ENERGIUTREDNING. Energipersienner och Infravärmarpaneler. Kontakt Stefan Ellmin. Dokument-ID Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIUTREDNING. Energipersienner och Infravärmarpaneler. Kontakt Stefan Ellmin. Dokument-ID 140707-001 Datum 2014-11-11"

Transkript

1 ENERGIUTREDNING Energipersienner och Infravärmarpaneler Kontakt Stefan Ellmin Status Slutgiltig Dokument-ID Datum

2 Villaägarnas Riksförbund Energiutredning Dokument-ID Slutgiltig Kund Beställare: Johan Smeds Villaägarnas Riksförbund [ange mobiltelefonnumer] Kontakt FVB Projektansvarig: Utredare: Stefan Ellmin [ange mobiltelefonnummer] Stefan Ellmin Lars Borggren Kvalitetsgranskare: Thomas Eklund Övrigt Rapportstatus: Slutgiltig Projektnummer: Dokument-ID: Datum: Omslagsbild: En konstnärs tolkning av vår verksamhet av Lars Ahlberg Revidering Rev nr Datum Granskad Anmärkning ii

3 Villaägarnas Riksförbund Energiutredning Dokument-ID Slutgiltig SAMMANFATTNING FVB har på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund tittat närmare på energipersienner och infravärmarpaneler, två produkter som på internet marknadsförs med löfte om stora energibesparingar. Energipersiennerna saluförs på där de uppger att kvm Le Mak Energipersienner klarar % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla. Infravärmarpanelerna saluförs på där de skall generera avsevärda besparingar på bostadshus och 50% på energiutgifterna på Köpcentra. Le Mak Energipersienner Le Maks Energipersienner betonar på sin hemsida att "Man skall veta och inte tro", tyvärr ger hemsidan inte någon möjlighet att förstå hur detta skall gå till. En normalvilla definieras enligt energimyndigheten förbruka kwh. Detta innebär att ca till kwh skall tillföras bostaden via energipersiennerna. Normalt tillförs en bostad ca 10% av energibehovet via solinstrålning vilket redan är inräknat i normalförbrukningen. En persienn påverkar förvisso fönsterkonstruktionens totala U-värde, och tester på detta i kombination med isolerglas visar på en förbättring upp till 44%. Detta innebär i teorin att om persiennerna är nerfällda 24h/dygn kan en besparing i allra bästa fall på ca 19% uppnås, dvs. ca kwh. Återstår gör ca kwh som energipersiennen skall tillföra byggnaden. Formeln för detta är nanostavar av aktiva polymer som med hjälp av zink skall få nanopartiklar att slå emot varandra och därigenom generera mer värme. Det är ett smart marknadsföringsdrag eftersom nanoteknikens gränser är svår att sätta. Det finns stora förväntningar på att nanotekniken ska ge nya produkter inom bl.a. medicin och elektronik som i dag är svåra att föreställa sig. Hemsidan hänvisar till en Energiexpert i energifrågor. Energiexperten varken vill eller kan dock bekräfta att energipersiennerna klarar % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla. Experten har vid upprepade tillfällen förslagit en oberoende utredning hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, men någon sådan har inte utförts. Därmed saknar Le Mak Energipersienner grund för sina påståenden om energibesparingar. Le Maks Energipersienner är en produkt som på ett övertygande sätt framställs som revolutionerande och självklar. Den påstås inte bara lösa ett utan flera kända och okända problem med stora resultat, nästan underverk, på ett enkelt och billigt sätt. För en okritisk konsument framstår produkterna som attraktiva lösningar och en genväg till något som är mer komplicerat och förenat med omfattande åtgärder och kostnader för att uppnå. Power of Sun Infravärmarpaneler Power of Sun Infravärmarpaneler erbjuder ett alternativt sätt att värma upp bostad, jämfört med främst konventionella elradiatorer. Bolaget påstår att Bostadsägare som använder Power of Suns infraröda värmesystem sänker sina energiutgifter avsevärt. Genom att investera i Infrapaneler påstås konsumenten kunna sänka temperaturen med ca 2 C jämfört med användning av vanlig uppvärmning. Detta ger en besparing på ca kwh/år för en normalvilla, baserat på att varje grads sänkning av innetemperaturen ger ca 5% besparing. Alla typer av uppvärmningssystem kan spara energi genom aktiv styrning men Infrapanelernas fördel är att temperaturstegringen sker snabbare och därigenom kan bli bättre utnyttjad. I studiens jämförelse mellan olika uppvärmningsalternativ adderas ytterligare ca kwh i besparing för Infravärmare för aktiv styrning, trots detta framstår inte Infravärmarna som ett bra val utifrån ett energibesparingsperspektiv. Återbetalningstiden blir ca 17 år, förutsatt aktiv styrning av temperaturen, vilket främst skall jämföras med Luft/Luft värmepumpen som har ca 3 år återbetalningstid till nästan halva investeringen. Ur ett energiperspektiv tillför infrapaneler varken mer eller mindre energi än en konventionell elradiator, tillförs 1 kwh är det 1 kwh som faller ut. iii

4 Villaägarnas Riksförbund Energiutredning Dokument-ID Slutgiltig INNEHÅLL 1 INLEDNING Bakgrund Energipersienner Infravärmepaneler 5 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 3 LE MAK ENERGIPERSIENNER Energiberäkningar Passiv solinstrålning Nanoteknik 9 4 POWER OF SUN INFRAVÄRMARPANELER Bostäder Köpcentra Ekonomi 11 5 SLUTSATSER Le Mak Energipersienner Power of Sun Infravärmepaneler 15 iv

5 1 INLEDNING FVB har på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund tittat närmare på energipersienner och infravärmarpaneler, två produkter som på internet marknadsförs med löfte om stora energibesparingar. 1.1 Bakgrund Energieffektivisering och miljö är modeord i dagens teknik- och energidebatt och finns representerade i stort sett överallt där produkter och tjänster för uppvärmning saluförs. För den enskilda konsumenten är det inte alltid enkelt att bedöma de produkter som finns tillgängliga på marknaden ur energiperspektiv. Den främsta anledningen till varför just energiprodukter är svåra att utvärdera baseras i grunden på att energi är komplext. I denna rapport tittar vi närmare på två leverantörer, Le Mak Energipersienner och Power of Sun, vars produkter utlovar stor energibesparing Energipersienner Le Mak Energipersienner erbjuder på deras hemsida, en svensk energismart solpersienn som anges sparar både energi och värmer upp fastigheter m 2 Le Mak Energipersienner uppges klara % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla. Figur 1, Le Mak Energipersienn Infravärmepaneler Power of Sun beskriver på deras hemsida, att bostadsägare som använder Power of Suns infraröda värmesystem sänker sina energiutgifter avsevärt. På Köpcentra uppges de spara 50 % på energiutgifterna. Figur 2, Power of Sun Infravärmarpanel

6 2 FÖRUTSÄTTNINGAR Med en byggnads värmebalans menas att lika mycket energi som byggnaden förlorar genom att värmen försvinner ut genom byggnadens klimatskal måste tillföras för att värmebalans ska erhållas, det vill säga att en konstant temperatur erhålls. Den energi som går förlorad gör det i form av transmissions- och ventilationsförluster samt köldbryggor. Fördelningen av dessa förluster kan överslagsmässigt beskrivas genom nedanstående bild. Figur 3, Bo Reinerdahl, källa Energimyndigheten I en byggnad tillförs värme förutom av värmesystemet också av solinstrålning, processenergi och personvärme. Dessa parametrar kan vara svåra att uppskatta då det inte finns några konstanta värden att använda sig av utan de skiljer sig mellan olika typer av bostäder och är starkt beroende av brukarnas vanor. I genomsnitt går 60% av den totala energi som ett hushåll använder till uppvärmning. Omkring 20% går till varmvatten och resterande 20% till hushållsel. Om vi för studien antar ett bostadshus på 150 m 2 med en total energiförbrukning på kwh så fördelar sig energin enligt följande: Uppvärmning Tappvarmvatten Hushållsel kwh 5000 kwh 5000 kwh Utgångspunkten för studien blir alltså kwh som skall effektiveras med hjälp av Energipersienner och Infrapaneler. 1 I den svenska genomsnittsvillan 2009 på 149 kvadratmeter går det åt cirka kilowattimmar per år i uppvärmning. Källa Energimyndigheten.

7 3 LE MAK ENERGIPERSIENNER 3.1 Energiberäkningar Energipersienner kan alltså normalt påverka maximalt 35% av totala energiförbrukningen dvs kwh (35% av kwh) ur ett effektiviseringsperspektiv. Energiförlusten genom ett fönster och dess konstruktion styrs av ett så kallat U-värde som uttrycks i W/m 2 K. U-värde är ett mått på hur väl en byggnadsdel isolerar rummet från den kalla utomhusmiljön. Gamla fönster har sämre U-värde än nya, ett nytt fönster kan i dag ha U- värde från 2,7 ner till 0,4. Ju lägre värde, desto bättre isoleringsförmåga. Genom att tillföra konstruktionen ett ytterligare skikt i form av en persienn bildas även ett luftskikt mellan fönstret och persiennen. Detta innebär att det totala U-värdet för konstruktionen förbättras. Figur 4 Principer för värmetransport (i mörker) genom ett treglasfönster visande principerna för ledning, strålning, och konvektion. Vid Ångströmlaboratoriet har tester 2 av denna funktion tillsammans med olika isolerglas genomförts. Testresultaten visar på en förbättring på mellan 18% till 44%. Utfallet av testerna visar vidare att är svårt att förbättra värdet på ett riktigt högisolerande nytt isolerglas. Om det är 22 C inomhus och -8 C utomhus så innebär det en temperaturskillnad på 30 C vilket är det samma uttryckt i temperaturenheten Kelvin (K). Om Fönstrets totala yta inklusive karmar är 1 m 2 och U-värdet är 2,5 W/m 2 K så släpper fönstret ut 2,5x1x30=75W. Under ett dygn med 24h innebär detta 1,8 kwh per dygn. Om persienner skulle förbättra U- värdet med 44% skulle fönstret följaktligen släppa ut1 kwh per dygn i stället ut. För att överslagsmässigt beräkna en byggnads energibehov under året används ofta gradtimmar. Gradtimmarna (Gt) kan beskrivas som den sammanlagda temperaturskillnad som råder mellan inomhus och utomhus under byggnadens uppvärmningssäsong. Den enklaste uppskattningen av gradtimmarna fås genom att sätta utetemperaturen till ortens årsmedeltemperatur (exempelvis 8 grader för Sydsverige) och innetemperaturen till ett konstant värde, t ex 22 grader och multiplicera med årets alla timmar enligt följande exempel: Gt Lund = (22-8) * 365*24 = h 2 Optiska mätningar utförda enligt EN14500:2008

8 Om vi förutsätter en normal fönsteryta på 15m 2 på byggnaden och gradtimmar enligt ovanstående exempel blir besparingen ca 54% för fönstret. Energiförlust utan persienn: 2,5 W/m 2 K*15m 2 = 37,5 W/K* [ Ch]=4 600 kwh Energiförlust med persienn: 1,35 W/m 2 K*15m 2 = 20,3 W/K* [ Ch]=2 500 kwh Besparing: 2100 kwh. På den fiktiva bostad som exemplifierats i denna studie skulle således de kwh, som avser fönstrets förluster, kunna minskas till ca kwh. Husets totala energiförbrukning för uppvärmning skulle alltså i allra bästa fall kunna sjunka till ca kwh dvs 19%. Detta förutsätter dock att: Alla persienner i huset är nere 24h/dygn under uppvärmningssäsongen Fönstren har höga U-värden Energipersiennerna verkligen ger 44% förbättrat U-värde. Om vi antar att huset persienner bara är nerfällda under 12h/dygn halveras besparingen o.s.v. 3.2 Passiv solinstrålning Energin från passiv solinstrålning kommer huset tillgodo via främst fönster men även via väggar och tak. I genomsnitt kan ett hus i Sverige få ett tillskott på ca 10% av energibehovet på detta sätt. Persienner bromsar denna instrålning och ger ett minskat tillskott av solinstrålning vilket är fallet och ambitionen sommartid. Vintertid är normalt persienner uppe dagtid för att släppa in solljuset och ta tillvara det tillskott som solen ger. Här skiljer sig därför Le Maks Energipersienner som uppger att m 2 Le Mak Energipersienner skall klara % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla. Exakt hur detta skall gå till finns varken förklarat eller hänvisat till någon form av opartisk analys. Le Mak använder i sin marknadsföring i stället ett repetitivt budskap i alla möjliga former om att det finns stora pengar att både spara och tjäna. Allt insvept i ett miljöargument för att ytterligare legitimera produkten.

9 3.3 Nanoteknik Le Maks så kallade hemlighet verkar baseras på nanoteknik, d.v.s. persiennerna behandlas med miljontals nanostavar i kisel eller som på senare tid aktiva polymer 3 med hjälp av zink istället för kiselstavar. Nanoteknik är en teknologi som definieras som att arbeta med, och/eller framställa saker på, atomstorlek. Nanoteknik handlar om att utforska och använda atomer och molekyler för att designa nya material, komponenter eller system som har förbättrade eller nya egenskaper. För att på ett enkelt sätt beskriva nanoteknikens möjligheter kan det exemplifieras genom Geckoödlans förmåga att klättra uppför en vägg, med hjälp av just nanoteknik 4. Den har miljontals tunna hår under sina fötter. Hårens ändar delar sig, likt en pensel, till ännu tunnare strån som längst ut formar små trekantiga plattor, bara cirka fem nanometer tjocka. Plattorna sugs fast vid väggen med hjälp av en elektrostatisk kraft som kallas för van der Waalskraft; positiva och negativa laddningar på plattorna dras till positiva och negativa laddningar på väggen. Kraften mellan varje platta och väggen är väldigt svag. Men eftersom det finns cirka 3,2 miljarder plattor under geckoödlans fot, blir den totala effekten stor. Det som gör nanotekniken så speciell är att när materien antar nanodimensioner börjar den plötsligt att bete sig annorlunda och det är det Le Mak verkar bygga sin hemliga 5 affärsidé på. I persiennerna skall nämligen nanopartiklarna slår emot varandra och därigenom alstra värme. Det är ett smart marknadsföringsdrag eftersom nanoteknikens gränser är svår att sätta. Det finns stora förväntningar på att nanotekniken ska ge nya produkter inom bl.a. medicin och elektronik som i dag är svåra att föreställa sig. Trots att Le Mak påstår att dess energipersienner ska ge stora energibesparingar, så finns ingen oberoende studie som visar att de fungerar bättre än vanliga persienner. Det finns dock ett antal produkter där ordet nano används, trots att produkten kanske egentligen inte innehåller nanoteknik. Ett exempel är Samsungs tvättmaskin med "Silver Nano Technology", den släpper ut silverjoner (som är mindre än en nanometer) för att döda bakterier. Le Maks Energipersienner skall också döda bakterier. 3 Polymerer består av sammanlänkade kedjor av molekyler 4 Källa: Nationella Forskningsportalen 5

10 4 POWER OF SUN INFRAVÄRMARPANELER Power of Sun Infravärmarpaneler påstår sig erbjuda ett alternativt sätt att värma upp bostaden jämfört med traditionell vattenburen uppvärmning. Fördelarna med infraröda värmepaneler sammanfattas på hemsidan enligt följande: Hälsosamt för människor, djur och din bostad Bra för dem med allergier och astma Behaglig komfort Lätt att installera Prisvärt Underhållsfri drift Ca års livslängd Denna studie bemöter inte hälso- eller husperspektivet utan fokuserar enbart på energi- och ekonomiaspekterna. 4.1 Bostäder I marknadsföringen anges att bostadsägare som använder Power of Suns infraröda värmesystem sänker sina energiutgifter avsevärt. Genom att investera i Infrapaneler har konsumenten möjligheten att värma ett rum till en temperatur av ca 2 C lägre än vid användning av vanlig uppvärmning, vilket skall generera en kostnadsbesparing utan att göra avkall på det upplevda inneklimatet. Detta påstående bekräftar personer som installerat infrapaneler. Den termiska klimatupplevelsen av främst belysta golv ger en behaglig känsla. En känsla som kan jämföras med el- eller vattenburen golvvärme. Kallras från otäta fönsterkonstruktioner kan dock upplevas besvärande. Tumregeln säger att en minskning av 1 C på inomhustemperaturen ger ca 5% besparing på uppvärmningsenergin, lite mer i norra och lite mindre i södra Sverige. Detta innebär alltså att energiförbrukningen på studiens hus, enligt kapitel 2:s förutsättningar, skulle kunna minskas med ca 1460 kr/år 6. Aktiv styrning av temperaturen ger större möjligheter att påverka förbrukningen, men det gäller för alla typer av uppvärmning. Infrapanelernas fördel är dock att temperaturstegringen sker snabbare och därigenom kan bli bättre utnyttjad. Ur ett energiperspektiv tillför infrapaneler varken mer eller mindre energi än en konventionell elradiator, tillförs 1 kwh är det 1 kwh som faller ut. 6 Baserat på 1 kr/kwh

11 4.2 Köpcentra För kommersiella fastigheter anger Power of Sun att det däremot finns en mycket större besparingspotential. Hemsidan beskriver att 50 % på energiutgifterna kan sparas utan behov för rör eller kanalsystem som kan skapa problem i din affärs layout. Köpcentra ofta har flera butiker och verksamheter lokaliserade inom en enskild byggnadskropp vilket gör energiflödena komplexa. Stora interna värmelaster resulterar i att dessa komplexa lokaler oftast har ett stort kylbehov året runt. Detta kylbehov räknas också in i energibehovet varför påståendet om besparing av 50 % på energiutgifterna inte stämmer. Betraktas enbart energibesparingen på uppvärmningen så kommer det an på hur mycket temperaturen kan sänkas när ingen vistas i lokalen, klimatzon, ventilationslösning, öppettider, etc. Det finns en större besparingspotential på intermittent använda lokaler, otvivelaktigt så. Men det gör också att det finns också många fler faktorer som kan påverka de på hemsidan utlovade 50%:en. 4.3 Ekonomi Infrapaneler skall enligt marknadsföringen vara prisvärda. Om en villaägare står i begrepp att se över ett uppvärmningssystem finns det flera alternativ tillgängliga på marknaden. Konkurrensen utgörs främst mellan konventionella elradiatorer och Luft/Luft Värmepumpar då vattenburet system saknas. Finns eller planeras ett vattenburet system finns det ytterligare alternativ. För att belysa några av de valmöjligheter som finns för en villaägare har fem olika systemlösningar för uppvärmning studerats utifrån energibesparing och investering. Priser och verkningsgrad är hämtade från energimyndighetens test 7 av värmepumpar i form av medelvärden och investering för installation utgörs av erfarenhetsvärden. COP Installation Totalt Bergvärme kr 3, kr kr Luft/vatten kr 2, kr kr Luft/luft kr 2, kr kr Infrapaneler kr 1, kr kr Elradiatorer kr 1, kr kr Figur 5 Beräkningsunderlag I jämförelsen baseras Infravärmarpanelernas energiförbrukning på en sänkt temperatur inomhus på 2 C och en aktiv styrning av temperaturen som medför lika stor besparing som temperatursänkningen, d.v.s. totalt 2900 kwh. 7 Referensort Borås

12 Investering [kr] Besparing [kwh] Investering [kr] Besparing [kwh] Jämförelse kr kr kr kwh kwh kwh kwh 8000 kwh kr kr - kr Bergvärme Luft/vatten Luft/luft Infrapaneler Elradiatorer Investering kr kr kr kr kr Besparing kwh kwh 9266 kwh 2900 kwh 000 kwh 6000 kwh 4000 kwh 2000 kwh 000 kwh Figur 6 Jämförelse mellan olika alternativ I Figur 6 och 7 baseras besparingen även på tappvarmvatten. Bergvärme och Luft/Vatten har bägge möjlighet att försörja tappvarmvatten vilket innebär en större besparing, jämfört de övriga alternativen. Saknas vattenburet system tillkommer ca kr per radiator för konvertering till vattenburet system. Studiens referenshus erfordrar 10 radiatorer vilket innebär ytterligare kr för komplett installation. Investering och besparing vid konvertering framgår av figur 7. Jämförelse kr kr kr kwh kwh kwh kwh 8000 kwh kr kr - kr Bergvärme Luft/vatten Luft/luft Infrapaneler Elradiatorer Investering kr kr kr kr kr Besparing kwh kwh 9266 kwh 2900 kwh 000 kwh 6000 kwh 4000 kwh 2000 kwh 000 kwh Figur 7 Jämförelse med konvertering till vattenburet

13 år Även om återbetalningstid är ett trubbigt verktyg för investeringsbedömning ger det en snabb och enkel indikation på alternativens ekonomi. I Figur 7 ser vi att återbetalningstiden för Infrapaneler ligger i nivå med Bergvärme inklusive konvertering till vattenburet uppvärmningssystem Återbetalningstid Bergvärme Luft/vatten Luft/luft Infrapaneler Elradiatorer Återbetalningstid exkl. konvertering Återbetalningstid inkl. konvertering Figur 8 Återbetalningstid Det finns naturligtvis en mängd variabler inom ramen för en uträkning enligt ovan som påverkar utredningen, faktisk besparing, restvärde, marknadsvärde, geografiska förutsättningar, etc. Ju längre brukstid desto fördelaktigare blir dock alltid de alternativ med lägre driftkostnad.

14 5 SLUTSATSER 5.1 Le Mak Energipersienner Energipersienner är en produkt som på ett övertygande sätt framställs som revolutionerande och självklar. De påstås lösa inte bara en utan flera kända och okända problem med stora resultat, nästan underverk, på ett enkelt och billigt sätt. För en okritisk konsument framstår produkterna som attraktiva lösningar och en genväg till något som är mer komplicerat och förenat med omfattande åtgärder och kostnader för att uppnå. Marknadsföringen, ur ett konsumentperspektiv, är svår att överblicka. Avsaknaden av rapporter från oberoende kontrollorgan kompenseras med argument efter argument om energipersiennens förmåga att sänka energikostnader och tjäna pengar varje dag året om. Budskapet blandas med ord som vetenskap och miljö i ett försök att ge trovärdighet. När det gäller energifrågor hänvisar hemsidan till Energiexperten Sven Andersson, fd Energimyndigheten, som skall ha klassat Le Mak Energi Persienn till en av världens bästa Innovation någonsin. Detta stämmer inte enligt Andersson själv. Andersson har konstaterat att följande tre egenskaper hos persiennen: En temperaturstegring sker när solen skiner på persiennen Luftrörelser uppstår runt persiennen Partiklar samlas på persiennen Andersson varken vill eller kan bekräfta att energipersienner klarar % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla. Vidare förklarar Andersson att han vid upprepade tillfällen förslagit en oberoende utredning hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De tre identifierade egenskaperna finns det heller ingen anledning att betvivla. Mörka färgers förmåga att absorbera ljus resulterar i att en del av ljusets energi överförs till materialet, vilket får molekylerna att vibrera fortare. Det betyder i sin tur att temperaturen stiger, eftersom värme är detsamma som rörelse bland de minsta partiklarna. Detta skapar i sin tur luftrörelser (konvektion) p.g.a. temperaturskillnaden. Det vill säga egenskaper en vanlig mörk persienn också uppvisar. Hur persiennen skall döda bakterier och kvalster samt rensa luften från nanopartiklar är oklart. Persienner sparar energi nattetid genom att fönsterkonstruktionens totala U-värde förändras, mer eller mindre beroende av bl.a. fönstrets U-värde och persiennens egenskaper. Detta sker för alla typer av persienner. För en normal villa utgör den genomsnittliga förlusten genom fönster och dörrar ca 35% av de totala förlusterna. Det är alltså den förlusten som persiennen kan påverka. Le Mak Energipersienner skall enligt hemsidan klara % av det årliga uppvärmningsbehovet i en normalvilla, vilket torde innebära ca kwh. Visst finns det en mängd solenergi tillgängligt på samma sätt som en blixt kan försörja en 40 watts glödlampa i nästan 2 ½ år. Det är bara frågan hur vi skall ta tillvara energin?. Här utgör nanotekniken ett perfekt alibi i marknadsföringen, dels därför att det rent teoretiskt finns förutsättningar att hitta material med nya egenskaper som skulle kunna fungera. Samt dels därför att det omöjligt för den enskilde konsumenten att själv bilda sig uppfattning om det kan vara rimligt. Le Mak saknar dock teknisk utredning till grund för sina påståenden om energibesparingar.

15 5.2 Power of Sun Infravärmepaneler Power of Suns anger att det med dess infravärmarpaneler är fullt möjligt att sänka temperaturen med ca 2 C utan att i någon stor omfattning påverka det upplevda inneklimatet. Upplevelsen av inomhusklimatet är dock subjektiv, så det är upp till den enskilde att bedöma hur det upplevs. I marknadsföringen används hälsoargumentet som en del av fördelen och detta har inte studien berört. Någon medicinsk studie som styrker påstådda hälsopåståendens samband med infravärme, har bolaget dock inte presenterat. Den studie som Power of Sun hänvisar till på hemsidan avser Infrabastu i 60 C. Vid en eventuell installation bör dock påpekas att fönsterkonstruktionen bör ses över för att undvika kallras från fönster. Detta blir extra viktigt då rekommendationen är att placera infravärmarna högt. Infravärmeelementen är dock dyra och återbetalningstiden blir lång, i denna rapport ca 38 år. Frågan är dock om infravärmeelementen håller så länge. Det blir därför knappast frågan om avsevärt sänkta energiutgifter som Power of Sun påstår. Att infravärmarna skall spara 50% på energin för köpcentra är också svårt att motivera sakligt då det finns alltför många variabler som påverkar. Köpcentra, som tidigare nämnts, ofta flera butiker och verksamheter lokaliserade inom en enskild byggnadskropp vilket gör energiflödena komplexa. Stora interna värmelaster resulterar i att dessa komplexa lokaler oftast har ett stort kylbehov året runt. För enskilda användare som t.ex. yogastudio som nämns i marknadsföringen kan det sannolikt generera en stor besparing jämfört med byggfläktar och/eller äldre elradiatorer vintertid, men 50% på årsbasis är inte visat.

16 KONTOR HUVUDKONTOR VÄSTERÅS STOCKHOLM BORÅS Isolatorvägen Västerås Tel Fax E-post Anton Tamms väg Upplands Väsby Tel Fax E-post Västerbrogatan 5, 2 Tr Borås Tel Fax E-post GÄVLE GÖTEBORG LINKÖPING Strömmavägen Gävle Tel Fax E-post Fabriksgatan Göteborg Tel Fax E-post S:t Larsgatan Linköping Tel Fax E-post NYKÖPING SUNDSVALL ÖREBRO Fruängsgatan Nyköping Tel Fax E-post Södra Järnvägsgatan Sundsvall Tel Fax E-post Stubbengatan Örebro Tel Fax E-post Mer information om kontorsadresser finns på Som Sveriges ledande energikonsult har vi en arbetsmodell som ökar effektiviteten, reducerar kostnaderna och minskar koldioxidutsläppen. Våra kunder, privata som offentliga, återfinns inom sektorer som energi, fastighet och industri. Alla kunder är olika och alla uppdrag är unika. Behoven, kraven och önskemålen styrs av de lokala förutsättningarna. Men ett är gemensamt. Och det är vår försorg om helheten, vår förmåga att med smart teknik skapa hållbara och samordnande lösningar tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi kallar det Energilösningar i kubik. Det är ingenting för alla men det är allt för våra kunder. Välkommen till FVB, Sveriges ledande energikonsultbolag. Läs mer på

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Valler 1:15 Adress/ort: Valler 290, Romelanda Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Intagan 1:17 Adress/ort: Åkerström 108, Trollhättan Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning Grankotten mindre 14 Ägarens namn Adress Postadress Energiexpert Brf Månberget Hus A 14930 Nynäshamn

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Välj rätt prestanda på ditt fönster...

Välj rätt prestanda på ditt fönster... Välj rätt prestanda på ditt fönster... Många tror att ett 3-glas fönster är en förutsättning för bästa energieffektivitet på ett fönster, så är inte fallet, utan i vissa fall tvärtom. När man bestämmer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-12-15 Fastighetsbeteckning: Yxan 3 Adress/ort: Mantalsgatan 12, Ytterby Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-16 Fastighetsbeteckning: Lomma 35:39 Adress/ort: Järnvägsgatan 16B, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-11-18 Fastighetsbeteckning: Hammar 1:13 Adress/ort: Älvängen 180, Harestad Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-02 Fastighetsbeteckning: Säbylund 3 Adress/ort: Ugglev 5, Hörby Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Termografisk Besiktningsrapport

Termografisk Besiktningsrapport Termografisk Besiktningsrapport Termograferingsdag 2010 04 08 Uppdragsgivare och förutsättningar Beställare Besiktningsman Uppdrag Utomhustemperatur Värmekamera modell Mats Johansson Sveavägen 215 755

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Uttringe 1:613. Uttringe Hages Vägen 5/ Rönninge. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Uttringe 1:613. Uttringe Hages Vägen 5/ Rönninge. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-08-31 Fastighetsbeteckning: Uttringe 1:613 Adress/ort: Uttringe Hages Vägen 5/ Rönninge Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 26/11-2014 Fastighetsbeteckning: Enslöv 4:94 Adress/ort: Bankgatan 8, Åled Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/9-2015 Fastighetsbeteckning: Ramnås 1:56 Adress/ort: Furuvägen 24, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Hemmeslöv 45:240 Adress/ort: Norra Rundvägen 10, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Vi vill vara People & Planet Positive 2020! Ny hållbarhetsstrategi med mål och tydlig tidsplan

Läs mer

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me Nulägesbeskrivning - Idag använder vi 150% av jordens resurser - År 2030 kommer den siffran att överstiga 200% Källa: Världsnaturfonden WWF Nulägesbeskrivning

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY

ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY Avdelning Marknad Handläggare ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY Energideklaration/analys/besiktning Bysättra 1:2 o 3:1 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning:

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: LuIeé 44 energi NÄRHET OCH OMTANKE Energiutredning/ Energidektaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Håkan Nilsson Avan 1:13 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag?

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? www.glendimplex.se Energieffektivisera och behåll din elvärme Fastigheter som värms upp med elradiatorer kan sänka energi för brukningen genom byte

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer