Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00"

Transkript

1 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Website: 1

2 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø har tillverkat gjutjarnskaminer av hogsta kvalitet sedan Om Ni foljer anvisningarna i denna folder kommer Ni att fa mycket nytta och gladje av Er kamin i manga ar. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1.0 Installation av din nya Morsø-kamin Sid nr 1.1 Installation av kaminen Bygganmälan Sotning Placering av kaminen/installationsavstånd Skorstenen Rökrörsanslutning Anslutning till murad skorsten Anslutning till stålskorsten Eldningsteknik 2.1 Eldning med ved Tändning och eldningsintervall Andra former av bränslen Dragförhållanden Underhåll av kamin, rör och skorsten 3.1 Utvändigt underhåll Invändigt underhåll Rengöring av kaminen 11 2

3 1.0 Installation av din nya Morsø-kamin 1.1 Installation av kaminen Kaminen är av gjutjärn och därför relativt tung, tänk på att två personer behövs för att lyfta den. Lägg ett kartongark som skydd för golvet. Lyft av kaminen från träpallen och ställ försiktigt kaminen på kartongarket. 1.2 Bygganmälan För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en bygganmälan inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående bygganmälan rekommenderar vi Er att rådfråga byggnadsnämnden i Er kommun. 1.3 Sotning Det kan vara klokt att inhämta råd hos din lokala skorstensfejarmästare innan du installerar kaminen. Under alla omständigheter ska skorstensfejarmästaren underrättas när kaminen är installerad. Skorstensfejarmästaren kontrollerar installationen och ni avtalar om sotningsintervall. Om skorstenen inte varit i bruk en tid, bör den undersökas för sprickor, fågelbon osv, innan den tas i bruk. 1.4 Placering av kaminen/installationsavstånd Till vägg Placera kaminen enligt figur och kontrollera noggrant att väggavståndet ej underskrids. Mindsta avstånd framför kaminen till brännbar byggnadsdel eller inredning skall vara 80 cm. Morsø 3110: Avstånet kamin-sidovägg var 550 mm og kamin-backvägg var 350 mm. Morsø 3140: Avstånet kamin-sidog var 350 mm og kamin-backvägg var 350 mm. Minsta avstånd framför kaminen till brännbar byggnadsdel eller inredning skall vara 750 mm. 3

4 På golvet Om installationen sker på brännbart golv, ska ett obrännbart underlag täcka golvet under kaminen och nå minst 30 cm framför luckan och minst 10 cm på vardera sidan av öppningen. Underlaget kan bestå av minst 50 mm betong, natursten eller 0,7 mm stålplåt. Naturligtvis måste du också försäkra dig om att underlaget tål kaminens och en eventuell stålskorstens vikt. 1.5 Skorstenen Både skorstenens längd och area påverkar draget i skorstenen. Lägsta rekommenderade rökkanalslängd är 3.5 m och lämplig tvärsnittsarea på rökkanalen är cm2 ( mm diameter). Var noggrann med att kontrollera att skorstenen är tät och att inga läckage förekommer runt sotluckor och vid röranslutningar. Observera att rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i skorstenen. Maximal horisontell rökkanal är 1 m, förutsatt att den vertikala rökkanalslängden är minst 5 m. Kaminen kan anslutas till en rökkanal som redan är ansluten till ett annat slutet eldningssystem (t.ex. oljepanna eller annan kamin). Viktigt är dock att skorstensfejarmästaren kontrollerar så det inte medför ökad brandrisk eller annan olägenhet. Om du ansluter två eller fler eldstäder på motstående sidor av samma skorsten, ska anslutningarna vara förskjutna, d.v.s. de bör ha en höjdskillnad på minst 25 cm. Råokkanalen skall kunna sotas i hela sin längd och sotluckorna skall vara lätt åtkomliga. 1.6 Rökrörsanslutning Vid leverans från fabriken är kaminen förberedd för anslutning av rökrören uppåt. Som alternativ kan rökrören också anslutas rakt bakåt från ryggen på kaminen. Om kaminen ska monteras med rökutgång bakåt från kaminryggen, slås plåtbrickorna på konvektionsplåten ut med små fasta slag med en hammare. Avlägsna det gjutna täcklocket på kaminryggen genom att vrida det moturs. Skruva loss anslutningsstosen från topplattan och flytta den till kaminryggen. Montera täcklocket i hålet på topplattan genom at tycka nedåt och samtidig vrida det medurs. Montering av rökskål När kaminen monteras med anslutningsstosenuppåt från topplattan skall den bifogade rökskålen (1) monteras enligt figur med medföljande skruvar M6x65. Efter monteringen av rökskålen läggs det lösa renslocket åter på plats i röklederplaten. Monteras kaminen med anslutningsstosen bakåt från kaminryggen skall rökskålen inte anvendas. 4

5 1.7 Anslutning till murad skorsten Märk ut centrum för håltagning i väggen till rökkanalen. Tag upp ett hål med ca. 180 mm i diameter och mura därefter fast inmurningsstosen med eldfast murbruk (ingår ej i leverans). Kontrollera att anslutningshöjden i murstocken överensstämmer med höjden på anslutningsröret från kaminen. Låt murbruket torka innan kaminen ansluts till skorstenen. Anslutningsrökröret får inte stickas in för långt utan ska bara gå till kanten på rökkanalen. Anslutningarna vid kamin/rör och rör/murstos tätas med bifogat tätningsrep. Normalt behöver du inte täta mellan eventuella röranslutningar. 1.8 Anslutning till stålskorsten Vid anslutning till stålskorsten hänvisar vi till respektive fabrikats montageanvisning. Observera! Kaminen och rökkanalen skall kunna rensas från sot. Tala med skorstensfejarmästaran vid tveksamheter. Är det för starkt drag i skorstenen kan du montera ett rökgasspjäll i anslutningsröret. Spjället ska vara lätt att använda och inställningen lätt att komma åt. Vid dåligt drag i skorstenen bör skarpa böjar och horisontell dragning av rökkanalen undvikas. Täck över kaminen vid installationen så undviks skador på den lackerade ytan. Friskluftstillförsel En kamin kräver luft till förbränningen. Det medför att eldning i kaminen bidrar till ett sundare inomhusklimat i huset. Om huset är mycket tätt och i synnerhet om det finns spisfläkt eller ventilationsanläggning i huset, skall en friskluftsventil monteras i det rum där kaminen ska stå. I annat fall kommer draget i skorstenen att vara för svagt, vilket kan medföra att kaminen inte vill brinna ordentligt och rök kan tränga ut när luckan till kaminen öppnas. 5

6 2.0 Eldningsteknik/Användning av kaminen Förbränningsluften tillförs på två ställen i brännkammaren. En primär lufttillförsel genom skakrostret och en sekundär lufttillförsel ovanför glaset i dörren. Skakrostret regleras med ett reglage under askhyllan och sekundärluften regleras med ett reglage ovanför dörren. Kaminen är utrustad med löstagbart handtag i rostfritt stål ett material som leder värmen dåligt. När handtaget är borttaget, är kaminen samtidigt mera barnsäker. INNAN DU SÄTTER IGÅNG MED ELDNINGEN: De första brasorna ska vara svaga, så att kaminen härdas innan du eldar kraftigare. Färgen kan avge lite rök och lukt vid den första eldningen, vilket är helt normalt. Inställning av lufttillförsel, tändningsmetoder och eldningsintervall beror på skorstensdrag, vind- och väderförhållanden, värmebehov, bränsle m.m. Därför kan det gå en tid innan du lär känna kaminens egentliga funktion under givna förhållanden. Även om du kan elda med nästan alla former av ved i din Morsø-kamin bör du undvika att elda med fuktig eller olagrad ved. Veden bör lagras under tak med fri luftväxling minst ett och helst två år. Trä ska klyvas snarast möjligt efter fällning för att det ska torka fort. Använd aldrig drivved, eftersom den i regel har mycket hög salthalt och därmed förstör både kaminen och skorstenen. Impregnerat och målat trä samt spånplattor avger giftig rök och fukt och får därför heller inte användas som bränsle. Vedträn med en diameter på mer än 10 cm bör alltid klyvas. Vedträna får inte vara längre än att de kan ligga plant över glödlagret omgivna av luft på båda sidor. Maximal längd på vedträn i kaminen är cm. Brännkammaren är invändigt 34 cm. 2.1 Eldning med ved Vedeldning är den billigaste formen av uppvärmning. Du kan spara över 50 % jämfört med oljeeldning i centralvärmeanläggning, men till och med om du jämför med el- och gasuppvärmning är det god ekonomi att elda med ved. Hur mycket du sparar beror givetvis på dagspriserna, vilket slags ved du använder, osv. Jämförelse mellan eldning med ved och olja: Vedsort (fuktinnehåll på 20 %) Antal kubikmeter per 1000 liter olja Ek 7,0 Bok 7,0 Ask 7,2 Lönn 7,5 Björk 8,0 Alm 8,9 Rödgran 10,4 Ädelgran 10,9 6

7 2.2 Tändning och eldningsintervall Vid upptändning krävs stor luftmängd. Om du startar med helt kall kamin, är det en god idé att låta dörren stå på glänt de första minuterna. Skakrostret ska vara stängt vid vedeldning, dvs reglagestången för rostret ska vara helt inskjuten. Med handtaget till vänster under askhyllan kan primärluft tillföras en kort stund för att underlätta antändning av veden. Håll handtaget nedtryckt för att tillföra luft genom rostret, när handtaget släpps stängs spjället automatiskt. Om dragförhållanden är dåliga kan lite primärluft tillföras genom rostret, men lägg märke till att sådan lufttillförsel kan orsaka tillfällig nedsotning av glaset i dörren och ge höga röktemperaturer. För att bygga upp ett isolerande asklager i botten av kaminen, bör du när du börjar elda bränna av 1 2 kg torr pinnved. Behåll därefter alltid 2 3 cm aska i botten av brännkammaren. 1. Glödlagret bildas snabbt vid tändning med 2 4 tändblock eller 7 10 hopskrynklade tipningssidor under ca 1 2 kg torr pinnved. 2. Öppna sekundärluftsspjället ovanför dörren helt. 3. Antänd briketterna/papperet och skjut till luckan utan att stänga den. En springa på ca 2 cm är lagom. 4. När du efter 5 10 minuter kan se att skorstenen är så varm att det drar genom den, stänger du luckan. Om alla villkor uppfyllts, kommer det efter ytterligare minuter att ha bildats ett fint glödlager i brännkammaren. 5. Normal påfyllning bör ske medan det fortfarande finns glöd kvar. Använd en eldgaffel för att fördela glöden i botten, men se till att det ligger mest längst fram i kaminen. 6. Lägg 3 st vedträn på ca 0,6 kg ovanpå glöden i ett lager och med ett avstånd på ca 1 cm mellan vedträna. 7. När spjället till sekundärluften öppnats för maximal lufttillförsel och luckan har stängts, kommer den nya veden att antändas på ett par minuter. 8. Därefter justera den sekundära luftmängden till önskad position. Elden skall brinna med livliga och klara flammor. 9. En ny omgång ved eldas på samma sätt som anges i punkt 5. Om du vill elda mindre fyller du på mindre mängd ved och tillför mindre mängd luft. Men tänk på att det viktigaste är att bibehålla glödlagret. Svag värme får du när veden är avbränd, vilket innebär att det inte finns några eldslågor på veden, därför att den förvandlats till glödande träkol. Det är först vid den tidpunkten du kan skruva ner lufttillförseln helt. Om det dessförinnan har bildats ett bra glödlager ovanpå ett tillräckligt tjockt lager aska, kan kaminen hålla sig varm mycket länge. När du vill ha mer värme, samlar du glöden vid kaminens framsida och lägger på några små tändpinnar. När dessa har antänts och återigen har bildat ett fint glödlager, lägger du veden ovanpå enligt det tidigare beskrivna tändsättet. Regeln för värmereglering lyder: LITE VÄRME LITE VED LITE LUFT MYCKET VÄRME MYCKET VED MYCKET LUFT 7

8 Vid eldning för natten förbigår du värmeregeln om du lägger mycket ved i kaminen och tillför lite luft. Då utnyttjar du inte vedens brännvärde optimalt och du förorenar bara miljön. Använd i stället energikoks, kol eller briketter. Vid eldning på sommaren när förbrukningen är liten, blir förbränningen dålig. Kaminen ger för mycket värme och det blir stor risk för sotbildning i brännkammare, rökrör och skorsten. Om du eldar med fuktigt bränsle går en stor del av bränslets värmeenergi åt till att avlägsna fukten utan att avge värme till kaminen. En så ofullständig förbränning skapar sotavlagringar i brännkammare, rör och skorsten. 2.3 Andra former av bränslen Din nya Morsø-kamin är främst godkänd för eldning med ved, men du kan också elda med träbriketter. Träbriketter passar bra som kompletterande bränsle. De är lätta att tända och idealiska för eldning på natten, eftersom de är långtidsglödande. 2.4 Dragförhållande Om det kommer ut rök ur kaminen när du öppnar luckan, beror det på dåligt drag i skorstenen. Den här kaminen kräver ett skorstensdrag på minst 16 Pa för att ge tillfredsställande förbränning och hindra rökutsläpp. Om du känner dig osäker, låt gärna skorstensfejarmästaren mäta draget i skorstenen. Dragförhållande Skorstenens drag uppstår på grund av skillnaden mellan den höga temperaturen i skorstenen och den kallare temperaturen utomhus. Skorstenens längd och isolering samt vind- och väderförhållanden är också avgörande för att du ska uppnå rätt undertryck så att drag uppstår. Nedsatt drag uppstår när: Temperaturskillnaden är för liten, exempelvis vid för dåligt isolerad skorsten. Om skorstenen är kall, kan det hjälpa att före tändningen bränna en hoprullad tidning i skorstenens rengöringslucka. Utomhustemperaturen är för hög, exempelvis på sommaren. Det är vindstilla. Skorstenen inte har rätt höjd, utan ligger i lä på grund av tak eller höga träd. I sådana fall är det också störst risk för röknedslag. Rumsluft läcker in i skorstenen, till exempel på grund av bristfälliga fogar eller otätheter vid rengöringslucka eller rökrör. Otäta, oanvända eldstäder är anslutna till skorstenen. Rökrör och skorsten är tilltäppta av sot på grund av bristande rengöring. Huset är för tätt (se avsnittet Friskluftstillförsel). Bra drag uppstår när: Temperaturskillnaden mellan skorstenen och utomhus är stor, alltså vid eldning när behovet är som störst. Det är klart väder och god vind. Skorstenen har rätt höjd, minst fyra meter ovanför kaminen och när den sticker upp ovanför takåsen. 8

9 3.0 Underhåll av kamin, rör och skorsten 3.1 Utvändigt underhåll Kaminen är målad med värmebeständig färg. Den håller sig finast om du bara dammsuger den med mjukt munstycke eller torkar den med en torr trasa utan ludd. Vid för kraftig eldning kan den målade ytan med tiden anta en gråaktig ton, men kaminen är lätt att fräscha upp med sprayfärg som kan köpas hos lokala återförsäljare. 3.2 Invändigt underhåll Glas Vid rätt eldning med ved avsätts lite eller inget sot på det keramiska glaset. Om det har bildats sot på glaset vid tändningen, kommer sotet att brännas bort, när du eldar normalt i kaminen. Om glaset blir ordentligt nersotat vid felaktigt bruk, är det lätt att avlägsna med ett sotborttagningsmedel. Dessa medel finns att köpa hos Er lokala kaminåterförsäljare. Observera att glaset ska vara kallt vid rengöring. Undvik att fylla brännkammaren med så långa vedträn att de rör vid glaset när du stänger luckan. Orsaker till sotat glas: För fuktigt bränsle. För stora vedträn, okluven ved. För låg förbränningstemperatur För mycket luft genom skakrostret. Indvändiga gjutjärnsdelar/delar som slits Skakrostret och rökledarplattan står i direkt kontakt med eld och glödande bränsle. De är därför särskilt utsatta för genombränning. Vid rätt användning håller de i många år, men vid för kraftig eldning påskyndas givetvis genombränningen. De nämnda delarna kan lätt bytas ut. Om rökledarplattan skadas och inte byts ut i tid, kan topplattan utsättas för så hög temperatur att den kan skadas. Orsaker till för snabbt slitage av invändiga delar För kraftig eldning. För mycket luft genom skakrostet. Användning av för mycket torr ved (snickeriavfall). För mycket sot ovanpå rökledarplattan (se avsnittet Rengöring). För mycket aksa i asklådan (se avsnittet Aska). Eldfast sten Eldfast chamottesten bidrar till hög förbränningstemperatur och tål lätt den temperatur som kan uppstå i kaminen. De kan dock gå sönder om de träffas av en kraftigt stöt med ett vedträ eller något annat. Sprickor i stenarna har ingen betydelse för kaminens funktion så länge de sitter på plats. 9

10 Packningar Med tiden kommer packningarna i luckan att bli slitna och för att undvika okontrollerad förbränning bör du byta ut dem vid behov. Använd Morsø packningsset. Servicesortimentet (reservdelar, glasrengöring, färg, åackningsset m.m.) kan beställas hos din Morsø återförsäljare. 3.3 Rengöring av kaminen Särskilt ovanför rökledarplattan kommer det på grund av draget i skorstenen och efter sotning att bildas ett ask- och sotlager. Askan kommer att ha isolerande verkan, vilket kan påskynda genombränning av rökledarplattan, eftersom den inte kan göra siv av med värmen. Kontrollera att skorstensfejarmästaren, utöver sotning av skorsten och rengöring av rökrör, har tömt kaminen på sot. Lämpligt antal årliga sotningar/kaminrengöringar beräknas av skorstensfejarmästaren i samråd med ägaren. Aska Som tidigare beskrivits, bör det finnas ett 2-3 cm isolerande asklager i botten på brännkammaren for att man ska kunne uppnå hög förbränningstemperatur. När asklagret är för tjockt, drar man ut reglagestången för rostret så att askan kan falla ner i lådan. Töm lådan innan denblir helt full, så att askan inte isolerar omkring kaminrostret, eftersom detta kan påskynda genombränning. Askan töms fördelaktigast i samband med städning. Eftersom det kan ligga dolda glöd i asklådan i flera dygn, skall du förvara askan i en behållare av obrännbart material innan du häller den i sopsäcken. Aska från en kamin gör ingen nytta som gödsel i trädgården. Om du har bränt färgade broschyrer, målat eller impregnerat trä i kaminen, får askan inte hällas ut på marken, då den kan innhålla tungmetaller. 10

11 11

12 NIBE AB/NIBE BRASVÄRME BOX 14, MARKARYD Morsø Jernstøberi A/S

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø har tillverkat

Läs mer

1410, 1440 & 1450 S/EN 13240

1410, 1440 & 1450 S/EN 13240 Monterings- och bruksanvisning 1410, 1440 & 1450 S/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med er nya braskamin från Morsø!

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING OURA SERIEN BBRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående råd och

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

Innan du installerar din kamin

Innan du installerar din kamin Gratulerar till köpet av en genuin Olymberyl gjutjärnskamin. Rätt brukat kommer denna kamin att ge många års säker användning. Manualen har utvecklats för att försäkra användaren optimal effektivitet.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84.

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk

Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk Lycka till med din nya braskamin från Aduro! För att du ska få så stor glädje och nytta som möjligt av din nya braskamin från

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING Scan-Line 7A Scan-Line 7B Scan-Line 7C Scan-Line 7D www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Installation och bruksanvisning Eldarado

Installation och bruksanvisning Eldarado Installation och bruksanvisning Eldarado Vi gratulerar till ert val av Eldarado som värmekälla i ert hem och vi hoppas att den skall bringa er mycket värme, nytta och glädje. Var vänlig och förvara dessa

Läs mer

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW w w w. c a m i n a. s e Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Pallas / Pallas Back Gratulerar

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien. (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien. (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014 Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014 Inledning Lycka till med Din nya Lotus Kamin Vi hoppas och tror att den kommer att ge

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité.

Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité. 1 Bäste Vikingkund Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité. Er nya vedspis är både en tidlös och effektiv

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 SE Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 Vi gratulerar till ett lyckat val och tackar för förtroendet till Kotaprodukter. Läs noggrant genom

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB Omfattar 2175CB1, 2175CB2 och 2175CB3 med rökklocka samt 2575CB1, 2575CB2 och 2575CB3 med plan topp 2575CB 2175CB Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kaminmodeller: TT20 + TT20R + TT20S + TT20RS DS/EN13240 Øvrige godkendelser: Din-Plus, 15A, Münchener, Regensburger, Stuttgarter Norm, Sintef (99-263) Version 07.11.2011

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2180 2180CBS 2180CBGD Utgåva 01/08 2180 CB Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

BRUKS- OCH MONTE- RINGSANVISNING

BRUKS- OCH MONTE- RINGSANVISNING SCAN-LINE 80 OG 80XL BRUKS- OCH MONTE- RINGSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation instruction 48 installations ANVISNING Contura 655 www.contura.eu 655, 685 Bäste Contura-ägare Vi önskar

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Monteringsanvisning för Oscar 3 & 4 Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat

Läs mer

Korrekt installation och noggrann exploatering är för den kaminen är av stor nödvändighet för dess perfekta funktion och livslängd.

Korrekt installation och noggrann exploatering är för den kaminen är av stor nödvändighet för dess perfekta funktion och livslängd. Vi gratulerar dig till utmärkt val! Vi önskar dig många trevliga stunder med din nya kamin. Kaminen är tillverkad och testad enligt EN 13240 och överensstämmer med den godkända dokumentationen. Du kan

Läs mer

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T SE NO DE GB Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction installations 2 17 33 49 ANVISNING 50 51 52 52T 53 54 54T EC-deklaration om överensstämmelse Certifierad

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning -95 Installationsanvisning 1995-05 - 20 utg. 1 IAV SE 0043-3 411548 Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din Vivaldi. Vi tror oss

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 13 NO Installasjonsanvisning 25 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Energikassetten - 20 år Gör ditt livs bästa investering och njut av den ofta.

Energikassetten - 20 år Gör ditt livs bästa investering och njut av den ofta. Energikassetten - 20 år Gör ditt livs bästa investering och njut av den ofta. Energikassetten - en insats för framtiden Effekthöjning!! I befintlig Braskamin Med Energikassetten är detta möjligt. Energikassetten

Läs mer

Eldningsinstruktion & Bruksanvisning

Eldningsinstruktion & Bruksanvisning SE NO DE GB FI FR Eldningsinstruktion och bruksanvisning 2 Fyringsinstruksjon og bruksanvisning 7 Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen 13 Lighting and Maintenance Instructions 19 Käyttö- ja lämmitysohjeet

Läs mer

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL -98 Installationsanvisning 479 IAV 0740-0 ROSENDAL Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av murspisen. Vi tror oss förstå att Ni ställer höga

Läs mer

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design 2011-09-06U2 Installations- och användaranvisning Gjutjärnskassett NSP 51 och NSP 53 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 26 Installasjonsanvisning 52 Installation instruction 78 installations ANVISNING www.contura.eu 650, 660, 670 Bäste Contura-ägare Vi önskar Dig

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI 1. TEKNISKA DATA Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mått höjd (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15

Läs mer

AVL: UJ13.32.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 10

AVL: UJ13.32.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 10 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 10 1 Egen härd är guld värd! Tack för att du valt en produkt ur NSPs kaminsortiment. Den kommer att värma er under lång tid framåt och bidrar till en klimatsmart

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kaminmodeller: TT1,TT1W,TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS EN13240/CE-märkt Øvrige godkendelser: Din-Plus, 15A, Münchener, Regensburger, Stuttgarter Norm, DS, Sintef Version

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på 10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade brädor

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024.

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER SE HELA AKTUELLA UTBUDET PÅ WWW.NORDICBRASKAMINER.SE

SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER SE HELA AKTUELLA UTBUDET PÅ WWW.NORDICBRASKAMINER.SE 1 SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER 2 NJUT AV ELDENS VÄRME OCH LÅGORNAS SKEN I årtusenden har människan hänförts av elden och vad den kan erbjuda oss. I vår moderna tid är det kanske främst möjligheten

Läs mer

Vedeldning Miljöförvaltningen informerar

Vedeldning Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Vedeldning Miljöförvaltningen informerar Allmänt Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Många upplever att de

Läs mer

Nyhet! Nyhet! En lysande liten storhet

Nyhet! Nyhet! En lysande liten storhet 800 Nyhet! Nyhet! En lysande liten storhet MILJÖMÄRKT 378 001 1 En stor kamin i kompakt format Contura 800 har hittat sin inspiration i den berömda superellipsen. Formen gör denna kamin kompakt och trevlig;

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Installation instructions and use and care guide

Installation instructions and use and care guide Installation instructions and use and care guide M8/M6/L6 grill montering Om grillen monteras i grillkåta, lusthus eller dylikt, måste den få tillräckligt med tilläggsluft. För M8/M6 rekommenderas 3-4

Läs mer

ns~aa~ ~nc~ r~ch a6nändmrgsrnanua: Täljstenskassetten

ns~aa~ ~nc~ r~ch a6nändmrgsrnanua: Täljstenskassetten ns~aa~ ~nc~ r~ch a6nändmrgsrnanua: Täljstenskassetten Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd

Läs mer

Öppen spis Blockskorsten Stålskorsten Renovering

Öppen spis Blockskorsten Stålskorsten Renovering Öppen spis Blockskorsten Stålskorsten Renovering Smarta skorstenslösningar Smarta skorstenslösningar Schiedel är Europas största skorstenstillverkare och har tillverkat skorstenar för den svenska marknaden

Läs mer

NIBE MÖTER VITRE. Susanne Ek och Marie Christoffersson

NIBE MÖTER VITRE. Susanne Ek och Marie Christoffersson 20 NIBE MÖTER VITRE Susanne Ek och Marie Christoffersson VITRE Industridesign heter det företag som fick i uppdrag att formge det yttre till NIBE Brasvärmes nya Handöl 20-serie. Så här säger de om uppdraget:

Läs mer

Placera din kamin där du vill!

Placera din kamin där du vill! SKORSTENSSYSTEM 1 Placera din kamin där du vill! Premodul är en modern stålskorsten som gör det möjligt att placera din kamin där du vill utan en murstock. Premodul tillverkas av NIBE Brasvärme i Sverige

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING EN 13229 Sida: 2 av 16 BÄSTE ANVÄNDARE Välkommen till den stora gruppen av nöjda ägare till BRAS-SPISEN insatser. Vi är mycket glada att Ni har valt en BRAS-SPISEN spisinsats.

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning C 450 C 450T www.contura.eu PRESTANDADEKLARATION Nr. C450-CPR-130605-SE-1 PRODUKT Produkttyp Typbeteckning Tillverkningsnummer Avsedd användning Bränsle Kamin eldad med fasta biobränslen

Läs mer

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Braskamin Utgåva 08 /01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 200 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd för

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

HANDÖL 50-SERIE NYHET

HANDÖL 50-SERIE NYHET 50 SE HANDÖL 50-SERIE Handöl 50 är en ny serie med gjutjärnskaminer från Nibe Brasvärme. En modern kamin i sex varianter med runda eller raka former. Många valmöjligheter finns också som till exempel

Läs mer

K800. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K800. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K800 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 21 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den ger också värme

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Aspen 1920 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 6.2009-07aspen JÅ Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Gratulerar till

Läs mer

TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900

TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900 TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900 Installations- och bruksanvisningar (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3 2. Ugnens uppbyggnad...3 2.1. Konstruktion...4

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32 -97 Installation instructions 411969 IAV SE 084-11 SE Installationsanvisning 1 GB Installation instructions 16 DE Installationsanleitung NO Installasjonsveiledning 48 Silvia EC-deklaration om överensstämmelse

Läs mer

Defiant Encore. Monterings- och skötselanvisning. Utgåva 01.03

Defiant Encore. Monterings- och skötselanvisning. Utgåva 01.03 Defiant Encore Monterings- och skötselanvisning Utgåva 01.03 Bäste ägare till Defiant Encore! Vi önskar Er välkommen till Vermont Castings-familj en och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Vi ger nytt liv åt slitna skorstenar

Vi ger nytt liv åt slitna skorstenar Vi ger nytt liv åt slitna skorstenar Har du en skorsten som krånglar? Då har vi lösningen! I den här foldern ger vi råd om bästa teknik för att åtgärda t ex otäthet, kondens, fel area, eller problem med

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 45 NO Installasjonsanvisning 89 FR GB FI IT Guide d installation 133 Installation instruction 177 Asennusohje 221 Istruzioni di montaggio 265 Installationsanvisning

Läs mer

Störande lukt från vedeldning i ett bostadsområde i Högdalen i Stockholms stad

Störande lukt från vedeldning i ett bostadsområde i Högdalen i Stockholms stad Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (12) 2016-02-29 Handläggare Martin Holmstedt Telefon: 08-508 28971 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-03-15 p. 8 Störande lukt från vedeldning

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Nyhet! Nyhet! Helt rätt i tiden

Nyhet! Nyhet! Helt rätt i tiden i5 Nyhet! Nyhet! Helt rätt i tiden 1 Gör en insats för bättre mys Att uppgradera den öppna spisen med en insats är ett klokt beslut. Värmen sprids i rummet istället för att sugas upp genom skorstenen.

Läs mer

skärgårdstunnan regal bruksanvisning

skärgårdstunnan regal bruksanvisning skärgårdstunnan regal bruksanvisning 2. innehåll 1. introduktion 4 1.1 Ångerrätt för konsumenter 4 1.2 Säkerhet 4 1.3 Avlägsnande av emballage 5 1.4 Förberedelser 5 1.5 Dra åt slangklämmor 5 2. installation

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

Vid reklamation eller frågor om produkten ombeds du kontakta Harald Nyborg A/S på tel. +45 63959508 eller vända dig till en av våra butiker.

Vid reklamation eller frågor om produkten ombeds du kontakta Harald Nyborg A/S på tel. +45 63959508 eller vända dig till en av våra butiker. Utomhuskamin Manual (OBS! Spara den för senare användning) Modell M120 Nödvändigt verktyg (ej inkl.) VARNING FARA! Utomhuskaminen får ENDAST användas utomhus. Elda aldrig i utomhuskaminen, och låt den

Läs mer

Monterings- och Bruksanvisning Saturn

Monterings- och Bruksanvisning Saturn Monterings- och Bruksanvisning Saturn Kamin från Nordpeis AS Grattis till din nya Nordpeis kamin. Kaminen har testats och dokumenterats av SINTEF NBL AS (Norges Brandtekniska Laboratorium) med avseende

Läs mer

Låt en ny generation visa elden

Låt en ny generation visa elden 700 Låt en ny generation visa elden MILJÖMÄRKT 378 001 1 Låt nya Contura 700 lysa upp ditt hem Med Contura 700 tar vi steget in i ett nytt decennium. Den moderna designen av kända svenska form-gruppen

Läs mer

BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING

BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING Bildförslag: Vi tar en bild på installation av NSP-rör. Uppifrån, så man ser hur röret förs ner i skorstenen, lite händer som jobbar, arbetskläder, 1964eventuell

Läs mer

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Tack för att Du valde Modulex T250 Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer