Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006"

Transkript

1 Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006

2 Innehållsförteckning Utdelning av dotterbolaget Cherryföretagen AB till aktieägarna i Betsson AB Sammanfattning Riskfaktorer... 4 Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar... 8 VD har ordet Verksamheten Marknadsbeskrivning Pro forma-redovisning Nyckeltal pro forma Kommentarer till pro forma-redovisning och övrigt finansiell information Finansiell information baserad på tidigare offentliggjord segmentsredovisning för affärsområdet restaurangcasino och maritimt spel Revisionsrapport Legala frågor och kompletterande information Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Aktien, aktiekapitalet och ägarförhållanden Bolagsordning och övrig information Skattefrågor i Sverige Adresser Tidpunker för ekonomisk information Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006: 30 september 2006 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2006: 30 november 2006 Detta prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen i Betsson AB (publ) har beslutat föreslå att extra bolagsstämma fattar beslut om att aktieägare i Betsson AB (publ) ska erhålla aktier i Cherryföretagen AB och att styrelsen för Cherryföretagen AB har ansökt om notering av dessa aktier på Aktietorget. Med Cherryföretagen eller Bolaget eller Cherry avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, Cherryföretagen AB (publ) eller den koncern vari Cherryföretagen AB är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern vari Cherryföretagen AB är moderbolag. Med Betsson avses Betsson AB (publ) med dotterbolag om inte annat framgår av sammanhanget. Räkenskaper avser endast Cherryföretagen AB. Den nya Cherryföretagen-koncernen utgörs i stort sett av det tidigare affärsområdet Cherry Casino inom det nuvarande Betsson. Desiffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summerar. Uttalanden om framtidsutsikter i detta prospekt är gjorda av styrelsen för Cherryföretagen och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren bör vara uppmärksam på att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation, däribland information avseende storleken på marknader där Cherryföretagen är verksamt. Informationen har inhämtats från olika källor och Cherryföretagen ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Cherryföretagen anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Såvitt Cherryföretagen kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån information hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Svensk lag ska tillämpas på innehållet i detta prospekt. Tvist rörande innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Handelsbanken Capital Markets har agerat som finansiell rådgivare till Betsson och Cherryföretagen. Aktierna i Cherryföretagen är inte föremål för handel eller ansökan därom i annat land än Sverige. Aktierna i Cherryföretagen har inte registrerats enligt United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.

3 Utdelning av dotterbolaget Cherryföretagen AB till aktieägarna i Betsson AB Styrelsen i Betsson har föreslagit att vid en extra bolagsstämma i Betsson den 6 september 2006 besluta att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Cherryföretagen till aktieägarna i Betsson. Det nuvarande Betsson AB hette tidigare Cherryföretagen AB. Beslut om namnändring till Betsson AB fattades vid årsstämman i Betsson AB den 15 maj Moderbolaget i nuvarande Cherryföretagen-koncernen hette tidigare Cherry Fritidsattraktioner AB. Vid extra bolagsstämma i Cherry Fritidsattraktioner AB den 17 maj 2006 fattades beslut om namnändring till Cherryföretagen AB. Förutsatt att den extra bolagsstämman i Betsson den 6 september 2006 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning, kommer aktieägarna i Betsson att för varje tiotal aktier i Betsson erhålla en aktie i Cherryföretagen av motsvarande serie. Utdelningen föreslås ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Betsson, varvid för varje 10-tal aktier av serie A i Betsson erhålls en aktie av serie A i Cherryföretagen och för varje 10-tal aktier av serie B i Betsson erhålls en aktie av serie B i Cherryföretagen. Avstämningsdag för erhållande av aktier i Cherryföretagen föreslås bli den 11 september Aktierna i Betsson noteras exklusive rätt till utdelning av aktier i Cherryföretagen från och med den 7 september Sista dag för handel med aktier i Betsson inklusive rätt till utdelning av aktier i Cherryföretagen är den 6 september Erhållna överskjutande aktier vilka inte motsvarar en hel aktie i Cherryföretagen kommer automatiskt att sammanläggas till hela aktier i Cherryföretagen vilka säljs av Handelsbanken Capital Markets på Aktietorget. Utbetalning av försäljningslikvid, utan avdrag för courtage, beräknas ske omkring den 28 september 2006 genom VPCs försorg. Cherryföretagen godkändes för notering av Aktietorgets styrelse den 2 juni Handel med aktier av serie B i Cherryföretagen förväntas inledas på Aktietorget omkring den 12 september Utdelningen av samtliga aktier i Cherryföretagen tar i anspråk fritt eget kapital om 42,5 MSEK i moderbolaget Betsson. Per 31 december 2005 uppgick fritt eget kapital till 149,6 MSEK i Betsson. Utdelning av aktierna i Cherryföretagen omfattas av de så kallade Lex Asea-bestämmelserna, vilket i huvudsak innebär att aktierna i Cherryföretagen erhålls som skattefri utdelning. Se vidare avsnittet Skattefrågor i Sverige. 1

4 Sammanfattning Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan ska ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att rösta för vinstutdelning av aktier i Cherryföretagen eller att investera i Cherryföretagenaktien ska grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Verksamhetsbeskrivning Rörelsen inom Cherryföretagen har bedrivit spelverksamhet i cirka 40 år och är sedan många år den ledande privata aktören i Sverige med inriktning på casino- och automatspel. Verk samheterna bedrivs på restauranger i Sverige, ombord på fartyg i trafik inom Nordeuropa och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark. Restaurangcasino Cherryföretagen är landets största restaurangcasinoentreprenör bland cirka 113 konkurrenter och bedriver huvudsakligen bordspel (Black Jack och roulett) på cirka 220 svenska restauranger och hotell. Cherrys goda service, branschkunnande och det personliga bemötandet är de framgångsfaktorer som på sikt skapar ett hållbart och lönsamt koncept. Maritimt Spel Cherry bedriver maritim spelverksamhet på cirka 45 fartyg i internationell trafik. Dessa trafikerar främst Skandinavien och Medelhavet. I synnerhet Medelhavet är ett viktigt tillväxtområde för Cherry. Cherry tillhandahåller spelutrustning och ansvarar för underhåll, daglig drift av samtliga spel ombord på fartygen, och i vissa fall bemanning. Cherry tecknade i slutet av 2003 ett femårsavtal med Danska Shell om att etablera spelmiljöer på bensinstationer i Danmark. I nuläget finns 8 spelmiljöer i Danmark. Bensinstationerna är noggrant utvalda och är belägna på platser med stort kundunderlag. Affärsidé och strategi Cherryföretagens affärsidé är att skapa spelglädje genom spel, lotterier och tävlingar. Genom att kombinera gedigen kunskap med bra och spännande produkter, lättillgänglighet och lokalt engagemang samt inte minst professionell service lägger Cherry grunden för långvariga och givande samarbeten. Cherryföretagens övergripande strategier är följande: Utveckla och marknadsföra traditionella spel i nära samarbete med våra partners Utveckla nya affärsidéer där spel bidrar till en stunds förströelse Fortsatt expansion inom den maritima verksamheten, både i Norden och i övriga Europa, där fokus ligger på Medelhavet Anpassning av organisationen för att snabbt kunna ta tillvara nya affärsmöjligheter både i Sverige och i Europa Cherryföretagens spelverksamhet ska bedrivas under stort ansvar Mål Operativa kvantitativa mål Cherry skall öka omsättningen med 5 procent per år. Cherry skall eftersträva att ingen enskild spelentreprenad bedrivs med lägre marginal än 4 procent där marginalen avser vinst efter direkta kostnader i förhållande till omsättning. Operativa kvalitativa mål Lönsam tillväxt Cherry skall eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. Tillväxten ska även ske inom nya tjänstesegment och på nya geografiska marknader. Kostnadseffektivitet Eftersom Cherry verkar inom en konkurrensutsatt marknad är det viktigt för bolagets konkurrenskraft att driften sker kostnadseffektivt. Detta skall genomsyra bolagets hela verksamhet. Administrations- och stabskostnader skall hållas på en låg nivå. Genom effektivare planering skall personalkostnaderna och övriga driftskostnader sänkas i förhållande till försäljningen. Trivsam arbetsplats För att kunna attrahera och behålla kompetent personal skall Cherry arbeta för att skapa och bibehålla en trivsam arbetsplats. Arbetsmiljön skall präglas av förtroende, öppenhet och delaktighet. Cherry skall arbeta för att säkerställa god fysisk arbetsmiljö och bolaget skall främja friskvård och på andra sätt motverka sjukdom. På detta sätt kan Cherry sänka kostnaderna för personalutbildning och nå högre konkurrenskraft. Finansiella mål Följande övergripande finansiella mål skall vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel: Omsättningstillväxten skall uppgå till minst 5 procent per år. Vinstmarginalen skall överstiga 4 procent. Den genomsnittliga totalavkastningen för aktieägarna skall uppgå till minst 12 procent per år. 2

5 Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst 8 procent efter skatt. Soliditeten skall uppgå till minst 40 procent. Affärsmodell Cherryföretagens affärsmodell syftar till att skapa spelglädje. Det gör Cherry genom ett nära samarbete med restaurangägare, rederier och andra spelplatsägare. Cherry erbjuder sina samarbetspartner spel, spelsystem, personal, utrustning, service, administration samt inte minst kunskap om spelmarknaden. Cherrys samarbetspartners tillför marknadsplatser och kunder. Oavsett spelform ansvarar Cherry oftast för hela spelentreprenaden. Marknad Cherryföretagen har varit verksam inom spelbranschen sedan början på 1960-talet. Politiska beslut och på senare tid även den tekniska utvecklingen i form av nya och elektroniska medier, är exempel på omvärldsfaktorer som i stor utsträckning påverkar och förändrar spelbranschen. Den svenska spelmarknaden är reglerad och i nuläget tilllåts endast privata initiativ inom spel med låga insatser och låga vinster. Sammanlagt omsatte den svenska spelmarknaden 35,6 miljarder kronor 2005, vilket är en minskning med knappt 2,5 procent jämfört med år Om detta betyder att svenskarna har minskat sitt spelande är oklart. En förklaring till det minskande spelandet kan vara att fler överger de statligt styrda alternativen för att istället spela på Internet där många företag erbjuder betydligt bättre återbetalning än vad exempelvis Svenska Spel gör. Restaurangcasinomarknaden i Sverige är mycket fragmenterad och kännetecknas av en mängd små aktörer med små marknadsandelar som dock i många fall har en stark regional/lokal marknadsposition. Cherryföretagen bedömer att bolagets marknadsandel uppgår till cirka 37 procent 2, mätt som antal aktiva spelbord i förhållande till totalt antal speltillstånd för restaurangcasino, vilket innebär att bolaget är den största privata aktören på den svenska marknaden. Marknaden för spel på fartyg är starkt fragmenterad till följd av olika nationella lagstiftningar beroende på bland annat respektive fartygs registreringsort. Konkurrensen om rederikunderna är hård men trots det har Cherry tagit marknadsandelar. En viktig förklaring är att Cherry arbetar utifrån ett servicekoncept som ger kunden bra stöd och uppföljning. Att Cherry är ett börsnoterat bolag ses av kunderna som en kvalitetsstämpel och är en viktig anledning till att Cherry har ett mycket gott rykte. Riskfaktorer Vid en bedömning av Cherryföretagens framtida utveckling är det viktigt att beakta ett antal riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Risker finns i Bolagets verksamhet relaterade till bland annat politiska beslut och tillståndsgivning av myndigheter, spelberoende hos kunder, konkurrens, nyckelpersoner, större kunder, konjunkturens utveckling, kontanthantering, spel, immateriella rättigheter och avtal, kundavtal, samarbetspartners, krediter, valutakursförändringar, samt handeln i aktien. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för bolaget eller som bolaget för närvarande betraktar som oväsentliga kan få väsentlig inverkan på Cherryföretagens verksamhet, finansiella ställning eller resultat. Se vidare avsnittet Riskfaktorer på sidan 4. Finansiella pro forma-räkenskaper i sammandrag Nedanstående pro forma-redovisning har upprättats för att illustrera hur den nuvarande Cherryföretagen-koncernen skulle kunna ha sett ut om koncernen hade bildats och kapitalstrukturen etablerats per den första dagen i räkenskapsperioden såvitt avser resultaträkningen pro forma respektive den sista dagen i räkenskapsperioden för balansräkningen pro forma. Pro forma-redovisningen är avsedd att beskriva en hypotetisk situation, och har endast till syfte att informera och belysa fakta, och avser således inte till att beskriva företagets den finansiella ställning eller det resultat som verksamheten skulle ha uppnått om koncernbildningen genomförts vid redovisade tidpunkter; ej heller att visa faktisk finansiell ställning eller verksamhetens resultat för någon framtida tidpunkt eller period. För mer information om pro forma-redovisning se s. 19. Pro forma Pro forma koncernen koncernen Belopp i tkr 2006 Q helår Intäkter från spelverksamheter Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader: Driftskostnader i spelverksamheten Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansnetto Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT Varav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Vinst per aktie (kronor) 0,19 0,17 1 Källa: Lotteriinspektionen. 2 Bedöming baserad på uppgifter om antal beviljade speltillstånd hämtade från Lotteriinspektionen. 3

6 Riskfaktorer Vid en bedömning av Cherryföretagens framtida utveckling är det väsentligt att beakta nedan beskrivna riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för bolagets framtida utveckling. Det är viktigt att påpeka att faktorerna ej är rangordnade och ej gör anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för bolaget eller som bolaget för närvarande betraktar som oväsentliga kan få väsentlig inverkan på Cherryföretagens verksamhet, finansiella ställning eller resultat. En samlad bedömning måste även innefatta övrig information i detta prospekt. Verksamhets- och branschrelaterade risker Politiska beslut Spel är på de flesta nationella marknader strängt reglerade i lag och all spelverksamhet är i princip tillståndspliktig. Politiska beslut har tidigare påverkat Cherryföretagens verksamhet i väsentlig utsträckning och det föreligger därmed risk att så även kan komma att bli fallet framgent. Tillstånd från myndigheter och legala aspekter Cherryföretagen-koncernens verksamhet är tillståndspliktig. Bolagets verksamhet kan komma att påverkas negativt av en ökad regleringsbörda från relevant tillståndsmyndighet eller i händelse av att lagstiftningen på området ändras. Fö r att Cherryföretagen-koncernen skall ha möjlighet att bedriva sin verksamhet måste tillstånd erhållas för restaurangcasinoverksamhet samt spel på utbetalningsautomater. Bolagen inom koncernen är därför beroende av att man erhåller och behåller nödvändiga tillstånd från relevanta tillståndsmyndigheter. Potentiella investerare i Cherryföretagen bör därför vara medvetna om att verksamheten i händelse av att lagstiftningen ändras eller att en domstol eller tillsynsmyndighet gör en negativ tolkning av existerande lagar och regler, skulle kunna påverkas negativt i väsentlig omfattning. Spelberoende Personer som drabbas av spelberoende kan komma att stämma bolag inom Cherryföretagen-koncernen för sitt spelmissbruk. Även om sådana anspråk skulle avvisas, kan de ge upphov till avsevärda legala kostnader och eventuellt även ett minskat förtroende för Cherryföretagenkoncernen som i förlängningen skulle kunna leda till minskade intäkter. Konkurrens Den svenska casinomarknaden är mogen och kännetecknas av en mängd små aktörer. I takt med en eventuell anpassning av svensk spellagstiftning till internationell, bedömer styrelsen att konkurrensen kan komma att öka. Styrelsen anser att Cherryföretagen har en etablerad och solid ställning på den svenska restaurangcasino-marknaden. Den maritima verksamheten verkar främst på den skandinaviska marknaden samt på Medelhavet. Etablerandet av internationella casinon är starkt konkurrensutsatt från en mängd internationella casinoföretag. Ytterligare för Cherryföretagen negativa politiska beslut, eller ökad konkurrens från finansiellt starkare konkurrenter kan medföra betydande negativa effekter för Bolaget. Internetspel är fortfarande en relativt omogen bransch men utvecklingen sker mycket snabbt på detta område. Konkurrensen kan i framtiden komma att öka från webbaserade aktörer. Beroende av nyckelpersoner Cherryföretagens framtida utveckling och lönsamhet beror i stor utsträckning på ett antal nyckelpersoner. En eventuell förlust av nyckelpersoner kan ha negativ inverkan på Cherryföretagens framtida intjäningsförmåga och lönsamhet. Beroende av större kunder Antalet kunder inom Cherryföretagens affärsområden överstiger 200. Ingen enskild kund svarar för mer än 15 procent av koncernens omsättning. Dock kan enskilda enheter inom respektive affärsområde ha en större exponering mot enskilda kunder. Förlust av en större kund kan medföra en negativ påverkan på Cherryföretagens resultat och ställning. Konjunktur Rest aurang-casinobranschen har historiskt sett följt utvecklingen i restaurangbranschen. Även automatspelsverksamheten följer i stort restaurangbranschen. Den maritima verksamheten är beroende av utvecklingen för rederibranschen inom aktuella områden. Enförsämrad konjunktur och ett förändrat konsumtions- och spelbeteende hos bolagets kunder skulle kunna påverka bolagets försäljning och resultat negativt. Kontanthantering Kontanthanteringen i Cherryföretagen-koncernen är omfattande, vilket medför risker för bland annat stöld och rån. Till detta kommer att endast viss del av kontanthanteringen är försäkrad. Riskerna med kontanthantering inom restaurangcasino och vissa övriga delar av koncernen har emellertid minimerats genom att den fysiska hanteringen av kontanter inte längre sköts av Cherryföretagen. I stället ombesörjs denna hantering av kunden (restauranger och 4

7 hotell) självt enligt dennes säkerhetsrutiner. I övriga delar av koncernen transporteras och hanteras emellertid fortfarande kontanter. I syfte att minska riskerna med kontanthanteringen har man engagerat en säkerhetskonsult som har genomfört en stor översyn och lämnat åtgärds förslag. Det händer att det förekommer stölder i vissa av Cherryföretagens spelautomater. Tillverkarna av spelautomater strävar dock hela tiden efter att utforma så säkra lösningar som möjligt med avseende på utformningen av lås m.m. Spelrisk Cherryföretagen-koncernens affärsidé bygger på att generera avkastning över tiden genom ett stort antal spel. Det har förekommit att enskilda storvinster, inom vissa delar av verksamheten, har inverkat betydligt på bolagens resultat sett i ett kort perspektiv. Över tiden påverkar spelrisken emellertid inte resultatet. Immateriella rättigheter och avtal Den av Cherryföretagen använda fruktsymbolen finns registrerad inom EU i form av ett märke i vilket ordet Cherry Casino och fruktsymbolen ingår i guldmetallfärg. Fruktsymbolen i rött och grönt i den form den nu används är endast registrerad i Sverige. Därmed föreligger risk att den nu använda fruktsymbolen ej är skyddad och/eller gör intrång på annans varumärke inom de marknader där Cherryföretagen är verksamt. Cherryföretagen har dock efter riskbedömning beslutat att inte ha någon mer långtgående registreringspolicy. Cherryföretagen har förvärvat äganderätten till registrerade varumärken genom överlåtelseavtal ingångna den 28 april 2006 mellan dels Betsson och Cherryföretagen (nationella varumärken), dels Net Entertainment AB och Cherryföretagen (EU-registrering av varumärket Cherry Casino med fruktsymbol i guldmetallfärg). Båda överlåtelserna har skett vederlagsfritt. Omregistrering hos respektive varumärkesmyndighet har ännu ej skett. Cherryföretagen har den 28 april 2006 träffat avtal med CasinoEuro Ltd (Malta) om licens av Cherryföretagens samtliga registrerade varumärken i Sverige och utomlands för användning i CasinoEuro Ltds casinoverksamhet på Internet. Avtalet löper på tio år med möjlighet till förlängning i fem år. Såsom anförs ovan konkurrerar webbaserade aktörer med Cherryföretagen. Det innebär att CasinoEuro Ltd kan komma att vara en konkurrent till Cherryföretagen på de marknader där Cherryföretagen är verksamt. Det är vidare sannolikt att Cherryföretagen under avtalets löptid i något avseende kommer att bedriva webbaserad verk samhet som kan innebära en direkt konkurrens med CasinoEuro Ltd varvid CherryEuro Ltd:s användning av Cherryföretagens varumärken kan vara negativt för Cherryföretagen. Cherryföretagens styrelse har dock gjort bedömningen att Cherryföretagen ej kommer att utsättas för konkurrens av CasinoEuro Ltd då detta bolag i huvudsak adresserar andra marknader än Cherryföretagen. Kundavtal De flesta av Cherryföretagen-koncernens kundavtal kan sägas upp om den lokal (dvs det fartyg eller den restaurang) i vilken spel- och casinoverksamheten bedrivs överlåts, säljs eller driften av verksamheten tas över av någon annan. Detta är en sedvanlig bestämmelse inom branschen för restaurangcasinoverksamhet men innebär en risk för att koncernens resultat kan försämras på kort sikt om flera kundavtal sägs upp. Även om casinobolagen tecknar långa avtal finns det således ingen garanti att ett avtalsförhållande kommer att bestå under avtalstidens löptid. Förutom Cherry Maritime Gaming AB:s avtal med Superfast Ferries S.A. avseende fartygen Superfast VII och Superfast VIII som upphörde att gälla den 10 april 2006 har inget materiellt kundavtal nyligen sagts upp. Beroende av samarbetspartner Cherryföretagen-koncernen bedriver, genom två företag (joint ventures), tillsammans med en samarbetspartner spelverksamhet på båtar i Medelhavet. Samarbetet regleras genom aktieägaravtal som löper under lång tid framöver. Samarbetspartnern har en mängd kontakter i det aktuella området med bland annat rederier, vilket innebär att samarbetspartnern är en stor tillgång för verksamheten. En del av de speltillstånd som behövs i verksamheten är också knutna till samarbetspartnern personligen. Även om det är samarbetspartnern som har en del av speltillstånden och kundkontakterna är det Cherryföretagen-koncernen som till stor del möjliggjort investeringar i den Medelhavsbaserade verksamheten. Vidare är Cherryföretagen-koncernen inte beroende av samarbetspartnern för de nuvarande kundkontakterna eftersom man själv har upprättat goda relationer med dessa. Vad gäller etablering av nya kontakter är Cherryföretagen-koncernen emellertid beroende av samarbetspartnerns kontaktnät. Finansiella risker Förskotterade spelandelar och kreditrisker Cherryföretagen kan lämna förskotterade spelandelar till företagets kunder, vilket är en naturlig del av Cherryföretagens spelverksamhet inom restaurangcasino. Förskotterade spelandelar är ett konkurrensmedel i branschen och har betydelse för utgången av de affärsmässiga 5

8 förhandlingarna gällande spelplatsavtal. Utgivandet av förskotterade spelandelar innebär en kreditrisk. För att minimera denna risk ställer förskottstagaren säkerhet i form av företags- eller fastighetsinteckningar, personlig borgen och/eller annan pantsättning av egendom. Cherryföretagen bedömer att man för närvarande har vidtagit tillräckliga åtgärder för att i rimlig grad skydda sig mot bedrägerier och kreditrisker. Valutakursförändringar Cherryföretagen-koncernen har delar av sina intäkter och utgifter i andra valutor än svenska kronor. Valutaexponeringar sker bland annat mot euro och danska kronor, vilket innebär risker för kursförluster. Ingen säkring av valuta sker utan valutakursrisken är en normal del i koncernens affärs modell. Risker relaterade till utdelning och upptagande till handel på Aktietorget Aktieägarna i Betsson avser att på extra bolagsstämma den 6 september 2006 besluta om utdelning av aktierna i dotterbolaget Cherryföretagen. Efter genomförd utdelning avses det nya koncernmoderbolaget, Cherryföretagen, den 12 september 2006 att noteras på Aktietorget AB:s lista. Aktien i Cherryföretagen Före den planerade noteringen av Cherryföretagen på Aktietorget AB:s lista har det inte förekommit någon handel i aktien. Noteringen utgör emellertid ingen garanti beträffande likviditeten i aktien. Priset på aktien kommer att påverkas av bland annat. av variationer i Cherryföretagens resultat och finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster, utbud och efterfrågan på aktierna samt den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Detta innebär att det pris som aktien handlas till kommer att variera. Skatterisker Bolaget bedriver sin verksamhet genom dotterbolag i Sverige, Danmark, Cypern och Liberia. Verksamheten, inklusive transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i enlighet med bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de olika berörda länderna samt skattemyndigheternas krav. Det kan dock generellt inte uteslutas att bolagets tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser eller av berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis är felaktig. Vidare kan dessa regler ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom skattemyndighets beslut kan Bolagets tidigare eller nuvarande skattesituation försämras. Bolaget och dess dotterbolag är såvitt bekant för närvarande inte föremål för någon typ av skattemässig granskning. 6

9 Bakgrund och motiv Det nuvarande Betsson AB hette tidigare Cherryföretagen AB. Beslut om namnändring till Betsson AB fattades vid årsstämman i Betsson AB den 15 maj Moderbolaget i nuvarande Cherryföretagen-koncernen hette tidigare Cherry Fritidsattraktioner AB. Vid extra bolagsstämma i Cherry Fritidsattraktioner AB den 17 maj 2006 fattades beslut om namnändring till Cherryföretagen AB. arbetare. Intäkterna under 2005 uppgick pro forma till cirka 235,9 MSEK med ett pro forma rörelse resultat om cirka 2,1 MSEK 1. Styrelserna för Betsson AB respektive Cherry företagen AB bedömer att Cherryföretagen har en väl avvägd finansiell ställning och att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven. Styrelsen för Betsson beslutade 2005 att föreslå för en bolagsstämma i Betsson att Betsson delas upp i tre fristående noterade bolag; Betsson, Cherryföretagen och Net Entertainment. De tre verksamhetsgrenarna har hittills bedrivit självständig verksamhet med begränsade samordningsfördelar. De samarbeten som finns mellan dem sker på marknadsmässiga villkor och är reglerade i avtal. Uppdelningen ska göras för att tydliggöra värdena i respektive verksamhet och därigenom skapa tre tydliga investeringsalternativ. Styrelsen för Betsson bedömer att de tre verksamhetsgrenarna kommer att kunna utvecklas snabbare och starkare på egen hand. En uppdelning ger också bättre genomlysning av de olika verksamheterna och ger aktieägarna möjlighet att välja önskad risknivå och verksamhetsinriktning. Styrelsen för Betsson har med anledning av ovanstående föreslagit att en extra bolagsstämma i Betsson den 6 september 2006 beslutar att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Cherryföretagen till aktieägarna i Betsson. Cherryföretagen bedriver traditionell spelverksamhet med Black Jack och roulette på restauranger, spel på fartyg i internationell trafik, automatspel samt övrig traditionell spelverksamhet. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Sverige och Danmark. Cherryföretagen har cirka 700 med- I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Cherryföretagen, med anledning av föreslagen utdelning av Bolagets aktier till aktieägarna i Betsson AB och efterföljande notering av Bolagets aktier vid Aktietorget. Styrelsen för Betsson och styrelsen för Cherryföretagen är ansvariga för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta prospekt, såvitt Betssons respektive Cherryföretagens styrelser vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 17 augusti 2006 Betsson AB (publ) Styrelsen 2 Stockholm den 17 augusti 2006 Cherryföretagen AB (publ) Styrelsen 3 1 För mer information om pro forma-redovisning se s För information i prospektet ansvariga styrelseledamöter i Betsson AB är John Wattin (ordförande), Kicki Wallje-Lund, Skúli Valberg Olafsson, Patrick Svensk, Anna-Carin Månsson, Anders Holmgren, Per Hamberg. Säte för Betsson AB är Stockholms kommun. 3 För information i prospektet ansvariga styrelseledamöter i Cherryföretagen AB är Pontus Lindwall (ordförande), Per Hamberg och Gunnar Lind. För mer information om dessa se s.44. Säte för Cherryföretagen AB är Stockholms kommun. 7

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009

Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009 GENERELL INFORMATION Med SRAB eller Bolaget avses i detta prospekt SRAB Shipping AB (publ), org. nr. 556473-9224, eller den koncern

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm VIKTIG INFORMATION Sportamore AB (publ) organisationsnummer 556788-8614 har upprättat detta prospekt i samband med en övervägd

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ OMX Stockholm med anledning av apportemission i samband med förvärv VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm INFORMATION TILL INVESTERARNA G5 Entertainment AB (publ) organisationsnummer 556680-8878 har upprättat detta prospekt ( Prospektet ) i samband med en övervägd

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer