5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA"

Transkript

1 5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA För att bevara Barsebäckhamns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse krävs föreskrifter och väl motiverade beskrivningar av husens kulturhistoriska värde. Efter en fotodokumentation och arkivinventering av samtliga hus i Barsebäckshamn föreslås ett antal hus klassificeras som kulturhistoriskt värdefulla för att de representerar de fyra olika stadier i Barsebäckshamns utveckling som presenterades i kapitel 3. För att underlätta inventeringen och bygglovshandläggningen redovisas de efter fastighetsbeteckningarna Barsebäcks fiskläge och Barsebäck. De kulturhistoriskt värdefulla husen rekommenderas att ges följande beteckningar i detaljplan: q= Byggnad med särskilt kulturhistoriskt värde. Byggnaden får ej rivas eller exteriört ändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Om byggnaden skadats eller förvanskats bör återställande till äldre eller ursprungligt utseende övervägas. Skyddet bör kopplas till PBL 3:12 som bland annat stadgar att byggnadens kulturhistoriska eller konstnärligt värdefulla särdrag inte får förvanskas. k= byggnad med kulturhistoriskt värde. Vid om- och tillbyggnad skall särskild hänsyn tas till byggnadens särdrag. Tidigare kunde ersättningskrav resas av fastighetsägare om husen gavs bevarandebestämmelser i detaljplan. Denna möjlighet försvann för äldre detaljplaner upprättade före 1987 genom Plan- och bygglagens tillkomst med bestämmelsen att ersättning kunde ges upp till fem år efter att denna lag trädde i kraft. Barsebäckshamn 18

2 Barsebäcks fiskläge 1:1 Strandmarken Flack gräsbevuxen strandmark med stenig strand Äldre försvarsvallar från Stora nordiska kriget samt bunkrar från beredskapsåren. Fragment av fiskarnas gamla stenbryggor. 1 lusthus. Strandmarken är med sina lämningar av fiskarnas verksamhet och spåren av befästningar synnerligen skyddsvärd. Det är angeläget att marken inte bebyggs och att kvarvarande spår av äldre verksamhet och försvarsanläggningar bevaras. q På kartan är strandmarken inritad 19

3 Barsebäcks fiskläge 1:2 1:3 Skansvägen 21 Ca Fiskarhus byggt efter ½ plan. Sadeltak täckt med enkupigt tegel. Takkupor och veranda tillkom sannolikt vid sekelskiftet men har förändrats genom fönsterbyte. Murat hus med fasad av vit spritputs. Gråstenssockel. Fastigheten 1:3 utgör en obebyggd tomt avgränsad mot Skansvägen av en vitputsad mur täckt med tegel. Äldre fiskarhus som förändrats genom putsning, fönsterbyte m m. Kulturhistoriskt värdefull är husets murade grundstruktur och husets läge som en del av raden av fiskarhus utmed Skansvägen. Vid förändringar bör man slå vakt om husets ursprungliga delar. k 20

4 Barsebäcks fiskläge 1:7 Skansvägen 27 Ca ½-plans fiskarhus med sadeltak täckt med eternit och fasader av rött tegel. Fasaden indelad genom pilasterliknande murpelare. Vita småspröjsade 2-luftsfönster och vit dörr och putsad sockel. Ett av Barsebäckshamns mest välbevarade fiskarhus med stora miljökvalitéer. Huset bör i sin helhet skyddas i sitt befintliga skick och förändringar av särskilt fasaden och taket mot vägen undvikas. q 21

5 Barsebäcks fiskläge 1:8 Skansvägen 25 Ca 1840 Beskrivning Huset är ett av Barsebäckshamns äldre. 1 ½-planhus med sadeltak täckt med eternit med två sentida takfönster. Gavelspetsen mot grannfastigheten täckt med eternit. Gula tegelfasader med ägarinitialerna i järnsmide inmurat i norra gaveln. Bruna tvåluftsfönster med spröjs. Uthusbyggnad i vinkel i gul puts med eternitklätt tak och panelklädda rödmålade gavelspetsar. Ett hus med stort kulturhistoriskt värde som hänför sig till byggnadens ålder och betydelsefulla läge i bymiljön. Husets alla äldre delar bör bevaras i befintligt skick och förändringar av fasader och tak bör undvikas. Taket bör om möjligt återställas. q 22

6 Barsebäcks fiskläge 1:10 Skepparevägen Äldre fiskarhus 1 ½-plan med sadeltak täckt med tvåkupiga betongpannor. Frontespisen över entrén har troligen tillkommit senare. Fasader av ljusgult tegel från Ven samt sockel av vitmålad gråsten. Till fastigheten hör ett separat uthus med likartat utförande som bostadshuset. Välbevarat fiskarhus av det slag som är typisk för fiskarhusen från talet. Huset är ett av de få vid Skepparevägen som inte tillbyggts eller förändrats till sin karaktär varför huset har ett sådant kulturhistoriskt värde att det inte bör förändras vad beträffar fasad- och takmaterial. Takpannorna är visserligen inte ursprungliga men har idag ett kulturhistoriskt värde. q 23

7 Barsebäcks fiskläge 1:11 Arkitekt/byggmästare Skepparvägen 21 Ca Fiskarhus i 1 ½-plan med modern tillbyggnad i vinkel. Sadeltak täckt med eternit. Två takkupor på äldre del och på yngre del takfönster. Fasader av vitputsat tegel. Gavelspetsar klädda med blåmålad panel. Ytterliggare ett fiskarhus från fiskelägets utbyggnad på Skepparevägen efter talet. Huset var ursprungligen med största sannolikhet av putsat gult tegel. Takkuporna är relativt tidiga. Huset har ett kulturhistorisk värde som en del av raden av fiskarhus på Skepparegatan. Tillbyggnaden har hämtat drag från det äldre huset som bör bevaras i sitt befintliga utseende. k 24

8 Barsebäcks fiskläge 1:12 Prästabrunnsvägen 5 Ca 1880 Ursprungligen fiskarhus i 1 ½-plan med sadeltak täckt med eternit. Lång låg takkupa. Fasader av gult tegel och gråputsad sockel. Senare tillkomna fönster. Ett i raden av fiskarhus på Skansvägen med ett för tiden och platsen karaktäristiskt utseende. Den stora takkupan förändrar husets utseende och är ur kulturhistorisk synvinkel mindre lyckad. Huset ursprungliga volym och oputsade tegelmurar bör bevaras. Viktigast är husets sida mot Skansvägen. k 25

9 Barsebäcks fiskläge 1:13 Kroggränd 3 Okänt, möjligen sent 1700-tal, fasadutförande i huvudsak från 1880-talet. Två längor uppförda i vinkel i 1½ plan under eternittäckt sadeltak. Stomme av korsvirke med kline, fasader av lokalt tillverkat gult tegel och vitslammad sockel. Vitmålade snickerier av äldre typ. Den norra längan är om- och tillbyggd med brunlaserad lockpanel samt nyare dörr. Längs gatufasaden finns en välbevarad stenor. I fastigheten drev Basebäckshamnsfamiljen de la Motte ursprungligen fiskelägets gästgiveri. Byggnaden var länge en av lägets mest betydande och är i stora drag väl bevarad. Den har genom sin historia, sitt välbevarade utseende och genom sitt miljömässigt viktiga läge i bymiljön ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Huset bör inte förändras till sin volym, sina fasader, snickerier eller tak. Inga tillbyggnader bör tillåtas. Särkilt angeläget är att de samlade takytorna får vara orörda. Stenoren utgör en viktig del av miljön och bör inte förändras. q 26

10 Barsebäcks fiskläge 1:15 - Prästabrunnsgränd 4 troligen 1859 Uthus troligen av äldre datum hitflyttat från tidigare läge tvärs över gränden. 1 ½-plan med sadeltak täckt med röd eternit. Fasader av gult tegel och gråputsad gråstenssockel. Snickerier utbytta i sen tid mot moderna brunlaserade. Uthus Med sadeltak täckt med plåt och fasader av korsvirke med svartmålad timra och snickerier samt gulputsade fack Fastigheten har ett kulturhistoriskt värde då bostadshuset tillsammans med det äldre ekonomihuset ger en bild av hur fiskaremiljön tidigare kan ha tett sig. Ursprungligen fanns en lanthandel i bostadshuset. Det kulturhistoriska värdet är kopplat till husens fasadmaterial med gult tegel, Barsebäckshamns nu enda korsvirkeshus med synlig timra samt till takens form q 27

11 Barsebäcks fiskläge 1:16 Kroggränd 1 Ca 1890 Arkitekt byggmästare: Fiskarhus i ½-plan med uthus i vinkel. Sadeltak täckt med röd eternit samt mindre takkupa.. Fasader av gult tegel och putsad sockel. Välbevarat fiskarhus byggt i sänkan mellan den s k över- och nederradan. Fasaden, taket och ursprungliga fönster bör bevaras oförändrade. k 28

12 Barsebäcks fiskläge 1:17 Skepparevägen 7 Troligen 1886 Troligen fiskaren Lars Nilsson 1 ½-plan med sadeltak täckt med röd eternit. Frontespis. Utbyggd entrédel i södra gaveln. Fasader av gult tegel med eternitklädda gavelspetsar. Putsad sockel. Huset skiljer sig genom sin storlek och frontespis från flertalet fiskarhus i Barsebäckshamn från tiden. Byggnadens fasader och takmaterial bör bevaras och dess utseende mot Skepparevägen ej förändras. k 29

13 Barsebäcks fiskläge 1:18 Skepparevägen 5 Ca ½-planhus i med 2 inredda uthus i vinkel. Sadeltak täckta med eternit. Vitputsade fasader. Stor takkupa mot gatan och skorsten i norra gaveln på huvudbyggnaden. Huset har genom kraftiga och okänsliga ombyggnader berövats sin ursprungliga karaktär. Uthuset närmast Ållavägen bör till sin äldre del bevaras som ett fint exempel på ett äldre anspråkslösare hus i Barsebäckshamn. Norra uthuset k 30

14 Barsebäcks fiskläge 1:20 Fermvägen/Skepparevägen 13 Ca 1880 för fiskare i 1 ½ plan med senare tillkommen ekonomibyggnad i vinkel. Huvudbyggnaden uppförd i vitputsad tegel under sadeltak täckt med eternit. Gavelspetsarna täckta med rödmålad locklistpanel. Uthuset som byggts till i omgångar är av rödmålat trä/gult tegel och har ett sadeltak täckt med röd korrugerad plåt samt kompletterats med förråd i Lecablock. Det ursprungliga fiskarhuset har ett kompletterande värde för den sammanhängande bebyggelsen utmed Skepparegatans östra sida. Det kulturhistoriska värdet är kopplat till den ursprungliga strukturen. Förändringar bör anpassas i skala, form och material till huvudbyggnaden alternativt underordna sig denna. k 31

15 Barsebäcks fiskläge 1:22 Skansvägen 11 Ca hus i vinkel 1 ½-plan med sadeltak klätt med eternit och vitputsade fasader över svartmålad sockel. Gavelspetsar panelklädda. I fastighetens norra del finns ett senare tillkommet uthus av trä Bevarandemotiv Det ursprungliga bostadshuset med gavel mot havet är ett av de äldsta fiskarhusen i Barsebäckshamn. Dess volym, fasader, tak och äldre detaljer bör bevaras intakta p g a att de tillsammans med husen i fastigheten Barsebäcks Fiskläge 1:15 ger en bild av den förindustriella fiskelägets bebyggelse. Huset i vinkel mot det äldre ersatte en tidigare loge på platsen. q 32

16 Barsebäcks fiskläge 1:23 Skepparevägen 24 Ca ½-plan med sadeltak täckt med enkupigt tegel. Fasader av vitmålad puts samt svartmålad sockel. Mindre takfönster. Modernt garage av trä. Ursprungligen fiskarhus.. Huset är ombyggt men dess äldre struktur har ett kompletterande kulturhistoriskt värde som en del av Skepparevägens fiskarbebyggelse från talen. Tillbyggnader mot Skepparevägen och ingrepp i murverk bör undvikas. k 33

17 Barsebäcks fiskläge 1:26 Skansvägen 9 Ca 1860 Ursprungligen fiskarhus. 1 ½-plan tillbyggt med modernt hus i vinkel. Det äldre huset har sadeltak täckt med eternit och två mindre nyare takkupor. Fasaderna har gul spritputs och snickerier målade i engelskt rött. Det nyare huset har fasader av brunlaserad panel. Det ursprungliga fiskarhuset har trots förändring bevarat mycket av sin ursprungliga struktur och volym intakt. Denna bör därför inte förändras, om- eller tillbyggas ytterliggare. k 34

18 Barsebäcks fiskläge 1:27 Skepparevägen 14 Ca 1900 Fiskarhus i 1 ½-plan med sadeltak täckt med tegel. Fasader av gråvitt kalttegel från Lomma med inslag av rött tegel. Entrébyggnad i södra gaveln. Uthus av trä målat i vitt med blå detaljer. Välbevarat hus med ursprunglig volym, fasader och snickerier. Också uthuset är troligen från byggnadstiden. Båda husen bör bevaras i sin helhet. Deras kulturhistoriska värde hänför sig till att de båda har förändrats föga sedan byggnadstiden och således fortfarande ger en bild av Skepparevägens ursprungliga bebyggelse. Intrycket förändras dock av den sentida blå färgsättningen på snickerierna. Tillbyggnader på framsidan eller som förändrar husens utseende från vägen samt takkupor mot denna bör undvikas k 35

19 Barsebäcks fiskläge 1:29 Claryhill Skansvägen 15 Troligen 1910-talet Tidstypisk villa från 1910-talet i 1 ½-plan med veranda och frontespis. Sadeltak täckt med eternit. Lövsågeri i gavlar. Delvis utbytta fönster. Vitputsad tegelfasad med blå fönsteromfattningar. Fönstren har bytts i modern tid med undantag från verandan. Trädgården omgiven av mur och grind från byggnadstiden. Till huset hör ett 6-kantigt lusthus med flackt tälttak täckt med papp byggt på 1930-talet. Lusthuset ligger på strandmarken framför huset. Bakom huvudbyggnaden finns ett uthus. Väl bevarad sommarvilla av en typ representativ för kustsamhällena men ovanlig i Barsebäckshamn. Rum i huset uthyrdes och under en tid bedrevs bageriverksamhet i fastigheten med servering i och på en nu försvunnen terrass kring det bevarade lusthuset. Huset, staketet och lusthuset bör bevaras i sin helhet och alla ingrepp i stomme, fasad och tak undvikas liksom ändring av kvarvarande ursprungliga fönster. q 36

20 Barsebäcks fiskläge 1:32 Skepparevägen 20 Ca 1910 Skepparhus i 1 ½-plan med sadeltak täckt med grönmålad falsad plåt. Fasader av rött och vitt mönstermurat tegel samt gråputsad sockel. Fönster i teak från 1960-talet, ytterdörr nygjord 1999 efter äldre foto som förlaga. Ett av de mest välbevarade husen i Barsebäckshamn från tidigt 1900-tal med väl bevarade detaljer. Stilen är representativ för den anspråkslösare bebyggelsen i trakten vid denna tid men flertalet av liknande hus har förändrats sedan byggnadstiden. Huset bör därför skyddas i sin helhet och alla tillbyggnader eller yttre förändringar undvikas. q 37

21 Barsebäcks fiskläge 1.35 Skepparevägen 32 Ca 1910 Hus i 1 ½-plan med sadeltak täckt med eternit. Fasader i rött tegel samt vitgrå sockel. Ursprungligen fiskarhus. Har som ett av få välbevarade exempel på fiskarhus uppförda efter sekelskiftet utmed Skepparegatans västra sida ett stort kulturhistoriskt värde. Fasader, snickerier och troligen även takets eternit är från byggnadstiden. Huset bör därför bevaras i sin helhet och förändringar och tillbyggnader undvikas k 38

22 Barsebäcks fiskläge 1:36 Skansvägen 31 Ca ½-planhus med ekonomibyggnad i vinkel. Sadeltak täckt medeternit. Fasader av gult tegel samt eternitklädda gavelspetsar. Senare tillkommen vitputsad frontespis. Fönsterpartierna ombyggda samt treluftsfönster insatta troligen på 1950-talet. Uthuset är troligen från samma tid eller äldre. Trots stora och för husets kulturhistoriska värde negativa förändringar har huvudbyggnadens och uthusets ursprungliga stomme och takform ett kulturhistoriskt värde som ett av de äldre fiskarhusen på Skansvägen i ett för helhetsmiljön viktigt läge.. Husets stomme bör därför bevaras och inga tillbyggnader ske mot vägen. Det vore möjligt, och uppmuntransvärt, att återställa fasaden mot vägen. k 39

23 Barsebäcks fiskläge 1:37 Skansvägen ½-plan bostadshus med sadeltak täckt med rött tegel. Stor takkupa. Vitputsade fasader samt grå putsad sockel. Balkong. Uthus på husets baksida i tegel enligt uppgift byggt av material från gamla missionshuset. Fiskaren och sjömannen Ivar Hanssons hus ersatte två gathus och bryter raden av äldre fiskarhus utmed Skansvägen. Huset är istället en god representant för bostadshus av egnahemstyp. Huset bör bevaras till stomme och fasader och eventuella tillbyggnader underordna sig det befintliga huset i skala och form. k 40

24 Barsebäcks fiskläge 1:38 Byggnadsår. Skansvägen 39 Tidigt 1800-tal eller äldre samt inrett uthus Länga av gatuhustyp med sadeltak täckt med halm. Vitputsade fasader och panelklädd gavelspets. Huset sammanbyggt med Barsebäcks Fiskläge 1:39. Äldre treluftsfönster med utanpåliggande tilläggsfönster. Dörren flyttat till norra gaveln. Uthuset är klätt med olika tegel och har ett spetsigt sadeltak täckt med eternit. Den sydligaste raden av fiskarhus i Barsebäckshamn är ger mer än andra hus bilden av det gamla fiskeläget. Genom sin ålder, sin bevarade äldre volym och taktäckning har husen därför ett stort kulturhistoriskt värde och bör bevaras för framtiden utan ändringar och tillägg. Särskilt viktigt är att inga takkupor eller liknande förändringar görs mot Skansvägen q 41

25 Barsebäcks fiskläge 1:39 Barsebäcks fiskläge ligger inklämt mellan Barsebäcks fiskläge 1:38 och 1:95 som syns närmast i bild. Skansvägen 41 Tidigt 1800-tal eller äldre samt inrett uthus Länga av gatuhustyp med sadeltak täckt med halm. Två takfönster utformade som homejer samt oputsad skorsten. Vitputsad fasad. Sekundära bruna tvåluftsfönster med spröjs och tre rutor i varje båge. Huset sammanbyggt med Barsebäcks Fiskläge 1:38 samt 1:95. Äldre tvåluftsfönster. Den sydligaste raden av fiskarhus i Barsebäckshamn är ger mer än andra hus bilden av det gamla fiskeläget. Genom sin ålder, sin bevarade äldre volym och taktäckning har husen därför ett stort kulturhistoriskt värde och bör bevaras för framtiden utan ändringar och tillägg. q 42

26 Barsebäcks fiskläge 1:40 Skepparevägen 28 Ca ½-plans länga byggd som fiskarhus. Sadeltak täckt med sinuskorrugerad eternit. Två takkupor mot gatan. Fasader av rött tegel och svartmålad sockel. Snickerierna avfärgade i blått. Huset var ursprungligen både mindre och lägre men har murats till med samma slags tegel redan under 1800-talet. Huset ombyggdes genomgripande men har ett kompletterande kulturhistoriskt värde för Skepparegatans miljö. Förändringar bör i form och skala anpassas till det befintliga huset. k 43

27 Barsebäcks fiskläge 1:47 Skepparevägen Peter Fagerberg Bostad 1 ½-planhus med låg med lägre utbyggnad i vinkel. Tak av grönlackerad korrugerad plåt. Frontespis och takkupor. Ljusgul puts med vita detaljer. Äldre hus byggt av och för skutskepparen Peter Fagerberg och ombyggt till befintligt utseende under 1940-talet. Huset är ett av få hus i Barsebäckshamn som är av en typ vanlig i kustsamhällena från sekelskiftet och mellankrigstiden. Huset har ett kulturshistoriskt värde kopplat till dess grundform och förändringar bör ta hänsyn till husets befintliga karaktär. k 44

28 Barsebäcks fiskläge 1.48 Skepparevägen 9 Ca ½-planhus i vinkel. Sadeltak täckt med eternit. Vitputsad fasad respektive gult tegel i bakre länga in mot tomten. Gavelspetsar täckta med stående rödmålad panel. Fönster utbytta och fasaden ändrad. Trots förändringar bevarar fastigheten sin grundstruktur från byggnadstiden. Dess grundstomme är kulturhistoriskt värdefull liksom det samlade takfallet. Vidare har huset ett miljömässigt värde som exempel på fiskarhusmiljön på Skepparevägens östra sida. Förändringar bör därför inte göras mot vägen och eventuella till- eller ombyggnader anpassas till husets skala och formspråk. k 45

29 Barsebäcks fiskläge 1:52 Skansvägen 45 Ca ½-planhus med sadeltak täckt med skiffer. Takkupa, skorstenar och vindskivor klädda med kopparplåt. Fasader av tegel över putsad sockel. Gavelspetsar liksom uthus i vinkel klädda med svart ståendepanel. Äldre fiskarhus med väl bevarad fasad och mycket stort värde som det sydligaste i raden av fiskarhus som fortfarande ger denna del av Barsebäckshamn prägel av fiskeläge. Huset har genomgått en påkostad renovering troligen under 1950-talet då skiffertaket och takkupan tillkom. Huset har trots det bevarat sin grundkaraktär och bör inte förändras eller ombyggas mot vägen. Hänsyn vid förändring måste också tas till husets känsliga läge i övrigt. q 46

30 Barsebäcks fiskläge 1:56 Byggmästare och byggherre: Skepparevägen 35 Ca 1920 Elis Nilsson Mindre fiskarhus 1 ½-plan. Sadeltak täckt med röd eternit. Fasader av gult tegel med inslag av rött tegel. Mindre uthus från byggandstiden Ett av de sista välbevarade exempel på fiskarhus av den typ som var så vanlig i Barsebäckshamn. Huset som utvändigt var mycket väl bevarat från byggnadstiden står f n under ombyggnad. Tillkommer gör bl a tre mindre takkupor och en utbyggnad mot vägen. Husets grundstomme är fortfarande kulturhistoriskt värdefull och bör inte rivas eller ändras Föreslagen planbestämmelse k 47

31 Barsebäcks fiskläge 1:57 Hamnen Utsikt mot väster över hamnen. Hamnbassängen i innerhamnen Norra yttre piren mot väster samt södra piren sett mot öster Hamnen, som anlades , har givit namn åt samhället. Stormar har flera gånger ödelagt hamnen och man kan beskriva den nuvarande hamnen som ett resultat av omfattande reparations- och nybyggnadsarbeten under 1920-talet. Sedan dess har reparations- och moderniseringsarbeten påverkat anläggningens utseende. I ett fiskeläge är naturligtvis hamnen själva hjärtat och Barsebäcks hamn har sin kulturhistoriska betydelse som en typisk fiskehamn av det slag som anlagts i kustsamhällena under talets sista decennier. Av betydelse för helhetsmiljön är också hamnbebyggelsen som består av främst klubbhuset, båthus och magasin av varierande ålder. Till hamnen räknas även stavlebacken med barkehuset. Här torkades näten och i barke-huset kokades näten i bark för bättre hållbarhet. Ur kulturhistorisk synvinkel är det viktigt att man slår vakt om hamnkaraktären och inte tillåter ny bebyggelse, främmande för denna. En hamn är en föränderlig miljö men flera av husen är så kulturhistoriskt värdefulla att de inte kan rivas eller byggas om utan negativ miljöpåverkan. 48

32 Jollehuset 1939/40 VoV f.d snickeri nu förråd för optimistjollar I hamnens norra del invid yttre pirens landfäste Hus i en våning under flackt sadeltak med svart papp. Stående panel målad i falurött med vita knutar och fönstersnickerier. Uppfördes och användes under varvstiden som snickeri. Norra delen av byggnaden fungerade som maskinhus för den slip som vid den tiden fanns i hamnen. Den här typen av hus är mycket representativ för mindre hamnmiljöer. Flera tidigare hus i hamnen har haft liknande utseende såsom varvet och tullokaler. Huset är en bra utgångspunkt för utformningen av byggnader i hamnen och flera senare förrådshus har givits samma färgsättning och fasadmaterial. 49

33 Magasinet Ca Upplag/förråd Vid Pinhättevägens ände vid hamnens södra del Större magasin med tak i segmentsbågeform. Stålkonstruktion med väggar och tak täckta med korrugerad plåt. Fönster av järn. Placeringen av magasinet begränsar sjöutsikten från Pinhättevägen. Vid södra delen har en träbarrack uppförts. Magasinet uppfördes ursprungligen som förråd och upplag till den intilliggande f.d. smedjan. Smedjan användes under hamnbygget och blev därefter statlig hamnsmedja. Senare användes smedjan för servicearbeten på pråmar och mudderverk. Det är kulturhistoriskt angeläget att bevara hamnbebyggelse som speglar äldre tiders verksamhet. 50

34 Klubbhuset 1925 Troligen Otto Persson Klubbhus för Segelsällskapet Pinhättan På hamnens mellanpir Lager konverterat till klubblokal. Byggnadskropp i 2 vån under flackt sadeltak samt ur detta uppskjutande mindre tredje våning. Stora glasade partier mot gulmålat trä. Taket täckt med eternit. Utvändiga trappor. Handlaren Oskar Hansson i Löddeköpinge uppförde huset som lager ombyggdes det till sitt nuvarande utseende. Klubbhuset bör bevaras som ett karaktäristiskt inslag i hamnmiljön. Husets grundform är den ursprungliga medan fönstren tillkommit senare. Föreslagen planbestämmelse för hamnen: q k Hamn med stenpirar och bryggor samt fyr. Stavlebacken med barkehuset. Äldre bebyggelse relaterad till fiske- och båtliv: f.d. smedjan, jollehuset, magasinet och klubbhuset. 51

35 Barsebäcks fiskläge 1:59 Skansvägen Tidigt 1800-tal möjligen med äldre delar från 1700-talet. Huset utgör en sammanhängande länga ursprungligen bestående av två hus varvid dörren i norra delen ersatts med ett fönster. Sadeltak täckt med eternit och fasader av gult tegel samt svartmålad sockel. Huset har troligen höjts varvid övre delen har putsats. Ett av Barsebäckshamns äldsta fiskarhus med väl bevarat utseende och med stor betydelse för södra Skansvägens karaktär som äldre fiskeläge. Inga takkupor bör tillåtas mot vägen eller yttre förändringar göras vad beträffar fasader, fönster eller takmaterial. q för det äldre huset mot Skansvägen. På baksidan har huset nyligen tillbyggts med en länga i vinkel. Denna har erhållit proportioner och detaljer med utgångspunkt från det äldre huset men skiljer sig samtidigt från detta genom sin vita puts. Med sitt tillbakadragna läge och välanpassade utformning utgör tillbyggnaden ett bra exempel på anpassning i en mycket känslig miljö. 52

36 Barsebäcks fiskläge 1:60 Missionshuset Skepparevägen Bostad 1 ½-plans typiskt föreningslokalshus med mansardtak täckt med svart papp. På taket finns liten takryttare krönt av ett kors. Fasader av rött tegel. Runda fönster samt liten rakt avslutad frontespis över dörren. På fastigheten finns också ett nyare garage. Barsebäckshamns missionshus har innehållit en större och en mindre kyrksal samt vaktmästarbostad på ovanvåningen. Husets kulturhistoriska värde är kopplat till rollen som missionshus. Missionsföreningarna spelade ofta en stor roll i samhällen som Barsebäckshamn. Idag hotas den här typen av bebyggelse ofta av att de förlorat sin ursprungliga funktion. Det är därför önskvärt att huset får behålla sin exteriör och kvarvarande interiör intakt och berätta för framtiden om sin historia. q 53

37 Barsebäcks fiskläge 1:61 Skansvägen 35 troligen 1800-talets mitt 1 ½-planhus ingående i raden av fiskarhus längs med Skansvägens södra del. Sadeltak utbyggt på baksidan täckt med enkupigt tegel. Bred sentida takkupa på framsidan. Fasader av gult tegel Treluftsfönster och takkupa samt dörr är sannolikt från talet. Huset har som del av raden av äldre fiskarhus i det känsliga läget på Skansvägens södra del ett kompletterande värde för miljön. Huset bör därför inte väsentligt ändras på framsidan om inte åtgärderna innebär ett återställande till tidigare utseende k 54

38 Barsebäcks fiskläge 1.66 Tångavägen 5 Ca 1820 Bostad 1 ½-planhus i vinkel. Sadeltak och gavelspetsar täckt med eternit. I husets del mot havet två stora takkupor. Vitputsade fasader. Huset ombyggdes till sitt nuvarande utseende 1946 men har ett högt kulturhistoriskt värde då det är ett av samhällets äldsta bevarade fiskarhus i ett centralt läge. Ursprunglig stomme, delar av plan och äldre detaljer bör bevaras. Se texten sid 7. q 55

39 Barsebäcks fiskläge 1:70 Pinhättevägen 8 Ca 1915 Bostad 1 ½ -planhus med vinkelformad plan. Sadeltak täckt med röd eternit. Frontespis på fasaden mot Pinhättevägen. Uthuslängan i vinkel något lägre och med inklädd gavelspets. Fasader av vitt tegel med dekorativ mönstermurning i rött tegel. Muraren Måns Perssons hus byggt ca är ett av de bäst bevarade tidiga talshusen i Barsebäckshamn uppfört med det karaktäristiska gråvita kalkstensteglet. Svartmålad sockel. Huset har med sitt läge vid infarten en stor betydelse för miljön och är en påminnelse om hur mycket av bebyggelsen tidigare såg ut i samhället Huset bör därför bevaras vad beträffar fasader och takmaterial, inte tillbyggas i synligt läge och övriga ursprungliga detaljer behållas. q 56

40 Barsebäcks fiskläge 1:75 Skansvägen 1 Ca 1800 Bostad 1 ½-plan länga med sadeltak täckt med eternit. Mindre takfönster av gjutjärn. Murad konstruktion delvis av lersten. Vitputsade fasader samt gavelspetsar klädda med grå stående panel. Svarttjärad sockel. Rödmålade snickerier. Ett av Barsebäckshamn äldsta och mest välbevarade fiskarhus med ursprung som möjligen går tillbaka till 1700-talet. Huset har ett mycket centralt och synligt läge invid hamnen. Bör inte förändras eller ombyggas. Stomme, äldre planlösning, fasader, samlade tak och äldre detaljer bör bevaras. q 57

41 Barsebäcks fiskläge 1:77 Skansvägen 3 Troligen ca 1870, möjligen med äldre stomme. f n tomt och oinrett 1 ½-plan fiskarhus med utbyggt rum vid norra gaveln. Sadeltak täckt med papp, en skorsten i nock. Fasaden mot gatan gjordes s k stadsfin genom ombyggnad av fasaden mot vägen innebärande att de ursprungliga 4 tvåluftsfönstren ersattes med två treluftsfönster utan spröjs samt att dörren murades igen och ersattes med ett mindre fönster. Vidare kläddes fasaden in i mexitegel. På baksidan har huset behållit sin äldre karaktär. Ett anspråkslöst fiskarhus med bevarade äldre delar och stomme bland annat av lersten. Huset ligger i ett mycket känsligt läge och ett återställande av fasaden mot hamnen till äldre utseende vore önskvärt. Inga tillbyggnader mot vägen bör tillåtas. k 58

42 Barsebäcks fiskläge 1:80 Skepparevägen 8 Omkring ½-plans bostadshus med sadeltak täckt med rött tegel och mindre takkupa. Fasader av gult tegel. Varierande fönsterstorlekar. Ett tidstypiskt exempel på egnahemshus av ett slag som hade stor popularitet från 1930-talets slut till omkring Hustypen som det finns flera av i Barsebäckshamn innebär en årsring i ortens historia och bör behandlas med hänsyn taget till sin högresta form och omsorgsfulla materialbehandling. Vid förändringar av denna hustyp har dagens projektörer ofta haft svårighet att anpassa tillägg till husens speciella karaktär. k 59

43 Barsebäcks fiskläge 1:81 Skepparevägen 6 Ca ½-plan bostadshus med resligt sadeltak täckt med rött tegel. Mindre tvålufts takkupa mot gatan. Fasader av gult tegel. Anspråkslöst egnahemshus med fyrdelad plan av ett slag som är mycket vanlig vid tiden. Huset uppfördes tillsammans med grannen Barsebäcks fiskläge 1:80 och samma bevarandemotiv gäller för båda. k 60

44 Barsebäcks fiskläge 1:82 Skepparevägen 1940-talet 1 ½-plans bostadshus med sadeltak täckt med röd eternit. Fasader av gult tegel. Varierande fönsterstorlekar. Balkong i gaveln. Tidstypisk egnahemsbyggnad som utan yttre förändringar. Bildar tillsammans med Barsebäcks fiskläge 1:80 och 1:81 en årsring av bostadsbebyggelse av egnahemstyp från 1940-talet. Huset bör bevaras till det yttre mot vägen och tillägg och förändringar underordna sig husets anspråkslösa arkitektur. k 61

45 Barsebäcks fiskläge 1:94 Skepparevägen 30, vid Ruffens gränd Ca 1880 i 1 ½ plan med putsade vit-färgade fasader med släta omfattningar och hörn samt släta våningsavskiljande band vid gavlar. Den putsade sockeln är svart. De spröjsade tvåluftsfönstren är blåmålade och infattade i stickbågevalv. I norra gaveln ett fönster med rundbågeform. I västra långsidan finns en pardörr med smal liggande panel och glas i över-del. Sadeltaket är täckt med enkupigt rött tegel och byggnaden saknar skorsten. Takkupor i svart täckmålad plåt och mot väster en stor kupa samt infälld balkong med genomsiktligt räcke. På tomten finns även ett uthus med fasader av stående vitmålad locklistpanel under ett flackt sadeltak belagt med enkupigt rött tegel. Huset är möjligen orienterat efter en tidi-gare vägsträckning väster om och ligger därför indraget från Skepparevägen. Bo-stadshusets äldre karaktär är bevarad i fönstersättning och den tidigare huvud-entrén finns kvar på den västra sidan. Fasadernas traditionella putsutförande bör bibehållas vid underhåll, liksom plac-ering av fönster och dörrar. Ytterligare kupor eller takfallsfönster bör undvikas. k 62

46 Barsebäcks fiskläge 1:95 Skansvägen 43 Tidigt 1800-tal eller äldre Länga av gatuhustyp med sadeltak täckt med halm. Utbyggt i vinkel på baksidan. Två takfönster utformade som homejer. Vitputsad fasad samt panelklädda gavelspetsar. Huset sammanbyggt med Barsebäcks Fiskläge 1:39. Äldre tvåluftsfönster. Den sydligaste raden av fiskarhus i Barsebäckshamn är ger mer än andra hus bilden av det gamla fiskeläget. Genom sin ålder, sin bevarade äldre volym och taktäckning har husen därför ett stort kulturhistoriskt värde och bör bevaras för framtiden utan ändringar och tillägg. Särskilt viktigt är att inga takkupor eller liknande förändringar görs mot Skansvägen. q 63

47 Barsebäcks fiskläge 1:98 Skansvägen 29 ca 1860 Fiskarhus i 1 ½ plan. Sadeltak täckt med korrugerad eternit. Mindre lunettformad takkupa mot vägen samt takfönster på baksidan.. Fasader av gult tegel och vitputsad sockel. Uthus/brygghus i vinkel på baksidan byggd i samma materialkombination. Huset är ett av de som ger en god bild av den gamla fiskarmiljön i Barsebäcks fiskläge genom sitt bevarade brygghus och anspråkslösa karaktär och har därför ett högt kulturhistoriskt värde. Båda husen bör därför bevaras i sin helhet och inga yttre tillägg eller ändringar göras. q 64

48 Barsebäcks fiskläge 1:99 Koggavägen 2 Ca 1880 Till- och ombyggt Fiskarhus tillbyggt med två längor tillsammans bildande ett trelängat hus. Sadeltak i varierande vinklar klädda med svart bandplåt. Stora dubbel takkupor mot Koggavägen samt takfönster i husets övriga delar. Fasader av gult tegel. Den största inre längan är byggd 1978 i tidstypisk villastil. Den ursprungliga delen har ett kompletterande värde för Barsebäckshamn. Värdet är knutet till fiskarhusets bevarade grundstruktur. Tillbyggnaderna är genom sin storlek och form mindre lyckade i det känsliga läget och takkuporna betydligt större än vad passar huset storlek k, ursprungliga husets grundstruktur 65

49 Barsebäcks fiskläge 1:101 Troligen ca ½-plan villa med mansardtak täckt med grå fasettlagd eternit samt mindre takkupa. Vitputsade väggar. Troligen sekundära fönster och dörrar samt veranda. Anspråkslös villa av egnahemskaraktär av en typ synnerligen vanlig i hela landet under mellankrigstiden. Huset har som sådant ett kompletterande värde för miljön och förändringar eller tillägg bör utformas så att byggnadens särdrag beaktas. k 66

50 Barsebäcks fiskläge 1:104 Villa Sundblick Pinnhättevägen ½-plan bostadshus med mansardtak täckt med tvåkupigt rött tegel. Takkupa samt frontespis med mansardtak mot Pinnhättevägen. Fasader av rött tegel samt gråputsad sockel. Burspråk samt balkong. Modernt lågt garage tillbyggt på baksidan. Gediget och karaktärsfyllt hus med centralt och synligt läge mitt i Barsebäckshamn. Huset är mycket välbevarat och har en stort miljömässigt värde för samhället och är en god representant för den traditionellare villabebyggelsen i kust- och andra mindre samhällen på 1930-talet. Huset bör därför inte förändras eller tillbyggas mot framsidan och eventuella förändringar mot baksidan bör underordna sig huset i skala och formspråk. q 67

51 Barsebäcks fiskläge 1:110-1:111 Hörnet Pinhättevägen/Skepparevägen Ca ½-plan bostadshus i vinkel bestående av två delar/hus. Sadeltak täckt med rött tegel. Takfönster och skorsten samt i södra delen senare tillkommen takkupa. Fasader av vit puts. Två resp. treluftsfönster med spröjs tre rutor i varje båge. Grå putsad sockel. Gavelparti mot gatans hörn med balkong med smäcker järnräcke samt gavelspets i söder klädd med stående brun lockpanel. Huset tillbyggt i norr med låg trälänga av förrådskaraktär samt veranda. Huset i söder kraftigt om- och tillbyggt senare. Husets ursprungliga del i nordvästra hörnet (motsvarande fastigheten 1:110) har ett kompletterande värde för den centrala delen av Barsebäckshamn. k 68

52 Barsebäcks fiskläge 71:1 Skepparevägen 31 i 1½ plan med fasader i gul slätputs, svart sockel och sadeltak belagt med tvåkupigt rött tegel. Fönstren är vitmålade spröjsade tvålufts-fönster. I takfallet åt gatan finns två stora takkupor i kopparplåt med vitmålade spröjsade fönster. Även vindskivorna är avtäckta med kopparplåt. Skorstenen är putsad och gulfärgad med en vulst under krönet. Vid den norra gaveln finns en mindre utbyggnad under plantak. I utbyggnaden är en rödmålad dörr placerad. Det södra gavelröstet är klätt med brun locklistpanel. Huset har i likhet med grannarna i söder 72:1 och 1:56 placerats indraget från gatan vilket antyder en tidigare planering som senare frångåtts i bebyggelsen längre norrut längs Skepparevägen. Stommen i huset är troligen till stora delar bevarad med fönsterplaceringen. k 69

53 Barsebäcks fiskläge 72:1 Skepparevägen tal i 1½ plan med putsade vita fasader, mörkgrå sockel och ett sadeltak belagt med fassettlagd grå eternit. Fönst-ren är spröjsade och av tvåluftstyp och försedda med vita fönsterluckor av lamelltyp. Dörren åt gatan utgörs av en terrassdörr. I takfallet åt gatan finns tre fönst-erkupor i svart täckmålad plåt med små-spröjsade vita enluftsfönster. Skorstenen med rakt avslut är av vitmålat tegel. Vid den södra gaveln finns en tillbyggnad med fasader av vitmålad locklistpanel och på dess plana tak finns en balkong med panelklädd bröstning. På tomten finns även ett åttkantigt lusthus i vit pan-el under ett svart shingelklätt tälttak samt ett garage och uthus i grön locklistpanel under plantak. Det äldre huset har i likhet med grannar-na 1:56 och 71:1 placerats indraget från gatan vilket antyder en tidigare planering som senare frångåtts i bebyggelsen längre norrut längs Skepparevägen. Stommen i huset är till stora delar bevarad med placeringen av fönster och dörrar. k 70

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz REVIDERAD 2003-02-26 Barsebäcks fiskläge 1:10 Skepparevägen 29

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO fastighet: ERIK 1. adress: Harpegatan 23 - Stallgatan 18. ålder: 1700-1750. ( Enligt brandbrev från ca 1800, då var huset restaurerat.) Tillbyggt norrut 1914. arkitekt / byggm: ½, mansardvåning åt gård.

Läs mer

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren.

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren. fastighet: KNUT 4, hus A. adress: Stora Östergatan 15. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1911, 1972. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911). användning: Affär. Gråmålad puts. Gul puts. Stora skyltfönster med svart

Läs mer

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI fastighet: FREDRIK 1, hus A. adress: Stora Östergatan 37. Enl. uppgift 1803. Ombyggt 1918, 1930, 1961. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918, 1930), Kaj Krüger (1961). användning: Affär och bostäder.

Läs mer

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg 5. TRÖINGEBERG Tröingeberg införlivades med Falkenbergs stad 1971. Stadsdelen har ett avskilt läge och avgränsades mellan åren 1960 och 1996 från resten av staden av gamla E6:an. Tröingeberg genomkorsas

Läs mer

Förslag till planbestämmelser för

Förslag till planbestämmelser för Förslag till planbestämmelser för kulturvärden Inför detaljplan för kvarteret Humlan, Laholms stad och kommun Emma Johansson och Britt-Marie Lennartsson 1 OMSLAGSBILD Del av kvarteret Humlan från Humlegången

Läs mer

fastighet: SIGRID 1. adress: Teatergränd 14.

fastighet: SIGRID 1. adress: Teatergränd 14. fastighet: SIGRID 1. adress: Teatergränd 14. ålder: 1800-tal. Gråmålad cementputs. Ljusgrön cementputs. Utvinklat sadeltak, 1-kupigt gulrött tegel. Gröna 2-lufts fönster. Grön spegeldörr med fönster av

Läs mer

K = 1, M = 2. Ett välbevarat hus, som har kvar sin ursprungliga karaktär av skola.

K = 1, M = 2. Ett välbevarat hus, som har kvar sin ursprungliga karaktär av skola. fastighet: MARIA 3, hus A. adress: Lilla Norregatan 22. ålder: Mitten av 1800-talet. Ombyggt 1928, 1968, 1975. arkitekt / byggm: P. Sterner (1975). användning: Bostad, byggt som skola. antal våningar:

Läs mer

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65 Viksjö gård (35) Namnet Viksjö, skrivet Vikhusum, finns omnämnt på en av runstenarna vid Jakobsbergs folkhögskola, som dateras till 1000-talet. Att gården är av förhistoriskt ursprung visas också av de

Läs mer

SOLDALEN 1 från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) SOLDALEN 1 från V. SOLDALEN 1 från NV

SOLDALEN 1 från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) SOLDALEN 1 från V. SOLDALEN 1 från NV fastighet: SOLDALEN 1, hus A. adress: Bellevuevägen 20. 1905. Ombyggt 1953. B.Lindén (1953). användning: Bostad. Gråmålad puts. Sadeltak, grå eternitplattor. Vita hela och korsdelade fönster. Brun teakdörr

Läs mer

SCHÖNBECK 1 från NV. K = 2, M = 2. Typiskt 30-tals tvåfamiljshus med endast få dekorativa. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M)

SCHÖNBECK 1 från NV. K = 2, M = 2. Typiskt 30-tals tvåfamiljshus med endast få dekorativa. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) fastighet: SCHÖNBECK 1. adress: Skolgatan 8, Videgatan 3. ålder: 1936. Ombyggt 1938. arkitekt / byggm: S. Persson. användning: Bostad. Vit spritputs. Mörkbruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Två bruna

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

JOHAN 15 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. JOHAN 15 från S PORT. JOHAN 15 från S FRONTESPIS.

JOHAN 15 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. JOHAN 15 från S PORT. JOHAN 15 från S FRONTESPIS. fastighet: JOHAN 15. adress: Lilla Östergatan 31. ålder: 1907. Ombyggt 1933, 1938, 1969. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Karl Eriksson (1933 och 1938), Ulf Söderman (1969). användning: Bostad antal våningar:

Läs mer

Ö6 Södra Röd. Bild nr 28. Södra Röd 2:2 Foto taget 1910 Fotopunkt B

Ö6 Södra Röd. Bild nr 28. Södra Röd 2:2 Foto taget 1910 Fotopunkt B 6.6 Ö6 Södra Röd Rödsvägen går längs med en bördig dalgång med partier av ekskog, förbi Lössgård ner till Södra Röd och slutar vid Varvet. Husen ligger här i klungor längs vägen. Byggnationen domineras

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

Strömsunds kapell, Storumans kommun, Västerbottens län

Strömsunds kapell, Storumans kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Strömsunds kapell, Storumans kommun, Västerbottens län Kapellmiljön Byn Strömsund ligger vid sjön Storuman, längs E12:an mellan

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER 1454 C RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER för placering och utformning av bebyggelse i del av Överenhörna-Ekensberg 1:23 LUNDHAGEN P 03001, 2006-05-31 Syfte Denna handling utgör ett komplement till planbestämmelserna

Läs mer

K = 2, M = 1. Gediget 1910-talshus med många välbevarade detaljer.

K = 2, M = 1. Gediget 1910-talshus med många välbevarade detaljer. fastighet: GÖKEN 7, hus A (f.d. Göken 8). adress: Regementsgatan 19, Mariagatan 15. ålder: 1896 (S. delen), 1905 (N. delen). Ombyggt 1905, 1921, 1937, 1978. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson

Läs mer

Fogelstad. Läge. Fogelstad, Katrineholms kommun 73

Fogelstad. Läge. Fogelstad, Katrineholms kommun 73 Fogelstad, Katrineholms kommun 73 trädgårdsmästeriet sett från herrgårdens gårdsplan i nordväst. lngst bort skymtar trädgårdsvillan, i mitten ett ensidigt växthus och närmast i bild den gamla elevbostaden.

Läs mer

Lilla Hultet. Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland.

Lilla Hultet. Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:18 Lilla Hultet Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat Antikvarisk kontroll Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun 1 Detaljplan för Byalaget 27 Samråd- och granskningshandling Dnr Ädh Dnr ByggR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun PLANBESKRIVNING SAMRÅD- OCH GRANSKNINGSHANDLING Samråd/granskning

Läs mer

K = 3, M = 2. Modernt bostadshus, väl anpassat till omgivningen.

K = 3, M = 2. Modernt bostadshus, väl anpassat till omgivningen. fastighet: CHRISTINA 2, hus A. adress: Stora Norregatan 8. ålder: antal våningar: 2, mot gård 3. Grå puts. Ljusgul och vit puts, vit träpanel. Vita hela fönster, åt gatan med en spröjs. Vita lamelldörrar.

Läs mer

PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län

PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta, skala 1:400 med planbestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Röda tegelpannor. Grå korrugerad eternit. Gråbruna betongtakpannor. Fasader Gavelspetsar, vindskivor, fönster och dörrar S 0500-N, lättbetong S 8505-Y80R S 1000-N, kalksandsten S 3050-Y60R, tegel Områdets

Läs mer

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag 2 Inledning Varsamhet ska enligt Plan- och bygglagen (kap 8 17) tillämpas vid om- och tillbyggnader, men även vid

Läs mer

K = 1(gata) 4(gård), M = 1. Gatufasaden är mycket elegant, gårdsfasaden tråkig.

K = 1(gata) 4(gård), M = 1. Gatufasaden är mycket elegant, gårdsfasaden tråkig. fastighet: FRIGGA 4, hus A. adress: Hamngatan 6. ålder: 1862. Ombyggt 1911, 1928, 1942, 1947. arkitekt / byggm: Ewe & Melin (1911), Karl Eriksson (1928), Frans Evers (1942), Thorsten Roos (1947). användning:

Läs mer

På gården finns ett uthus, av en sort som är mycket typisk för Råå.

På gården finns ett uthus, av en sort som är mycket typisk för Råå. Handläggare Karin Gustavsson Telefon 042-104509 karin.gustavsson@helsingborg.se Datum 15 juni 2005 Stadsbyggnadskontoret Ang ansökan om rivning och nybyggnad inom fastigheten Lysbojen 10, Råå, Dnr 261/05

Läs mer

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3 2 0 0 6-0 4-0 3 Villor i 2 plan Material och form Fasad: Slätputs eller släta träfasader med lig gande eller stående panel Tak: Pulpettak, bekläds med bandtäkt slät plåt Flacka sadeltak alternativt delade

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

Villa Gavelås. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun 2015-11-25. Villa Gavelås

Villa Gavelås. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun 2015-11-25. Villa Gavelås 2015-11-25 Villa Gavelås Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun Villa Gavelås Kulturhistorisk dokumentation 2015 Hedvig Zillén Västarvet Kulturmiljö Innehåll Villa

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

K = 2, M = 2. Välbevarat hyreshus från tidigt 1900-tal, men den påbyggda tredje våningen mot gården är mindre lyckad.

K = 2, M = 2. Välbevarat hyreshus från tidigt 1900-tal, men den påbyggda tredje våningen mot gården är mindre lyckad. fastighet: TRÄGÅRDH SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 53. ålder: Ombyggt 1924, 1967, 1983. Henrik Nilsson (1924), Rune Welin (1967), Nilsson & Persson (1983). användning: Bostäder. antal våningar: 2,

Läs mer

Detaljplan för DEL AV KV SIPPAN OCH DEL AV KV VALLMON, Vänersborgs kommun. Upprättad i januari 2003 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för DEL AV KV SIPPAN OCH DEL AV KV VALLMON, Vänersborgs kommun. Upprättad i januari 2003 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DEL AV KV SIPPAN OCH DEL AV KV VALLMON, Vänersborgs kommun Upprättad i januari 2003 PLANBESKRIVNING Handlingar - plankarta, skala 1:400, med planbestämmelser - planbeskrivning - genomförandebeskrivning

Läs mer

Svensgård, Å 3:2, Jättendals socken, Nordanstigs kommun. Svensgård. Mangårdsbyggnaden från 1870-tal. Foto: H-E Hansson. SKYDDSBESTÄMMELSER

Svensgård, Å 3:2, Jättendals socken, Nordanstigs kommun. Svensgård. Mangårdsbyggnaden från 1870-tal. Foto: H-E Hansson. SKYDDSBESTÄMMELSER BILAGA 1 1 (5) Kulturmiljöenheten Hans-Erik Hansson Tel 026-17 12 98 hans-erik.hansson@x.lst.se Svensgård, Å 3:2, Jättendals socken, Nordanstigs kommun Svensgård. Mangårdsbyggnaden från 1870-tal. Foto:

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2016-04-26 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 2 Tomt nr 1-5, 27-42

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 2 Tomt nr 1-5, 27-42 Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 2 Tomt nr 1-5, 27-42 1 (6) X X X X X = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2-planshus Situationsplan

Läs mer

GRIMMAGÄRDE Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1

GRIMMAGÄRDE Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1 GRIMMAGÄRDE Klass 3 Skogslandets jordbruk: Helheten med bebyggelsen i utkanten av öppna åkrar, faluröd bebyggelse med tvåvånings enkel- och parstugor, ladugårdar i skiftesverk, stenkällare, stenmurar,

Läs mer

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning.

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. 3 2014-08-25 Diarienummer 2008/0670- Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Planområdet, utdrag ur gällande detaljplan. Handlingar Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG fastighet: MORSING 1, hus A. adress: Björklidsgatan 6. ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). ½ Vit puts. Sadeltak, svarta betongpannor. Vita spröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

FINSPÅNG. Skedevi. Byggnadsinventering 1971-1979. Del 4 av 4

FINSPÅNG. Skedevi. Byggnadsinventering 1971-1979. Del 4 av 4 FINSPÅNG Byggnadsinventering 1971-1979 Del 4 av 4 Digitaliserad och återutgiven 2012 Del 4 - Byggnadsinventering 1971-1979 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-85 033 E-post: post@finspang.se

Läs mer

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD

DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Byggnadsdokumentation Hamnmästarbostället DOKUMENTATION INFÖR FLYTTNING AV BYGGNAD Fastigheten Hamnen 21:138 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:001 Olga Schlyter Byggnadsdokumentation

Läs mer

Bönan 4:6, Strandgården

Bönan 4:6, Strandgården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-02-03 Antagen av BMN: 2011-03-23 Dnr: 10BMN273 Laga kraft: 2011-04-21 Handläggare: Henry Grew Bönan 4:6, Strandgården Detaljplan för bostadsändamål Gävle kommun,

Läs mer

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun.

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation 2014 Lars Rydbom Bohusläns museum/kulturmiljö-

Läs mer

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Dnr: BNO 2011/7 215 Godkänd av BN 2012-09-26 120 Antagen av KF 2012-11-26 60 LAGA KRAFT 2012-12-21 Dp 122 Ersättning, del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset

Läs mer

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN.

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:23 Anette Lund/Lars-Erik Sjögren DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. INNEHÅLL Bakgrund...3 Bygglovarkiv Sundsvalls

Läs mer

K =1, M =1. De två, tyvärr nödvändiga, brandtrapporna skämmer huset.

K =1, M =1. De två, tyvärr nödvändiga, brandtrapporna skämmer huset. fastighet: KEMNER 1, hus A. adress: Tobaksgatan 13. ålder: 1883. Ombyggt 1896, 1923, 1945, 1950, 1967. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1923), Rune Welin (1945, 1950 och 1967). användning: Skola. antal

Läs mer

Två kupor mot söder med sadeltak av plåt och dekorativ knopp, klädda med brun plåt. K = 4, M = 3. Små nätta kupor, men fasaden i övrigt är förvanskad.

Två kupor mot söder med sadeltak av plåt och dekorativ knopp, klädda med brun plåt. K = 4, M = 3. Små nätta kupor, men fasaden i övrigt är förvanskad. fastighet: THOR 4. adress: Böckaregatan 7. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1895, 1908, 1910, 1923, 1956. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1923), Sven-Göran Johansson (1956). användning: Troligen förråd, kontor.

Läs mer

Västra Dockan. Byggnadsantikvarisk utredning UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM. Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län.

Västra Dockan. Byggnadsantikvarisk utredning UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM. Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län. Byggnadsantikvarisk utredning Västra Dockan UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2012:001 Olga Schlyter Malmö Museer

Läs mer

Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan.

Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan. Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet vid Gustavsbergsvägen. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan. 1. Gustavsbergs fabriker 1820 till 2000-tal Det område som Gustavsbergs fabriker ligger

Läs mer

Bjuröklubbs kapell, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Bjuröklubbs kapell, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Bjuröklubbs kapell, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kapellmiljön Bjuröklubbs kapell är beläget på en halvö längst ut i havsbandet

Läs mer

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (7) YTTRANDE Sven-Erik Kangas 016-710 29 52 Till Stadsbyggnadsnämnden SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och

Läs mer

FUXERNA SOCKEN, LILLA EDETS KOMMUN

FUXERNA SOCKEN, LILLA EDETS KOMMUN Diarienr NOK 132-2008 RIVNINGSDOKUMENTATION TRE FASTIGHETER VID VÄG E45 - EDET 2:67 - GLADAN 5 - TÖSSLANDA 1:20 FUXERNA SOCKEN, LILLA EDETS KOMMUN Karin Lundberg, Lars Bergström, december 2009 Bakgrund

Läs mer

3. ARVIDSTORP OCH DELAR AV INNERSTADEN

3. ARVIDSTORP OCH DELAR AV INNERSTADEN 3. ARVIDSTORP OCH DELAR AV INNERSTADEN Arvidstorp ligger i direkt anslutning till Falkenbergs centrala delar. Det område som behandlas under denna rubrik avgränsas i av järnvägen i sydväst, gamla E6:an

Läs mer

Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland.

Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland. Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:4 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Utvändig ommålning av C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2005:28

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541 Planutskottet Start-PM Detaljplan för Västra Bosön Ärendet Idag finns områdesbestämmelser som omfattar Västra Bosön. Bestämmelsernas syfte är att bevara den kulturhistoriskt

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

Planbeskrivning 2015-12-14. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Antagandehandling

Planbeskrivning 2015-12-14. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3. Dnr 2015.224 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2015.224 211 Antagandehandling Foto med bredd:höjd-förhållande1 Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3 Planbeskrivning 2015-12-14 1 1.

Läs mer

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun TILLBYGGNAD AV GRAVKAPPELLET Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:19 Anette Lund Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata ÖDEVATA Klass 3 Skogslandets jordbruk: Äldre odlingsspår som rösen och murar. Institutionsmiljö. Skogen som resurs: Spår efter äldre verksamheter som stensträngar, kanaler, kvarnplats. Skogsarbete var

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Swärdska huset, Kopparberg

Swärdska huset, Kopparberg Swärdska huset, Kopparberg Restaurering av veranda, 2004 Köpmannen 1, Ljusnarsbergs sn och kn, Västmanland Kulturmiljövård Linda Gustafsson 2006 Antikvarisk rapport Beskrivning Byggnaden i fråga är belägen

Läs mer

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING PÄ 23/2011a Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) Upprättad 2012-11-09 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (13) Detaljplan

Läs mer

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO fastighet: NÄKTERGALEN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 16, Regementsgatan 40. ålder: 1910. Ombyggt 1922, 1946. arkitekt / byggm: P. N. Dahlgren. Henrik Nilsson (1922), Jon Korning (1946). antal våningar:

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Kummelnäs kapell Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Kummelnäs kapell Boo församling, Värmdö kontrakt, Stockholms stift Kummelnäs

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

Bebyggelseinventering Igelboda Nacka kommun

Bebyggelseinventering Igelboda Nacka kommun Bebyggelseinventering Igelboda Nacka kommun Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inför arbete med detaljplan Johannes Kruusi och Emy Lanemo Beställning: Nacka kommun Dnr: KFKS 2013/646-214,

Läs mer

SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13

SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13 Nr 938 SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13 KONSTNÄRSBACKEN OMRÅDES- OCH BYGGNADSBESKRIVNING 08.10.2008 OMRÅDES- OCH BYGGNADSBESKRIVNING Områdes- och byggnadsbeskrivningens syfte är att förtydliga stadsplanens

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER. for. Leksands kommun, Kopparbergs län. Upprättade av Stadsarkitektkontoret 1995-06-20

OMRÅDESBESTÄMMELSER. for. Leksands kommun, Kopparbergs län. Upprättade av Stadsarkitektkontoret 1995-06-20 OMRÅDESBESTÄMMELSER for Leksands kommun, Kopparbergs län Upprättade av Stadsarkitektkontoret 1995-06-20 KARTA OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning

Läs mer

Dnr 2014/0547-31. GESTALTNINGSPROGRAM Tillhörande bostadsområde Äppelbacken del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo kommun, Gävleborgs län

Dnr 2014/0547-31. GESTALTNINGSPROGRAM Tillhörande bostadsområde Äppelbacken del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM Tillhörande bostadsområde Äppelbacken del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo kommun, Gävleborgs län Upprättad i mars 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och bakgrund

Läs mer

Norr Hårsbäcks missionshus

Norr Hårsbäcks missionshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:57 Norr Hårsbäcks missionshus Renovering av murstock och kakelugn Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl Bilaga till detaljplan. Dnr 04/1130 Upprättad 2012-12-18, rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24 Mörbylånga kommun En detaljplan är under upprättande för ett

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan 32, 116 och 164 i Åkarp, Burlövs kommun Område 13, Bevarandeplan 2000, Burlövs kommun Upprättad 2003-09-23 Mona Svensson Stadsarkitekt WSP Arkitektur Anders Blomqvist

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Vidön, Prästängsvägen, Udden

Vidön, Prästängsvägen, Udden Vidön, Prästängsvägen, Udden Prästängsvägen, i folkmun även kallad Vidö-ra a (-raden) eller Brädgårds-ra a, ligger i direkt anknytning till Skoghallsbrukets område på Vidön och husen utmed vägen är ursprungligen

Läs mer

Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kyrkomiljön Samhället Ursviken ligger vid Skellefteälvens utlopp ca 13

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE Leksands kommun, Dalarnas län Antagen av KF 2002-11-20, 27 Laga kraft 2002-12-27-1 - BAKGRUND I och med att Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 1 juli 1987 infördes

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BYGGLOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER INOM FISKELÄGEN - underlag för beslut om remiss.

RIKTLINJER FÖR BYGGLOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER INOM FISKELÄGEN - underlag för beslut om remiss. Enheten för bygglov Maria James och Lisa Östman Ärendenr BN 2013/839 Handlingstyp Samrådsförslag Datum 4 juni 2013 1 (6) RIKTLINJER FÖR BYGGLOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER INOM FISKELÄGEN - underlag för beslut om

Läs mer

Kilanda. Bebyggelsen:

Kilanda. Bebyggelsen: Kilanda Miljön kring Kilanda är en ytterst välbevarad helhetsmiljö helt präglad av säteriet, under många århundraden ett samhälle i samhället. Kilanda omtalas första gången 1425. Manbyggnaden har sitt

Läs mer

GESTALTNINGSVISION GLASBERGA SJÖSTAD. 1 sept 2014

GESTALTNINGSVISION GLASBERGA SJÖSTAD. 1 sept 2014 GESTALTNINGSVISION GLASBERGA SJÖSTAD 1 sept 2014 GESTALTNINGSVISION Vad är en gestaltningsvision? BAKGRUND ANVÄNDNING ÖVERSIKT Glasberga Sjöstad är ett nytt bostadsområde vid Glasbergasjön i anslutning

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5.1 H1 Centrum: Lökeskär, Udden, Hammaren, Änghagen Hammaren är ett mindre berg idag beläget vid Hamburgsunds centrum och Udden är området

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning 1(11) Planbeskrivning tillhörande tillägg till förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar

Läs mer

Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad. Filipstads kommun, Värmlands län

Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad. Filipstads kommun, Värmlands län Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Värmlands Museum 2011 Rapport 2011: Rapportsammanställning: Mattias Libeck,

Läs mer

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V fastighet: HAAK SÖDRA 1, hus A. adress: Tobaksgatan 31. ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968)., 2 mot gård. Grå puts. Rött tegel,

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna.

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna. fastighet: FALKEN 3, hus A. adress: Mariagatan 10, Oskarsgatan 20. ålder: 1911. Ombyggt 1950, 1981. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1950), Kent Ljunggren (1981). användning: Bostäder.

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Objektivt 2-2015 Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Gårdsombyggnad, Revingehed Sid 8 Ger Bjärsjölagårds Fotograf: Emilia Ahlgren 2 slott ett nytt ansikte

Läs mer