MALMOE CHAPTER SWEDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALMOE CHAPTER SWEDEN"

Transkript

1 Stadgar (10) MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar INLEDNING nedan kallat Chaptret, är en organisation grundad Organisationen etablerades för att erbjuda aktiviteter och service till Harley- Davidson entusiaster. Samt att utveckla ett nära samarbete mellan Harley-Davidson åkare. Målsättningen för Chapter skall vara att successivt öka intresset och entusiasmen för att köra Harley-Davidson motorcyklar. Samt understödja medlemmar med ett gemensamt intresse för olika aktiviteter runt motorcykelkörning. Chaptrets stadgar är anpassade till svenskt föreningsliv. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är. Föreningens säte Chaptret har sitt säte i Malmö.

2 Stadgar (10) 2 Ändamål Chaptrets ändamål är att understödja ansvarsfullt genomförda motorcykelaktiviteter för dess medlemmar. Arrangera lokala Chapter aktiviteter och uppmuntra till att delta i av H.O.G. arrangerade evenemang. Chaptrets evenemang och andra aktiviteter skall understödja familjedeltagande och vara politiskt och religiöst obundet. Chaptret är en ideell förening och har inga vinstintressen. Chaptret skall verka för att stödja utsatta grupper i samhället, de officiella arrangemang och aktiviteter som genomförs skall därför alltid ha som delmål att bidra till att svaga och utsatta grupper understöds. Understöd i form av ekonomiskt bidrag kan antingen utdelas (Charity) som en del av överskjutande belopp från aktiviteten eller som ett riktat stöd direkt från sponsrande företag och intressenter. 3 Sammansättning Chaptret består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. För att kunna upptas i föreningen och för att kunna förnya det årliga medlemskapet skall medlemmen vara medlem i H.O.G. International. 4 Beslutande organ Chaptrets högsta beslutande organ är årsmötet samt eventuellt extra årsmöte och därutöver styrelsen. 5 Firmateckning Chaptrets firma tecknas av styrelsen eller av Director och Treasurer var för sig. Director och Treasure har teckningsrätt på max 5000:- SEK. Större kostnader beslutas av styrelsen enl Verksamhets- och räkenskapsår Chaptrets verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 september till 31 augusti.

3 Stadgar (10) 7 Stadgetolkning mm Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, skall i första hand en helt enig styrelse besluta. Om någon i styrelsen går emot, så skall årsmötet eller ett extra årsmöte besluta i frågan. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i Chaptret att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras av årsmötet. 8 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs att ändringarna godkänns med minst 50 % majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Kallelse till sådant möte skall, då förslag till nya stadgar finns, inkludera de föreslagna nya stadgarna med ändringar mot gällande stadgar tydligt utmärkta. Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 9 Upplösning av Chapter Chaptret kan endast upplösas av årsmöte eller extra årsmöte. Vid ett upplösande skall 2/3 majoritets beslut gälla. Disposition av Chaptrets tillgångar vid upplösning beslutas vid ett ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. 10 Medlemskap Chaptrets styrelse beslutar om medlemskap kan beviljas efter ansökan i Chaptret. Förutsättning för medlemskap i Chaptret är medlemskap i H.O.G. International. Ett avslutat medlemskap däri medför automatiskt upphörande av medlemskapet i Chaptret. Det åligger varje medlem som vill inträda eller förnya sitt medlemskap i Chaptret att presentera medlemskap i H.O.G. International. Medlemsavgifter beslutas på ordinarie årsmöte. Medlemsavgiften skall erläggas senast den sista december året före året för medlemskap. Medlemskap som är tecknat efter den sista september gäller även för nästkommande år med reservation för kompletteringsdebitering som stämman beslutat. Ifall mötet beslutat sänka medlemsavgiften återbetalas ej mellanskillnaden.

4 Stadgar (10) 11 Utträde Medlem som inte har betalat medlemsavgiften till Chaptret senast den 31 januari får anses ha begärt utträde ur Chaptret. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen och medlemsnumret upphör. 12 Uteslutning mm Medlem får uteslutas ur Chaptret av annan anledning än att denna har försummat att betala Chaptrets beslutade avgifter, motarbetat Chaptrets verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat Chaptrets intressen. Uteslutning sker genom beslut av styrelsen. Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Om tillräckliga skäl inte finns för uteslutningen får styrelsen i stället meddela varning. Beslut om uteslutning eller varning kan inte överklagas. 13 Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem avses i dessa stadgar såväl fullbetalande som associerad medlem. Associerat medlemskap kan tecknas för medpassagerare till fullbetalande medlem. Har rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna Har rätt till information om Chaptrets angelägenheter. Skyldighet att följa Chaptrets stadgar, bestämmelser och beslut. Skall betala de avgifter som beslutas av Chaptret. Om medlem bär väst vid Chaptrets olika aktiviteter, både egen arrangerade och aktiviteter som vi är inbjudna till skall det vara Chaptrets ryggmärke som bärs och inte annan MC-förenings ryggmärke eller annat dominerande kännetecken. Ändring

5 Stadgar (10) ÅRSMÖTET 14 Tidpunkt, kallelse Årsmötet som är Chaptrets högsta beslutande organ, hålls senast i oktober på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker senast 2 veckor innan årsmötet. Om kallelse skickad via elektronisk post returneras, skall kallelsen utan onödigt dröjsmål tillsändas medlemmen per post. Det krävs av medlemmen att hålla Chaptret informerat om förändringar i kontaktinformation. Sådan information är till exempel postadress, telefonnummer och elektronisk postadress. Kallelsen skall inkludera föreslagen dagordning för årsmötet samt innehålla årets resultatrapport, balansredovisning, verksamhetsbeskrivning samt revisorernas berättelse. Medlem kan insända sin röst till ordinarie eller extra inkallat årsmöte med post eller genom ombud. Poströst måste vara poststämplad senast 7 dagar före mötet för att vara giltig. Om medlem som sänt sin röst via post närvarar vid stämman, är poströsten ogiltig. 15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag (Motioner) att behandlas av årsmötet. Motion från medlem skall vara sekreteraren i styrelsen tillhanda, senast 1 vecka innan årsmöte för att kunna behandlas. Styrelsen skall på årsmötet avge yttrande över förslaget. 16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet Medlem som har betalat medlemsavgiften och som på årsmötet kan styrka medlemskap i H.O.G. Internatonal och Chaptret har rösträtt på årsmötet. Rösträtten får utövas via ombud under förutsättning att skriftlig undertecknad fullmakt upprättats. Medlem får endast företräda en annan medlem via fullmakt. Medlem som har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

6 Stadgar (10) 17 Beslutsmässighet Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet. 18 Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 och 14 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. Enkel majoritet skall vara absolut, det vill säga att om omröstning sker då mer än två förslag är yrkade skall det ske en successiv omröstning till dess att endast två förslag återstår. Omröstning sker normalt öppet. Men om röstberättigad medlem så begär, eller om årsmötets ordförande finner det lämpligt, skall dock sluten votering ske. 19 Valbarhet Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i Chaptret. Revisorer och dess anhöriga får ej sitta i styrelsen. 20 Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1. Årsmötets öppnande och val av ordförande och sekreterare för mötet. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet. 4. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna året. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Antagande av stadge frågor. 11. Val av styrelse. Styrelsen väljs i sin helhet av årsstämman. Sådant val sker för en period av två år för Director, Ass Director, Secretary, Teasurer och Members Officer.

7 Stadgar (10) Director och Secretary väljs varje jämnt kalenderår emedan Ass Director och Treasurre samt Members Officer väljs vid ojämnt kalenderår. Ifall någon styrelsemedlem avgår inom mandatperioden, övertar suppleant 1 posten intill nästa ordinarie stämma. Director Assistant Director Secretary Treasurer Member Officer Activities Officer 1 Ladies of Harley Suppleant 1 Suppleant Val av övriga funktionärer. Webmaster Historian Editor Photographer Road Captain Safety Officer Store Keeper (2år) (2år) (2år) (2år) (2 år) 13. Val av revisorer. Två ordinarie revisorer samt en revisorsuppleant för en tid av ett år. 14. Val av valberedning. 2 ledamöter för en tid av ett år, en ledamot för en tid av två år vilken också är sammankallande. 15. Fastställande av medlemsavgift. 16. Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner. 17. Övriga frågor. 18. Mötets avslutande. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för Chaptret eller medlemmarna, får inte fattas om den inte finns med i kallelsen. 21 Extra årsmöte

8 Stadgar (10) Styrelse kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte. Styrelsen är därutöver skyldig att kalla till ett extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Chaptrets röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till ett sådant möte att hållas inom 2 månader från kallelsen. Förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelsen i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmötet får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte gäller vad som stadgas om ordinarie årsmöte. VALBEREDNINGEN 22 Sammansättning, åligganden Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. REVISORER 23 Revision Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Chaptrets räkenskaper, årsmötes-, och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Chaptrets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2 veckor före årsmötet.

9 Stadgar (10) STYRELSEN 24 Sammansättning Styrelsen består av en Director och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter av vilka samtliga är utsedda av årsmötet. Styrelsen har dessutom rätt att vid behov adjungera in ytterligare ledamot, denna har dock inte rösträtt. Vid förfall för ordinarie styrelseledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning såsom ledamot på sammanträdet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i samma ordning fram till nästa årsmöte. 25 Styrelsens åligganden När årsmötet inte är samlat är styrelsen Chaptrets beslutande organ och svarar för dess angelägenheter. Styrelsen skall, inom ramen för dessa stadgar och i enlighet med visionen Ride and have fun, svara för Chaptrets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det gäller särskilt att tillse att för Chaptrets gällande stadgar och bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom Chaptret, ansvara för och förvalta Chaptrets medel, tillställa revisorerna räkenskaper enligt 23. förebereda årsmötet. Director är Chaptrets officielle representant. Director skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att Chaptrets stadgar och övriga för Chaptrets bindande regler och beslut efterlevs. Har Director förfall skall Assistant Director träda in i dennes ställe. Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt utgående från beskrivningen för respektive styrelsepost på hemsidan. 26 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning Styrelsen sammanträder på kallelse av Director, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

10 Stadgar (10) Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. I brådskande fall får Director besluta att ärende skall avgöras vid telefonmöte. Sådant beslut skall fastställas vid det närmast därefter följande styrelse/medlemsmöte. Vid alla möten styrelse/medlemsmöten skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. Suppleanterna skall delta i styrelsens arbete och sammanträden så att dessa enkelt kan ersätta styrelsens ordinarie medlemmar vid förfall. Suppleanterna skall vid sammanträden ha yttranderätt, men inte rösträtt om styrelsens samtliga ledamöter är närvarande. STADGESLUT

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Inledning SAAF är en partipolitisk

Läs mer

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Bakgrund Den 27 mars 2010 förändrades Mathias Bissen Larssons liv på en sekund. Mathias hade haft ruggig huvudvärk i några dagar, och föll ihop hemma på hallgolvet

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer