Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen Rapport 2012:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2011. Rapport 2012:1"

Transkript

1 Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2011 Rapport 2012:1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Året i korthet, en sammanfattning 3 1. Kronofogdemyndighetens uppdrag och inriktning för konkurstillsynen Kronofogdens organisation för konkurstillsynen 5 2. Utveckling och trender Antal nya konkurser Vem ansöker om att försätta ett bolag eller en person i konkurs? Andel fysiska personer som försatts i konkurs Antal avslutade konkurser Antal öppna konkurser Myndighetens prognos för Arvoden till konkursförvaltare Brottslighet och näringsförbud i konkurser Statlig lönegaranti Lönegaranti i konkurs och företagsrekonstruktion Lönegarantiprocesser Gränsöverskridande lönegaranti Konkurstillsynen idag och i framtiden Granskning av konkursförvaltares ekonomiska redovisning Granskning av konkursförvaltares personal- och lönegarantihantering Missbruk av statlig lönegaranti RUBICON-seminarier Erfarenhetsutbyte och utbildning vid konkurstillsynen Effektivare konkurshantering 21 2

3 Året i korthet, en sammanfattning Konkursutvecklingen under 2011 har varit stabil och inte alarmerande. Totalt beslutades om konkurs i fall, vilket är en minskning med fyra procent jämfört med år Konkurserna är ojämnt fördelade över landet vilket i och för sig inte är något ovanligt. Kronofogdens prognos för 2012 är att antalet nya konkurser kommer att öka något och vi bedömer att det kan bli en ökning mellan fem och tio procent. En viktig aktivitet för konkurstillsynen är att bidra till att konkurserna avslutas snabbt och vi har konstaterat att andelen avslutade konkurser ökade med sju procent under Kostnaden för den statliga lönegarantin har ökat och uppgick till 2,2 miljarder kronor. I detta belopp ingår statlig lönegaranti både vid företagsrekonstruktion och konkurs i tre SAAB-bolag i Trollhättan. Något som är en källa till oro är att det under senare år har konstaterats ett systematiskt missbruk av statlig lönegaranti. Flera myndigheter samverkar för att tillsammans med konkursförvaltarna och fackliga organisationer finna vägar för att stoppa detta missbruk och det har identifierats ett behov av en översyn av lönegarantilagstiftningen. Under hösten har det genomförts sju seminarier med representanter från konkurstillsynen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltarna för att gemensamt ta fram bra former för brottsefterforskning och brottsanmälan. Andelen konkurser där konkursförvaltare har anmält brottsmisstanke uppgår till 35 procent av alla konkurser, ett utfall som är relativt konstant över åren. Lena Bäcker Verksamhetschef Per-Olof Lindh Enhetschef för skuldsanering och konkurstillsyn 3

4 1. Kronofogdens uppdrag och inriktning för konkurstillsynen Under året har det skett en del större förändringar inom Kronofogden. Under hösten genomfördes en stor omorganisation och tillsynen ingår sedan 12 december i Kronofogdens verksamhetsområde 1 med Lena Bäcker som ansvarig verksamhetschef. I samband med invigning av den nya organisationen presenterades även myndighetens nya vision: En pådrivande kraft för att alla betalar och ingen blir överskuldsatt Strategisk inriktning Kronofogdens inriktning på sikt kommer att bestå av två huvudsakliga spår. Det första handlar om att vi ska utveckla en tydligare och mer accepterad, proaktiv roll, i samhällsekonomin. Vi ska utveckla och bedriva ett mer omfattande förebyggande arbete som ska prägla hela myndigheten. Det andra spåret innebär att vi ska fortsätta vara den naturliga garanten för kreditsamhället och samhällsekonomin genom att hjälpa borgenärerna med att få betalt när någon inte gör rätt för sig. Till grund för allt vi gör ligger även framgent våra värdeord vi ska vara hjälpsamma, pålitliga och offensiva. Värdeorden ska vara vägledande för vårt förhållningssätt, bemötande och agerande i olika situationer, både som individer och som organisation, både internt och externt. Med våra värdeord i botten ska vi i vårt förbättringsarbete fortsätta att ta vår utgångspunkt i våra kunders behov och förväntningar. Vår strategiska inriktning ligger i denna del fast. Vi ska skapa mer nytta för våra kunder, vilket också är ett av huvudskälen till att vi nu har gått in i en ny organisation. På sikt behöver vi också utveckla e-tjänster som svarar mot kundernas behov. Uppdrag för konkurstillsynen Konkurstillsynen har till uppgift att utöva tillsyn över konkursförvaltarnas arbete. I tillsynen ska vi enligt konkurslagen övervaka att konkursförvaltningen sker lagenligt och ändamålsenligt samt att konkurser avvecklas snabbt. Regeringens mål enligt regleringsbrevet år 2011 anger att tillsynen ska bidra till att konkursförvaltningen sker lagenligt, likformigt och effektivt. Vidare ska tillsynen bidra till att borgenärerna får bästa möjliga utfall. Uppdraget omfattar även tillsyn över lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Konkurstillsynens viktigaste intressenter är främst borgenärer och ska under de närmaste åren bedriva ett internt förbättringsarbete främst utifrån borgenärernas krav om en bra förvaltarkår. Även förväntningar om att konkurstillsynen agerar för enhetlighet och enkelhet i konkurshanteringen ska ligga till grund för dialoger med borgenärerna. Vi ska också fortsatt verka för att förändra konkurstillsynens roll och funktion. Myndigheten strävar mot att tillsynen ska bli mer inspektionsliknande i framtiden. Styckegranskning av ärenden bör minskas till förmån för en mer selektiv granskning med stickprovsgranskning av ärenden, bredare analyser och temagranskningar. Denna utveckling förutsätter ett nytt arbetssätt samt eventuellt att ett nytt IT-stöd utvecklas och implementeras. 4

5 1.1 Kronofogdens organisation för konkurstillsyn Tillsynen över konkurser och statlig lönegaranti i företagsrekonstruktioner bedrevs under året av sju team på följande orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Eskilstuna, Umeå och Sundsvall under större delen av året. En omorganisation av hela Kronofogden genomfördes och då ombildades konkurstillsynen i fyra team: Norra tillsynsteamet (med kontor i Umeå och Sundsvall) Östra tillsynsteamet (med kontor i Sundbyberg) Mellersta tillsynsteamet (med kontor i Eskilstuna och Göteborg) Södra tillsynsteamet (med kontor i Jönköping och Malmö) Dessutom finns resurser på verksamhetsområdets kansli i Sundbyberg. Konkurstillsynen i Sverige har totalt 55 årsarbetskrafter. Efter omorganisationen tillhör konkurstillsynen enheten för Skuldsanering och konkurstillsyn inom Verksamhetsområde Utveckling och trender 2.1 Antal nya konkurser Källa: Plex 1 Under 2011 beslutade tingsrätterna att försätta juridiska och fysiska personer i konkurs, vilket är en minskning med 4 % jämfört med år Fördelat efter företagsform 2 minskade konkurserna i aktiebolag med 3 %, i handelsbolag och liknande med 8 % och i enskilda firmor med 11 %. Av företagskonkurser under året stod aktiebolag för 96 %, handelsbolag för 3 % och enskilda firmor för 2 %. 1 Plex är Kronofogdemyndighetens Lednings- & styrningssystem avseende volymstatistik för de olika verksamhetsgrenarna inom myndigheten. 2 Uppgifter om fördelning per företagsform, analys av branschgrupper samt relationer antal konkurser och antal anställda är hämtade från Tillväxtanalys rapport Konkurser och offentliga ackord

6 Inträffade konkurser 2011 (Källa: Plex) Antal Antal nya konkurser Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Månad Utvecklingen i olika län varierade kraftigt. Antalet konkurser ökade proportionellt sett mest i Blekinge län med 23 procent medan antalet konkurser minskade med 30 procent i Gotlands län och med 25 procent i Jönköpings län. I Stockholms län minskade antalet konkurser med 7 procent medan antalet anställda berörda av konkurs ökade med 18 procent i länet. I Västra Götalands län minskade antalet företagskonkurser med 10 procent medan antalet anställda berörda av konkurs ökade med 96 procent I Skåne län ökade antalet företagskonkurser med 6 procent medan antalet anställda berörda av konkurser minskade med 21 procent. Antalet företagskonkurser i Stockholms län uppgick under året till 2 237, i Västra Götalands län till och i Skåne län till Län Andel av nya kk 2011 Förändring antal kk jmfr 2010 Stockholms län 32 % - 7 % Uppsala län 2 % - 7 % Södermanlands län 2 % - 22 % Östergötlands län 3 % - 6 % Jönköpings län 3 % - 25 % Kronobergs län 1 % - 9 % Kalmar län 2 % - 6 % Gotlands län 0 % - 30 % Blekinge län 1 % + 23 % Skåne län 14 % + 6 % Hallands län 3 % + 15 % Västra Götalands län 15 % - 10 % Värmlands län 3 % + 4 % Örebro län 2 % - 5 % Västmanlands län 2 % - 1 % Dalarnas län 3 % + 16 % Gävleborgs län 3 % + 17 % Västernorrlands län 2 % - 11 % Jämtlands län 1 % + 14 % Västerbottens län 2 % - 11 % Norrbottens län 2 % + 6 % Källa: SCB 6

7 Inom tillverkningsindustrin (exklusive gruvor och mineralutvinningsindustri) minskade antalet konkurser med 14 % medan antalet konkurser ökade med 2 % inom byggindustrin och med 3 % inom detaljhandeln. Inom tjänstenäringarna minskade antalet företagskonkurser med 4 %. Fördelat efter detaljerade branschgrupper återfanns det största antalet företag i konkurs i förhållande till företagsstocken inom hotell- och restauranger och inom massa- och pappersindustri där 1,8 procent av företagen försattes i konkurs under Andelen anställda vilka berördes av konkurser, i förhållande till det totala antalet anställda, var högst inom branschgruppen transportmedelsindustri där 5,8 procent av de anställda berördes av konkurser. Av de företag som försattes i konkurs under 2011 hade 1,6 procent registrerats som ett nytt företag i företagsregistret samma år och 12,5 procent under Näringsgren Andel av nya kk 2011 Förändring antal kk jmfr 2010 Byggindustri 15 % + 2 % Detaljhandel (exkl motorfordon) 11 % + 3 % Företag inom ekonomi, juridik, vetenskap och teknik 9 % - 7 % Tillverkningsindustri 7 % - 14 % Partihandel (exkl motorfordon) 7 % - 1 % Hotell och restauranger 7 % +/- 0 % Transport- och magasineringsföretag 4 % - 9% Informations- och kommunikationsföretag 4 % - 11 % Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 3 % + 10 % Handel & serviceverkstäder, 3 % - 5 % motorfordon Bevaknings- & fastighetsservice 3 % - 14 % Källa: SCB Vem ansöker om att försätta ett bolag eller en person i konkurs? I diagrammet nedan visas andelen konkursansökningar fördelat per sökande, vilka indelas i tre kategorier: egen ansökan, staten som borgenär eller annan borgenär. Enbart de ansökningar som har lett till konkursbeslut har beaktats. Bolagens egna ansökningar är ibland initierade av en borgenär, t ex konkursbolagets bank eller revisor. 7

8 Andel konkursansökningar 2011 (Källa: Optima) 7% 26% Egen ansökan Staten Annan borgenär 67% Av nedanstående tabell framgår det att andelen ansökningar från gäldenär, staten och annan borgenär har varit på samma nivå sedan föregående år. Sökande Egen 64 % 70 % 76 % 68 % 67 % Staten 29 % 23 % 17 % 25 % 26 % Annan 6 % 7 % 7 % 7 % 7 % Källa: Optima Andel fysiska personer som försatts i konkurs % 18 % 18 % 19 % 19 % 21 % 17 % 13 % 18 % 17 % Källa: Plex Totalt försattes fysiska personer i konkurs under år Andelen varierar över landet mellan 13 och 23 % där Stockholms län har lägst andel medan Västra Götaland, Småland och Östergötland uppvisar de högsta andelarna. 2.2 Antal avslutade konkurser Källa: Plex 3 Optima är Kronofogdemyndighetens IT-stöd för diarieföring och hantering av konkurstillsynsärenden. 8

9 Den ökning med 7 % av antal avslutade konkurser som vi konstaterat 2011 är främst ett resultat av den volymökning av nya konkurser som skedde under år 2008 och Av diagrammet nedan framgår att kurvan för antal avslutade konkurser i stort sett följer kurvan för antal nya konkurser med en eftersläpning om ett till två år. Antal inträffade och avslutade konkurser (Källa: Plex) Antal År Nya konkurser Avslutade konkurser Av nedanstående diagram framgår att merparten av alla konkurser avslutas inom sex månader till två år efter konkursbeslutet. Andelen konkurser som avslutas inom sex månader och intervallet inom två till tre år har ökat med en procentenhet vardera, inom övriga intervall noteras en minskning eller oförändrad nivå. Slutprestationstid 2011, andel (Källa: Plex) 2% 3% 31% 9% 19% 36% Inom 6 månader 6 mån - 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år > 4 år Konkurstillsynen arbetar aktivt med att förvaltarnas konkurshandläggning avslutas snabbt. Detta är även en viktig fråga för borgenärerna. En konkurs pågår i genomsnitt 16 månader men det förekommer regionala skillnader mellan 12 och 18 månader. Av nedanstående tabell framgår även hur genomsnittlig handläggningstid för konkurser fördelar sig mellan utdelnings- och avskrivningskonkurser. Handläggningstider i utdelningskonkurser har ökat till 24 månader jämfört med 21 månader föregående år. En av förklaringarna till detta är att många stora konkurser från början och mitten av 1990-talet har avslutats under

10 Genomsnittlig Avskrivningskonkurser Utdelningskonkurser Alla konkurser handläggningstid, antal månader Regioner med kort handläggningstid Regioner med lång handläggningstid Hela riket Källa: Optima Konkursernas totala handläggningstid består av den tid konkursförvaltarna behöver för att handlägga konkurserna, den tid tillsynsmyndigheten behöver för att slutgranska och yttra sig över sluthandlingarna samt den tid tingsrätten behöver för att besluta om hur konkursen ska avslutas samt vilket arvode konkursförvaltaren ska erhålla. Under år 2011 yttrade sig tillsynsmyndigheten över förvaltarens sluthandlingar inom sex veckor i 93 % av alla ärenden, vilket är samma omfattning som de två tidigare åren. Anledningar till att myndighetens yttrandetid överstiger sex veckor är bland annat att man måste hämta in kompletterande information från konkursförvaltaren eller ta del av material i förvaltarens akt innan man kan avge sitt yttrande till tingsrätten. 2.3 Antal öppna konkurser Antalet öppna konkurser vid utgången av 2011 var drygt Trots att det varit en ökning av nya konkurser under senare år har antalet öppna konkurser legat på en relativt konstant nivå. Balansen av öppna konkurser har minskat med 25 % den senaste tioårsperioden. Pågående konkurser per 31/12 (Källa: Plex) Antal År Av totalt antal konkurser är andelen som är äldre än två år 17 %, andelen äldre än 3 år 7 % och andelen äldre än 4 år 4,5 %. Andelen konkurser äldre än två år har ökat något medan andelen konkurser äldre än tre och fyra år är oförändrad sedan föregående år. Många av de äldsta konkurserna från början av 1990-talet håller nu på att avslutas. 10

11 2.4 Myndighetens prognos för 2012 Myndigheten gör bedömningen att antalet nya konkurser kommer att öka något under år 2012 och vi prognostiserar med en ökning på mellan fem och tio procent vilket skulle innebära mellan till nya konkurser. Kronofogdens omvärldsanalys 4 Kronofogden arbetar löpande med omvärldsbevakning och omvärldsanalys och den senaste rapporten finns publicerad på myndighetens hemsida. Nedan lyfter vi fram några av de slutsatser som myndigheten kommer fram till i rapporten. Allmänt om den ekonomiska utvecklingen Under 2011 har världsekonomin svajat ordentligt. Vårens omvälvande händelser i Nordafrika och naturkatastrofer i bl.a. Japan har följts av diskussioner om staters ekonomiska status och valutors stabilitet. Goda utsikter har bytts ut mot mer dystra prognoser. Konjunkturfluktuationen är en värdemätare av ekonomiernas tillstånd och påverkar ramarna för företag och hushåll. Den ekonomiska tillväxten i Asien, främst i Kina och Indien, har dämpats under året. Detsamma gäller i USA där det under en längre tid varnats för att de offentliga finanserna varit usla. Under sommaren kulminerade det när landet riskerade att gå i konkurs, men hotet avvärjdes när politikerna beslutade att höja lånetaket. Landet har därmed undanröjt problemen tillfälligt, men det kommer att krävas att man agerar för att få rätsida på budgetunderskottet och för att få fart på ekonomin, sysselsättningen och företagen. Den kinesiska bostadsbubblan är också ett orosmoln för världsekonomin. I Europa har fokus legat på Grekland under hösten, men hela eurozonen har skakats under Växande budgetunderskott och sänkta kreditbetyg för flera länder påverkade finansmarknaden negativt. Den italienska ekonomin är betydligt större än Greklands och en fördjupad kris där skulle få allvarliga konsekvenser för eurosamarbetet och Europas övriga ekonomier. Den svenska ekonomin går för närvarande bra och enligt uppgifter på Riksbankens hemsida finns det tecken på att utsikterna ljusnat. Utvecklingen och oron i omvärlden dämpar dock aktiviteten och hushållen förväntas konsumera mindre den närmsta tiden. Riksbanken uppger att den därför kommer att avvakta med att höja räntan som historiskt sett kan betraktas som låg. Framtidstron kring landets ekonomi minskar dock kraftigt enligt den undersökning Svenskt Kvalitetsindex regelbundet genomför bland svenskarna. Tron på den privata ekonomin minskar också enligt undersökningen, som slår fast att det är oron för utvecklingen internationellt som fått genomslag. Statsfinanserna är dock fortsatt stabila. Den svenska konjunkturen är på nedåtgående och industriproduktionen minskar. Halva Sveriges BNP kommer från export och europeiska länder är viktiga marknader 4 Omvärldsanalys 2, November 2011 finns publicerad på Kronofogdens hemsida 11

12 för svenska företag. Lägre tillväxt i Europa kommer att ge lägre tillväxt i Sverige. Arbetsförmedlingen har meddelat att antalet varslade personer ökar. Andelen i befolkningen med låg ekonomisk standard har ökat under hela 2000-talet och uppgår nu till 14,8 procent. Enligt uppgift från budget- och skuldrådgivarna ökar ålderspensionärerna i deras besöksfrekvens. Gruppen beskrivs som en tickande bomb eftersom många saknat kunskap om hur ekonomin blir efter pensioneringen. Många pensionärer har både hus och lån och kan med dagens hyresnivåer ha svårigheter att finna ett alternativt boende som är billigare. Företagens situation Beträffande företagen var antalet konkurser lägre 2011 jämfört med föregående år. Oron i ekonomin gör dock att antalet konkurser varierar kraftigt mellan månaderna och att framtiden är oviss. En inbromsning i ekonomin riskerar att direkt slå ut svaga företag, en trend som kan ses i alla större branscher. Företagen är för närvarande försiktiga med sina investeringar och exportföretagen påverkas av den svaga internationella ekonomin. Om vi går in i en längre konjunktursvacka kan fler konkurser komma, något som också riskerar att påverka mer etablerade företag. Lösöreköp Vid samrådsmöten mellan myndigheten och konkursförvaltarna har de senare framfört att lösöreköp möjligen blivit en mer frekvent finansieringsform under senare år. Myndigheten har utrett frågan vidare och kan konstatera att reformerna på förmånsrättsområdet under 2000-talet har medfört att sådana finansieringsformer som factoring och leasing trätt fram på bekostnad av lån i bank mot säkerhet i företagsinteckning eller företagshypotek. Den finansieringsform som tar sig uttryck i lösöreköp är dock fortfarande sparsamt använd även om man kan konstatera en ökning det senaste året. År 2011 registrerades 117 inkomna ansökningar att jämföra med 71 inkomna ansökningar år Arvoden till konkursförvaltare Enligt regleringsbrevet är ett av konkurstillsynens uppdrag att bidra till att borgenärerna får bästa möjliga utfall. Det följer även av Konkurslagen 5 att Arvodet får inte bestämmas till ett högre belopp än som med hänsyn till det arbete som uppdraget har krävt, den omsorg och skicklighet varmed det har utförts samt boets omfattning kan anses utgöra skälig ersättning för uppdraget. Under år 2011 har förvaltarnas arvoden totalt uppgått till tkr vilket är en ökning med 29 % i förhållande till föregående år. Dock bör noteras att antalet avslutade konkurser har ökat, dock inte i samma omfattning. Ökningen kan delvis förklaras av att det under året har avslutats konkurser från finans- och fastighetskrisen under 1990-talet och det slutliga arvodet fastställs först i samband med att konkursen avslutas. Staten har genom Domstolsverket ersatt konkursförvaltarna med tkr medan resterande tkr har utgått ur konkursbona och således i förlängningen påverkar utdelningen till borgenärerna. 5 Konkurslagen, 14 kap 4 2 st. 12

13 Beslutade arvoden (tkr) Totalt arvode varav i kk med utdelning varav i kk med avskrivn. - över taxa - enligt taxa Ersatt av Domstolverket Tillsynsavgift Källa: Optima och Domstolsverket Den del av förvaltararvoden som ersätts av Domstolsverket ökade med 20 % år 2010 i jämförelse med föregående år. Sedan år 2000 har den del av förvaltararvodena som ersätts av Domstolsverket mer än fördubblats. Tillsynsavgiften 6 har ökat något det senaste året vilket beror på ökningen av arvode i konkurser som avslutas med utdelning. Genomsnittligt förvaltararvode 2011 har ökat med 1 % till kronor för avskrivningskonkurser och med 28 % till kronor i utdelningskonkurser. Genomsnittsarvode (kr) Avskrivningskonkurser över taxa Utdelningskonkurser Källa: Optima Under år 2011 beslutade domstolarna att skriva av 69 % av konkurserna. Hälften av dessa ersattes enligt taxa 7. Resterande 31 % avslutades med utdelning till borgenärerna. 6 Tillsynsavgiften betalas av konkursboet till Domstolsverket och utgår i procent av förvaltarens arvode i utdelningskonkurser. 7 Taxebeloppet fastställs årligen av Domstolsverket och år 2011 uppgick det till kronor exklusive mervärdesskatt. 13

14 Fördelning av avslutade avskrivnings- och utdelningskonkurser 2011 (Källa: Optima) 31% 35% Avskrivningskk enl taxa Avskrivningskk över taxa Utdelningskk 34% Konkurstillsynens arbete med att bidra till en begränsning av konkurskostnaderna sker främst genom att vi, när det finns skäl, yttrar oss kritiskt till domstol angående förvaltarens arvode i. Under 2011 har konkurstillsynen förespråkat nedsättning av arvoden i fyra procent vilket är en minskning jämfört med föregående år. Konkurstillsynens förespråkade nedsättningar har rönt bifall från domstolarna i 86 procent av fallen, vilket är en ökning med fem procentenheter. Det förekommer varierande anledningar till att konkurstillsynen anser att förvaltarens begärda arvode ska sättas ner. De brister som iakttagits beror ofta på formaliafel i hanteringen av konkursboet, till exempel att förvaltaren varit sen med ingivande av obligatoriska handlingar eller dröjt med att inge sluthandlingar i konkursen. I och med detta har förvaltaren brustit i omsorg när denne utfört sitt uppdrag. Det förekommer även att konkurstillsynen har synpunkter på att förvaltaren har gått utöver sitt uppdrag som förvaltare i den enskilda konkursen eller att det yrkade arvodet inte anses motsvara skälig ersättning för uppdraget. Domstolarna 8 har under året beslutat om nedsättning av förvaltarnas begärda arvode med tkr, vilket innebär att domstolarna har beslutat om nedsättningar som motsvarat 82 % av myndighetens rekommenderade nedsättningar. Domstolarnas nedsättning av konkursförvaltararvoden motsvarar 0,8 % av totalt begärda arvoden. 4. Brottslighet och näringsförbud i konkurser I konkursförvaltarnas uppdrag ingår att göra en brottsefterforskning där de med utgångspunkt i företagets ekonomiska redovisning utreder brottsmisstankar hos konkursgäldenären. Konkursförvaltaren ska anmäla brottsmisstankar till Ekobrottsmyndigheten eller åklagare. Om det rör sig om grov brottslighet har förvaltaren skyldighet att anmäla att förutsättningarna för näringsförbud bör prövas. 8 Från och med krävs prövningstillstånd för att få ett arvode prövat i hovrätt. 14

15 Anmälan Brott andel 14 % 33 % 34 % 35 % 38 % 34 % 35 % 33 % 35 % 35 % Näringsförbud Källa: Plex Under de senaste åren har förvaltarna i sina brottsanmälningar i allt mindre omfattning förespråkat att frågan om näringsförbud bör utredas. Tidigare var det vanligare att härvor samordnades genom att de styrdes till samma konkursförvaltare som då fick möjlighet att efterforska och se systematiken i brottsligheten. Under året har det hållits ett antal RUBICON-seminarier som behandlat dessa frågor, se vidare under avsnitt 6.4. Särdrag hos den ekonomiska brottsligheten Förutom komplexitet och omfattning finns det särdrag 9 hos den ekonomiska brottsligheten som skiljer den från traditionell brottslighet. När det gäller den senare brottsligheten är det som regel ingen tvekan om att ett brott har begåtts; frågan är där vanligen vem som kan misstänkas för brottet. Vid ekonomisk brottslighet kan det förhålla sig på motsatt sätt. Det finns ofta en person som kan knytas till den gärning som ifrågasätts men den avgörande frågan är om gärningen verkligen utgör ett brott. Något som kännetecknar ekonomiska brott är nämligen att straffansvaret i stor utsträckning är direkt beroende av civilrättsliga eller skatterättsliga regler. Det finns oftast ett legalt och oantastligt sätt att använda samma regelsystem som vissa personer missbrukar. Att skilja lagligt från olagligt kan i motsats till vad som normalt är fallet vid traditionell brottslighet vara mycket svårt. När det gäller utredning av mer avancerad ekonomisk brottslighet finns ytterligare en svårighet som är värd att peka på. Det finns en betydligt större möjligt vid ekonomisk brottslighet än vid traditionell brottslighet för en brottsling att föra in flera personer såväl fysiska som juridiska personer mellan sig och brottet. Att aktiebolag används som brottsverktyg och att s.k. målvakter och bulvaner utnyttjas flitigt vid ekonomisk brottslighet är ingen nyhet. Av nedanstående tabell framgår att anmälda borgenärsbrott ökat kraftigt under senare år. Den klart största andelen utgörs av bokföringsbrott vilka motsvarat mellan 93 till 98% av anmälda borgenärsbrott de senaste fem åren. Antalet anmälda bokföringsbrott har nästan femdubblats under den senaste tioårsperioden. Brottstyp * Antal/år Oredlighet mot borgenär Vårdslöshet mot borgenär Otillbörligt gynnande av borgenär** Försvårande av konkurs Bokföringsbrott, 9 Rubicon står för Rutiner, brottsutredningar i konkurs. Seminarier har tidigare arrangerats 1994 och Diskussionsunderlag RUBICON 2011 finns publicerat på 15

16 inkl grovt bokföringsbrott Okänt borgenärsbrott 1 Totalt antal borgenärsbrott Källa: Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) * Preliminära siffror för 2011 (februari 2012) ** Tidigare benämning på brottstypen var Mannamån Statliga utredningar angående bekämpning av ekonomisk brottslighet Regeringen har under senare år tillsatt ett antal utredningar för att ta fram förslag till hur man inom och mellan myndigheter bättre kan bekämpa den grova organiserade brottsligheten som allt mer även ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Under året har slutbetänkanden lämnats från utredningarna om En samlad ekobrottsbekämpning (SOU 2011:47) och Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet (SOU 2011:80). 5. Statlig lönegaranti I uppdraget att ha tillsyn över konkurser ingår även tillsyn över förvaltarnas arbete med statlig lönegaranti avseende personer som är eller har varit anställda i konkursbolagen. Även i företagsrekonstruktioner har myndigheten tillsyn över rekonstruktörernas hantering av statlig lönegaranti. Myndigheten har däremot inte tillsyn över andra åtgärder som vidtas i ett företag i samband med en företagsrekonstruktion. Totalt betalades nästan 2,2 miljarder kronor ut i statlig lönegaranti år 2011 vilket är en ökning med 22 % jämfört med föregående år. Under året har det bland annat betalats ut statlig lönegaranti både i rekonstruktionerna och konkurserna beträffande tre SAAB-företag i Trollhättan, där flera tusen arbetstagare omfattats av lönegaranti både i samband med företagsrekonstruktion och konkurs. 5.1 Lönegaranti i konkurs och företagsrekonstruktion Det är konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer som prövar och fattar beslut om lönegaranti ska beviljas eller inte. I konkurser utbetalades 1,5 miljarder kronor i statlig lönegaranti år De tre storstadslänen stod tillsammans för 63 % av detta belopp och av detta noteras den högsta andelen i Stockholm med 31 % där det utbetalades 472 miljoner kronor. Genomsnittlig ersättning per person, inklusive arbetsgivaravgifter, uppgick till kronor i konkurser. Konkurser Antal företag* Antal personer Utbetalt belopp (tkr)

17 * Här redovisas enbart de konkurser där statlig lönegaranti har utbetalats. Källa: Kammarkollegiet I företagsrekonstruktioner utbetalades 652 miljoner kronor i statlig lönegaranti, vilket är nästan tre gånger mer än år De tre storstadslänen stod tillsammans för 89 % av detta belopp där Västra Götaland hade de största utbetalningarna med 429 miljoner kronor vilket motsvarar 66 % av utbetalningarna i landet och är drygt fem gånger mer än föregående års utbetalningar i Västra Götaland. Denna ökning kan i stort sett härledas till företagsrekonstruktioner i tre SAAB-företag som genomfördes i Trollhättan under året. Genomsnittlig ersättning per person, inklusive arbetsgivaravgifter, uppgick till kronor i företagsrekonstruktioner. Rekonstruktioner Antal företag* Antal personer Utbetalt belopp (tkr) * Här redovisas enbart de rekonstruktioner där statlig lönegaranti har utbetalats. Källa: Kammarkollegiet Vid utgången av år 2011 pågick 149 företagsrekonstruktioner där myndigheten hade tillsyn över den statliga lönegarantin. 5.2 Lönegarantiprocesser Antalet lönegarantiprocesser 2011 är i samma nivå som föregående år. Vid utgången av 2011 hade myndigheten 122 stycken pågående processer. Lönegarantiprocesser Arbetstagare har stämt Staten har stämt Källa: DiaRätt 11 Det vanligaste är att den anställde inte är nöjd med konkursförvaltarens lönegarantibeslut och överklagar detta genom att stämma staten. Om myndigheten anser att beslutet är felaktigt kan detta överklagas genom att staten stämmer arbetstagaren. Det handlar då om en fastställelsetalan för att klarlägga rättsläget och utgör därmed ett led i rättsutvecklingen. I de fall staten vinner innebär detta inte att arbetstagaren med automatik måste återbetala det utbetalade beloppet. Det är Länsstyrelsen som utbetalande myndighet som har möjlighet att kräva återbetalning i den del som staten haft framgång med sin talan. 5.3 Gränsöverskridande lönegaranti Arbetstagare som arbetar i Sverige kan ha rätt till statlig lönegaranti i Sverige även om de är anställda av ett företag som har gått i konkurs i ett annat europeiskt eller 10 År 2009 rekonstruerades SAAB Automobile AB där personer tillsammans fick 339 mkr utbetalat i statlig lönegaranti. 11 DiaRätt är Kronofogdemyndighetens IT-stöd för bilagering av handlingar i det allmänna diariet. 17

18 nordiskt land, enligt EG:s lönegarantidirektiv eller den nordiska lönegarantikonventionen. Det är konkurstillsynen som prövar ansökan om lönegaranti och fattar beslut i frågan. Gränsöverskridande lönegaranti Antal personer Källa: DiaRätt Det har varit en nedgång i antalet yrkanden om lönegaranti i gränsöverskridande konkurser de senaste åren. Vid årsskiftet fanns det 18 öppna ärenden. Det stora antalet ärenden år 2008 är i stort sett hänförliga till konkursen i det danska bolaget Sterling Airlines A/S som försattes i konkurs i Danmark. 6. Konkurstillsynen idag och i framtiden 6.1 Granskning av konkursförvaltares ekonomiska redovisning Under året har konkurstillsynen systematiskt granskat den ekonomiska redovisningen i konkursbon hos en tredjedel av landets konkursförvaltare. Granskningen har utgått från Rekons rekommendationer 12 för bokföring i konkurs. Syftet med granskningen har dels varit att kunna lämna förbättringsförslag för att höja kvaliteten på den svenska förvaltarkåren, dels att kunna frigöra resurser i konkurstillsynen framöver då de förvaltare som har bra rutiner och god ordning på den ekonomiska redovisningen kan granskas mer summariskt i de flesta konkurser. Efter genomförd granskning har en återkoppling gjorts till konkursförvaltarna och dem som sköter den ekonomiska redovisningen på förvaltarbyrån. I samband med denna återkoppling har myndigheten även framfört eventuella förbättringsförslag. Det har även framkommit att inte alla konkursförvaltare och de som upprättar den ekonomiska redovisningen känner till Rekons rekommendationer för bokföring i konkurs. Under år 2010 granskades en tredjedel av konkursförvaltarna och resterande tredjedel kommer att granskas under år Granskning av konkursförvaltares personal- och lönegarantihantering Under året har konkurstillsynen systematiskt granskat hantering av personal- och lönegarantifrågor hos drygt en femtedel av landets konkursförvaltare. Granskningen har utgått från ett granskningsprogram framtaget av myndigheten som omfattar både formalia och förvaltarnas materiella prövning. Syftet med granskningen har dels varit att kunna lämna förbättringsförslag för att höja kvaliteten på förvaltarkåren, dels att kunna frigöra resurser i konkurstillsynen framöver då de förvaltare som har bra rutiner och god materiell prövning med välmotiverade avslagsbeslut kan granskas mer summariskt i de flesta konkurser. 12 Rekon står för Rekonstruktions- och konkursförvaltarkollegiet. Rekons Rekommendationer angående bokföring i konkurs finns publicerad på deras hemsida, 18

19 Efter genomförd granskning har en återkoppling gjorts till konkursförvaltarna och eventuellt övrig personal som hanterar dessa frågor på förvaltarbyrån. I samband med återkopplingen har myndigheten även framfört eventuella förbättringsförslag. Målsättningen är att samtliga konkursförvaltare har granskats innan utgången av år Missbruk av statlig lönegaranti Under år 2011 har ett SAMEB 13 -projekt i Stockholms län slutförts gällande Missbruk av statlig lönegaranti. Arbetsgruppen leddes av konkurstillsynen och därutöver har Länsstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten deltagit för att ta fram ett antal fallstudier av misstänkt lönegarantibedrägeri och föreslå åtgärder för att minska missbruket. I november 2011 lämnade arbetsgruppen en slutrapport 14 där man redogör för den kartläggning av de olika aktörerna och deras roller som togs fram vid en workshop 2010 där även representanter från konkursförvaltare, konkurshandläggare och fackliga organisationer deltog. Vidare redogörs för ett antal fallstudier och man för fram konkreta förslag på åtgärder för att kunna upptäcka och förhindra lönegarantibedrägerier. Slutrapport och checklistor, angående de iakttagelser man har gjort och förslag på vad konkursförvaltarna kan göra för att försöka upptäcka och förhindra denna typ av bedrägerier, har distribuerats till konkursförvaltare i hela landet. Muntlig information har även lämnats i samband med Rubicon-seminarier, se nedan. Överenskommelser har träffats om att Länsstyrelsen gör brottsanmälan i de fall utbetalning har skett och konkursförvaltarna gör brottsanmälan i de fall de misstänker missbruk och fattar avslagsbeslut. Konkurstillsynen kan vara behjälplig med upprättande och ingivande av brottsanmälan i vissa fall. I maj 2011 ingav Kronofogden en hemställan till regeringen om behov av en översyn av lagstiftningen avseende lönegaranti. Under år 2012 kommer konkurstillsynen att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur man på bästa sätt kan stödja konkursförvaltarna för att förhindra lönegarantibedrägerier. Rättsutvecklare på Kronofogden har fått i uppdrag att utreda förslag till lagändringar som kan presenteras för berörda departement. 6.4 RUBICON-seminarier Under våren har Ekobrottsmyndigheten, Konkurstillsynen, Skatteverket, Rekon och Ackordscentralen planerat seminarier angående förvaltarnas och åklagarnas arbete mot ekonomisk brottslighet. Konkursförvaltarna ska genom sin konkursutredning efterforska om det förekommit olagliga transaktioner som bör anmälas till åklagare. 13 SAMEB står för Samverkan mellan myndigheter mot ekonomisk brottslighet där samverkan bedrivs i projektform på länsnivå. 14 Rapporten SAMEB Missbruk av statlig lönegarant, slutrapport , finns publicerad på 15 Rubicon står för Rutiner, brottsutredningar i konkurs. Seminarier har tidigare arrangerats 1994 och Diskussionsunderlag RUBICON 2011 finns publicerat på 19

20 En tanke med seminarierna är att öka kunskapen om de olika aktörernas roller, arbetssätt och prioriteringar. Det främsta syftet är i förlängningen att förbättra samverkan i kampen mot den grova ekonomiska brottsligheten som inte sällan har förekommit i företag som senare försatts i konkurs. Under hösten hölls totalt sju seminarier, fyra i Stockholm och tre i Göteborg. Vid seminarierna deltog överåklagare från Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, operativa åklagare, representanter från konkurstillsynen och Skatteverket samt konkursförvaltare. Ämnen som diskuterades var bland andra åklagarnas prioriteringar mellan och inom ärenden, möjlighet till samarbete mellan åklagare och konkursförvaltare i större mål där det kan finnas möjlighet att återvinna medel till konkursboet, möjlighet att kommunicera elektroniskt mellan aktörerna, sekretessbrytande regler för konkursförvaltare och vad konkursförvaltare kan göra för att upptäcka och avslå begäran om lönegaranti vid misstänkt bedrägeriförsök. Under 2012 kommer liknande seminarier att hållas i övriga delar av landet. Brottshärvor och s.k. målvaktsbolag 16 Det förekommer en oseriös användning av aktiebolagsformen. I vissa fall kan man rent av säga att aktiebolaget används som ett brottsverktyg och också tillhandahålles som ett sådant. Aktiebolaget kan då användas för kreditbedrägerier, vilka kan vara svårupptäckta. Ytterligare ett användningsområde är att nyttja bolagen som så kallade målvaktsbolag i härvor med svart arbetskraft. Målvaktsbolagen har ofta som enda uppgift att ställa ut osanna fakturor och att fungera som betalningsförmedlare i den kontanthantering som brottsuppläggen förutsätter. Hos personer som ägnar sig åt sådan brottslighet är det väl känt att ett aktiebolag endast kan användas en begränsad tid i brottsligt syfte innan samhällets kontrollmekanismer slår till. Brottsuppläggen förutsätter därför att det ständigt finns nya aktiebolag att tillgå som kan ersätta de bolag som förbrukats. De aktiebolag som använts går normalt i konkurs eller frivillig likvidation. De bolag som ingått i en härva kan komma att hanteras av olika konkursförvaltare och risken är då stor att förvaltaren inte får tillgång till andra uppgifter än vad som kommer fram i den enskilda konkursen. Detta kan i sin tur innebära att exempelvis eventuella brister i bokföringen av förvaltaren uppfattas som ett tämligen harmlöst bokföringsbrott och inte som ett led i en organiserad och systematiskt bedriven ekonomisk brottslighet. De personer som involveras i de nyss beskrivna brottsuppläggen tycks numera oftare vara kriminellt belastade och inte främmande för att använda våld eller hot om våld såväl när det gäller att genomföra brotten som att försöka förhindra att de utreds. Denna utveckling ställer nya krav på de brottsbekämpande myndigheterna och innebär naturligtvis också att konkursförvaltarna ställs inför problem som inte tidigare varit lika framträdande. Åklagare och polis, liksom Skatteverket kan ha tillgång till uppgifter om brottsupplägg och brottshärvor som den enskilde konkursförvaltaren inte känner till och som skulle kunna ha stor betydelse för förvaltarens verksamhet och konkursutredningen. Detsamma gäller för polisens kunskaper om inblandade personers bakgrund och 16 Hela stycket är ett utdrag ur rapporten RUBICON 2011, se vidare i fotnot ovan. 20

Årsrapport 2010. Konkurstillsynen. KFM Rapport 2011:2

Årsrapport 2010. Konkurstillsynen. KFM Rapport 2011:2 Årsrapport 2010 Konkurstillsynen KFM Rapport 2011:2 2(20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Året i korthet, en sammanfattning 4 Kronofogdemyndighetens uppdrag och mål för konkurstillsynen 5 1. Kronofogdens organisation

Läs mer

Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2009 KFM Rapport 2010:2

Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2009 KFM Rapport 2010:2 Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2009 KFM Rapport 2010:2 1(20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Året i korthet, en sammanfattning 3 Kronofogdemyndighetens uppdrag och mål för konkurstillsynen 4 1.

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Konkursförvaltararvoden 2010

Konkursförvaltararvoden 2010 Konkursförvaltararvoden 21 Temagranskning KFM Rapport 211:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode per tillsynsområde 2.2 Sakkunnigt biträde 2.3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 6170-15 KLAGANDE LZ MOTPART Tillsynsmyndigheten i konkurser Kronofogdemyndigheten 405 16 Göteborg SAKEN Arvode till

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Missbruk av statlig lönegaranti

Missbruk av statlig lönegaranti Samverkan mellan myndigheter mot ekonomisk brottslighet (SAMEB) SAMEB-projekt Stockholms län Missbruk av statlig lönegaranti Slutrapport 2011-11-30 2(24) Innehållsförteckning: Sida: Sammanfattning 4 1.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande.

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. 1 Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. Företagens framtidsutsikter fortsätter att bli mer negativa.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vinter 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vintern 2014: Västsvensk konjunktur stärks långsamt men fortsätter röra sig runt ett neutralt konjunkturläge enligt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 januari 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län december 2012 8 943 (9,6 %) 3 934 kvinnor (8,9 %) 5 009 män (10,1

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer