ENERGIUTREDNING. Energipersienner och Infravärmarpaneler. Kontakt Stefan Ellmin. Dokument-ID Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIUTREDNING. Energipersienner och Infravärmarpaneler. Kontakt Stefan Ellmin. Dokument-ID 140707-001 Datum 2014-11-11"

Transkript

1 ENERGIUTREDNING Energipersienner och Infravärmarpaneler Kontakt Stefan Ellmin Status Slutgiltig Dokument-ID Datum

2 Villaägarnas Riksförbund Energiutredning Dokument-ID Slutgiltig Kund Beställare: Johan Smeds Villaägarnas Riksförbund [ange mobiltelefonnumer] Kontakt FVB Projektansvarig: Utredare: Stefan Ellmin [ange mobiltelefonnummer] Stefan Ellmin Lars Borggren Kvalitetsgranskare: Thomas Eklund Övrigt Rapportstatus: Slutgiltig Projektnummer: Dokument-ID: Datum: Omslagsbild: En konstnärs tolkning av vår verksamhet av Lars Ahlberg Revidering Rev nr Datum Granskad Anmärkning ii

3 Villaägarnas Riksförbund Energiutredning Dokument-ID Slutgiltig SAMMANFATTNING FVB har på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund tittat närmare på energipersienner och infravärmarpaneler, två produkter som på internet marknadsförs med löfte om stora energibesparingar. Energipersiennerna saluförs på där de uppger att kvm Le Mak Energipersienner klarar % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla. Infravärmarpanelerna saluförs på där de skall generera avsevärda besparingar på bostadshus och 50% på energiutgifterna på Köpcentra. Le Mak Energipersienner Le Maks Energipersienner betonar på sin hemsida att "Man skall veta och inte tro", tyvärr ger hemsidan inte någon möjlighet att förstå hur detta skall gå till. En normalvilla definieras enligt energimyndigheten förbruka kwh. Detta innebär att ca till kwh skall tillföras bostaden via energipersiennerna. Normalt tillförs en bostad ca 10% av energibehovet via solinstrålning vilket redan är inräknat i normalförbrukningen. En persienn påverkar förvisso fönsterkonstruktionens totala U-värde, och tester på detta i kombination med isolerglas visar på en förbättring upp till 44%. Detta innebär i teorin att om persiennerna är nerfällda 24h/dygn kan en besparing i allra bästa fall på ca 19% uppnås, dvs. ca kwh. Återstår gör ca kwh som energipersiennen skall tillföra byggnaden. Formeln för detta är nanostavar av aktiva polymer som med hjälp av zink skall få nanopartiklar att slå emot varandra och därigenom generera mer värme. Det är ett smart marknadsföringsdrag eftersom nanoteknikens gränser är svår att sätta. Det finns stora förväntningar på att nanotekniken ska ge nya produkter inom bl.a. medicin och elektronik som i dag är svåra att föreställa sig. Hemsidan hänvisar till en Energiexpert i energifrågor. Energiexperten varken vill eller kan dock bekräfta att energipersiennerna klarar % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla. Experten har vid upprepade tillfällen förslagit en oberoende utredning hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, men någon sådan har inte utförts. Därmed saknar Le Mak Energipersienner grund för sina påståenden om energibesparingar. Le Maks Energipersienner är en produkt som på ett övertygande sätt framställs som revolutionerande och självklar. Den påstås inte bara lösa ett utan flera kända och okända problem med stora resultat, nästan underverk, på ett enkelt och billigt sätt. För en okritisk konsument framstår produkterna som attraktiva lösningar och en genväg till något som är mer komplicerat och förenat med omfattande åtgärder och kostnader för att uppnå. Power of Sun Infravärmarpaneler Power of Sun Infravärmarpaneler erbjuder ett alternativt sätt att värma upp bostad, jämfört med främst konventionella elradiatorer. Bolaget påstår att Bostadsägare som använder Power of Suns infraröda värmesystem sänker sina energiutgifter avsevärt. Genom att investera i Infrapaneler påstås konsumenten kunna sänka temperaturen med ca 2 C jämfört med användning av vanlig uppvärmning. Detta ger en besparing på ca kwh/år för en normalvilla, baserat på att varje grads sänkning av innetemperaturen ger ca 5% besparing. Alla typer av uppvärmningssystem kan spara energi genom aktiv styrning men Infrapanelernas fördel är att temperaturstegringen sker snabbare och därigenom kan bli bättre utnyttjad. I studiens jämförelse mellan olika uppvärmningsalternativ adderas ytterligare ca kwh i besparing för Infravärmare för aktiv styrning, trots detta framstår inte Infravärmarna som ett bra val utifrån ett energibesparingsperspektiv. Återbetalningstiden blir ca 17 år, förutsatt aktiv styrning av temperaturen, vilket främst skall jämföras med Luft/Luft värmepumpen som har ca 3 år återbetalningstid till nästan halva investeringen. Ur ett energiperspektiv tillför infrapaneler varken mer eller mindre energi än en konventionell elradiator, tillförs 1 kwh är det 1 kwh som faller ut. iii

4 Villaägarnas Riksförbund Energiutredning Dokument-ID Slutgiltig INNEHÅLL 1 INLEDNING Bakgrund Energipersienner Infravärmepaneler 5 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 3 LE MAK ENERGIPERSIENNER Energiberäkningar Passiv solinstrålning Nanoteknik 9 4 POWER OF SUN INFRAVÄRMARPANELER Bostäder Köpcentra Ekonomi 11 5 SLUTSATSER Le Mak Energipersienner Power of Sun Infravärmepaneler 15 iv

5 1 INLEDNING FVB har på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund tittat närmare på energipersienner och infravärmarpaneler, två produkter som på internet marknadsförs med löfte om stora energibesparingar. 1.1 Bakgrund Energieffektivisering och miljö är modeord i dagens teknik- och energidebatt och finns representerade i stort sett överallt där produkter och tjänster för uppvärmning saluförs. För den enskilda konsumenten är det inte alltid enkelt att bedöma de produkter som finns tillgängliga på marknaden ur energiperspektiv. Den främsta anledningen till varför just energiprodukter är svåra att utvärdera baseras i grunden på att energi är komplext. I denna rapport tittar vi närmare på två leverantörer, Le Mak Energipersienner och Power of Sun, vars produkter utlovar stor energibesparing Energipersienner Le Mak Energipersienner erbjuder på deras hemsida, en svensk energismart solpersienn som anges sparar både energi och värmer upp fastigheter m 2 Le Mak Energipersienner uppges klara % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla. Figur 1, Le Mak Energipersienn Infravärmepaneler Power of Sun beskriver på deras hemsida, att bostadsägare som använder Power of Suns infraröda värmesystem sänker sina energiutgifter avsevärt. På Köpcentra uppges de spara 50 % på energiutgifterna. Figur 2, Power of Sun Infravärmarpanel

6 2 FÖRUTSÄTTNINGAR Med en byggnads värmebalans menas att lika mycket energi som byggnaden förlorar genom att värmen försvinner ut genom byggnadens klimatskal måste tillföras för att värmebalans ska erhållas, det vill säga att en konstant temperatur erhålls. Den energi som går förlorad gör det i form av transmissions- och ventilationsförluster samt köldbryggor. Fördelningen av dessa förluster kan överslagsmässigt beskrivas genom nedanstående bild. Figur 3, Bo Reinerdahl, källa Energimyndigheten I en byggnad tillförs värme förutom av värmesystemet också av solinstrålning, processenergi och personvärme. Dessa parametrar kan vara svåra att uppskatta då det inte finns några konstanta värden att använda sig av utan de skiljer sig mellan olika typer av bostäder och är starkt beroende av brukarnas vanor. I genomsnitt går 60% av den totala energi som ett hushåll använder till uppvärmning. Omkring 20% går till varmvatten och resterande 20% till hushållsel. Om vi för studien antar ett bostadshus på 150 m 2 med en total energiförbrukning på kwh så fördelar sig energin enligt följande: Uppvärmning Tappvarmvatten Hushållsel kwh 5000 kwh 5000 kwh Utgångspunkten för studien blir alltså kwh som skall effektiveras med hjälp av Energipersienner och Infrapaneler. 1 I den svenska genomsnittsvillan 2009 på 149 kvadratmeter går det åt cirka kilowattimmar per år i uppvärmning. Källa Energimyndigheten.

7 3 LE MAK ENERGIPERSIENNER 3.1 Energiberäkningar Energipersienner kan alltså normalt påverka maximalt 35% av totala energiförbrukningen dvs kwh (35% av kwh) ur ett effektiviseringsperspektiv. Energiförlusten genom ett fönster och dess konstruktion styrs av ett så kallat U-värde som uttrycks i W/m 2 K. U-värde är ett mått på hur väl en byggnadsdel isolerar rummet från den kalla utomhusmiljön. Gamla fönster har sämre U-värde än nya, ett nytt fönster kan i dag ha U- värde från 2,7 ner till 0,4. Ju lägre värde, desto bättre isoleringsförmåga. Genom att tillföra konstruktionen ett ytterligare skikt i form av en persienn bildas även ett luftskikt mellan fönstret och persiennen. Detta innebär att det totala U-värdet för konstruktionen förbättras. Figur 4 Principer för värmetransport (i mörker) genom ett treglasfönster visande principerna för ledning, strålning, och konvektion. Vid Ångströmlaboratoriet har tester 2 av denna funktion tillsammans med olika isolerglas genomförts. Testresultaten visar på en förbättring på mellan 18% till 44%. Utfallet av testerna visar vidare att är svårt att förbättra värdet på ett riktigt högisolerande nytt isolerglas. Om det är 22 C inomhus och -8 C utomhus så innebär det en temperaturskillnad på 30 C vilket är det samma uttryckt i temperaturenheten Kelvin (K). Om Fönstrets totala yta inklusive karmar är 1 m 2 och U-värdet är 2,5 W/m 2 K så släpper fönstret ut 2,5x1x30=75W. Under ett dygn med 24h innebär detta 1,8 kwh per dygn. Om persienner skulle förbättra U- värdet med 44% skulle fönstret följaktligen släppa ut1 kwh per dygn i stället ut. För att överslagsmässigt beräkna en byggnads energibehov under året används ofta gradtimmar. Gradtimmarna (Gt) kan beskrivas som den sammanlagda temperaturskillnad som råder mellan inomhus och utomhus under byggnadens uppvärmningssäsong. Den enklaste uppskattningen av gradtimmarna fås genom att sätta utetemperaturen till ortens årsmedeltemperatur (exempelvis 8 grader för Sydsverige) och innetemperaturen till ett konstant värde, t ex 22 grader och multiplicera med årets alla timmar enligt följande exempel: Gt Lund = (22-8) * 365*24 = h 2 Optiska mätningar utförda enligt EN14500:2008

8 Om vi förutsätter en normal fönsteryta på 15m 2 på byggnaden och gradtimmar enligt ovanstående exempel blir besparingen ca 54% för fönstret. Energiförlust utan persienn: 2,5 W/m 2 K*15m 2 = 37,5 W/K* [ Ch]=4 600 kwh Energiförlust med persienn: 1,35 W/m 2 K*15m 2 = 20,3 W/K* [ Ch]=2 500 kwh Besparing: 2100 kwh. På den fiktiva bostad som exemplifierats i denna studie skulle således de kwh, som avser fönstrets förluster, kunna minskas till ca kwh. Husets totala energiförbrukning för uppvärmning skulle alltså i allra bästa fall kunna sjunka till ca kwh dvs 19%. Detta förutsätter dock att: Alla persienner i huset är nere 24h/dygn under uppvärmningssäsongen Fönstren har höga U-värden Energipersiennerna verkligen ger 44% förbättrat U-värde. Om vi antar att huset persienner bara är nerfällda under 12h/dygn halveras besparingen o.s.v. 3.2 Passiv solinstrålning Energin från passiv solinstrålning kommer huset tillgodo via främst fönster men även via väggar och tak. I genomsnitt kan ett hus i Sverige få ett tillskott på ca 10% av energibehovet på detta sätt. Persienner bromsar denna instrålning och ger ett minskat tillskott av solinstrålning vilket är fallet och ambitionen sommartid. Vintertid är normalt persienner uppe dagtid för att släppa in solljuset och ta tillvara det tillskott som solen ger. Här skiljer sig därför Le Maks Energipersienner som uppger att m 2 Le Mak Energipersienner skall klara % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla. Exakt hur detta skall gå till finns varken förklarat eller hänvisat till någon form av opartisk analys. Le Mak använder i sin marknadsföring i stället ett repetitivt budskap i alla möjliga former om att det finns stora pengar att både spara och tjäna. Allt insvept i ett miljöargument för att ytterligare legitimera produkten.

9 3.3 Nanoteknik Le Maks så kallade hemlighet verkar baseras på nanoteknik, d.v.s. persiennerna behandlas med miljontals nanostavar i kisel eller som på senare tid aktiva polymer 3 med hjälp av zink istället för kiselstavar. Nanoteknik är en teknologi som definieras som att arbeta med, och/eller framställa saker på, atomstorlek. Nanoteknik handlar om att utforska och använda atomer och molekyler för att designa nya material, komponenter eller system som har förbättrade eller nya egenskaper. För att på ett enkelt sätt beskriva nanoteknikens möjligheter kan det exemplifieras genom Geckoödlans förmåga att klättra uppför en vägg, med hjälp av just nanoteknik 4. Den har miljontals tunna hår under sina fötter. Hårens ändar delar sig, likt en pensel, till ännu tunnare strån som längst ut formar små trekantiga plattor, bara cirka fem nanometer tjocka. Plattorna sugs fast vid väggen med hjälp av en elektrostatisk kraft som kallas för van der Waalskraft; positiva och negativa laddningar på plattorna dras till positiva och negativa laddningar på väggen. Kraften mellan varje platta och väggen är väldigt svag. Men eftersom det finns cirka 3,2 miljarder plattor under geckoödlans fot, blir den totala effekten stor. Det som gör nanotekniken så speciell är att när materien antar nanodimensioner börjar den plötsligt att bete sig annorlunda och det är det Le Mak verkar bygga sin hemliga 5 affärsidé på. I persiennerna skall nämligen nanopartiklarna slår emot varandra och därigenom alstra värme. Det är ett smart marknadsföringsdrag eftersom nanoteknikens gränser är svår att sätta. Det finns stora förväntningar på att nanotekniken ska ge nya produkter inom bl.a. medicin och elektronik som i dag är svåra att föreställa sig. Trots att Le Mak påstår att dess energipersienner ska ge stora energibesparingar, så finns ingen oberoende studie som visar att de fungerar bättre än vanliga persienner. Det finns dock ett antal produkter där ordet nano används, trots att produkten kanske egentligen inte innehåller nanoteknik. Ett exempel är Samsungs tvättmaskin med "Silver Nano Technology", den släpper ut silverjoner (som är mindre än en nanometer) för att döda bakterier. Le Maks Energipersienner skall också döda bakterier. 3 Polymerer består av sammanlänkade kedjor av molekyler 4 Källa: Nationella Forskningsportalen 5

10 4 POWER OF SUN INFRAVÄRMARPANELER Power of Sun Infravärmarpaneler påstår sig erbjuda ett alternativt sätt att värma upp bostaden jämfört med traditionell vattenburen uppvärmning. Fördelarna med infraröda värmepaneler sammanfattas på hemsidan enligt följande: Hälsosamt för människor, djur och din bostad Bra för dem med allergier och astma Behaglig komfort Lätt att installera Prisvärt Underhållsfri drift Ca års livslängd Denna studie bemöter inte hälso- eller husperspektivet utan fokuserar enbart på energi- och ekonomiaspekterna. 4.1 Bostäder I marknadsföringen anges att bostadsägare som använder Power of Suns infraröda värmesystem sänker sina energiutgifter avsevärt. Genom att investera i Infrapaneler har konsumenten möjligheten att värma ett rum till en temperatur av ca 2 C lägre än vid användning av vanlig uppvärmning, vilket skall generera en kostnadsbesparing utan att göra avkall på det upplevda inneklimatet. Detta påstående bekräftar personer som installerat infrapaneler. Den termiska klimatupplevelsen av främst belysta golv ger en behaglig känsla. En känsla som kan jämföras med el- eller vattenburen golvvärme. Kallras från otäta fönsterkonstruktioner kan dock upplevas besvärande. Tumregeln säger att en minskning av 1 C på inomhustemperaturen ger ca 5% besparing på uppvärmningsenergin, lite mer i norra och lite mindre i södra Sverige. Detta innebär alltså att energiförbrukningen på studiens hus, enligt kapitel 2:s förutsättningar, skulle kunna minskas med ca 1460 kr/år 6. Aktiv styrning av temperaturen ger större möjligheter att påverka förbrukningen, men det gäller för alla typer av uppvärmning. Infrapanelernas fördel är dock att temperaturstegringen sker snabbare och därigenom kan bli bättre utnyttjad. Ur ett energiperspektiv tillför infrapaneler varken mer eller mindre energi än en konventionell elradiator, tillförs 1 kwh är det 1 kwh som faller ut. 6 Baserat på 1 kr/kwh

11 4.2 Köpcentra För kommersiella fastigheter anger Power of Sun att det däremot finns en mycket större besparingspotential. Hemsidan beskriver att 50 % på energiutgifterna kan sparas utan behov för rör eller kanalsystem som kan skapa problem i din affärs layout. Köpcentra ofta har flera butiker och verksamheter lokaliserade inom en enskild byggnadskropp vilket gör energiflödena komplexa. Stora interna värmelaster resulterar i att dessa komplexa lokaler oftast har ett stort kylbehov året runt. Detta kylbehov räknas också in i energibehovet varför påståendet om besparing av 50 % på energiutgifterna inte stämmer. Betraktas enbart energibesparingen på uppvärmningen så kommer det an på hur mycket temperaturen kan sänkas när ingen vistas i lokalen, klimatzon, ventilationslösning, öppettider, etc. Det finns en större besparingspotential på intermittent använda lokaler, otvivelaktigt så. Men det gör också att det finns också många fler faktorer som kan påverka de på hemsidan utlovade 50%:en. 4.3 Ekonomi Infrapaneler skall enligt marknadsföringen vara prisvärda. Om en villaägare står i begrepp att se över ett uppvärmningssystem finns det flera alternativ tillgängliga på marknaden. Konkurrensen utgörs främst mellan konventionella elradiatorer och Luft/Luft Värmepumpar då vattenburet system saknas. Finns eller planeras ett vattenburet system finns det ytterligare alternativ. För att belysa några av de valmöjligheter som finns för en villaägare har fem olika systemlösningar för uppvärmning studerats utifrån energibesparing och investering. Priser och verkningsgrad är hämtade från energimyndighetens test 7 av värmepumpar i form av medelvärden och investering för installation utgörs av erfarenhetsvärden. COP Installation Totalt Bergvärme kr 3, kr kr Luft/vatten kr 2, kr kr Luft/luft kr 2, kr kr Infrapaneler kr 1, kr kr Elradiatorer kr 1, kr kr Figur 5 Beräkningsunderlag I jämförelsen baseras Infravärmarpanelernas energiförbrukning på en sänkt temperatur inomhus på 2 C och en aktiv styrning av temperaturen som medför lika stor besparing som temperatursänkningen, d.v.s. totalt 2900 kwh. 7 Referensort Borås

12 Investering [kr] Besparing [kwh] Investering [kr] Besparing [kwh] Jämförelse kr kr kr kwh kwh kwh kwh 8000 kwh kr kr - kr Bergvärme Luft/vatten Luft/luft Infrapaneler Elradiatorer Investering kr kr kr kr kr Besparing kwh kwh 9266 kwh 2900 kwh 000 kwh 6000 kwh 4000 kwh 2000 kwh 000 kwh Figur 6 Jämförelse mellan olika alternativ I Figur 6 och 7 baseras besparingen även på tappvarmvatten. Bergvärme och Luft/Vatten har bägge möjlighet att försörja tappvarmvatten vilket innebär en större besparing, jämfört de övriga alternativen. Saknas vattenburet system tillkommer ca kr per radiator för konvertering till vattenburet system. Studiens referenshus erfordrar 10 radiatorer vilket innebär ytterligare kr för komplett installation. Investering och besparing vid konvertering framgår av figur 7. Jämförelse kr kr kr kwh kwh kwh kwh 8000 kwh kr kr - kr Bergvärme Luft/vatten Luft/luft Infrapaneler Elradiatorer Investering kr kr kr kr kr Besparing kwh kwh 9266 kwh 2900 kwh 000 kwh 6000 kwh 4000 kwh 2000 kwh 000 kwh Figur 7 Jämförelse med konvertering till vattenburet

13 år Även om återbetalningstid är ett trubbigt verktyg för investeringsbedömning ger det en snabb och enkel indikation på alternativens ekonomi. I Figur 7 ser vi att återbetalningstiden för Infrapaneler ligger i nivå med Bergvärme inklusive konvertering till vattenburet uppvärmningssystem Återbetalningstid Bergvärme Luft/vatten Luft/luft Infrapaneler Elradiatorer Återbetalningstid exkl. konvertering Återbetalningstid inkl. konvertering Figur 8 Återbetalningstid Det finns naturligtvis en mängd variabler inom ramen för en uträkning enligt ovan som påverkar utredningen, faktisk besparing, restvärde, marknadsvärde, geografiska förutsättningar, etc. Ju längre brukstid desto fördelaktigare blir dock alltid de alternativ med lägre driftkostnad.

14 5 SLUTSATSER 5.1 Le Mak Energipersienner Energipersienner är en produkt som på ett övertygande sätt framställs som revolutionerande och självklar. De påstås lösa inte bara en utan flera kända och okända problem med stora resultat, nästan underverk, på ett enkelt och billigt sätt. För en okritisk konsument framstår produkterna som attraktiva lösningar och en genväg till något som är mer komplicerat och förenat med omfattande åtgärder och kostnader för att uppnå. Marknadsföringen, ur ett konsumentperspektiv, är svår att överblicka. Avsaknaden av rapporter från oberoende kontrollorgan kompenseras med argument efter argument om energipersiennens förmåga att sänka energikostnader och tjäna pengar varje dag året om. Budskapet blandas med ord som vetenskap och miljö i ett försök att ge trovärdighet. När det gäller energifrågor hänvisar hemsidan till Energiexperten Sven Andersson, fd Energimyndigheten, som skall ha klassat Le Mak Energi Persienn till en av världens bästa Innovation någonsin. Detta stämmer inte enligt Andersson själv. Andersson har konstaterat att följande tre egenskaper hos persiennen: En temperaturstegring sker när solen skiner på persiennen Luftrörelser uppstår runt persiennen Partiklar samlas på persiennen Andersson varken vill eller kan bekräfta att energipersienner klarar % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla. Vidare förklarar Andersson att han vid upprepade tillfällen förslagit en oberoende utredning hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De tre identifierade egenskaperna finns det heller ingen anledning att betvivla. Mörka färgers förmåga att absorbera ljus resulterar i att en del av ljusets energi överförs till materialet, vilket får molekylerna att vibrera fortare. Det betyder i sin tur att temperaturen stiger, eftersom värme är detsamma som rörelse bland de minsta partiklarna. Detta skapar i sin tur luftrörelser (konvektion) p.g.a. temperaturskillnaden. Det vill säga egenskaper en vanlig mörk persienn också uppvisar. Hur persiennen skall döda bakterier och kvalster samt rensa luften från nanopartiklar är oklart. Persienner sparar energi nattetid genom att fönsterkonstruktionens totala U-värde förändras, mer eller mindre beroende av bl.a. fönstrets U-värde och persiennens egenskaper. Detta sker för alla typer av persienner. För en normal villa utgör den genomsnittliga förlusten genom fönster och dörrar ca 35% av de totala förlusterna. Det är alltså den förlusten som persiennen kan påverka. Le Mak Energipersienner skall enligt hemsidan klara % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla, vilket torde innebära ca kwh. Visst finns det en mängd solenergi tillgängligt på samma sätt som en blixt kan försörja en 40 watts glödlampa i nästan 2 ½ år. Det är bara frågan hur vi skall ta tillvara energin?. Här utgör nanotekniken ett perfekt alibi i marknadsföringen, dels därför att det rent teoretiskt finns förutsättningar att hitta material med nya egenskaper som skulle kunna fungera. Samt dels därför att det omöjligt för den enskilde konsumenten att själv bilda sig uppfattning om det kan vara rimligt. Le Mak saknar dock teknisk utredning till grund för sina påståenden om energibesparingar.

15 5.2 Power of Sun Infravärmepaneler Power of Suns anger att det med dess infravärmarpaneler är fullt möjligt att sänka temperaturen med ca 2 C utan att i någon stor omfattning påverka det upplevda inneklimatet. Upplevelsen av inomhusklimatet är dock subjektiv, så det är upp till den enskilde att bedöma hur det upplevs. I marknadsföringen används hälsoargumentet som en del av fördelen och detta har inte studien berört. Någon medicinsk studie som styrker påstådda hälsopåståendens samband med infravärme, har bolaget dock inte presenterat. Den studie som Power of Sun hänvisar till på hemsidan avser Infrabastu i 60 C. Vid en eventuell installation bör dock påpekas att fönsterkonstruktionen bör ses över för att undvika kallras från fönster. Detta blir extra viktigt då rekommendationen är att placera infravärmarna högt. Infravärmeelementen är dock dyra och återbetalningstiden blir lång, i denna rapport ca 38 år. Frågan är dock om infravärmeelementen håller så länge. Det blir därför knappast frågan om avsevärt sänkta energiutgifter som Power of Sun påstår. Att infravärmarna skall spara 50% på energin för köpcentra är också svårt att motivera sakligt då det finns alltför många variabler som påverkar. Köpcentra, som tidigare nämnts, ofta flera butiker och verksamheter lokaliserade inom en enskild byggnadskropp vilket gör energiflödena komplexa. Stora interna värmelaster resulterar i att dessa komplexa lokaler oftast har ett stort kylbehov året runt. För enskilda användare som t.ex. yogastudio som nämns i marknadsföringen kan det sannolikt generera en stor besparing jämfört med byggfläktar och/eller äldre elradiatorer vintertid, men 50% på årsbasis är inte visat.

16 KONTOR HUVUDKONTOR VÄSTERÅS STOCKHOLM BORÅS Isolatorvägen Västerås Tel Fax E-post Anton Tamms väg Upplands Väsby Tel Fax E-post Västerbrogatan 5, 2 Tr Borås Tel Fax E-post GÄVLE GÖTEBORG LINKÖPING Strömmavägen Gävle Tel Fax E-post Fabriksgatan Göteborg Tel Fax E-post S:t Larsgatan Linköping Tel Fax E-post NYKÖPING SUNDSVALL ÖREBRO Fruängsgatan Nyköping Tel Fax E-post Södra Järnvägsgatan Sundsvall Tel Fax E-post Stubbengatan Örebro Tel Fax E-post Mer information om kontorsadresser finns på Som Sveriges ledande energikonsult har vi en arbetsmodell som ökar effektiviteten, reducerar kostnaderna och minskar koldioxidutsläppen. Våra kunder, privata som offentliga, återfinns inom sektorer som energi, fastighet och industri. Alla kunder är olika och alla uppdrag är unika. Behoven, kraven och önskemålen styrs av de lokala förutsättningarna. Men ett är gemensamt. Och det är vår försorg om helheten, vår förmåga att med smart teknik skapa hållbara och samordnande lösningar tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi kallar det Energilösningar i kubik. Det är ingenting för alla men det är allt för våra kunder. Välkommen till FVB, Sveriges ledande energikonsultbolag. Läs mer på

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter

Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör DAN BERGLUND, JONATHAN ANDERSSON Institutionen för bygg- och

Läs mer

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Agneta Persson, civilingenjör, sektionschef på

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer