Clavister AB årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clavister AB årsredovisning 2011"

Transkript

1 Clavister AB årsredovisning 2011 VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 KONCERN- KONCERN- RESULTATRÄKNING 9 KONCERN- BALANSRÄKNING 10 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 12 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 13 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 14 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET 16 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 17 NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN 19 ORDLISTA 33

2 Innehåll Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Koncernresultaträkning 9 Koncernbalansräkning 10 Kassaflödesanalys för koncernen 12 Moderbolagets resultaträkning 13 Moderbolagets balansräkning 14 Kassaflödesanalys för moderbolaget 16 Redovisnings- och värderingsprinciper 17 Noter, gemensamma för Moderbolag och koncern 19 Ordlista 33

3 VD har ordet Att alltid vara uppkopplad är vår tids stora begär. Sociala nätverk växer fortare än någonsin och användarna blir alltmer beroende av kommunikation och information, dygnet runt. Och användarna blir fler och fler. Ifjol hade Facebook ca 600 miljoner användare, i år är den siffran uppe i ca 900 miljoner och bolaget fortsätter att växa. Detta ställer allt tuffare krav på nätverken; tillgänglighet, kapacitet och säkerhet har blivit en stor utmaning, inte minst för telekomoperatörer runtom i världen. Clavister levererar de säkerhetslösningar som efterfrågas av marknadsledande företag så att de kan optimera sina nätverk och möta de nya kraven, dagens och morgondagens. Med design, enkelhet och extrem prestanda som ledord så har vi genom åren utvecklat sannolikt världens bästa säkerhetsprodukter och detta har vi för avsikt att fortsätta att göra. Livsviktig nerv Precis som jag nämnde ifjol, så har IT och digital kommunikation blivit en livsviktig nerv för företag och privatpersoner, på gott och ont. Jag är övertygad om att den tekniknivå vi ser idag bara är en början på något betydligt större och att vi kommer se tillbaka på denna tid med ett leende på läpparna och med tanken vem kunde ana detta i sinnet. Denna samhällsutveckling kommer driva marknaden och skapa förutsättningar för bolag som Clavister att agera i, eftersom nätverkssäkerhet kommer att vara ett av de snabbast växande områdena inom IT under många, många år framöver. Här finns Clavister idag och här kommer vi finnas än starkare imorgon. Vår uppgift är att skapa en bättre och säkrare värld. Nätverkssäkerhet kommer att vara en nyckel för både privatpersoner, företaget och stater världen över. Ett av våra tuffaste år någonsin 2011 har passerat och bakom oss har vi lagt ett av våra tuffaste år någonsin med fortsatt svaga finanser och minimal rörelsefrihet. Vi har jobbat frenetiskt med att förbättra vår likviditet, dels genom ökat fokus på försäljning mot specifika kundsegment, dels genom tydligare positionering och fortsatt arbete för att förenkla vårt erbjudande till marknaden. Vi har också arbetat med att finansiera upp bolaget genom en nyemission. Under 2011 påbörjades en finansiering av Clavister från befintliga aktieägare genom en företrädesemission. Del två av denna avslutades en bit in i Parallellt så intensifierades arbetet med att finna lämpliga investerare och min förhoppning var att kunna avklara denna anskaffning innan utgången 2011 vilket tyvärr inte infriades. Det har varit en mödosam process som tagit alltför mycket fokus från försäljning och organisation men samtidigt en absolut nödvändig insats för att säkerställa fortsatt utveckling av bolaget. I april 2012 genomförde vi en nyemission med två mycket namnkunniga och erkända nordiska VC fonder, SEB Venture och Industrifonden. Därmed skapade vi förutsättningar för att bygga Clavister till ett stort bolag. Stärkt organisation Under andra halvan av 2011 så har vi stärkt ledningen och organisationen. Vi har anställt en ny försäljningschef för Channel Sales, en ny försäljningschef för Strategic Sales, en ny chef för Product Management, utsett en ansvarig för Customer Advocacy, en CFO och en ansvarig för Operations. Under augusti förvärvade vi vår sedan länge strategiske OEM partner Amaranten i Kina. I och med förvärvet så beslutades det också att vår förre chef för Product Management, Andreas Åsander med familj, skulle bosätta sig i Kina för att driva och ansvara för integrationen av Amaranten till Clavister APAC. 3 Clavister AB, Orgnr , 2011

4 VD ord Försäljningen för året nådde definitivt inte upp till de nivåer som vi föresatt oss och våra marginaler minskade jämfört med fjolåret, även om andra halvåret var bättre jämfört med första halvåret. Bristen på kapital, både rörelse- och investeringskapital är enskilt största orsaken. Detta till trots så har vi lyckats skapa en större kännedom på marknaden om Clavister, etablerat ett större samarbetsavtal med HP i Indien med stor potential samt fördjupat våra relationer med både Ericsson och Radisys med ett antal högintressanta affärsmöjligheter av dignitet som följd. Fokus på försäljning och kunder I linje med tidigare år vill jag inte upprätthålla mig alltför mycket kring teknik och produkt även om vår teknik förtjänar det i allra högsta grad. Anledningen är att vårt fokus måste och skall ligga på försäljning och kunder. Målsättningen är fortfarande glasklar och det är att vår säkerhetsplattform Clavister cos (Core och Stream) skall bli en av världens mest använda och installerade säkerhetsplattformar inom de segment vi är verksamma; Cloud, Enterprise och Telecom. Tuffa tider är något vi inom Clavister lärt oss leva med och det har genom åren format en attityd inom bolaget att inget är omöjligt och skapat en stark fighting spirit, egenskaper som kommer ta oss till den destination vi föresatt oss. Självklart är det ingen målsättning att leva under tuffa förhållanden över tid men precis som kända uttryck som att en drake reser bara i motvind eller att diamanter skapas bara under hårdaste tryck, så vet jag att Clavister står rustade för framtiden och de utmaningar och möjligheter vi kommer att möta. Med en tydligare profil, en helt ny produktportfölj, ett förstärkt team och med stärkta finansiella resurser går vi mot en mycket spännande och intressant framtid, även om den kommer kantas av mycket hårt arbete. Vi kommer att behöva den närmaste tiden med att färdigställa delar av de områden vi jobbat så intensivt med under det gångna året. Då detta har tagit sin rätta form är jag helt övertygad om att vi kommer nå nivåer de flesta av oss inte ens vågat drömma om. Varmt välkomna till Clavisters bolagsstämma i Örnsköldsvik den 27 juni! Peter Johansson Verkställande direktör Clavister AB Clavister AB, Orgnr ,

5 Förvaltningsberättelse Clavister AB är ett svenskt privatägt företag som utvecklar avancerade IT-säkerhetsprodukter som säljs i princip över hela världen. Marknad Marknaden för IT-säkerhet hade under det gångna året en fortsatt stark tillväxt. Flertalet analytiker förutspår en fortsatt god tillväxt inom området i sin helhet men framförallt inom virtuella lösningar, vilket bland annat möjliggör lägre kostnader. Analytiker rankar virtualisering som en av de snabbast växande segmenten inom hela IT-marknaden. Flera av de traditionella säkerhetsleverantörerna baserar sina produkter på egenutvecklade hårdvaror. Eftersom egenutvecklade hårdvaror inte går att virtualisera så ges mjukvarubaserade produkter, så som Clavisters produkter, ett försprång och en tydlig konkurrensfördel. Inom detta område har Clavister ett stort fokus och målsättningen är att bli en världsledande spelare. Kombinationen av satsningar på säkerhet för virtualiserade infrastrukturer och en ny säkerhetsplattform med prestanda i världsklass positionerar Clavister i de snabbast växande marknadssegmenten i hela IT-branschen. Försäljning och resultat Omsättningen 2011 uppgick till 61,5 MSEK (75,5). Bruttomarginalen uppgick till 72,9 % (76). Koncernens rörelseresultat uppgick till -19,8 MSEK (0,9). Koncernens resultat efter finansnetto blev -21,5 MSEK (-0,5) efter aktivering av utvecklingskostnader på 14,9 MSEK (13,9). Moderbolagets resultat efter finansnetto blev -21,7 MSEK(-0,6). Finanser Likviditeten uppgick till 3.8 MSEK inklusive ej utnyttjade krediter å 0.7 MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 5,4 (5.2) MSEK (se även nedan under Kapitalanskaffning ). Investeringar Bolaget har investerat kraftigt i produktutveckling under året och balanserat utvecklingskostnader totalt över året på 14,9 (13,9) MSEK i koncernen. Organisation Totalt antal anställda vid årets slut var 106 st (70), varav 42% (75) inom R&D inkluderat Professional Services, 20% (15) Sales & Marketing och i Corporate Function 12%(10). 39 st av de anställda arbetade i dotterbolagen i Kina respektive Hong Kong. 5 Clavister AB, Orgnr , 2011

6 Förvaltningsberättelse Kapitalanskaffning Clavister har emitterat nya aktier under 2011 i två trancher. En företrädesemission till befintliga aktieägare registrerades under våren och sommaren 2011 om 15,3 MSEK på kurs 0,50Kr per aktie, vilket ökade antalet aktier med 30,6 miljoner till 72,3 miljoner aktier. Fram till årets slut tecknades ytterligare 25,0 miljoner aktier, samt 1,1 miljoner aktier efter nyår. Denna emission stängdes först i april Styrelsens arbetssätt Styrelsen har under räkenskapsåret haft 19 protokollförda sammanträden med hög närvaro. Styrelsens arbete följer en plan som bland annat ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Styrelsen beslutar årligen om en skriftlig arbetsordning och utfärdar skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD, dels den information som styrelsen löpande ska erhålla avseende ekonomisk utveckling och andra viktiga händelser. På sammanträdena har styrelsen behandlat bolagets finansiella ställning och utveckling, den ekonomiska rapporteringen och kontrollen, personal- och organisationsfrågor samt utvecklingen av säkerhetsmarknaden. Därutöver har strategiska frågor såsom försäljningsstruktur, utlandsexpansion, fastställande av affärs- och verksamhetsplanen samt operativa målsättningar behandlats. Bolagets revisorer tar kontinuerligt del av bolagets verksamhetsutveckling och ges därigenom möjligheter att löpande redovisa sina iakttagelser och synpunkter, allt från granskningen av bolagets interna kontroll till bokslut. Fokus har under året legat på kapitalanskaffningsfrågan. Ägarförhållanden per Antal aktier A-aktier B-aktier Totalt % av rösterna Clavister Holding AB * ,2% Six sis AG ,4% Jan Olof Backman privat & genom bolag ,7% Övriga aktieägare ,7% Totalt antal A/B-aktier % * Bolaget kontrolleras av Peter Johansson, Peter Dahlander och John Vestberg privat och genom deras respektive bolag. Vid röstning medför aktier av serien A 10 röster och aktier av serie B 1 röst. Clavister AB, Orgnr ,

7 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser under räkenskapsåret Under första halvåret 2011 så var tillgången på rörelsekapital begränsad, vilket påverkade varulager och försäljnking negativt. Under andra halvan av 2011 så har ledningen och organisationen stärkts. Clavister har bl a anställt en ny försäljningschef för Channel Sales, en ny försäljningschef för Strategic Sales, en ny chef för Product Management, utsett en ansvarig för Customer Advocacy, en CFO och en ansvarig för Operations. I augusti 2011 förvärvades bolaget Gower APAC med säte i Hong-Kong med dess helägda dotterbolag Amaranten Network i Kina, en sedan länge strategisk OEM partner med verksamhet i stora delar av Sydostasien. Gower APAC heter numera Clavister APAC Limited. Bolagen har kontor i Beijing, Xi an (Shaanxi), Nanjing, Chengdu, Guangzhou och Singapore. Den tidigare chefen för Product Management, Andreas Åsander med familj, har bosatt sig i Kina för att driva och ansvara för integrationen av Amaranten och Clavister APAC till väl fungerande bolag i Clavisterkoncernen. Under november så beslutades om en riktad emission om 12,5 MSEK till befintliga aktieägare. Under november så säkrade Clavister uppdraget att leverera säkerhetslösningar till Brasilien till World Cup i Fotboll Clavister har blivit stämda i amerikansk domstol av ett sk patenttroll avseende ett påstått patentintrång. Detta påvisar att riskerna för Clavister är ytterst marginella samt att kostnaderna härförligt till ärendet blir relativt hanterbara. Trots att styrelsen anser att stämmningen är grundlös har man ändå reserverat för de kstnader som eventuellt kan uppstå. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång I april 2012 fick Clavister in strax över 40 mkr i en nyemission riktad till SEB Venture och Industrifonden. Under våren stärktes styrelsen med betydande internationell och industriell erfarenhet med namn som Torbjörn Nilsson, Roland Svensson, Karl-Henrik Sundström samt Hadar Cars. Under april och maj månad genomförde Clavister sin största och mest omfattande produktlansering i företagets historia. Den helt nyutvecklade produktfamiljen baseras på nyckelorden Design, Simplicity and Extreme Performance. Lanseringen skedde i form av en roadshow i 11 större städer i Europa och Asien och vände sig till kunder, partners och media. 7 Clavister AB, Orgnr , 2011

8 Förvaltningsberättelse Framtidsutsikter Ett stort arbete har genom åren lagts ner på den under 2011 nya mjukvaruplattformen cos. Intresset för cloud och virtuell säkerhet, där Clavister har en stark position, är betydande. Prospektlistan från corporate clients har nio-faldigats, men man ska vara medveten om att ledtiderna är omfattande, speciellt i denna typ av affärer. Sammantaget gör Clavisters styrelse bedömningen att förutsättningarna är goda för att öka bolagets försäljning väsentligt framgent, något vi förväntar oss se successiva resultat av under den kommande 18-månadersperioden. Detta förutsätter en tillräcklig finansiering och ett acceptabelt marknadsläge under 2012 och framåt. Bolaget gör ett mycket bra försäljningsresultat under första kvartalet men tappar i mars och april vilket påverkar företagets likviditet negativt. Den nya produktplattformen som nu börjat producerats borgar för ökad efterfrågan under tidig höst. Om Clavister AB Clavister AB är ett svenskt privatägt företag som utvecklar avancerade it-säkerhetsprodukter. Huvudprodukten, Clavister Security Gateway, är en integrerad säkerhetsplattform som övervakar trafiken till och från nätverk och skyddar mot intrång, virus, maskar, trojaner och överbelastningsattacker. Den inte bara säkrar affärskritiska tillgångar, den blockerar även oönskat surfande, kräver minimalt underhåll, har central administration, utomordentligt flexibla inställningsmöjligheter och passar tack vare sin skalbarhet allt från mindre företag till stora telekomoperatörer. Det finns även speciella versioner för ISP:er, telekomoperatörer och företag som utvecklar managerade säker-hets tjänster samt virtuella lösningar inom IT-säkerhet, något som bolaget ser som en stark kommande marknads-utveckling. Clavister grundades 1997 och har huvudkontor samt utvecklingsavdelning i Örnsköldsvik. Försäljnings- och mark-nads avdelningen är placerad i Stockholm. Företagets produkter når marknaden via försäljningskontor, distributörer och återförsäljare i Europa och Asien. Clavister erbjuder även sin teknik genom OEM partners. Clavister har under senare år ändrat strukturen i bolaget och accelererat investeringarna. Fram till idag har Clavister levererat mer än produktlicenser till nöjda företagskunder fördelat mellan produkter sålda under eget varumärke och OEM-partners världen över. Clavister AB, Orgnr ,

9 Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till disposition av resultatet Till årsstämmans förfogande hos Moderbolaget står föjade medel: Överkursfonden Årets förlust Styrelsen föreslår att kr av överkursfonden används för att täcka årets förlust. Resterande del av överkursfonden kr överförs i ny räkning. Resultat och ställning Resultatet av bolaets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultatuträkningar och balansräkningar med noter. * Se ordlista sid 33 9 Clavister AB, Orgnr , 2011

10 Koncernresultaträkning Resultaträkning Koncern Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Rörelseresultat 3, Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets förlust Clavister AB, Orgnr ,

11 Koncernbalansräkning Balansräkning Koncern Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Balanserade utvecklingskostnader Programrättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Clavister AB, Orgnr , 2011

12 Koncernbalansräkning Balansräkning Koncern Not Eget kapital och skulder 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets förlust Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Fakturakredit Skuld förvärv koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld förvärv koncernföretag Skulder till kreditinstitut Konvertibla förlagslån Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Clavister AB, Orgnr ,

13 Kassaflödesanalys för koncernen (tkr) Kassaflödesanalys (tkr) Koncern Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Omräkningsdifferenser Erhållen ränta 47 9 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Minskning av varulager Ökning/Minskning av kundfordringar Ökning övriga kortfristiga fordringar Ökning/Minskning av leverantörsskulder Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emissionskostnader Amortering av lån kreditinstitut Förändring fakturakredit Förändring skuld förvärv av koncernföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Clavister AB, Orgnr , 2011

14 Moderbolagets resultaträkning Resultaträkning Moderbolag Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Rörelseresultat 3, Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets förlust Clavister AB, Orgnr ,

15 Moderbolagets balansräkning Balansräkning Moderbolag Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Programrättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Clavister AB, Orgnr , 2011

16 Moderbolagets balansräkning Balansräkning Moderbolag Not Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Pågående nyemission, ej registrerad Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Årets förlust Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Fakturakredit Skuld förvärv koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder förvärv koncernföretag Skulder till koncernföretag Skulder till kreditinstitut Konvertibla förlagslån Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Clavister AB, Orgnr ,

17 Kassaflödesanalys för moderbolaget (tkr) Kassaflödesanalys (tkr) Moderbolag Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Reaförlust vid förs av inventarier 0 0 Erhållen ränta 47 9 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Minskning av varulager Ökning/Minskning av kundfordringar Ökning/Minskning av rörelsefordringar Ökning/Minskning av leverantörsskulder Ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring i finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emissionskostnader Amortering av lån kreditinstitut Förändring fakturakredit Förändring skuld förvärv av koncernföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Clavister AB, Orgnr , 2011

18 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Vad gäller immateriella tillgångar tillämpas Redovisningsrådets rekommendation RR 15 Immateriella tillgångar samt RR 17 Nedskrivningar. Koncernredovisning Omfattning - Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterbolagen i vilket moderföretaget direkt eller indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna. Redovisningsmetod - Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Bolagets samtliga utländska dotterföretag klassificeras som självständiga dotterföretag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotter-företagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultat-räkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Utländska valutor Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs.vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas i posten försäljningskostnader. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som har erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras företaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten har övergått till köparen. Bolagets licensintäkter redovisas i sin helhet vid leverens. Clavister har ej några framtida åtaganden förutom telefonsupport under viss tid. Reservation för supportkostnader under den tid som supporten ingår i försäljningssumman har beräknats och reserverats. Inkomstskatter Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av bolaget och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras som immateriell tillgång. I dessa kostnader inkluderas personalkostnader för programutvecklande personal samt en skälig andel av relevanta indirekta kostnader. Utgifter som höjer prestandan eller förlänger livslängden på programvaran utöver dess ursprungliga nivå redovisas som en förbättringsutgift och ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. Balanserade utgifter för utveckling av programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, nyttjandeperioden beräknas uppgå till 3 år. Utgifter för utveckling av programvaror har balanserats i moderföretagets balansräkning och avskrivning av dessa balanserade utgifter har skett fortlöpande. Clavister AB, Orgnr ,

19 Redovisnings- och värderingsprinciper Goodwill Bolaget har i samband med köp av ett dotterbolag, en uppkommande goodwill. Denna goodwillpost skrivs av under en period av 10 år, då bolaget bedömmer att det är ett strategiskt förvärv för att komma åt marknad och kompetens inom området. Bolaget bedömmer att den eknomiska livslängden är 10 år. Förvärvade programvaror Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för bolagets räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, avskrivningstiden är fem år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år, Datorer 3 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden, för 2011 uppgår avgifter till 166 (187) tkr. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Övriga tillgångar och skulder Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffninsvärdet. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 19 Clavister AB, Orgnr , 2011

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713 Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 2 Tele5 Voice Services AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ) 1 (35) Årsredovisning och Koncernredovisning för MindArk PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2011 (publ) 2 (35) Styrelsen och verkställande direktören för MindArk PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer