Delårsrapport 1 januari 31 mars Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter skatt förbättrades till 17 (-20) mkr. Resultat per aktie förbättrades till 0,05 (-0,06) kr. Mjukvaruintäkterna ökade med 77 procent till 55 (31) mkr. Rörelseresultatet ökade med 38 mkr till 16 (-22) mkr och rörelsemarginalen stärktes till 9,7 (-16,4) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 14 (9) mkr. Licensavtal tecknat med Nokia Mobile Phones avseende realtidsoperativsystemet OSE. Teknologi för telekominfrastruktur, utvecklat av ett amerikanskt företag, förvärvades under kvartalet. Resultat i korthet Första kvartalet Helår (mkr) Nettoomsättning 169,8 137,3 655,5 Tillväxt i % jämfört med motsvarande period föregående år Rörelseresultat 16,5-22,5 0,4 Rörelsemarginal i % 9,7-16,4 0,0 Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 1 (12)

2 VD har ordet Årets första kvartal har visat en mycket tillfredsställande utveckling med en stark resultatförbättring. Licensförsäljningen stärktes till att omfatta 32 procent av bolagets totala intäkter. Omsättningen växte med 24 procent till 170 mkr. Rörelseresultatet uppgick till 16,5 mkr, vilket ger en marginal om 9,7 procent. Eneas långsiktiga mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig tillväxt om 15 procent med en rörelsemarginal om 10 procent. Under andra kvartalet 2004 inleddes som bekant ompositioneringen av Enea till ett globalt mjukvarubolag med fokus på telekom. Vårt erbjudande ska baseras på egenutvecklade mjukvaran OSE, näraliggande konsultverksamheter och vidareförsäljning av tredjepartsprodukter. Att avyttra icke kärnverksamhet, att omförhandla kundavtal mot royalties och licenser, samt att stärka management har varit centrala delar i ompositioneringen. Första fasen av detta arbete är nu klar. Framöver ska vi skapa ett mer globalt, konkurrenskraftigt och marknadsorienterat Enea med en jämnare distribution av intäkter över tiden. Det ska ske genom en breddning av kundbasen inom telekom, en förstärkning av sälj- och marknadsorganisationen, ett förstärkt erbjudande med en ökad andel helhetsåtaganden samt satsningar inom områdena medtech och automotive. Norden svarar idag för 75 procent av Eneas verksamhet. För att skapa långsiktig konkurrenskraft inom inbyggda realtidssystem måste Enea satsa betydande kraft på att aktivt bearbeta andra marknader. Detta intensifieras nu med en satsning på att etablera och stärka vår närvaro på den viktiga asiatiska marknaden. Vårt nuvarande säljkontor i Japan kompletteras med ett säljkontor i Kina. Säljorganisationerna i USA och i Centraleuropa står därefter på tur att stärkas. Vidare ökar vi insatserna inom marknadsföring med mässor, webbplatser och andra marknadsaktiviteter för att stärka Eneas varumärke. Marknaden för Eneas mjukvara utvecklas väl och efterfrågan på helhetsåtaganden bedöms fortsatt öka. För konsultverksamheten ser vi fortsatt prispress på den svenska marknaden och med den ett tryck att kontinuerligt se över vår kostnadsmassa. Bland kvartalets viktigare kundavtal kan nämnas Nokia Mobile Phones, vilket skapar förutsättningar för ett närmare samarbete. Vidare ger en volymbaserad intäktsmodell jämnare intäktsflöden än den tidigare utköpsmodellen. För att stärka vårt erbjudande förvärvade Enea under första kvartalet en amerikansk teknologi som utnyttjas för att skapa applikationer med hög tillförlitlighet. Det är vår ambition att successivt investera i vårt erbjudande med fler liknande teknologiförvärv. Enea har nu fyra kvartal med förbättrat resultat och omsättning bakom sig, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den ekonomiska utvecklingen visar att vald inriktning och strategi är rätt och ger oss handlingsfrihet och utrymme att med kraft fortsätta ompositioneringen av Enea. Johan Wall, VD och koncernchef Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 2 (12)

3 Marknaden Den globala marknaden for realtidsoperativsystem och relaterade tjänster fortsatte att växa under första kvartalet. Tillväxten är störst inom telekom, vilket gäller såväl mobiltelefoner som infrastruktur. Marknaden för inbyggda operativsystem, relaterade produkter och tjänster bedöms av Venture Development Corporation uppgå till en miljard USD under 2005 och växa med 15 procent per år. Telekom, huvudsakligen mobiltelefoner och infrastruktur som basstationer och routrar, svarar för hälften av denna marknad. En tydlig trend är att tillämpningarna successivt blir allt mer komplexa och att kunderna överger internt utvecklade realtidsoperativsystem till förmån för kommersiella system som OSE. Dessutom minskar time to market kvartal för kvartal. Därmed kommer allt fler kunder att efterfråga integrerade lösningar med mjukvara och hårdvara samt tillhörande konsultinsatser. Enea deltar i denna utveckling genom att successivt integrera tredjepartslösningar i sitt erbjudande. En annan tydlig trend är att de kinesiska telekombolagen nu på allvar har gjort sin entré i Europa och satt press på de europeiska och amerikanska leverantörerna av mobilsystem. Efterfrågan är god på Eneas två största konsultmarknader, den svenska och nordamerikanska. Efterfrågan på specialistkompetenser och helhetsåtaganden med längre uppdrag ökar. Den svenska konsultmarknaden visar dock tecken på tilltagande prispress. Intensifierad marknadsorientering En viktig del i den strategiska ompositioneringen av Enea till ett globalt mjukvarubolag med fokus på telekom är en ökad marknadsorientering. Denna process kommer att pågå under 2005 med bland annat följande arbete: Förstärkning av sälj- och marknadsorganisationen. Ett omfattande och långsiktigt arbete med att stärka sälj- och marknadsorganisationen har inletts. Arbetet omfattar personal- och organisationsfrågor, ökad integration av affärsområdena, säljstödsystem och incitamentsprogram. Ökad lokal närvaro på prioriterade marknader. Utökad lokal närvaro på prioriterade marknader ingår som en viktig del av marknadsorienteringen. Under innevarande år kommer Enea att etablera ett säljkontor i Kina samt se över återförsäljarnätet på andra asiatiska marknader. Förstärkning av kunderbjudandet. Enea konkurrerar på en marknad där kunderna allt oftare köper integrerade lösningar bestående av realtidsoperativsystem, angränsande mjukvaror från tredjepartsleverantörer, och konsulttjänster. Enea ökar successivt inslaget av integrerade lösningar i kunderbjudandet, exempelvis genom samarbetsavtal och förvärv av kompletterande teknologier. Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Den ökade nettoomsättningen under första kvartalet 2005 är starkt driven av den positiva utvecklingen för Ericsson, som under kvartalet står för mer än hälften av omsättningen. Rörelseresultatet förbättrades med 38 mkr till 16 (-22) mkr till följd av ökad omsättning och genomförda kostnadsreduceringar. De för produktverksamheten omförhandlade avtal med kunder som slutits under de senaste två åren har inneburit att andelen återkommande intäktsströmmar, som produktionsroyalties och hyresintäkter för OSE-licenser ökat betydligt. Detta har medfört ett jämnare intäktsflöde över året. Det för mjukvaruindustrin traditionellt svaga första kvartalet har därmed gett en högre omsättning relativt tidigare år. Produktverksamheten uppvisade en kraftig förbättring av såväl försäljning som rörelseresultat. Konsultverksamheten förbättrade såväl försäljning som rörelseresultat genom expansion och bättre beläggning. Efterfrågan är fortsatt stark inom telekom, men också på konsulttjänster inom andra applikationsområden i både USA och Sverige. Under föregående år avyttrades tre konsultverksamheter till följd av fokuseringen på OSE. Exklusive samtliga under 2004 avyttrade enheter steg koncernens omsättning proforma med 50 procent till 170 (113) mkr och proforma rörelseresultat förbättrades till 16 (-27) mkr. Koncernens fem största kunder är Agere Systems, Boeing, Ericsson, Hospira och Nokia Networks. Exempel på andra kunder är Alcatel, Autoliv, Bombardier, Fujitsu, Infineon, Motorola, Saab, Samsung, Texas Instruments och Vista Controls. Telekom svarade för cirka 75 procent av kvartalets omsättning. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 3 (12)

4 Enea Embedded Technology Enea Embedded Technology utvecklar och säljer realtidsoperativsystemet OSE tillsammans med produktnära konsulttjänster från kontor i Boston, Chicago, Göteborg, London, München, Paris, Phoenix, San Diego, San Jose, Stockholm och Tokyo. Under första kvartalet 2005 har Enea Embedded Technology fortsatt den positiva trend affärsområdet har haft sedan andra kvartalet Både omsättning och marginal har förbättrats jämfört med samma period förra året. Nettoomsättningen ökade med 47 procent till 99 (67) mkr och rörelseresultatet förbättrades till 12 (-4) mkr tack vare volymtillväxt med stabila priser. Det kan noteras att avtalet med Ericssons Infrastrukturenhet inte hade tecknats under första kvartalet föregående år varför försäljning för det första halvåret fakturerades under det andra kvartalet. Uppskattningsvis skulle denna fakturering för första kvartalet 2004 ha uppgått till cirka 12 mkr. Mjukvaruintäkterna ökade med 77 procent till 55 (31) mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år och svarar för 56 (46) procent av kvartalets totala omsättning. Omförhandlade kundavtal har ökat andelen återkommande intäktsströmmar, som royalties och hyresintäkter för OSE-licenser. Orderingången var fortsatt stark. Enea har under kvartalet förvärvat ett applikationsramverk som innebär att kunder som bygger telekomsystem snabbare får ut sina produkter på marknaden. Denna mjukvara bygger på en så kallad högtillgänglighetsplattform och är ett ramverk för applikationsutveckling. Enea har sett en ökad efterfrågan på produkter som är väl integrerade med Eneas realtidsoperativsystem och som samtidigt ger tillgång till de standardfunktioner som utnyttjas i till exempel en router, basstation eller växel. Eneas nya mjukvara kommer även att erbjudas till kunder som använder andra operativsystem än OSE såsom Linux med flera. Exempel på mjukvaruaffärer under första kvartalet: Agere Systems - försäljning av OSE-licenser för produktion. Ericsson - försäljning av OSE-licenser för utveckling och produktion både på infrastrukturoch mobiltelefonsidan. Nokia Networks - försäljning av OSE-licenser för utveckling och produktion. Antalet anställda var vid periodens slut 285 (250). Enea Systems Enea Systems bedriver konsultverksamhet med inriktning på kvalificerad teknisk systemutveckling med fokus på områdena realtidssystem och tele- och datakommunikation från kontor i Linköping, Malmö och Stockholm. Under första kvartalet ökade Enea Systems nettoomsättning proforma, exklusive de tre avyttrade enheterna, med 52 procent till 73 (48) mkr. Rörelseresultatet proforma förbättrades till 9 (1) mkr för första kvartalet. Rörelsemarginalen proforma förbättrades till 12,3 (2,1) procent till följd av en förbättrad beläggning, kontinuerlig kostnadsöversyn samt utökning av verksamheterna. Huvuddelen av konsultverksamheten sker i form av löpande räkning, som i Sverige är utsatt för fortsatt prispress. Konsultverksamheten har idag ett stort beroende av Ericsson och strävar i ett längre perspektiv efter en bredare kundbas och en större andel funktionella åtaganden. Exempel på affärer under första kvartalet: Utökade och nya systemutvecklings- och testuppdragskontrakt med Ericsson och Sony Ericsson, både inom mobiltelefoni och inom infrastruktur. Förlängda och nya uppdrag med ABB Automation, Atlas Copco, Bombardier, TeliaSonera och Teligent. De under föregående år framgångsrikt etablerade strategiska samarbetena med underleverantörer i Östeuropa har fortsatt under första kvartalet, och väntas öka i omfattning framöver. Antalet anställda var vid periodens slut 190 (290). Affärssegmentsrapportering Primärsegmentsindelning Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto jan mar jan dec jan mar jan dec jan mar jan dec (mkr) Embedded Technology 98,6 66,9 363,5 11,9-4,2 50,0 12,3-3,1 50,8 Systems 72,6 72,4 300,2 8,6 5,8 17,3 8,3 5,3 15,6 Moderbolaget, övrigt -1,4-2,0-8,1-4,0-24,1-46,1-2,8-22,5-43,0 Enea koncernen 169,8 137,3 655,5 16,5-22,5 21,2 17,7-20,3 23,4 Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 4 (12)

5 Anställda Antalet anställda i koncernen var vid periodens slut 501(567). Medelantal anställda i koncernen under första kvartalet var 499 (562). Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till 1,4 (1,2) mkr, exklusive aktiverade utvecklingskostnader för OSE 5 om 5,8 mkr första kvartalet Kassaflöde och finansiell ställning Periodens kassaflöde uppgick för första kvartalet till 14,1 (2,4) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,5 (9,4) mkr. Likvida medel och likvida placeringar redovisas vid periodens utgång till 152,3 mkr jämfört med 137,5 mkr vid årets ingång. Koncernen har inga räntebärande skulder, varför kassabehållningen motsvarar en positiv nettokassa. Soliditeten uppgick till 60 (57) procent och likviditeten till 192 (169) procent vid periodens slut. Likviditeten är beräknad som likvida medel, kortfristiga placeringar och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder. Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,05 (-0,06) kr. Moderbolaget Enea AB Moderbolagets nettoomsättning under första kvartalet var 0,0 (0,0) mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till -6,3 (-3,9) mkr. Finansnettot i moderbolaget var 0,7 (1,3) mkr. Likvida medel och likvida placeringar uppgick vid utgången av första kvartalet till 118,3 (92,4) mkr. Moderbolagets investeringar var 0,6 (0,0) mkr. Antalet anställda i moderbolaget var vid första kvartalets slut 26 (23) och övrigt 0 (4). I samband med renodlingen samordnades flera administrativa funktioner till moderbolaget, vilket motsvarar ökningen av antalet anställda. Redovisningsprinciper I enlighet med IAS-förordningen som antogs av EU 2002 föreskrivs att börsnoterade företag inom den Europeiska Unionen från och med år 2005 ska tillämpa internationella redovisningsstandarder, IFRS, i sin koncernredovisning. Således är bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2005 utformad i enlighet med de av EU antagna IFRS standarderna samt de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder, IFRIC. Denna rapport har utformats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. I bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004 presenterades en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som påverkades av övergången till IFRS. Följande redovisningsprinciper tillämpas från och med 1 januari 2005 och är undantagna från kravet på omräkning av jämförelseår: IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement IFRS 4 Insurance Contracts IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations Dessa medför inga väsentliga effekter på rapporteringen. Moderbolaget tillämpar från och med den 1 januari 2005 RR 32 Redovisning för juridiska personer. Effekter av övergången till IFRS Tillämpningen de nya redovisningsreglerna International Financial Reporting Standards (IFRS), innebär främst att avskrivning enligt plan av goodwill inte ska tillämpas. Däremot kommer goodwillposterna att prövas kvartalsvis enligt IFRS. Vid ingången av 2004 hade Enea en goodwillpost om 101,7 mkr. Avskrivning av goodwill uppgick till totalt 21,4 mkr varav första kvartalet 5,5 mkr, andra kvartalet 5,5 mkr, tredje kvartalet 5,5 mkr och fjärde kvartalet 4,9 mkr. Vid utgången av 2004 hade Enea en goodwillpost om 68,1 Mkr, efter avyttring av Redina AB och omräkningsdifferenser. Eneas nuvarande optionsprogram berörs av de nya IFRS 2 reglerna. En beräkning av effekten visar en påverkan på koncernens resultat om 0,1 (0,1) mkr för första kvartalet 2005 och 0,6 mkr för helåret Ordinarie bolagsstämma och utdelning Ordinarie bolagsstämma hålls den 19 maj 2005, kl i Kista Science Tower, Kista. Eftersom Enea är i en expansionsfas avser styrelsen föreslå bolagsstämman att ingen aktieutdelning ska utgå (föregående år 0 kr). Dessutom avser styrelsen lämna förslag om förnyat bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner för att finansiera förvärv och bemyndigande att sälja egna aktier. Årsredovisning Årsredovisningen för 2004 finns tillgänglig på och Kontakta bolaget under adressen på sida 6 eller för ett tryckt exemplar. Av kostnadsskäl kommer den inte att automatiskt distribueras till aktieägare. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 5 (12)

6 Finansiell information Ordinarie bolagsstämma: 19 maj 2005 Rapport för andra kvartalet: 21 juli 2005 Rapport för tredje kvartalet: 25 oktober 2005 Bokslutskommuniké för 2005: 8 februari 2006 Johan Wall, VD och koncernchef Telefonkonferens och presentationsmaterial Med anledning av delårsrapporten inbjuder Enea till en telefonkonferens på engelska, tisdagen den 26 april kl på telefonnummer Delårsrapporten presenteras av VD Johan Wall samt finansdirektör Gunilla Spongh. En presentation av koncernens delårsrapport finns tillgänglig på Eneas hemsida och För mer information, kontakta: Johan Wall, VD och koncernchef Enea AB Gunilla Spongh, Finansdirektör Enea AB Enea AB ( ) Nytorpsvägen 5 Box 232, SE Täby Telefon: Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 6 (12)

7 Sammanfattning av de nio senaste kvartalen (mkr) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 RESULTATRÄKNING Nettoomsättning 128,7 139,0 114,1 167,1 137,3 174,8 157,7 185,7 169,8 Övriga rörelseintäkter 14,1 4,3 0,6 4,0 3,7-6,5 2,0 2,0 4,6 Rörelsens kostnader -149,9-155,3-115,5-154,0-163,6-158,0-150,1-163,9-157,9 Rörelseresultat -7,1-12,0-0,8 17,1-22,5 10,3 9,6 23,8 16,5 Finansiella poster 0,4 0,5-6,9-0,2 2,2-0,5 0,1 0,5 1,2 Resultat efter finansiella poster -6,7-11,5-7,7 16,9-20,3 9,8 9,7 24,3 17,7 Skatt -1,3-1,2-1,3-3,9-0,1-2,9-2,4-3,5-0,9 Kvartalets resultat -8,0-12,7-9,0 13,0-20,4 6,9 7,3 20,8 16,8 BALANSRÄKNING Immateriella anläggningstillgångar 147,0 145,7 143,4 132,0 113,8 120,4 119,2 106,2 106,4 Övriga anläggningstillgångar 34,1 30,7 28,2 22,6 20,5 18,3 15,3 11,4 10,1 Kortfristiga fordringar 155,7 152,0 146,4 162,1 159,4 172,8 190,0 231,0 204,1 Likvida medel 60,3 57,3 120,3 112,0 114,7 107,0 95,0 137,5 152,3 Summa tillgångar 397,1 385,7 438,3 428,7 408,4 418,5 419,5 486,1 472,9 Eget kapital 200,7 188,4 266,7 278,6 232,8 241,3 248,1 264,2 282,3 Långfristiga skulder, ej räntebärande 11,1 11,1 10,1 13,7 13,3 14,1 12,2 7,4 5,0 Kortfristiga skulder, ej räntebärande 185,3 186,2 161,5 136,4 162,3 163,1 159,2 214,5 185,6 Summa eget kapital och skulder 397,1 385,7 438,3 428,7 408,4 418,5 419,5 486,1 472,9 KASSAFLÖDE Från den löpande verksamheten -11,6-2,8-18,0-1,4 9,4 0,0-11,2 27,5 14,5 Från investeringsverksamheten -1,5-0,2-0,7-2,6-7,0-7,9-0,3 15,8-0,4 Från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 80,9-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens kassaflöde -13,1-3,0 62,2-6,0 2,4-7,9-11,5 43,3 14,1 1) År 2003 är omräknat enligt IFRS års avskrivning av goodwill uppgick till totalt 25,2 mkr varav första kvartalet 6,4 mkr, andra kvartalet 6,3 mkr, tredje kvartalet 6,3 mkr och fjärde kvartalet 6,2 mkr. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 7 (12)

8 Resultaträkning Koncernen jan mar jan mar jan-dec (mkr) Mjukvaruintäkter 55,4 30,8 202,7 Konsultintäkter 114,4 106,5 452,8 Nettoomsättning 169,8 137,3 655,5 Övriga rörelseintäkter 4,6 3,7 1,2 Rörelsens intäkter 174,4 141,0 656,7 Råvaror, förnödenheter och underkonsulter -36,9-17,2-104,1 Övriga externa kostnader -27,0-23,6-102,9 Personalkostnader -88,8-118,9-412,5 Avskrivningar -2,9-3,0-13,4 Övriga rörelsekostnader -2,3-0,8-2,6 Rörelseresultat 16,5-22,5 21,2 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 1,4 2,2 4,7 Finansiella kostnader -0,2-0,0-2,5 Resultat före skatt 17,7-20,3 23,4 Skatt 1-0,9 1-0,1-8,9 2 Resultat efter skatt 16,8-20,4 14,5 Resultat per aktie (kr) 0,05-0,06 0,04 Resultat per aktie efter full utspädning (kr) 0,05-0,06 0,04 Medeltal aktier efter full utspädning (1000-tal) ) Reserveringar under 2004 i Sverige har medfört ett lägre skattemässigt resultat än det operativa resultatet. 2) Inklusive en engångspost om 3 mkr hänförbar till en skattetvist. Justeringar i resultaträkningen enligt IFRS Koncernen IFRS jan-mar jan-mar (mkr) 2004 justering 2004 Rörelsens intäkter 141,0 141,0 Avskrivningar goodwill -5,5 5,5 0,0 Personalkostnader -100,2-0,1-100,3 Övriga kostnader av rörelsekaraktär -63,3-63,3 Rörelseresultat -28,0-22,5 För effekter av övergången till IFRS avseende öppningsbalans 1 januari 2004 och utgående balans 31 december 2004 samt effekter på resultatet 2004, se sid 5 i denna delårsrapport eller publicerad bokslutskommuniké. Kommentarer till ovanstående justeringar finns på sid 5 under rubriken Effekter av övergången till IFRS. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 8 (12)

9 Balansräkning Koncernen 31 mar 31 mar 31 mar (mkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 106,4 113,8 106,2 Materiella anläggningstillgångar 9,8 20,0 11,0 Finansiella anläggningstillgångar 0,3 0,5 0,4 Omsättningstillgångar 116,5 134,3 117,6 Kortfristiga fordringar 204,1 159,4 231,0 Kortfristiga placeringar 85,4 50,7 55,4 Kassa och bank 66,9 64,0 82,1 356,4 274,1 368,5 Summa tillgångar 472,9 408,4 486,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 282,3 232,8 264,2 Långfristiga skulder, ej räntebärande 5,0 13,3 7,4 Kortfristiga skulder, ej räntebärande 185,6 162,3 214,5 Summa eget kapital och skulder 472,9 408,4 486,1 Justeringar i balansräkningen enligt IFRS Koncernen IFRS 31 mar 31 mar (mkr) 2004 Justering 2004 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 108,3 5,5 113,8 Övriga anläggningstillgångar 20,5 20,5 Omsättningstillgångar 128,8 134,3 Kortfristiga fordringar 159,4 159,4 Likvida medel 114,7 114,7 274,1 274,1 Summa tillgångar 402,9 408,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 227,3 5,5 232,8 Skulder 175,6 175,6 Summa eget kapital och skulder 402,9 408,4 Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 9 (12)

10 Eget kapital Koncernen jan-mar jan-mar jan-dec (mkr) Vid periodens början 264,2 253,4 253,4 Periodens omräkningsdifferens 1,3-0,2-4,3 Periodens resultat 16,8-25,9-6,3 Vid periodens slut 282,3 227,3 242,8 IFRS justering - 5,5 21,4 Vid periodens slut enligt IFRS 282,3 232,8 264,2 Kassaflödesanalys Koncernen jan mar jan-mar jan dec (mkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 14,1-21,3 17,8 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 0,4 30,7 7,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,5 9,4 25,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,4-7,0 0,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 Periodens kassaflöde 14,1 2,4 26,3 Likvida medel vid periodens början 137,5 112,0 112,0 Kursdifferens i likvida medel 0,8 0,3-0,8 Likvida medel vid periodens slut 152,3 114,7 137,5 Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 10 (12)

11 Affärssegmentsrapportering Primärsegmentsindelning Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto jan-mar jan-dec jan-mar jan-dec jan-mar jan-dec (mkr) Embedded Technology 98,6 66,9 363,5 11,9-4,2 50,0 12,3-3,1 50,8 Systems 72,6 72,4 300,2 8,6 5,8 17,3 8,3 5,3 15,6 Moderbolaget, övrigt 1-1,4-2,0-8,1-4,0-24,1-46,1-2,8-22,5-43,0 Enea koncernen 169,8 137,3 655,5 16,5-22,5 21,2 17,7-20,3 23,4 Primärsegmentsindelning Rörelsemarginal Nettomarginal jan mar jan-dec jan-mar jan-dec (%) Embedded Technology 12,1-6,3 13,8 12,5-4,6 14,0 Systems 11,8 8,0 5,8 11,4 7,3 5,2 Moderbolaget, övrigt 1 neg neg neg neg neg neg Enea koncernen 9,7-16,4 3,2 10,4-14,8 3,6 Sekundärsegmentsindelning Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto jan-mar jan-dec jan-mar jan-dec jan-mar jan-dec (mkr) Norden 2 126,8 102,0 469,9 13,5-19,6 5,6 15,2-16,9 11,6 Europa 2 7,9 4,7 38,3-0,3-2,8 1,3-0,5-3,2-0,3 Nordamerika 31,8 29,3 143,7 2,7-0,1 18,8 2,3-0,4 16,8 Asien 3,3 1,3 3,7 0,7 0,0-4,5 0,7 0,2-4,7 Enea koncernen 169,8 137,3 655,5 16,5-22,5 21,2 17,7-20,3 23,4 Sekundärsegmentsindelning Rörelsemarginal Nettomarginal jan-mar jan-dec jan-mar jan-dec (%) Norden 2 10,6-19,2 1,2 12,0-16,6 2,5 Europa 2-3,8-59,6 3,4-6,3-68,1-0,8 Nordamerika 8,5-0,3 13,0 7,2-1,4 11,7 Asien 21,2 0,0-121,6 21,2 15,4-127,0 Enea koncernen 9,7-16,4 3,2 10,4-14,8 3,6 1) Omfattar moderbolaget Enea AB, Epact Technology Holding, Enea Business Software, Enea OSE Participation, Enea Service Enabling Technology samt koncernelimineringar. 2) Exklusive marknadsföringsbidrag på 17 mkr från Norden till Europa helår Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 11 (12)

12 Jämförelsetal koncernen jan-mar jan-mar jan-dec Nettoomsättning (mkr) 169,8 137,3 655,5 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster (mkr) 16,5-3,9 38,4 Rörelseresultat (mkr) 16,5-22,5 21,2 Resultat efter finansiella poster (mkr) 17,7-20,3 23,4 Rörelsemarginal % 9,7-16,4 3,2 Nettomarginal % 10,4-14,8 3,6 Eget kapital (mkr) 282,3 232,8 264,2 Balansomslutning (mkr) 472,9 408,4 486,1 Sysselsatt kapital (mkr) 282,3 232,8 264,2 Soliditet % Likviditet % Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,05-0,06 0,04 Resultat per aktie efter full utspädning (kr) 0,05-0,06 0,04 Eget kapital per aktie (kr) 0,77 0,64 0,73 Antal utestående aktier vid periodens slut (1000-tal) Antal utestående aktier efter full utspädning (1000-tal) Medeltal utestående aktier (1000-tal) Medeltal aktier efter full utspädning (1000-tal) Börskurs per balansdagen (kr) 5,10 3,83 4,64 Medelantal anställda För definitioner se Eneas årsredovisning för ) I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma 2003 antogs ett optionsprogram till anställda i Enea TekSci Inc motsvarande teckningsoptioner. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna 1,64 aktier till en kurs på 0,54 kr per teckningsrätt. Om Enea Enea är världsledande inom realtidsteknologi, inbyggda system och avancerad teknisk systemutveckling. Vi förser våra kunder med produkter och konsulttjänster där kraven är höga på tillgänglighet och säkerhet. Våra kunder är högteknologiska företag som finns inom branscher som telekom, fordon och medicinteknik. Eneas realtidsoperativsystem OSE används i miljontals produkter över hela världen. Enea har cirka 500 anställda och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 12 (12)

Fortsatt tillväxt under lönsamhet

Fortsatt tillväxt under lönsamhet Bokslutskommuniké för år 2005 Fortsatt tillväxt under lönsamhet Helåret Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 712 (656) mkr. Justerat för avyttrade enheter ökade nettoomsättningen med 20 procent.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat - renodling genomförd

Ökad omsättning och förbättrat resultat - renodling genomförd Bokslutskommuniké för år 2004 Ökad omsättning och förbättrat resultat - renodling genomförd Helåret Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 656 (549) mkr. Resultat efter skatt förbättrades till -6

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 312 (268) mkr, jämfört med samma period i fjol. Resultat efter skatt uppgick till -24 (-33) mkr, vilket motsvarar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Förbättrade marginaler och stärkt produktportfölj Delårsperioden, januari september 2005 Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 518 (470) mkr. Justerat för

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2004

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2004 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2004 Delårsperioden Nettoomsättningen ökade med 23% till 470 (382) mkr, jämfört med samma period i fjol. Resultat efter skatt förbättrades till -22 (-49)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Bokslutskommuniké för år 2002

Bokslutskommuniké för år 2002 Bokslutskommuniké för år 2002 Nettoomsättningen för Enea-koncernen i fjärde kvartalet minskade med 19% till 165 Mkr. Årsomsättningen minskade med 23% till 684 Mkr. Koncernen har under kvartalet strukturerats

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Ny generation produkter till marknaden

Ny generation produkter till marknaden Bokslutskommuniké för år 2006 Ny generation produkter till marknaden Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 206 (197) mkr. Mjukvaruintäkterna ökade med 1 procent till 70 (69) mkr,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Nettoomsättningen för Enea-koncernen i tredje kvartalet minskade med 14% till 152 MSEK. Niomånadersomsättningen minskade med 24% till 520 MSEK. Rörelsekostnaderna

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006. Bra kvartal med ökande mjukvaruförsäljning

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006. Bra kvartal med ökande mjukvaruförsäljning Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Bra kvartal med ökande mjukvaruförsäljning Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 169 (165) mkr. Mjukvaruintäkterna ökade med 14 procent till

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001 2001-08-03 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001. Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för år 2001

Bokslutskommuniké för år 2001 Bokslutskommuniké för år 2001 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge bokslutskommuniké för år 2001. Nettoomsättning Enea-koncernen 886 MSEK (+5%) Resultat Enea-koncernen,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC)

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 1 ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 2 Entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och IT-miljö ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Räkenskapsåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké för år 2007 Bästa kvartalsresultatet hittills

Bokslutskommuniké för år 2007 Bästa kvartalsresultatet hittills Pressmeddelande 5 februari 2008 Bokslutskommuniké för år 2007 Bästa kvartalsresultatet hittills Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 232,2 (206,3) mkr. Valutajusterat var ökningen

Läs mer

Viktiga branscher är livsmedel, läkemedel, energi, järn & stål, kemi, papper & massa, tillverkning, fastigheter och VA.

Viktiga branscher är livsmedel, läkemedel, energi, järn & stål, kemi, papper & massa, tillverkning, fastigheter och VA. Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (9,6) MSEK, varav 2,8 (5,7) MSEK under andra kvartalet Resultatet efter skatt uppgick till 5,4 (7,0) MSEK, varav

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer