MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS"

Transkript

1 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Website: 1

2 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø har tillverkat gjuttjarnskaminer av hogsta kvalitet sedan Om Ni foljer anvisningarna i denna folder kommer Ni att fa mycket nytta och gladje af Er kamin i manga ar. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1.0 Installation av din nya Morsø-kamin Sid nr 1.1 Installation av kaminen Bygganmälan Sotning Placering av kaminen/installationsavstånd Skorstenen Rökrörsanslutning Anslutning till murad skorsten Anslutning till stålskorsten Eldningsteknik 2.1 Eldning med ved Tändning och eldningsintervall Andra former av bränslen Dragförhållanden Underhåll av kamin, rör och skorsten 3.1 Utvändigt underhåll Invändigt underhåll Rengöring av kaminen 12 2

3 1.0 Installation av din nya Morsø-kamin 1.1 Installation av kaminen Morsø 4640 är vid leverans helt färdigmonterad och därfor relativt tung, tänk på att två personer behövs för att lyfta den. Lägg ett kartongark som skydd för golvet. Lyft av kaminen från träpallen och ställ försiktigt kaminen på kartongarket. Bottenplattan till Morsö 4600, 4650 och 4660 är vid leverans placerad ovanpå kaminen. Lägg bottenplattan på golvet där kaminen skall placeras. Innan kaminen lyftes på plats tas topplattan bort och sidoplattorna monteras av genom att dra dem upp ur rillorna på benen. Lyft av kaminen från träpallen och ställ den försiktigt på bottenplattan. Kaminen är av gjutjärn och därför relativt tung, tänk på att två personer behövs för att lyfta den. Centrera kaminen på bottenplattan och kontrollera så erforderliga väggavstånd erhålles. Montera därefter tillbaka sidoplattorna genom att skjuta i dem ovanifrån i rillorna på benen tills de stöter emot bottenplattan. Täljstenen monteras enligt instruktionerna i monteringsanvisningen som är bifogad i emballaget med täljstenen till Morsø Lägg till sist på topplattan som ett lock. 1.2 Bygganmälan För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en bygganmälan inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående bygganmälan rekommenderar vi Er att rådfråga byggnadsnämnden i Er kommun. 1.3 Sotning Det kan vara klokt att inhämta råd hos din lokala skorstensfejarmästare innan du installerar kaminen. Under alla omständigheter ska skorstensfejarmästaren underrättas när kaminen är installerad. Skorstensfejarmästaren kontrollerar installationen och ni avtalar om sotningsintervall. Om skorstenen inte varit i bruk en tid, bör den undersökas för sprickor, fågelbon o.s.v., innan den tas i bruk. 1.4 Placering av kaminen/installationsavstånd Till vägg Placera kaminen enligt figur och kontrollera noggrant att väggavståndet ej underskrids.minsta avstånd framför kaminen till brännbar byggnadsdel eller inredning skall vara 1 m. 3

4 På golvet Om installationen sker på brännbart golv, ska ett obrännbart underlag täcka golvet under kaminen och nå minst 30 cm framför luckan och minst 10 cm på vardera sidan av öppningen. Underlaget kan bestå av minst 50 mm betong, natursten eller 0,7 mm stålplåt. Naturligtvis måste du också försäkra dig om att underlaget tål kaminens och en eventuell stålskorstens vikt. 1.5 Skorstenen När Morsø 4600, 4640, 4650 och 4660 avses installeras toppansluten till en skorsten klassad för 350ºC krävs att ett rökrör med en sammanlagd längd av minst 900 mm används. När kaminen avses installeras med bakanslutning krävs det att skorstenen är klassad för 450ºC. Både skorstenens längd och area påverkar draget i skorstenen. Lägsta rekommenderade rökkanalslängd är 3.5 m. Understiger rökkanalslängden 5 m skall tvärsnittsarean vara cirka cm2. Med rökkanalslängd över 5 m skall tvärsnittsarean vara minst 120 cm2. Observera att rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i skorstenen. Maximal horisontell rökkanal är 1 m, förutsatt att den vertikala rökkanalslängden är minst 5 m. Rökkanalslängd = Längden på skorstenen räknad från anslutningsstosen på kaminen till toppen på skorstenen. Kaminen kan anslutas till en rökkanal som redan är ansluten till ett annat slutet eldningssystem (t.ex. oljepanna eller annan kamin). Viktigt är dock att skorstensfejarmästaren kontrollerar så det inte medför ökad brandrisk eller annan olägenhet. Om du ansluter två eller fler eldstäder på motstående sidor av samma skorsten, ska anslutningarna vara förskjutna, d.v.s. de bör ha en höjdskillnad på minst 25 cm. 1.6 Rökrörsanslutning Vid leverans från fabriken är kaminen förberedd för montering av anslutningsstosen uppåt och med ett gjutet täcklock monterat i hålet för bakanslutning på kaminryggen. Den bipackade gjutna rökskålen monteras samtidigt med monteringen av anslutningsstosen i topplattan (se sidan 7). Skruva fast rökskålen och anslutningsstosen med bipackade skruvar M6x65 mm. Om kaminen ska monteras med rökutgång uppåt, slås plåtbrickan på plåttoppen ut med små fasta slag med en hammare. Om kaminen ska monteras med rökutgång bakåt från kaminryggen, slås plåtbrickan på konvektionsplåten ut med små fasta slag med en hammare. Avlägsna det gjutna täcklocket på kaminryggen genom att vrida det moturs. Montera täcklocket i hålet på topplattan genom att tycka nedåt och samtidig vrida det medurs. Täcklocket kan användas som renslucka för att underlätta åtkomst ved sotning. Centrera anslutningsstosen i hålet på kaminryggen och skruva fast den. När kaminen monteras med rökutgång bakåt skall den gjutna rökslålen inte användas. 4

5 Rökskål 1.7 Anslutning till murad skorsten Märk ut centrum för håltagning i väggen till rökkanalen. Tag upp ett hål med ca. 180 mm i diameter och mura därefter fast inmurningsstosen med eldfast murbruk (ingår ej i leverans). Kontrollera att anslutningshöjden i murstocken överensstämmer med höjden på anslutningsröret från kaminen. Låt murbruket torka innan kaminen ansluts till skorstenen. Anslutningsrökröret får inte stickas in för långt utan ska bara gå till kanten på rökkanalen. Anslutningarna vid kamin/rör och rör/murstos tätas med bifogat tätningsrep. Normalt behöver du inte täta mellan eventuella röranslutningar. 5

6 1.8 Anslutning till stålskorsten. Vid anslutning till stålskorsten hänvisar vi till respektive fabrikats montageanvisning. Observera! Är det för starkt drag i skorstenen kan du montera ett rökgasspjäll i anslutningsröret. Spjället ska vara lätt att använda och inställningen lätt att komma åt. Vid dåligt drag i skorstenen bör skarpa böjar och horisontell dragning av rökkanalen undvikas. Täck över kaminen vid installationen så undviks skador på den lackerade ytan. Friskluftstillförsel En kamin kräver luft till förbränningen. Det medför att eldning i kaminen bidrar till ett sundare inomhusklimat i huset. Om huet är mycket tätt och i synnerhet om det finns spisfläkt eller ventilationsanläggning i huset, skall en friskluftsventil monteras i det rum där kaminen ska stå. I annat fall kommer draget i skorstenen att vara för svagt, vilket kan medföra att kaminen inte vill brinna ordentligt och rök kan tränga ut när luckan till kaminen öppnas. 6

7 Följ nedanstående anvisningar vid uppackning och uppställning af kaminen 1. Låt kaminen stå kvar på träpallen efter att emballaget har avlägsnats. För att undvika transportskador är bottenplattan under leveransen placerad ovanpå kaminen. 2. Lägg bottenplattan på golvet där kaminen skall placeras. 3. Innan kaminen lyftes på plats tas topplatan bort och sidoplattorna monteras av genom att dra dem upp ur rillorna på benen. 4. Lyft af kaminen från träpallen och ställ den försiktigt på bottenplattan. Kaminen är av gjutjärn och därför relativt tung, tänk på att två personer behövs för att lyfta den. Centrera kaminen på bottenplatan och kontrollera så erforderliga väggavstånd erhålles. 5. När kaminen är korrekt placerad kan sidoplattorna monteras tillbaka genom att skjuta i dem ovanifrån i rillorna på benen tills de stöter emot bottenplattan. 6. Lägg till sist på topplattan som ett lock så det blir en stabil enhet. Uppackning Montage 7

8 2.0 Eldningsteknik/Användning av kaminen Förbränningsluften tillförs genom två ventiler på kaminluckan och leds därefter vidare i kanaler runt brännkammaren. Den förvärmda förbränningsluften strömmar in ovanför luckglaset och in i flammorna. Båda ventilerna i kaminluckan skall vara lika mycket öppna. Kaminen är utrustad med löstagbart handtag i rostfritt stål ett material som leder värmen dåligt. När handtaget är borttaget, är kaminen samtidigt mera barnsäker. INNAN DU SÄTTER IGÅNG MED ELDNINGEN: De första brasorna ska vara svaga, så att kaminen härdas innan du eldar kraftigare. Inställning av ventiler, tändningsmetoder och eldningsintervall beror på skorstensdrag, vind- och väderförhållanden, värmebehov, bränsle m.m. Därför kan det gå en tid innan du lär känna kaminens egentliga funktion under givna förhållanden. Även om du kan elda med nästan alla former av ved i din Morsø-kamin bör du undvika att elda med fuktig eller olagrad ved. Veden bör lagras under tak med fri luftväxling minst ett och helst två år. Trä ska klyvas snarast möjligt efter fällning för att det ska torka fort. Använd aldrig drivved, eftersom den i regel har mycket hög salthalt och därmed förstör både kaminen och skorstenen. Impregnerat och målat trä samt spånplattor avger giftig rök och fukt och får därför heller inte användas som bränsle. Vedträn med en diameter på mer än 10 cm bör alltid klyvas. Vedträna får inte vara längre än att de kan ligga plant över glödlagret omgivna av luft på båda sidor. Bästa effekt får du med vedträn som placeras med ändarna mot eldöppningen och som är ca 25 cm långa och väger ca 0,5-0,7 kg. Maximal längd på vedträn i kaminen är cm 2.1 Eldning med ved Vedeldning är den billigaste formen av uppvärmning. Du kan spara över 50 % jämfört med oljeeldning i centralvärmeanläggning, men till och med om du jämför med eloch gasuppvärmning är det god ekonomi att elda med ved. Hur mycket du sparar beror givetvis på dagspriserna, vilket slags ved du använder, osv. 8

9 Jämförelse mellan eldning med ved och olja: Vedsort (fuktinnehåll på 20 %) Antal kubikmeter per 1000 liter olja Ek 7,0 Bok 7,0 Ask 7,2 Lönn 7,5 Björk 8,0 Alm 8,9 Rödgran 10,4 Ädelgran 10,9 2.2 Tändning och eldningsintervall Vid upptändning krävs stor luftmängd. Om du startar med helt kall kamin, är det en god idé att låta dörren stå på glänt de första minuterna. Kaminrostret ska vara stängt vid vedeldning, d.v.s. reglagestången för rostret ska vara helt inskjuten. Om dragförhållanden är dåliga kan lite primärluft tillföras genom rostret för att underlätta upptändningen, men lägg märke till att sådan lufttillförsel kan orsaka tillfällig nedsotning av glaset i dörren och ge höga rökgastemperaturer. För att bygga upp ett isolerande asklager i botten av kaminen, bör du vid förta upptändningen bränna av 1 2 kg torr pinnved. Behåll därefter alltid 2 3 cm aska i botten av brännkammaren. 1. Glödlagret bildas snabbt vid tändning med tändbriketter eller några hopskrynklade tidningssidor under ca 1 2 kg torr pinnved. 2. Öppna ventilerna helt. 3. Antänd briketterna/papperet och skjut till luckan utan att stänga den. En springa på ca 2 cm är lagom. 4. När du efter 5 10 minuter kan se att skorstenen är så varm att det drar genom den,stänger du luckan. Om alla villkor uppfyllts, kommer det efter ytterligare 15 20minuter att ha bildats ett fint glödlager i brännkammaren. 5. Normal påfyllning bör ske medan det fortfarande finns glöd kvar. Fördel glöden i botten, men se till att det ligger mest längst fram i kaminen. 6. Lägg 3 st ca 25 cm långa vedträn på ca 0,6-0,7 kg ovanpå glöden i ett lager och med ett avstånd på ca 1 cm mellan vedträna. 7. När ventilerna öppnats för maximal lufttillförsel och luckan har stängts, kommer den nya veden att antändas på ett par minuter. 8. Därefter justera lufttillförseln genom att ventilerna skruvas in till önskad position. Elden skall alltid brinna med livliga och klara flammor. 9. En ny omgång ved eldas på samma sätt som anges i punkt 5. 9

10 Om du vill elda mindre fyller du på mindre mängd ved och tillför mindre mängd luft. Men tänk på att det viktigaste är att bibehålla glödlagret. Svag värme får du när veden är avbränd, vilket innebär att det inte finns några eldslågor på veden, därför att den förvandlats till glödande träkol. Det är först vid den tidpunkten du kan skruva ner lufttillförseln helt. Om det dessförinnan har bildats ett bra glödlager ovanpå ett tillräckligt tjockt lager aska, kan kaminen hålla sig varm mycket länge. När du vill ha mer värme, samlar du glöden vid kaminens framsida och lägger på några små tändpinnar. När dessa har antänts och återigen har bildat ett fint glödlager, lägger du veden ovanpå enligt det tidigare beskrivna tändsättet. Regeln för värmereglering lyder: LITE VÄRME LITE VED LITE LUFT MYCKET VÄRME MYCKET VED MYCKET LUFT Vid eldning för natten förbigår du värmeregeln om du lägger mycket ved i kaminen och tillför lite luft. Då utnyttjar du inte vedens brännvärde optimalt och du förorenar bara miljön. Vid eldning på sommaren när förbrukningen är liten, blir förbränningen dålig. Kaminen ger för mycket värme och det blir stor risk för sotbildning i brännkammare, rökrör och skorsten. Om du eldar med fuktigt bränsle går en stor del av bränslets värmeenergi åt till att avlägsna fukten utan att avge värme till kaminen. En så ofullständig förbränning skapar sotavlagringar i brännkammare, rör och skorsten. 2.3 Andra former av bränslen Din nya Morsø-kamin är främst godkänd för eldning med ved, men du kan också elda med träbriketter. Träbriketter passar bra som kompletterande bränsle. De är lätta att tända och idealiska för eldning på natten, eftersom de är långtidsglödande. 2.4 Dragförhållande Om det kommer ut rök ur kaminen när du öppnar luckan, beror det på dåligt drag i skorstenen. Den här kaminen kräver ett skorstensdrag på minst 15 Pa för att ge tillfredsställande förbränning och hindra rökutsläpp. Om du känner dig osäker, låt gärna skorstensfejarmästaren mäta draget i skorstenen. 10

11 Dragförhållande Skorstenens drag uppstår på grund av skillnaden mellan den höga temperaturen i skorstenen och den kallare temperaturen utomhus. Skorstenens längd och isolering samt vind- och väderförhållanden är också avgörande för att du ska uppnå rätt undertryck så att drag uppstår. Nedsatt drag uppstår när: Temperaturskillnaden är för liten, exempelvis vid för dåligt isolerad skorsten. Om skorstenen är kall, kan det hjälpa att före tändningen bränna en hoprullad tidning i skorstenens rengöringslucka. Utomhustemperaturen är för hög, exempelvis på sommaren. Det är vindstilla. Skorstenen inte har rätt höjd eller ligger i lä på grund av tak eller höga träd. I sådana fall är det också störst risk för röknedslag. Rumsluft läcker in i skorstenen, till exempel på grund av bristfälliga fogar eller otätheter vid rengöringslucka eller rökrör. Otäta, oanvända eldstäder är anslutna till skorstenen. Rökrör och skorsten är tilltäppta av sot på grund av bristande rengöring. Huset är för tätt (se avsnittet Friskluftstillförsel). Bra drag uppstår när: Temperaturskillnaden mellan skorstenen och utomhus är stor, alltså vid eldning när behovet är som störst. Det är klart väder och god vind. Skorstenen har rätt höjd, minst 3,5 meter ovanför kaminen och när den sticker upp ovanför takåsen. 11

12 3.0 Underhåll av kamin, rör och skorsten 3.1 Utvändigt underhåll Kaminen är målad med värmebeständig färg. Den håller sig finast om du bara dammsuger den med mjukt munstycke eller torkar den med en torr trasa utan ludd. Vid för kraftig eldning kan den målade ytan med tiden anta en gråaktig ton, men kaminen är lätt att fräscha upp med sprayfärg som kan köpas hos lokala återförsäljare. 3.2 Invändigt underhåll Glas Vid rätt eldning med ved avsätts lite eller inget sot på det keramiska glaset. Om det har bildats sot på glaset vid tändningen, kommer sotet att brännas bort, när du eldar normalt i kaminen. Om glaset blir ordentligt nersotat vid felaktigt användning, är det lätt att avlägsna med ett sotborttagningsmedel. Dessa medel finns att köpa hos Er lokala kaminåterförsäljare. Observera att glaset ska vara kallt vid rengöring. Undvik att fylla brännkammaren med så långa vedträn att de rör vid glaset när du stänger luckan. Orsaker till sotat glas: - För fuktigt bränsle. - För stora vedträn, okluven ved. - För låg förbränningstemperatur. - För mycket luft genom kaminrostrets botten. Invändiga gjutjärnsdelar/delar som slits Kaminrostret och rökledarplattan står i direkt kontakt med eld och glödande bränsle. De är därför särskilt utsatta för genombränning. Vid rätt användning håller de i många år, men vid för kraftig eldning påskyndas givetvis genombränningen. De nämnda delarna kan lätt bytas ut. Rökledarplattan av Vermiculite kan enkelt tas ut ur brännkammaren om sidostenarna i brännkammaren först lyfts bort. Om rökledarplattan skadas och inte byts ut i tid, kan topplattan utsättas för så hög temperatur att den kan skadas. Orsaker till för snabbt slitage av invändiga delar För kraftig eldning För mycket luft genom kaminrostrets botten Användning av för mycket torr ved (snickeriavfall) För mycket sot ovanpå rökledarplattan (se avsnittet Rengöring). För mycket aska i lådan (se avsnittet Aska). Eldfast sten Vermiculite bidrar till hög förbränningstemperatur och tål lätt den temperatur som kan uppstå i kaminen. De kan dock gå sönder om de träffas av en kraftigt stöt med ett 12

13 vedträ eller något annat. Sprickor i plattorna har ingen betydelse för kaminens funktion så länge de sitter på plats. Keramiska packningar Med tiden kommer packningarna i luckan att bli slitna och för att undvika okontrollerad förbränning bör du byta ut dem vid behov. Använd Morsø packningsset. Servicesortimentet (reservdelar, glasrengöring, färg, packningsset m.m.) kan beställas hos din Morsø återförsäljare. 3.3 Rengöring av kaminen Särskilt ovanför rökledarplattan kommer det på grund av draget i skorstenen och efter sotning att bildas ett ask- och sotlager. Kontrollera att skorstensfejarmästaren, utöver sotning av skorsten och rengöring av rökrör, har tömt kaminen på sot. Lämpligt antal årliga sotningar/kaminrengöringar beräknas av skorstensfejarmästaren i samråd med ägaren. Aska Som tidigare beskrivits, bör det finnas ett 2 3 cm isolerande asklager i botten på brännkammaren för att man ska kunna uppnå hög förbränningstemperatur. När asklagret är för tjockt, drar man ut reglagestången för rostret så att askan kan falla ner i lådan. Töm lådan innan den blir helt full, så att askan inte isolerar omkring kaminrostret, eftersom detta kan påskynda genombränning. Askan töms fördelaktigast i samband med städning. Eftersom det kan ligga dolda glöd i asklådan i flera dygn, skall du förvara askan i en behållare av obrännbart material innan du häller den i sopsäcken. Aska från en kamin gör ingen nytta som gödsel i trädgården. Om du har bränt färgade broschyrer, målat eller impregnerat trä i kaminen, får askan inte hällas ut på marken, då den kan innehålla tungmetaller. 13

14 14

15 15

16 16 Morsø Jernstøberi A/S

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø

Läs mer

1410, 1440 & 1450 S/EN 13240

1410, 1440 & 1450 S/EN 13240 Monterings- och bruksanvisning 1410, 1440 & 1450 S/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med er nya braskamin från Morsø!

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING OURA SERIEN BBRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående råd och

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84.

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

Innan du installerar din kamin

Innan du installerar din kamin Gratulerar till köpet av en genuin Olymberyl gjutjärnskamin. Rätt brukat kommer denna kamin att ge många års säker användning. Manualen har utvecklats för att försäkra användaren optimal effektivitet.

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk

Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk Lycka till med din nya braskamin från Aduro! För att du ska få så stor glädje och nytta som möjligt av din nya braskamin från

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING Scan-Line 7A Scan-Line 7B Scan-Line 7C Scan-Line 7D www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av

Läs mer

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB Omfattar 2175CB1, 2175CB2 och 2175CB3 med rökklocka samt 2575CB1, 2575CB2 och 2575CB3 med plan topp 2575CB 2175CB Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av

Läs mer

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW w w w. c a m i n a. s e Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Pallas / Pallas Back Gratulerar

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2180 2180CBS 2180CBGD Utgåva 01/08 2180 CB Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Monteringsanvisning för Oscar 3 & 4 Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat

Läs mer

Installation och bruksanvisning Eldarado

Installation och bruksanvisning Eldarado Installation och bruksanvisning Eldarado Vi gratulerar till ert val av Eldarado som värmekälla i ert hem och vi hoppas att den skall bringa er mycket värme, nytta och glädje. Var vänlig och förvara dessa

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien. (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien. (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014 Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014 Inledning Lycka till med Din nya Lotus Kamin Vi hoppas och tror att den kommer att ge

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 SE Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 Vi gratulerar till ett lyckat val och tackar för förtroendet till Kotaprodukter. Läs noggrant genom

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design 2011-09-06U2 Installations- och användaranvisning Gjutjärnskassett NSP 51 och NSP 53 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kaminmodeller: TT20 + TT20R + TT20S + TT20RS DS/EN13240 Øvrige godkendelser: Din-Plus, 15A, Münchener, Regensburger, Stuttgarter Norm, Sintef (99-263) Version 07.11.2011

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Braskamin Utgåva 08 /01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 200 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10 MONTERINGSANVISNING Murspis Bryssel för insats Dovre 2175CB3 Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI 1. TEKNISKA DATA Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mått höjd (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning -95 Installationsanvisning 1995-05 - 20 utg. 1 IAV SE 0043-3 411548 Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din Vivaldi. Vi tror oss

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 13 NO Installasjonsanvisning 25 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

K800. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K800. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K800 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

Korrekt installation och noggrann exploatering är för den kaminen är av stor nödvändighet för dess perfekta funktion och livslängd.

Korrekt installation och noggrann exploatering är för den kaminen är av stor nödvändighet för dess perfekta funktion och livslängd. Vi gratulerar dig till utmärkt val! Vi önskar dig många trevliga stunder med din nya kamin. Kaminen är tillverkad och testad enligt EN 13240 och överensstämmer med den godkända dokumentationen. Du kan

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation instruction 48 installations ANVISNING Contura 655 www.contura.eu 655, 685 Bäste Contura-ägare Vi önskar

Läs mer

Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité.

Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité. 1 Bäste Vikingkund Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité. Er nya vedspis är både en tidlös och effektiv

Läs mer

BRUKS- OCH MONTE- RINGSANVISNING

BRUKS- OCH MONTE- RINGSANVISNING SCAN-LINE 80 OG 80XL BRUKS- OCH MONTE- RINGSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du

Läs mer

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 21 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den ger också värme

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

AVL: UJ13.32.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 10

AVL: UJ13.32.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 10 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 10 1 Egen härd är guld värd! Tack för att du valt en produkt ur NSPs kaminsortiment. Den kommer att värma er under lång tid framåt och bidrar till en klimatsmart

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Aspen 1920 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 6.2009-07aspen JÅ Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Gratulerar till

Läs mer

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL -98 Installationsanvisning 479 IAV 0740-0 ROSENDAL Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av murspisen. Vi tror oss förstå att Ni ställer höga

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER SE HELA AKTUELLA UTBUDET PÅ WWW.NORDICBRASKAMINER.SE

SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER SE HELA AKTUELLA UTBUDET PÅ WWW.NORDICBRASKAMINER.SE 1 SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER 2 NJUT AV ELDENS VÄRME OCH LÅGORNAS SKEN I årtusenden har människan hänförts av elden och vad den kan erbjuda oss. I vår moderna tid är det kanske främst möjligheten

Läs mer

Defiant Encore. Monterings- och skötselanvisning. Utgåva 01.03

Defiant Encore. Monterings- och skötselanvisning. Utgåva 01.03 Defiant Encore Monterings- och skötselanvisning Utgåva 01.03 Bäste ägare till Defiant Encore! Vi önskar Er välkommen till Vermont Castings-familj en och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror

Läs mer

Eldningsinstruktion & Bruksanvisning

Eldningsinstruktion & Bruksanvisning SE NO DE GB FI FR Eldningsinstruktion och bruksanvisning 2 Fyringsinstruksjon og bruksanvisning 7 Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen 13 Lighting and Maintenance Instructions 19 Käyttö- ja lämmitysohjeet

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 26 Installasjonsanvisning 52 Installation instruction 78 installations ANVISNING www.contura.eu 650, 660, 670 Bäste Contura-ägare Vi önskar Dig

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kaminmodeller: TT1,TT1W,TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS EN13240/CE-märkt Øvrige godkendelser: Din-Plus, 15A, Münchener, Regensburger, Stuttgarter Norm, DS, Sintef Version

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på 10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade brädor

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer

CITIZEN-SERIEN CITIZEN MF 700-60 WHE 1S CITIZEN MF 900-45 WHE 1S CITIZEN MF 900-60 WHE 1S CITIZEN MF 1050-45 WHE 1S

CITIZEN-SERIEN CITIZEN MF 700-60 WHE 1S CITIZEN MF 900-45 WHE 1S CITIZEN MF 900-60 WHE 1S CITIZEN MF 1050-45 WHE 1S CITIZEN-SERIEN CITIZEN MF 700-60 WHE 1S CITIZEN MF 900-45 WHE 1S CITIZEN MF 900-60 WHE 1S CITIZEN MF 1050-45 WHE 1S Instruktioner för installation och användning 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Introduktion...

Läs mer

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0 BioAir Varmluftspanna Datum 151202, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN PANNAN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR... 3 LEVERANSKONTROLL...

Läs mer

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T SE NO DE GB Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction installations 2 17 33 49 ANVISNING 50 51 52 52T 53 54 54T EC-deklaration om överensstämmelse Certifierad

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024.

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU. Version 001

HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU. Version 001 100108 HUR DU BYGGER VEDELDAD BASTU Version 001 OBS! Denna lathunden är endast ett komplement till Monteringsanvisningen. Du måste därför också läsa och förstå den monteringsanvisning som medföljer din

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

K700. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K700. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K700 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

Monterings- och Bruksanvisning Saturn

Monterings- och Bruksanvisning Saturn Monterings- och Bruksanvisning Saturn Kamin från Nordpeis AS Grattis till din nya Nordpeis kamin. Kaminen har testats och dokumenterats av SINTEF NBL AS (Norges Brandtekniska Laboratorium) med avseende

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

K21. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K21. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K21 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING SPRÄNGSKISS...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 FÖRBEREDELSER...5-6 MONTERINGSANVISNING...6-9 SKÖTSEL-ELDNINGSINSTRUKTION...10-11

Läs mer

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Tack för att Du valde Modulex T250 Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer

Öppen spis Blockskorsten Stålskorsten Renovering

Öppen spis Blockskorsten Stålskorsten Renovering Öppen spis Blockskorsten Stålskorsten Renovering Smarta skorstenslösningar Smarta skorstenslösningar Schiedel är Europas största skorstenstillverkare och har tillverkat skorstenar för den svenska marknaden

Läs mer

K1100. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K1100. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K1100 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Milou Art Julie Art Xavier Art Suprême Art Mystica Art Etage Art Grace Art Pierre Art Sahara Art Moderne Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Utgåva 2.2013 Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Vedeldning Miljöförvaltningen informerar

Vedeldning Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Vedeldning Miljöförvaltningen informerar Allmänt Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Många upplever att de

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING EN 13229 Sida: 2 av 16 BÄSTE ANVÄNDARE Välkommen till den stora gruppen av nöjda ägare till BRAS-SPISEN insatser. Vi är mycket glada att Ni har valt en BRAS-SPISEN spisinsats.

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Art De Luxe. Art Moderne. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Art Suprême. Art Grace. Art Pierre

Art De Luxe. Art Moderne. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Art Suprême. Art Grace. Art Pierre Utgåva 3.2006 w w w. c a m i n a. s e Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Art Optimale Art Suprême Art De Luxe Art Grace Art Etage Art Moderne 39 53 03 Denna anvisning gäller även som typoch

Läs mer

skärgårdstunnan regal bruksanvisning

skärgårdstunnan regal bruksanvisning skärgårdstunnan regal bruksanvisning 2. innehåll 1. introduktion 4 1.1 Ångerrätt för konsumenter 4 1.2 Säkerhet 4 1.3 Avlägsnande av emballage 5 1.4 Förberedelser 5 1.5 Dra åt slangklämmor 5 2. installation

Läs mer

K10. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K10. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K10 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING SPRÄNGSKISS...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 FÖRBEREDELSER...5-6 MONTERINGSANVISNING...6-9 SKÖTSEL-ELDNINGSINSTRUKTION...10-11

Läs mer

Njut av den vackra elden

Njut av den vackra elden Njut av den vackra elden REN FÖRBRÄNNING Varför välja Atra? Nyskapande design som passar olika inredningsstilar Kraftigt stål som är svetsat till en solid enhet Brännkammare som har 6 cm tjockt eldfast

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 45 NO Installasjonsanvisning 89 FR GB FI IT Guide d installation 133 Installation instruction 177 Asennusohje 221 Istruzioni di montaggio 265 Installationsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 57 NO Installasjonsanvisning 113 FR GB FI IT Guide d installation 169 Installation instruction 225 Asennusohje 281 Istruzioni di montaggio 337 Installationsanvisning

Läs mer

Nyhet! Nyhet! En lysande liten storhet

Nyhet! Nyhet! En lysande liten storhet 800 Nyhet! Nyhet! En lysande liten storhet MILJÖMÄRKT 378 001 1 En stor kamin i kompakt format Contura 800 har hittat sin inspiration i den berömda superellipsen. Formen gör denna kamin kompakt och trevlig;

Läs mer

Installation instructions and use and care guide

Installation instructions and use and care guide Installation instructions and use and care guide M8/M6/L6 grill montering Om grillen monteras i grillkåta, lusthus eller dylikt, måste den få tillräckligt med tilläggsluft. För M8/M6 rekommenderas 3-4

Läs mer

ns~aa~ ~nc~ r~ch a6nändmrgsrnanua: Täljstenskassetten

ns~aa~ ~nc~ r~ch a6nändmrgsrnanua: Täljstenskassetten ns~aa~ ~nc~ r~ch a6nändmrgsrnanua: Täljstenskassetten Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd

Läs mer

Vi ger nytt liv åt slitna skorstenar

Vi ger nytt liv åt slitna skorstenar Vi ger nytt liv åt slitna skorstenar Har du en skorsten som krånglar? Då har vi lösningen! I den här foldern ger vi råd om bästa teknik för att åtgärda t ex otäthet, kondens, fel area, eller problem med

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning C 450 C 450T www.contura.eu PRESTANDADEKLARATION Nr. C450-CPR-130605-SE-1 PRODUKT Produkttyp Typbeteckning Tillverkningsnummer Avsedd användning Bränsle Kamin eldad med fasta biobränslen

Läs mer

Nu när du planerar att installera en brasvärme-möbel...

Nu när du planerar att installera en brasvärme-möbel... BRASVÄRME 2 Nu när du planerar att installera en brasvärme-möbel......skulle vi kunna skriva rader om hur mysigt och underbart det är att sitta framför kaminens varma lågor och njuta, med en kopp te, till

Läs mer

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 25 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den

Läs mer

Manual För Grenada (Hot-Air)

Manual För Grenada (Hot-Air) Tekniska mått och data Grenada Co-emission vid 13 % O2 0,1 % Stoft @ 13% O2 Verkningsgrad 79 % Nominell effekt Skorstenstemperatur Rek. undertryck i rökmuff Bränsleförbrukning Eldningsmängd Rekommenderas

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer