Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)"

Transkript

1 YTTRANDE Sida 1/5 Datum Ert datum Beteckning Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator Stockholm Jan Enler Postadress Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn Fax E-post Plusgiro Bankgiro Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) Inledning Kommittén har på ett bra sätt belyst problemen och förutsättningarna för att utveckla landsbygden. Länsstyrelsen känner igen problembilden och kan i stort ställa upp på kommitténs förslag inom de olika strategiområdena. Länsstyrelsen kommenterar i vissa delar de idéer och förslag som presenteras i slutbetänkandets kapitel 4 7. Lokalt perspektiv på demokrati, ansvar och roller Länsstyrelsen delar kommitténs uppfattning att den lokala nivån har stor betydelse för den lokala utvecklingen. För att få till stånd en hållbar utveckling på landsbygden krävs engagemang och en god förankring hos individer, lokala grupper, ideella föreningar m fl på den lokala nivån. I det nya landsbygdsprogrammet för perioden kommer stödinsatser till stor del att kanaliseras genom den s k Leader-metoden. Den gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn. Länsstyrelsen kommer under den kommande programperioden att arbeta för en fortsatt Leader-verksamhet i länet. För att möjliggöra att fler områden ska kunna bli Leader-områden kommer en breddning av insatserna att eftersträvas genom riktad information till nya aktörer, organisationer och kommuner. Länsstyrelsen delar också kommitténs syn på den lokala nivåns betydelse för utvecklingen på landsbygden. Det finns goda exempel på lokalt utvecklingsarbete som har kunnat genomföras tack vare sammanhållning och ett starkt socialt kapital. Dessa egenskaper bör självklart tas tillvara, inte minst inom Leader-arbetet.

2 Sida 2/5 Landsbygdens företagande och arbetsmarknad Flera av de omständigheter och förändringar som beskrivs som positiva för landsbygdens företag och arbetsmarknad (avsnitt 5.1.7) bör kunna tillgodoses genom det nya landsbygdsprogrammet. De åtgärder som lyfts fram i programmet, och som också återfinns i länets genomförandestrategi, möjliggör en positiv utveckling inom bl a turism, förnyelsebar energiproduktion och lokalt producerade livsmedel. Kommittén nämner att utbyggnaden av IT-kommunikationerna har stor betydelse för landsbygdens konkurrensförmåga när det gäller nya tjänsteoch tillverkningsgrenar. Länsstyrelsen vill understryka detta. Den utbyggnad av bredbandsnät, som har skett under senare år och som fortfarande pågår, måste ses som en strategiskt viktig fråga, inte minst för landsbygden. Länsstyrelsen delar kommitténs bedömning att det krävs insatser för att underlätta generationsskiften i företagen. Framför allt kan information, utbildning och rådgivning riktat till företagsledare stimulera ägarbyte. Kommittén beskriver den strategiska betydelsen av en god kapitalförsörjning på landsbygden och anger ett antal frågor som bör prioriteras i det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen har i huvudsak samma uppfattning, men anser också att för att få en helhetsbild av kapitalförsörjningen bör även företagsstöd, projektstöd och olika låneformer, som i hög grad riktar sig till landsbygdsföretag, finnas med i bedömningarna. I avsnitt 5.4 beskrivs de platsbundna företagens strategiska potential. Det kan konstateras att de utvecklingsmöjligheter som finns för areella näringar, livsmedelsproduktion, förnybar energi och turism till stor del bör kunna tillgodoses genom det nya landsbygdsprogrammet. Landskapets förändring de areella näringarna, naturen och den kulturella miljön Länsstyrelsen stöder i princip utredningens förslag men vill framhålla några aspekter som särskilt viktiga. Det är viktigt att utveckla Landskapskonventionens tänkesätt i kommande strategier. Det behövs ökade kontaktytor mellan stad och land, samt stärkt kunskap bland politiker och tjänstemän, för att öka förståelsen för landskapets värden, hur de uppkommit och det arbete som behöver utföras för att värdena ska bestå. Skolan är en viktig aktör bland flera för detta! Sektorsövergripande samverkan är viktigt för att på bästa sätt kunna tillämpa befintlig kunskap inom t.ex. historia, natur- och vattenvård. De areella näringarnas, böndernas, traditionella kunskaper behöver också i ökad

3 Sida 3/5 utsträckning tas tillvara. En syntes av dessa kunskaper behövs för att i samverkan med dagens markägare och brukare kunna utveckla nya/nygamla metoder för skötsel av värdefulla marker som idag har tappat sin betydelse för primärproduktionen, så att värdena ändå kan bestå. Att i vissa områden ersätta ängsslåtter med naturvårdsbränning skulle kunna vara en sådan metod. Det krävs ytterligare resurser för att på rätt sätt ersätta de producenter som vill leverera det samhället efterfrågar. Åtgärder som ökar möjligheterna för fler betande djur är en avgörande fråga för hur väl vi klarar skötseln av landskapet. Att stärka möjligheterna till småskalig förädling bör kunna vara ett led i denna utveckling. En ökad satsning på rekreation i tätortsnära skogar och odlingslandskap kan ha positivt effekt inte bara på kunskapen om dessa landskap utan även bidra till ett ökat natur- och miljöengagemang. Länsstyrelsen delar starkt utredningens förslag om att stärkt kunskap om hur klimatförändringar kan komma att påverka landets olika delar är nödvändig för framtida planering och strategier. Det är bra att problemet med permanent försegling av odlingsbar mark behandlas, men det bör också påpekas att permanent ödeläggelse av vattenområden och våtmarker genom utfyllnad är ett analogt problemkomplex. Vi noterar också utredningens ställningstagande att dagens skogsbruksmetoder kan leda till oreparerbara skador på vårt kulturarv. Det är viktigt att fortsatt kunskapsuppbyggnad och förbättrad utbildning/information leder fram till att dessa skaderisker minskar. På sidan 146 ifrågasätts det om ekologisk odling är mer miljövänlig än konventionell. Utredningen borde ha underlag för att, liksom staten har gjort, kunna ta ställning för den ekologiska produktionen. Det är bl.a. klarlagt att den biologiska mångfalden ökar på ekologiska gårdar. Länsstyrelsen delar kommitténs syn på helhetstänkande, delaktighet och att attraktiva och tillgängliga miljöer skapar förutsättningar att utveckla besöksnäring och turism. Attraktiva kulturmiljöer ger dessutom goda förutsättningar för boende och företagande. Kulturarvsarbete skapar engagemang och delaktighet i samhällsutvecklingen och främjar därmed demokrati och folkhälsa. För att utveckla kulturturistiska objekt krävs dock ett långsiktigt tänkande och möjlighet till uthållig drift. I länet är kulturreservatet Åsens by ett exempel på detta. En framtagen utvecklingsstrategi för kulturturism pekar ut sju temaområden för naturoch kulturarvsturism i Jönköpings län. Vidare stöder Länsstyrelsen kommitténs förslag om aktivt stöd av nya initiativ där samhällets olika sociala, ekonomiska och miljömässiga mål kombineras. Kulturarvets finns med i samtliga tre dimensioner av hållbar

4 Sida 4/5 utveckling, som identitetsbärare, materiella och immateriella uttryck. Kulturarvet är en resurs som ökar attraktionskraften och skapar möjligheter för företagande och entreprenörskap. Kunskap om och förståelse för en regions, en kommuns, en orts identitet är en viktig utvecklingsresurs. Kulturarvet bidrar till företagens identitet och varumärken och ger möjlighet till konkurrensfördelar. Exempelvis är Gnosjöandan en självklarhet i Gnosjöregionens marknadsföring. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kunna skydda värdefulla landskap, där lokala och regionala särdrag kan tas tillvara och utvecklas. Idag är enda möjligheten att skydda värdefulla kulturpräglade landskap genom en kulturreservatsbildning. Kulturreservaten förutsätter en aktiv vård. Idag är resurserna inom kulturmiljövården mycket begränsade, vilket negativt påverkar möjligheterna att bilda nya reservat. Utmaningarna för en fungerande vardag livsvillkoren på landsbygden I allt väsentligt står Länsstyrelsen bakom kommitténs förslag om att trygga tillgången på grundläggande service. Det kan gälla både kommersiell och offentlig service. Länsstyrelsen har under många år verkat för att en rimlig nivå på dagligvaruservice skall kunna behållas i så många orter som möjligt på landsbygden. För att denna service skall kunna utvecklas har det på många håll krävts flera kompletterande servicefunktioner. Möjligheter finns, som kommittén också påpekar, att ytterligare främja samordningen av servicefunktioner som är anpassade efter lokala förhållanden. Den kan t ex med fördel omfatta hantering av kontanter och vissa betaltjänster. En fråga som dock bör uppmärksammas är hur servicegivaren skall ersättas och av vem. Möjligheterna att erbjuda service av olika slag påverkas också av att utbyggnaden av bredband når allt fler på landsbygden. Länsstyrelsen har under senare år medverkat till finansieringen av bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Utbyggnaden bedöms få stor betydelse för både offentlig och privat verksamhet i kommunerna. Länsstyrelsen inser att det krävs olika typer av insatser för att den nya tekniken fullt ut ska accepteras och utnyttjas i bl a små företag på landsbygden, men i framtiden kommer behoven av att kommunicera via Internet att finnas överallt där människor bor och vistas! Ambitionen måste vara att infrastrukturen håller hög kvalitet och att medborgarna får tillgång till informationssamhället på lika villkor. IT-infrastrukturen och insatser för att bättre dra nytta av den nya tekniken kan vara några av de viktigaste faktorerna för utveckling och tillväxt på landsbygden.

5 Sida 5/5 I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Bo Landholm, beslutande, avdelningschef Ola Broberg, länsantikvarie Thomas Areslätt och planeringsdirektör Jan Enler, den sistnämnde föredragande. Bo Landholm Länsråd Jan Enler Planeringsdirektör Kopia till Diariet Landsbygdsavdelningen Naturavdelningen Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Centerpartiets landsbygdsmanifest

Centerpartiets landsbygdsmanifest Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Våra prioriterade frågor inför valet 2010

Våra prioriterade frågor inför valet 2010 Våra prioriterade frågor inför valet 2010 www.helasverige.se Tillgång till bredband i varenda by Under 2009 lanserade regeringen en nationell bredbandsstrategi med målet: Sverige ska ha ett bredband i

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt. En nordisk översikt

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt. En nordisk översikt Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt En nordisk översikt Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt En nordisk översikt Daniel Nilsson (forfatter)

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer