Renodlingen av Telia är slutförd och vi koncentrerar oss nu på att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer.tillväxten i kärnverksamheten var god

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renodlingen av Telia är slutförd och vi koncentrerar oss nu på att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer.tillväxten i kärnverksamheten var god"

Transkript

1 Renodlingen av Telia är slutförd och vi koncentrerar oss nu på att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer.tillväxten i kärnverksamheten var god under året och marginalerna förbättrades i Telia Mobile,Telia Networks och Telia Internet Services. Telias årsredovisning 2001

2 Vår uppgift är att inspirera till och underlätta kommunikation människor emellan genom att utveckla kommunikationstjänster som berikar, förenklar och skapar värde. Vår uppgift är att inspirera till och underlätta kommunikation människor emellan genom att utveckla kommunikationstjänster som berikar, förenklar och skapar värde. Telias årsredovisning 2001 Finansiell information på Att hålla våra aktieägare och kapitalmarknaden informerade om bolagets resultat och utveckling har högsta prioritet för oss. Därför satsar vi på ett ambitiöst Investor Relations-avsnitt på vår hemsida, Delårsrapporter och årsredovisningar publiceras på hemsidan så snart de har offentliggjorts och koncernledningens presskonferenser sänds över Internet när rapporterna presenteras. På hemsidan finns också en beskrivning av Telias verksamhet och strategiska satsningar samt intressanta marknadsdata om abonnemangsutveckling och försäljning inom olika affärs- och produktområden. Du kan även följa aktiekursen och se hur stor handeln är i Teliaaktien eller få information om vilka analytiker som följer Telia. Bolagsstämma 2002 Telias ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 23 april 2002, klockan i A-hallen på Stockholmsmässan (Älvsjö), ingång genom Östra entrén. Rätt att delta i bolagsstämman Rätt att delta i Telias bolagsstämma har den aktieägare som: dels är aktieägarregistrerad i den utskrift av aktieboken som görs per fredagen den 12 april 2002 dels senast klockan onsdagen den 17 april 2002 anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Hur blir man ägarregistrerad? Telias aktiebok förs av VPC AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna registreras i eget namn i god tid före fredagen den 12 april Den som förvaltar aktierna hjälper till med omregistrering, vanligtvis mot en mindre avgift. Hur man anmäler sig Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: per telefon: per post: Telia AB, Box 6761, Stockholm på Telias hemsida: Vid anmälan bör aktieägare uppge: namn/firma person-/organisationsnummer telefonnummer dagtid (även riktnummer) antal biträden Utbetalning av utdelning Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås fredagen den 26 april Utbetalning genom VPC beräknas ske torsdagen den 2 maj Ekonomisk information Telias affärer Telias affärer Här beskriver vi hur Telia arbetar med att utveckla sina kärnaffärer. Telias årsredovisning 2001 Här finns förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, resultatanalys med mera för Telias relationer Här redovisar vi Telias agerande och förhållningssätt till viktiga intressentgrupper som kunder, leverantörer och medarbetare. Om någon del saknas kan den beställas på tel eller fax Bolagsstämma Kvartalsrapport januari mars Halvårsrapport januari juni Kvartalsrapport januari september Telias finansiella rapporter produceras av Telia AB, Investor Relations. Frågor om innehållet kan ställas till: Telia AB, Investor Relations Farsta tel fax Investor Relations. 23 april 6 maj 6 augusti 4 november Tryckta rapporter beställs på: tel fax Investor Relations.

3 ÅRET I KORTHET Året i korthet Resultatöversikt Helår Helår MSEK Nettoomsättning Omsättningsförändring (%) 5,8 3,7 Underliggande EBITDA Underliggande EBITDA-marginal (%) 22,6 24,2 Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) 0,62 3,50 Renodlingen slutförd Teliakoncernen har genomgått en snabb renodling. Icke kärnaffärer, t ex Eniro, och vissa stödfunktioner till kärnverksamheten, såsom anläggning och underhåll av nät, har avyttrats. Samtidigt har verksamheten koncentrerats till Norden och Östersjöområdet, vilket inneburit att vi avyttrat Tess och Eircom. Renodlingen har stärkt Telia finansiellt. Låneskulden har amorterats av ytterligare. Skuldsättningsgraden sjönk under året från 0,37 till 0,18 och Telia tillhör Europas mest kreditvärdiga telekombolag. God utveckling i kärnverksamheten Efter renodlingen läggs all kraft på kärnaffärerna. Omsättningen i kärnverksamheten ökade 13 procent och marginalerna stärktes inom Telia Mobile, Telia Networks och Telia Internet Services. GPRS lanserades i Sverige, Norge och Finland. Telia fick UMTS-licens även i Danmark och är enda operatör som kan erbjuda GPRS och UMTS-tjänster i hela Norden. I Sverige kom försäljningen av bredband igång på allvar. För att stärka positionen på fastnätsområdet i Danmark förvärvades Powercom. Stora delar av carriernätet färdigställdes och verksamheten gick från etableringsfas till produktion. Kapitalvinster förbättrade resultatet från intressebolag Resultatet från intressebolag förbättrades på grund av kapitalvinster och att bolag som tidigare belastade resultatet avyttrats. Under året skrev vi ned resterande goodwill i Netia. Innehåll Koncernchefen har ordet 2 Aktien 4 Förvaltningsberättelse 6 Ekonomisk översikt 9 Koncernens resultaträkning (IAS) 17 Koncernens balansräkning (IAS) 18 Koncernens kassaflödesanalys (IAS) 19 Förändring av koncernens eget kapital (IAS) 20 Koncernens noter (IAS) 21 Koncernens resultat- och balansräkning (ÅRL) 48 Koncernens kassaflödesanalys (ÅRL) 49 Förändring av koncernens eget kapital (ÅRL) 50 Koncernens noter (ÅRL) 51 Moderbolagets resultat- och balansräkning 57 Moderbolagets kassaflödesanalys 58 Förändring av moderbolagets eget kapital 59 Moderbolagets noter 60 Förslag till vinstdisposition 69 Revisionsberättelse 70 Sju år i sammandrag 71 Koncernledning 73 Styrelsen 74 Kontakt 76 Betydande nedskrivningar påverkade resultatet Telia har gjort stora investeringar i bredband, mobil kommunikation och det internationella carriernätet, vilket ökat avskrivningarna beräknas en väsentligt lägre investeringsnivå. Turbulensen på marknaden gjorde att vi skrev ned det bokförda tillgångsvärdet i Telia International Carrier. Rörelseresultatet uppgick till MSEK och nettoresultatet blev MSEK. Utdelning per aktie Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 0,20 SEK per aktie. 1

4 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Koncernchefen har ordet Koncentration på kärnverksamheten ger positiva effekter Renodlingen av Teliakoncernen är i huvudsak slutförd och vi koncentrerar oss nu på utveckling och marknadsföring av kommunikationstjänster inom fyra kärnområden: Mobil kommunikation Bredband och Internet Fasta nät Internationell carrierverksamhet Att vi valt dessa områden som våra kärnaffärer beror på att de är tillväxtområden med god lönsamhetspotential, att vi redan har en stark position inom samtliga områden och att synergierna mellan de fyra områdena blir allt större. Renodlingen har även inneburit att vi koncentrerat en allt större del av verksamheten till Norden och Östersjöområdet. Större möjlighet att skapa värde Telia är efter renodlingen mera av ett kunskapsföretag med tyngdpunkten högre upp i värde- och förädlingskedjan.vi är också mer fokuserade både när det gäller valet av affärer och den geografiska närvaron. Det betyder att vi har goda möjligheter att skapa värde för såväl kunder som aktieägare. Vi har också blivit mer flexibla och mindre känsliga för konjunktursvängningar och andra förändringar på marknaden eftersom vissa stödfunktioner till kärnverksamheten, som till exempel nätbyggnad, installation och service kommer att upphandlas i fortsättningen. Renodlingen har även stärkt oss finansiellt. Avyttringarna gav under 2001 ett kassaflöde om MSEK, vilket gjort att vi kunnat amortera av låneskulden ytterligare. Telia har låg skuldsättningsgrad och tillhör Europas mest kreditvärdiga telekombolag. God utveckling i kärnverksamheten Under 2001 ökade omsättningen i kärnverksamheten 13 procent och underliggande EBITDA steg 10 procent. Inom mobil kommunikation, Telia Mobile, har vi haft en fortsatt ökning av såväl intäkter som resultat.vi har lanserat GPRS i Sverige, Norge och Finland och räknar med att lansera GPRS i Danmark Under året fick vi en UMTS-licens även i Danmark. Det betyder att vi är ensamma om att kunna erbjuda GPRS- och UMTStjänster i hela Norden, vilket ger konkurrensfördelar när det gäller nätbyggnad och tjänsteutveckling. Under året gick Telia in som delägare i den pan-ryska mobiloperatören MegaFon. Det gör att vi får del av den kraftiga expansion som sker på mobilområdet i Ryssland. Försäljningen av bredband kom igång på allvar Vi har byggt upp effektiva system för leverans och kundsupport och börjat marknadsföra våra bredbandsanslutningar aktivt. Under året förbättrades både intäkterna och underliggande EBITDA inom affärsområde Telia Internet Services, som ansvarar för kärnaffären bredband och Internet. Affären är fortfarande under uppbyggnad och uppvisar därför underskott. Telia stärkte 2001 sin position på Internetaccessmarknaden i Sverige och befäste ställningen som den ledande leverantören av bredband. Sverige är idag det bredbandstätaste landet inom EU. På den internationella carriermarknaden var turbulensen stor under året. Vi har trots detta haft en god intäktsökning i Telia International Carrier. Eftersom etableringsfasen nu är över så stannade den tidigare negativa resultatutvecklingen upp mot slutet av året. 2

5 KONCERNCHEFEN HAR ORDET I fastnätsverksamheten Telia Networks minskade Telias marknadsandelar inom fast telefoni på slutkundsmarknaden i Sverige. Däremot ökade försäljningen av mervärdestjänster och grossisttjänster. Det gjorde att affärsområdets totala intäkter för jämförbara enheter låg på ungefär samma nivå som föregående år. Fortsatta effektiviseringar gjorde att marginalerna stärktes. Stora engångsposter påverkade resultatet Renodlingen har under året gett betydande kapitalvinster. Samtidigt har vi gjort stora nedskrivningar. Mot bakgrund av situationen på den internationella carriermarknaden skrev vi fjärde kvartalet ned det bokförda tillgångsvärdet i Telia International Carrier med MSEK. Andra kvartalet skrev vi ned resterande goodwill i Netia med MSEK med hänsyn till företagets finansiella situation. Telia har gjort stora investeringar de senaste åren uppgick investeringarna till närmare 21 GSEK, varav 17,7 GSEK avsåg investeringar i anläggningstillgångar, främst bredbandsutbyggnaden i Sverige, kapacitetsförstärkning av mobilnäten i Norden samt utbyggnaden av det internationella carriernätet. Från och med 2002 går Telia in i en lugnare investeringsfas. Vi arbetar nu med att: Vidareutveckla den mobila affären genom att lansera den tredje generationens mobila kommunikationssystem och utveckla tjänster som gör att våra kunder ökar användningen av mobil kommunikation. Samtidigt bygger vi en nordisk organisation för att ta tillvara synergier och skalfördelar. Erbjuda bredbandsanslutningar och tjänster som gör att våra kunder kan utnyttja Internets alla möjligheter. Marknadsföra och sälja våra internationella carriertjänster. Effektivisera fastnätsverksamheten och vidareutveckla nätplattformen. Förbättra servicen till våra kunder genom att effektivisera försäljning och kundvård. Telia har en god utgångsposition och en finansiell styrka och jag förväntar mig att redan 2002 se betydande positiva effekter av de ansträngningar vi nu gör för att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer. Utveckla och effektivisera kärnaffärerna Trots god tillväxt i kärnaffärerna är jag inte helt nöjd med resultatet Den omfattande renodling som på kort tid gjorts av koncernens verksamhet har tagit kraft ur organisationen. Renodlingen är nu i huvudsak genomförd, vilket betyder att vi kan koncentrera oss helt på att dels utveckla, dels effektivisera våra fyra kärnaffärer. Marianne Nivert VD och Koncernchef 3

6 AKTIEN Teliaaktien Nedgången på Stockholmsbörsen har fortsatt under Även Telia har tappat, men aktien har fallit mindre än svenska börsen i genomsnitt och konkurrenterna ute i Europa. Teliaaktien har gått ned nästan 4 procent medan Affärsvärldens generalindex fallit med cirka 17 procent. Dow Jones Euro Stoxx Fixed Line Communications Index, där fastnätsoperatörerna i Europa ingår, gick ned 28 procent under Det svenska telekomindexet, Telecommunication Services, backade 9 procent. I reda kronor och ören har Teliaaktien gått ned med knappt två kronor under året. Sista börsdagen före årsskiftet slutade Telia på 46,50 SEK. En börspost var under 2001, 200 aktier. Efter årsskiftet består en börspost av 500 aktier. Antalet aktier i en börspost bestäms av den börs som aktien handlas på. I Teliaaktiens fall är det Stockholmsbörsen, där den introducerades på A-listan den 13 juni Antalet aktier i Telia AB uppgick per den 31 december 2001 till Varje aktie berättigar till en röst. Aktien har ett nominellt värde på 3,20 SEK. Det totala aktiekapitalet uppgick till SEK. Aktieägare Staten äger 70,6 procent av Telias aktier. Av den resterande andelen äger svenska institutioner och företag cirka 68 procent, privatpersoner 19 procent och utländska ägare 13 procent. Privatpersoners ägande och det internationella ägandet har minskat med 1 respektive 3 procentenheter av motsvarande andel. Den 31 december 2001 uppgick antalet aktieägare i Telia till Vid årsskiftet 2000/2001 hade Telia aktieägare. Börsvärde Vid utgången av 2001 uppgick Telias börsvärde till 140,2 GSEK, att jämföra med 146,6 GSEK vid utgången av Börsvärdet motsvarade 4,9 procent av Stockholmsbörsens totala börsvärde. Kursutveckling Den högsta betalkursen för Teliaaktien under året, 71 SEK, noterades den 2 maj 2001 och den lägsta kursen, 36 SEK, noterades den 12 september. På årets sista handelsdag den 28 december var sista betalkursen 46,50 SEK. Utdelning Telia har för avsikt att på lång sikt dela ut procent av bolagets årliga nettoresultat efter skatt, såvida inte affärsmässiga förhållanden vid den tiden föranleder annat. Den årliga utdelningen beslutas slutligen av bolagsstämman. Styrelsen har för 2001 beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning om 0,10 SEK per aktie. Dessutom föreslås en extra utdelning om 0,10 SEK per aktie. Till den totala utdelningen om 0,20 SEK per aktie åtgår 600 MSEK. Omsättning Under 2001 omsattes totalt knappt 1435 miljoner Teliaaktier, till ett värde av 76,2 GSEK. Den genomsnittliga omsättningen per börsdag uppgick till 304,9 MSEK. Dagligen gjordes närmare 1190 avslut. Teliaaktien är därmed en av de tio mest omsatta på Stockholmsbörsen. De omsatta aktierna motsvarar 47,8 procent av det totala antalet utgivna aktier. 4

7 AKTIEN Aktiens utveckling Index* Telia Affärsvärldens generalindex DJ Euro Stoxx Fixed Line Communications Diagrammet visar Teliaaktiens utveckling i förhållande till Affärsvärldens index och index över de europeiska fastnätsoperatörerna. Siffrorna visar inte de faktiska börskurserna. För att jämförelsen ska vara möjlig har kurserna räknats om så att alla tre startar på 100 vid årets början. Största aktieägare, 31 dec 2001 Antal aktier % Staten ,6 Alecta (fd SPP Försäkring) ,8 Robur ,5 SEB-fonder ,2 Nordea fonder (fd Nordbanken fonder) ,2 Livförsäkrings AB Skandia ,0 Fjärde AP-fonden ,9 Tredje AP-fonden ,8 Andra AP-fonden ,7 SEB-Trygg Försäkringar ,6 SHB-fonder ,6 AFA Försäkring ,5 Länsförsäkringar ,5 SPP Livförsärkring ,4 Första AP-fonden ,3 KP Pension & Försäkring ,3 Sjätte AP-fonden ,3 Folksam Försäkrings AB ,3 HQ.SE fonder ,3 Summa 19 ägare ,8 Övrigt svenskt ägande ,4 Utländskt ägande ,8 Totalt ,0 Aktieägarstruktur 31 dec 2001 Aktieägarstruktur exkl statens innehav Totalt Antal Antal aktier antal aktier % aktieägare % , , , , , , , , ,0 283 < 0, ,9 106 < 0,1 Summa , Förändring av aktiekapital 31 dec dec 2001 Privatpersoner Utländska ägare Svenska institutioner och företag Nom. värde Aktiekapi- Antal aktier SEK/aktie tal, ksek Aktiekapital , Aktiekapital , Fondemission, , Split 324:1, ,20 Nyemission, , Aktiekapital , Aktiekapital , Privatpersoner Utländska ägare Svenska institutioner och företag 5

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Koncernredovisning enligt IAS och ÅRL Telias koncernredovisning upprättas i överensstämmelse med International Accounting Standards (IAS). Från och med 2001 innebär detta att vissa finansiella instrument löpande värderas till verkligt värde. Detta är också i överensstämmelse med EU:s fjärde och sjunde direktiv. Den svenska årsredovisningslagen (ÅRL), som föreskriver värdering till det lägsta av anskaffningsvärde eller verkligt värde, har emellertid ännu inte ändrats. Telia har därför även upprättat en koncernredovisning enligt ÅRL. Denna återfinns på sidorna Fritt eget kapital bestäms utifrån koncernredovisningen enligt ÅRL. Försäljning och resultat Teliakoncernens nettoomsättning ökade för jämförbara enheter med 8 procent till (54 064) MSEK. I kärnverksamheten var tillväxten 13 procent. Underliggande EBITDA minskade något till (13 087) MSEK. Nedskrivning av tillgångar i affärsområde Telia International Carrier gjordes med MSEK. Som en del av koncernens renodling avyttrades intressebolagsandelar med en sammanlagd kapitalvinst om MSEK. Samtidigt påverkades resultatet från intressebolag negativt genom nedskrivning av all koncerngoodwill i polska Netia. Sammantaget försämrades rörelseresultatet till (12 006) MSEK. Resultatutvecklingen kommenteras i avsnittet Ekonomisk översikt. Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är stabil. Balansomslutningen ökade i något långsammare takt än omsättningstillväxten till ( ) MSEK. Kapitalomsättningshastigheten blev 0,45 (0,54). Soliditeten förbättrades till 46,2 (44,4) procent. Eget kapital ökade med 7 procent till MSEK. Koncernens disponibla vinstmedel uppgick till (12 241) MSEK. Koncernens finansiella ställning beskrivs vidare i avsnittet Ekonomisk översikt. Finansiering och investeringar Investeringarna uppgick till (47 742) MSEK. CAPEX ökade 7 procent till MSEK. Utbyggnaden av det internationella carriernätet slutfördes i allt väsentligt under året. Årets av- och nedskrivningar uppgick till (8 222) MSEK. Året präglades av betydande låneamortering. Räntebärande nettoskuld minskade till (20 235) MSEK. Räntetäckningsgraden sjönk till 3,0 (7,3). Finansiering och investeringar behandlas ytterligare i avsnittet Ekonomisk översikt. Personal Renodlingen av koncernen, främst ägarbreddningen av Eniro i slutet av föregående år och Telefos den 1 juni, medförde att medelantalet anställda minskade med drygt 17 procent. Andelen kvinnor var 37 (38) procent. Medelantalet anställda utanför Sverige uppgick till (4 924), varav 34 (39) procent kvinnor. Antal anställda Medelantal anställda Nyckeltal per medelanställd (ksek) Nettoomsättning Nettoresultat Förädlingsvärde Den 28 december avyttrades 91 procent av innehavet i Orbiantgruppen med cirka anställda. Tillsammans med årets övriga försäljningar medförde detta att antalet anställda den 31 december var drygt 42 procent lägre än vid föregående årsskifte. Löner och ersättningar uppgick till (9 543) MSEK, en minskning med 7 procent. Arbetsgivaravgifterna minskade med 14 procent till (3 055) MSEK. Löner till anställda utomlands var (1 399) MSEK. Marknadsposition Under året lanserades de första mobila höghastighetsnäten. Telia är den ende operatör som kan erbjuda GPRS- och UMTS-tjänster på hela Nordenmarknaden. Telia stärkte under året sin position på den svenska marknaden för Internetaccess och befäste ställningen som den ledande leverantören av bredbandsanslutning till Internet. Stora delar av det internationella carriernätet är i drift, vilket betyder att carrierverksamheten går från etableringsfas till försäljning och produktion. På slutkundsmarknaden i Sverige minskade marknadsandelarna inom fast telefoni under året, men Telia har fortfarande en stark ställning på den totala marknaden för fasta tjänster i Sverige. Ny koncernstruktur 1 april 2001 infördes en ny koncernstruktur. Varje kärnaffär bildar eget affärsområde med samlat ansvar för utveckling, försäljning, drift och underhåll av sina respektive produkter på samtliga geografiska marknader: Affärsområde Telia Mobile ansvarar för mobila nät och mobila tjänster i Norden, Baltikum och Ryssland. Affärsområde Telia Internet Services ansvarar för Internetaccesser och Internettjänster i Sverige och Danmark. Affärsområde Telia International Carrier ansvarar för den internationella carrierverksamheten. Affärsområde Telia Networks ansvarar för fastnätsverksamheten i Sverige, Danmark, Polen och Baltikum. Effektivisering av kärnverksamheten Renodlingen av koncernen är i huvudsak genomförd. För att nå uppsatta mål för tillväxt och lönsamhet pågår effektivisering av kärnverksamheten. Telia Equity, som ansvarat för renodlingen, avvecklas som affärsområde. Ägarandelar i icke kärnverksamhet förvaltas fortsättningsvis av Telia Holdings. 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tillämpad forskning och utveckling Den snabba utvecklingen på telekommunikationsområdet ställer krav på Telias förmåga att förnya och utveckla affärer och produkter. Tyngdpunkten förskjuts alltmer från egen utveckling till samverkan med leverantörer. Under året uppgick kostnaderna för tillämpad forskning och utveckling, huvudsakligen produktutveckling, till (1 564) MSEK. Utvecklingsinsatserna har i huvudsak koncentrerats till hemmens och företagens kommunikation, nättjänster samt personlig kommunikation. Etik och miljö Telia har påbörjat arbetet med att på ett mera systematiskt sätt ta in etiska överväganden i verksamheten. Styrelsen och koncernledningen har behandlat en ny version av etiska riktlinjer och ett etiskt råd har tillsatts för att ta ställning till Telias förhållningssätt i affärsetiska frågor och andra etiska frågor av koncernövergripande karaktär. Teliaaktien finns sedan september 2001 med i Dow Jones Sustainability World Index, som baseras på ett urval av ledande företag när det gäller en sammanvägning av ekonomiska, miljömässiga och sociala prestanda. Skanova har, som första svenska företag, fått ett kombinerat certifikat enligt standarderna ISO 9001 och ISO för ett integrerat ledningssystem för både kvalitet och miljö. Telia har deltagit aktivt i framtagningen av det branschgemensamma systemet Elretur för att hantera kraven från lagstiftningen om producentansvar för elektroniska produkter. Regulatoriska förändringar I december 2000 fattades beslut inom EU om en Förordning om tillträde till accessnäten. Förordningen trädde i kraft den 2 januari 2001 och är direkt tillämplig i EU:s medlemsländer. Telia öppnade redan under våren 2000 sitt accessnät för andra operatörer och har under året anpassat hela sitt erbjudande till Förordningens bestämmelser. Den särskilda prisregleringen av Telias telefonabonnemang upphörde vid utgången av år Enligt telelagen ska Telias priser för den fasta telefonitjänsten vara kostnadsbaserade och Telia höjde abonnemangsavgiften i mars 2001 för att få en bättre anpassning till kostnaderna. Post- och telestyrelsen (PTS) har under året påbörjat en konsultationsprocess med telebranschen om kalkylmodeller för kostnadsbaserad prissättning. PTS beslutade den 16 december 2000 att inte tilldela Telia ett av fyra UMTS-tillstånd. Telia överklagade beslutet till länsrätten, som i juni 2001 fastställde PTS beslut. Telia har under året inlett ett samarbete med Tele2 om byggnation av ett UMTS-nät. Samarbetet prövas av Konkurrensverket. PTS tilldelade i december 2001 Telia tillstånd för fast yttäckande radioaccess. Under året antog PTS föreskrifter om så kallat lokalt förval, som införs den 2 februari Under året har nummerportabilitet införts i de mobila telenäten i Danmark, Norge och Sverige. Därmed är det möjligt för kunderna att behålla sitt mobilnummer när man byter mobiloperatör. I Danmark har Telia Mobile tilldelats ett UMTS-tillstånd. I december 2001 nåddes politisk enighet inom EU om ett nytt regelverk för elektronisk kommunikation som ska ersätta den nuvarande teleregleringen. I Sverige har regeringen tillsatt en särskild utredning om hur regelverket ska implementeras i svensk lagstiftning. De nya reglerna innebär bland annat att konkurrensrättsliga principer blir viktigare för regleringen av telesektorn. Förändringar i styrelsen Vid ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2001 valdes Peter Augustsson, Marianne Nivert, Lars Olofsson och Caroline Sundewall till nya ordinarie styrelseledamöter. Jan-Åke Kark hade undanbett sig omval. Den 3 september 2001 lämnade Birgitta Johansson-Hedberg sitt uppdrag som styrelseledamot. Bland ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna har under året Magnus Brattström ersatt Ronny Käck som ordinarie ledamot. Som suppleanter till de av arbetstagarorganisationerna utsedda ledamöterna har Yvonne Karlsson ersatt Gösta Mölleby. Styrelsens arbete Telias styrelse har under året utökats från sex till nio ordinarie ledamöter. Arbetstagarorganisationerna har representerats med tre ordinarie ledamöter. Styrelsen har hållit 8 ordinarie sammanträden under året samt därutöver ett antal extra sammanträden. Riktlinjerna för styrelsens arbete jämte instruktion avseende dels arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, dels rapportering till styrelsen anges i en arbetsordning, som i nuvarande lydelse antogs av styrelsen den 15 september Arbetsordningen innehåller bland annat regler om antal ordinarie styrelsemöten (minst fem ordinarie sammanträden per kalenderår), vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie styrelsemöte, arbetsfördelningen inom styrelsen, inklusive styrelseordförandens åligganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt hur eventuella kommittéers arbete ska utföras. Styrelsen har tillsatt en kompensationskommitté, som bereder ärenden och framlägger förslag till styrelsen. Kommitténs ansvarsområde omfattar frågor som berör ersättning till verkställande direktör, vice verkställande direktörer och affärsområdeschefer. Ansvarsområdet omfattar även incitamentsprogram som riktar sig till en vidare krets av anställda inom koncernen. Ledamöter i kommittén är Lars-Eric Petersson, Carl Bennet och Ingvar Carlsson. Styrelsen har under året, utöver uppföljning av den löpande verksamheten, ägnat särskild uppmärksamhet åt bland annat strategifrågor avyttringar och ägarbreddningar av bolag inom affärsområde Equity samarbete kring utbyggnad av UMTS-nät i Sverige investeringar administrativa rutiner och säkerhetsfrågor. Nomineringskommitté Ordinarie bolagsstämman den 10 maj 2001 beslöt att inrätta en nomineringskommitté som ska bestå av företrädare för de vid var tid fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Kommitténs uppgifter ska i första hand vara att nominera styrelseledamöter och framlägga förslag till styrelsearvoden. Kommittén ska i sitt arbete fästa särskilt avseende vid behovet av ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommittén har efter bolagsstämman bestått av Lars-Johan Cederlund (svenska staten), Ramsay Brufer (Alecta), Björn Lind (S E B Fonder), Marianne Nilsson (Robur) och Lars-Eric Petersson (styrelsens ordförande). Nomineringskommitténs förslag kommer att redovisas i kallelsen till och vid den ordinarie bolagsstämman. Teliaaktien Teliaaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Statens ägande i Telia uppgår till 70,6 procent. Av resterande aktier ägde den 31 december svenska privatpersoner drygt 19 procent, svenska institutioner cirka 68 procent och utländska ägare 13 procent. Aktiens betalkurs var under året som högst 71 SEK och som lägst 36 SEK. Utsikter 2002 Konjunkturläget kommer att ha en fortsatt dämpande effekt. För att nå uppställda mål för tillväxt och lönsamhet intensifieras utvecklingen och effektiviseringen av kärnverksamheten. Effektiviseringen beräknas ge positiva effekter med början andra halvåret En betydligt lägre investeringsnivå beräknas för Moderbolaget Moderbolaget Telia AB, med styrelsens säte i Stockholm, omfattar koncernens svenska verksamhet inom utveckling och drift av fasta nät samt grundläggande nättjänstproduktion. I moderbolaget finns vidare, förutom koncernledningsfunktioner, vissa supportenheter och koncernens internbank. Nettoomsättningen var (23 341) MSEK, varav (20 274) MSEK avsåg fakturering till dotterbolag. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt försämrades till (6 335) MSEK, bland annat genom nedskrivning av ett antal aktieinnehav och minskade koncernbidrag från dotterbolag. Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt var (5 006) MSEK. Eget kapital uppgick till (36 459) MSEK och de disponibla vinstmedlen till (12 961) MSEK. Balansomslutningen minskade till (91 494) MSEK. Kassaflödet från löpande verksamhet var (4 117) MSEK och det operativa kassaflödet ( ) MSEK. Nettolåneskulden minskade till (6 079) MSEK. Likvida medel uppgick till (538) MSEK. Soliditeten (inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver) förbättrades till 54,0 (51,9) procent. Investeringarna uppgick till (20 017) MSEK, varav (4 163) MSEK i materiella anläggningstillgångar, främst för fast telefoni. Övriga investeringar om (15 854) MSEK avsåg i huvudsak kapitaltillskott till dotter- och intressebolag. Kostnader för tillämpad forskning och utveckling uppgick under året till 529 (575) MSEK. Antal anställda den 31 december var (1 056) personer. Ökningen är en följd av att personal inom nätgrossistverksamheten återförts till moderbolaget. Medelantalet anställda under året var (3 148), varav 34 (37) procent kvinnor. Löner och ersättningar uppgick till 1198 (1380) MSEK. Arbetsgivaravgifterna var 407 (473) MSEK. Utdelning 2001 Styrelsen föreslår bolagsstämman en ordinarie utdelning om 0,10 SEK per aktie. Dessutom föreslås en extra utdelning om 0,10 SEK per aktie, till följd av det positiva utfallet från avyttringar inom affärsområde Telia Equity. Till den totala utdelningen om 0,20 (0,50) SEK per aktie åtgår 600 (1501) MSEK (se vidare avsnittet Förslag till vinstdisposition ). Bolagsstämma hålls den 23 april

11 EKONOMISK ÖVERSIKT Ekonomisk översikt Försäljning och resultat Teliakoncernens nettoomsättning ökade 6 procent till (54 064) MSEK under året. Valutaeffekter påverkade omsättningsökningen positivt med 1 procentenhet medan prissänkningar påverkade negativt med 3 procentenheter. Underliggande EBITDA minskade 1 procent till (13 087) MSEK. Nettoomsättning per affärsområde 2001 Förändr MSEK % MSEK MSEK Mobile , Internet Services , International Carrier , Networks , Slutkundsmarknaden , Grossistmarknaden , Equity , Group-wide , Totalt , varav kärnverksamhet , Koncernens omsättning och resultat har påverkats av att icke kärnverksamhet avyttrats som ett led i renodlingen av Telia. I kärnverksamheten ökade den externa nettoomsättningen 13 procent och underliggande EBITDA 10 procent. För jämförbara enheter var ökningen 8 respektive 5 procent. I Telia Mobile steg omsättningen 33 procent till MSEK. För jämförbara enheter var ökningen 19 procent. Kundstocken i Norden ökade under året med till Marginalen stärktes från 23 till 27 procent. I Telia Internet Services var efterfrågan på Internetaccess fortsatt stark, särskilt inom bredband, där försäljningen kommit igång på allvar. Omsättningen i Telia Internet Services ökade 31 procent till MSEK och resultatet förbättrades. Totalt under året levererade Telia bredbandsanslutningar, varav till operatörer och service provider utanför koncernen. Nettoomsättning MSEK Kärnverksamhet Övrigt Underliggande EBITDA MSEK Kärnverksamhet Övrigt Underliggande EBITDA och rörelseresultat MSEK Mobile Internet Services International Carrier Networks Equity Group-wide Totalt underliggande EBITDA varav kärnverksamhet Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar intressebolag Rörelseresultat Carriermarknaden har präglats av turbulens och osäkerhet. Omsättningen i Telia International Carrier steg trots detta 20 procent. Stora insatser har gjorts för att färdigställa nätet och etablera en effektiv säljorganisation. Etableringsfasen är nu i stort över, och den negativa resultatutvecklingen stannade upp mot slutet av året. Ökad efterfrågan på mervärdestjänster och grossistprodukter Av- och nedskrivningar MSEK gjorde att intäktsnivån bibehölls inom Telia Networks trots minskade trafikintäkter på slutkundsmarknaden i Sverige. Marginalen stärktes från 29 till 33 procent Underliggande EBITDA för Group-wide förbättrades med MSEK till MSEK Av- och nedskrivningar ökade till (8 222) MSEK. Avskrivningar ökade främst med anled ning av bredbandsutbyggnaden och kapacitetsförstärkning av de fasta näten i Sverige, utbyggnad 0 av carriernätet samt full årseffekt av goodwillavskrivningar från förvärvet av NetCom. Mot bakgrund Avskrivningar Nedskrivningar av rådande marknadsförhållanden har en nedskrivning gjorts av det bokförda tillgångsvärdet i Telia International Carrier med MSEK. Engångsposter minskade till 384 MSEK från MSEK. Kapitalvinster från avyttrad verksamhet har påverkat resultatet positivt medan avsättning för avveckling av satellitverksamheten påverkat med 500 MSEK. Engångsposter föregående år avsåg i huvudsak börsnoteringen av Eniro. Resultat från intressebolag MSEK Baltikum (Mobil/Networks) Netia (Networks) Comsource/Eircom (Networks) Unisource/AUCS (Equity) Telia Overseas (Equity) Eniro (Equity) Övriga intressebolag Totalt

12 EKONOMISK ÖVERSIKT Engångsposter MSEK Resultatet från intressebolag steg till ( 1197) MSEK. Resultatförbättringen beror på kapitalvinster från avyttrade bolag och att några av de avyttrade bolagen tidigare redovisat underskott blev rörelseresultatet för koncernen som helhet (12 006) MSEK och nettoresultatet (10 278) MSEK. Ytterligare ett 25-tal verksamheter avyttrades under året och renodlingen är nu i huvudsak genomförd. Den outsourcing som gjorts av bland annat anläggning, installation och service skapar möjlighet att anpassa kostnaderna till konjunkturförändringar och förändringar på marknaden. Renodlingen, som inleddes hösten 2000, har resulterat i en minskning av antalet anställda i koncernen med sammanlagt och stärkt koncernen finansiellt. Förändringsarbetet drivs med full kraft Efter renodlingen sätts nu allt fokus på kärnverksamheten. Utveckling av attraktiva erbjudanden för olika kundgrupper intensifieras. Samtidigt pågår ett omfattande förändringsarbete för att effektivisera kärnaffärerna: Rörelseresultat MSEK Resultat från intressebolag MSEK Personalutveckling Antal anställda Genomgång pågår av samtliga utvecklingsprojekt i koncernen. Överlappande projekt och mindre angelägna projekt stoppas. Införandet av den nya koncernstrukturen 1 april 2001 ger möjlighet till fortsatt effektivisering av försäljningsorganisationen genom koncentration av kundtjänster via telefon till färre orter, nedläggning av olönsamma butiker samt införande av elektroniska självbetjäningskanaler för volymprodukter och standardtjänster. Effektivisering av leveransprocessen från order till klarrapportering för att pressa kostnader och öka leveransprecisionen. Reducering av produktportföljen inom Telia Networks genom utrensning av mindre lönsamma produkter. Koncentration av tjänsteutvecklingen inom Telia Internet Services till kommunikationsnära tjänster. Samordning av nätutveckling, tjänsteutveckling samt produktion på nordisk nivå inom Telia Mobile för att skapa synergier och skalfördelar. Effektivisering av säljarbetet på de lokala marknaderna. Fokus på försäljning och produktion i den internationella carrierverksamheten. Koncentration av Telias verksamheter i Sverige till ett färre antal orter. Samlokalisering på respektive ort för effektivt utnyttjande av lokaler och tekniska hjälpmedel. För att hantera övertalighet i samband med effektiviseringen av kärnverksamheten kommer vår etablerade koncerngemensamma omställningsenhet att förstärkas. Telia Mobile Räntabilitet på sysselsatt kapital MSEK % Genomsnittligt sysselsatt kapital Räntabilitet Fortsatt kundtillväxt och fortsatt ökning av trafiken per kund gjorde att den externa nettoomsättningen ökade 33 procent till MSEK. För jämförbara enheter var ökningen 19 procent. Kundstocken i den helägda nordiska verksamheten ökade med till och antalet kunder via service provider steg med till Tas dessutom hänsyn till Telias andel av kundstocken i intressebolagen i Ryssland och Baltikum ökade antalet mobilkunder med till under året. Resultatet förbättrades. Underliggande EBITDA steg 42 procent till MSEK jämfört med föregående år. För jämförbara enheter var ökningen 23 procent

13 EKONOMISK ÖVERSIKT MSEK Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 26,6 23,3 32,1 Rörelseresultat Investeringar Mobiltelefoni Sverige Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 44,4 38,0 42,1 Investeringar Mobiltelefoni Norge Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 32,0 28,2 Investeringar Mobiltelefoni Danmark Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) neg neg neg Investeringar Mobiltelefoni Finland Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) neg neg neg Investeringar Avskrivningarna ökade från MSEK till MSEK. Den huvudsakliga orsaken är full årseffekt av goodwillavskrivningarna från förvärvet av NetCom samt nedskrivning av tekniska plattformar för mobila portaler tredje kvartalet. Resultatet från intressebolag steg från 166 MSEK till 361 MSEK på grund av fortsatt positiv utveckling av mobiloperatörsbolagen i Baltikum och Ryssland. Rörelseresultatet ökade från MSEK till MSEK. Investeringarna uppgick till MSEK, varav CAPEX MSEK. Merparten av investeringarna avsåg kapacitetsökningar i befintliga nät och investeringar i nya tekniska plattformar för GPRS och UMTS MSEK investerades i UMTS-licensen i Danmark. 417 MSEK avsåg ökad ägarandel i North West GSM. Ett kapitaltillskott om 250 MSEK gavs till Svenska UMTS-nät AB. Under året lanserades GPRS i Sverige, Norge och Finland beräknas GPRS lanseras även i Danmark. Telia införde i februari 2002, som förste operatör, GPRS-roaming mellan de fyra länderna. Telia fick under året UMTS-licens även i Danmark och har därmed tillgång till UMTS-licenser på hela Nordenmarknaden. Under året påbörjades integrering av mobilverksamheten i Norden. Avsikten är att bland annat skapa en gemensam nätarkitektur och samordna de tekniska plattformarna, vilket ger skalfördelar vid utveckling och lansering av tjänster. En nordisk prisplan samt ett antal pan-nordiska bastjänster lanserades under året. Portalverksamheten har koncentrerats till Norden. Genom att sammanföra mobila portaler, tekniskt och organisatoriskt, kan betydande synergieffekter uppnås. För att driva på utvecklingen av mobila informationstjänster lanserade Telia ett gränssnitt mot innehållsleverantörer som ger tillgång till Telias kundbas samt en debiteringsfunktion. Mobiltelefoni Sverige I den svenska mobiltelefoniverksamheten ökade omsättningen 13 procent till MSEK. Samtidigt förbättrades underliggande EBITDA 24 procent till MSEK. Marginalen ökade från 38 till 44 procent. Fortsatt god kundtillväxt och ökad trafik per kund samt låg churn är de främsta orsakerna till resultatförbättringen. Ett restriktivt användande av telefonsubventioner och kostnadseffektivisering har även haft en positiv effekt på resultatet. Prisnivån sänktes med 6 procent. Under året ökade antalet mobilkunder med till Antalet kunder via service provider steg med till Samarbetsavtal tecknades med ytterligare tre service provider och vid slutet av året hade Telia samarbete med sammanlagt sju service provider i Sverige. Ett flertal nya SMS-tjänster lanserades och under året fördubblades antalet SMS till 389 miljoner. Även nya positioneringstjänster lanserades. Som första mobiloperatör i Sverige lanserade Telia en ny typ av marknadsplats för externa innehålls- och tjänsteleverantörer. Marknadsplatsen, PocketMode, erbjuder ett enkelt gränssnitt mot tredjepartsleverantörer och en debiteringsfunktion. Det med Tele2 gemensamt ägda bolaget Svenska UMTS-nät etablerades under året och anläggningen av UMTS-nätet i Sverige påbörjades. Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad (MoU) ökade fjärde kvartalet från 124 till 129 minuter jämfört med motsvarande kvartal året innan. Prissänkningar gjorde att den genomsnittliga månadsintäkten per kund (ARPU) sjönk från 303 SEK till 289 SEK. Mobiltelefoni Norge I den norska mobilverksamheten ökade omsättningen för jämförbara enheter 39 procent till MSEK under året. Underliggande EBITDA förbättrades 44 procent till MSEK. Marginalen ökade från 28 till 32 procent. Förbättringen beror på fortsatt kundtillväxt och ökad trafik per kund. Kundstocken ökade med till kunder, medan antalet kunder via service provider steg med till SMS utvecklades fortsatt positivt. Totalt 501 miljoner SMS skickades under året, en ökning med 66 procent jämfört med föregående år. Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad (MoU) ökade fjärde kvartalet från 136 minuter till 141 minuter jämfört med motsvarande kvartal året innan och ARPU steg från 308 NOK till 317 NOK. Mobiltelefoni Danmark I den danska mobiltelefonirörelsen ökade omsättningen under året 43 procent till 633 MSEK medan underliggande EBITDA försämrades med 127 MSEK till 602 MSEK. Resultatförsämringen beror på kostnader för omstrukturering av verksamheten och nedskrivning av lager för telefoner om sammanlagt 170 MSEK. Under året förvärvades nya kunder. Nya principer för redovisning av prepaid-kunder från danska regleringsmyndigheten har gjort att kunder sorterats ut, vilket innebär att kundstocken vid slutet av året uppgick till kunder. 11

14 EKONOMISK ÖVERSIKT Utbyggnaden av GSM 900 påbörjades, vilket ökar Telias möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga priser och nya tjänster på den danska marknaden. Mobiltelefoni Finland I den finska verksamheten steg omsättningen 78 procent till 648 MSEK och underskottet minskade från 494 MSEK till 412 MSEK. Kontantkortsabonnemanget Dual prepaid har blivit en stor framgång i Finland. I slutet av året genomfördes en framgångsrik kampanj även för traditionella abonnemang. Under året ökade kundstocken i Finland med till Butiksrörelsen har rationaliserats och de två butikskedjorna Viestituote och Telia Vaihtoehtoliike slagits samman. Telia har egna butiker på ett 50-tal orter i Finland. Baltikum och Ryssland Mobiloperatörsbolagen i Ryssland och Baltikum utvecklades fortsatt positivt. Den totala kundstocken ökade med till kunder. Telia gick under året in som delägare i den första pan-ryska mobiloperatören MegaFon, som har tillgång till en marknad på 146 miljoner invånare. Stort utbud av accesser Telia har ett stort utbud av Internetaccesser med varierande bandbredd. Accesserna står för merparten av affärsområdets omsättning, och under året ökade omsättningen i accessaffären 31 procent till MSEK. Uppringd Internetaccess via modem är fortfarande den vanligaste accessformen. Efterfrågan på uppringd access är god och antalet kunder ökade med till Ökningen var kraftigast i Sverige. Bredbandsuppkoppling till Internet erbjuds över ADSL och över kabel-tv-nätet men också genom fast anslutning (ProLane). Internetaccesser, antal 2001 Förändring 2000 Sverige Uppringd access Bredband varav ADSL/LAN varav fast access, ProLane varav bredband via kabel-tv Danmark Uppringd access Bredband via kabel-tv Summa accesser varav uppringd access varav bredband Telia Internet Services Den externa nettoomsättningen ökade 31 procent till MSEK under året. Tillväxten beror på stark försäljning av Internetaccess, framför allt bredband. Antalet betalande bredbandskunder ökade med till under året. Även efterfrågan på uppringd Internetaccess var god, särskilt i Sverige. Underliggande EBITDA uppgick till 970 MSEK, en förbättring med 231 MSEK jämfört med föregående år. Bredbandsaffären befinner sig i uppbyggnadsskede med kostnader för utveckling av tjänster, system för kundhantering och support samt marknadsföring. Prisnivån på bredband är genomgående låg i förhållande till kostnaderna. De prishöjningar som gjorts under året på bredbandsaccesser har endast haft begränsad effekt på årets resultat och får fullt genomslag först Avskrivningarna ökade till 606 MSEK och avsåg i huvudsak konverteringen av kabel-tv-näten till bredbandsinternet. Fjärde kvartalet gjordes en nedskrivning med 178 MSEK av com hems portalplattform. MSEK Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) neg neg neg Rörelseresultat Investeringar Sverige Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) neg neg neg Investeringar Investeringarna uppgick till 903 MSEK, varav 569 avsåg konverteringen av kabel-tv-näten. Ökade av- och nedskrivningar gjorde att rörelseresultatet minskade från MSEK till MSEK. Efterfrågan på bredbandsaccess är stor. Tidigare har i huvudsak privatkunder efterfrågat ADSL-anslutning. Mot slutet av året ökade efterfrågan på ADSL kraftigt även från företagen, som en följd av att tjänsten Telia Bredband Företag lanserades i mitten av Vid slutet av året hade Telia totalt Internetaccesskunder. Telia stärkte därmed sin position på den svenska marknaden för Internetaccess. Marknadsandelen beräknas ha ökat från 35 till 40 procent. På bredbandsmarknaden beräknas marknadsandelen till 55 procent. På den danska bredbandsmarknaden intar Telia en andraplats. Ytterligare ramavtal tecknades under året med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om leverans av bredband till svenska hushåll. Vid slutet av året omfattade avtalen möjlighet att bredbandsansluta hushåll med ADSL och hushåll via kabel-tv i Sverige. Vid sidan av accesserna erbjuder Telia även tjänster som stödjer och underlättar användningen av Internet. Omsättningen för Internettjänster ökade från 35 MSEK till 139 MSEK. Ökningen var starkast inom portaltjänster och hosting. Integrering av bredbandsverksamheten För att skapa synergier och skalfördelar pågår integrering av bredbandsverksamheten genom samordning av teknikplattformar, tjänsteutveckling, marknadsföring och försäljning. Integreringen innebär bland annat att blir huvudportal för Telias samtliga bredbandskunder i Sverige oavsett anslutningsform. Bredbandsportalen som lanserades under 2001, hade under december månad unika besökare. Tv-tjänster I tv-verksamheten ökade omsättningen med 21 procent till 1129 MSEK under året. I Sverige, där merparten av kabel-tv-nätet är digitaliserat, steg antalet digital-tv-kunder med till Efterfrågan på digital-tv har ökat kraftigt efter lanseringen av pay-per-view-tjäns- 12

15 EKONOMISK ÖVERSIKT ter, som gör det möjligt att exempelvis följa direktsända matcher i Allsvenskan och Elitserien. Det totala antalet kabel-tv-kunder i Sverige uppgick till vid slutet av året. I Danmark uppgick antalet direktanslutna kunder via kabel till och antalet indirekt anslutna via parabol till Digitalisering av nätet har påbörjats. Telia International Carrier MSEK Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) neg neg 17,1 Rörelseresultat Investeringar I den internationella carrieraffären ökade den externa nettoomsättningen 20 procent till MSEK. Det är främst kapacitet och IPtrafik som bidragit till ökningen, där tillväxten var stark under året, 106 respektive 97 procent. Intäkterna från försäljning av infrastruktur ökade från 43 MSEK till 212 MSEK. För samlokalisering, en tjänst som lanserats under året, uppgick intäkterna till 100 MSEK. Omsättningen i telefoniaffären, som står för drygt hälften av affärsområdets intäkter, sjönk 5 procent. Carrierverksamheten är under uppbyggnad. Under året har stora insatser gjorts för att färdigställa nätet och etablera en marknadsorganisation för de lokala marknaderna. Underliggande EBITDA uppgick till MSEK. För helåret belastades resultatet med 296 MSEK i kundförluster, varav 229 MSEK utgör ökad reserv för osäkra fordringar har varit ett turbulent år på carriermarknaden. Etablering av ett stort antal aktörer och förseningar i utbyggnaden av bredband på slutkundsmarknaden har skapat överkapacitet och kraftig prispress. Många aktörer har fått finansiella problem och tvingats lämna marknaden. Turbulensen har haft en negativ inverkan på tillväxttakten och resultatutvecklingen i Telia International Carrier. Särskilt telefoniaffären har påverkats. Telia har valt att avstå från affärer med låg marginal och hög risk och stramat åt sin kreditpolicy, vilket gjorde att telefoniintäkterna sjönk första kvartalet. Efter det har intäkterna ökat stegvis, men inte i sådan omfattning att det fullt ut kompenserat bortfallet första kvartalet. Mot bakgrund av marknadsförhållandena gjordes i slutet av året en nedskrivning av det bokförda tillgångsvärdet i Telia International Carrier med MSEK. Turbulensen på carriermarknaden väntas fortsätta under 2002 och marknaden går nu in i en konsolideringsfas. Telia följer noga utvecklingen och kommer att ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår. Vikingnätet är till stora delar färdigbyggt. Telia hade vid slutet av året ett kilometer långt fibernät i USA och kilometer i Europa. Både den europeiska och amerikanska delen av Vikingnätet är i nu drift och näten knyts samman av Atlantkabeln TAT-14, som togs i drift under året. Kunder kan anslutas till nätet från ett 100-tal platser runt om i världen slutförs nätutbyggnaden i östra och södra Europa, vilket innebär att Telia kommer att ha ett kilometer långt fibernät i drift i Europa i mitten av Vikingnätet är ett högkvalitativt fiberbaserat transportnät utrustat med våglängdsteknik. Nätet är baserat på egen infrastruktur, vilket gör det möjligt att kontrollera kvalitet och säkerhetsnivåer. I den internationella carrierverksamheten har sammanlagt 12 GSEK investerats, varav MSEK under beräknas investeringarna sjunka till cirka MSEK. Carrierverksamheten fokuseras nu på försäljning och produktion. Telias satsning på den internationella carriermarknaden ligger fast. När bredbandsutvecklingen har kommit igång och UMTSnäten är i drift kommer efterfrågan på bredbandig transport att öka väsentligt. Detta kommer att skapa en långsiktigt lönsam affär för Telia International Carrier. Telia Networks I fastnätsverksamheten Telia Networks ökade den externa nettoomsättningen 3 procent till MSEK. För jämförbara enheter var omsättningen i nivå med föregående år. Fortsatt tillväxt i grossiströrelsen och ökad försäljning av mervärdestjänster har kompenserat för minskade trafikintäkter på slutkundsmarknaden i Sverige. Den genomsnittliga prisnivån var oförändrad under året. MSEK Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 32,5 29,1 28,3 Rörelseresultat Investeringar Sverige Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 34,3 30,2 31,3 Investeringar Resultatet förbättrades. Underliggande EBITDA ökade 199 MSEK till MSEK och marginalen stärktes från 29 till 33 procent. Avskrivningarna steg med 642 MSEK till MSEK på grund av högre investeringsnivå 2000 och Investeringarna uppgick till MSEK, varav CAPEX MSEK. En betydande del avsåg ADSL-utbyggnaden i Sverige samt kapacitetsförstärkning av det fiberoptiska transportnätet och av fibernäten i de större städerna. IP-näten i Sverige och Danmark byggdes ut ytterligare under året. 310 MSEK avsåg förvärvet av infrastrukturbolaget Powercom i Danmark. Engångsposter uppgick till 71 MSEK, att jämföras med MSEK föregående år då fastnätsverksamheten i Norge avyttrades. Resultatet från intressebolag uppgick till MSEK jämfört med MSEK föregående år. Förändringen beror på nedskrivning av goodwill i Netia om MSEK andra kvartalet samt ökat underskott i bolaget. Försäljningen av Eircell/Eircom har haft en sammantaget positiv effekt på resultatet från intressebolag. Avyttringen av Eircell andra kvartalet gav en kapitalförlust om 314 MSEK medan försäljningen av Eircom fjärde kvartalet gav en kapitalvinst om MSEK. Rörelseresultatet uppgick till MSEK. 13

16 EKONOMISK ÖVERSIKT Slutkundsmarknaden På slutkundsmarknaden minskade omsättningen 2 procent till MSEK på grund av minskade trafikintäkter i Sverige. I Sverige var omsättningen på slutkundsmarknaden MSEK, en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Orsaken är minskade intäkter från telefonitrafik där omsättningen sjönk 12 procent till MSEK. Omsättningen för abonnemang ökade 2 procent till MSEK på grund av den prishöjning för privatpersoner som gjordes i mars månad.antalet telefonabonnemang minskade med till under året. Minskningen kompenseras till stor del av ökad efterfrågan på ISDN-kanaler, vilka steg med till under året. Försäljningen av mervärdestjänster ökade kraftigt. Efterfrågan på nummerpresentation, Telesvar, telemöten och videokonferenser steg 29 procent till MSEK. Omsättningen för nätkapacitet ökade 5 procent. För datakommunikation och andra IT-tjänster uppgick omsättningen till MSEK, vilket är i nivå med föregående år. Marknaden för datakommunikation har kännetecknats av stark prispress och Telia har valt att avstå från affärer med alltför låg marginal. Ett flertal nya tjänster lanserades, bland annat Telia Röstringning för privatkunder samt en röststyrd kontorsväxel för företag, DigiTala. För företagskunder lanserades tilläggstjänster som gör att företagen bland annat kan analysera trafiken i sina kommunikationsnät och säkra framkomligheten för affärskritisk trafik. På slutkundsmarknaden i Danmark ökade omsättningen 2 procent till 713 MSEK. Grossistmarknaden Grossiströrelsen uppvisade fortsatt tillväxt. Omsättningen steg 48 procent till MSEK. För jämförbara enheter var ökningen 16 procent. I Sverige var efterfrågan på nätkapacitet stark och omsättningen ökade 33 procent till MSEK. För samtrafik steg omsättningen 14 procent till MSEK. Bredbandsaccesser levereras nu i stor skala och i allt snabbare takt. Under året levererade Skanova inom Telia Networks bredbandsaccesser, varav till operatörer och service provider utanför Telia. Med 3GIS och Svenska UMTS-nät tecknades avtal om leverans av nätkapacitet. Ytterligare grossistprodukter lanserades på marknaden. Telia har ett stort utbud av produkter som ger aktörerna på den svenska marknaden tillgång till kopparledningen närmast kund. Genom förvärvet av infrastrukturbolaget Powercom stärkte Telia sin ställning på den danska marknaden, där Telia är näst största infrastrukturägare. Telia fick under året licens för att bygga bredbandiga accessnät baserade på fast radio i Sverige. Telia Equity Affärsområdet ansvarar för renodlingen av koncernen och förvaltar Telias ägarandelar i bolag utanför kärnverksamheten. Under året avyttrades: 51 procent av Telefosgruppen i vilken ingår nio bolag i huvudsak verksamma inom nätbyggnad och nummerupplysning. 91 procent av Orbiantgruppen bestående av sex bolag verksamma inom installation och service av kundutrustning samt underhåll av nät. Det ekonomiska engagemanget i mobiloperatörsbolaget Tess i Brasilien. Resterande aktieinnehav i katalogbolaget Eniro samt portalbolaget Scandinavia Online. Internetbolagen Telia Internet Inc. i USA och Telia Iberia i Spanien. Fjärde kvartalet överfördes Telia Promotor, som utvecklar kommunikationssystem för kundhantering, samt Offentlig Telekom (telefonautomatverksamheten) till Telia Equity från Telia Networks. Från Telia Mobile överfördes intressebolagen Wireless MainGate och Drutt Corp. MSEK Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 2,4 8,1 8,2 Rörelseresultat Investeringar Som en följd av avyttringarna sjönk affärsområdets externa nettoomsättning från MSEK till MSEK under året. Samtidigt minskade underliggande EBITDA från MSEK till 258 MSEK. Engångsposter uppgick till 209 MSEK jämfört med MSEK föregående år. Försäljning av de helägda bolagen Telia Iberia och Telia Internet Inc. påverkade engångsposter med 104 MSEK respektive 310 MSEK. Vidare gjordes en reservering för avveckling av satellitverksamheten om 500 MSEK. Försäljningen av Orbiantgruppen medförde en kapitalvinst om 653 MSEK fjärde kvartalet. Kapitalvinster från utförsäljningen av intressebolag uppgick till sammanlagt MSEK, vilket medförde att resultatet från intressebolag steg från 13 MSEK till MSEK. Utförsäljningen av resterande ägarandelar i Eniro och avyttringen av Scandinavia Online resulterade i kapitalvinster om MSEK respektive 53 MSEK fjärde kvartalet. Under fjärde kvartalet gjordes ytterligare en reservation för avvecklingskostnader för AUCS, vilket belastade resultatet från intressebolag med 260 MSEK. Affärsområdets rörelseresultat uppgick till MSEK jämfört med MSEK föregående år. För de bolag som vid utgången av året låg kvar inom Telia Equity uppgick omsättningen fjärde kvartalet till 225 MSEK och underliggande EBITDA till 29 MSEK. Resultatet från kvarvarande intressebolag uppgick till 370 MSEK, i vilket ingår reservation för avvecklingskostnader avseende AUCS och andra omstruktureringskostnader. Den operativa verksamheten i intressebolagen redovisar ett mindre underskott fjärde kvartalet MSEK investerades under året. Merparten hänförs till aktieförvärv i samband med avyttringen av resterande 51 procent i Panorama Polska till Eniro. Då renodlingen nu i huvudsak är genomförd kommer Telia Equity att avvecklas som affärsområde. Kvarvarande verksamhet benämns Telia Holdings och redovisas under Group-wide. 14

17 EKONOMISK ÖVERSIKT Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är stabil. Balansomslutningen ökade under året något mindre än omsättningstillväxten. Räntetäckningsgraden försämrades jämfört med föregående år, en effekt av räntor på de lån som togs under andra halvåret 2000 för att finansiera förvärvet av NetCom. Nyckeltal Balansomslutningstillväxt (%) 4,5 60,2 13,9 Räntetäckningsgrad (ggr) 3,0 7,3 8,5 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,46 0,54 0,72 Sysselsatt kapital Operativt kapital Soliditet (%) 46,2 44,4 41,0 Förändring av räntebärande nettoskuld MSEK jan 2001 Skatt Investeringar Avyttringar Underliggande EBITDA Utdelning Anläggningstillgångarnas andel av den totala tillgångsmassan var fortsatt 74 procent. Andelen materiella tillgångar har under ett antal år minskat, beroende på den tekniska utvecklingen med sjunkande pris/kapacitetsrelation, korta avskrivningstider och avyttring av icke strategiskt viktiga tillgångar. Under 2001 bröts trenden genom fortsatt omfattande nätinvesteringar. Renodlingen av koncernen medförde samtidigt att de finansiella tillgångarna minskade. Kapitalandelar i och fordringar på intressebolag uppgick till (13 319) MSEK. Omsättningstillgångarna ökade i takt med omsättningstillväxten. Renodlingen av koncernen gav effekt dels på fordringar på intressebolag som minskade till (7 586) MSEK, dels på kassalikviditeten som ökade kraftigt. Kundfordringarna uppgick vid årsskiftet till (10 896) MSEK. Efter justering för mervärdesskatt motsvarar detta, i likhet med föregående år, 16,1 procent av omsättningen. Inklusive interimsposter var de totala kundfordringarna (13 949) MSEK. En ökad osäkerhet på ett antal marknader medförde att kundförlusterna ökade till 908 (442) MSEK, motsvarande 1,6 (0,8) procent av omsättningen Övrigt dec 2001 Icke räntebärande avsättningar ökade genom garantiåtaganden vid avyttring av verksamhet och avsättningar för omstruktureringsåtgärder. Ökningen av rörelseskulderna avsåg främst relationer med intressebolag och minoritetsägare i dotterbolag. Leverantörsskulderna ökade till (6 028) MSEK. Kassaflöde och finansiering Året präglades av betydande amortering av koncernens låneskuld. Renodlingen av koncernens verksamhet genom avyttringar gav ett kassainflöde om MSEK. Detta bidrog till ett kraftigt förbättrat operativt kassaflöde och möjliggjorde ytterligare amortering av låneskulden. Normalt har Telia ingen större överskottslikviditet. Likvidreglering av ett antal större företagsaffärer vid slutet av året medförde dock en betydande kassalikviditet på balansdagen. Nyckeltal Genomsnittlig lånekostnad (%) 3,35 2,90 0,10 exklusive kundfinansiering (%) 6,58 6,49 6,86 Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad 0,18 0,37 0,24 Vad beträffar upplåningsaktiviteterna har fokus under merparten av året legat på kortfristig upplåning, främst via koncernens ECP-program, i avvaktan på kassaflöden som kunnat användas för amortering. Merparten av upplåning denominerad i utländsk valuta har swappats till SEK. Mycket stora upplåningsbehov inom telekomsektorn, tillsammans med sämre kreditutsikter för flertalet telekombolag i Europa, medförde en allmänt sett förhöjd relativ upplåningskostnad för bolag i sektorn under året. Denna utveckling påverkade även Telias relativa upplåningskostnad negativt, om än inte i samma utsträckning som för flertalet andra operatörer. I slutet av året tenderade emellertid sektorns relativa upplåningskostnad att minska något. Finansiell riskhantering Skuldsättningsgrad Valutarisk Teliakoncernen har ett relativt begränsat operativt behov av att nettoköpa utländsk valuta, främst föranlett av avräkningsunderskott i teletrafiken och import av materiel. Av koncernens operativa nettotransaktionsexponering (nettot av in- och utflöden) under året var 71 procent USD och 13 procent EUR och andra EMU-valutor. Givet en operativ nettotransaktionsexponering, motsvarande den som gällde år 2001 och förutsatt att säkringsåtgärder ej vidtagits, påverkas koncernens resultat negativt med cirka 30 MSEK på årsbasis om den svenska kronan försvagas med en procentenhet mot transaktionsvalutorna. Telia har som utgångspunkt att normalt skydda merparten av känd operativ transaktionsexponering upp till 12 månader framåt % 0,40 0,30 0,20 0,10 15

18 EKONOMISK ÖVERSIKT i tiden. Skydd av finansiella flöden som lån och placeringar görs däremot normalt för hela löptiden, även om denna är längre än 12 månader. Koncernen växer relativt kraftigt i andra länder, vilket implicerar ökande omräkningsexponering. Telias åtgärder varierar beroende på bland annat följande faktorer; tidsperspektiv på investeringen, storleken på engagemanget, etableringsland och valutaslag. Med beaktande av skattemässiga effekter skyddas normalt en omräkningsexponering som är relativt kortsiktig, beloppsmässigt stor och belägen i ett land med väl fungerande finansmarknad eller denominerad i en fritt tillgänglig valuta. Däremot skyddas inte i samma utsträckning långsiktiga, eller beloppsmässigt mindre, exponeringar i länder eller valutaslag som är svårhanterliga ur ett finansiellt perspektiv. Per balansdagen hade koncernen skyddat omräkningsexponering motsvarande 496 MSEK. Ränterisk Telias finanspolicy anger riktlinjer för låneskuldens räntebindning respektive genomsnittliga löptid. Koncernens policy är att låneskuldens räntebindning ( duration ) ska ligga mellan ett halvt och fyra år. Bakgrunden till eftersträvat durationsintervall är en avvägning mellan bedömd löpande kostnad för upplåningen och risken att få en signifikant negativ påverkan på resultatet vid en plötslig, större ränteförändring. Utgångspunkten är att optimera ränterisken ur ett koncernmässigt perspektiv. Koncernens räntebärande låneskuld var vid årets utgång cirka 29 GSEK med en räntebindning om 2 år, varför ränterisken totalt sett för närvarande är relativt begränsad. Finansierings- och likviditetsrisk Telia anses vara ett av Europas mest kreditvärdiga telekombolag, vilket ger koncernen goda möjligheter att finansiera sig via upplåning i finansmarknaderna. Av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s har Telia AB tilldelats högsta möjliga kortfristiga rating K-1 och A-1+, för upplåning i SEK respektive utländsk valuta. För långfristig upplåning har Telia ratingen AA med Negative Outlook. Även från kreditvärderingsinstitutet Moody s har Telia högsta möjliga kortfristiga rating, P-1. För långfristig upplåning har Moody s tilldelat Telia ratingen A1 med Stable Outlook. I syfte att reducera finansieringsrisken har koncernen som ambition att sprida låneförfall över en längre period. Telia AB har vidare en Revolving Credit Facility, d v s bekräftade kreditlöften från ett konsortium av ledande internationella banker, som utgör en likviditetsberedskap för koncernen. Detta kreditlöfte uppgår för närvarande till MUSD, eller motvärdet av detta i vissa andra valutor. Investeringar Investeringarna minskade 17 procent jämfört med föregående år, justerat för förvärvet av NetCom. Investeringarna i produktionsanläggningar (CAPEX) ökade under året 7 procent till MSEK. Merparten avsåg utbyggnad av Investeringar det internationella carriernätet, MSEK bredbandsutbyggnad i Sverige och kapacitetsförstärkning av de nordiska mobilnäten. Därutöver uppgick avgiften för den under slutet av året erhållna UMTSlicensen i Danmark till MSEK. Av förvärv avser huvuddelen det danska infrastrukturbolaget Powercom, den ryska mobiloperatören North West GSM och Svenska UMTS-nät samt de senare avyttrade katalogbolagen Panorama Polska och Eniro. 0 CAPEX Förvärv 16

19 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (IAS) Koncernens resultaträkning (IAS) MSEK Nettoomsättning Not 6, 33, Produktionskostnader Not 7, Bruttoresultat Försäljnings-, administrations- och FoU-kostnader Not 7, Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Not 8, Resultatandelar i intressebolag Not 10, 33, Rörelseresultat Not 33, Finansiella intäkter och kostnader Not Resultat efter finansiella poster Skatter Not Minoritetsandelar i årets resultat Årets resultat Resultat per aktie (SEK) Not 20 0,62 3,50 1,48 efter utspädning (SEK) 0,62 3,50 1,48 17

20 KONCERNENS BALANSRÄKNING (IAS) Koncernens balansräkning (IAS) MSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Not 15, Finansiella anläggningstillgångar Not 16, 27, Summa anläggningstillgångar Varulager m m Not Fordringar Not 18, 27, Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse i eget kapital Avsatt för pensioner och anställningsvillkor Not Uppskjuten skatteskuld, övriga avsättningar Not Summa avsättningar Räntebärande skulder Långfristiga lån Not 23, 27, Kortfristiga lån Not 24, 27, Ej räntebärande skulder Långfristiga skulder Not 25, Kortfristiga skulder Not 26, Summa skulder Summa eget kapital och skulder Eventualtillgångar Not Ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Not

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

God omsättningstillväxt i samtliga kärnverksamheter andra kvartalet: Mobile +59 procent, International Carrier +34 procent, Internet Services +32

God omsättningstillväxt i samtliga kärnverksamheter andra kvartalet: Mobile +59 procent, International Carrier +34 procent, Internet Services +32 God omsättningstillväxt i samtliga kärnverksamheter andra kvartalet: Mobile +59 procent, International Carrier +34 procent, Internet Services +32 procent och Networks +2 procent. Halvårsrapport januari

Läs mer

Försäljningsutveckling. Resultatutveckling. Koncernöversikt

Försäljningsutveckling. Resultatutveckling. Koncernöversikt Niomånadersrapport Januari september Telia AB (publ), 123 86 Farsta, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Tredje kvartalet i korthet Koncernens nettoomsättning ökade 7% till 14 431 (13 487) Fortsatt hög

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer