Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet Kulturförvaltningen, kl ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Margreth Segerstein (M) Ordförande Ann-Kristin Johnsson (C) 1e v ordf. Helena Malje (S) 2e v ordf. Patrik Jönsson (SD) Ulf Sjöström (FP) Marie Svensson (S) Anders Forsare (MP) Márika Bernadt (M) Gösta Svensson (S) Agnes Somogyi (KD) Jonny Dolkov (SD) Per-Gunnar Andersson (FV) Agneta Söderberg (S) Lisa Rosenkvist (C) Lars Härstedt Salmonson Kristina Hedberg Helena Götesdotter Utses att justera Patrik Jönsson (SD) ens plats, tid Kulturförvaltningen tisdag 4/9 kl Justerade paragrafer Underskrift Sekreterare Helena Götesdotter Ordförande Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD)

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(22) Anslag / Bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Hässleholms kulturhus, Kulturkansliet Underskrift Helena Götesdotter Datum då anslaget togs ned Signatur

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(22) Behandlade ärenden 53 Ekonomisk rapport maj 54 Budgetuppföljning maj 55 Ekonomisk rapport juni 56 Ekonomisk rapport juli 57 Delegationsbeslut Värdegrund Hässleholms kommun 59 Studieförbund, ändrade ansökningstider för verksamhetsbidrag 60 Ansökan Bjärnums Fornminnesförening Museets dag 61 Remissvar till den Regionala Kulturplanen Skrivelse från Anna Stina Purk 63 Skrivelse till Hässleholms Museum 65 Förlusttäckningsbidrag till Hässleholms konsertförening 65 Skrivelse ang bibliotekssamarbete Skåne Nordost 66 Rapporter: Pausservering Farozon, Kulturpris/kulturstipendium, Projektredovisning Film, Kameraövervakning på Hovdala, Bokbusskartläggning, Inbjudningar Information om beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott: Anhållan om medel till lokalvård på Hovdala Anhållan om medel för konstnärlig utsmyckning av nya tågstationer Anhållan om kompensation för merkostnader för stadsbibliotekets sommarverksamhet

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(22) 53 Ekonomisk rapport maj Dnr godkänner redovisning av ekonomisk rapport för maj Kulturchefen redogör för den ekonomiska rapporten för maj 2012.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(22) 54 Budgetuppföljning maj Dnr godkänner redovisningen av budgetuppföljningen för maj Kulturchefen redogör för budgetuppföljningen för maj 2012.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(22) 55 Ekonomisk rapport juni Dnr godkänner redovisningen av ekonomisk rapport för juni Kulturchefen redogör för den ekonomiska rapporten för juni 2012.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(22) 56 Ekonomisk rapport juli Dnr godkänner redovisning av ekonomisk rapport för juli Kulturchefen redogör för den ekonomiska rapporten för juli 2012.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(22) 57 Delegationsbeslut Dnr godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll daterat Delegationsbeslut har fattats av kulturchef Lars Härstedt Salmonson.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(22) 58 Värdegrund Hässleholms kommun Dnr har tagit del av den koncernövergripande värdegrunden för Hässleholms kommun som antogs av Kommunfullmäktige 29 juni 2012, Dnr 2011/ Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ges i uppdrag av kommunfullmäktige att implementera värdegrunden på ett sådant sätt att den kommer att genomsyra verksamheterna i kommunen.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(22) 59 Studieförbund, ändrade ansökningstider för verksamhetsbidrag Dnr antar projektgruppens förslag till beräkningsmodell och fördelningsmodell för bidragen till studieförbunden från et gäller under förutsättning att övriga kommuner i Skåne Nordost ställer sig bakom förslaget. Förvaltningen får i uppdrag att under hösten 2012, tillsammans med tjänstemän i kommunerna i Skåne Nordost, ta fram gemensamma rutiner för handläggning av bidragsprocessen, kontakter med studieförbunden samt uppföljning och utvärdering av bidragen, för att börja gälla från januari Förvaltningen får i uppdrag att revidera nuvarande mål och prioriterade målgrupper för studieförbundens verksamhet i Hässleholm kommun under hösten 2012, för att börja gälla från januari År 2011 startade Skåne Nordostprojektet Samsyn Studieförbund, vilket formellt avslutades i augusti Syftet med projektet var att hitta en fördelningsmodell av bidragen till studieförbunden, handläggningsrutiner och rutiner för uppföljning och utvärdering som alla sju kommuner kan arbeta utifrån. Målet var att stärka folkbildningens roll och möjligheter genom en ökad samverkan kommunerna emellan.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(22) 60 Ansökan från Bjärnums Fornminnesförening ang Museets dag Dnr beslutar att avslå ansökan om bidrag till Museets 150 års dag och Fornminnesföreningens 60 års jubileum. Bjärnums Fornminnesförening har ansökt om kronor för att ge ut minnesskrift, minnesnål och kalender, samt för musikunderhållning och högtidstalare i samband med dagen. Nämnden avslår ansökan med hänvisning till att inga pengar till projektbidrag finns under 2012.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(22) 61 Remissvar till den Regionala Kulturplanen Dnr ställer sig bakom förvaltningens remissvar till den Regionala Kulturplanen Region Skåne ber kommunernas kulturnämnder att yttra sig över den preliminära kulturplanen Kultur Hässleholm vill i sitt remissvar lyfta fram de av Skåne Nordost prioriterade utvecklingsområdena samt tvärkulturellt utvecklingsarbete, framtidsvision, fler synpunkter på bibliotek, fördelning av medel, indelning av områden och samverkan. Tvärkulturellt utvecklingsarbete För att främja kulturutveckling över gränser, genrer och indelningar bör det tvärkulturella särskilt beaktas. Det kan ingå i utvecklingsområdet " Forskning, utveckling och utbildning" eller betonas i varje utvecklingsområde. Framtidsvision Utvecklingsområdena bör ha en uppgift att se framåt både i sitt eget område och över alla gränser. Bibliotek Det är glädjande att läsa att Region Skåne tillmäter biblioteken stor betydelse för den kulturella infrastrukturen. De utvecklingsområden som lyfts fram är viktiga men vi saknar ett så viktigt område som biblioteken som arena för digital delaktighet, något som SKNO tagit upp i sitt förslag till prioriterade utvecklingsområden för biblioteken.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(22) 61 (fortsättning) Digital delaktighet är en grundläggande faktor för en fungerande demokrati, en icke-nätaktiv människa riskerar ett ännu större utanförskap i framtiden. För att öka den digitala delaktigheten har biblioteken en oerhört viktig funktion att fylla, men det krävs utvecklingsarbete och helt klart regionala insatser för att stötta folkbiblioteken i det arbetet. Biblioteken är neutrala informationsförmedlare med ett mycket starkt förtroende hos allmänheten och har därför mycket stora förutsättningar att med rätt stöd från regionen kunna bli en viktig aktör i arbetet med digital delaktighet. På biblioteksområdet efterlyser vi också en större tydlighet i vad kommunerna kan förvänta sig av regionen, inte bara bidrag utan också vilka former för stöd/dialog som kan erbjudas. Bibliotek är inga projektmaskiner utan har också en stor kontinuerlig verksamhet som är själva grunden för bibliotekens existens. Lite mer hur efterlyses! Fördelning av medel I dagsläget går stora resurser till Malmöregionen och en mindre del till Helsingborg och Kristianstad medan resten av Skåne erhåller väsentligt mindre resurser. Följderna av det är självklart stora för kulturlivet men har även påverkan på arbetsmarknad, lokal tillväxtpotential etableringsattraktivitet m.m. I Kulturplan påtalas kulturens viktiga roll i samhällsutvecklingen och självklart är det lika giltigt i Hässleholm som i Malmö. Indelning områden Indelningen i områden i Skåne är bra men det finns fler faktorer att beakta: storlek, intressen, liknande förutsättningar, liknande mål och prioriteringar mm. I vissa fall bör våra samarbetspartners vara de röst- och resursstarka kommunerna och institutionerna i Malmöregionen och Danmark. Kunskapen om skillnader i förutsättningarna mellan de olika kommunerna behöver ökas hos alla inblandade parter. Samverkan Med glädje kan man se en tydlig och uttalad ambition för att arbeta mot en högre grad av samverkan mellan såväl olika kulturinstitutioner, kommuner, näringsliv och representanter för det offentliga samhället samt att strategier för detta påtalas. Vikten av det grundanslaget kan nog inte överskattas och pekar mot en klok och effektiv framtida utveckling av kulturens roll i regionen.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(22) 61 (fortsättning) Prioriteringar under planperioden Hässleholm Kultur ska under hösten 2012 skapa en Kulturstrategi för Hässleholm och då kommer även prioriteringar att göras. Skickas till Region Skåne och Hässleholms kommunfullmäktige.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(22) 62 Skrivelse från Anna Stina Purk Dnr beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att skriva ett svar till Anna Stina Purk. Anna Stina Purk har skickat en skrivelse Planering av Hässleholms kulturhus samt ombyggnad av stan till KsAU, Christina Zoric Persson har svarat och KsAU vill se kulturnämndens svar. Patrik Jönsson (SD) yrkade på att lägga skrivelsen till handlingarna och begärde omröstning. Därefter begärde Patrik Jönsson (SD) votering. Förslag till beslut på sammanträdet var: Margreth Segerstein (M): Att ge kulturchefen i uppdrag att skriva ett svar till Anna Stina Purk. Patrik Jönsson (SD): Att lägga skrivelsen till handlingarna utan att skriva ett svar. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden bifaller Segersteins förslag. Votering begärs av Patrik Jönsson (SD) och kulturnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Segersteins förslag Nej-röst för Jönssons förslag. Med sju ja-röster för Segersteins förslag, en nej-röst för Jönssons förslag och en som avstod från att rösta beslutar kulturnämnden att bifalla Segersteins förslag. Patrik Jönsson (SD) reserverade sig mot beslutet

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(22) 62 (fortsättning) Resultat votering: Anders Forsare (MP) röstade ja Ann-Kristin Johnsson (C) röstade ja Marie Svensson (S) röstade ja Ulf Sjöström (FP) avstod från att rösta Patrik Jönsson (SD) röstade nej Gösta Svensson (S) röstade ja Marika Bernadt (M) röstade ja Helena Malje(S) röstade ja Margreth Segerstein (M) röstade ja Skickas till Anna Stina Purk och Kommunstyrelsen arbetsutskott

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(22) 63 Skrivelse till Hässleholms museum Dnr ställer sig bakom skrivelsen till Hässleholms museum. Kulturchef Lars Härstedt och s ordförande Margreth Segerstein har skickat en skrivelse till Hässleholms museum. Med anledning av att Hässleholms Museum i mars 2012 uteslöt en förening som ingick i Hässleholms Museum samt hanteringen och diskussioner kring detta, föreligger nya förutsättningar för bidraget 2013.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(22) 64 Förlusttäckningsbidrag till Hässleholms konsertförening Dnr föreslår Kommunstyrelsen arbetsutskott, KSAU, att besluta om tilläggsanslag på kr till som förlusttäckning till Hässleholms Konsertförening för evenemanget Hovdala Music Festival Academy. Bakgrund Hässleholms Konsertförening har med stor succé genomfört Hovdala Music festival Academy den 9-17 juni Intäkter var Leaderfonden och biljetter enligt nedan. Flera sponsorer bistod med bilar, mat, övernattning mm. I planeringen inför Festivalen godkände Hässleholms kommun en förlusttäckning. Kostnader Budget Resultat Arvoden/ersättningar till medverkande Instrument, utrustning, stämning Marknadsföring Dokumentation, redovisning, rapportering Matkostnader Utsmyckning, blommor, material Transport, drivmedel etc

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22) 64 (fortsättning) Övrigt, planering, uppföljning Totalsumma Intäkter LEADER Biljettintäkter Bidrag övrigt (Statens Musikverk) Totalsumma Uteblivit bidrag Balansresultat Intäkter kostnader = kr Förlusttäckning Kommunstyrelsens Arbetsutskott kr Skickas till Kommunstyrelsens Arbetsutskott.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(22) 65 Information om bibliotekssamarbete i Skåne Nordost Dnr tog del av informationen om det fortsatta samarbetet mellan biblioteken i Skåne Nordost. Bibliotekschef Kristina Hedberg informerade om arbetet för en gemensam server och katalog för biblioteken i Skåne Nordost. Kommunerna i Skåne Nordost samt Högskolan i Kristianstad har länge samverkat kring en rad biblioteksfårgor som yutterst syftar till att underlätta för medborgarna att använda bibliotekens tjänster. En gemensam katalog med gemensamt låntagarregister kräver ett nytt avtal med systemleverantören. En skrivelse till IT-nämnden i Skåne Nordost är upprättad av bibliotekscheferna i Skåne Nordost. Dnr

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22) 66 Rapporter Dnr , , Information har tagit del av följande rapporter: 1. Pausservering Farozon Kulturchef Lars Härstedt informerade om det nya avtalet för pausservering. 2. Kulturpris/ kulturstipendium Kulturförvaltningen har genom annonser i tidningen och på hemsidan efterlyst nomineringar till kulturpristagare och ansökningar till kulturstipendiet för Ansökan ska vara tillhanda senast den 9 september och kommer att delas ut på galakvällen 19 oktober Projektredovisning Film, Kultur Skåne Region Skåne ha godkänt redovisningen av projektbidrag a kronor för Samverkan och utveckling av film inom kultuthustanken Skåne Nordost. Dnr Projektets syfte har varit att kartlägga de resurser inom film, foto och digitala media som finns i delregionen, att skapa nätverk mellan kommunerna och filmverksamheten i Skåne Nordost samt att utse insatser som kan stärka filmområdet i delregionen. 4. Hovdala: Tillstånd för kameraövervakning av entré och utställningslokal Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att ge tillstånd till att använda fyra fasta kameror för övervakning utan bildinspelning av entré och utställningslokal under den tid då allmänheten har tillträde till lokalerna på Hovdala slott.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(22) 66 (fortsättning) 5. Bokbusskartläggning Skåne Nordost Vikarierande Kulturutvecklare Helena Götesdotter som under våren gjort en karläggning av bokbussarnas verksamhet i Skåne Nordost och bibliotekschef Kristina Hedberg berättade om kartläggningen Dnr Kartläggningen ska användas som ett underlag i utvecklingsarbetet med en gemensam server. Samtidigt kan kartläggningen användas internt i Hässleholms kommun för att belysa verksamheten. 6. Inbjudan till att deltaga vid: Kickoff i Kulturhuset 1/9 kl 11 15, Invigning av konstutsmyckning på Mötesplats Ljungdala 20/9 kl 15.00, Arabisk film i Blå Salong med studieförbundet Ibn Rushd 19/9 kl från kommunstyrselsen arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att: medel till lokalvård på Hovdala ska hanteras i samband med översynen av kommunens städkostnader medel till konstnärlig utsmyckning av nya tågstationer i Hästveda, Ballingslöv, Sösdala, Bjärnum och Vittsjö ska hänföras till budgetberedning Kompensation för merkostnader för Stadsbibliotekets sommarverksamhet skall rymmas i den budget som tilldelats tekniska avdelningen för att åtgärda kulturhusets innertak.

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer