Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Organisationsnummer:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...7 BAKGRUND, HISTORIK OCH FRAMTIDSPLANER...8 MOTIV FÖR EMISSION STYRELSEN HAR ORDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR ILLUSTRERAT EMISSIONSUPPLÄGG AKTIEBOLAGET KRISTIANSTADS GOLFBANA I ÅHUS (PUBL) FINANSIELL ÖVERSIKT INFÖRLIVADE DOKUMENT AVSEENDE FULLSTÄNDIG HISTORISK FINANSIELL INFORMATION REVISORNS RAPPORT AVSEENDE TILLKOMMANDE UPPLYSNINGAR TILL HISTORISKA FINANSIELLA RAPPORTER STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE REVISOR OCH ANSTÄLLDA ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN RISKFAKTORER BOLAGSORDNING SKATTEFRÅGOR Om memorandumet Definitioner I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Kristianstads Golfbana avses Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer Med Kristianstads Golfklubb eller Golfklubben avses Kristianstads Golfklubb i Åhus med föreningsnummer Undantag från prospektskyldighet Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. I bolagsordningen för Bolaget finns samtyckes- förköps- och hembudsförbehåll, vilket medför att aktierna inte är fritt överlåtbara. Därmed finns ingen prospektskyldighet. Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ). Memorandumets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA, Sydafrika eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Memorandumet tillgängligt Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets kontor (Kavrövägen, Åhus) samt på Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 2

3 SAMMANFATTNING Verksamhet Kristianstads Golfbanas verksamhet är att upplåta golfbanor, driving range, restaurang, kiosk och golfshop till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus, dess gäster och greenfeegäster. Bolaget förvaltar även fastigheter och byggnader på och omkring Golfklubbens två 18-hålsbanor. Bolagsstruktur Kristianstads Golfbana är vid memorandumets utgivande ett helägt dotterbolag till Kristianstads Golfklubb som är en ideell förening. Kristianstads Golfbana äger inga aktier eller andelar i andra företag. Emissionsbeslut Vid extra bolagsstämma i Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) den 24 oktober 2010 beslutades att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus riktad apport- och kontantemission av högst aktier (för ytterligare information se rubriken Exempel under huvudrubriken Villkor och anvisningar ). Fulltecknad nyemission tillför Bolaget SEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka SEK. I det fall samtliga medlemmar som lämnat reverslån tecknar aktier i emissionen kommer apportandelen att uppgå till SEK, vilket enligt avtal kommer att regleras mellan Bolaget och Golfklubben. Vid detta scenario kommer Bolaget kontant att tillföras SEK före emissionskostnader. Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 26 november 10 december Teckningskurs: SEK per aktie. Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar högst aktier. Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 aktie och högsta teckningspost är 5 aktier. Antal aktier innan emission: aktier. Värdering: SEK (pre-money, dvs. teckningskurs x antal aktier innan emission). Motiv för erbjudandet Styrelsen har sedan en tid tillbaka undersökt ett antal alternativ avseende kapitaltillförsel och enligt deras bedömning är det bästa alternativet att erbjuda de befintliga medlemmarna i Kristianstads Golfklubb att teckna aktier i Kristianstads Golfbana, vilket främjar en reducerad skuldsättning i Bolaget. Kristianstads Golfbana genomför nu en kombinerad apport- och kontantemission som vid fulltecknande totalt tillför Bolaget cirka 22,8 MSEK före emissionskostnader. Cirka 8,9 MSEK av emissionslikviden är avsedd att användas för återbetalning av medlemslån/reverslån. Cirka 13,6 MSEK är avsett för att tillföra Bolaget kapital för att möjliggöra fortsatt utveckling och underhåll av Bolagets golfanläggning och cirka 0,3 MSEK är avsett för att finansiera emissionskostnader. Emissionslikvidens användande Ändamål Belopp (MSEK) Återbetalning av medlemslån/reverslån 8,9 Finansiering av fortsatt utveckling och underhåll av Bolagets golfanläggning 13,6 Finansiering av emissionskostnader 0,3 Totalt 22,8 3

4 Varför investera i Kristianstads Golfbana? Genom att bli aktieägare i Kristianstads Golfbana hjälper Ni oss att sätta grunden i Bolaget vilket skapar förutsättningar för att fortsättningsvis förbättra kvalitén på banan och vår golfanläggning. Framtida aktieägare bidrar härutöver med att upprätthålla den höga servicegrad och tillgänglighet samt utveckla aktiviteter och ungdomsverksamhet. För dig som medlem betyder detta att Ni blir delägare i en av Sveriges bästa golfanläggningar idag och i morgon. Övriga anledningar att investera i Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) är enligt styrelsens bedömning: Garanterat medlemskap i framtiden, även om antalet medlemmar ökar så att Golfklubben inte kan ta in flera. Ett sätt att placera och satsa pengar i en verksamhet som förhoppningsvis kan ge dig mycket tillbaka på andra sätt än traditionella investeringar kan. En investering som bidrar till att Golfklubbens och Bolagets framtid blir trygg och stabil. Kristianstads Golfbana ämnar återinvestera framtida vinster i golfanläggningen. För varje aktie som tilldelas erhålls en värdehandling som du kan överlåta till barn eller barnbarn som också vill bli medlemmar i Golfklubben. Styrelsen Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Styrelse och ledande befattningshavare Göran Anderberg Styrelseordförande Klas Arildsson Styrelseledamot Björn Carlqvist Styrelseledamot Jan Friedrichsen Styrelseledamot Ulf Kvist Styrelseledamot Staffan Lundbom Styrelseledamot och VD Richard Wegele Styrelseledamot Revisor Per Tillström BDO Kristianstad KB Godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult samt medlem i Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Kristianstads Golfbanas verksamhet och aktie. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Enligt styrelsens bedömning är de två största riskerna följande: Golfanläggningens attraktivitet En golfanläggnings attraktivitet kan minska till följd av olika yttre och inre omständigheter, såsom den allmänna konjunkturen, marknadsförutsättningar för reklam, det allmänna golfintresset och av nya konkurrerande trender. Sådana faktorer kan negativt komma att påverka golfanläggningens framtida attraktivitet och därmed Bolagets resultat. Konkurrenter Kristianstads Golfbana möter konkurrens från andra golfanläggningar, där en del av Bolagets konkurrenter är stora golfanläggningar med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och investering från en eller flera konkurrenter kan medföra risker i form av försämrade intäkter för Bolaget. Ökad konkurrens i alla former kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. Övriga risker som är förknippade med Kristianstads Golfbana och dess aktie anges i kapitlet Riskfaktorer, där riskerna är omnämnda utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. 4

5 Utspädning I det fall nyemissionen som beskrivs i detta memorandum blir fulltecknad kommer aktier att nyemitteras. Det motsvarar en procentuell utspädning om cirka 42,5 procent för Kristianstads Golfklubb som inte kommer att teckna aktier i denna emission. Ägarförhållanden Kristianstads Golfbana är vid memorandumets utgivande ett helägt dotterbolag till Kristianstads Golfklubb som är en ideell förening. Finansiell information i sammandrag Kristianstads Golfklubb bildades 1924 och 1946 inleddes verksamheten i Kristianstads Golfbana som ett dotterbolag till Kristianstads Golfklubb. Bolaget har under 2007 och 2008 visat bristande finansiell ställning och soliditet. Under 2008 och 2009 har ett betydande arbete lagts ner på att uppnå positiva driftresultat genom kostnadsreduktioner. Under 2009 lyckades Bolaget uppnå ett positivt resultat. Resultaträkning i korthet (SEK) mån* mån* mån** mån** mån*** Summa intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Periodens resultat * Delårsräkenskaperna har inte granskats av Bolagets revisor. ** Uppställningarna för 2008 och 2009 baseras på Kristianstads Golfbana årsredovisning för räkenskapsåret *** Uppställningen för 2007 baseras på innehåll i Bolagets årsredovisning för 2008, men är anpassad efter Kristianstads Golfbanas nya sätt att presentera resultat, vilket innebär att samtliga siffror presenteras i SEK (tidigare TSEK). Balansräkning i korthet (SEK) * ** ** *** TILLGÅNGAR Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER * Balansräkningen per har inte granskats av Bolagets revisor. ** Uppställningarna för 2008 och 2009 baseras på Kristianstads Golfbana årsredovisning för räkenskapsåret *** Uppställningen för 2007 baseras på innehåll i Bolagets årsredovisning för 2008, men är anpassad efter Kristianstads Golfbanas nya sätt att presentera resultat, vilket innebär att samtliga siffror presenteras i SEK (tidigare TSEK). Intäkter och rörelseresultat Under 2007 uppgick Kristianstads Golfbanas nettoomsättning till SEK. Rörelsekostnaderna uppgick till SEK, vilket föranledde ett rörelseresultat om SEK. För 2008 redovisade Bolaget en nettoomsättning om SEK och rörelsens kostnader uppgick till Detta medförde ett rörelseresultat om SEK. Under 2009 redovisade Bolaget en nettoomsättning om SEK och rörelsekostnader om Kristianstads Golfbanas rörelseresultat uppgick således till SEK. Den huvudsakliga orsaken till det förbättrade rörelseresultatet kan härledas till de kostnadsreduceringar som verkställdes under 2008 och 2009 samt att Bolaget tilldelades en gåva om SEK under Avseende de första åtta månaderna 2010 redovisade Kristianstads Golfbana en nettoomsättning om SEK, vilket kan jämföras med SEK för motsvarande period under Den minskade omsättningen jämfört med föregående år kan hänföras till att Bolaget sedan den 1 april 2010 inte längre driver kioskverksamheten i egen 5

6 regi utan arrenderar ut verksamheten, detta innebär att intäkter om cirka SEK utgår. Härutöver minskade även greenfeeintäkter med cirka SEK under andra kvartalet 2010 på grund av dåliga väderförhållanden. Under de första åtta månaderna 2010 uppgick rörelsekostnaderna till SEK, vilket kan jämföras med SEK för motsvarande period under Detta medförde ett rörelseresultat om SEK för åttamånadersperiod 2010 och SEK för motsvarande period Anledningen till det försämrade rörelseresultatet för de första åtta månaderna 2010 i jämförelse med motsvarande period för 2009 beror på ovannämnda minskade intäkter och ovannämnda erhållna gåva under Härutöver uppgick Bolagets övriga externa kostnader till SEK under de första åtta månaderna 2010 jämfört med SEK motsvarande period Finansiella resurser och finansiell struktur Kristianstads Golfbana hade per 31 augusti 2010 en soliditet om 0,2 procent. Bolaget har tillgång till en checkräkningskredit om drygt SEK, vilket historiskt sätt utnyttjats vid respektive räkenskapsårs utgång. Vidare uppgick per villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott till SEK. Bolagets långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick per den 31 augusti till SEK och dess kortfristiga skulder uppgick till SEK. Rörelsekapital Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Bolaget saknar i dagsläget inte rörelsekapital, men är beroende av att generera intäkter, primärt via spelavgifter och greenfee. För att minska Bolagets skulder och för att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Bolaget nu en apport- och kontantemission om totalt högst SEK före emissionskostnader. En aktie är prissatt till SEK och fördelningen mellan apport- och kontantandel varierar från medlem till medlem med anledning av att medlemmarna har lämnat olika omfattande reverslån, från 0 till SEK. I det fall samtliga medlemmar som lämnat reverslån tecknar aktier i emissionen kommer apportandelen att uppgå till SEK, vilket enligt avtal kommer att regleras mellan Bolaget och Golfklubben. Vid detta scenario kommer Bolaget kontant att tillföras SEK före emissionskostnader. Vid övriga utfall i emissionen kommer apportandelen att variera beroende på vilka medlemmar som väljer att delta i erbjudandet. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är SEK. I det fall Kristianstads Golfbana tillförs mindre än fastställd lägstanivå, det vill säga SEK, via nyemissionen som beskrivs i detta memorandum kommer emissionen inte att genomföras. Under de tre senaste räkenskapsåren har Bolagets kostnader årligen uppgått till mellan cirka 9 till 9,5 MSEK. Bolaget redovisade under 2007 och 2008 negativa resultat om cirka -0,4 MSEK respektive cirka -0,5 MSEK. Under 2009 redovisade Bolaget ett positivt resultat om cirka 0,6 MSEK. Enligt styrelsens bedömning kommer Bolagets kostnader i framtiden att årligen uppgå till cirka 8,5 MSEK. I det fall Bolaget inte lyckas generera intäkter, primärt via spelavgifter och greenfee, för att täcka rörelsekapitalbehovet de närmaste 12 månaderna kommer Bolaget att behöva söka alternativ finansiering. I det fall alternativ finansiering inte kan anskaffas kan Bolaget behöva göra nedskärningar i organisationen eller i värsta möjliga fall sälja delar av eller samtliga av Bolagets tillgångar. Nyckeltal* mån 8 mån 12 mån 12 mån 12 mån Nettoomsättning (SEK) Rörelseresultat (SEK) Resultat efter finansiella poster (SEK) Rörelsemarginal (%) 7,9 14,9 12,9 2,8 2,9 Soliditet (%) 5,5 N/A 3 0,6 0,6 Justerat eget kapital (SEK) N/A Balansomslutning (SEK) N/A Utdelning (SEK) * Nyckeltalstabellen är ej granskad av Bolagets revisor. Se avsnitt Finansiell översikt för nyckeltalsdefinitioner. 6

7 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Inbjudan Vid extra bolagsstämma i Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) den 24 oktober 2010 beslutades att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus riktad apport- och kontantemission av högst aktier (för ytterligare information se rubriken Exempel under huvudrubriken Villkor och anvisningar ). Fulltecknad nyemission tillför Bolaget SEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till SEK. Notera att i det fall samtliga medlemmar som lämnat reverslån tecknar aktier i emissionen kommer apportandelen att uppgå till SEK och då kommer Bolagets skulder till Kristianstads Golfklubb att minska med motsvarande belopp. Vid fulltecknad emission kommer Bolaget kontant att tillföras SEK före emissionskostnader. Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till att teckna aktier i Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) till en kurs av SEK per aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med cirka ,7 SEK, från cirka ,3 SEK till SEK och antalet aktier kommer att öka med aktier från aktier till aktier. Ansvar Styrelsen för Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Åhus den 16 november 2010 Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Styrelsen Göran Anderberg Klas Arildsson Björn Carlqvist Jan Friedrichsen Ulf Kvist Staffan Lundbom Richard Wegele Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot och VD Styrelseledamot 7

8 BAKGRUND, HISTORIK OCH FRAMTIDSPLANER Bakgrund svensk golf Svensk golf har under de senaste 20 åren upplevt en exceptionellt stark utveckling och under denna tid har antalet medlemmar i svenska golfklubbar tiodubblats. Enligt en SIFO-undersökning från 2006 visade det sig att närmare 1,5 miljoner svenskar var golfintresserade, det vill säga nästan en femtedel av Sveriges befolkning i åldrarna 15 till 79 år. I samma undersökning uppger närmare 1,1 miljoner svenskar att de spelar golf i någon form (bangolf exkluderat). År 2007 fanns det 497 golfklubbar i Sverige och aktiva golfspelare. Golfen är den näst största idrotten totalt sett i Sverige och har gått från att kallas en överklassport till att bli en folksport [1]. [1] Svenska Golfförbundet från Rapport om golfen i Sverige, Golftrend I mer än 100 år har golfen som idrott vuxit och antalet medlemmar har bara ökat och ökat. Men den tidigare så starka tillväxttrend golfsverige upplevt har de senaste åren vänt och medlemsantalet växer inte längre. Medlemsomsättningen är i många klubbar alltför hög och många lämnar golfen i perioder av livet då konkurrensen från andra aktiviteter och investeringar är som störst. Detta är ett problem som många golfklubbar-/anläggningar har fått uppleva [2]. Även Kristianstads Golfklubb har konstaterat ett vikande medlemsantal de senaste åren, men räknat från årsskiftet 2009/2010 har medlemsantalet återigen ökat. [2] Svenska Golfförbundet från Rapport om golfen i Sverige, Kortfattad historik och väsentliga händelser i Kristianstads Golfbana I juni 1924 för cirka 86 år sedan bildades Kristianstads Golfklubb, då innefattade verksamheten en 9-hålsbana belägen på Rinkaby skjutfält. År 1940 flyttades Kristianstads Golfklubb till Åhus och hade då inledningsvis 38 medlemmar. År 1946 bildades Kristianstads Golfbana som ett dotterbolag till den ideella föreningen Kristianstads Golfklubb. År 2000 bolagiserades driften med målet att äga och förvalta både markområdet och anläggningen som helhet. Den ideella verksamheten blev kvar i Kristianstads Golfklubb. Idag har Kristianstads Golfklubb drygt medlemmar och det finns fyra företag belägna inom området; Kristianstads Golfbana, Två kockar & Ett Kök (restaurang), Dalil AB (driving range m.m.) samt Maria- och Sofia Persson (kiosk). Tillsammans sysselsätter de fyra företagen cirka 25 personer. Under åren har driften i Kristianstads Golfbana finansierats med bidrag från Kristianstads Golfklubb och från dess intäkter i form av medlemsavgifter, greenfeeintäkter samt sponsoravtal. Finansieringen av investeringar har dels utgjorts av banklån men också till stor del av räntefria lån från medlemmarna. Bolaget äger och förvaltar idag två stycken 18-hålsbanor, Åhus Östra och Åhus Västra, vilka är rankade bland Sveriges bästa banor år efter år. I golftidningen Golf Digests ranking i december 2009 rankades Åhus Östra som 15:e bästa och Åhus Västra som 35:e bästa bana bland Sveriges 50 bästa banor. 8

9 Historisk utveckling i korthet ÅR Händelse 1924 Kristianstads Golfklubb bildas, 9-hålsbana bedrevs då på Rinkaby skjutfält Kristianstads Golfklubb flyttas till Åhus, marken arrenderades då från Kristianstad kommun Kristianstads Golfbana inleder verksamhet som ett dotterbolag till Kristianstads Golfklubb Banan byggs ut till 18 hål medlemmar och 250 personer i kö Ytterligare 9 hål byggs Första året med över medlemmar Ombyggnad av 18-hålsbanan medlemmar och cirka 500 i kö Fondemission genomförs, ökning av aktiekapitalet Under 90-talet nås stora idrottsliga framgångar bl.a. ett flertal SM-guld för damer och fem Europatour-spelare Bolagisering av driften i verksamheten Beslut tas om att öka medlemsantalet till 1 900, vid årets slut var medlemmar registrerade Under andra halvåret 2004 påbörjas utbyggnaden till 36 hål, vilka öppnas Under 2005 till 2008 redovisas negativa driftsresultat, bristande finansiell ställning och soliditet Under 2008 till 2009 läggs betydande arbete ner för att uppnå positiva driftsresultat genom kostnadsreduktioner, vilket under 2009 uppnåddes Drygt medlemmar och det finns plats för nya medlemmar Nyemission, ökning av aktiekapitalet för att uppfylla aktiekapitalkravet för ett publikt bolag Namnändring till Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ). Tendenser För Kristianstads Golfbana uppgick intäkterna under januari till augusti 2010 till cirka 6,5 MSEK vilket kan jämföras med cirka 7,2 MSEK under motsvarande period under Den minskade omsättningen jämfört med föregående år kan hänföras till att Bolaget sedan den 1 april 2010 inte längre driver kioskverksamheten i egen regi utan arrenderar ut verksamheten, detta innebär att intäkter om cirka SEK utgår. Härutöver minskade även greenfeeintäkter om cirka SEK under andra kvartalet 2010 på grund av dåliga väderförhållanden. Spelavgifter och greenfeeintäkter utgör väsentliga delar av Bolagets intäkter. Under 2010 bröts den negativt vikande trenden i antal medlemmar till en ökning i antal medlemmar och därmed ökade intäkterna från spelavgifter från medlemmarna. Gällande greenfeeintäkter har det, förutom avvikelsen under andra kvartalet 2010, inte skett några större förändringar under verksamhetsåret Det finns såvitt styrelsen känner till härutöver inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret. Framtidsplaner i korthet Nu står Bolaget inför att genomföra den kombinerade apport- och kontantemissionen som beskrivs i detta memorandum primärt för att minska Bolagets skulder. Framtidsplaner avseende investeringar innefattar en investering i en ny byggnad för förvaring av maskiner, en korthålsbana samt leasing av ytterligare maskiner. När och i vilken prioritetsordning detta kan ske är beroende av vilka likvida medel Bolaget förfogar över när respektive presumtivt investeringsbeslut diskuteras. Bolaget har formulerat en långsiktig målsättning i form av att siktet är inställt på medlemmar år Potential Sveriges största golfdistrikt och tillväxtregion Det totala antalet golfklubbar i Skåne uppgår till 69 stycken och Skåne är därmed Sveriges största golfdistrikt. Den stora majoriteten av dessa golfanläggningar är belägna på den västra sidan av Skåne. På den östra sidan där Kristianstads Golfbana finns placerad är konkurrensen mindre och Bolaget är en av få som har en 36-hålsbana [1]. [1]Svenska Golfförbundets webbportal, 9

10 Kristianstad kommun är till ytan Skånes största kommun, där det bor cirka invånare och kommunen har ett utbrett näringsliv med närmare företag. Kristianstad tillhör en naturlig del av Öresundsregionen, som är under stark tillväxt och enligt många en av de mest kreativa platserna i Sverige. År 2030 beräknas antalet invånare i Öresundsregionen att öka med cirka till personer, vilket ger Kristianstad kommun en god möjlighet att växa [2]. [2]Kristianstads kommun, Styrelsens bedömning är med hänsyn till Bolagets geografiska placering och den befolkningstillväxt som pågår i regionen att golfanläggningen kommer vara eftertraktad även i framtiden. Vidare bedömer styrelsen att det i regionen finns en efterfrågan och goda ekonomiska förutsättningar för att driva en golfanläggning med höga ambitioner där Bolagets golfanläggning ska upplevas och rankas som en av Sveriges bästa. Då det ligger i både Bolagets och medlemmarnas intresse att Kristianstads Golfbana utvecklas till en attraktiv golfanläggning med hög nationell standard har styrelsen utsett en projektgrupp som ska se över investeringsbehovet för de kommande tio åren. 10

11 MOTIV FÖR EMISSION Rörelsekapital Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Bolaget saknar i dagsläget inte rörelsekapital, men är beroende av att generera intäkter, primärt via spelavgifter och greenfee. För att minska Bolagets skulder och för att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Bolaget nu en apport- och kontantemission om totalt högst SEK före emissionskostnader. En aktie är prissatt till SEK och fördelningen mellan apport- och kontantandel varierar från medlem till medlem med anledning av att medlemmarna har lämnat olika omfattande reverslån, från 0 till SEK. I det fall samtliga medlemmar som lämnat reverslån tecknar aktier i emissionen kommer apportandelen att uppgå till SEK, vilket enligt avtal kommer att regleras mellan Bolaget och Golfklubben. Vid detta scenario kommer Bolaget kontant att tillföras SEK före emissionskostnader. Vid övriga utfall i emissionen kommer apportandelen att variera beroende på vilka medlemmar som väljer att delta i erbjudandet. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är SEK. I det fall Kristianstads Golfbana tillförs mindre än fastställd lägstanivå, det vill säga SEK, via nyemissionen som beskrivs i detta memorandum kommer emissionen inte att genomföras. Under de tre senaste räkenskapsåren har Bolagets kostnader årligen uppgått till mellan cirka 9 till 9,5 MSEK. Bolaget redovisade under 2007 och 2008 negativa resultat om cirka -0,4 MSEK respektive cirka -0,5 MSEK. Under 2009 redovisade Bolaget ett positivt resultat om cirka 0,6 MSEK. Enligt styrelsens bedömning kommer Bolagets kostnader i framtiden att årligen uppgå till cirka 8,5 MSEK. I det fall Bolaget inte lyckas generera intäkter, primärt via spelavgifter och greenfee, för att täcka rörelsekapitalbehovet de närmaste 12 månaderna kommer Bolaget att behöva söka alternativ finansiering. I det fall alternativ finansiering inte kan anskaffas kan Bolaget behöva göra nedskärningar i organisationen eller i värsta möjliga fall sälja delar av eller samtliga av Bolagets tillgångar. Förteckning över medlemmar med lämnade reverslån av Kristianstads Golfklubbs medlemmar har lämnat reverslån till Golfklubben. Resterande medlemmar har inte lämnat reverslån. Tabellen nedan utgör en sammanställning av lämnade reverslån. Reverslån (SEK) Antal medlemmar Summa (SEK) med lån (st.) Summering

12 Motiv för erbjudandet Styrelsen har sedan en tid tillbaka undersökt ett antal alternativ avseende kapitaltillförsel och enligt deras bedömning är det bästa alternativet att erbjuda de befintliga medlemmarna i Kristianstads Golfklubb att teckna aktier i Kristianstads Golfbana, vilket främjar en reducerad skuldsättning i Bolaget. Kristianstads Golfbana genomför nu en kombinerad apport- och kontantemission som vid fulltecknande totalt tillför Bolaget cirka 22,8 MSEK före emissionskostnader. Cirka 8,9 MSEK av emissionslikviden är avsedd att användas för återbetalning av medlemslån/reverslån. Cirka 13,6 MSEK är avsett för att tillföra Bolaget kapital för att möjliggöra fortsatt utveckling och underhåll av Bolagets golfanläggning och cirka 0,3 MSEK är avsett för att finansiera emissionskostnader. Emissionslikvidens användande Ändamål Belopp (MSEK) Återbetalning av medlemslån/reverslån 8,9 Finansiering av fortsatt utveckling och underhåll av Bolagets golfanläggning 13,6 Finansiering av emissionskostnader 0,3 Totalt 22,8 Tabellen ovan förutsätter fulltecknad emission. I det fall apport- och kontantemissionen inte blir fulltecknad kommer Bolaget att prioritera återbetalningen av medlemslån (via Golfklubben) till de medlemmar som tecknat aktier i emissionen samt finansiera emissionskostnader. Resterande del av emissionslikviden kommer att avsättas för finansiering av fortsatt utveckling och underhåll av Bolagets golfanläggning. Till medlemmar som inte tecknar aktier i emissionen kommer Bolaget att återbetala utestående medlemsfodringar per till de medlemmar som senast anmält att de önskar återbetalning av sin fordran. Aktiens prissättning Styrelsen i Kristianstads Golfbana har fastställt kursen till SEK per aktie. Prissättning är baserad på en bedömning av nuvarande verksamhet, storlek på marknaden och framtida potential för Bolagets golfanläggning. Notera att den avtalade fastighetsregleringen har beaktats vid aktiens prissättning. 12

13 STYRELSEN HAR ORDET Bästa medlem i Kristianstads Golfklubb i Åhus, Vi vill bjuda in dig att medverka till en stabil och framgångsrik utveckling av vår golfklubb och våra banor något Ni kan göra genom att bli aktieägare i Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus! För att kunna säkerställa den fina produkt vi har att erbjuda våra medlemmar och gäster idag och i framtiden gäller det att säkra en finansiell långsiktig lösning för Kristianstads Golfbana. Vid extra årsmöte i Kristianstads Golfklubb den 15 november 2009 beslutades att styrelsen skulle ta fram ett förslag där medlemmarna erbjuds teckna aktier i Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ). En sådan förändring skulle minska Golfklubbens och Bolagets skulder väsentligt, såvida emissionen blir tecknad till lägsta nivå, vilket betyder att Kristianstads Golfklubb och Kristianstads Golfbana står på en stabilare finansiell grund inför framtiden. Genom att bli aktieägare i Kristianstads Golfbana hjälper Ni oss att sätta grunden i Bolaget vilket skapar förutsättningar för att fortsättningsvis förbättra kvalitén på banorna och vår golfanläggning. Framtida aktieägare bidrar härutöver med att upprätthålla den höga servicegrad och tillgänglighet samt utveckla aktiviteter och ungdomsverksamhet. För dig som medlem betyder detta att Ni blir delägare i en av Sveriges bästa golfanläggningar idag och i morgon. Övriga anledningar att investera i Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) är enligt styrelsens bedömning: Garanterat medlemskap i framtiden, även om antalet medlemmar ökar så att Golfklubben inte kan ta in flera. Ett sätt att placera och satsa pengar i en verksamhet som förhoppningsvis kan ge dig mycket tillbaka på andra sätt än traditionella investeringar kan. En investering som bidrar till att Golfklubbens och Bolagets framtid blir trygg och stabil. Kristianstads Golfbana ämnar återinvestera framtida vinster i golfanläggningen. För varje aktie som tilldelas erhålls en värdehandling som du kan överlåta till barn eller barnbarn som också vill bli medlemmar i Golfklubben. För alla Er som idag har ett reverslån i Golfklubben blir kapitalinsatsen mellanskillnaden på reverslånet och priset på en aktie, vilket är fastställt till SEK. Styrelsen är medveten om att många av våra medlemmar inte vet när, om eller hur mycket reverslånet till Golfklubben uppgår till. Givetvis kommer vårt kansli att hjälpa till med att klara ut detta, vilket innebär att varje medlem kommer att erhålla en förtryckt anmälningssedel där det aktuella reverslånebeloppet framgår. Det är styrelsens förhoppning att majoriteten av våra medlemmar är beredda att teckna aktier i Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ), för att därmed bidra till att vi står på en stabil finansiell grund inför framtiden. Härmed hälsar vi i styrelsen Er välkomna att vara med på vår fortsatta resa att bli en av Sveriges mest attraktiva golfanläggningar. Styrelsen Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) 13

14 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Erbjudandet Extra bolagsstämma i Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) beslutade den 24 oktober 2010 att genomföra en apportemission kombinerad med en riktad nyemission om lägst 800 och högst aktier. Emissionskursen per aktie är kronor. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst kronor. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet. Vem får delta i erbjudandet? Emissionen riktar sig till samtliga medlemmar i Kristianstads Golfklubb i Åhus. Tecknare ska ha rätt att helt eller delvis apportera in eventuella fordringar mot Kristianstads Golfklubb i Åhus alternativt att helt eller delvis betala kontant för tecknade aktier. Varje medlem ska få teckna högst fem (5) aktier. Kristianstads Golfklubb i Åhus har en total skuld till sina medlemmar om kronor. I det fall samtliga medlemmar som lämnat reverslån till Kristianstads Golfklubb i Åhus tecknar aktier i den aktuella emissionen kommer ovan nämnd skuld minska med kronor. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om kronor per aktie. Courtage utgår ej. Exempel För att förtydliga upplägget i den aktuella emissionen lämnas här ett exempel för att öka läsarens förståelse. Anta att Du som medlem har för avsikt att teckna en (1) aktie i detta erbjudande och sedan tidigare har lämnat ett reverslån till Kristianstads Golfklubb i Åhus om kronor. Då teckningskursen per aktie är kronor behöver Du, för att erhålla en (1) aktie, betala in kronor kontant. Det vill säga, ett lämnat reverslån räknas som en hel- eller delbetalning vid teckning av aktier i det aktuella erbjudandet. Betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på avräkningsnotan. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. Teckningstid Teckning av nya aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 26 november 10 december Anmälning Anmälningssedlar skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl den 10 december 2010 på nedanstående adress, fax eller e-post: Sedermera Fondkommission AB Telefon: Emissionstjänster Fax: Importgatan 4 E-post: SE Ängelholm Hemsida: Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. Rätt till förlängning av anmälningstiden samt emissionens fullföljande Kristianstads Golfbanas styrelse äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 10 december 2010 genom pressmeddelande på Bolagets hemsida. Styrelsen i Kristianstads Golfbana har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Kristianstads Golfbana att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. 14

15 Principer för tilldelning Steg 1: Varje medlem som tecknat lägst en aktie har rätt till tilldelning av en aktie. Steg 2: Varje medlem som tecknat lägst två aktier har rätt till tilldelning av två aktier så långt möjligt. Är där inte tillräckligt med aktier för detta steg sker fördelning genom lottning. Steg 3: Varje medlem som tecknat lägst tre aktier har rätt till tilldelning av tre aktier så långt möjligt. Är där inte tillräckligt med aktier för detta steg sker fördelning genom lottning. Steg 4: Varje medlem som tecknat lägst fyra aktier har rätt till tilldelning av fyra aktier så långt möjligt. Är där inte tillräckligt med aktier för detta steg sker fördelning genom lottning. Steg 5: Varje medlem som tecknat lägst fem aktier har rätt till tilldelning av fem aktier så långt möjligt. Är där inte tillräckligt med aktier för detta steg sker fördelning genom lottning. Betalning Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande. Aktieägare bosatta utanför Sverige Investerare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Sedermera på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Handel med aktier Ingen organiserad handel med Bolagets aktier kommer att äga rum. Utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de tas upp i bolagets aktiebok. Registrering och redovisning av tilldelade aktier Registrering av emissionen beräknas ske hos Bolagsverket under vecka 2, Observera att utfärdande av aktiebrev ej kommer att ske. Endast anteckning i aktieboken kommer att ske. Emissionsinstitut Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission. Övrigt Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission. De nyemitterade aktierna kommer att omfattas av samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll och hembudsförbehåll enligt bolagsordningen. För mer detaljerad information, se 13, 14 samt 15 i Bolagets bolagsordning i detta memorandum. Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till: Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Sedermera Fondkommission AB Tel: Tel: E-post: E-post: Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.kristianstadsgk.com) samt kan även erhållas kostnadsfritt från Kristianstads Golfbana. Memorandum finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). 15

16 ILLUSTRERAT EMISSIONSUPPLÄGG Se avsnitt Villkor och anvisningar för mer detaljerad information. 16

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 RISKFAKTORER... 5 OM PROSPEKTET... 7 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER... 8 BAKGRUND OCH MOTIV...

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget

Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget FDT tillhandahåller affärs- och butiksdatasystem som förenklar och effektiviserar för

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM VIKTIG INFORMATION INNEHÅLL Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier 9 Villkor och anvisningar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med?

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? ScienceHouse Lund AB (publ) Org. nr.: 556848-9362 Emissionsmemorandum november 2011 Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? Sammanfattning INNEHÅLL Sammanfattning

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS 2 18 oktober 2013 American Residential Fastigheter AB (publ) Viktig information Detta Informationsmemorandum ( IM ) har upprättats av American Residential Fastigheter AB

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Oncology Venture Sweden AB, med organisationsnummer 559016-3290, driver via det helägda rörelsedrivande danska dotterbolaget

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer