Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen"

Transkript

1 Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen Detta dokument beskriver fusionen mellan Investmentaktiebolaget Latour (publ) ( Latour, Koncernen eller Bolaget ) och SäkI AB (publ) ( SäkI ). Det fullständiga informationsdokumentet består av flera delar detta dokument, Latours årsredovisningar för räkenskapsåren 2008, 2009 och 2010 samt SäkIs årsredovisningar för räkenskapsåren 2008, 2009 och För att erhålla Latours och SäkIs årsredovisningar, och därigenom tillsammans med detta dokument erhålla det fullständiga informationsdokumentet avseende fusionen, hänvisas till bolagens webbplatser respektive Handlingarna kan även kostnadsfritt beställas från Latour på telefon +46 (0) eller från SäkI på telefon +46 (0) eller laddas ner från SEB Enskildas webbplats

2 Viktig information Med Latour avses Investmentaktiebolaget Latour (publ), organisationsnummer , eller den koncern vari Latour är moderbolag, beroende på sammanhanget. Med SäkI avses SäkI AB (publ), organisationsnummer , eller den koncern vari SäkI är moderbolag, beroende på sammanhanget. Med det Nya Latour avses det sammanslagna bolaget som blir resultatet av fusionen mellan Latour och SäkI. Detta dokument har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2b kap 2 och 4 lagen om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i dokumentet är riktiga eller fullständiga. Svensk lag skall tillämpas på innehållet i detta dokument. Tvist i anledning av innehållet i dokumentet skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Förutom vad som anges under Det sammanslagna bolaget i avsnittet Proformaredovisning, under Kompletterande information om Latour i avsnittet Finansiell information, under Kompletterande information om SäkI i avsnittet Finansiell information, under Revisorernas yttrande över fusionsplan samt i de årsredovisningar med revisionsberättelser som införlivats genom hänvisning har ingen information i detta informationsdokument granskats eller reviderats av Latours eller SäkIs revisorer. Dokumentet är tillgängligt på Latours huvudkontor och Latours webbplats på SäkIs huvudkontor och SäkIs webbplats samt på SEB:s webbplats Detta dokument har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse att versionerna inte överensstämmer skall den svenska versionen ha företräde. SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB Enskilda ) är finansiell rådgivare till såväl Latour som SäkI i samband med den föreslagna fusionen. SEB Enskilda och Handelsbanken Capital Markets har lämnat värderingsutlåtanden beträffande utbytesrelationen till Latours respektive SäkIs styrelse. Inga Latour-aktier har registrerats och kommer inte heller att registreras enligt den amerikanska Securities Act från 1933 i gällande lydelse ( Securities Act ) eller därtill hörande relevanta värdepapperslagar och bestämmelser i någon stat eller annan jurisdiktion i USA. Varken U.S Securities and Exchange Commission eller motsvarande myndighet på delstatsnivå har godkänt Latour-aktier eller fastställt om detta dokument är korrekt eller fullständigt. Varje påstående om motsatsen kan vara ett brott i USA. Latour-aktier kommer att erbjudas innehavare med hemvist i USA endast när detta är förenligt med undantag från registreringskraven i Securities Act. Latour-aktier får inte erbjudas eller avyttras i USA förutom när detta är förenligt med undantag från Securities Act eller genom en transaktion som inte omfattas av kraven på registrering enligt Securities Act. Den föreslagna fusionen omfattar värdepapper i ett annat land än USA. Fusionen omfattas av andra regler för offentliggörande av information än de regler som gäller i USA. Finansiell information som ingår i detta dokument har upprättats i enlighet med svensk standard och kan inte jämföras med finansiell informationen från amerikanska bolag. Det kan vara svårt att genomdriva rättigheter och krav enligt amerikanska federala värdepapperslagar eftersom emittenten är hemmahörande i ett annat land än USA och samtliga eller några av emittentens anställda och styrelsemedlemmar har hemvist i ett annat land än USA. Det är inte säkert att en amerikansk domstol är behörig att pröva en stämningsansökan om brott mot amerikanska värdepapperslagar som är riktad mot ett utländskt bolag eller dess styrelseledamöter. Det kan vara svårt att förmå ett utländskt bolag och dess närstående bolag att acceptera en dom från en amerikansk domstol. Detta dokument innehåller framtidsinriktad information som är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive sådana risker och osäkerhetsfaktorer som avser förväntade fördelar med anledning av den föreslagna fusionen. Faktorer som kan medverka till att Latours verkliga resultat eller utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från de faktorer som beskrivs i detta dokument innefattar, men är inte begränsade till, oförmåga att framgångsrikt integrera verksamheterna i Latour och SäkI eller att utnyttja synergier från en sådan integration och de ekonomiska förhållandena inom de branscher där Latour och SäkI är verksamma samt oförmåga att erhålla nödvändiga myndighetsgodkännanden eller för att få sådana godkännanden på rimliga villkor. Även om Latour och SäkI anser att de förväntningar som återspeglas i sådana framåtriktade uttalanden är rimliga, lämnas inte någon garanti att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Därför kan, som en följd av olika faktorer, resultaten skilja sig väsentligt från vad som anges i den framtidsinriktade informationen. Detta dokument innebär inte att Latour och SäkI har åtagit sig att revidera framåtriktad information, utöver vad som krävs enligt tillämplig lag eller tillämpliga börsregler om och när omständigheter inträffar som leder till en ändring i förhållande till då denna information lämnades. Fusionen i korthet Latour och SäkI går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion med Latour som övertagande bolag För varje aktie i SäkI erhålls 0,57 aktier av serie B i Latour, det vill säga aktieägare i SäkI får 57 nya aktier av serie B i Latour för varje 100 innehavda aktier i SäkI Årsstämmor i Latour och SäkI där beslut kommer att fattas om fusionen äger rum den 12 maj 2011 respektive den 9 maj 2011 Fusionen beräknas vara genomförd tidigast i början av juli 2011 II Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

3 Innehåll 1. Sammanfattning 2 Fusionen i korthet 2 Det sammanslagna bolaget i korthet 3 Riskfaktorer 5 2. Riskfaktorer 6 3. Fusionen 10 Bakgrund och motiv 10 Styrelsernas ansvar 11 Metod för fastställande av utbytesrelation 12 Uttalande från styrelsen i Latour 13 Uttalande från styrelsen i SäkI 14 Godkännande och verkställande av fusionen 15 Fusionsvillkor och anvisningar 16 Vad händer med dina aktier? 19 Fairness Opinion från SEB Enskilda 20 Fairness Opinion från Handelsbanken Capital Markets Det sammanslagna bolaget 24 Affärsidé 24 Översikt av portföljbolagen 25 Proforma ägarstruktur 33 Styrelse, ledning och revisorer 34 Proformaredovisning 35 Övrig finansiell information för det sammanslagna bolaget Kompletterande information om Latour 41 Verksamhetsbeskrivning 41 Historik 43 Finansiell information 45 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 50 Kapitalstruktur och annan finansiell information 55 Aktiekapital och aktieägare 61 Information om Latours nuvarande ledning, styrelse och revisorer 64 Legala frågor och övrig kompletterande information 69 Bolagsordning Kompletterande information om SäkI 73 Verksamhetsbeskrivning 73 Finansiell information 74 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 77 Information om Säkls nuvarande ledning, styrelse och revisorer Övrigt 81 Skattefrågor i Sverige 81 Övrigt 83 Adresser Fusionsplan 85 Fusionsplan 85 Revisorernas yttrande över fusionsplan enligt 23 kap 11 aktiebolagslagen (2005:551) 89 I n f o rmat i o n t i l l a k t i e äg a r n a i I n v estmen ta k t i ebol age t L ato u r (p u b l ) o ch SäkI A B (p u b l ) av seen de fusi o n m el l a n bol agen 1

4 Sammanfat tning Sammanfattning Sammanfattningen skall ses som en introduktion till informationsdokumentet. Varje beslut om att investera i Bolaget skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i informationsdokumentet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av informationsdokumentet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av informationsdokumentet. Styrelserna för Latour och SäkI offentliggjorde den 17 mars 2011 ett samgående mellan bolagen. Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet i en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Latour som övertagande bolag absorberar SäkI. Utbytesförhållandet innebär att 100 aktier i SäkI berättigar till 57 nya aktier av serie B i Latour. Fusionen i korthet Bakgrund och motiv Större transparens i ägandet Latour och SäkI har ägande i huvudsakligen samma bolag, däribland ASSA ABLOY, Fagerhult, Loomis, Niscayah och Securitas. Samtidigt är ägarstrukturen i Latour och SäkI i stor utsträckning densamma och bolagen har en gemensam syn på att skapa aktieägarvärde genom att aktivt bidra till utvecklingen av sina respektive portföljbolag. SäkI uppstod under 1997 genom att bolaget delades ut till aktieägarna i Latour enligt Lex Asea. Uppdelningen föranleddes av skattelagstiftningens krav på en diversifierad portfölj, vilket inte längre utgör en relevant begränsning eftersom övriga innehav har vuxit i antal och värde. Samgåendet mellan Latour och SäkI genomförs bland annat för att förenkla och koncentrera ägarstrukturen i bolagen och göra den mer transparent mot marknaden. Latours största ägare, Gustaf Douglas med familj och bolag, är även största aktieägare i SäkI. Genom samgåendet undviks eventuella risker för intressekonflikter i samband med transaktioner eller nya investeringar i potentiella portföljbolag. Fusionen leder samtidigt till att ägandet koncentreras i ett antal nyckelinnehav, vilket skapar större transparens mot aktiemarknaden och tydligare ägarskap i dessa portföljbolag. Större och starkare bolag Fusionen kommer att öka Latours substansvärde med 4,7 Mdr mätt per 31 december 2010 eller cirka 23 procent. Substansvärdet efter transaktionen uppgår till cirka 25 Mdr. Det nya bolaget blir därmed en större och starkare aktör på marknaden med förbättrade investeringsmöjligheter och en ökad finansiell stabilitet. Samgåendet beräknas även innebära vissa kostnadssynergier, såsom minskade kostnader för notering, redovisning, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade med moderbolagen. Samtidigt kan investerings- och affärsutvecklingsverksamheten stärkas utan att förvaltningskostnaderna i relativa termer ökar. Kapitalmarknadsmotiv Med ett sammanlagt börsvärde om cirka 20 Mdr beräknat per 16 mars ) och en tydlig logik bakom samgåendet, bedöms den nya koncernen utgöra ett attraktivt investeringsalternativ. Samgåendet kommer att skapa ett bolag med ett större marknadsvärde och förväntas därmed leda till ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och investerare. Det sammanslagna bolagets aktier kommer fortsatt att handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap. Initialt kommer det nya bolaget att ha cirka aktieägare. Mot den ovan angivna bakgrunden gör Latours och SäkIs styrelser bedömningen att ett samgående mellan bolagen skapar en starkare position på kapitalmarknaden samt skapar fördelar för såväl bolagen som deras aktieägare. Utbytesrelation Vid bestämmandet av en skälig utbytesrelation för såväl Latours som SäkIs aktieägare, har styrelserna för de båda bolagen beaktat flera faktorer. Styrelserna har dock primärt beaktat bolagens substansvärden samt börskurser, vilka har mätts under flera perioder. Aktier i SäkI kommer att ersättas med aktier i Latour. Varje aktie i SäkI kommer att ersättas med 0,57 nya aktier av serie B i Latour. En aktieägare i SäkI som innehar 100 aktier erhåller således 57 nya aktier av serie B i Latour. 1) Summan av börsvärden för Latour och SäkI per 16 mars 2011, vilket var sista dag före offentliggörande av fusionen. 2 Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

5 Sammanfat tning Godkännande och genomförande Samgåendet mellan Latour och SäkI genomförs som en legal fusion i enlighet med aktiebolagslagen genom att SäkI absorberas av Latour. Förutsatt att fusionsplanen godkänns av Latours och SäkIs årsstämmor kommer aktieägarna att utan vidare åtgärd erhålla fusionsvederlaget. Årsstämmor i SäkI och Latour kommer att hållas den 9 maj 2011 i Stockholm respektive den 12 maj 2011 i Göteborg för att besluta om godkännande av fusionsplanen. Latours årsstämma kommer även att fatta beslut om godkännande av de med fusionen förenade besluten avseende emission av fusionsvederlag, ändring av bolagsordning och val av ny styrelse. Sista dag för handel i Säkls aktie förväntas bli den 1 juli 2011 och första dag för handel i de nya aktierna i Latour förväntas bli den 8 juli Det sammanslagna bolaget i korthet Affärsidé Latours affärsidé kommer oförändrat att vara att investera i välskötta företag med en stark utvecklingspotential och kännetecknas av ett mycket långsiktigt förhållningssätt. Det långsiktiga målet med verksamheten är att genom ett aktivt ägande skapa tillväxt och mervärde i innehaven. Viktiga kännetecken för verksamheter som skall ingå i den helägda rörelsen är att det huvudsakligen skall vara företag med egna produkter och en stor internationaliseringspotential. Avseende börsportföljen är målet att investera i sådana bolag som långsiktigt bedöms ha de bästa förutsättningarna för tillväxt och god lönsamhet. Ägandet skall uppgå till minst tio procent av rösterna för att kunna agera som aktiv ägare. Finansiella mål Bolagets mål innebär att industri- och handelsrörelsen över tiden skall ha en genomsnittlig årlig tillväxt om minst tio procent, en rörelsemarginal som överstiger tio procent av omsättningen samt en avkastning på det operativa kapitalet som överstiger 20 procent. Nettobelåningen bör under normala omständigheter maximalt uppgå till 10 procent av börsportföljens marknadsvärde, med tillägg av 2,5 x EBITDA (mätt som genomsnitt över tre års historisk intjäning) i helägda bolag. Det nya bolagets övre gräns för nettoskuldsättning för den helägda rörelsen är 2,5 x EBITDA (mätt som genomsnitt över tre års historisk intjäning). Börsportföljen bör under normala omständigheter vara belånad till maximalt tio procent av börsportföljens marknadsvärde. Organisation Moderbolaget i koncernen kommer att bli Latour som har sitt säte i Göteborg. Det nya bolagets namn föreslås fortsatt vara Investmentaktiebolaget Latour (publ). Portföljbolag Det sammanslagna bolaget kommer efter fusionen att ha en balanserad portfölj av noterade och onoterade innehav. De största innehaven i portföljen kommer att utgöras av ASSA ABLOY, Securitas och Swegon. Det sammanslagna bolaget kommer även att ha betydande ägarandelar i de börsnoterade bolagen Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Niscayah Group, Nobia och Sweco. Bland de onoterade innehaven ingår, förutom Swegon, de helägda bolagen Hultafors Group, Latour Industries och Specma Group samt de delägda innehaven Academic Work och Oxeon. I n f o rmat i o n t i l l a k t i e äg a r n a i I n v estmen ta k t i ebol age t L ato u r (p u b l ) o ch SäkI A B (p u b l ) av seen de fusi o n m el l a n bol agen 3

6 Sammanfat tning Substansvärde i det sammanslagna bolaget Nedan redogörs för substansvärdet i det sammanslagna bolaget per 31 december Mkr Kapitalandel (%) Röstandel (%) Substansvärde Onoterade innehav Helägda innehav Hultafors Group 100,0% 100,0% Latour Industries 100,0% 100,0% Verkstadsteknik 100,0% 100,0% Maskinhandel/Maskintillbehör 100,0% 100,0% Specma Group 100,0% 100,0% Autotube 1) 100,0% 100,0% Specma Hydraulic 100,0% 100,0% Swegon 100,0% 100,0% Delägda innehav Academic Work 20,0% 20,0% 260 Oxeon 31,6% 31,6% 32 Summa, onoterade rörelser Noterade innehav ASSA ABLOY 9,6% 29,7% Fagerhult 47,6% 47,6% 962 HMS Networks 16,6% 16,6% 199 Loomis 10,3% 29,2% 758 Nederman 27,1% 27,1% 309 Niscayah Group 11,3% 29,9% 565 Nobia 13,2% 13,2% Securitas 10,9% 29,6% Sweco 31,9% 22,8% Summa, noterade innehav Övriga tillgångar 45 Koncernens nettolåneskuld 607 Summa, substansvärde Tabellen avser börsvärde och ägande per 31 december ) Sedan den 31 december 2010 har Autotube avyttrats. 4 Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

7 Sammanfat tning Styrelse, ledning och revisorer Nuvarande verkställande direktör för Latour, Jan Svensson, avses kvarstå som verkställande direktör och ekonomi- och finansdirektör kommer även framledes att vara Anders Mörck. Latours nuvarande styrelseordförande Fredrik Palmstierna har föreslagits som styrelseordförande för det sammanslagna bolaget. Utöver Fredrik Palmstierna föreslås omval av Jan Svensson, Anders Böös, Carl Douglas, Elisabeth Ddouglas, Caroline af Ugglas och Eric Douglas samt nyval av Mariana Burenstam Linder och Anders G. Carlberg. Revisor för det sammanslagna bolaget föreslås vara Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Helén Olsson Svärdström som huvudansvarig revisor. Större aktieägare och transaktioner med närstående parter Nuvarande största aktieägare i både Latour och SäkI, Gustaf Douglas med familj och bolag, kommer fortsatt att utgöra största ägare med cirka 77,6 procent av det sammanslagna bolagets kapital och 79,9 procent av bolagets röster. Latours största ägare familjen Douglas finns representerat i styrelsen. Som styrelsemedlemmar har familjen Douglas erhållit styrelsearvode. För information rörande transaktioner med närstå ende parter, se Kompletterande information om Latour avsnitt Legala frågor och övrig kompletterande information. Uttalande avseende rörelsekapitalet Lattour bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven för Latour under de kommande tolv månaderna. Finansiell rådgivare Latours och SäkIs finansiella rådgivare i samband med fusionen är SEB Enskilda. Riskfaktorer Latours, SäkIs och det sammanslagna bolagets verksamheter och ägande av aktier i det sammanslagna bolaget är förenat med risker relaterade till branschen och marknaden, noterade innehav, onoterade innehav, den globala kapitalmarknaden, valutarisker, finansieringsrisk, ränterisk, kreditrisk, fusionens genomförande, att fusionen inte fullföljs, skatterisker, aktiemarknadsrelaterade risker och volatilitet, aktieutdelningar, större ägares försäljning av aktier samt risker relaterade till betydande inflytande från större ägare. Omnämnda risker är endast en sammanfattning av de risker som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Utelämnandet eller införandet av en risk i denna sammanfattning är inte en indikation på dess betydelse. Finansiell utveckling för Latour i sammandrag Koncernen Nettoomsättning (Mkr) Rörelseresultat (Mkr) Resultat från andelar i intresseföretag (Mkr) Resultat från aktieförvaltningen (Mkr) Resultat efter finansiella poster (Mkr) Avkastning på eget kapital (%) 6% 6% 16% Avkastning på totalt kapital (%) 6% 6% 14% Soliditet (%) 83% 81% 73% Justerad soliditet 1) (%) 85% 82% 75% Data per aktie Börskurs 2) (kr) Eget kapital (kr) Vinst efter skatt 3) (kr) 5,37 4,21 11,14 Utdelning (kr) 3,75 4) 2,75 3,75 Direktavkastning (%) 3,0% 4) 2,8% 6,0% 1) Inklusive övervärden i intresseföretagen. 2) Per 31 december. 3) Beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier. 4) Avser föreslagen utdelning. I n f o rmat i o n t i l l a k t i e äg a r n a i I n v es t m en ta k t i ebo l age t L ato u r (p u b l ) o ch SäkI a b (p u b l ) av seen de fusi o n m el l a n bo l agen 5

8 Riskfak torer Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Latour, SäkI och det sammanslagna bolaget. Risker finns beträffande både sådana förhållanden som har anknytning till Latour, SäkI och det sammanslagna bolaget och sådana som saknar direkt anknytning till Latour, SäkI och det sammanslagna bolaget, men som påverkar de branscher där Latour och SäkI är verksamma och där det sammanslagna bolaget kommer att vara verksamt. Nedan lämnas en redogörelse för vissa riskfaktorer, vilka enligt styrelserna för Latour och SäkI kan komma att ha stor betydelse för Latour, SäkI och det sammanslagna bolaget eller för en investering i aktien i det sammanslagna bolaget. Riskfaktorerna är inte rangordnade och redogörelsen gör inte heller anspråk på att vara heltäckande, men styrelserna för Latour och SäkI anser dessa risker vara de mest betydelsefulla. Det innebär att det finns ett stort antal andra risker som i större eller mindre grad kan ha betydelse för Latours, SäkIs och det sammanslagna bolagets verksamhet. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra förekommande risker, bör läsaren också noggrant beakta övrig information i informationsdokumentet. Det finns även underliggande risker i portföljbolagen som inte kan beskrivas i detalj i detta informationsdokument utan en samlad utvärdering måste göras av informationen i detta informationsdokument, portföljbolagens årsredovisningar och finansiella rapporter samt en allmän omvärldsbedömning. Risker förenade med branschen och marknaden Generella risker förenade branschen Latour är ett blandat investmentbolag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm med huvudinriktningen att vara en aktiv och långsiktig ägare till noterade och onoterade bolag. SäkI är ett börsnoterat förvaltningsbolag med ägarintressen huvudsakligen i noterade bolag vilket gör bolaget beroende av utvecklingen på börsen. Detta innebär att det sammanslagna bolaget kommer att få en diversifierad investeringsportfölj med såväl noterade som onoterade innehav. Det sammanslagna bolaget kommer att fortsätta göra nya investeringar i såväl noterade som onoterade bolag. Utvecklingen i portföljbolagen kommer i hög grad att påverka utvecklingen i det sammanslagna bolaget. En investeringsverksamhet liknande den det sammanslagna bolaget kommer att bedriva är riskfylld i den bemärkelsen att en förändrad tillväxt eller lönsamhet kan resultera i en lägre värdering av portföljbolagen med en negativ effekt på det sammanslagna bolagets aktiekurs som följd. Detta innebär att det sammanslagna bolagets affärsrisk främst ligger i de egna investeringarna. Det finns även risk att förvaltningen av det sammanslagna bolagets portföljbolag inte kommer att generera avkastning i linje med tidigare avkastning eller nuvarande förväntningar vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på det sammanslagna bolagets finansiella ställning och resultat. Det sammanslagna bolaget kommer att vara verksamt på marknader som kan komma att utsättas för ökad konkurrens när det gäller investeringsmöjligheter. I framtiden kan sålunda ett större antal investerare än idag konkurrera med det sammanslagna bolaget om den typ av investeringar som det sammanslagna bolaget avser att göra. Det finns risk för att sådan konkurrens har en negativ effekt på det sammanslagna bolagets avkastning på dess investeringar. Specifika risker förenade med noterade innehav Av marknaden förändrade avkastningskrav, ett förändrat ränteläge eller inflation kan förändra värderingen av de noterade innehaven och därmed även värderingen av det sammanslagna bolaget. Det sammanslagna bolaget kan påverkas negativt om bristande likviditet hindrar avyttring av aktier i de noterade innehaven till marknadsmässiga villkor. Det kan dock inte garanteras att det sammanslagna bolaget inte skulle kunna försättas i en sådan situation. Specifika risker förenade med onoterade innehav Förvärv och avyttringar av onoterade innehav kommer att vara ett naturligt inslag i det sammanslagna bolagets verksamhet. Samtliga förvärv och avyttringar är förenade med osäkerhet. Det sammanslagna bolaget kan tvingas sälja delar av ett onoterat portföljbolag för mindre än dess maximala värde eller med förlust och det sammanslagna bolaget kan också misslyckas med att sälja innehav i ett onoterat portföljbolag. Om det sammanslagna bolaget avyttrar hela eller delar av en investering i ett onoterat portföljbolag kan det sammanslagna bolaget komma att erhålla mindre än det potentiella värdet för andelarna, och det sammanslagna bolaget kan komma att erhålla mindre än det investerade beloppet. Onoterade innehav innebär ofta en högre likviditetsrisk eftersom dessa aktier inte handlas på en etablerad marknad. Det finns inte några garantier för att möjligheter till förmånliga förvärv uppstår eller att det sammanslagna 6 Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

9 Riskfak torer bolaget, ifall sådana förvärvsmöjligheter uppstår, kommer att ha tillgängliga resurser för att fullborda sådana förvärv. Den globala kapitalmarknaden Förhållandena på den globala kapitalmarknaden och för ekonomin i allmänhet, kan komma att påverka det sammanslagna bolagets rörelseresultat. Faktorer såsom konsumtion, företags investeringar, offentliga utgifter, inflation samt volatilitet och styrka hos kapitalmarknaden påverkar förutsättningarna för att genomföra transaktioner och i slutändan lönsamheten i det sammanslagna bolagets verksamhet. I en ekonomisk nedgång som karaktäriseras av högre arbetslöshet, lägre inkomster, lägre företagsvinster, färre företagsinvesteringar och lägre konsumtion kan det sammanslagna bolagets verksamhet påverkas negativt. Negativa förändringar i ekonomin kan påverka intäkterna negativt och förändringarna kan medföra en väsentlig negativ inverkan på det sammanslagna bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella förhållanden. Finanskrisen kan också leda till ny lagstiftning och andra reglerande åtgärder. Varken Latour eller SäkI kan förutsäga om eller när sådana åtgärder kan uppstå eller vilken inverkan sådana åtgärder kan ha på det sammanslagna bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella förhållanden. Finansieringsrisk Koncernens finansiella nettoskuld exklusive innehav i aktier och andra värdepapper uppgick den 31 december 2010 till 285 Mkr. Huvuddelen av Koncernens lån sker i svenska kronor och med en löptid kortare än ett år. Till de beviljade krediter som är avtalade längre än ett år har det avtalats om en finansiell covenant, vilket innebär att nettolåneskulden ej får överstiga en bestämd nivå i förhållande till det noterade marknadsvärdet av Koncernens börsnoterade värdepapper. Det kan inte uteslutas att Latour i framtiden kan komma att bryta mot sådana åtaganden på grund av till exempel den allmänna konjunkturen eller störningar på kapital- och kreditmarknaden. Om Latour bryter mot dessa åtaganden kan krediten komma att sägas upp av långivaren med risk för en negativ påverkan på Latours finansiella ställning och resultat. Ränterisk Latourkoncernens finansieringskällor utgörs i huvudsak av kassaflöde från den löpande verksamheten och aktieförvaltningen samt upplåning. Upplåningen, som är räntebärande, medför att Koncernen exponeras för ränterisk. Ränterisk utgör risken för att ränteförändringar påverkar Koncernens räntenetto och/eller kassaflöde negativt. Risker relaterade till den finansiella marknaden Valutarisker Koncernens verksamhet är exponerad för valutarisk i form av valutakursfluktuationer. Koncernens valutarisk består dels av transaktionsrisken, som hänför sig till köp och försäljning i utländsk valuta, dels omräkningsrisken, som hänför sig till nettoinvesteringar i utländska dotterbolag och valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat räknas om till svenska kronor. Negativa förändringar i valutakurser kan således ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Kreditrisk Koncernen är exponerad för kreditrisker. I huvudsak hänförs dessa risker till utestående kundfordringar. Förluster på kundfordringar uppstår när kunder försätts i konkurs eller av andra skäl inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden. Om Latours åtgärder för att minimera ränte- och kreditrisker inte är tillräckliga kan Latours finansiella ställning och resultat komma att påverkas negativt. Risker förenade med fusionen Genomförandet av fusionen kan påverka ledningens fokus under fusionsprocessen på så sätt att det får en negativ effekt på det sammanslagna bolagets förmåga att uppnå de förväntade vinsterna med fusionen. I n f o rmat i o n t i l l a k t i e äg a r n a i I n v estmen ta k t i ebol age t L ato u r (p u b l ) o ch SäkI A B (p u b l ) av seen de fusi o n m el l a n bol agen 7

10 Riskfak torer Fusionen misslyckas Både Latour och SäkI riskerar negativa konsekvenser om fusionen inte fullföljs. Exempelvis kan aktiekurserna för båda bolag falla kraftigt. En stor del av kostnaderna i samband med fusionen måste betalas oavsett om fusionen slutförs eller inte. Dessutom kan Latours, SäkIs och det sammanslagna bolagets nuvarande och framtida anställda uppleva en osäkerhet vad gäller sammanslagningen av de två bolagen och välja att avsluta sin anställning. Sådana avslutade anställningar kan försvåra sammanslagningen av de två bolagen, och om fusionen inte slutförs kan det ha en negativ effekt på Latours och SäkIs verksamheter. Risker förenade med aktierna Skatterisker Flera av det sammanslagna bolagets innehav, såväl de helägda som de börsnoterade innehaven, har dotterbolag och tillgångar utanför Sverige och kan därför vara föremål för skatterevision och taxering i dessa länder. Koncernen och dess portföljbolag bedriver sin verksamhet och beräknar sina skattekostnader i enlighet med tolkning av gällande skattelagar och myndighetskrav. Det finns dock inga garantier för att tolkningen och tillämpningen av dessa lagar och regler har varit eller kommer att vara korrekt i fortsättningen eller att sådana lagar och regler inte kan komma att ändras. Det finns risk att beslut från berörda myndigheter kan komma att innebära negativa skattekonsekvenser för Koncernen och därigenom få en negativ effekt, direkt eller indirekt, på det sammanslagna bolagets finansiella ställning, resultat och/eller kassaflöde. Aktiemarknadsrisker och volatilitet Utöver det sammanslagna bolagets resultat är kursen på aktierna beroende av flera faktorer som det sammanslagna bolaget inte kan påverka. Sådana faktorer kan vara det ekonomiska klimatet, det allmänna aktiemarknadsklimatet, marknadsräntan, kapitalflöden, politisk osäkerhet eller marknadsbeteenden samt ändrade uppfattningar på marknaden avseende det sammanslagna bolagets verksamhet, framtidsutsikter, finansieringslösningar eller den föreslagna fusionen. Det går således inte att utesluta att en investerare gör en förlust vid avyttring av aktierna. Aktiemarknader i allmänhet har under det senaste året varit föremål för betydande volatilitet avseende pris och omsättningsvolymer. Utöver de ovan diskuterade riskfaktorerna kan aktiekursen och omsättningsvolymen för det sammanslagna bolagets aktier påverkas av: faktorer utanför det sammanslagna bolagets kontroll, såsom till exempel regeländringar som påverkar det sammanslagna bolagets verksamhet negativt; det sammanslagna bolagets framgång eller motgång avseende verksamhetsstrategier och utsikter; faktiska eller förväntade ändringar i det sammanslagna bolagets finansiella ställning eller resultat; offentliggörande av strategiska ändringar, förvärv eller andra för det sammanslagna bolaget eller dess konkurrenter betydande händelser; allmänna marknadsförutsättningar och förändringar i den globala finansiella marknaden och de globala ekonomierna samt ändrade generella marknadsvillkor, såsom ränte- eller valutakurser och aktiekurser samt värdet av finansiella tillgångar; nivån på det sammanslagna bolagets skulder; framtida intäkter och emissioner av aktier, och förändringar i, eller det sammanslagna bolagets oförmåga att leva upp till, aktieanalytikers förväntningar. Utdelningar Utdelningar i framtiden beror bland annat på det sammanslagna bolagets resultat, finansiella ställning och finansiering samt det sammanslagna bolagets förväntade kapitalbehov. Vid beslut om att föreslå en utdelning kommer det sammanslagna bolagets styrelse även att ta hänsyn till kontraktuella och legala begränsningar för utdelningar samt övriga faktorer som styrelsen finner relevanta. Det finns inga garantier för att det sammanslagna bolaget kommer att generera tillräckligt resultat för att kunna göra aktieutdelningar och även om så skulle vara fallet kan bolagsstämman välja att återinvestera i stället för att göra utdelningar. Större ägares försäljning av aktier Om det sammanslagna bolagets större aktieägare säljer flertalet aktier på eller utanför aktiemarknaden, eller om marknaden tror att en sådan försäljning kan komma att ske, kan det sammanslagna bolagets aktiekurs påverkas negativt. Ingen av Latours större ägare har någon förpliktelse att bibehålla sin ägarandel, och därmed finns det inga garantier om att större aktieägare kommer att bibehålla sin nuvarande ägarandel i det sammanslagna bolaget. 8 Information till aktieägarna i Investmentaktiebolaget Latour (publ) och SäkI AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Bure Equity AB (publ) och Skanditek Industriförvaltning AB (publ)

Bure Equity AB (publ) och Skanditek Industriförvaltning AB (publ) Information till aktieägarna i Bure Equity AB (publ) och Skanditek Industriförvaltning AB (publ) avseende fusion mellan bolagen Detta dokument beskriver fusionen mellan Bure Equity AB (publ) ( Bure ) och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 1 (6) PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2007 Årets resultat efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (398) Resultatet per aktie uppgick till 3,09 kronor

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ)

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ) Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i 1. Årsstämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller flera justeringsmän.

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Antagande av incitamentsprogram (dagordningens punkt 7 (a)) Planen Mätperioden

Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Antagande av incitamentsprogram (dagordningens punkt 7 (a)) Planen Mätperioden Bilaga 2 Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Förslag under punkten 9d; Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier

Förslag under punkten 9d; Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier Förslag under punkten 9d; Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier enligt punkt 9b och/eller 9c i kallelsen till extra

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Innehåll Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) Aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), 556762-6873, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 januari 2015

Läs mer

Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB

Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB Pressmeddelande 2014 03 25 Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB, inkluderandes huvudaktieägarens förslag till incitamentsprogram för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 april 2013 klockan 11.30, i Företagshuset

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 24 april 2014 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner och personaloptioner i Hemtex AB (publ) 2007/2010 Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Handlingar inför årsstämma i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ) Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 11 maj 2012 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 28 i Stockholm. Anmälan m.m.

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 25 augusti 2015 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman. Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2015 Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 på Restaurang Palace, Södra Hamngatan

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer