Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007"

Transkript

1 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Swedish Committee for Afghanistan Annual Report & Final Accounts 2007

2 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Swedish Committee for Afghanistan Annual Report & Final Accounts 2007

3 Innehåll Contents Svenska Afghanistankommitténs syfte Purpose of the Swedish Committee for Afghanistan 03 SAKs styrelse Board of SCA 03 Revisorer och valberedning Accountants and Nominating Committee 05 Afghanistan och SAK Afghanistan and SCA 07 Verksamheten i Sverige Operations in Sweden 15 Förening Association 16 Information Information 19 Vänskolor Twin Schools 21 Förlag och försäljning Publishing and Sales 22 Insamling Fundraising 23 Ledning och administration Management and Administration 25 Verksamheten i Afghanistan Operations in Afghanistan 29 Utbildning Education 31 Hälsa Health 42 Rehabilitering av funktionshindrade Rehabilitation of Afghans with Disability 52 Katastrofinsatser Emergency Preparedness 59 Landsbygdsutveckling Rural Development 59 Programstöd och programutveckling Programme Support and Development 64 Ledning och administration Management and Administration 70 Styrelsens uppföljning av motioner vid årsmötet 2007 Follow-up of Motions to the Annual Meeting Styrelsens arbete under året The Work of the Board 74 Förkortningar Abbreviations 75 Ordförandes slutord Final Words from the President 76 Bokslut Final Accounts 78 Revisionsberättelse Audit Report 92 Föreningsrevisorernas rapport Association Auditors Report 94 O M S L A G S F O T O P H O T O O N C O V E R M A L I N L A G E R

4 K L A S B J U R S T R Ö M Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Annual Report & Final Accounts 2007 Drakflygning över Kabul. Kiteflying over Kabul 2

5 Svenska Afghanistankommitténs syfte Purpose of the Swedish Committee for Afghanistan SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN (SAK) är en ideell förening (org.nr ) som har till syfte att stödja Afghanistans nationella självständighet, att bedriva utvecklingssamarbete i Afghanistan för att främja demokratisk, ekonomisk och social utveckling i landet, att bedriva insamlingsverksamhet för att erhålla medel till SAKs biståndsverksamhet, att sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk. ( 1.2 i SAKs stadgar, antagen av årsmötet 2005). THE SWEDISH COMMITTEE FOR AFGHANISTAN (SCA) is a non-profit organisation (registration no ) The purpose of its operations is to: support Afghanistan s national independence, conduct development work in Afghanistan to promote democratic, economic and social development in the country conduct fundraising operations to obtain funds for SCA s development activities disseminate information about conditions in Afghanistan and about SCA s development activities, and to shape public opinion and thereby promote solidarity with the people of Afghanistan. ( 1.2 in the Statutes of SCA, adopted by the Annual Meeting in 2005). SAKs styrelse Board of SCA STYRELSEN HADE 13 LEDAMÖTER, varav sex kvinnor. Alla var ordinarie. Ledamöterna presenteras nedan med en redogörelse för vars och ens närvaro vid mötena. Eftersom styrelsen väljs i maj varierar den möjliga närvaron. THE BOARD HAD 13 REGULAR MEMBERS, of which six were women. They are presented below with a note on their presence at Board meetings. Since the Board is elected in May, the rate of possible attendance varies. LENA HJELM-WALLÉN Ordförande President Född 1943, bosatt i Sala. Invald som ordförande i SAKs styrelse 2002, ordförande i SAKs arbetsutskott (AU). Lärare, tidigare riksdagsledamot för socialdemokraterna. Statsråd i olika omgångar; bl a utbildningsminister, biståndsminister, utrikesminister, vice statsminister samt samordnare av regeringsarbetet och EU-frågor. Närvaro: 7 av 8. Born in 1943, resident of Sala. Elected President of the Board of SCA in 2002, president of the Executive Committee. Teacher, former member of parliament for the Social Democratic Party, various minister posts, Deputy Prime Minister among others, as well as coordinator of government work on EU related issues. Participation: 7 out of 8. BÖRJE ALMQVIST Född 1954, bosatt i Stockholm. Medlem i SAKs styrelse , invald igen Kontaktperson för Uppsala lokalkommitté. Journalist och fotograf, medverkar regelbundet i Afghanistan-nytt. Har arbetat som informatör för SAK i fält samt som rapportör om människorättsbrott i Afghanistan. Närvaro: 7 av 8. Born in 1954, resident of Stockholm. Board member , and from Contact member for Uppsala Local Committee. Journalist, photographer, frequent contributor to A-nytt. Has been information officer in SCA s field offices, and reporter on human rights crimes in Afghanistan. Participation: 7 out of 8. GUNNAR ANDERSSON Vice ordförande Dep President Född 1971, bosatt i Stockholm. Invald 2003, vice ordförande. Kontaktperson för Luleå lokalkommitté. Arbetar som konsult inom demokrati- och förvaltningsutveckling, ofta kopplat till decentralisering. Närvaro: 3 av 8. Born in 1971, resident of Stockholm. Board member since Contact member for Luleå Local Committee. Works as consultant on issues of democracy and management, often in connection with decentralisation. Attendance: 3 out of 8. NADER BAREKZAI Född 1965, bor i Malmö. Invald 2007, kontaktperson för och styrelseledamot i Malmö lokalkommitté. Ordförande i Föreningsutskottet. Kom från Afghanistan till Sverige 1989 som flykting. Arbetar som lärare. Närvaro: 4 av 4. Born in 1965, resides in Malmö. Board member since Contact member for Malmö Local Committee. President of the Association Committee. Came from Afghanistan to Sweden as a refugee in 1989, works as a teacher. Attendance: 4 out of 4. MOHAMMAD FAZLHASHEMI Född 1961, bosatt i Umeå. Invald 2006, kontaktperson för Skellefteå lokalkommitté. Docent och universitetslektor i idéhistoria vid Umeå universitet och forskare med inriktning på islamisk/muslimsk idéhistoria. Närvaro: 7 av 8. Born in 1961, resident of Umeå. Board member since 3

6 2006. Contact member for Skellefteå Local Committee. Docent, lecturer at Umeå University, researcher in Islamic/Muslim history of ideas. Attendance: 7 out of 8. WALBURGA HABSBURG-DOUGLAS Född 1958, bosatt i Malmköping. Invald 2007, kontaktperson för Sundsvalls lokalkommitté. Jurist och journalist. Sedan 2006 moderat ledamot av riksdagen, ordinarie medlem i utrikesutskottet, suppleant i Skatteutskottet. Arbetar, med Europarelaterade frågor. Närvaro: 2 av 4. Born in 1958, resides in Malmköping. Board member since Contact member for Sundsvall Local Committee. Lawyer and journalist. Member of Parliament for the Moderate Party since 2006, member of the Committee of Foreign and Affairs, deputy on Committee on Taxation. Engaged in Europe related issues. Attendance: 2 out of 4. LOTTA HEDSTRÖM Född 1955, bosatt i Brösarp. Invald 2006, kontaktperson för Lunds lokalkommitté. Har varit språkrör och riksdagsledamot för Miljöpartiet med speciellt intresse för små, fattiga länders problematik och global fattigdomsbekämpning. Närvaro: 7 av 8. Born in 1955, resides in Brösarp. Board member since Contact member for Lund Local Committee. Former spokesman and member of Parliament for Green Party. Special interest in small, poor countries and global struggle against poverty. Attendance: 7 out of 8. STEFAN HOLSMTRÖM Född 1938, bosatt i Lund. Invald 2002, kontaktperson för Växjö lokalkommitté. Jur kand. F d generalsekreterare för biståndsorganisationen Individuell Människohjälp. Närvaro: 7 av 8. Born in 1938, resident of Lund. Board member since Contact member for Växjö Local Committee. Former Secretary General of the development agency Individuell Människohjälp. Attendance: 7 out of 8. KICKI LINDHOLM Född 1947, bosatt i Hägersten. Invald Kontaktperson för Stockholms lokalkommitté. Arbetar som lektor i folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola. Närvaro: 8 av 8. Born in 1947, resident of Hägersten. Board member since Contact member for Stockholm Local Committee. Works as lecturer on public health at Mälardalen s college. Attendance: 8 out of 8. ULF LUNDBERG Född 1938, bosatt i Göteborg. Invald 2002, kontaktperson för Vänersborgs lokalkommitté. F d lektor vid Pedagogen, Göteborgs universitet, undervisningsråd för Skolverket, Senior Konsult i utbildningsfrågor i u-länder. Närvaro: 6 av 8. Born in 1938, resides in Gothenburg. Board member since Contact member for Vänersborg Local Committee. Former lecturer at Gothenburg university, counsellor to Board of Education. Consultant in developing countries. Attendance: 6 out of 8. EVA OLSSON Född 1960, bosatt i Skövde. Invald 2003, kontaktperson och vice ordförande för Skövde/ Skaraborgs lokalkommitté där hon varit aktiv sedan 80-talet. Lärare och läromedelsförfattare. Engagerad i SAKs vänskolearbete. Närvaro: 7 av 8. Born in 1960, resident of Skövde. Board member since Contact member for Skövde/Skaraborg Local Committee where she has been active since the 1980s. Teacher, author of textbooks. Engaged in SCA s twin school project. Attendance: 7 out of 8. CARL SCHÖNMEYR Född 1928, bosatt i Stockholm. En av SAKs grundare. I styrelsen i flera omgångar, invald senast Kontaktperson för Södertälje lokalkommitté. SAKs representant i Peshawar då biståndet inleddes Arbetat som SAKs kanslichef i Stockholm, för UNICEF i Kabul och Islamabad med afghanska flyktingar. Närvaro: 8 av 8. Born in 1928, resides in Stockholm. Board member several times, latest since Contact member for Södertälje Local Committee. SCA representative in Peshawar when aid to Afghanistan was initiated. Former SCA office manager in Stockholm. Has worked for UNICEF in Kabul and Islamabad with Afghan refugees. Attendance: 8 out of 8. CECILIA WIGSTRÖM Född 1971, bosatt i Göteborg. Invald 2007, kontaktperson för Göteborgs lokalkommitté. Riksdagsledamot för folkpartiet liberalerna sedan Suppleant i utrikesutskottet och ordinarie ledamot i justitieutskottet. Närvaro: 3 av 4. Born in 1971, resident of Gothenburg. Board member since Contact member for Gothenburg Local Committee. Parliamentarian for the Liberal party, member of the Committee on Justice, deputy in Committee of Foreign Affairs. Attendance: 3 out of 4. AV DE LEDAMÖTER SOM AVGICK vid årsmötet i maj 2007 deltog Fatah Mohammad i 4 möten av 4 och Inger Andersson von Rosen i ett av 4. Gustav Fridolin avsade sig styrelseuppdraget i januari och deltog inte i något möte. I Arbetsutskottet ingick Lena Hjelm-Wallén, ordförande, Gunnar An- OF THOSE WHO LEFT THE BOARD at the annual meeting in May 2007, Fatah Mohammad attended in all four meetings and Inger Andersson von Rosen in one out of 4. Gustav Fridolin resigned from the Board in January and did not attend in any meeting. The Executive Committee consisted of Lena Hjelm-Wallén, chairman, 4

7 dersson, Lotta Hedström, Stefan Holmström och Kicki Lindholm. Styrelsen har under året hållit åtta möten, varav ett telefonmöte. I en fråga fattades dessutom beslut per capsulam. Arbetsutskottet hade tre möten. Samtliga möten protokollfördes. Funktionen som styrelsens sekreterare innehades av administrativa sekreteraren på kansliet. Gunnar Andersson, Lotta Hedström, Stefan Holmström and Kicki Lindholm. In 2007, the Board had eight meetings of which one was via telephone. Furthermore, one decision was taken by circulation. The Executive Committee met three times. All meetings were recorded. The administrative secretary of the Stockholm office functioned as secretary to the Board. Revisorer och valberedning Accountants and Nominating Committee ORDINARIE AUKTORISERAD REVISOR har varit aukt. revisor Hans Andersson (Deloitte) med ersättare från revisionsbyrån. Verksamheten i Afghanistan granskades av A. F. Ferguson & Co, Chartered Accountants, Islamabad. Föreningsrevisorer efter årsmötet i maj var Staffan Hellberg och Bertil Pettersson med Marianne Bauer och Ola Wirtberg som suppleanter. I valberedningen ingick Maria Tropp (sammankallande), Jan-Inge Bengtsson, Christer Persson, Kerstin Thornberg och Gunilla Wingö. HANS ANDERSSON (Deloitte) Accountant for SCA with a deputy from the firm of accountants. Activities in Afghanistan were controlled by A. F. Ferguson & Co, Chartered Accountants, Islamabad. At the annual meeting in May, Staffan Hellberg and Bertil Pettersson were appointed Association Auditors with Marianne Bauer and Ola Wirtberg as deputies. The Nominating Committee consisted of Maria Tropp (convener), Jan-Inge Bengtsson, Christer Persson, Kerstin Thornberg and Gunilla Wingö. Teckning av Aqhela som går i femman i al-jehadskolan i Wardakprovinsen och som är vänskola med Höglandsskolan i Bromma utanför Stockholm. A drawing made by Aghela who is in the fifth grade of al-jehad school in Wardak province, twin school to Höglandsskolan in Bromma outside Stockholm. 5

8 M A L I N L A G E R Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Annual Report & Final Accounts 2007 Några fåraherdar på väg över en flod i den ostliga provinsen Nuristan. Shepherds crossing a river in the eastern province of Nuristan. 6

9 Afghanistan och SAK Afghanistan and SCA 2007 VAR UR SÄKERHETS- och fredssynpunkt det hittills mörkaste året i Afghanistan efter talibanernas fall. Närmare människor dog som en direkt följd av konflikten. Antalet självmordsbomber har ökat med över 400 procent över de senaste tre åren och nådde 140 under Till detta kom ett stort antal vägbombsdåd och konventionella anfall mot utländsk och afghansk militär och framför allt afghansk polis. Talibanerna fortsätter att utnyttja sina baser i Pakistan för planering, träning, omgruppering och försörjning och för samarbete med al-qaida och utländska jihadister. Trots detta är de väsentligen en afghansk rörelse, vars ledarskap och stora majoritet av fotfolk utgörs av afghaner, även om det utländska inflytandet och stödet är betydande. Det står också klart att dagens talibanrörelse, jämfört med 1990-talets, är betydligt bättre organiserad och mera politiskt sofistikerad, något som bland annat tar sig uttryck i att man på ett effektivt och medvetet sätt utnyttjar motsättningar mellan olika pashtunska stammar i de södra provinserna, motsättningar som till stor del är ett resultat av regeringens politik att favorisera vissa stammar och klaner. I de sydöstra provinserna är dynamiken delvis annorlunda. Där pågår en kamp mellan den ideologiskt styrda militanta talibanrörelsen och de traditionella stamorganisationerna, uppbackade av regeringen och utländska styrkor. Denna kamp har, i alla fall för en tid, försvårat talibanernas verksamhet. Den krigförande amerikanska koalitionen och den fredsfrämjande ISAF-styrkan, som leds av NATO, höll nästan soldater i Afghanistan mot årets slut. De utländska trupperna genomförde, med eller utan stöd från den afghanska armén, ett stort antal flygbombningar, attacker och räder mot byar och områden, där väpnade motståndsmän förmodades uppehålla sig. Styrkorna noterade taktiska militära framgångar i form av ett stort antal dödade talibanledare. Trots detta minskade den afghanska regeringens kontroll i delar av landet. Rapporter från distrikt kontrollerade av talibanerna tycks indikera att befolkningen i stort sett finner sig i den strikta lag och ordning som införs, medan klagomål om FROM A SECURITY AND PEACE perspective, 2007 was the darkest year in Afghanistan since the fall of the Taliban. Nearly 7,000 individuals lost their lives as a direct result of the conflict. The number of suicide bombers has increased by more than 400 percent over the last three years and reached a total of 140 in To this may be added a large number of roadside bombs and conventional attacks on foreign and Afghan military and, most of all, on Afghan police. The Taliban continue to use their bases in Pakistan for planning, training, regrouping and supply, and for cooperation with al-qaida and foreign jihadists. In spite of this, it is mainly an Afghan movement whose leadership and a large majority of foot soldiers are Afghans, even if foreign influence and support are extensive. It is also clear that today s Taliban movement, compared to that of the 1990s, is much better organised and politically more sophisticated, which is manifested in, among other things, more effective and conscious utilisation of the antagonism between different Pashtun tribes in the southern provinces. This antagonism is, to a great extent, the result of the government s policy of favouring certain tribes and clans. In the south-eastern provinces, the dynamics are somewhat different. In that area, a struggle is going on between the ideologically governed militant Taliban movement and the traditional tribal organisations, backed by government and foreign forces. This struggle has caused difficulties for Taliban activities, at least for the time being. The war-faring US coalition and the peace-keeping ISAF force, led by NATO, had almost 60,000 soldiers in Afghanistan at the end of the year. Foreign troops, with or without support from the Afghan army, carried out a large number of air bombings, attacks and raids on villages and areas where armed resistance men were presumed to be. These forces enjoyed tactical military success when considering the large number of Taliban leaders killed. In spite of this, the Afghan government s control over parts of the country decreased. Reports from Taliban controlled districts seem to indicate that the population by and large are putting up with the strict law and order that has been introduced, while complaints about corruption, police abuse 7

10 Svenska Dagbladet Jönköpings-Posten Västerviks-Tidningen Södermanlands Nyheter Några av de artiklar där SAK medverkat i under året. Some of the articles to which SCA contributed during the year. korruption, polisövergrepp och byråkratisk ineffektivitet ofta förekommer i de regeringskontrollerade områdena. Talibanernas långsiktiga strategi inriktar sig på avsaknaden av en gemensam målsättning mellan den afghanska regeringen och det internationella samfundet, och mellan de länder som bidrar militärt till krigföringen mot det talibanska upproret. Den debatt som förs inom NATO och länder med en stark folklig opinion mot militärt deltagande i Afghanistan är ett tecken på att talibanernas strategi till viss del tycks fungera. I den nya afghanska statsapparaten har maktförskjutningar av betydelse för de politiska lojaliteterna ägt rum. Andra etniska grupper än pashtunerna har fått makt, och det gäller särskilt tadjiker från Panjshir. Makt och inflytande i många pashtunska provinser har flyttat från en stam eller klan till en annan, och många känner sig därför missgynnade. I både regering och parlament, liksom bland provinsernas guvernörer och polischefer, finns krigsherrar som tillåts att hålla egen milis och som ofta profiterar på opiumekonomin och den allmänna korruptionen. Dessa förhindrar också rättslig prövning eller sanningssökande om de många övergreppen i det förflutna. Allt detta, liksom det USA-ledda kriget som nu är inne på sjunde året, undergräver medborgarnas förtroende för den nya makten, ledd av president Karzai. Afghaner i gemen förväntade sig utveckling, säkerhet och fred av den nya regeringen, men när det istället blivit mer av korruption, ineffektivitet, maktmissbruk och bristande lagligt skydd för medborgarna, har resultatet blivit besvikelse och missnöje med regeringen och dess maktapparat, något som i sin tur, tillsammans med talibanernas synbara framgångar, medfört att människor ogärna tar tydlig ställning för Karzai och hans stödtrupper. Och detta trots att det finns mycket lite folkligt stöd för talibanernas ideologiska mål jihad, en rigid tolkning av Sharia (den islamska lagen) och upprättande av ett fundamentalistiskt emirat. På den pakistanska sidan av Afghanistans östra gräns har den pakistanska armén under de senaste åren gjort upprepade försök att kväsa en växande islamistisk militant rörelse bland den pashtunska befolkningen, dock utan någon större framgång. Allt fler observatörer och analytiker ser numera utvecklingen i Pakistan som ett avgörande hot mot regional stabilitet och säkerhet. De pakistanska stamområdena, i högre grad än Afghanistan, är hemvist och bas för olika internationellt inriktade islamistiska militanta grupand bureaucratic inefficiency are frequent in government controlled areas. The long-term strategy of the Taliban is concentrated on the lack of a common objective between the Afghan government and the international community, as well as among those countries that make military contributions in opposition to the Taliban uprising. The ongoing debate within NATO and countries with a strong popular opinion against military participation in Afghanistan are signs of the Taliban strategy being successful to a certain extent. A shifting of power in the new Afghan government, of importance for political loyalty, has taken place. Other ethnic groups than the Pashtuns have gained power, especially Tajiks from Panjshir. Power and influence in many Pashtun provinces have moved from one tribe or clan to another, and many therefore feel unfairly treated. Both in the government and the parliament, as well as among the governors and chiefs of police, there are warlords who are allowed to keep their own militia and who often take advantage of the opium economy and general corruption. They also prevent judicial examination or truth finding about the many abuses of the past. All this, together with the US led war, which is now in its seventh year, undermines citizens confidence in the new power led by President Karzai. Afghans in general expect development, security and peace from the new government, but instead there is more corruption, more inefficiency, abuse of power and lack of legal protection for citizens. The result is deception and discontent with the government and the machinery of power. This, in turn, along with the visible progress of the Taliban, has made people reluctant to take sides with Karzai and his supporting troops. All this in spite of the very weak popular support for the ideological goals of the Taliban jihad, a rigid interpretation of Sharia (the Islamic law) and the establishment of a fundamentalist emirate. On the Pakistani side of Afghanistan s eastern border, the Pakistani army has repeatedly made efforts to suppress a growing Islamic militant movement among the Pashtun population, however without any noticeable success. A growing number of observers and analysts now see the development in Pakistan as a decisive threat to regional stability and security. The Pakistani tribal areas, to a higher degree than those in Afghanistan, are places of habitat and bases for various international Islamic militant groups. The continued uncertain political development in the country although election results in the beginning of 2008 have contributed to a more 8

11 A N N A M A R I A J O H A N S S O N På väg norrut. Bilden är tagen i Keshim i provinsen Badakshan i oktober Going north. The picture is taken in Keshim in Badakshan province, October per. Den fortsatt osäkra politiska utvecklingen i landet även om valresultatet i början av 2008 har bidragit till mera positiva tongångar har gett anledning till stor oro inom det internationella samfundet, där mardrömscenariot är ett kärnvapenbeväpnat islamistiskt Pakistan. Den nya makten i Afghanistan Karzai och hans regering med hjälp av det internationella samfundet har trots allt också nått anmärkningsvärda framgångar: inom skola, sjuk- och hälsovård, infrastruktur, kommunikationer, valutareform, minröjning etc. Men de kommer inte alla till del, och i de östra och södra provinserna, som bebos av pashtuner, finns ofta få tecken på framsteg. Missnöje med detta ökar talibanernas inflytande och underlättar rekryteringen till det väpnade motståndet. Praktiskt taget samtliga aktörer, med ett fåtal undantag där talibanledningen ingår, menar att den pågående konflikten inte kan lösas militärt. Man talar om att ekonomiska framsteg, utveckling och bra samhällsstyrning är nyckeln till att Afghanistan ska gå en fredlig framtid till mötes. Och i detta sammanhang har det internationella biståndet en avgörande betydelse. Men biståndet har inte bara hämmats av en jämförelsevis blygsam ekonomisk volym och dålig effektivitet och utan också av bristande koordinering. En analys av biståndseffektiviteten genomförd av ACBAR 1 visar bland annat att av positive tone has caused great concern within the international community, where the nightmare scenario is a nuclear-armed Islamic Pakistan. The new power in Afghanistan Karzai and his government with support from the international community has however also had remarkable success: within schooling, health and medical care, infrastructure, communications, currency reform, mine clearance, etc. But all do not benefit from this, and in the eastern and southern provinces, where Pashtuns live, often very few signs of progress can be seen. Dissatisfaction with this situation increases the influence of the Taliban and facilitates recruitment to the armed resistance. Practically all actors, with a few exceptions, one of them being the Taliban leadership, are of the meaning that the ongoing conflict cannot be solved with military actions. It is said that economic progress, development and good governance are keys to a peaceful future for Afghanistan. In this context, international assistance is of decisive importance. However, assistance has been hampered not only by a comparatively modest economic volume and inefficiency but also by lack of coordination. An analysis of assistance efficiency carried out by ACBAR 1 shows, among other things, that out of the 25 billion USD that have been promised by different donors since 2001, only 15 billion have been delivered, and approximately 40 percent of the 1. Agency Coordination Body for Afghan Relief, de enskilda organisationernas samordningsorgan. 1. Agency Coordination Body for Afghan Relief, the NGO coordination body. 9

12 AFGHANISTAN Statsskick: Republik Government: Republic Yta Area: km 2 Huvudstad Capital: Kabul Högsta punkt Highest point: Nowshak, m Längsta flod Longest river: Amu Darya, km Invånarantal: ca 30 miljoner Population: about 30 million Språk: Pashto och dari är officiella språk Languages: Pashtu and Dari are the official languages Religion: Islam (ca 80 % sunni, resten shia) Religion: Islam (Sunni about 80%, Shia 20%) Naturtillgångar: Naturgas, kol, järn, koppar, lapis lazuli Natural resources: Natural gas, coal, copper, lapis lazuli Valuta Currency: Afghani (AFA) Hamid Karzai. President. de 25 miljarder dollar som utlovats av olika givare sedan 2001 har endast 15 miljarder levererats, och att uppskattningsvis 40 procent av de givna medlen går tillbaka till givarländerna i form av vinster (för subkontrakterade privata firmor) och konsultarvoden. Analysen visar vidare att över hälften av biståndet är bundet till inköp av varor och tjänster i givarlandet, att endast en tredjedel av biståndsmedlen går genom den afghanska regeringen, att, enligt OECD, mindre än 40 procent av det tekniska biståndet är koordinerat med regeringen, och att endast en tredjedel av givarregeringarnas analytiska arbete är koordinerat dem emellan. En jämförelse mellan militära insatser och civilt bistånd ger vid handen att USA sedan 2001 spenderat nära 100 miljoner dollar per dag på militären, medan den motsvarande siffran för det amerikanska biståndet är sju miljoner dollar per dag. Inom både återuppbyggnaden och fredsfrämjandet har Afghanistan fått för lite, och detta har ytterligare försvagats av splittrade strategier och samhällsstyrning önskemål. Ambitionen att komma tillrätta med detta förhållande har tidigare resulterat i den s k Afghanistan Compact, som antogs gemensamt av den afghanska regeringen och givarländerna i London 2006, och den därpå följande Afghanska Nationella Utvecklingsstrategin. Under 2007 gjordes ett nytt försök i form av ett förslag på en stark FN-ledd samordning, där det internationella biståndet (FN, enskilda organisationer, EU m fl) och den afghanska regeringens återuppbyggnadsstrategier, eventuellt omfattande delar av de utländska truppernas verksamhet, skulle ingå. Den afghanska regeringen tackade dock nej med hänvisning till att förslaget försvagar landets suveränitet. Om detta gjordes på principiell grund eller med specifik hänvisning till den föreslagna kandidaten för att leda denna samordning är oklart. Afghanistans suveränitet är en nyckelfråga som i alla lägen måste respekteras. Men suveränitetsfrågan är komplext sammanlänkad med andra vitala frågor. Suveräniteten är begränsad idag, och ingen kortsiktig lösning på konflikten garanterar full respekt för Afghanistans suveränitet. Det internationella samfundet är splittrat i synen på vad som bör göras för att bäst stödja Afghanistan. Motsättningar mellan USA och de europeiska länderna är väl kända, men det finns också åsiktsskillnader bland de europeiska länderna. SAK har länge framhållit vikten av att hålla fast vid en tydlig distinktion mellan fredsfrämjande insatser och offensiv krigföring, liksom mellan biståndsaktörer och militärer. Just dessa frågor är allt oftare källa till oenighet i omvärldens funds go back to the donating countries as profit (to sub-contracted private enterprises) and consultancy fees. This analysis shows furthermore that more than half of the assistance is bound to purchase of goods and services in the donor country, that only one third of the assistance funds goes through the Afghan government, that, according to OECD, less than 40 percent of the technical assistance is coordinated with the government and that only one third of the analytical work of the donor governments is coordinated between them. A comparison between military operations and civil assistance shows that, since 2001, US military expenses have been almost 100 million USD per day, at the same time as the corresponding figure for American assistance is seven million USD per day. For reconstruction as well as for peace-building, Afghanistan has received too little and this has further been weakened by a diversity of strategies and straggling desires. The ambition to master this situation has previously resulted in the so-called Afghanistan Compact adopted in London in 2006 by the Afghan government together with donor countries, and the consecutive Afghan National Development Strategy. In 2007 a new effort was made in the form of a proposed UN-led coordination, which would include international aid (UN, NGOs, EU etc.) and the reconstruction strategies of the Afghan government, possibly encompassing parts of the activities of foreign troops. However, the Afghan government declined on the grounds that the proposed scheme would weaken the sovereignty of the country. If this was done on a basis of principles or with a specific reference to the suggested candidate for the coordination is not clear. Afghanistan s sovereignty is a key issue that must be respected under all circumstances. But sovereignty is linked to other vital issues in a complex way, and no shortterm solution of this conflict guarantees full respect for Afghanistan s sovereignty. The international community has a scattered view on what should be done to support Afghanistan in the best way. Antagonism between USA and European countries is well known, but there are also different opinions among the European countries. For a long time, SCA has stressed the importance of making a clear distinction between peace-building efforts and offensive warfare, as well as between aid actors and military. These very issues have increasingly become sources of disagreement in attitude towards Afghanistan from the surrounding world. SCA plays an important role in support to Afghanistan, even if not to the same extent as in the 1980s and 1990s, years in which the country was, in practice, stateless. Within SCA s areas of com- 10

13 A N N A M A R I A J O H A N S S O N Salangtunneln förbinder norra Afghanistan med de centrala delarna. På bilden är en del av tunneln avstängd pga av reparation. Bilarna tvingas passera vid sidan av. The Salang tunnel links northern Afghanistan with the central parts. Part of the tunnel is closed for reparation on the picture. The cars have to pass on the side. 11

14 Hälsa. Rödmarkerade provinser indikerar SAKs arbete inom sjukvård. Trianglarna visar var SAK har byggt brunnar Health. Provinces marked in red indicate SCA s work within the area of health. The triangles show where SCA has constructed wells Utbildning. Skolor och lärarutbildning Education. Schools and teacher training Funktionshinder. Ortopediska verkstäder, uppsökande verksamhet, sjukgymnastik, specialundervisning, information Disability support. Orthopaedic workshops, outreach work, physiotherapy, special education, information Herat Farah TURKMENISTAN Faryab Badghis Helmand Ghor Kandahar Jozjan Sar-i-Pul Day Kundi Uruzgan Kandahar Balkh Zabul UZBEKISTAN Mazar-i- Sharif Bamiyan Samangan Ghazni TADJIKISTAN Kunduz Kunduz Baghlan Takhar Badakshan Panjshir Nuristan Kapisa Parwan Kunar Kabul Laghman Kabul Wardak Logar Nangarhar Paktika Taloqan Paktia Khost Faizabad PAKISTAN SAKs huvudkontor, Kabul SCA s management office, Kabul Andra större städer Other major cities Gråmarkerade provinser indikerar vilande eller avslutad verksamhet Provinces marked in grey indicate dormant or terminated activities förhållningssätt till Afghanistan. SAK spelar en viktig roll i biståndet till Afghanistan, om än inte i samma grad som under de i praktiken statslösa åren på och 90-talen. Inom SAKs kompetensområden hälsa, utbildning, rehabilitering av funktionshindrade och landsbygdsutveckling har insatserna under 2007 varit fortsatt betydelsefulla. SAK kan ta åt sig en del av äran för landets stora framgångar inom skola och utbildning, fallande tal för mödra- och barndödlighet etc. Men SAK har också på ett smärtsamt sätt påmints om de nya vindarna som blåser inom biståndsvärlden. Dessa går i riktning mot anbudsförfarande där enskilda organisationer skriver ansökan med kostnads- och programförslag, och där givarna, ibland tillsammans med berörda afghanska ministerier, avgör vem som återspeglar mest kompetens. SAKs traditionellt stora anseende, omfattande kunskap, erfarenhet och grundmurade förtroende i den afghanska befolkningen blir inte en given konkurrensfördel sådant räknas inte i det regelverk som mest präglas av den kommersiella sektorns behov. Professionalism, spetskompetens, projektdesign, ansökningsskrivande och rapporteringskapacitet petence (health, education, rehabilitation of disabled and rural development), operations in 2007 have continued to be significant. SCA can take part of the credit for the great progress within the fields of schools and education, decreasing maternity and infant mortality rates, etc. But SCA has also been reminded, in a painful way, of the new winds blowing in the aid community. They blow towards proposal processes where NGOs write an application with cost and programme proposals and where the donors, sometimes along with Afghan ministries concerned, decide which one reflects the best competence. SCA s traditionally good reputation, extensive knowledge, experience and thorough confidence among the Afghan population do not constitute a given competitive advantage such aspects are not considered in the regulations which are characterised mainly by the needs of the commercial sector. Professionalism, state-of-the-art competence, project design, proposal writing and reporting capacity are required at the highest international level. It is true that SCA has been successful, but it has also experienced considerable setbacks. During the year, SCA applied for continued responsibility for the health undertakings in two provinces 12

15 avkrävs på högsta internationella nivån. SAK har förvisso haft framgångar men också känt av rejäla bakslag. Under året ansökte SAK om fortsatt ansvar för hälsoinsatserna i två provinser, där finansiären EC föredrog andra organisationer än SAK. Med större konkurrenskraft i projektdesign och ansökan borde SAK ha kunnat fortsätta också i dessa provinser. Det är dock inte för sent att lära av erfarenheterna. SAK har under 2007 genomfört en omorganisation som mer svarar mot den nya tidens behov och verksamheter. SAK måste framöver föra en diskussion om långtidsstrategier och eget kapacitetsbygge, som ska sikta till större och bättre förmåga att långsiktigt kunna utöva och praktisera solidariskt stöd till det afghanska folket i stor internationell konkurrens. Väsentliga instrument för detta är de strategier som SAKs årsmöte tagit de senaste åren och som läggs fram 2008 och 2009: Utbildning, Mänskliga rättigheter, Landsbygdsutveckling, Långtidsfinansiering och Hälsa. Flera kommer att läggas till. Tillhandahållandet av tjänster har varit SAKs huvudsakliga arbetsmetod och är och förblir en viktig del av verksamheten. Till det har de senaste åren lagts påverkansarbete och kapacitetsutveckling. Kapacitetsutveckling på individnivå med utbildning och kompetenshöjning har gått hand i hand med tjänsterna, medan kapacitetsutveckling på institutionsnivå och påverkansarbete har tagit fart först på senare tid. Detta sker främst genom SAKs samarbete med det afghanska civilsamhället Människorättskommissionen (AIHRC), Konsortiet för människorätt, forskning och påverkansarbete (HRRAC), Forum för det afghanska civilsamhället (ACSF) samt CoAR (Coordination of Afghan Relief). Med dessa partners vidgar SAK sitt bredare engagemang för civilsamhällets utveckling i tillägg till det etablerade samarbete SAK alltid haft med lokalsamhällena och deras traditionella strukturer. Påverkansarbetet grundar sig på SAKs policy om jämställdhet och människorättsfrågor men manifesteras också genom det praktiska arbetet med flickors rätt till utbildning, mödrars och barns rätt till hälsa och överlevnad samt SAKs arbete i HIV/Aids-frågor. Det finns framgångar att notera för året, men för framtiden har SAK långt större ambitioner och vill vidga och fördjupa insatserna inom dessa sektorer. SAK har under 2007 haft ordförandeposten i det Europeiska nätverket av enskilda organisationer för Afghanistan (ENNA) och därigenom aktivt medverkat i arbetet för gemensam policy, påverkansarbete och samordning av civilsamhällets syn where the financier EC preferred other implementers than SCA. With more competitive power in project design and application, SCA should have been able to continue the work even in these provinces. However, it is not too late to learn from experience. In 2007 SCA carried out a reorganisation to be more in line with the needs and operations of the new era. In the future, SCA must keep a dialogue alive about long-term strategies and its own capacity building, aiming at a greater and better ability to execute and implement loyal support to the Afghan people in a field of extensive international competition. Essential instruments for this are the strategies adopted by the SCA annual meetings of the past few years and which will be presented in 2008 and 2009: Education, Human Rights, Rural Development, Long-term Financing and Health. More will be added. Delivery of service has been SCA s main working method. It still is an important part of the organisation s activities and will even continue to be so in the future. During the last few years, advocacy and capacity building have been added to this list. Capacity building on an individual level with training and competence development has taken place parallel with the service work, while capacity building on an institutional level and advocacy have not gained speed until lately. This is mainly done through SCA s cooperation with the Afghan civil society the Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), Human Rights Research and Advocacy Consortium (HRRAC), Afghan Civil Society Forum (ACSF) and Coordination of Afghan Relief (CoAR). With these partners, SCA is widening its broad commitment to the development of the civil society in addition to the established cooperation that SCA always has had with local communities and their traditional structures. Advocacy work is based on SCA s policy on equality and human rights issues but is also manifested in the practical work for girls right to education, mothers and children s right to health and survival, and SCA s work with HIV/AIDS issues. There was some progress made in 2007, but for the future SCA has far greater ambitions and will widen and deepen its efforts within these sectors. In 2007, SCA held the post as chairman of the European Network of NGOs in Afghanistan (ENNA) and has thereby contributed actively to the work for common policy, advocacy work and coordination of the civil society s view on, among other things, civil- military cooperation, women in Afghanistan and efficiency in development support. Infrastrukturen i Afghanistan är dålig. Men nu byggs vägnätet ut på flera platser i landet. Här ett vägbygge på gränsen mellan provinserna Takhar och Badakshan i nordost. The infrastructure in Afghanistan is bad. But now the road network is extended in many places. The picture shows a road construction on the border between Takhar and Badakshan provinces in the North-east. K L A S B J U R S T R Ö M 13

16 på bland annat civilmilitärt samarbete, kvinnor i Afghanistan och effektivitet i biståndet. I Sverige har SAK sett framgångar i form av ökande insamlingsresultat, det högsta antalet medlemmar någonsin och tilltagande aktiviteter. Nya metoder för medlemsvärvning och gåvogivande har tillämpats; investeringar har gjorts som ska återbetalas, och långtidsutfallet återstår att se. Men det ser mycket lovande ut. Ännu viktigare är aktiviteterna i medlemsrörelsen och det anseende som återspeglas i SAKs väsentliga roll på den offentliga arenan. SAK är en huvudaktör som landets Afghanistanexpertis. Med sin stora närvaro och observatörer på plats i Afghanistan, medverkan i och arrangerande av stora internationella konferenser om den pågående utvecklingen, publicistisk verksamhet om Afghanistan och vaksamma observationer och studier av andras rapportering har SAK fått en plats som kunskapscentrum. Under året engagerade sig SAK i flyktingfrågor, då Migrationsverket började avvisa afghanska flyktingar med hänvisning till en landanalys som SAK bedömde som föga verklighetsrelaterad och som inte utgjorde rimlig grund för avvisning. SAK krävde att avvisningarna skulle upphöra och att, i väntan på förbättrade förhållanden i landet, de afghanska flyktingarna ges uppehållstillstånd. SAK fortsätter att sträva efter att växa som medlemsrörelse i Sverige och att bli en allt viktigare företrädare för civilsamhällets biståndsvilja och intresse. SAKs roll i informations- och påverkansarbete i både Sverige och Europa ska växa, med en stark medlemsrörelse i ryggen. Siktet är inställt på ett betydande folk-till-folkbistånd som ska främja utveckling och återuppbyggnad i Afghanistan. ALLA SAKS VERKSAMHETER, både i Sverige och i Afghanistan, baseras på en årlig plan som skrivs av respektive programavdelning och projektenhet. Verksamhetsplanen utgår från de Ramar och anvisningar som fastställs av årsmötet. Detta dokument utgår i sin tur från SAKs olika policies, strategier och andra styrdokument för att säkerställa att dessa genomsyrar all verksamhet. Verksamhetsplanen ställer upp mål på lång, medellång och kort sikt enligt den så kallade LFA-metoden (Logical Framework Approach). När året är till ända stäms de uppnådda resultaten av mot de uppsatta målen, och alla avvikelser förklaras. Detta görs i årsrapporten till givarna, Annual Donor Report. Ur denna rapport hämtas de fakta som sammanställs till årets verksamhetsberättelse. In Sweden SCA has seen success in the form of increasing fundraising results, the highest number of members ever and an increase in activities. New methods for member recruitment and donations have been implemented; investments have been made that will be repaid, and the long-term result is yet to be seen. But it looks promising. Still more important are the activities among members and the reputation that is reflected in SCA s essential role on the public arena. SCA is a main actor as the Afghanistan expert of Sweden. With its extensive presence and with observers on the spot in Afghanistan, its participation in and arrangement of large international conferences about the ongoing development, publishing of Afghanistan related material and attentive observations and studies of reporting by others all this has given SCA a position close to being a centre of knowledge. During the past year, SCA became engaged in refugee issues when the Migration Board started to send back Afghan refugees with reference to a country analysis which, in SCA s opinion, had very little relation to reality and was not a reasonable cause for denying asylum. SCA requested the deportations to be stopped and, awaiting a better situation in the country, asylum to be given to the Afghan refugees. SCA continues to support the ambition to grow as a member movement in Sweden and still more to be a representative of the willingness and interests of the civil society to give development support to Afghanistan. SCA s role in information and advocacy work in Sweden and Europe shall grow, backed up by a strong member movement. The aim is a considerable people-to-people support to promote development and reconstruction in Afghanistan. ALL SCA ACTIVITIES, in Sweden as well as in Afghanistan, are based on a yearly work plan which is compiled by respective programme department or project unit. This plan is in turn based on the Guidelines and Instructions approved by the members at the annual meeting. And these Guidelines rest upon SCA s policies, strategies and other control documents in order to be sure that these are integrated into all activities. The work plan aims at long, medium and short term targets according to the so-called LFA (Logical Framework Approach) method. At the end of the year, the achieved results are checked against the planned targets, and all deviations are explained. This is done in the Annual Donor Report. From this report, facts and figures are taken to the Activity Report. 14

17 Till SAKs internationella konferens The Conflict in Afghanistan kom många prominenta gäster. Närmast sitter Afghanistans utbildningsminister Haneef Atmar och före detta utrikesministern Dr Abdullah. Many prominent guests attended SCA s international conference The Conflict in Afghanistan. Closest to the camera are Afghanistan s Minister of Education Mr Haneef Atmar and former Minister of Foreign Affairs Dr Abdullah. M A R K U S H Å K A N S S O N Verksamheten i Sverige Operations in Sweden SAKS VERKSAMHET I SVERIGE utvecklades positivt på många sätt under Medlemsantalet blev det högsta sedan åttitalet och andelarna unga och exilafghaner i medlemskåren ökade. Detta är en utveckling som SAK länge har arbetat för, och det är nu viktigt att både centralt och lokalt organiserade verksamheter tar hänsyn till dessa växande medlemsgruppers specifika intressen. SAK fortsatte att inneha rollen som Sveriges Afghanistanexpert dit myndigheter, medier och allmänhet vänder sig för att få tillförlitliga lägesrapporter, kommentarer och analyser av läget i Afghanistan. Trots detta är SAK inte känd av den större allmänheten i Sverige. Arbete har genom åren lagts ner på att ändra detta och det är en stor uppgift att fortsätta att sprida kunskap om SAK, eftersom kännedom om organisationen ökar allmänhetens vilja att ge bidrag till verksamheten. Egeninsamlingen ökade kraftigt, mycket tack vare extra satsningar som styrelsen beslutat om. SAKs största givare kommer sannolikt att framgent kräva en större egeninsats som komplement till de bidrag de beviljar, så det är mycket viktigt att denna trend håller i sig. SCA S WORK IN SWEDEN has developed in a positive way in Membership is the highest since the 1980 s and the share of young people as well as exile Afghan members has increased. SCA has strived for such a development for many years, and it is now important to pay attention to the specific interests of these growing member groups in both centrally and locally organised activities. SCA has continued to play the role of Sweden s expert on Afghanistan to whom authorities, media and the public turn for reliable situation reports, comments and analyses of the situation in the country. In spite of this, SCA is not a familiar name for a majority of the Swedish public. Over the years, efforts have been made to change this fact and it is important to continue this task, since knowledge about SCA increases the willingness of the public to make donations to SCA. Own fundraising has increased substantially, to a great degree thanks to additional initiatives approved by the Board. SCA s most significant donors will probably request a larger own contribution as a complement to their funding, so it is extremely important that this trend continues. 15

18 Luleå Skellefteå Sundsvall Falun Migrationsverkets beslut att upphäva de tillfälliga uppehållstillstånden för hundratals afghanska flyktingar fick följder för SAKs arbete. Beslutet grundade sig på en landanalys av Afghanistan som saknade verklighetsförankring och som allvarligt avvek från SAKs bedömning. Följden blev att många engagerade personer i hela landet, liksom styrelse och kanslipersonal, kom att lägga ner ett omfattande arbete på att försöka påvisa det felaktiga i Migrationsverkets agerande. Det tydliga ställningstagandet och engagemanget har vunnit stor respekt och stärkt SAKs anseende bland de exilafghanska grupperna. The decision of the Migration Board to cancel temporary residence permits for hundreds of Afghan refugees has had serious implications on the work of SCA. The decision was based on a country analysis which was not founded on reality and which to a great extent deviated from the assessments made by SCA. As a result many dedicated people all over the country, including the Board and the Stockholm office, put extensive efforts into trying to point out the erroneous action of the Migration Board. SCA s clear position and commitment was highly esteemed and has strengthened SCA s reputation among exile Afghans. Uppsala Södertälje Skövde/ Skaraborg Växjö Göteborg Vänersborg SAKs lokalkommittéer i Sverige. Malmö Lund SCA s local committees in Sweden. Stockholm SAK har också stärkt sitt engagemang i det europeiska samarbetet, både genom deltagande i nätverk och i påverkansarbete gentemot myndigheter. All verksamhet i Sverige är nära knuten till arbetet i Afghanistan. Kanslianställda har därför regelbundna arbetsperioder i fält, och medarbetare från Afghanistan arbetar i viss utsträckning i Sverige. Förening LOKALKOMMITTÉER OCH KONTAKTPERSONER: Vid årsslutet 2007 fanns det 12 lokalkommittéer i landet: Malmö, Lund, Växjö, Göteborg, Vänersborg, Skövde/Skaraborg, Södertälje, Stockholm, Uppsala, Sundsvall, Skellefteå och Luleå. Av dessa var 11 aktiva. Vid sidan av lokalkommittéerna fanns 26 kontaktpersoner på andra orter. På flera av dessa orter genomfördes olika aktiviteter under året. Bland medlemmar som inte tillhör en lokalkommitté eller är kontaktpersoner har intresset och aktiviteterna ökat under året. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 4 337, en ökning med 665 eller 18% jämfört med Det är det högsta antalet någonsin i SAKs historia. LOKALKOMMITTÉERNAS AKTIVITETER: Afghanistanarrangemang av skilda slag har under året förekommit på en rad håll i landet, inte bara i lokalkommittéernas huvudorter utan också på många andra platser. Höstturnén om afghansk mattkonst som genomfördes för fjärde året, denna gång i Norrland, fick medlemmar i och runt de orter den visades att engagera sig. Genom den har en del av den fina afghanska kulturen kunnat lyftas fram som motvikt till den ofta negativa Afghanistanbilden i media. Bland de många olika slags arrangemang som genomfördes runt om i landet kan nämnas seminarier, studiecirklar och föreläsningar; kulturkväl- SCA has also strengthened its commitment to European cooperative efforts, both by participating in various networks and by influencing authorities. All activities in Sweden are closely connected with work in Afghanistan. Stockholm staff members therefore work regularly in the field and colleagues from Afghanistan have work sessions in Sweden. Association LOCAL COMMITTEES AND CONTACT PERSONS: At the end of the year, SCA had 12 local committees: Malmö, Lund, Växjö, Gothenburg, Vänersborg, Skövde/Skaraborg, Södertälje, Stockholm, Uppsala, Sundsvall, Skellefteå and Luleå. 11 of them were active. In areas without a local committee, there were 26 contact persons and in many of these places various activities took place. The engagement and activities among members who were neither in a local committee nor contact person increased during the year. Total membership was 4,337 at the end of the year, an increase of 665 or 18% from It is the highest number ever in SCA s history. LOCAL COMMITTEE ACTIVITIES: Various Afghanistan related activities have taken place all around the country during the year, not only where the local committees are active but also in other places. The autumn tour displaying Afghan carpet art, which was arranged for the fourth consecutive year and this time in Norrland, inspired activities among members at and around places where the exhibition was shown. Through this tour, part of the rich Afghan culture has been emphasized as a counterbalance to the mainly negative picture of Afghanistan in the media. Among the many different kinds of events that were arranged by active members in all parts of the country, there were seminars, study groups and lectures; cultural evenings, Christmas bazaars and 16

19 lar, julbasarer och utställningar; vänskolekonferens; namninsamlingar mot utvisningar och mot klusterbomber; deltagande i Skåne Social Forum, olika mässor och en exilfilmfestival; kontakter med medier samt utdelning av insamlingsbrev. VID ÅRSMÖTET i Skövde den12-13 maj ägnades lördagen åt årsmötesförhandlingar. Könsmässigt var årsmötesombuden helt jämt fördelade. Tidigare har det alltid varit en kraftig övervikt av män. Fler yngre medlemmar deltog än tidigare, och detsamma gäller deltagare med afghansk bakgrund. Fyra motioner behandlades liksom styrelsens förslag till strategier för SAKs utbildningsprogram, verksamheten i Sverige och arbetet med mänskliga rättigheter och jämställdhet. Seminariet på söndagen hade som tema kvinnors hälsa och rättigheter. MEDLEMSKONFERENSER: Årets första konferens (20 januari) hade formen av en seminarie- och utbildningsdag inför årsmötets fastställande av SAKs strategi för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Helgen maj genomfördes SAKs första ungdomskonferens i Göteborg. Den inleddes med ett av ungdomarna själva organiserat seminarium om hälsoläget i Afghanistan och fortsatte med diskussioner om unga medlemmars intressen och frågor. En tvådagarskonferens hölls i september som bl a bestämde tema och drog upp strategin för vårens Afghanistanvecka. FÖRENINGSUTSKOTTET: Viktiga punkter på årets utskottsmöten har varit förberedelser av medlemskonferenser, vad tillströmningen av unga medlemmar betyder för SAKs arbete och flyktingfrågan. Det senare hänger samman med exhibits; twin school conference; petitions against deportations and against cluster weapons; participation in Skåne Social Forum; various fairs and exile film festivals; media contacts and distribution of fundraising material. AT THE ANNUAL MEETING in Skövde on May 12-13, the first day was devoted to routine proceedings. Gender distribution of the delegates was exactly even. Previous meetings have always been dominated by men. More young members participated in this annual meeting than ever before, as well as members of Afghan origin. Four motions were taken into consideration, as well as the Board s propositions concerning strategies for SCA s educational programme, activities in Sweden and work with human rights and gender. The seminar on the second day dealt with women s health and rights. MEMBER CONFERENCES: The first conference of the year (January 20) was a seminar and education day in preparation for the approval of SCA s strategy for human rights and gender at the annual meeting. On May 26-27, SCA s first youth conference was held in Gothenburg. The conference opened with a seminar, organised by the young people themselves, about the health situation in Afghanistan, after which followed discussions about young members interests and questions. A two-day conference was arranged in September where, among other things, themes and strategies for the Afghanistan Week of the following spring were determined. ASSOCIATION COMMITTEE: Some of the major items at the committee meetings were the preparation of member conferences, the implication of increasing B Ö R J E A L M Q V I S T 4337 Så många medlemmar hade SAK vid årets slut. SCA had this amount of members at the end of the year. SAKs generalsekreterare Bengt Kristiansson talar vid en demonstration på Mynttorget i Stockholm mot tvångsavvisning av afghaner. SCA s Secretary General speaks against the forced deportation of Afghans at a demonstration at Mynttorget in Stockholm. Medlemmar i SAK SCA Members

20 aryana_maj_07.indd :57:47 Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Annual Report & Final Accounts 2007 Skomakaren i Taloqan Fadderbrev från Svenska Afghanistankommittén # 1, 2007 Aryana SAKs faddernyhetsbrev Aryana utkom under 2007 med två nummer, varav nr 2 skickades från Kabul. SCA s sponsor newsletter Ariana was published twice in 2007, the second being sent from Kabul. Migrationsverkets beslut att avvisa hundratals, företrädesvis unga, afghanska män. Ett viktigt beslut i Föreningsutskottet var att förelägga styrelsen ett förslag om att medel till lokalkommittéernas arbete ska fördelas efter aktivitetsgrad istället för efter medlemsantal. FÖRENINGSNYTT, F-NYTT : Årets sju nummer innehöll information om föreningsaktiviteter, viktiga dokument i samband med Afghanistanveckan, årsmötet, olika konferenser och seminarier. Utkasten till nya strategidokument presenterades så att medlemmarna fick möjlighet att påverka dem. F- nytt sändes till SAKs aktiva medlemmar styrelse, lokalkommittéer, kontaktpersoner, svensktalande personal med flera. EN MEDLEMSRESA till Afghanistan genomfördes för fjärde året i rad. Fem yngre medlemmar reste under nästan två veckor i juni tillsammans med reseledare i de norra delarna av Afghanistan och besökte olika SAK-projekt. Resenärerna hade förbundit sig att efter hemkomsten genomföra ett antal aktiviteter för SAK och under hösten och vintern deltog de i en rad SAK-arrangemang och genomförde på egen hand olika framträdanden. INTERNATIONELLA KONTAKTER: SAKs årsmöte gästades för första gången på flera år av representanter från systerorganisationen från Norge, Afghanistankomiteen i Norge (AiN). SAKs kansli gjorde ett svarsbesök och deltog på AiNs landsmöte i Oslo. SAK var representerad då Afghansk Ungdomsförening i Norge firade femårsjubileum. Tre unga svenska medlemmar med afghansk bakgrund deltog. I november hölls i Holland en tredagars internationell konferens för olika exilafghanska grupper i Europa. Tre medlemmar, varav en kanslianställd, deltog för SAKs räkning. AFGHANISTANVECKAN: genomfördes mars under temat Rätten till utbildning. Aktiviteter förekom på 14 ställen och nådde ut till tusentals människor runt om i landet. KLUSTERVAPENSAMARBETE: Sedan några år är SAK engagerad i den internationella kampanjen mot klustervapen. Under året har Svenska nätverket mot klustervapen, där SAK är en del, ordnat riksdagsseminarium, bedrivit en namninsamlingskampanj och haft appellmöten. Under hösten arrangerades riksomfattande aktiviteter vid två kampanjdagar. SAK har deltagit såväl centralt som på det lokala planet och även uppmärksammats i media. SAMARBETE MED SIDA HÄRNÖSAND: nonumber of young members on SCA s activities and the refugee issue. The latter refers to the decision by the Migration Board to expel hundreds of, mostly young, Afghan men. An important decision taken by Association Committee was to present to the Board a proposal to change the funding of the work of the local committees so that the amount of activity is the determining factor rather than the number of members. ASSOCIATION NEWS F-NYTT : The seven issues of 2007 contained information about association activities, important papers in connection to Afghanistan Week, the annual meeting, conferences and seminars. Drafts of the strategies were presented so that members were given the opportunity to influence them. F-nytt was distributed to SCA s active members Board, local committees, contact persons, Swedish speaking staff and others. A MEMBER TRIP to Afghanistan was organised for the fourth consecutive year. Five young members together with a tour leader from the Stockholm office went to the northern parts of the country to visit some of SCA s different projects. The travelers had undertaken to carry out a number of activities for SCA after their return home. During the autumn and winter they participated in several SCA arrangements and also carried out different events on their own. INTERNATIONAL CONTACTS: At the annual meeting, representatives from SCA s sister organisation in Norway, AiN, participated for the first time in many years. The SCA office paid a return visit to AiN s annual meeting in Oslo. SCA was also represented when the Afghan Youth Society celebrated its fifth anniversary. Three young Swedish members of Afghan origin participated. In November a three-day interntional conference for exile Afghan groups in Europe was held in The Netherlands. Three members, of whom one was from the Stockholm office, represented SCA. AFGHANISTAN WEEK: was arranged on March on the theme The Right to Education. Activities were carried out at 14 places and reached thousands of people all over the country. CLUSTER BOMB COOPERATION: For the past several years SCA has been engaged in the international campaign against cluster weapons. In 2007, the Swedish network against cluster weapons, where SCA is a member, arranged a parliamentary seminar, carried out a petition campaign and had appeal meetings. In the autumn nationwide activities took place during two campaign days. SCA 18

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Framtidens äldres boende? Ilija Batljan, PhD Vice VD, Rikshem

Framtidens äldres boende? Ilija Batljan, PhD Vice VD, Rikshem Framtidens äldres boende? Ilija Batljan, PhD Vice VD, Rikshem 20/04/2015 Population Ageing = Challenge Age Italy, Population (thousends of persons) (2045) 89 85 81 77 73 69 65 61 57 53 49 45 41 37 33 29

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer