Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007"

Transkript

1 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Swedish Committee for Afghanistan Annual Report & Final Accounts 2007

2 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Swedish Committee for Afghanistan Annual Report & Final Accounts 2007

3 Innehåll Contents Svenska Afghanistankommitténs syfte Purpose of the Swedish Committee for Afghanistan 03 SAKs styrelse Board of SCA 03 Revisorer och valberedning Accountants and Nominating Committee 05 Afghanistan och SAK Afghanistan and SCA 07 Verksamheten i Sverige Operations in Sweden 15 Förening Association 16 Information Information 19 Vänskolor Twin Schools 21 Förlag och försäljning Publishing and Sales 22 Insamling Fundraising 23 Ledning och administration Management and Administration 25 Verksamheten i Afghanistan Operations in Afghanistan 29 Utbildning Education 31 Hälsa Health 42 Rehabilitering av funktionshindrade Rehabilitation of Afghans with Disability 52 Katastrofinsatser Emergency Preparedness 59 Landsbygdsutveckling Rural Development 59 Programstöd och programutveckling Programme Support and Development 64 Ledning och administration Management and Administration 70 Styrelsens uppföljning av motioner vid årsmötet 2007 Follow-up of Motions to the Annual Meeting Styrelsens arbete under året The Work of the Board 74 Förkortningar Abbreviations 75 Ordförandes slutord Final Words from the President 76 Bokslut Final Accounts 78 Revisionsberättelse Audit Report 92 Föreningsrevisorernas rapport Association Auditors Report 94 O M S L A G S F O T O P H O T O O N C O V E R M A L I N L A G E R

4 K L A S B J U R S T R Ö M Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Annual Report & Final Accounts 2007 Drakflygning över Kabul. Kiteflying over Kabul 2

5 Svenska Afghanistankommitténs syfte Purpose of the Swedish Committee for Afghanistan SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN (SAK) är en ideell förening (org.nr ) som har till syfte att stödja Afghanistans nationella självständighet, att bedriva utvecklingssamarbete i Afghanistan för att främja demokratisk, ekonomisk och social utveckling i landet, att bedriva insamlingsverksamhet för att erhålla medel till SAKs biståndsverksamhet, att sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk. ( 1.2 i SAKs stadgar, antagen av årsmötet 2005). THE SWEDISH COMMITTEE FOR AFGHANISTAN (SCA) is a non-profit organisation (registration no ) The purpose of its operations is to: support Afghanistan s national independence, conduct development work in Afghanistan to promote democratic, economic and social development in the country conduct fundraising operations to obtain funds for SCA s development activities disseminate information about conditions in Afghanistan and about SCA s development activities, and to shape public opinion and thereby promote solidarity with the people of Afghanistan. ( 1.2 in the Statutes of SCA, adopted by the Annual Meeting in 2005). SAKs styrelse Board of SCA STYRELSEN HADE 13 LEDAMÖTER, varav sex kvinnor. Alla var ordinarie. Ledamöterna presenteras nedan med en redogörelse för vars och ens närvaro vid mötena. Eftersom styrelsen väljs i maj varierar den möjliga närvaron. THE BOARD HAD 13 REGULAR MEMBERS, of which six were women. They are presented below with a note on their presence at Board meetings. Since the Board is elected in May, the rate of possible attendance varies. LENA HJELM-WALLÉN Ordförande President Född 1943, bosatt i Sala. Invald som ordförande i SAKs styrelse 2002, ordförande i SAKs arbetsutskott (AU). Lärare, tidigare riksdagsledamot för socialdemokraterna. Statsråd i olika omgångar; bl a utbildningsminister, biståndsminister, utrikesminister, vice statsminister samt samordnare av regeringsarbetet och EU-frågor. Närvaro: 7 av 8. Born in 1943, resident of Sala. Elected President of the Board of SCA in 2002, president of the Executive Committee. Teacher, former member of parliament for the Social Democratic Party, various minister posts, Deputy Prime Minister among others, as well as coordinator of government work on EU related issues. Participation: 7 out of 8. BÖRJE ALMQVIST Född 1954, bosatt i Stockholm. Medlem i SAKs styrelse , invald igen Kontaktperson för Uppsala lokalkommitté. Journalist och fotograf, medverkar regelbundet i Afghanistan-nytt. Har arbetat som informatör för SAK i fält samt som rapportör om människorättsbrott i Afghanistan. Närvaro: 7 av 8. Born in 1954, resident of Stockholm. Board member , and from Contact member for Uppsala Local Committee. Journalist, photographer, frequent contributor to A-nytt. Has been information officer in SCA s field offices, and reporter on human rights crimes in Afghanistan. Participation: 7 out of 8. GUNNAR ANDERSSON Vice ordförande Dep President Född 1971, bosatt i Stockholm. Invald 2003, vice ordförande. Kontaktperson för Luleå lokalkommitté. Arbetar som konsult inom demokrati- och förvaltningsutveckling, ofta kopplat till decentralisering. Närvaro: 3 av 8. Born in 1971, resident of Stockholm. Board member since Contact member for Luleå Local Committee. Works as consultant on issues of democracy and management, often in connection with decentralisation. Attendance: 3 out of 8. NADER BAREKZAI Född 1965, bor i Malmö. Invald 2007, kontaktperson för och styrelseledamot i Malmö lokalkommitté. Ordförande i Föreningsutskottet. Kom från Afghanistan till Sverige 1989 som flykting. Arbetar som lärare. Närvaro: 4 av 4. Born in 1965, resides in Malmö. Board member since Contact member for Malmö Local Committee. President of the Association Committee. Came from Afghanistan to Sweden as a refugee in 1989, works as a teacher. Attendance: 4 out of 4. MOHAMMAD FAZLHASHEMI Född 1961, bosatt i Umeå. Invald 2006, kontaktperson för Skellefteå lokalkommitté. Docent och universitetslektor i idéhistoria vid Umeå universitet och forskare med inriktning på islamisk/muslimsk idéhistoria. Närvaro: 7 av 8. Born in 1961, resident of Umeå. Board member since 3

6 2006. Contact member for Skellefteå Local Committee. Docent, lecturer at Umeå University, researcher in Islamic/Muslim history of ideas. Attendance: 7 out of 8. WALBURGA HABSBURG-DOUGLAS Född 1958, bosatt i Malmköping. Invald 2007, kontaktperson för Sundsvalls lokalkommitté. Jurist och journalist. Sedan 2006 moderat ledamot av riksdagen, ordinarie medlem i utrikesutskottet, suppleant i Skatteutskottet. Arbetar, med Europarelaterade frågor. Närvaro: 2 av 4. Born in 1958, resides in Malmköping. Board member since Contact member for Sundsvall Local Committee. Lawyer and journalist. Member of Parliament for the Moderate Party since 2006, member of the Committee of Foreign and Affairs, deputy on Committee on Taxation. Engaged in Europe related issues. Attendance: 2 out of 4. LOTTA HEDSTRÖM Född 1955, bosatt i Brösarp. Invald 2006, kontaktperson för Lunds lokalkommitté. Har varit språkrör och riksdagsledamot för Miljöpartiet med speciellt intresse för små, fattiga länders problematik och global fattigdomsbekämpning. Närvaro: 7 av 8. Born in 1955, resides in Brösarp. Board member since Contact member for Lund Local Committee. Former spokesman and member of Parliament for Green Party. Special interest in small, poor countries and global struggle against poverty. Attendance: 7 out of 8. STEFAN HOLSMTRÖM Född 1938, bosatt i Lund. Invald 2002, kontaktperson för Växjö lokalkommitté. Jur kand. F d generalsekreterare för biståndsorganisationen Individuell Människohjälp. Närvaro: 7 av 8. Born in 1938, resident of Lund. Board member since Contact member for Växjö Local Committee. Former Secretary General of the development agency Individuell Människohjälp. Attendance: 7 out of 8. KICKI LINDHOLM Född 1947, bosatt i Hägersten. Invald Kontaktperson för Stockholms lokalkommitté. Arbetar som lektor i folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola. Närvaro: 8 av 8. Born in 1947, resident of Hägersten. Board member since Contact member for Stockholm Local Committee. Works as lecturer on public health at Mälardalen s college. Attendance: 8 out of 8. ULF LUNDBERG Född 1938, bosatt i Göteborg. Invald 2002, kontaktperson för Vänersborgs lokalkommitté. F d lektor vid Pedagogen, Göteborgs universitet, undervisningsråd för Skolverket, Senior Konsult i utbildningsfrågor i u-länder. Närvaro: 6 av 8. Born in 1938, resides in Gothenburg. Board member since Contact member for Vänersborg Local Committee. Former lecturer at Gothenburg university, counsellor to Board of Education. Consultant in developing countries. Attendance: 6 out of 8. EVA OLSSON Född 1960, bosatt i Skövde. Invald 2003, kontaktperson och vice ordförande för Skövde/ Skaraborgs lokalkommitté där hon varit aktiv sedan 80-talet. Lärare och läromedelsförfattare. Engagerad i SAKs vänskolearbete. Närvaro: 7 av 8. Born in 1960, resident of Skövde. Board member since Contact member for Skövde/Skaraborg Local Committee where she has been active since the 1980s. Teacher, author of textbooks. Engaged in SCA s twin school project. Attendance: 7 out of 8. CARL SCHÖNMEYR Född 1928, bosatt i Stockholm. En av SAKs grundare. I styrelsen i flera omgångar, invald senast Kontaktperson för Södertälje lokalkommitté. SAKs representant i Peshawar då biståndet inleddes Arbetat som SAKs kanslichef i Stockholm, för UNICEF i Kabul och Islamabad med afghanska flyktingar. Närvaro: 8 av 8. Born in 1928, resides in Stockholm. Board member several times, latest since Contact member for Södertälje Local Committee. SCA representative in Peshawar when aid to Afghanistan was initiated. Former SCA office manager in Stockholm. Has worked for UNICEF in Kabul and Islamabad with Afghan refugees. Attendance: 8 out of 8. CECILIA WIGSTRÖM Född 1971, bosatt i Göteborg. Invald 2007, kontaktperson för Göteborgs lokalkommitté. Riksdagsledamot för folkpartiet liberalerna sedan Suppleant i utrikesutskottet och ordinarie ledamot i justitieutskottet. Närvaro: 3 av 4. Born in 1971, resident of Gothenburg. Board member since Contact member for Gothenburg Local Committee. Parliamentarian for the Liberal party, member of the Committee on Justice, deputy in Committee of Foreign Affairs. Attendance: 3 out of 4. AV DE LEDAMÖTER SOM AVGICK vid årsmötet i maj 2007 deltog Fatah Mohammad i 4 möten av 4 och Inger Andersson von Rosen i ett av 4. Gustav Fridolin avsade sig styrelseuppdraget i januari och deltog inte i något möte. I Arbetsutskottet ingick Lena Hjelm-Wallén, ordförande, Gunnar An- OF THOSE WHO LEFT THE BOARD at the annual meeting in May 2007, Fatah Mohammad attended in all four meetings and Inger Andersson von Rosen in one out of 4. Gustav Fridolin resigned from the Board in January and did not attend in any meeting. The Executive Committee consisted of Lena Hjelm-Wallén, chairman, 4

7 dersson, Lotta Hedström, Stefan Holmström och Kicki Lindholm. Styrelsen har under året hållit åtta möten, varav ett telefonmöte. I en fråga fattades dessutom beslut per capsulam. Arbetsutskottet hade tre möten. Samtliga möten protokollfördes. Funktionen som styrelsens sekreterare innehades av administrativa sekreteraren på kansliet. Gunnar Andersson, Lotta Hedström, Stefan Holmström and Kicki Lindholm. In 2007, the Board had eight meetings of which one was via telephone. Furthermore, one decision was taken by circulation. The Executive Committee met three times. All meetings were recorded. The administrative secretary of the Stockholm office functioned as secretary to the Board. Revisorer och valberedning Accountants and Nominating Committee ORDINARIE AUKTORISERAD REVISOR har varit aukt. revisor Hans Andersson (Deloitte) med ersättare från revisionsbyrån. Verksamheten i Afghanistan granskades av A. F. Ferguson & Co, Chartered Accountants, Islamabad. Föreningsrevisorer efter årsmötet i maj var Staffan Hellberg och Bertil Pettersson med Marianne Bauer och Ola Wirtberg som suppleanter. I valberedningen ingick Maria Tropp (sammankallande), Jan-Inge Bengtsson, Christer Persson, Kerstin Thornberg och Gunilla Wingö. HANS ANDERSSON (Deloitte) Accountant for SCA with a deputy from the firm of accountants. Activities in Afghanistan were controlled by A. F. Ferguson & Co, Chartered Accountants, Islamabad. At the annual meeting in May, Staffan Hellberg and Bertil Pettersson were appointed Association Auditors with Marianne Bauer and Ola Wirtberg as deputies. The Nominating Committee consisted of Maria Tropp (convener), Jan-Inge Bengtsson, Christer Persson, Kerstin Thornberg and Gunilla Wingö. Teckning av Aqhela som går i femman i al-jehadskolan i Wardakprovinsen och som är vänskola med Höglandsskolan i Bromma utanför Stockholm. A drawing made by Aghela who is in the fifth grade of al-jehad school in Wardak province, twin school to Höglandsskolan in Bromma outside Stockholm. 5

8 M A L I N L A G E R Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Annual Report & Final Accounts 2007 Några fåraherdar på väg över en flod i den ostliga provinsen Nuristan. Shepherds crossing a river in the eastern province of Nuristan. 6

9 Afghanistan och SAK Afghanistan and SCA 2007 VAR UR SÄKERHETS- och fredssynpunkt det hittills mörkaste året i Afghanistan efter talibanernas fall. Närmare människor dog som en direkt följd av konflikten. Antalet självmordsbomber har ökat med över 400 procent över de senaste tre åren och nådde 140 under Till detta kom ett stort antal vägbombsdåd och konventionella anfall mot utländsk och afghansk militär och framför allt afghansk polis. Talibanerna fortsätter att utnyttja sina baser i Pakistan för planering, träning, omgruppering och försörjning och för samarbete med al-qaida och utländska jihadister. Trots detta är de väsentligen en afghansk rörelse, vars ledarskap och stora majoritet av fotfolk utgörs av afghaner, även om det utländska inflytandet och stödet är betydande. Det står också klart att dagens talibanrörelse, jämfört med 1990-talets, är betydligt bättre organiserad och mera politiskt sofistikerad, något som bland annat tar sig uttryck i att man på ett effektivt och medvetet sätt utnyttjar motsättningar mellan olika pashtunska stammar i de södra provinserna, motsättningar som till stor del är ett resultat av regeringens politik att favorisera vissa stammar och klaner. I de sydöstra provinserna är dynamiken delvis annorlunda. Där pågår en kamp mellan den ideologiskt styrda militanta talibanrörelsen och de traditionella stamorganisationerna, uppbackade av regeringen och utländska styrkor. Denna kamp har, i alla fall för en tid, försvårat talibanernas verksamhet. Den krigförande amerikanska koalitionen och den fredsfrämjande ISAF-styrkan, som leds av NATO, höll nästan soldater i Afghanistan mot årets slut. De utländska trupperna genomförde, med eller utan stöd från den afghanska armén, ett stort antal flygbombningar, attacker och räder mot byar och områden, där väpnade motståndsmän förmodades uppehålla sig. Styrkorna noterade taktiska militära framgångar i form av ett stort antal dödade talibanledare. Trots detta minskade den afghanska regeringens kontroll i delar av landet. Rapporter från distrikt kontrollerade av talibanerna tycks indikera att befolkningen i stort sett finner sig i den strikta lag och ordning som införs, medan klagomål om FROM A SECURITY AND PEACE perspective, 2007 was the darkest year in Afghanistan since the fall of the Taliban. Nearly 7,000 individuals lost their lives as a direct result of the conflict. The number of suicide bombers has increased by more than 400 percent over the last three years and reached a total of 140 in To this may be added a large number of roadside bombs and conventional attacks on foreign and Afghan military and, most of all, on Afghan police. The Taliban continue to use their bases in Pakistan for planning, training, regrouping and supply, and for cooperation with al-qaida and foreign jihadists. In spite of this, it is mainly an Afghan movement whose leadership and a large majority of foot soldiers are Afghans, even if foreign influence and support are extensive. It is also clear that today s Taliban movement, compared to that of the 1990s, is much better organised and politically more sophisticated, which is manifested in, among other things, more effective and conscious utilisation of the antagonism between different Pashtun tribes in the southern provinces. This antagonism is, to a great extent, the result of the government s policy of favouring certain tribes and clans. In the south-eastern provinces, the dynamics are somewhat different. In that area, a struggle is going on between the ideologically governed militant Taliban movement and the traditional tribal organisations, backed by government and foreign forces. This struggle has caused difficulties for Taliban activities, at least for the time being. The war-faring US coalition and the peace-keeping ISAF force, led by NATO, had almost 60,000 soldiers in Afghanistan at the end of the year. Foreign troops, with or without support from the Afghan army, carried out a large number of air bombings, attacks and raids on villages and areas where armed resistance men were presumed to be. These forces enjoyed tactical military success when considering the large number of Taliban leaders killed. In spite of this, the Afghan government s control over parts of the country decreased. Reports from Taliban controlled districts seem to indicate that the population by and large are putting up with the strict law and order that has been introduced, while complaints about corruption, police abuse 7

10 Svenska Dagbladet Jönköpings-Posten Västerviks-Tidningen Södermanlands Nyheter Några av de artiklar där SAK medverkat i under året. Some of the articles to which SCA contributed during the year. korruption, polisövergrepp och byråkratisk ineffektivitet ofta förekommer i de regeringskontrollerade områdena. Talibanernas långsiktiga strategi inriktar sig på avsaknaden av en gemensam målsättning mellan den afghanska regeringen och det internationella samfundet, och mellan de länder som bidrar militärt till krigföringen mot det talibanska upproret. Den debatt som förs inom NATO och länder med en stark folklig opinion mot militärt deltagande i Afghanistan är ett tecken på att talibanernas strategi till viss del tycks fungera. I den nya afghanska statsapparaten har maktförskjutningar av betydelse för de politiska lojaliteterna ägt rum. Andra etniska grupper än pashtunerna har fått makt, och det gäller särskilt tadjiker från Panjshir. Makt och inflytande i många pashtunska provinser har flyttat från en stam eller klan till en annan, och många känner sig därför missgynnade. I både regering och parlament, liksom bland provinsernas guvernörer och polischefer, finns krigsherrar som tillåts att hålla egen milis och som ofta profiterar på opiumekonomin och den allmänna korruptionen. Dessa förhindrar också rättslig prövning eller sanningssökande om de många övergreppen i det förflutna. Allt detta, liksom det USA-ledda kriget som nu är inne på sjunde året, undergräver medborgarnas förtroende för den nya makten, ledd av president Karzai. Afghaner i gemen förväntade sig utveckling, säkerhet och fred av den nya regeringen, men när det istället blivit mer av korruption, ineffektivitet, maktmissbruk och bristande lagligt skydd för medborgarna, har resultatet blivit besvikelse och missnöje med regeringen och dess maktapparat, något som i sin tur, tillsammans med talibanernas synbara framgångar, medfört att människor ogärna tar tydlig ställning för Karzai och hans stödtrupper. Och detta trots att det finns mycket lite folkligt stöd för talibanernas ideologiska mål jihad, en rigid tolkning av Sharia (den islamska lagen) och upprättande av ett fundamentalistiskt emirat. På den pakistanska sidan av Afghanistans östra gräns har den pakistanska armén under de senaste åren gjort upprepade försök att kväsa en växande islamistisk militant rörelse bland den pashtunska befolkningen, dock utan någon större framgång. Allt fler observatörer och analytiker ser numera utvecklingen i Pakistan som ett avgörande hot mot regional stabilitet och säkerhet. De pakistanska stamområdena, i högre grad än Afghanistan, är hemvist och bas för olika internationellt inriktade islamistiska militanta grupand bureaucratic inefficiency are frequent in government controlled areas. The long-term strategy of the Taliban is concentrated on the lack of a common objective between the Afghan government and the international community, as well as among those countries that make military contributions in opposition to the Taliban uprising. The ongoing debate within NATO and countries with a strong popular opinion against military participation in Afghanistan are signs of the Taliban strategy being successful to a certain extent. A shifting of power in the new Afghan government, of importance for political loyalty, has taken place. Other ethnic groups than the Pashtuns have gained power, especially Tajiks from Panjshir. Power and influence in many Pashtun provinces have moved from one tribe or clan to another, and many therefore feel unfairly treated. Both in the government and the parliament, as well as among the governors and chiefs of police, there are warlords who are allowed to keep their own militia and who often take advantage of the opium economy and general corruption. They also prevent judicial examination or truth finding about the many abuses of the past. All this, together with the US led war, which is now in its seventh year, undermines citizens confidence in the new power led by President Karzai. Afghans in general expect development, security and peace from the new government, but instead there is more corruption, more inefficiency, abuse of power and lack of legal protection for citizens. The result is deception and discontent with the government and the machinery of power. This, in turn, along with the visible progress of the Taliban, has made people reluctant to take sides with Karzai and his supporting troops. All this in spite of the very weak popular support for the ideological goals of the Taliban jihad, a rigid interpretation of Sharia (the Islamic law) and the establishment of a fundamentalist emirate. On the Pakistani side of Afghanistan s eastern border, the Pakistani army has repeatedly made efforts to suppress a growing Islamic militant movement among the Pashtun population, however without any noticeable success. A growing number of observers and analysts now see the development in Pakistan as a decisive threat to regional stability and security. The Pakistani tribal areas, to a higher degree than those in Afghanistan, are places of habitat and bases for various international Islamic militant groups. The continued uncertain political development in the country although election results in the beginning of 2008 have contributed to a more 8

11 A N N A M A R I A J O H A N S S O N På väg norrut. Bilden är tagen i Keshim i provinsen Badakshan i oktober Going north. The picture is taken in Keshim in Badakshan province, October per. Den fortsatt osäkra politiska utvecklingen i landet även om valresultatet i början av 2008 har bidragit till mera positiva tongångar har gett anledning till stor oro inom det internationella samfundet, där mardrömscenariot är ett kärnvapenbeväpnat islamistiskt Pakistan. Den nya makten i Afghanistan Karzai och hans regering med hjälp av det internationella samfundet har trots allt också nått anmärkningsvärda framgångar: inom skola, sjuk- och hälsovård, infrastruktur, kommunikationer, valutareform, minröjning etc. Men de kommer inte alla till del, och i de östra och södra provinserna, som bebos av pashtuner, finns ofta få tecken på framsteg. Missnöje med detta ökar talibanernas inflytande och underlättar rekryteringen till det väpnade motståndet. Praktiskt taget samtliga aktörer, med ett fåtal undantag där talibanledningen ingår, menar att den pågående konflikten inte kan lösas militärt. Man talar om att ekonomiska framsteg, utveckling och bra samhällsstyrning är nyckeln till att Afghanistan ska gå en fredlig framtid till mötes. Och i detta sammanhang har det internationella biståndet en avgörande betydelse. Men biståndet har inte bara hämmats av en jämförelsevis blygsam ekonomisk volym och dålig effektivitet och utan också av bristande koordinering. En analys av biståndseffektiviteten genomförd av ACBAR 1 visar bland annat att av positive tone has caused great concern within the international community, where the nightmare scenario is a nuclear-armed Islamic Pakistan. The new power in Afghanistan Karzai and his government with support from the international community has however also had remarkable success: within schooling, health and medical care, infrastructure, communications, currency reform, mine clearance, etc. But all do not benefit from this, and in the eastern and southern provinces, where Pashtuns live, often very few signs of progress can be seen. Dissatisfaction with this situation increases the influence of the Taliban and facilitates recruitment to the armed resistance. Practically all actors, with a few exceptions, one of them being the Taliban leadership, are of the meaning that the ongoing conflict cannot be solved with military actions. It is said that economic progress, development and good governance are keys to a peaceful future for Afghanistan. In this context, international assistance is of decisive importance. However, assistance has been hampered not only by a comparatively modest economic volume and inefficiency but also by lack of coordination. An analysis of assistance efficiency carried out by ACBAR 1 shows, among other things, that out of the 25 billion USD that have been promised by different donors since 2001, only 15 billion have been delivered, and approximately 40 percent of the 1. Agency Coordination Body for Afghan Relief, de enskilda organisationernas samordningsorgan. 1. Agency Coordination Body for Afghan Relief, the NGO coordination body. 9

12 AFGHANISTAN Statsskick: Republik Government: Republic Yta Area: km 2 Huvudstad Capital: Kabul Högsta punkt Highest point: Nowshak, m Längsta flod Longest river: Amu Darya, km Invånarantal: ca 30 miljoner Population: about 30 million Språk: Pashto och dari är officiella språk Languages: Pashtu and Dari are the official languages Religion: Islam (ca 80 % sunni, resten shia) Religion: Islam (Sunni about 80%, Shia 20%) Naturtillgångar: Naturgas, kol, järn, koppar, lapis lazuli Natural resources: Natural gas, coal, copper, lapis lazuli Valuta Currency: Afghani (AFA) Hamid Karzai. President. de 25 miljarder dollar som utlovats av olika givare sedan 2001 har endast 15 miljarder levererats, och att uppskattningsvis 40 procent av de givna medlen går tillbaka till givarländerna i form av vinster (för subkontrakterade privata firmor) och konsultarvoden. Analysen visar vidare att över hälften av biståndet är bundet till inköp av varor och tjänster i givarlandet, att endast en tredjedel av biståndsmedlen går genom den afghanska regeringen, att, enligt OECD, mindre än 40 procent av det tekniska biståndet är koordinerat med regeringen, och att endast en tredjedel av givarregeringarnas analytiska arbete är koordinerat dem emellan. En jämförelse mellan militära insatser och civilt bistånd ger vid handen att USA sedan 2001 spenderat nära 100 miljoner dollar per dag på militären, medan den motsvarande siffran för det amerikanska biståndet är sju miljoner dollar per dag. Inom både återuppbyggnaden och fredsfrämjandet har Afghanistan fått för lite, och detta har ytterligare försvagats av splittrade strategier och samhällsstyrning önskemål. Ambitionen att komma tillrätta med detta förhållande har tidigare resulterat i den s k Afghanistan Compact, som antogs gemensamt av den afghanska regeringen och givarländerna i London 2006, och den därpå följande Afghanska Nationella Utvecklingsstrategin. Under 2007 gjordes ett nytt försök i form av ett förslag på en stark FN-ledd samordning, där det internationella biståndet (FN, enskilda organisationer, EU m fl) och den afghanska regeringens återuppbyggnadsstrategier, eventuellt omfattande delar av de utländska truppernas verksamhet, skulle ingå. Den afghanska regeringen tackade dock nej med hänvisning till att förslaget försvagar landets suveränitet. Om detta gjordes på principiell grund eller med specifik hänvisning till den föreslagna kandidaten för att leda denna samordning är oklart. Afghanistans suveränitet är en nyckelfråga som i alla lägen måste respekteras. Men suveränitetsfrågan är komplext sammanlänkad med andra vitala frågor. Suveräniteten är begränsad idag, och ingen kortsiktig lösning på konflikten garanterar full respekt för Afghanistans suveränitet. Det internationella samfundet är splittrat i synen på vad som bör göras för att bäst stödja Afghanistan. Motsättningar mellan USA och de europeiska länderna är väl kända, men det finns också åsiktsskillnader bland de europeiska länderna. SAK har länge framhållit vikten av att hålla fast vid en tydlig distinktion mellan fredsfrämjande insatser och offensiv krigföring, liksom mellan biståndsaktörer och militärer. Just dessa frågor är allt oftare källa till oenighet i omvärldens funds go back to the donating countries as profit (to sub-contracted private enterprises) and consultancy fees. This analysis shows furthermore that more than half of the assistance is bound to purchase of goods and services in the donor country, that only one third of the assistance funds goes through the Afghan government, that, according to OECD, less than 40 percent of the technical assistance is coordinated with the government and that only one third of the analytical work of the donor governments is coordinated between them. A comparison between military operations and civil assistance shows that, since 2001, US military expenses have been almost 100 million USD per day, at the same time as the corresponding figure for American assistance is seven million USD per day. For reconstruction as well as for peace-building, Afghanistan has received too little and this has further been weakened by a diversity of strategies and straggling desires. The ambition to master this situation has previously resulted in the so-called Afghanistan Compact adopted in London in 2006 by the Afghan government together with donor countries, and the consecutive Afghan National Development Strategy. In 2007 a new effort was made in the form of a proposed UN-led coordination, which would include international aid (UN, NGOs, EU etc.) and the reconstruction strategies of the Afghan government, possibly encompassing parts of the activities of foreign troops. However, the Afghan government declined on the grounds that the proposed scheme would weaken the sovereignty of the country. If this was done on a basis of principles or with a specific reference to the suggested candidate for the coordination is not clear. Afghanistan s sovereignty is a key issue that must be respected under all circumstances. But sovereignty is linked to other vital issues in a complex way, and no shortterm solution of this conflict guarantees full respect for Afghanistan s sovereignty. The international community has a scattered view on what should be done to support Afghanistan in the best way. Antagonism between USA and European countries is well known, but there are also different opinions among the European countries. For a long time, SCA has stressed the importance of making a clear distinction between peace-building efforts and offensive warfare, as well as between aid actors and military. These very issues have increasingly become sources of disagreement in attitude towards Afghanistan from the surrounding world. SCA plays an important role in support to Afghanistan, even if not to the same extent as in the 1980s and 1990s, years in which the country was, in practice, stateless. Within SCA s areas of com- 10

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information om projektet Vems säkerhet?... 3 Temaarbete i projektet Vems säkerhet?... 3 Förslag på upplägg:... 3 Inläsning:... 3 Klassrumsövningar:... 3 Intervjuer:...

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Vad är fattigdom? Håkan Danielsson Från SIDA:s hemsida Definitionerna av fattigdom är många och skiftande. Enligt Världsbanken är en mycket fattig

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från enseminarieserie 1 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från en seminarieserie 2002 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Frivilligorganisationernas

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier Niklas Stenlås Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:6 Finansdepartementet Förord Diskussionen

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer