Delårsrapport 1 januari 31 mars Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter skatt förbättrades till 17 (-20) mkr. Resultat per aktie förbättrades till 0,05 (-0,06) kr. Mjukvaruintäkterna ökade med 77 procent till 55 (31) mkr. Rörelseresultatet ökade med 38 mkr till 16 (-22) mkr och rörelsemarginalen stärktes till 9,7 (-16,4) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 14 (9) mkr. Licensavtal tecknat med Nokia Mobile Phones avseende realtidsoperativsystemet OSE. Teknologi för telekominfrastruktur, utvecklat av ett amerikanskt företag, förvärvades under kvartalet. Resultat i korthet Första kvartalet Helår (mkr) Nettoomsättning 169,8 137,3 655,5 Tillväxt i % jämfört med motsvarande period föregående år Rörelseresultat 16,5-22,5 0,4 Rörelsemarginal i % 9,7-16,4 0,0 Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 1 (12)

2 VD har ordet Årets första kvartal har visat en mycket tillfredsställande utveckling med en stark resultatförbättring. Licensförsäljningen stärktes till att omfatta 32 procent av bolagets totala intäkter. Omsättningen växte med 24 procent till 170 mkr. Rörelseresultatet uppgick till 16,5 mkr, vilket ger en marginal om 9,7 procent. Eneas långsiktiga mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig tillväxt om 15 procent med en rörelsemarginal om 10 procent. Under andra kvartalet 2004 inleddes som bekant ompositioneringen av Enea till ett globalt mjukvarubolag med fokus på telekom. Vårt erbjudande ska baseras på egenutvecklade mjukvaran OSE, näraliggande konsultverksamheter och vidareförsäljning av tredjepartsprodukter. Att avyttra icke kärnverksamhet, att omförhandla kundavtal mot royalties och licenser, samt att stärka management har varit centrala delar i ompositioneringen. Första fasen av detta arbete är nu klar. Framöver ska vi skapa ett mer globalt, konkurrenskraftigt och marknadsorienterat Enea med en jämnare distribution av intäkter över tiden. Det ska ske genom en breddning av kundbasen inom telekom, en förstärkning av sälj- och marknadsorganisationen, ett förstärkt erbjudande med en ökad andel helhetsåtaganden samt satsningar inom områdena medtech och automotive. Norden svarar idag för 75 procent av Eneas verksamhet. För att skapa långsiktig konkurrenskraft inom inbyggda realtidssystem måste Enea satsa betydande kraft på att aktivt bearbeta andra marknader. Detta intensifieras nu med en satsning på att etablera och stärka vår närvaro på den viktiga asiatiska marknaden. Vårt nuvarande säljkontor i Japan kompletteras med ett säljkontor i Kina. Säljorganisationerna i USA och i Centraleuropa står därefter på tur att stärkas. Vidare ökar vi insatserna inom marknadsföring med mässor, webbplatser och andra marknadsaktiviteter för att stärka Eneas varumärke. Marknaden för Eneas mjukvara utvecklas väl och efterfrågan på helhetsåtaganden bedöms fortsatt öka. För konsultverksamheten ser vi fortsatt prispress på den svenska marknaden och med den ett tryck att kontinuerligt se över vår kostnadsmassa. Bland kvartalets viktigare kundavtal kan nämnas Nokia Mobile Phones, vilket skapar förutsättningar för ett närmare samarbete. Vidare ger en volymbaserad intäktsmodell jämnare intäktsflöden än den tidigare utköpsmodellen. För att stärka vårt erbjudande förvärvade Enea under första kvartalet en amerikansk teknologi som utnyttjas för att skapa applikationer med hög tillförlitlighet. Det är vår ambition att successivt investera i vårt erbjudande med fler liknande teknologiförvärv. Enea har nu fyra kvartal med förbättrat resultat och omsättning bakom sig, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den ekonomiska utvecklingen visar att vald inriktning och strategi är rätt och ger oss handlingsfrihet och utrymme att med kraft fortsätta ompositioneringen av Enea. Johan Wall, VD och koncernchef Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 2 (12)

3 Marknaden Den globala marknaden for realtidsoperativsystem och relaterade tjänster fortsatte att växa under första kvartalet. Tillväxten är störst inom telekom, vilket gäller såväl mobiltelefoner som infrastruktur. Marknaden för inbyggda operativsystem, relaterade produkter och tjänster bedöms av Venture Development Corporation uppgå till en miljard USD under 2005 och växa med 15 procent per år. Telekom, huvudsakligen mobiltelefoner och infrastruktur som basstationer och routrar, svarar för hälften av denna marknad. En tydlig trend är att tillämpningarna successivt blir allt mer komplexa och att kunderna överger internt utvecklade realtidsoperativsystem till förmån för kommersiella system som OSE. Dessutom minskar time to market kvartal för kvartal. Därmed kommer allt fler kunder att efterfråga integrerade lösningar med mjukvara och hårdvara samt tillhörande konsultinsatser. Enea deltar i denna utveckling genom att successivt integrera tredjepartslösningar i sitt erbjudande. En annan tydlig trend är att de kinesiska telekombolagen nu på allvar har gjort sin entré i Europa och satt press på de europeiska och amerikanska leverantörerna av mobilsystem. Efterfrågan är god på Eneas två största konsultmarknader, den svenska och nordamerikanska. Efterfrågan på specialistkompetenser och helhetsåtaganden med längre uppdrag ökar. Den svenska konsultmarknaden visar dock tecken på tilltagande prispress. Intensifierad marknadsorientering En viktig del i den strategiska ompositioneringen av Enea till ett globalt mjukvarubolag med fokus på telekom är en ökad marknadsorientering. Denna process kommer att pågå under 2005 med bland annat följande arbete: Förstärkning av sälj- och marknadsorganisationen. Ett omfattande och långsiktigt arbete med att stärka sälj- och marknadsorganisationen har inletts. Arbetet omfattar personal- och organisationsfrågor, ökad integration av affärsområdena, säljstödsystem och incitamentsprogram. Ökad lokal närvaro på prioriterade marknader. Utökad lokal närvaro på prioriterade marknader ingår som en viktig del av marknadsorienteringen. Under innevarande år kommer Enea att etablera ett säljkontor i Kina samt se över återförsäljarnätet på andra asiatiska marknader. Förstärkning av kunderbjudandet. Enea konkurrerar på en marknad där kunderna allt oftare köper integrerade lösningar bestående av realtidsoperativsystem, angränsande mjukvaror från tredjepartsleverantörer, och konsulttjänster. Enea ökar successivt inslaget av integrerade lösningar i kunderbjudandet, exempelvis genom samarbetsavtal och förvärv av kompletterande teknologier. Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Den ökade nettoomsättningen under första kvartalet 2005 är starkt driven av den positiva utvecklingen för Ericsson, som under kvartalet står för mer än hälften av omsättningen. Rörelseresultatet förbättrades med 38 mkr till 16 (-22) mkr till följd av ökad omsättning och genomförda kostnadsreduceringar. De för produktverksamheten omförhandlade avtal med kunder som slutits under de senaste två åren har inneburit att andelen återkommande intäktsströmmar, som produktionsroyalties och hyresintäkter för OSE-licenser ökat betydligt. Detta har medfört ett jämnare intäktsflöde över året. Det för mjukvaruindustrin traditionellt svaga första kvartalet har därmed gett en högre omsättning relativt tidigare år. Produktverksamheten uppvisade en kraftig förbättring av såväl försäljning som rörelseresultat. Konsultverksamheten förbättrade såväl försäljning som rörelseresultat genom expansion och bättre beläggning. Efterfrågan är fortsatt stark inom telekom, men också på konsulttjänster inom andra applikationsområden i både USA och Sverige. Under föregående år avyttrades tre konsultverksamheter till följd av fokuseringen på OSE. Exklusive samtliga under 2004 avyttrade enheter steg koncernens omsättning proforma med 50 procent till 170 (113) mkr och proforma rörelseresultat förbättrades till 16 (-27) mkr. Koncernens fem största kunder är Agere Systems, Boeing, Ericsson, Hospira och Nokia Networks. Exempel på andra kunder är Alcatel, Autoliv, Bombardier, Fujitsu, Infineon, Motorola, Saab, Samsung, Texas Instruments och Vista Controls. Telekom svarade för cirka 75 procent av kvartalets omsättning. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 3 (12)

4 Enea Embedded Technology Enea Embedded Technology utvecklar och säljer realtidsoperativsystemet OSE tillsammans med produktnära konsulttjänster från kontor i Boston, Chicago, Göteborg, London, München, Paris, Phoenix, San Diego, San Jose, Stockholm och Tokyo. Under första kvartalet 2005 har Enea Embedded Technology fortsatt den positiva trend affärsområdet har haft sedan andra kvartalet Både omsättning och marginal har förbättrats jämfört med samma period förra året. Nettoomsättningen ökade med 47 procent till 99 (67) mkr och rörelseresultatet förbättrades till 12 (-4) mkr tack vare volymtillväxt med stabila priser. Det kan noteras att avtalet med Ericssons Infrastrukturenhet inte hade tecknats under första kvartalet föregående år varför försäljning för det första halvåret fakturerades under det andra kvartalet. Uppskattningsvis skulle denna fakturering för första kvartalet 2004 ha uppgått till cirka 12 mkr. Mjukvaruintäkterna ökade med 77 procent till 55 (31) mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år och svarar för 56 (46) procent av kvartalets totala omsättning. Omförhandlade kundavtal har ökat andelen återkommande intäktsströmmar, som royalties och hyresintäkter för OSE-licenser. Orderingången var fortsatt stark. Enea har under kvartalet förvärvat ett applikationsramverk som innebär att kunder som bygger telekomsystem snabbare får ut sina produkter på marknaden. Denna mjukvara bygger på en så kallad högtillgänglighetsplattform och är ett ramverk för applikationsutveckling. Enea har sett en ökad efterfrågan på produkter som är väl integrerade med Eneas realtidsoperativsystem och som samtidigt ger tillgång till de standardfunktioner som utnyttjas i till exempel en router, basstation eller växel. Eneas nya mjukvara kommer även att erbjudas till kunder som använder andra operativsystem än OSE såsom Linux med flera. Exempel på mjukvaruaffärer under första kvartalet: Agere Systems - försäljning av OSE-licenser för produktion. Ericsson - försäljning av OSE-licenser för utveckling och produktion både på infrastrukturoch mobiltelefonsidan. Nokia Networks - försäljning av OSE-licenser för utveckling och produktion. Antalet anställda var vid periodens slut 285 (250). Enea Systems Enea Systems bedriver konsultverksamhet med inriktning på kvalificerad teknisk systemutveckling med fokus på områdena realtidssystem och tele- och datakommunikation från kontor i Linköping, Malmö och Stockholm. Under första kvartalet ökade Enea Systems nettoomsättning proforma, exklusive de tre avyttrade enheterna, med 52 procent till 73 (48) mkr. Rörelseresultatet proforma förbättrades till 9 (1) mkr för första kvartalet. Rörelsemarginalen proforma förbättrades till 12,3 (2,1) procent till följd av en förbättrad beläggning, kontinuerlig kostnadsöversyn samt utökning av verksamheterna. Huvuddelen av konsultverksamheten sker i form av löpande räkning, som i Sverige är utsatt för fortsatt prispress. Konsultverksamheten har idag ett stort beroende av Ericsson och strävar i ett längre perspektiv efter en bredare kundbas och en större andel funktionella åtaganden. Exempel på affärer under första kvartalet: Utökade och nya systemutvecklings- och testuppdragskontrakt med Ericsson och Sony Ericsson, både inom mobiltelefoni och inom infrastruktur. Förlängda och nya uppdrag med ABB Automation, Atlas Copco, Bombardier, TeliaSonera och Teligent. De under föregående år framgångsrikt etablerade strategiska samarbetena med underleverantörer i Östeuropa har fortsatt under första kvartalet, och väntas öka i omfattning framöver. Antalet anställda var vid periodens slut 190 (290). Affärssegmentsrapportering Primärsegmentsindelning Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto jan mar jan dec jan mar jan dec jan mar jan dec (mkr) Embedded Technology 98,6 66,9 363,5 11,9-4,2 50,0 12,3-3,1 50,8 Systems 72,6 72,4 300,2 8,6 5,8 17,3 8,3 5,3 15,6 Moderbolaget, övrigt -1,4-2,0-8,1-4,0-24,1-46,1-2,8-22,5-43,0 Enea koncernen 169,8 137,3 655,5 16,5-22,5 21,2 17,7-20,3 23,4 Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 4 (12)

5 Anställda Antalet anställda i koncernen var vid periodens slut 501(567). Medelantal anställda i koncernen under första kvartalet var 499 (562). Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till 1,4 (1,2) mkr, exklusive aktiverade utvecklingskostnader för OSE 5 om 5,8 mkr första kvartalet Kassaflöde och finansiell ställning Periodens kassaflöde uppgick för första kvartalet till 14,1 (2,4) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,5 (9,4) mkr. Likvida medel och likvida placeringar redovisas vid periodens utgång till 152,3 mkr jämfört med 137,5 mkr vid årets ingång. Koncernen har inga räntebärande skulder, varför kassabehållningen motsvarar en positiv nettokassa. Soliditeten uppgick till 60 (57) procent och likviditeten till 192 (169) procent vid periodens slut. Likviditeten är beräknad som likvida medel, kortfristiga placeringar och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder. Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,05 (-0,06) kr. Moderbolaget Enea AB Moderbolagets nettoomsättning under första kvartalet var 0,0 (0,0) mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till -6,3 (-3,9) mkr. Finansnettot i moderbolaget var 0,7 (1,3) mkr. Likvida medel och likvida placeringar uppgick vid utgången av första kvartalet till 118,3 (92,4) mkr. Moderbolagets investeringar var 0,6 (0,0) mkr. Antalet anställda i moderbolaget var vid första kvartalets slut 26 (23) och övrigt 0 (4). I samband med renodlingen samordnades flera administrativa funktioner till moderbolaget, vilket motsvarar ökningen av antalet anställda. Redovisningsprinciper I enlighet med IAS-förordningen som antogs av EU 2002 föreskrivs att börsnoterade företag inom den Europeiska Unionen från och med år 2005 ska tillämpa internationella redovisningsstandarder, IFRS, i sin koncernredovisning. Således är bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2005 utformad i enlighet med de av EU antagna IFRS standarderna samt de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder, IFRIC. Denna rapport har utformats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. I bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004 presenterades en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som påverkades av övergången till IFRS. Följande redovisningsprinciper tillämpas från och med 1 januari 2005 och är undantagna från kravet på omräkning av jämförelseår: IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement IFRS 4 Insurance Contracts IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations Dessa medför inga väsentliga effekter på rapporteringen. Moderbolaget tillämpar från och med den 1 januari 2005 RR 32 Redovisning för juridiska personer. Effekter av övergången till IFRS Tillämpningen de nya redovisningsreglerna International Financial Reporting Standards (IFRS), innebär främst att avskrivning enligt plan av goodwill inte ska tillämpas. Däremot kommer goodwillposterna att prövas kvartalsvis enligt IFRS. Vid ingången av 2004 hade Enea en goodwillpost om 101,7 mkr. Avskrivning av goodwill uppgick till totalt 21,4 mkr varav första kvartalet 5,5 mkr, andra kvartalet 5,5 mkr, tredje kvartalet 5,5 mkr och fjärde kvartalet 4,9 mkr. Vid utgången av 2004 hade Enea en goodwillpost om 68,1 Mkr, efter avyttring av Redina AB och omräkningsdifferenser. Eneas nuvarande optionsprogram berörs av de nya IFRS 2 reglerna. En beräkning av effekten visar en påverkan på koncernens resultat om 0,1 (0,1) mkr för första kvartalet 2005 och 0,6 mkr för helåret Ordinarie bolagsstämma och utdelning Ordinarie bolagsstämma hålls den 19 maj 2005, kl i Kista Science Tower, Kista. Eftersom Enea är i en expansionsfas avser styrelsen föreslå bolagsstämman att ingen aktieutdelning ska utgå (föregående år 0 kr). Dessutom avser styrelsen lämna förslag om förnyat bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner för att finansiera förvärv och bemyndigande att sälja egna aktier. Årsredovisning Årsredovisningen för 2004 finns tillgänglig på och Kontakta bolaget under adressen på sida 6 eller för ett tryckt exemplar. Av kostnadsskäl kommer den inte att automatiskt distribueras till aktieägare. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 5 (12)

6 Finansiell information Ordinarie bolagsstämma: 19 maj 2005 Rapport för andra kvartalet: 21 juli 2005 Rapport för tredje kvartalet: 25 oktober 2005 Bokslutskommuniké för 2005: 8 februari 2006 Johan Wall, VD och koncernchef Telefonkonferens och presentationsmaterial Med anledning av delårsrapporten inbjuder Enea till en telefonkonferens på engelska, tisdagen den 26 april kl på telefonnummer Delårsrapporten presenteras av VD Johan Wall samt finansdirektör Gunilla Spongh. En presentation av koncernens delårsrapport finns tillgänglig på Eneas hemsida och För mer information, kontakta: Johan Wall, VD och koncernchef Enea AB Gunilla Spongh, Finansdirektör Enea AB Enea AB ( ) Nytorpsvägen 5 Box 232, SE Täby Telefon: Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 6 (12)

7 Sammanfattning av de nio senaste kvartalen (mkr) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 RESULTATRÄKNING Nettoomsättning 128,7 139,0 114,1 167,1 137,3 174,8 157,7 185,7 169,8 Övriga rörelseintäkter 14,1 4,3 0,6 4,0 3,7-6,5 2,0 2,0 4,6 Rörelsens kostnader -149,9-155,3-115,5-154,0-163,6-158,0-150,1-163,9-157,9 Rörelseresultat -7,1-12,0-0,8 17,1-22,5 10,3 9,6 23,8 16,5 Finansiella poster 0,4 0,5-6,9-0,2 2,2-0,5 0,1 0,5 1,2 Resultat efter finansiella poster -6,7-11,5-7,7 16,9-20,3 9,8 9,7 24,3 17,7 Skatt -1,3-1,2-1,3-3,9-0,1-2,9-2,4-3,5-0,9 Kvartalets resultat -8,0-12,7-9,0 13,0-20,4 6,9 7,3 20,8 16,8 BALANSRÄKNING Immateriella anläggningstillgångar 147,0 145,7 143,4 132,0 113,8 120,4 119,2 106,2 106,4 Övriga anläggningstillgångar 34,1 30,7 28,2 22,6 20,5 18,3 15,3 11,4 10,1 Kortfristiga fordringar 155,7 152,0 146,4 162,1 159,4 172,8 190,0 231,0 204,1 Likvida medel 60,3 57,3 120,3 112,0 114,7 107,0 95,0 137,5 152,3 Summa tillgångar 397,1 385,7 438,3 428,7 408,4 418,5 419,5 486,1 472,9 Eget kapital 200,7 188,4 266,7 278,6 232,8 241,3 248,1 264,2 282,3 Långfristiga skulder, ej räntebärande 11,1 11,1 10,1 13,7 13,3 14,1 12,2 7,4 5,0 Kortfristiga skulder, ej räntebärande 185,3 186,2 161,5 136,4 162,3 163,1 159,2 214,5 185,6 Summa eget kapital och skulder 397,1 385,7 438,3 428,7 408,4 418,5 419,5 486,1 472,9 KASSAFLÖDE Från den löpande verksamheten -11,6-2,8-18,0-1,4 9,4 0,0-11,2 27,5 14,5 Från investeringsverksamheten -1,5-0,2-0,7-2,6-7,0-7,9-0,3 15,8-0,4 Från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 80,9-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens kassaflöde -13,1-3,0 62,2-6,0 2,4-7,9-11,5 43,3 14,1 1) År 2003 är omräknat enligt IFRS års avskrivning av goodwill uppgick till totalt 25,2 mkr varav första kvartalet 6,4 mkr, andra kvartalet 6,3 mkr, tredje kvartalet 6,3 mkr och fjärde kvartalet 6,2 mkr. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 7 (12)

8 Resultaträkning Koncernen jan mar jan mar jan-dec (mkr) Mjukvaruintäkter 55,4 30,8 202,7 Konsultintäkter 114,4 106,5 452,8 Nettoomsättning 169,8 137,3 655,5 Övriga rörelseintäkter 4,6 3,7 1,2 Rörelsens intäkter 174,4 141,0 656,7 Råvaror, förnödenheter och underkonsulter -36,9-17,2-104,1 Övriga externa kostnader -27,0-23,6-102,9 Personalkostnader -88,8-118,9-412,5 Avskrivningar -2,9-3,0-13,4 Övriga rörelsekostnader -2,3-0,8-2,6 Rörelseresultat 16,5-22,5 21,2 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 1,4 2,2 4,7 Finansiella kostnader -0,2-0,0-2,5 Resultat före skatt 17,7-20,3 23,4 Skatt 1-0,9 1-0,1-8,9 2 Resultat efter skatt 16,8-20,4 14,5 Resultat per aktie (kr) 0,05-0,06 0,04 Resultat per aktie efter full utspädning (kr) 0,05-0,06 0,04 Medeltal aktier efter full utspädning (1000-tal) ) Reserveringar under 2004 i Sverige har medfört ett lägre skattemässigt resultat än det operativa resultatet. 2) Inklusive en engångspost om 3 mkr hänförbar till en skattetvist. Justeringar i resultaträkningen enligt IFRS Koncernen IFRS jan-mar jan-mar (mkr) 2004 justering 2004 Rörelsens intäkter 141,0 141,0 Avskrivningar goodwill -5,5 5,5 0,0 Personalkostnader -100,2-0,1-100,3 Övriga kostnader av rörelsekaraktär -63,3-63,3 Rörelseresultat -28,0-22,5 För effekter av övergången till IFRS avseende öppningsbalans 1 januari 2004 och utgående balans 31 december 2004 samt effekter på resultatet 2004, se sid 5 i denna delårsrapport eller publicerad bokslutskommuniké. Kommentarer till ovanstående justeringar finns på sid 5 under rubriken Effekter av övergången till IFRS. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 8 (12)

9 Balansräkning Koncernen 31 mar 31 mar 31 mar (mkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 106,4 113,8 106,2 Materiella anläggningstillgångar 9,8 20,0 11,0 Finansiella anläggningstillgångar 0,3 0,5 0,4 Omsättningstillgångar 116,5 134,3 117,6 Kortfristiga fordringar 204,1 159,4 231,0 Kortfristiga placeringar 85,4 50,7 55,4 Kassa och bank 66,9 64,0 82,1 356,4 274,1 368,5 Summa tillgångar 472,9 408,4 486,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 282,3 232,8 264,2 Långfristiga skulder, ej räntebärande 5,0 13,3 7,4 Kortfristiga skulder, ej räntebärande 185,6 162,3 214,5 Summa eget kapital och skulder 472,9 408,4 486,1 Justeringar i balansräkningen enligt IFRS Koncernen IFRS 31 mar 31 mar (mkr) 2004 Justering 2004 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 108,3 5,5 113,8 Övriga anläggningstillgångar 20,5 20,5 Omsättningstillgångar 128,8 134,3 Kortfristiga fordringar 159,4 159,4 Likvida medel 114,7 114,7 274,1 274,1 Summa tillgångar 402,9 408,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 227,3 5,5 232,8 Skulder 175,6 175,6 Summa eget kapital och skulder 402,9 408,4 Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 9 (12)

10 Eget kapital Koncernen jan-mar jan-mar jan-dec (mkr) Vid periodens början 264,2 253,4 253,4 Periodens omräkningsdifferens 1,3-0,2-4,3 Periodens resultat 16,8-25,9-6,3 Vid periodens slut 282,3 227,3 242,8 IFRS justering - 5,5 21,4 Vid periodens slut enligt IFRS 282,3 232,8 264,2 Kassaflödesanalys Koncernen jan mar jan-mar jan dec (mkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 14,1-21,3 17,8 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 0,4 30,7 7,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,5 9,4 25,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,4-7,0 0,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 Periodens kassaflöde 14,1 2,4 26,3 Likvida medel vid periodens början 137,5 112,0 112,0 Kursdifferens i likvida medel 0,8 0,3-0,8 Likvida medel vid periodens slut 152,3 114,7 137,5 Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 10 (12)

11 Affärssegmentsrapportering Primärsegmentsindelning Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto jan-mar jan-dec jan-mar jan-dec jan-mar jan-dec (mkr) Embedded Technology 98,6 66,9 363,5 11,9-4,2 50,0 12,3-3,1 50,8 Systems 72,6 72,4 300,2 8,6 5,8 17,3 8,3 5,3 15,6 Moderbolaget, övrigt 1-1,4-2,0-8,1-4,0-24,1-46,1-2,8-22,5-43,0 Enea koncernen 169,8 137,3 655,5 16,5-22,5 21,2 17,7-20,3 23,4 Primärsegmentsindelning Rörelsemarginal Nettomarginal jan mar jan-dec jan-mar jan-dec (%) Embedded Technology 12,1-6,3 13,8 12,5-4,6 14,0 Systems 11,8 8,0 5,8 11,4 7,3 5,2 Moderbolaget, övrigt 1 neg neg neg neg neg neg Enea koncernen 9,7-16,4 3,2 10,4-14,8 3,6 Sekundärsegmentsindelning Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto jan-mar jan-dec jan-mar jan-dec jan-mar jan-dec (mkr) Norden 2 126,8 102,0 469,9 13,5-19,6 5,6 15,2-16,9 11,6 Europa 2 7,9 4,7 38,3-0,3-2,8 1,3-0,5-3,2-0,3 Nordamerika 31,8 29,3 143,7 2,7-0,1 18,8 2,3-0,4 16,8 Asien 3,3 1,3 3,7 0,7 0,0-4,5 0,7 0,2-4,7 Enea koncernen 169,8 137,3 655,5 16,5-22,5 21,2 17,7-20,3 23,4 Sekundärsegmentsindelning Rörelsemarginal Nettomarginal jan-mar jan-dec jan-mar jan-dec (%) Norden 2 10,6-19,2 1,2 12,0-16,6 2,5 Europa 2-3,8-59,6 3,4-6,3-68,1-0,8 Nordamerika 8,5-0,3 13,0 7,2-1,4 11,7 Asien 21,2 0,0-121,6 21,2 15,4-127,0 Enea koncernen 9,7-16,4 3,2 10,4-14,8 3,6 1) Omfattar moderbolaget Enea AB, Epact Technology Holding, Enea Business Software, Enea OSE Participation, Enea Service Enabling Technology samt koncernelimineringar. 2) Exklusive marknadsföringsbidrag på 17 mkr från Norden till Europa helår Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 11 (12)

12 Jämförelsetal koncernen jan-mar jan-mar jan-dec Nettoomsättning (mkr) 169,8 137,3 655,5 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster (mkr) 16,5-3,9 38,4 Rörelseresultat (mkr) 16,5-22,5 21,2 Resultat efter finansiella poster (mkr) 17,7-20,3 23,4 Rörelsemarginal % 9,7-16,4 3,2 Nettomarginal % 10,4-14,8 3,6 Eget kapital (mkr) 282,3 232,8 264,2 Balansomslutning (mkr) 472,9 408,4 486,1 Sysselsatt kapital (mkr) 282,3 232,8 264,2 Soliditet % Likviditet % Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,05-0,06 0,04 Resultat per aktie efter full utspädning (kr) 0,05-0,06 0,04 Eget kapital per aktie (kr) 0,77 0,64 0,73 Antal utestående aktier vid periodens slut (1000-tal) Antal utestående aktier efter full utspädning (1000-tal) Medeltal utestående aktier (1000-tal) Medeltal aktier efter full utspädning (1000-tal) Börskurs per balansdagen (kr) 5,10 3,83 4,64 Medelantal anställda För definitioner se Eneas årsredovisning för ) I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma 2003 antogs ett optionsprogram till anställda i Enea TekSci Inc motsvarande teckningsoptioner. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna 1,64 aktier till en kurs på 0,54 kr per teckningsrätt. Om Enea Enea är världsledande inom realtidsteknologi, inbyggda system och avancerad teknisk systemutveckling. Vi förser våra kunder med produkter och konsulttjänster där kraven är höga på tillgänglighet och säkerhet. Våra kunder är högteknologiska företag som finns inom branscher som telekom, fordon och medicinteknik. Eneas realtidsoperativsystem OSE används i miljontals produkter över hela världen. Enea har cirka 500 anställda och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Delårsrapport för 1 januari 31 mars 2005 Sida 12 (12)

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 God orderingång, en ökning med 42 procent SAMMANFATTNING (Mkr) Rörelsens intäkter Rörelsekostnad Andel i intressebolags resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 «

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 « Bokslutskommuniké PHONERA AB (publ.)» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under «Helår Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

bokslutskommuniké 2007

bokslutskommuniké 2007 FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Tisdagen den 12 februari 2008 Stockholm tisdagen den 12 februari 2008 Tele2 AB ( Tele2 ) (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 172,8 (127,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02)

Läs mer