Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006"

Transkript

1 Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006

2 Innehållsförteckning Utdelning av dotterbolaget Cherryföretagen AB till aktieägarna i Betsson AB Sammanfattning Riskfaktorer... 4 Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar... 8 VD har ordet Verksamheten Marknadsbeskrivning Pro forma-redovisning Nyckeltal pro forma Kommentarer till pro forma-redovisning och övrigt finansiell information Finansiell information baserad på tidigare offentliggjord segmentsredovisning för affärsområdet restaurangcasino och maritimt spel Revisionsrapport Legala frågor och kompletterande information Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Aktien, aktiekapitalet och ägarförhållanden Bolagsordning och övrig information Skattefrågor i Sverige Adresser Tidpunker för ekonomisk information Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006: 30 september 2006 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2006: 30 november 2006 Detta prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen i Betsson AB (publ) har beslutat föreslå att extra bolagsstämma fattar beslut om att aktieägare i Betsson AB (publ) ska erhålla aktier i Cherryföretagen AB och att styrelsen för Cherryföretagen AB har ansökt om notering av dessa aktier på Aktietorget. Med Cherryföretagen eller Bolaget eller Cherry avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, Cherryföretagen AB (publ) eller den koncern vari Cherryföretagen AB är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern vari Cherryföretagen AB är moderbolag. Med Betsson avses Betsson AB (publ) med dotterbolag om inte annat framgår av sammanhanget. Räkenskaper avser endast Cherryföretagen AB. Den nya Cherryföretagen-koncernen utgörs i stort sett av det tidigare affärsområdet Cherry Casino inom det nuvarande Betsson. Desiffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summerar. Uttalanden om framtidsutsikter i detta prospekt är gjorda av styrelsen för Cherryföretagen och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren bör vara uppmärksam på att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation, däribland information avseende storleken på marknader där Cherryföretagen är verksamt. Informationen har inhämtats från olika källor och Cherryföretagen ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Cherryföretagen anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Såvitt Cherryföretagen kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån information hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Svensk lag ska tillämpas på innehållet i detta prospekt. Tvist rörande innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Handelsbanken Capital Markets har agerat som finansiell rådgivare till Betsson och Cherryföretagen. Aktierna i Cherryföretagen är inte föremål för handel eller ansökan därom i annat land än Sverige. Aktierna i Cherryföretagen har inte registrerats enligt United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.

3 Utdelning av dotterbolaget Cherryföretagen AB till aktieägarna i Betsson AB Styrelsen i Betsson har föreslagit att vid en extra bolagsstämma i Betsson den 6 september 2006 besluta att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Cherryföretagen till aktieägarna i Betsson. Det nuvarande Betsson AB hette tidigare Cherryföretagen AB. Beslut om namnändring till Betsson AB fattades vid årsstämman i Betsson AB den 15 maj Moderbolaget i nuvarande Cherryföretagen-koncernen hette tidigare Cherry Fritidsattraktioner AB. Vid extra bolagsstämma i Cherry Fritidsattraktioner AB den 17 maj 2006 fattades beslut om namnändring till Cherryföretagen AB. Förutsatt att den extra bolagsstämman i Betsson den 6 september 2006 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning, kommer aktieägarna i Betsson att för varje tiotal aktier i Betsson erhålla en aktie i Cherryföretagen av motsvarande serie. Utdelningen föreslås ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Betsson, varvid för varje 10-tal aktier av serie A i Betsson erhålls en aktie av serie A i Cherryföretagen och för varje 10-tal aktier av serie B i Betsson erhålls en aktie av serie B i Cherryföretagen. Avstämningsdag för erhållande av aktier i Cherryföretagen föreslås bli den 11 september Aktierna i Betsson noteras exklusive rätt till utdelning av aktier i Cherryföretagen från och med den 7 september Sista dag för handel med aktier i Betsson inklusive rätt till utdelning av aktier i Cherryföretagen är den 6 september Erhållna överskjutande aktier vilka inte motsvarar en hel aktie i Cherryföretagen kommer automatiskt att sammanläggas till hela aktier i Cherryföretagen vilka säljs av Handelsbanken Capital Markets på Aktietorget. Utbetalning av försäljningslikvid, utan avdrag för courtage, beräknas ske omkring den 28 september 2006 genom VPCs försorg. Cherryföretagen godkändes för notering av Aktietorgets styrelse den 2 juni Handel med aktier av serie B i Cherryföretagen förväntas inledas på Aktietorget omkring den 12 september Utdelningen av samtliga aktier i Cherryföretagen tar i anspråk fritt eget kapital om 42,5 MSEK i moderbolaget Betsson. Per 31 december 2005 uppgick fritt eget kapital till 149,6 MSEK i Betsson. Utdelning av aktierna i Cherryföretagen omfattas av de så kallade Lex Asea-bestämmelserna, vilket i huvudsak innebär att aktierna i Cherryföretagen erhålls som skattefri utdelning. Se vidare avsnittet Skattefrågor i Sverige. 1

4 Sammanfattning Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan ska ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att rösta för vinstutdelning av aktier i Cherryföretagen eller att investera i Cherryföretagenaktien ska grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Verksamhetsbeskrivning Rörelsen inom Cherryföretagen har bedrivit spelverksamhet i cirka 40 år och är sedan många år den ledande privata aktören i Sverige med inriktning på casino- och automatspel. Verk samheterna bedrivs på restauranger i Sverige, ombord på fartyg i trafik inom Nordeuropa och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark. Restaurangcasino Cherryföretagen är landets största restaurangcasinoentreprenör bland cirka 113 konkurrenter och bedriver huvudsakligen bordspel (Black Jack och roulett) på cirka 220 svenska restauranger och hotell. Cherrys goda service, branschkunnande och det personliga bemötandet är de framgångsfaktorer som på sikt skapar ett hållbart och lönsamt koncept. Maritimt Spel Cherry bedriver maritim spelverksamhet på cirka 45 fartyg i internationell trafik. Dessa trafikerar främst Skandinavien och Medelhavet. I synnerhet Medelhavet är ett viktigt tillväxtområde för Cherry. Cherry tillhandahåller spelutrustning och ansvarar för underhåll, daglig drift av samtliga spel ombord på fartygen, och i vissa fall bemanning. Cherry tecknade i slutet av 2003 ett femårsavtal med Danska Shell om att etablera spelmiljöer på bensinstationer i Danmark. I nuläget finns 8 spelmiljöer i Danmark. Bensinstationerna är noggrant utvalda och är belägna på platser med stort kundunderlag. Affärsidé och strategi Cherryföretagens affärsidé är att skapa spelglädje genom spel, lotterier och tävlingar. Genom att kombinera gedigen kunskap med bra och spännande produkter, lättillgänglighet och lokalt engagemang samt inte minst professionell service lägger Cherry grunden för långvariga och givande samarbeten. Cherryföretagens övergripande strategier är följande: Utveckla och marknadsföra traditionella spel i nära samarbete med våra partners Utveckla nya affärsidéer där spel bidrar till en stunds förströelse Fortsatt expansion inom den maritima verksamheten, både i Norden och i övriga Europa, där fokus ligger på Medelhavet Anpassning av organisationen för att snabbt kunna ta tillvara nya affärsmöjligheter både i Sverige och i Europa Cherryföretagens spelverksamhet ska bedrivas under stort ansvar Mål Operativa kvantitativa mål Cherry skall öka omsättningen med 5 procent per år. Cherry skall eftersträva att ingen enskild spelentreprenad bedrivs med lägre marginal än 4 procent där marginalen avser vinst efter direkta kostnader i förhållande till omsättning. Operativa kvalitativa mål Lönsam tillväxt Cherry skall eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. Tillväxten ska även ske inom nya tjänstesegment och på nya geografiska marknader. Kostnadseffektivitet Eftersom Cherry verkar inom en konkurrensutsatt marknad är det viktigt för bolagets konkurrenskraft att driften sker kostnadseffektivt. Detta skall genomsyra bolagets hela verksamhet. Administrations- och stabskostnader skall hållas på en låg nivå. Genom effektivare planering skall personalkostnaderna och övriga driftskostnader sänkas i förhållande till försäljningen. Trivsam arbetsplats För att kunna attrahera och behålla kompetent personal skall Cherry arbeta för att skapa och bibehålla en trivsam arbetsplats. Arbetsmiljön skall präglas av förtroende, öppenhet och delaktighet. Cherry skall arbeta för att säkerställa god fysisk arbetsmiljö och bolaget skall främja friskvård och på andra sätt motverka sjukdom. På detta sätt kan Cherry sänka kostnaderna för personalutbildning och nå högre konkurrenskraft. Finansiella mål Följande övergripande finansiella mål skall vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel: Omsättningstillväxten skall uppgå till minst 5 procent per år. Vinstmarginalen skall överstiga 4 procent. Den genomsnittliga totalavkastningen för aktieägarna skall uppgå till minst 12 procent per år. 2

5 Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst 8 procent efter skatt. Soliditeten skall uppgå till minst 40 procent. Affärsmodell Cherryföretagens affärsmodell syftar till att skapa spelglädje. Det gör Cherry genom ett nära samarbete med restaurangägare, rederier och andra spelplatsägare. Cherry erbjuder sina samarbetspartner spel, spelsystem, personal, utrustning, service, administration samt inte minst kunskap om spelmarknaden. Cherrys samarbetspartners tillför marknadsplatser och kunder. Oavsett spelform ansvarar Cherry oftast för hela spelentreprenaden. Marknad Cherryföretagen har varit verksam inom spelbranschen sedan början på 1960-talet. Politiska beslut och på senare tid även den tekniska utvecklingen i form av nya och elektroniska medier, är exempel på omvärldsfaktorer som i stor utsträckning påverkar och förändrar spelbranschen. Den svenska spelmarknaden är reglerad och i nuläget tilllåts endast privata initiativ inom spel med låga insatser och låga vinster. Sammanlagt omsatte den svenska spelmarknaden 35,6 miljarder kronor 2005, vilket är en minskning med knappt 2,5 procent jämfört med år Om detta betyder att svenskarna har minskat sitt spelande är oklart. En förklaring till det minskande spelandet kan vara att fler överger de statligt styrda alternativen för att istället spela på Internet där många företag erbjuder betydligt bättre återbetalning än vad exempelvis Svenska Spel gör. Restaurangcasinomarknaden i Sverige är mycket fragmenterad och kännetecknas av en mängd små aktörer med små marknadsandelar som dock i många fall har en stark regional/lokal marknadsposition. Cherryföretagen bedömer att bolagets marknadsandel uppgår till cirka 37 procent 2, mätt som antal aktiva spelbord i förhållande till totalt antal speltillstånd för restaurangcasino, vilket innebär att bolaget är den största privata aktören på den svenska marknaden. Marknaden för spel på fartyg är starkt fragmenterad till följd av olika nationella lagstiftningar beroende på bland annat respektive fartygs registreringsort. Konkurrensen om rederikunderna är hård men trots det har Cherry tagit marknadsandelar. En viktig förklaring är att Cherry arbetar utifrån ett servicekoncept som ger kunden bra stöd och uppföljning. Att Cherry är ett börsnoterat bolag ses av kunderna som en kvalitetsstämpel och är en viktig anledning till att Cherry har ett mycket gott rykte. Riskfaktorer Vid en bedömning av Cherryföretagens framtida utveckling är det viktigt att beakta ett antal riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Risker finns i Bolagets verksamhet relaterade till bland annat politiska beslut och tillståndsgivning av myndigheter, spelberoende hos kunder, konkurrens, nyckelpersoner, större kunder, konjunkturens utveckling, kontanthantering, spel, immateriella rättigheter och avtal, kundavtal, samarbetspartners, krediter, valutakursförändringar, samt handeln i aktien. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för bolaget eller som bolaget för närvarande betraktar som oväsentliga kan få väsentlig inverkan på Cherryföretagens verksamhet, finansiella ställning eller resultat. Se vidare avsnittet Riskfaktorer på sidan 4. Finansiella pro forma-räkenskaper i sammandrag Nedanstående pro forma-redovisning har upprättats för att illustrera hur den nuvarande Cherryföretagen-koncernen skulle kunna ha sett ut om koncernen hade bildats och kapitalstrukturen etablerats per den första dagen i räkenskapsperioden såvitt avser resultaträkningen pro forma respektive den sista dagen i räkenskapsperioden för balansräkningen pro forma. Pro forma-redovisningen är avsedd att beskriva en hypotetisk situation, och har endast till syfte att informera och belysa fakta, och avser således inte till att beskriva företagets den finansiella ställning eller det resultat som verksamheten skulle ha uppnått om koncernbildningen genomförts vid redovisade tidpunkter; ej heller att visa faktisk finansiell ställning eller verksamhetens resultat för någon framtida tidpunkt eller period. För mer information om pro forma-redovisning se s. 19. Pro forma Pro forma koncernen koncernen Belopp i tkr 2006 Q helår Intäkter från spelverksamheter Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader: Driftskostnader i spelverksamheten Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansnetto Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT Varav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Vinst per aktie (kronor) 0,19 0,17 1 Källa: Lotteriinspektionen. 2 Bedöming baserad på uppgifter om antal beviljade speltillstånd hämtade från Lotteriinspektionen. 3

6 Riskfaktorer Vid en bedömning av Cherryföretagens framtida utveckling är det väsentligt att beakta nedan beskrivna riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för bolagets framtida utveckling. Det är viktigt att påpeka att faktorerna ej är rangordnade och ej gör anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för bolaget eller som bolaget för närvarande betraktar som oväsentliga kan få väsentlig inverkan på Cherryföretagens verksamhet, finansiella ställning eller resultat. En samlad bedömning måste även innefatta övrig information i detta prospekt. Verksamhets- och branschrelaterade risker Politiska beslut Spel är på de flesta nationella marknader strängt reglerade i lag och all spelverksamhet är i princip tillståndspliktig. Politiska beslut har tidigare påverkat Cherryföretagens verksamhet i väsentlig utsträckning och det föreligger därmed risk att så även kan komma att bli fallet framgent. Tillstånd från myndigheter och legala aspekter Cherryföretagen-koncernens verksamhet är tillståndspliktig. Bolagets verksamhet kan komma att påverkas negativt av en ökad regleringsbörda från relevant tillståndsmyndighet eller i händelse av att lagstiftningen på området ändras. Fö r att Cherryföretagen-koncernen skall ha möjlighet att bedriva sin verksamhet måste tillstånd erhållas för restaurangcasinoverksamhet samt spel på utbetalningsautomater. Bolagen inom koncernen är därför beroende av att man erhåller och behåller nödvändiga tillstånd från relevanta tillståndsmyndigheter. Potentiella investerare i Cherryföretagen bör därför vara medvetna om att verksamheten i händelse av att lagstiftningen ändras eller att en domstol eller tillsynsmyndighet gör en negativ tolkning av existerande lagar och regler, skulle kunna påverkas negativt i väsentlig omfattning. Spelberoende Personer som drabbas av spelberoende kan komma att stämma bolag inom Cherryföretagen-koncernen för sitt spelmissbruk. Även om sådana anspråk skulle avvisas, kan de ge upphov till avsevärda legala kostnader och eventuellt även ett minskat förtroende för Cherryföretagenkoncernen som i förlängningen skulle kunna leda till minskade intäkter. Konkurrens Den svenska casinomarknaden är mogen och kännetecknas av en mängd små aktörer. I takt med en eventuell anpassning av svensk spellagstiftning till internationell, bedömer styrelsen att konkurrensen kan komma att öka. Styrelsen anser att Cherryföretagen har en etablerad och solid ställning på den svenska restaurangcasino-marknaden. Den maritima verksamheten verkar främst på den skandinaviska marknaden samt på Medelhavet. Etablerandet av internationella casinon är starkt konkurrensutsatt från en mängd internationella casinoföretag. Ytterligare för Cherryföretagen negativa politiska beslut, eller ökad konkurrens från finansiellt starkare konkurrenter kan medföra betydande negativa effekter för Bolaget. Internetspel är fortfarande en relativt omogen bransch men utvecklingen sker mycket snabbt på detta område. Konkurrensen kan i framtiden komma att öka från webbaserade aktörer. Beroende av nyckelpersoner Cherryföretagens framtida utveckling och lönsamhet beror i stor utsträckning på ett antal nyckelpersoner. En eventuell förlust av nyckelpersoner kan ha negativ inverkan på Cherryföretagens framtida intjäningsförmåga och lönsamhet. Beroende av större kunder Antalet kunder inom Cherryföretagens affärsområden överstiger 200. Ingen enskild kund svarar för mer än 15 procent av koncernens omsättning. Dock kan enskilda enheter inom respektive affärsområde ha en större exponering mot enskilda kunder. Förlust av en större kund kan medföra en negativ påverkan på Cherryföretagens resultat och ställning. Konjunktur Rest aurang-casinobranschen har historiskt sett följt utvecklingen i restaurangbranschen. Även automatspelsverksamheten följer i stort restaurangbranschen. Den maritima verksamheten är beroende av utvecklingen för rederibranschen inom aktuella områden. Enförsämrad konjunktur och ett förändrat konsumtions- och spelbeteende hos bolagets kunder skulle kunna påverka bolagets försäljning och resultat negativt. Kontanthantering Kontanthanteringen i Cherryföretagen-koncernen är omfattande, vilket medför risker för bland annat stöld och rån. Till detta kommer att endast viss del av kontanthanteringen är försäkrad. Riskerna med kontanthantering inom restaurangcasino och vissa övriga delar av koncernen har emellertid minimerats genom att den fysiska hanteringen av kontanter inte längre sköts av Cherryföretagen. I stället ombesörjs denna hantering av kunden (restauranger och 4

7 hotell) självt enligt dennes säkerhetsrutiner. I övriga delar av koncernen transporteras och hanteras emellertid fortfarande kontanter. I syfte att minska riskerna med kontanthanteringen har man engagerat en säkerhetskonsult som har genomfört en stor översyn och lämnat åtgärds förslag. Det händer att det förekommer stölder i vissa av Cherryföretagens spelautomater. Tillverkarna av spelautomater strävar dock hela tiden efter att utforma så säkra lösningar som möjligt med avseende på utformningen av lås m.m. Spelrisk Cherryföretagen-koncernens affärsidé bygger på att generera avkastning över tiden genom ett stort antal spel. Det har förekommit att enskilda storvinster, inom vissa delar av verksamheten, har inverkat betydligt på bolagens resultat sett i ett kort perspektiv. Över tiden påverkar spelrisken emellertid inte resultatet. Immateriella rättigheter och avtal Den av Cherryföretagen använda fruktsymbolen finns registrerad inom EU i form av ett märke i vilket ordet Cherry Casino och fruktsymbolen ingår i guldmetallfärg. Fruktsymbolen i rött och grönt i den form den nu används är endast registrerad i Sverige. Därmed föreligger risk att den nu använda fruktsymbolen ej är skyddad och/eller gör intrång på annans varumärke inom de marknader där Cherryföretagen är verksamt. Cherryföretagen har dock efter riskbedömning beslutat att inte ha någon mer långtgående registreringspolicy. Cherryföretagen har förvärvat äganderätten till registrerade varumärken genom överlåtelseavtal ingångna den 28 april 2006 mellan dels Betsson och Cherryföretagen (nationella varumärken), dels Net Entertainment AB och Cherryföretagen (EU-registrering av varumärket Cherry Casino med fruktsymbol i guldmetallfärg). Båda överlåtelserna har skett vederlagsfritt. Omregistrering hos respektive varumärkesmyndighet har ännu ej skett. Cherryföretagen har den 28 april 2006 träffat avtal med CasinoEuro Ltd (Malta) om licens av Cherryföretagens samtliga registrerade varumärken i Sverige och utomlands för användning i CasinoEuro Ltds casinoverksamhet på Internet. Avtalet löper på tio år med möjlighet till förlängning i fem år. Såsom anförs ovan konkurrerar webbaserade aktörer med Cherryföretagen. Det innebär att CasinoEuro Ltd kan komma att vara en konkurrent till Cherryföretagen på de marknader där Cherryföretagen är verksamt. Det är vidare sannolikt att Cherryföretagen under avtalets löptid i något avseende kommer att bedriva webbaserad verk samhet som kan innebära en direkt konkurrens med CasinoEuro Ltd varvid CherryEuro Ltd:s användning av Cherryföretagens varumärken kan vara negativt för Cherryföretagen. Cherryföretagens styrelse har dock gjort bedömningen att Cherryföretagen ej kommer att utsättas för konkurrens av CasinoEuro Ltd då detta bolag i huvudsak adresserar andra marknader än Cherryföretagen. Kundavtal De flesta av Cherryföretagen-koncernens kundavtal kan sägas upp om den lokal (dvs det fartyg eller den restaurang) i vilken spel- och casinoverksamheten bedrivs överlåts, säljs eller driften av verksamheten tas över av någon annan. Detta är en sedvanlig bestämmelse inom branschen för restaurangcasinoverksamhet men innebär en risk för att koncernens resultat kan försämras på kort sikt om flera kundavtal sägs upp. Även om casinobolagen tecknar långa avtal finns det således ingen garanti att ett avtalsförhållande kommer att bestå under avtalstidens löptid. Förutom Cherry Maritime Gaming AB:s avtal med Superfast Ferries S.A. avseende fartygen Superfast VII och Superfast VIII som upphörde att gälla den 10 april 2006 har inget materiellt kundavtal nyligen sagts upp. Beroende av samarbetspartner Cherryföretagen-koncernen bedriver, genom två företag (joint ventures), tillsammans med en samarbetspartner spelverksamhet på båtar i Medelhavet. Samarbetet regleras genom aktieägaravtal som löper under lång tid framöver. Samarbetspartnern har en mängd kontakter i det aktuella området med bland annat rederier, vilket innebär att samarbetspartnern är en stor tillgång för verksamheten. En del av de speltillstånd som behövs i verksamheten är också knutna till samarbetspartnern personligen. Även om det är samarbetspartnern som har en del av speltillstånden och kundkontakterna är det Cherryföretagen-koncernen som till stor del möjliggjort investeringar i den Medelhavsbaserade verksamheten. Vidare är Cherryföretagen-koncernen inte beroende av samarbetspartnern för de nuvarande kundkontakterna eftersom man själv har upprättat goda relationer med dessa. Vad gäller etablering av nya kontakter är Cherryföretagen-koncernen emellertid beroende av samarbetspartnerns kontaktnät. Finansiella risker Förskotterade spelandelar och kreditrisker Cherryföretagen kan lämna förskotterade spelandelar till företagets kunder, vilket är en naturlig del av Cherryföretagens spelverksamhet inom restaurangcasino. Förskotterade spelandelar är ett konkurrensmedel i branschen och har betydelse för utgången av de affärsmässiga 5

8 förhandlingarna gällande spelplatsavtal. Utgivandet av förskotterade spelandelar innebär en kreditrisk. För att minimera denna risk ställer förskottstagaren säkerhet i form av företags- eller fastighetsinteckningar, personlig borgen och/eller annan pantsättning av egendom. Cherryföretagen bedömer att man för närvarande har vidtagit tillräckliga åtgärder för att i rimlig grad skydda sig mot bedrägerier och kreditrisker. Valutakursförändringar Cherryföretagen-koncernen har delar av sina intäkter och utgifter i andra valutor än svenska kronor. Valutaexponeringar sker bland annat mot euro och danska kronor, vilket innebär risker för kursförluster. Ingen säkring av valuta sker utan valutakursrisken är en normal del i koncernens affärs modell. Risker relaterade till utdelning och upptagande till handel på Aktietorget Aktieägarna i Betsson avser att på extra bolagsstämma den 6 september 2006 besluta om utdelning av aktierna i dotterbolaget Cherryföretagen. Efter genomförd utdelning avses det nya koncernmoderbolaget, Cherryföretagen, den 12 september 2006 att noteras på Aktietorget AB:s lista. Aktien i Cherryföretagen Före den planerade noteringen av Cherryföretagen på Aktietorget AB:s lista har det inte förekommit någon handel i aktien. Noteringen utgör emellertid ingen garanti beträffande likviditeten i aktien. Priset på aktien kommer att påverkas av bland annat. av variationer i Cherryföretagens resultat och finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster, utbud och efterfrågan på aktierna samt den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Detta innebär att det pris som aktien handlas till kommer att variera. Skatterisker Bolaget bedriver sin verksamhet genom dotterbolag i Sverige, Danmark, Cypern och Liberia. Verksamheten, inklusive transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i enlighet med bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de olika berörda länderna samt skattemyndigheternas krav. Det kan dock generellt inte uteslutas att bolagets tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser eller av berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis är felaktig. Vidare kan dessa regler ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom skattemyndighets beslut kan Bolagets tidigare eller nuvarande skattesituation försämras. Bolaget och dess dotterbolag är såvitt bekant för närvarande inte föremål för någon typ av skattemässig granskning. 6

9 Bakgrund och motiv Det nuvarande Betsson AB hette tidigare Cherryföretagen AB. Beslut om namnändring till Betsson AB fattades vid årsstämman i Betsson AB den 15 maj Moderbolaget i nuvarande Cherryföretagen-koncernen hette tidigare Cherry Fritidsattraktioner AB. Vid extra bolagsstämma i Cherry Fritidsattraktioner AB den 17 maj 2006 fattades beslut om namnändring till Cherryföretagen AB. arbetare. Intäkterna under 2005 uppgick pro forma till cirka 235,9 MSEK med ett pro forma rörelse resultat om cirka 2,1 MSEK 1. Styrelserna för Betsson AB respektive Cherry företagen AB bedömer att Cherryföretagen har en väl avvägd finansiell ställning och att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven. Styrelsen för Betsson beslutade 2005 att föreslå för en bolagsstämma i Betsson att Betsson delas upp i tre fristående noterade bolag; Betsson, Cherryföretagen och Net Entertainment. De tre verksamhetsgrenarna har hittills bedrivit självständig verksamhet med begränsade samordningsfördelar. De samarbeten som finns mellan dem sker på marknadsmässiga villkor och är reglerade i avtal. Uppdelningen ska göras för att tydliggöra värdena i respektive verksamhet och därigenom skapa tre tydliga investeringsalternativ. Styrelsen för Betsson bedömer att de tre verksamhetsgrenarna kommer att kunna utvecklas snabbare och starkare på egen hand. En uppdelning ger också bättre genomlysning av de olika verksamheterna och ger aktieägarna möjlighet att välja önskad risknivå och verksamhetsinriktning. Styrelsen för Betsson har med anledning av ovanstående föreslagit att en extra bolagsstämma i Betsson den 6 september 2006 beslutar att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Cherryföretagen till aktieägarna i Betsson. Cherryföretagen bedriver traditionell spelverksamhet med Black Jack och roulette på restauranger, spel på fartyg i internationell trafik, automatspel samt övrig traditionell spelverksamhet. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Sverige och Danmark. Cherryföretagen har cirka 700 med- I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Cherryföretagen, med anledning av föreslagen utdelning av Bolagets aktier till aktieägarna i Betsson AB och efterföljande notering av Bolagets aktier vid Aktietorget. Styrelsen för Betsson och styrelsen för Cherryföretagen är ansvariga för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta prospekt, såvitt Betssons respektive Cherryföretagens styrelser vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 17 augusti 2006 Betsson AB (publ) Styrelsen 2 Stockholm den 17 augusti 2006 Cherryföretagen AB (publ) Styrelsen 3 1 För mer information om pro forma-redovisning se s För information i prospektet ansvariga styrelseledamöter i Betsson AB är John Wattin (ordförande), Kicki Wallje-Lund, Skúli Valberg Olafsson, Patrick Svensk, Anna-Carin Månsson, Anders Holmgren, Per Hamberg. Säte för Betsson AB är Stockholms kommun. 3 För information i prospektet ansvariga styrelseledamöter i Cherryföretagen AB är Pontus Lindwall (ordförande), Per Hamberg och Gunnar Lind. För mer information om dessa se s.44. Säte för Cherryföretagen AB är Stockholms kommun. 7

10 Villkor och anvisningar Utdelning av aktierna i Cherryföretagen AB (publ) För varje tiotal aktier i Betsson AB (publ) erhålls en aktie i Cherryföretagen AB (publ). Utdelningen föreslås ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Betsson, varvid för varje 10-tal aktier av serie A i Betsson erhålls en aktie av serie A i Cherryföretagen och för varje 10-tal aktier av serie B i Betsson erhålls en aktie av serie B i Cherryföretagen. Avstämningsdag Avstämningsdag för erhållande av aktier i Cherryföretagen föreslås bli den 11 september Aktierna i Betsson noteras exklusive rätt till utdelning av aktier i Cherryföretagen från och med den 7 september Sista dag för handel med aktier i Betsson inklusive rätt till utdelning av aktier i Cherryföretagen är den 6 september Erhållande av aktier De som på föreslagen avstämningsdag den 11 september 2006 är införda i Betsson ABs aktiebok eller den i anslutning till Betsson ABs aktiebok förda särskilda förteckningen såsom berättigade till utdelning, erhåller utan någon vidare åtgärd aktier i Cherryföretagen samt likvid för eventuella delar av aktier, se nedan Andelar av aktier. Aktierna i Cherryföretagen kommer att finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton omkring den 12 september Därefter kommer VPC att sända ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som finns registrerat på VPkontot. Förvaltarregistrerat innehav Aktieägare i Betsson med förvaltarregistrerat innehav erhåller inte någon redovisning från VPC. Redovisning sker istället i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Andelar av aktier Eftersom varje tiotal aktier i Betsson be rättigar till en aktie i Cherryföretagen kommer aktieägare i Betsson vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tio att erhålla överskjutande andelar av en aktie i Cherryföretagen. Sådana andelar kommer automatiskt att sammanläggas till hela aktier i Cherryföretagen vilka säljs av Handelsbanken Capital Markets. Efter försäljningen kommer försäljningslikviden att fördelas proportionellt mellan berörda aktieägare. Utbetalningen av försäljningslikviden sker genom VPCs försorg omkring den 28 september Utbetalningen görs till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. VP-avi utsänds som bekräftelse på utbetalningen. Courtage utgår ej. Notering på Aktietorget Cherryföretagen har ansökt om notering av bolagets B-aktier på Aktietorget. Sådan notering beräknas ske den 12 september Handelspostens storlek har förslagits till en tiondels basbelopp. Aktien avses noteras under beteckningen CHER och ISIN-koden Rätt till utdelning Aktierna i Cherryföretagen medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret

11 VD har ordet Den senaste tiden har vi genomfört en rad viktiga förändringar. Dessa förändringar har resulterat i att Cherryföretagen nu står starkt rustat för att som ett självständigt noterat bolag växa på en marknad under snabb förändring. Spänning, underhållning och social gemenskap. Det är i korthet vad vi på Cherry erbjuder våra kunder genom spelmiljöer på bland annat restauranger och färjor i Sverige och Europa. Det har vi gjort mycket framgångsrikt varje dag i drygt 40 års tid. Och den kunskap som vi förvärvat genom åren är unik och en viktig orsak till att jag ser mycket ljust på Cherrys framtid. Ensak vill jag tidigt slå fast: Jag tycker att det är bra att spelmarknaden är reglerad. Som så mycket annat i vårt samhälle kan även spel leda till problem, och därför är det viktigt att det finns ett tydligt regelverk, precis som vi har i Sverige. Men vad som inte är bra är att i princip enbart hästsporten, staten och folkrörelserna får bedriva spelverksamhet i Sverige. Så behöver det inte vara på en reglerad marknad, vilket Danmark är ett bra exempel på. Vårt starkaste kort kan inget monopol eller någon konkurrent ta ifrån oss: vår oslagbara erfarenhet och kompetens inom spel. Enligt min mening är det bara en tidsfråga innan monopolet faller, och när det väl sker står vi redo för en snabb expansion. Kort om Cherry och viktiga händelser det senaste året Cherry är Sveriges största privata aktör inom restaurangcasino med en marknadsandel på ca 37 procent 1. De första månaderna 2005 utvecklades positivt, men året avslutades med en nedgång i omsättning och lönsamhet eftersom marknaden vek nedåt. Fö r att anpassa oss till de nya förutsättningarna genomförde vi hösten 2005 vintern 2006 ett antal åtgärder som syftar till att öka intäkterna och reducera kostnader: All driftspersonal, utrustning och administration inom restaurangcasinoverksamheten överfördes till ett bolag, vilket ledde till lägre kostnader. Minskad lagerhållning och införskaffande av nya billigare lokaler. Organisationen har effektiviserats vilket tyvärr medfört att ett antal medarbetare har tvingats lämna företaget. Nya affärsmodeller som ska leda till nya intäktskällor är under utveckling. Ett nytt pokerspel, Cherry Hold em, introducerades. Under 2005 gick det bra för vår maritima verksamhet. Både tillväxt och lönsamhet förbättrades och framtiden ser lovande ut. Vi fick nya avtal i Italien och fortsätter vår satsning på färjor som trafikerar Medelhavet. Den positiva utvecklingen är resultatet av den strategi som vi slog in på mot slutet av Strategin har lett till att vi nu flyttat fokus från att främst konkurrera med priset, till att konkurrera med ett totalkoncept. IDanmark erbjuder Cherry spelmiljöer på servicestationer i samarbete med Shell. Under 2005 omförhandlade vi framgångsrikt det centrala avtalet med Shell och anpassade detta till ett system med franchisetagare. Vi stängde även ett antal olönsamma spelmiljöer vilket påverkade resultatet positivt, även om omsättningen sjönk. Vår satsning på att öka maritimt spel på fartyg som angör danska hamnar har resulterat i nya avtal. Nya tjänster och koncept Framöver kommer vi att fokusera ännu mer på att växa inom lönsamma segment. Vi riktar in oss på segment där kunden värdesätter hög service och kvalitet, i kombination med en hög investeringstakt i ny utrustning. Vi kommer att fortsätta utveckla nya tjänster och aktiviteter för att säkerställa vår starka ställning. Högt upp på vår agenda står fortsatt expansion i Europa, främst inom vår maritima verksamhet. Under det första kvartalet 2006 har vi tecknat nya avtal som innebär att vi stärker vår närvaro i Medelhavet, som är en mycket expansiv region. Vår strategi att bedriva spelverksamhet under stort ansvar ligger fast. Och att vara en seriös aktör för slutkunden och våra partners är grundstenar i vår verksamhet. Sammantaget ser framtiden lovande ut för Cherry. Vi har visat att vi snabbt kan anpassa oss efter förändringar på marknaden och kommer inom en snar framtid att presentera nya erbjudanden som leder till nya intäktskällor. Slutligen vill jag tacka våra kompetenta och serviceinriktade medarbetare utan vilka Cherry inte skulle vara vad det är idag ett serviceföretag inom förströelse- och upplevelseindustrin. Stockholm augusti 2006 Gunnar Lind VD 1 Bedöming baserad på uppgifter om antal beviljade speltillstånd hämtade från Lotteriinspektionen. 9

12 Verksamheten Historik Cherryföretagen är sprungen ur ett spelbolag som har bedrivit spelverksamhet sedan sextiotalet bildades AB Restaurang Rouletter av Bill Lindwall och Rolf Lundström. Verksamheten bedrevs då främst i södra och mellersta Sverige etablerades samarbete med AB Roulett Konsult & Spelautomater bildat av Per Hamberg och Lars Kling. Verksamheten kom då att bedrivas i hela landet inregistrerades namnet Cherry och körsbärssymbolen kom en ny lagstiftning vilken möjliggjorde för restauranger med vinrättigheter att tillhandahålla spelautomater med vinst i kronor fattade dock riksdagen beslut om förbud mot spelautomater. Detta medförde att basen för Cherrys verksamhet försvann under loppet av en månad. En omfattande omorganisation av företaget påbörjades därför. Grunden för en ny koncern skapades genom att Cherryföretagen 1984 förvärvade ett antal före detta rörelsedrivande svenska spelbolag och finansierade förvärven med nyemitterade aktier. Under perioden bedrev Cherryföretagen spelautomat- och casinoverksamhet i en rad östeuropeiska länder men under 1992 började utvecklingen i Östeuropa orsaka Cherryföretagen stora förluster. Styrelsen fattade beslut om att renodla verksamheten och att banta eller avveckla verksamheten i Östeuropa. Bolaget skulle hädanefter komma att koncentrera sig på spelverksamheten i Sverige samt ombord på fartyg inom Skandinavien gick Cherryföretagen åter med vinst och 1994 förvärvade Cherryföretagen Casino Invest i Umeå vilket stärkte bolagets ställning i Norrland och Göteborg. Ifebruari 1996 startade verksamheten med så kallade lyckohjul. Riksdagen fattade dock i november beslut om att förbjuda lyckohjul från 1 januari Cherryföretagen introducerade därför en ny generation varuspel för den svenska restaurang- och bingomarknaden noterades Cherryföretagen på SBI-listan och 1998 förvärvades 35 procent i Net Entertainment AB förvärvade Cherryföretagen First Casino samtidigt som den maritima verksamheten startades i Medelhavet. Ett samarbetsavtal undertecknades med AB Svenska Spel avseende värdeautomater. Cherryföretagen investerade överskottslikviditeten i IT-bolag, främst inom Internetsektorn förvärvade Cherryföretagen Kinneviks andel i Net Entertainment. Betalning skedde genom riktad nyemission varmed Kinnevik blev den största ägaren i Cherryföretagen. Moderbolagets B-aktier noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 22 juni blev Pontus Lindwall åter VD för Cherryföretagen. Bolaget genomförde årets enda övertecknade företrädesemission och tog in 20 MSEK från befintliga aktieägare. Samarbetsavtalet med Svenska Spel gällande Jack Vegas upphörde planenligt köpte Cherryföretagen in sig i det engelska sportspelsbolaget Betsson.com. Samma år beslutade EG-domstolen i det så kallade Gambelli-målet att den italienska statens spelmonopol är otillåtet med hänsyn till EUs regelverk. Domstolen slog fast att inskränkningar i etableringsfriheten och i friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen inte får gå utöver vad som krävs för att uppnå syftet med sådana inskränkningar. Domen får konsekvenser även för övriga EU-länders spelmonopol. Cherryföretagen tecknade dessutom för första gången ett testavtal samt ett större permanent avtal med danska Shell för etableringen av spelmiljöer på deras bensinstationer förstärkte Bolaget management genom rekrytering av vice VD/COO Gunnar Lind per 9 augusti med huvudsakligt ansvarsområde att leda och utveckla den icke internetbaserade spelverksamheten inom koncernen, det vill säga det som kommer att utgöra det noterade bolaget Cherryföretagen. Under våren 2005 förvärvades hela Betsson. Inom restaurangcasino förvärvades konkurrenterna Knutsson Casino och Engdahl Casino. Idecember 2005 beslutade det dåvarande Cherryföretagens styrelse att föreslå en renodling av verksamheten och en utdelning av Cherryföretagen respektive Net Entertain ment till aktie ägarna. På den årliga bolagsstämman föreslogs det dåvarande Cherryföretagen byta namn till Betsson. Imars 2006 förvärvade Cherry Casino AB rörelsen i Andersson & Andersson Casino KB. Cherryföretagens verksamhet Cherryföretagen har bedrivit spelverksamhet i cirka 40 år och är sedan många år det ledande privata spelföretaget i Sverige med inriktning på casino- och automatspel. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige, ombord på fartyg i trafik inom Nordeuropa och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark. Restaurangcasino Cherryföretagen är landets största restaurangcasinoentreprenör bland cirka 113 konkurrenter och bedriver huvudsakligen bordspel (Black Jack och roulett) på cirka 220 svenska restauranger och hotell. Genom organisk tillväxt samt strategiska förvärv av några större konkurrenter, har Cherry idag en mycket god geografisk täckning. Från Ystad i söder till Riksgränsen i norr samarbetar Cherry med ca 220 restauratörer och 10

13 hotell. Genom att lägga ut ansvar regionalt har Cherry idag, som enda restaurangcasinobolag, kontor på tre orter; Göteborg, Stockholm och Umeå för att bibehålla närheten till alla samarbetspartners. Inom Cherry arbetar man med ständig kunskapsöverföring och har bland annat ett gemensamt lager, där inköp och logistik samordnas mellan bolagen. Viktiga för företagets framgångar är distriktscheferna och casinocheferna som lokalt sköter rekrytering, drift, bemannning, och utbildning. Dessa är cirka 40 till antalet, vilket visar vilken spridning Cherry idag har i Sverige. Cherrys goda service, branschkunnande och det personliga bemötandet är de framgångsfaktorer som på sikt skapar ett hållbart och lönsamt koncept. Cherry har som mål att alltid erbjuda marknadens bästa personal. Varumärket är starkt och bolaget har god geografisk täckning. Med en fortsatt fokusering på kundvård och försäljning finns det anledning att hoppas på ytterligare framgångar. Cherrys effektiva organisation gör dessutom att företaget kan införliva nya spelställen utan att kostnaderna ökar nämnvärt. Ekonomisk stabilitet Cherrys seriositet samt finansiella styrka är en ekonomisk garanti för leverantörer, samarbetspartners och anställda. Engagemang, Service och Seriositet Genom kontinuerligt engagemang vill Cherry erbjuda en utomordentlig service präglad av seriositet. Distriktscheferna är kundens närmaste kontakt och ansvarar bland annat för utbildning, bemanning och utrustning. Regionkontoren sköter redovisning och utbetalningar samt hjälper kunden med alla typer av frågor. Administrationen och den ekonomiska rapporteringen är centraliserad sedan årsskiftet 2005/2006. Erfarenhet Cherry har funnits i cirka 40 år på spelmarknaden. Tonvikten av verksamheten har varit att utveckla nya spelformer och individuellt anpassade lösningar för Cherrys samarbetspartners. Erfarenheten har utvecklat koncernen till vad den är idag och bestämmer hur den kommer att se ut i morgon. Det här kännetecknar Cherry Restaurangcasino: Personal & utbildning I alla servicebranscher är personalen den viktigaste resursen. Cherry satsar därför extra mycket på utbildning och service management. Med professionella utbildningsledare och utförligt kursmaterial har Cherry utbildat Sveriges främsta croupierer i många år. Personalens kompetens kvalitetssäkras kontinuerligt med olika typer av tester. Genom Cherrys organisation och rikstäckande verksamhet finns stora möjligheter att utvecklas och flytta till annan ort. Storleken är en styrka Cherrys verksamhet i Sverige är rikstäckande, men med regionkontor och distriktschefer nära kunden. Därför finns alltid möjligheter till att på kort varsel starta spel på nya platser. Genom den breda geografiska täckningen minimeras risken med stängda spelbord på grund av sjukskrivningar eller vid personalbrist. Cherry prioriterar alltid bemanning av spelborden och skickar personal från närliggande städer vid behov. Klädsel & närmiljö Personalen är utrustade med en standardklädsel bestående av vit skjorta, svart väst och svart underdel samt slips. Ett närmiljöprogram har utvecklats för att stärka intrycket vid spelborden. Här finns tavlor, skyltar, broschyrer, belysning och annan kringutrustning. Statistiksystem Joker Cherrys administrativa datasystem Joker säker ställer en rationell och effektiv redovisning och statistik. Här kontrolleras och analyseras resultaten för spelplats, personal och enskilda spelbord. Joker varnar vid avvikelser och optimerar bemanning och bordskonstellationer. Säkerhetsrutiner Alla intäkter vid spelborden registreras med kassasystemet CasinoMaster och avstäms manuellt vid slutet av arbetspasset. Parallellt med detta utförs kvalitetskontroller i samarbete med Securitas, världens ledande bevakningsföretag. Kvalitetskontroller genomförs dessutom kontinuerligt med hjälp av interna resurser. Maritimt Spel Cherry bedriver maritim spelverksamhet på cirka 45 fartyg i internationell trafik. Merparten av dessa trafikerar Skandinavien. Verksamheten drivs sedan årsskiftet 1999/2000 i bolagen Cherry Maritime Gaming AB i Stockholm, i Secular Corporation, Cherry Services Ltd och i Cherry A/S. Driftskontor finns i Malmö och i Hirtshals. Cherry har en stor spännvidd bland kunderna, båda vad gäller rutter, fartygstyper och flagg. Detta gör att Cherry har stor erfarenhet av att bedriva spelverksamhet under såväl nationella som internationella regler. Cherry tillhandahåller spelutrustning och ansvarar för underhåll, daglig drift av samtliga spel ombord på fartygen, och i vissa fall bemanning. Nya spel från hela världen 11

14 testas och utvärderas kontinuerligt för att alltid kunna erbjuda våra samarbetspartner de bästa och senaste produkterna. Alla spel utrustas vid behov med multi-coin/ multi-bill, som innebär att både mynt och sedlar med olika värden och olika valutaslag accepteras. Cherry har utvecklat ett eget datoriserat avläsningssystem för spelautomater som avsevärt förbättrat möjligheterna för kontroll och uppföljning. Systemet innebär att spel som inte visar tillfredsställande resultat snabbt kan identifieras och åtgärdas eller bytas. Cherry kan därmed erbjuda rederierna en säker, snabb och omfattande statistik för samtliga spelautomater ombord på fartygen. Cherry tecknade i slutet av 2003 ett avtal med danska Shell om att etablera spelmiljöer på bensinstationer i Danmark. Avtalet ersattes i maj 2006 av ett nytt avtal som löper till utgången av I nuläget finns 8 spelmiljöer i Danmark. Bensinstationerna är noggrant utvalda och är belägna på platser med stort kundunderlag. En spelhall omfattar 8 till 15 spelautomater inom en avgränsad och övervakad del av en bensinstation. Samtliga automater är uppkopplade till den danska statens datorsystem för kontroll samt beräkning av spelskatt. Inträdet på den danska marknaden betyder även att Cherryföretagen bygger upp en organisation som har kunskap och erfarenhet för att kunna expandera samma koncept till andra länder när reglerna ändras. Affärsidé och strategi Cherryföretagens affärsidé är att skapa spelglädje genom spel, lotterier och tävlingar. Genom att kombinera gedigen kunskap med bra och spännande produkter, lättillgänglighet och lokalt engagemang samt inte minst professionell service lägger Cherry grunden för långvariga och givande samarbeten. Cherryföretagens övergripande strategier är följande: Utveckla och marknadsföra traditionella spel i nära samarbete med våra partners Utveckla nya affärsidéer där spel bidrar till en stunds förströelse Fortsatt expansion inom den maritima verksamheten, både i Norden och i övriga Europa, där fokus ligger på Medelhavet Anpassning av organisationen för att snabbt kunna ta tillvara nya affärsmöjligheter både i Sverige och i Europa Cherryföretagens spelverksamhet ska bedrivas under stort ansvar. Affärs- och intäktsmodell Cherryföretagens affärsmodell syftar till att skapa spelglädje. Det gör Cherry genom ett nära samarbete med restaurangägare, rederier och andra spelplatsägare. Cherry erbjuder sina samarbetspartner spel, spelsystem, personal, utrustning, service, administration samt inte minst kunskap om spelmarknaden. Cherrys samarbetspartners tillför marknadsplatser och kunder. Oavsett spelform ansvarar Cherry oftast för hela spelentreprenaden. Cherryföretagens intäktsmodell bygger på en så kallad success fee, baserat på resultatet från casinospelet, det vill säga skillnaden mellan vad varje enskild spelare satsar och vinner. Denna intäktsmodell tillämpas både för restaurangcasino och för den maritima verksamheten. Eftersom Cherryföretagens ersättningsmodell bygger på utfallet av spelen vet Cherry vikten av att alltid leverera väl fungerande och attraktiva tjänster som skapar spelglädje. Detta gagnar både Cherry och dess samarbetspartners. Övergripande mål Operativa kvantitativa mål Cherry skall öka omsättningen med 5 procent per år. Cherry skall eftersträva att ingen enskild spelentreprenad bedrivs med lägre marginal än 4 procent där marginalen avser vinst efter direkta kostnader i förhållande till omsättning. Operativa kvalitativa mål Lönsam tillväxt Cherry skall eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. Tillväxten ska även ske inom nya tjänstesegment och på nya geografiska marknader. Kostnadseffektivitet Eftersom Cherry verkar inom en konkurrensutsatt marknad är det viktigt för bolagets konkurrenskraft att driften sker kostnadseffektivt. Detta skall genomsyra bolagets hela verksamhet. Administrations- och stabskostnader skall hållas på en låg nivå. Genom effektivare planering skall personalkostnaderna och övriga driftskostnader sänkas i förhållande till försäljningen. Trivsam arbetsplats För att kunna attrahera och behålla kompetent personal skall Cherry arbeta för att skapa och bibehålla en trivsam arbetsplats. Arbetsmiljön skall präglas av förtroende, öppenhet och delaktighet. Cherry skall arbeta för att säkerställa god fysisk arbetsmiljö och bolaget skall främja friskvård och på andra sätt motverka sjukdom. På detta sätt kan Cherry sänka kostnaderna för personalutbildning och nå högre konkurrenskraft. Finansiella mål Följande övergripande finansiella mål skall vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel: Omsättningstillväxten skall uppgå till minst 5 procent per år. Vinstmarginalen skall överstiga 4 procent. Den genomsnittliga totalavkastningen för aktieägarna skall uppgå till minst 12 procent per år. 12

15 13

16 Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst 8 procent efter skatt. Soliditeten skall uppgå till minst 40 procent. Utdelningspolicy Styrelsens målsättning är att om utdelningsbara medel finns med hänsyn tagen till Bolagets finansiella ställning och lönsamhet skall procent av vinsten efter skatt delas ut till aktieägarna. Organisation Operativ struktur och anställda Nya Cherryföretagen AB Cherryföretagen AB är moderbolaget med VD och framtida CFO som börjar den 1 september Dessa ansvarar inför styrelsen för den samlade verksamheten. Moderbolaget hyr under 2006 lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Ledningsgruppen består förutom av VD för Cherryföretagen även av VD för Cherry A/S, Cherry Maritime Gaming AB, Cherry Casino AB, Cherry Casino Syd AB och Cherry Casino Norr AB. Framledes ska även CFO ingå. Dessa sammanträder regelbundet och behandlar strategiska frågor, budgetfrågor, resultat och övriga relevanta ledningsgruppsfrågor. ISverige finns ett 40 tal distriktschefer som ansvarar för daglig drift inom deras distrikt. Inom respektive region inom Cherry Casino AB hålls regelbundna möten som behandlar daglig drift. Affärsområde Maritimt spel Cherry Maritime Gaming Cherry Maritime Gaming ansvarar för huvuddelen av Cherrys maritima verksamhet. Driftskontor finns i Malmö varifrån tekniker och servicepersonal utgår. Inom bolaget hålls regelbundna personalmöten där daglig drift stäms av och en plan för den närmaste framtiden upprättas. VD ansvarar även för den operativa kontakten med Secular-bolagen. Secular Corporation och Cherry Services Ltd (55%) Bolagets VD, tillika delägare, arbetar i Aten. VD ansvarar för den dagliga operativa driften men även för mer strategiska frågor och kundbearbetning. Inom Secular Corporation och Cherry Services hålls regelbundna styrelsemöten där strategiska och operativa frågor disku teras. Detta säkrar Cherryföretagens insyn och kontroll, samtidigt som VD söker stöd i operativa frågor från VD för Cherry Maritime Gaming. Affärsområde Restaurangcasino Spelavtal och speltillstånd innehas av Cherry Casino AB, Cherry Casino Syd AB och Cherry Casino Norr AB. Av rationalitetsskäl är driftspersonalen anställd i Cherry Casino AB, som även äger utrustning och sköter administrations- och driftsfrågor åt Cherrys alla restaurangcasinobolag. Cherry Casino AB har tre driftskontor, i Umeå, Solna respektive Göteborg som servar de enskilda spelställena lokalt. På kontoren finns även personalcheferna samt timanställd administrativ personal. Cherry A/S Cherry A/S har ett driftkontor i Hirtshals där även bolagets ekonomifunktion är placerad. Cherry A/S ansvarar för både landbaserat- och maritimt spel i Danmark. Cherry A/S har ett nära samarbete avseende teknisk service med Cherry Maritime Gaming. VDför Cherry A/S ansvarar även för omvärldsbevakning av nya marknader, främst i Europa, som kan vara av intresse för Cherry. Operativ struktur Cherryföretagen AB Maritimt spel: Secular Corp. Cherry Services Ltd Cherry Maritime Gaming AB Driftskontor i Malmö Cherry A/S Danmark Driftskontor i Hirtshals Restaurangcasino: Cherry Casino Cherry Casino Syd Cherry Casino Norr Region- och driftskontor i Umeå, Solna och Göteborg Ett 40-tal distriktschefer runtom i Sverige 14

17 Anställda i Cherryföretagen 2005 Q Totalt antal anställda Omräknat till heltidsanställda bolaget Secular Corporation och i det cypriotiska bolaget Cherry Services Limited i vilka Vasquez Limited 1 äger de resterande 45 procenten. Vid utgången av mars 2006 sysselsatte Cherryföretagen 692 personer, vilket motsvarar 180 heltidstjänster. Koncernen sysselsätter många personer med deltidstjänster, speciellt croupierer. De flesta är unga människor som kombinerar studier med deltidsarbete på kvällar och helger. Legal struktur och omstrukturering av Cherryföretagen Före omstrukturering Cherrykoncernen bestod före omstruktureringen av moderbolaget Betsson som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Betsson ägde före omstruktureringen bland annat de helägda dotterbolagen Cherry Casino Aktiebolag, Cherry Maritime Gaming AB, Cherry A/S, Cherry Casino Norr AB, Cherry Casino Syd AB och Cherryföretagen. Vidare ägde Cherry Maritime Gaming AB 55 procent av aktierna och rösterna i det liberianska Efter omstrukturering Aktieägarna i Betsson avser att på extra bolagsstämma den 6 september 2006 besluta om utdelning av aktierna i dotter bolaget Cherryföretagen. Cherryföretagen kommer att utgöra koncernmoderbolag i den nya Cherrykoncernen. Cherryföretagen kommer att äga dotterbolagen Cherry Casino Aktiebolag, Cherry Maritime Gaming AB, Cherry A/S, Cherry Casino Norr AB och Cherry Casino Syd AB till 100 procent. Vidare kommer Cherry Maritime Gaming, precis som tidigare, att äga Cherry Services Limited och Secular Corporation till 55 procent. Efter genomförd utdelning avses det nya koncernmoderbolaget, Cherryföretagen, att noteras på Aktietorget AB:s lista omkring den 12 september Avöversikten nedan framgår bolagsstrukturen i Cherrykoncernen efter genomförd utdelning. Cherryföretagen legal struktur efter omstrukturering Cherryföretagen AB (publ) Cherry Casino AB Sverige Ägarandel 100% Cherry Casino Norr AB Ägarandel 100% Cherry Casino Syd AB Ägarandel 100% Cherry Maritime Gaming AB Sverige Ägarandel 100% Cherry A/S Danmark Ägarandel 100% Cherry Services Limited Cypern Ägarandel 55% Secular Corporation Liberia Ägarandel 55% 1 Vasquez Limited är ett cypriotiskt bolag som ägs av Joseph G Vasquez Jr. Joseph G Vasquez Jr är Cherryföretagen-koncernens samarbetspartner i de samägda bolagen Secular Corporation och Cherry Services Limited. Cherryföretagen-koncernen har en god relation med Joseph G Vasquez Jr. 15

18 Fakta om moderbolaget Efter omstruktureringen kommer Cherryföretagen att utgöra moderbolag i den avknoppade Cherrykoncernen. Cherryföretagen registrerades av PRV (nuvarande Bolagsverket) den 7 juli 1981 och har organisationsnummer Den nuvarande firman, Cherryföretagen, registrerades den 20 juni Cherryföretagen är ett publikt aktiebolag. Fakta om dotterbolagen Cherry Casino Aktiebolag Cherry Casino Aktiebolag, vars verksamhet består i att bland annat driva spelverksamhet på restauranger och hotell, registrerades av PRV (nuvarande Bolagsverket) den 18 februari Bolagets organisationsnummer är Den första registrerade firman var Cherry Casino i Stockholm Aktiebolag. Den nuvarande firman, Cherry Casino Aktiebolag, registrerades den 2 juni Det registrerade aktiekapitalet uppgår till ,00 kronor, fördelat på aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie. Bolaget som är ett privat aktiebolag är helägt av Cherryföretagen. Cherry Maritime Gaming AB Cherry Maritime Gaming AB, vars verksamhet består i att bland annat driva spelverksamhet ombord på fartyg, registrerades av PRV (nuvarande Bolagsverket) den 11 december Cherry Maritime Gaming AB:s organisationsnummer är Den nuvarande firman, Cherry Maritime Gaming AB, registrerades den 4 maj Det registrerade aktiekapitalet i uppgår till ,00 kronor, fördelat på aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie. Bolaget som är ett privat aktiebolag är helägt av Cherryföretagen. Cherry A/S Cherry A/S, vars verksamhet består i att bland annat driva spelverksamhet på restauranger och hotell, är ett danskt bolag som registrerades av Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen den 26 april Bolagets CVR-nummer är Det registrerade aktiekapitalet uppgår till ,00 danska kronor. Bolaget är helägt av Cherryföretagen. Secular Corporation Secular Corporation är ett liberianskt bolag som registrerades den 1 januari Bolaget, vars verksamhet består i att bland annat driva spelverksamhet ombord på fartyg, drivs som ett joint venture och ägs till 55 procent av Cherryföretagen och till 45 procent av Vasquez Limited. Cherry Services Limited Cherry Services Limited är ett cypriotiskt bolag vars registreringsnummer är CY Q. Bolaget registrerades den 28 september Bolaget, vars verksamhet består i att bland annat driva spelverksamhet ombord på fartyg, drivs som ett joint venture och ägs till 55 procent av Cherryföretagen och 45 procent av Vasquez Limited. Bakgrunden till bildandet av Cherry Services Limited var att den tidigare Cherry-koncernen bedömde att det var bättre att bedriva spelverksamheten i Medelhavet i ett bolag som var etablerat i en mer organiserad jurisdiktion än Liberia. Beslut fattades därför om att tillsammans med Vasquez Limited bilda ett Cypern-baserat bolag och därifrån bedriva spelverksamheten i Medelhavet. Med anledning av detta bildades under 2005 Cherry Services Limited. Samt liga nya avtal avseende spelverksamheten i Medelhavet har därefter ingåtts med Cherry Services Limited. Fö r närvarande bedrivs verksamheterna i Cherry Services Limited och Secular Corporation parallellt. Avsikten är att under 2006 föra över verksamheten i Secular Corporation till Cherry Services Limited. Cherry Casino Norr AB Cherry Casino Norr AB, vars verksamhet består i att bland annat driva spelverksamhet på restauranger och hotell, registrerades av PRV (nuvarande Bolagsverket) den 4 mars Bolagets organisationsnummer är Den första registrerade firman var Casinoinvest i Scandinavia Aktiebolag. Det registrerade aktiekapitalet uppgår till kronor, fördelat på aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie. Bolaget som är ett privat aktiebolag är helägt av Cherryföretagen. Cherry Casino Syd AB Cherry Casino Syd AB, vars verksamhet består i att bland annat driva spelverksamhet på restauranger och hotell, registrerades av PRV (nuvarande Bolagsverket) den 27 maj Bolagets organisationsnummer är Den första registrerade firman var Cherryföretagen Casino Aktiebolag, varefter firman omregistrerades till Cherryföretagen Casino i Sverige Aktiebolag. Den nuvarande firman registrerades den 16 maj Det registrerade aktiekapitalet uppgår till ,00 kronor, fördelat på aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie. Bolaget som är ett privat aktiebolag är helägt av Cherryföretagen. 16

19 Marknadsbeskrivning Rörelsen i dagens Cherryföretagen har varit verksam inom spelbranschen sedan början på 1960-talet. Politiska beslut och på senare tid även den tekniska utvecklingen i form av nya och elektroniska medier, är exempel på omvärldsfaktorer som i stor utsträckning påverkar och förändrar spelbranschen. Den svenska spelmarknaden är reglerad och i nuläget tillåts endast privata initiativ inom spel med låga insatser och låga vinster. Sammanlagt omsatte den svenska spelmarknaden 35,6 miljarder kronor 2005, vilket är en minskning med knappt 2,5 procent jämfört med år Om detta betyder att svenskarna har minskat sitt spelande är oklart. En förklaring till det minskande spelandet kan vara att fler överger de statligt styrda alternativen för att istället spela på Internet där många företag erbjuder betydligt bättre återbetalning än vad exempelvis Svenska Spel gör. Den svenska marknaden för restaurangcasinon omsatte 1,1 miljarder kronor 2003, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år 2. Restaurangcasino Restaurangcasinomarknaden i Sverige är mycket fragmenterad och kännetecknas av en mängd små aktörer med små marknadsandelar som dock i många fall har en stark regional/lokal marknadsposition. Cherryföretagen bedömer att bolagets marknadsandel uppgår till cirka 37 procent, 3 mätt som antal aktiva spelbord i förhållande till totalt antal speltillstånd för restaurangcasino, vilket innebär att bolaget är den största privata aktören på den svenska marknaden. Den svenska restaurangcasinomarknaden utvecklades positivt i början av 2005 men visade under slutet av året en minskande omsättning. Cherryföretagen har anpassat sig till de nya marknadsförutsättningarna och arbetar med att ta fram nya erbjudanden som eventuellt kommer att lanseras under 2006 samtidigt som organisationen anpassats, vilket tyvärr medfört att ett antal medarbetare har tvingats lämna bolaget. Cherry har idag en organisation som gör bolaget mycket väl positionerat att snabbt ta marknadsandelar om det statliga monopolet faller genom att kunna erbjuda spel i nya former. Cherryföretagens kunder består dels av slutanvändaren, det vill säga spelaren, dels restaurangen. Den svenska konjunkturen går bra och hushållens disponibla inkomster ökar vilket är en viktig förutsättning för att människor ska ha råd att spela. Cherry arbetar i nära samarbete med restaurangerna eftersom Cherry är en viktig samarbetspartner inom restaurangens nöjesutbud. Maritimt spel Cherryföretagens maritima verksamhet, i form av automatspels- och casinoverksamhet, bedrivs på cirka 45 färjor i norra Europa samt i Grekland och Italien genom det delägda dotterbolaget Cherry Services Ltd. Spelverksamheten bedrivs i form av spelautomater, roulett samt Black Jack. Marknaden för spel på fartyg är starkt fragmenterad till följd av olika nationella lagstiftningar beroende på bland annat respektive fartygs registreringsort. Konkurrensen om rederikunderna är hård men trots det har Cherry tagit marknadsandelar. En viktig förklaring är att Cherry arbetar utifrån ett servicekoncept som ger kunden bra stöd och uppföljning. Att Cherry har verkat inom ett börsnoterat koncernbolag har setts av kunderna som en kvalitetsstämpel och är en viktig anledning till att Cherry har ett mycket gott rykte. Den primära marknaden för Cherry är den nor diska marknaden och här uppskattar Cherry att man har en marknadsandel, uttryckt i antal fartyg med spelverksamhet, som uppgår till cirka 34 procent 4. Den nordiska marknaden är mogen medan marknaden i Medelhavet växer snabbt och Cherry satsar intensivt på den senare. Spelandet i Grekland och övriga medelhavsländer är mer utbrett än i Skandinavien och tillväxten är god. Marknaden i Medelhavet präglas av snabba förändringar och Cherrys organisation är därför mycket snabbfotad. 1 Källa: Lotteriinspektionen. 2 Källa: Lotteriinspektionen. 3 Bedöming baserad på uppgifter om antal beviljade speltillstånd hämtade från Lotteriinspektionen. 4 Uppgift baserad på antal fartyg som opereras av Cherry Maritime Gaming samt antal fartyg med spel inom regionen 17

20 IDanmark erbjuder Cherry i samarbete med Shells franchisetagare spelmiljöer på ett tiotal servicestationer runt om i landet. Cherrys danska verksamhet har även ett nära samarbete med den maritima spelverksamheten. IDanmark får privata företag driva spelverksamhet i publik miljö om de uppfyller myndigheternas lagar och regler. Bland annat ska spelen vara uppkopplade till myndigheter via ett datanätverk för kontroll och beskattning och spelautomaterna ska stå under ständig uppsyn av spelplatsens personal. En procent av omsättning går dessutom direkt till åtgärder mot spelmissbruk. Framtida möjligheter Spelbranschen är en hårt reglerad marknad. Cherryföre tagen analyserar kontinuerligt olika marknader för att snabbt kunna erbjuda sina tjänster när de juridiska och kommersiella förutsättningarna ändras. Om spelmonopolet i Sverige faller är Cherryföretagens starka marknadsposition och inarbetade varumärke viktiga konkurrens fördelar. Hö gt upp på Cherryföretagens agenda framöver står en fortsatt expansion i Europa, främst inom den maritima verksamheten. Under det första kvartalet 2006 tecknades nya avtal som innebär att närvaron i Medelhavet stärktes. Konkurrenter 1 Den största aktören på den svenska marknaden är statens eget bolag Svenska Spel. Bolaget omsatte 2005 drygt 19 miljarder kronor och genererar därmed stora kassaflöden till staten. Casino Cosmopol är ett dotterbolag till AB Svenska Spel, som 1999 fick regeringens uppdrag att etablera fyra internationella casinon i Sverige. Casino Cosmopol omsatte cirka 875 MSEK under 2004 och bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Svenska Spel konkurrerar inom restaurangcasino även med den s.k. Jack Vegas började Svenska Spel på uppdrag av regeringen att placera ut värdeautomater runt om i Sverige. Det finns cirka automater på över cirka restauranger runt om i Sverige. I Sverige får endast ett begränsat antal automater finnas; totalt automater och maximalt 5 stycken per restaurang. Inom den svenska restaurangcasinomarknaden i övrigt verkar drygt 100 konkurrenter 2, vilka alla dock är betydligt mindre än Cherryföretagen. Den näst största aktören på marknaden är Ecman Casino som omsatte cirka 45 MSEK år Desenaste åren har en ny typ av konkurrens vuxit fram från spel på Internet, vilket ställer nya utmaningar på Cherryföretagens förmåga att anpassa sig till ett förändrat spelbeteende och en konkurrensutsatt marknad. 1 Källa till uppgifter om konkurrenter i detta avsnitt om inget annat anges: 2 Källa Lotteriinspektionen 18

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 november 2008 Highlights Tredje kvartalet; Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september Koncernens omsättning uppgick till 56,8

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Bokslutskommuniké för helåret 2006

Bokslutskommuniké för helåret 2006 Sida 1 (8) Bokslutskommuniké för helåret 2006 1 januari 31 december 2006 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 februari 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ) Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 11 maj 2012 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 28 i Stockholm. Anmälan m.m.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 729 (f å KSEK 738) Periodens resultat uppgick till KSEK -310 (f å KSEK -101) Resultat per aktie: SEK -0,008 (f

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september Highlights Delårsperioden; Koncernens omsättning ökade med 17,2 procent till

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010

Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010 Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fonder Tornado och Risk Reward bland de bästa fonderna hitills i år. Verksamheten har expanderat och

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj 2007. Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag:

Läs mer