbolagen kommer i hög grad att påverka utvecklingen i det sammanslagna bolaget. En investeringsverksamhet liknande den det sammanslagna bolaget kommer att bedriva är riskfylld i den bemärkelsen att en förändrad tillväxt eller lönsamhet kan resultera i en lägre värdering av portföljbolagen med en negativ effekt på det sammanslagna bolagets aktiekurs som följd. Detta innebär att det sammanslagna bolagets affärsrisk främst ligger i de egna investeringarna. Det finns även risk att förvaltningen av det sammanslagna bolagets portföljbolag inte kommer att generera avkastning i linje med tidigare avkastning eller nuvarande förväntningar vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på det sammanslagna bolagets finansiella ställning och resultat. Det sammanslagna bolaget kommer att vara verksamt på marknader som kan komma att utsättas för ökad konkurrens när det gäller investeringsmöjligheter. I framtiden kan sålunda ett större antal investerare än idag konkurrera med det sammanslagna bolaget om den typ av investeringar som det sammanslagna bolaget avser att göra. Det finns risk för att sådan konkurrens har en negativ effekt på det sammanslagna bolagets avkastning på dess investeringar. Specifika risker förenade med noterade innehav Av marknaden förändrade avkastningskrav, ett förändrat ränteläge eller inflation kan förändra värderingen av de noterade innehaven och därmed även värderingen av det sammanslagna bolaget. Det sammanslagna bolaget kan påverkas negativt om bristande likviditet hindrar avyttring av aktier i de noterade innehaven till marknadsmässiga villkor. Det kan dock inte garanteras att det sammanslagna bolaget inte skulle kunna försättas i en sådan situation. Specifika risker förenade med onoterade innehav Förvärv och avyttringar av onoterade innehav kommer att vara ett naturligt inslag i det sammanslagna bolagets verksamhet. Samtliga förvärv och avyttringar är förenade med osäkerhet. Det sammanslagna bolaget kan tvingas sälja delar av ett onoterat portföljbolag för mindre än dess maximala värde eller med förlust och det sammanslagna bolaget kan också misslyckas med att sälja innehav i ett onoterat portföljbolag. Om det sammanslagna bolaget avyttrar hela eller delar av en investering i ett onoterat portföljbolag kan det sammanslagna bolaget komma att erhålla mindre än det potentiella värdet för andelarna, och det sammanslagna bolaget kan komma att erhålla mindre än det investerade beloppet. Onoterade innehav innebär ofta en högre likviditetsrisk eftersom dessa aktier inte handlas på en etablerad marknad. Det finns inte några garantier för att möjligheter till förmånliga förvärv uppstår eller att det sammanslagna 6 Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

9 Riskfak torer bolaget, ifall sådana förvärvsmöjligheter uppstår, kommer att ha tillgängliga resurser för att fullborda sådana förvärv. Den globala kapitalmarknaden Förhållandena på den globala kapitalmarknaden och för ekonomin i allmänhet, kan komma att påverka det sammanslagna bolagets rörelseresultat. Faktorer såsom konsumtion, företags investeringar, offentliga utgifter, inflation samt volatilitet och styrka hos kapitalmarknaden påverkar förutsättningarna för att genomföra transaktioner och i slutändan lönsamheten i det sammanslagna bolagets verksamhet. I en ekonomisk nedgång som karaktäriseras av högre arbetslöshet, lägre inkomster, lägre företagsvinster, färre företagsinvesteringar och lägre konsumtion kan det sammanslagna bolagets verksamhet påverkas negativt. Negativa förändringar i ekonomin kan påverka intäkterna negativt och förändringarna kan medföra en väsentlig negativ inverkan på det sammanslagna bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella förhållanden. Finanskrisen kan också leda till ny lagstiftning och andra reglerande åtgärder. Varken Latour eller SäkI kan förutsäga om eller när sådana åtgärder kan uppstå eller vilken inverkan sådana åtgärder kan ha på det sammanslagna bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella förhållanden. Finansieringsrisk Koncernens finansiella nettoskuld exklusive innehav i aktier och andra värdepapper uppgick den 31 december 2010 till 285 Mkr. Huvuddelen av Koncernens lån sker i svenska kronor och med en löptid kortare än ett år. Till de beviljade krediter som är avtalade längre än ett år har det avtalats om en finansiell covenant, vilket innebär att nettolåneskulden ej får överstiga en bestämd nivå i förhållande till det noterade marknadsvärdet av Koncernens börsnoterade värdepapper. Det kan inte uteslutas att Latour i framtiden kan komma att bryta mot sådana åtaganden på grund av till exempel den allmänna konjunkturen eller störningar på kapital- och kreditmarknaden. Om Latour bryter mot dessa åtaganden kan krediten komma att sägas upp av långivaren med risk för en negativ påverkan på Latours finansiella ställning och resultat. Ränterisk Latourkoncernens finansieringskällor utgörs i huvudsak av kassaflöde från den löpande verksamheten och aktieförvaltningen samt upplåning. Upplåningen, som är räntebärande, medför att Koncernen exponeras för ränterisk. Ränterisk utgör risken för att ränteförändringar påverkar Koncernens räntenetto och/eller kassaflöde negativt. Risker relaterade till den finansiella marknaden Valutarisker Koncernens verksamhet är exponerad för valutarisk i form av valutakursfluktuationer. Koncernens valutarisk består dels av transaktionsrisken, som hänför sig till köp och försäljning i utländsk valuta, dels omräkningsrisken, som hänför sig till nettoinvesteringar i utländska dotterbolag och valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat räknas om till svenska kronor. Negativa förändringar i valutakurser kan således ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Kreditrisk Koncernen är exponerad för kreditrisker. I huvudsak hänförs dessa risker till utestående kundfordringar. Förluster på kundfordringar uppstår när kunder försätts i konkurs eller av andra skäl inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden. Om Latours åtgärder för att minimera ränte- och kreditrisker inte är tillräckliga kan Latours finansiella ställning och resultat komma att påverkas negativt. Risker förenade med fusionen Genomförandet av fusionen kan påverka ledningens fokus under fusionsprocessen på så sätt att det får en negativ effekt på det sammanslagna bolagets förmåga att uppnå de förväntade vinsterna med fusionen. I n f o rmat i o n t i l l a k t i e äg a r n a i I n v estmen ta k t i ebol age t L ato u r (p u b l ) o ch SäkI A B (p u b l ) av seen de fusi o n m el l a n bol agen 7

10 Riskfak torer Fusionen misslyckas Både Latour och SäkI riskerar negativa konsekvenser om fusionen inte fullföljs. Exempelvis kan aktiekurserna för båda bolag falla kraftigt. En stor del av kostnaderna i samband med fusionen måste betalas oavsett om fusionen slutförs eller inte. Dessutom kan Latours, SäkIs och det sammanslagna bolagets nuvarande och framtida anställda uppleva en osäkerhet vad gäller sammanslagningen av de två bolagen och välja att avsluta sin anställning. Sådana avslutade anställningar kan försvåra sammanslagningen av de två bolagen, och om fusionen inte slutförs kan det ha en negativ effekt på Latours och SäkIs verksamheter. Risker förenade med aktierna Skatterisker Flera av det sammanslagna bolagets innehav, såväl de helägda som de börsnoterade innehaven, har dotterbolag och tillgångar utanför Sverige och kan därför vara föremål för skatterevision och taxering i dessa länder. Koncernen och dess portföljbolag bedriver sin verksamhet och beräknar sina skattekostnader i enlighet med tolkning av gällande skattelagar och myndighetskrav. Det finns dock inga garantier för att tolkningen och tillämpningen av dessa lagar och regler har varit eller kommer att vara korrekt i fortsättningen eller att sådana lagar och regler inte kan komma att ändras. Det finns risk att beslut från berörda myndigheter kan komma att innebära negativa skattekonsekvenser för Koncernen och därigenom få en negativ effekt, direkt eller indirekt, på det sammanslagna bolagets finansiella ställning, resultat och/eller kassaflöde. Aktiemarknadsrisker och volatilitet Utöver det sammanslagna bolagets resultat är kursen på aktierna beroende av flera faktorer som det sammanslagna bolaget inte kan påverka. Sådana faktorer kan vara det ekonomiska klimatet, det allmänna aktiemarknadsklimatet, marknadsräntan, kapitalflöden, politisk osäkerhet eller marknadsbeteenden samt ändrade uppfattningar på marknaden avseende det sammanslagna bolagets verksamhet, framtidsutsikter, finansieringslösningar eller den föreslagna fusionen. Det går således inte att utesluta att en investerare gör en förlust vid avyttring av aktierna. Aktiemarknader i allmänhet har under det senaste året varit föremål för betydande volatilitet avseende pris och omsättningsvolymer. Utöver de ovan diskuterade riskfaktorerna kan aktiekursen och omsättningsvolymen för det sammanslagna bolagets aktier påverkas av: faktorer utanför det sammanslagna bolagets kontroll, såsom till exempel regeländringar som påverkar det sammanslagna bolagets verksamhet negativt; det sammanslagna bolagets framgång eller motgång avseende verksamhetsstrategier och utsikter; faktiska eller förväntade ändringar i det sammanslagna bolagets finansiella ställning eller resultat; offentliggörande av strategiska ändringar, förvärv eller andra för det sammanslagna bolaget eller dess konkurrenter betydande händelser; allmänna marknadsförutsättningar och förändringar i den globala finansiella marknaden och de globala ekonomierna samt ändrade generella marknadsvillkor, såsom ränte- eller valutakurser och aktiekurser samt värdet av finansiella tillgångar; nivån på det sammanslagna bolagets skulder; framtida intäkter och emissioner av aktier, och förändringar i, eller det sammanslagna bolagets oförmåga att leva upp till, aktieanalytikers förväntningar. Utdelningar Utdelningar i framtiden beror bland annat på det sammanslagna bolagets resultat, finansiella ställning och finansiering samt det sammanslagna bolagets förväntade kapitalbehov. Vid beslut om att föreslå en utdelning kommer det sammanslagna bolagets styrelse även att ta hänsyn till kontraktuella och legala begränsningar för utdelningar samt övriga faktorer som styrelsen finner relevanta. Det finns inga garantier för att det sammanslagna bolaget kommer att generera tillräckligt resultat för att kunna göra aktieutdelningar och även om så skulle vara fallet kan bolagsstämman välja att återinvestera i stället för att göra utdelningar. Större ägares försäljning av aktier Om det sammanslagna bolagets större aktieägare säljer flertalet aktier på eller utanför aktiemarknaden, eller om marknaden tror att en sådan försäljning kan komma att ske, kan det sammanslagna bolagets aktiekurs påverkas negativt. Ingen av Latours större ägare har någon förpliktelse att bibehålla sin ägarandel, och därmed finns det inga garantier om att större aktieägare kommer att bibehålla sin nuvarande ägarandel i det sammanslagna bolaget. 8 Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) VIKTIG INFORMATION Företrädesemissionen i korthet Med Cortus Energy eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhanget,

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) joint lead managers och joint book runners co-lead manager VIKTIG INFORMATION INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis

Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis genom nyemission 29 Inbjudan till teckning av Depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd 3 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt:

Läs mer

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III FASTIGHETER Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission III Att äga och förvalta fastigheter kräver

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Inbjudan till teckning av preferensaktier i RealXState AB VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ)

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) Februari 2012 Viktig information Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNERS VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Årsredovisning 2013. Asset Management. Januari-februari 2015

Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Årsredovisning 2013. Asset Management. Januari-februari 2015 Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Januari-februari 2015 Årsredovisning 2013 Asset Management Information till investerare Väsentlig information och definitioner Med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ) Asset Management Information till investerare Väsentlig information och definitioner Med Stockwik Förvaltning,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent Inbjudan till teckning av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) Lead manager and bookrunner Retail selling agent Retail selling agent VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av

Läs mer

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon II Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II Att äga och förvalta fastigheter kräver en väl fungerande

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer