Renodlingen av Telia är slutförd och vi koncentrerar oss nu på att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer.tillväxten i kärnverksamheten var god

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renodlingen av Telia är slutförd och vi koncentrerar oss nu på att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer.tillväxten i kärnverksamheten var god"

Transkript

1 Renodlingen av Telia är slutförd och vi koncentrerar oss nu på att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer.tillväxten i kärnverksamheten var god under året och marginalerna förbättrades i Telia Mobile,Telia Networks och Telia Internet Services. Telias årsredovisning 2001

2 Vår uppgift är att inspirera till och underlätta kommunikation människor emellan genom att utveckla kommunikationstjänster som berikar, förenklar och skapar värde. Vår uppgift är att inspirera till och underlätta kommunikation människor emellan genom att utveckla kommunikationstjänster som berikar, förenklar och skapar värde. Telias årsredovisning 2001 Finansiell information på Att hålla våra aktieägare och kapitalmarknaden informerade om bolagets resultat och utveckling har högsta prioritet för oss. Därför satsar vi på ett ambitiöst Investor Relations-avsnitt på vår hemsida, Delårsrapporter och årsredovisningar publiceras på hemsidan så snart de har offentliggjorts och koncernledningens presskonferenser sänds över Internet när rapporterna presenteras. På hemsidan finns också en beskrivning av Telias verksamhet och strategiska satsningar samt intressanta marknadsdata om abonnemangsutveckling och försäljning inom olika affärs- och produktområden. Du kan även följa aktiekursen och se hur stor handeln är i Teliaaktien eller få information om vilka analytiker som följer Telia. Bolagsstämma 2002 Telias ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 23 april 2002, klockan i A-hallen på Stockholmsmässan (Älvsjö), ingång genom Östra entrén. Rätt att delta i bolagsstämman Rätt att delta i Telias bolagsstämma har den aktieägare som: dels är aktieägarregistrerad i den utskrift av aktieboken som görs per fredagen den 12 april 2002 dels senast klockan onsdagen den 17 april 2002 anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Hur blir man ägarregistrerad? Telias aktiebok förs av VPC AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna registreras i eget namn i god tid före fredagen den 12 april Den som förvaltar aktierna hjälper till med omregistrering, vanligtvis mot en mindre avgift. Hur man anmäler sig Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: per telefon: per post: Telia AB, Box 6761, Stockholm på Telias hemsida: Vid anmälan bör aktieägare uppge: namn/firma person-/organisationsnummer telefonnummer dagtid (även riktnummer) antal biträden Utbetalning av utdelning Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås fredagen den 26 april Utbetalning genom VPC beräknas ske torsdagen den 2 maj Ekonomisk information Telias affärer Telias affärer Här beskriver vi hur Telia arbetar med att utveckla sina kärnaffärer. Telias årsredovisning 2001 Här finns förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, resultatanalys med mera för Telias relationer Här redovisar vi Telias agerande och förhållningssätt till viktiga intressentgrupper som kunder, leverantörer och medarbetare. Om någon del saknas kan den beställas på tel eller fax Bolagsstämma Kvartalsrapport januari mars Halvårsrapport januari juni Kvartalsrapport januari september Telias finansiella rapporter produceras av Telia AB, Investor Relations. Frågor om innehållet kan ställas till: Telia AB, Investor Relations Farsta tel fax Investor Relations. 23 april 6 maj 6 augusti 4 november Tryckta rapporter beställs på: tel fax Investor Relations.

3 ÅRET I KORTHET Året i korthet Resultatöversikt Helår Helår MSEK Nettoomsättning Omsättningsförändring (%) 5,8 3,7 Underliggande EBITDA Underliggande EBITDA-marginal (%) 22,6 24,2 Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) 0,62 3,50 Renodlingen slutförd Teliakoncernen har genomgått en snabb renodling. Icke kärnaffärer, t ex Eniro, och vissa stödfunktioner till kärnverksamheten, såsom anläggning och underhåll av nät, har avyttrats. Samtidigt har verksamheten koncentrerats till Norden och Östersjöområdet, vilket inneburit att vi avyttrat Tess och Eircom. Renodlingen har stärkt Telia finansiellt. Låneskulden har amorterats av ytterligare. Skuldsättningsgraden sjönk under året från 0,37 till 0,18 och Telia tillhör Europas mest kreditvärdiga telekombolag. God utveckling i kärnverksamheten Efter renodlingen läggs all kraft på kärnaffärerna. Omsättningen i kärnverksamheten ökade 13 procent och marginalerna stärktes inom Telia Mobile, Telia Networks och Telia Internet Services. GPRS lanserades i Sverige, Norge och Finland. Telia fick UMTS-licens även i Danmark och är enda operatör som kan erbjuda GPRS och UMTS-tjänster i hela Norden. I Sverige kom försäljningen av bredband igång på allvar. För att stärka positionen på fastnätsområdet i Danmark förvärvades Powercom. Stora delar av carriernätet färdigställdes och verksamheten gick från etableringsfas till produktion. Kapitalvinster förbättrade resultatet från intressebolag Resultatet från intressebolag förbättrades på grund av kapitalvinster och att bolag som tidigare belastade resultatet avyttrats. Under året skrev vi ned resterande goodwill i Netia. Innehåll Koncernchefen har ordet 2 Aktien 4 Förvaltningsberättelse 6 Ekonomisk översikt 9 Koncernens resultaträkning (IAS) 17 Koncernens balansräkning (IAS) 18 Koncernens kassaflödesanalys (IAS) 19 Förändring av koncernens eget kapital (IAS) 20 Koncernens noter (IAS) 21 Koncernens resultat- och balansräkning (ÅRL) 48 Koncernens kassaflödesanalys (ÅRL) 49 Förändring av koncernens eget kapital (ÅRL) 50 Koncernens noter (ÅRL) 51 Moderbolagets resultat- och balansräkning 57 Moderbolagets kassaflödesanalys 58 Förändring av moderbolagets eget kapital 59 Moderbolagets noter 60 Förslag till vinstdisposition 69 Revisionsberättelse 70 Sju år i sammandrag 71 Koncernledning 73 Styrelsen 74 Kontakt 76 Betydande nedskrivningar påverkade resultatet Telia har gjort stora investeringar i bredband, mobil kommunikation och det internationella carriernätet, vilket ökat avskrivningarna beräknas en väsentligt lägre investeringsnivå. Turbulensen på marknaden gjorde att vi skrev ned det bokförda tillgångsvärdet i Telia International Carrier. Rörelseresultatet uppgick till MSEK och nettoresultatet blev MSEK. Utdelning per aktie Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 0,20 SEK per aktie. 1

4 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Koncernchefen har ordet Koncentration på kärnverksamheten ger positiva effekter Renodlingen av Teliakoncernen är i huvudsak slutförd och vi koncentrerar oss nu på utveckling och marknadsföring av kommunikationstjänster inom fyra kärnområden: Mobil kommunikation Bredband och Internet Fasta nät Internationell carrierverksamhet Att vi valt dessa områden som våra kärnaffärer beror på att de är tillväxtområden med god lönsamhetspotential, att vi redan har en stark position inom samtliga områden och att synergierna mellan de fyra områdena blir allt större. Renodlingen har även inneburit att vi koncentrerat en allt större del av verksamheten till Norden och Östersjöområdet. Större möjlighet att skapa värde Telia är efter renodlingen mera av ett kunskapsföretag med tyngdpunkten högre upp i värde- och förädlingskedjan.vi är också mer fokuserade både när det gäller valet av affärer och den geografiska närvaron. Det betyder att vi har goda möjligheter att skapa värde för såväl kunder som aktieägare. Vi har också blivit mer flexibla och mindre känsliga för konjunktursvängningar och andra förändringar på marknaden eftersom vissa stödfunktioner till kärnverksamheten, som till exempel nätbyggnad, installation och service kommer att upphandlas i fortsättningen. Renodlingen har även stärkt oss finansiellt. Avyttringarna gav under 2001 ett kassaflöde om MSEK, vilket gjort att vi kunnat amortera av låneskulden ytterligare. Telia har låg skuldsättningsgrad och tillhör Europas mest kreditvärdiga telekombolag. God utveckling i kärnverksamheten Under 2001 ökade omsättningen i kärnverksamheten 13 procent och underliggande EBITDA steg 10 procent. Inom mobil kommunikation, Telia Mobile, har vi haft en fortsatt ökning av såväl intäkter som resultat.vi har lanserat GPRS i Sverige, Norge och Finland och räknar med att lansera GPRS i Danmark Under året fick vi en UMTS-licens även i Danmark. Det betyder att vi är ensamma om att kunna erbjuda GPRS- och UMTStjänster i hela Norden, vilket ger konkurrensfördelar när det gäller nätbyggnad och tjänsteutveckling. Under året gick Telia in som delägare i den pan-ryska mobiloperatören MegaFon. Det gör att vi får del av den kraftiga expansion som sker på mobilområdet i Ryssland. Försäljningen av bredband kom igång på allvar Vi har byggt upp effektiva system för leverans och kundsupport och börjat marknadsföra våra bredbandsanslutningar aktivt. Under året förbättrades både intäkterna och underliggande EBITDA inom affärsområde Telia Internet Services, som ansvarar för kärnaffären bredband och Internet. Affären är fortfarande under uppbyggnad och uppvisar därför underskott. Telia stärkte 2001 sin position på Internetaccessmarknaden i Sverige och befäste ställningen som den ledande leverantören av bredband. Sverige är idag det bredbandstätaste landet inom EU. På den internationella carriermarknaden var turbulensen stor under året. Vi har trots detta haft en god intäktsökning i Telia International Carrier. Eftersom etableringsfasen nu är över så stannade den tidigare negativa resultatutvecklingen upp mot slutet av året. 2

5 KONCERNCHEFEN HAR ORDET I fastnätsverksamheten Telia Networks minskade Telias marknadsandelar inom fast telefoni på slutkundsmarknaden i Sverige. Däremot ökade försäljningen av mervärdestjänster och grossisttjänster. Det gjorde att affärsområdets totala intäkter för jämförbara enheter låg på ungefär samma nivå som föregående år. Fortsatta effektiviseringar gjorde att marginalerna stärktes. Stora engångsposter påverkade resultatet Renodlingen har under året gett betydande kapitalvinster. Samtidigt har vi gjort stora nedskrivningar. Mot bakgrund av situationen på den internationella carriermarknaden skrev vi fjärde kvartalet ned det bokförda tillgångsvärdet i Telia International Carrier med MSEK. Andra kvartalet skrev vi ned resterande goodwill i Netia med MSEK med hänsyn till företagets finansiella situation. Telia har gjort stora investeringar de senaste åren uppgick investeringarna till närmare 21 GSEK, varav 17,7 GSEK avsåg investeringar i anläggningstillgångar, främst bredbandsutbyggnaden i Sverige, kapacitetsförstärkning av mobilnäten i Norden samt utbyggnaden av det internationella carriernätet. Från och med 2002 går Telia in i en lugnare investeringsfas. Vi arbetar nu med att: Vidareutveckla den mobila affären genom att lansera den tredje generationens mobila kommunikationssystem och utveckla tjänster som gör att våra kunder ökar användningen av mobil kommunikation. Samtidigt bygger vi en nordisk organisation för att ta tillvara synergier och skalfördelar. Erbjuda bredbandsanslutningar och tjänster som gör att våra kunder kan utnyttja Internets alla möjligheter. Marknadsföra och sälja våra internationella carriertjänster. Effektivisera fastnätsverksamheten och vidareutveckla nätplattformen. Förbättra servicen till våra kunder genom att effektivisera försäljning och kundvård. Telia har en god utgångsposition och en finansiell styrka och jag förväntar mig att redan 2002 se betydande positiva effekter av de ansträngningar vi nu gör för att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer. Utveckla och effektivisera kärnaffärerna Trots god tillväxt i kärnaffärerna är jag inte helt nöjd med resultatet Den omfattande renodling som på kort tid gjorts av koncernens verksamhet har tagit kraft ur organisationen. Renodlingen är nu i huvudsak genomförd, vilket betyder att vi kan koncentrera oss helt på att dels utveckla, dels effektivisera våra fyra kärnaffärer. Marianne Nivert VD och Koncernchef 3

6 AKTIEN Teliaaktien Nedgången på Stockholmsbörsen har fortsatt under Även Telia har tappat, men aktien har fallit mindre än svenska börsen i genomsnitt och konkurrenterna ute i Europa. Teliaaktien har gått ned nästan 4 procent medan Affärsvärldens generalindex fallit med cirka 17 procent. Dow Jones Euro Stoxx Fixed Line Communications Index, där fastnätsoperatörerna i Europa ingår, gick ned 28 procent under Det svenska telekomindexet, Telecommunication Services, backade 9 procent. I reda kronor och ören har Teliaaktien gått ned med knappt två kronor under året. Sista börsdagen före årsskiftet slutade Telia på 46,50 SEK. En börspost var under 2001, 200 aktier. Efter årsskiftet består en börspost av 500 aktier. Antalet aktier i en börspost bestäms av den börs som aktien handlas på. I Teliaaktiens fall är det Stockholmsbörsen, där den introducerades på A-listan den 13 juni Antalet aktier i Telia AB uppgick per den 31 december 2001 till Varje aktie berättigar till en röst. Aktien har ett nominellt värde på 3,20 SEK. Det totala aktiekapitalet uppgick till SEK. Aktieägare Staten äger 70,6 procent av Telias aktier. Av den resterande andelen äger svenska institutioner och företag cirka 68 procent, privatpersoner 19 procent och utländska ägare 13 procent. Privatpersoners ägande och det internationella ägandet har minskat med 1 respektive 3 procentenheter av motsvarande andel. Den 31 december 2001 uppgick antalet aktieägare i Telia till Vid årsskiftet 2000/2001 hade Telia aktieägare. Börsvärde Vid utgången av 2001 uppgick Telias börsvärde till 140,2 GSEK, att jämföra med 146,6 GSEK vid utgången av Börsvärdet motsvarade 4,9 procent av Stockholmsbörsens totala börsvärde. Kursutveckling Den högsta betalkursen för Teliaaktien under året, 71 SEK, noterades den 2 maj 2001 och den lägsta kursen, 36 SEK, noterades den 12 september. På årets sista handelsdag den 28 december var sista betalkursen 46,50 SEK. Utdelning Telia har för avsikt att på lång sikt dela ut procent av bolagets årliga nettoresultat efter skatt, såvida inte affärsmässiga förhållanden vid den tiden föranleder annat. Den årliga utdelningen beslutas slutligen av bolagsstämman. Styrelsen har för 2001 beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning om 0,10 SEK per aktie. Dessutom föreslås en extra utdelning om 0,10 SEK per aktie. Till den totala utdelningen om 0,20 SEK per aktie åtgår 600 MSEK. Omsättning Under 2001 omsattes totalt knappt 1435 miljoner Teliaaktier, till ett värde av 76,2 GSEK. Den genomsnittliga omsättningen per börsdag uppgick till 304,9 MSEK. Dagligen gjordes närmare 1190 avslut. Teliaaktien är därmed en av de tio mest omsatta på Stockholmsbörsen. De omsatta aktierna motsvarar 47,8 procent av det totala antalet utgivna aktier. 4

7 AKTIEN Aktiens utveckling Index* Telia Affärsvärldens generalindex DJ Euro Stoxx Fixed Line Communications Diagrammet visar Teliaaktiens utveckling i förhållande till Affärsvärldens index och index över de europeiska fastnätsoperatörerna. Siffrorna visar inte de faktiska börskurserna. För att jämförelsen ska vara möjlig har kurserna räknats om så att alla tre startar på 100 vid årets början. Största aktieägare, 31 dec 2001 Antal aktier % Staten ,6 Alecta (fd SPP Försäkring) ,8 Robur ,5 SEB-fonder ,2 Nordea fonder (fd Nordbanken fonder) ,2 Livförsäkrings AB Skandia ,0 Fjärde AP-fonden ,9 Tredje AP-fonden ,8 Andra AP-fonden ,7 SEB-Trygg Försäkringar ,6 SHB-fonder ,6 AFA Försäkring ,5 Länsförsäkringar ,5 SPP Livförsärkring ,4 Första AP-fonden ,3 KP Pension & Försäkring ,3 Sjätte AP-fonden ,3 Folksam Försäkrings AB ,3 HQ.SE fonder ,3 Summa 19 ägare ,8 Övrigt svenskt ägande ,4 Utländskt ägande ,8 Totalt ,0 Aktieägarstruktur 31 dec 2001 Aktieägarstruktur exkl statens innehav Totalt Antal Antal aktier antal aktier % aktieägare % , , , , , , , , ,0 283 < 0, ,9 106 < 0,1 Summa , Förändring av aktiekapital 31 dec dec 2001 Privatpersoner Utländska ägare Svenska institutioner och företag Nom. värde Aktiekapi- Antal aktier SEK/aktie tal, ksek Aktiekapital , Aktiekapital , Fondemission, , Split 324:1, ,20 Nyemission, , Aktiekapital , Aktiekapital , Privatpersoner Utländska ägare Svenska institutioner och företag 5

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Koncernredovisning enligt IAS och ÅRL Telias koncernredovisning upprättas i överensstämmelse med International Accounting Standards (IAS). Från och med 2001 innebär detta att vissa finansiella instrument löpande värderas till verkligt värde. Detta är också i överensstämmelse med EU:s fjärde och sjunde direktiv. Den svenska årsredovisningslagen (ÅRL), som föreskriver värdering till det lägsta av anskaffningsvärde eller verkligt värde, har emellertid ännu inte ändrats. Telia har därför även upprättat en koncernredovisning enligt ÅRL. Denna återfinns på sidorna Fritt eget kapital bestäms utifrån koncernredovisningen enligt ÅRL. Försäljning och resultat Teliakoncernens nettoomsättning ökade för jämförbara enheter med 8 procent till (54 064) MSEK. I kärnverksamheten var tillväxten 13 procent. Underliggande EBITDA minskade något till (13 087) MSEK. Nedskrivning av tillgångar i affärsområde Telia International Carrier gjordes med MSEK. Som en del av koncernens renodling avyttrades intressebolagsandelar med en sammanlagd kapitalvinst om MSEK. Samtidigt påverkades resultatet från intressebolag negativt genom nedskrivning av all koncerngoodwill i polska Netia. Sammantaget försämrades rörelseresultatet till (12 006) MSEK. Resultatutvecklingen kommenteras i avsnittet Ekonomisk översikt. Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är stabil. Balansomslutningen ökade i något långsammare takt än omsättningstillväxten till ( ) MSEK. Kapitalomsättningshastigheten blev 0,45 (0,54). Soliditeten förbättrades till 46,2 (44,4) procent. Eget kapital ökade med 7 procent till MSEK. Koncernens disponibla vinstmedel uppgick till (12 241) MSEK. Koncernens finansiella ställning beskrivs vidare i avsnittet Ekonomisk översikt. Finansiering och investeringar Investeringarna uppgick till (47 742) MSEK. CAPEX ökade 7 procent till MSEK. Utbyggnaden av det internationella carriernätet slutfördes i allt väsentligt under året. Årets av- och nedskrivningar uppgick till (8 222) MSEK. Året präglades av betydande låneamortering. Räntebärande nettoskuld minskade till (20 235) MSEK. Räntetäckningsgraden sjönk till 3,0 (7,3). Finansiering och investeringar behandlas ytterligare i avsnittet Ekonomisk översikt. Personal Renodlingen av koncernen, främst ägarbreddningen av Eniro i slutet av föregående år och Telefos den 1 juni, medförde att medelantalet anställda minskade med drygt 17 procent. Andelen kvinnor var 37 (38) procent. Medelantalet anställda utanför Sverige uppgick till (4 924), varav 34 (39) procent kvinnor. Antal anställda Medelantal anställda Nyckeltal per medelanställd (ksek) Nettoomsättning Nettoresultat Förädlingsvärde Den 28 december avyttrades 91 procent av innehavet i Orbiantgruppen med cirka anställda. Tillsammans med årets övriga försäljningar medförde detta att antalet anställda den 31 december var drygt 42 procent lägre än vid föregående årsskifte. Löner och ersättningar uppgick till (9 543) MSEK, en minskning med 7 procent. Arbetsgivaravgifterna minskade med 14 procent till (3 055) MSEK. Löner till anställda utomlands var (1 399) MSEK. Marknadsposition Under året lanserades de första mobila höghastighetsnäten. Telia är den ende operatör som kan erbjuda GPRS- och UMTS-tjänster på hela Nordenmarknaden. Telia stärkte under året sin position på den svenska marknaden för Internetaccess och befäste ställningen som den ledande leverantören av bredbandsanslutning till Internet. Stora delar av det internationella carriernätet är i drift, vilket betyder att carrierverksamheten går från etableringsfas till försäljning och produktion. På slutkundsmarknaden i Sverige minskade marknadsandelarna inom fast telefoni under året, men Telia har fortfarande en stark ställning på den totala marknaden för fasta tjänster i Sverige. Ny koncernstruktur 1 april 2001 infördes en ny koncernstruktur. Varje kärnaffär bildar eget affärsområde med samlat ansvar för utveckling, försäljning, drift och underhåll av sina respektive produkter på samtliga geografiska marknader: Affärsområde Telia Mobile ansvarar för mobila nät och mobila tjänster i Norden, Baltikum och Ryssland. Affärsområde Telia Internet Services ansvarar för Internetaccesser och Internettjänster i Sverige och Danmark. Affärsområde Telia International Carrier ansvarar för den internationella carrierverksamheten. Affärsområde Telia Networks ansvarar för fastnätsverksamheten i Sverige, Danmark, Polen och Baltikum. Effektivisering av kärnverksamheten Renodlingen av koncernen är i huvudsak genomförd. För att nå uppsatta mål för tillväxt och lönsamhet pågår effektivisering av kärnverksamheten. Telia Equity, som ansvarat för renodlingen, avvecklas som affärsområde. Ägarandelar i icke kärnverksamhet förvaltas fortsättningsvis av Telia Holdings. 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tillämpad forskning och utveckling Den snabba utvecklingen på telekommunikationsområdet ställer krav på Telias förmåga att förnya och utveckla affärer och produkter. Tyngdpunkten förskjuts alltmer från egen utveckling till samverkan med leverantörer. Under året uppgick kostnaderna för tillämpad forskning och utveckling, huvudsakligen produktutveckling, till (1 564) MSEK. Utvecklingsinsatserna har i huvudsak koncentrerats till hemmens och företagens kommunikation, nättjänster samt personlig kommunikation. Etik och miljö Telia har påbörjat arbetet med att på ett mera systematiskt sätt ta in etiska överväganden i verksamheten. Styrelsen och koncernledningen har behandlat en ny version av etiska riktlinjer och ett etiskt råd har tillsatts för att ta ställning till Telias förhållningssätt i affärsetiska frågor och andra etiska frågor av koncernövergripande karaktär. Teliaaktien finns sedan september 2001 med i Dow Jones Sustainability World Index, som baseras på ett urval av ledande företag när det gäller en sammanvägning av ekonomiska, miljömässiga och sociala prestanda. Skanova har, som första svenska företag, fått ett kombinerat certifikat enligt standarderna ISO 9001 och ISO för ett integrerat ledningssystem för både kvalitet och miljö. Telia har deltagit aktivt i framtagningen av det branschgemensamma systemet Elretur för att hantera kraven från lagstiftningen om producentansvar för elektroniska produkter. Regulatoriska förändringar I december 2000 fattades beslut inom EU om en Förordning om tillträde till accessnäten. Förordningen trädde i kraft den 2 januari 2001 och är direkt tillämplig i EU:s medlemsländer. Telia öppnade redan under våren 2000 sitt accessnät för andra operatörer och har under året anpassat hela sitt erbjudande till Förordningens bestämmelser. Den särskilda prisregleringen av Telias telefonabonnemang upphörde vid utgången av år Enligt telelagen ska Telias priser för den fasta telefonitjänsten vara kostnadsbaserade och Telia höjde abonnemangsavgiften i mars 2001 för att få en bättre anpassning till kostnaderna. Post- och telestyrelsen (PTS) har under året påbörjat en konsultationsprocess med telebranschen om kalkylmodeller för kostnadsbaserad prissättning. PTS beslutade den 16 december 2000 att inte tilldela Telia ett av fyra UMTS-tillstånd. Telia överklagade beslutet till länsrätten, som i juni 2001 fastställde PTS beslut. Telia har under året inlett ett samarbete med Tele2 om byggnation av ett UMTS-nät. Samarbetet prövas av Konkurrensverket. PTS tilldelade i december 2001 Telia tillstånd för fast yttäckande radioaccess. Under året antog PTS föreskrifter om så kallat lokalt förval, som införs den 2 februari Under året har nummerportabilitet införts i de mobila telenäten i Danmark, Norge och Sverige. Därmed är det möjligt för kunderna att behålla sitt mobilnummer när man byter mobiloperatör. I Danmark har Telia Mobile tilldelats ett UMTS-tillstånd. I december 2001 nåddes politisk enighet inom EU om ett nytt regelverk för elektronisk kommunikation som ska ersätta den nuvarande teleregleringen. I Sverige har regeringen tillsatt en särskild utredning om hur regelverket ska implementeras i svensk lagstiftning. De nya reglerna innebär bland annat att konkurrensrättsliga principer blir viktigare för regleringen av telesektorn. Förändringar i styrelsen Vid ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2001 valdes Peter Augustsson, Marianne Nivert, Lars Olofsson och Caroline Sundewall till nya ordinarie styrelseledamöter. Jan-Åke Kark hade undanbett sig omval. Den 3 september 2001 lämnade Birgitta Johansson-Hedberg sitt uppdrag som styrelseledamot. Bland ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna har under året Magnus Brattström ersatt Ronny Käck som ordinarie ledamot. Som suppleanter till de av arbetstagarorganisationerna utsedda ledamöterna har Yvonne Karlsson ersatt Gösta Mölleby. Styrelsens arbete Telias styrelse har under året utökats från sex till nio ordinarie ledamöter. Arbetstagarorganisationerna har representerats med tre ordinarie ledamöter. Styrelsen har hållit 8 ordinarie sammanträden under året samt därutöver ett antal extra sammanträden. Riktlinjerna för styrelsens arbete jämte instruktion avseende dels arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, dels rapportering till styrelsen anges i en arbetsordning, som i nuvarande lydelse antogs av styrelsen den 15 september Arbetsordningen innehåller bland annat regler om antal ordinarie styrelsemöten (minst fem ordinarie sammanträden per kalenderår), vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie styrelsemöte, arbetsfördelningen inom styrelsen, inklusive styrelseordförandens åligganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt hur eventuella kommittéers arbete ska utföras. Styrelsen har tillsatt en kompensationskommitté, som bereder ärenden och framlägger förslag till styrelsen. Kommitténs ansvarsområde omfattar frågor som berör ersättning till verkställande direktör, vice verkställande direktörer och affärsområdeschefer. Ansvarsområdet omfattar även incitamentsprogram som riktar sig till en vidare krets av anställda inom koncernen. Ledamöter i kommittén är Lars-Eric Petersson, Carl Bennet och Ingvar Carlsson. Styrelsen har under året, utöver uppföljning av den löpande verksamheten, ägnat särskild uppmärksamhet åt bland annat strategifrågor avyttringar och ägarbreddningar av bolag inom affärsområde Equity samarbete kring utbyggnad av UMTS-nät i Sverige investeringar administrativa rutiner och säkerhetsfrågor. Nomineringskommitté Ordinarie bolagsstämman den 10 maj 2001 beslöt att inrätta en nomineringskommitté som ska bestå av företrädare för de vid var tid fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Kommitténs uppgifter ska i första hand vara att nominera styrelseledamöter och framlägga förslag till styrelsearvoden. Kommittén ska i sitt arbete fästa särskilt avseende vid behovet av ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommittén har efter bolagsstämman bestått av Lars-Johan Cederlund (svenska staten), Ramsay Brufer (Alecta), Björn Lind (S E B Fonder), Marianne Nilsson (Robur) och Lars-Eric Petersson (styrelsens ordförande). Nomineringskommitténs förslag kommer att redovisas i kallelsen till och vid den ordinarie bolagsstämman. Teliaaktien Teliaaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Statens ägande i Telia uppgår till 70,6 procent. Av resterande aktier ägde den 31 december svenska privatpersoner drygt 19 procent, svenska institutioner cirka 68 procent och utländska ägare 13 procent. Aktiens betalkurs var under året som högst 71 SEK och som lägst 36 SEK. Utsikter 2002 Konjunkturläget kommer att ha en fortsatt dämpande effekt. För att nå uppställda mål för tillväxt och lönsamhet intensifieras utvecklingen och effektiviseringen av kärnverksamheten. Effektiviseringen beräknas ge positiva effekter med början andra halvåret En betydligt lägre investeringsnivå beräknas för Moderbolaget Moderbolaget Telia AB, med styrelsens säte i Stockholm, omfattar koncernens svenska verksamhet inom utveckling och drift av fasta nät samt grundläggande nättjänstproduktion. I moderbolaget finns vidare, förutom koncernledningsfunktioner, vissa supportenheter och koncernens internbank. Nettoomsättningen var (23 341) MSEK, varav (20 274) MSEK avsåg fakturering till dotterbolag. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt försämrades till (6 335) MSEK, bland annat genom nedskrivning av ett antal aktieinnehav och minskade koncernbidrag från dotterbolag. Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt var (5 006) MSEK. Eget kapital uppgick till (36 459) MSEK och de disponibla vinstmedlen till (12 961) MSEK. Balansomslutningen minskade till (91 494) MSEK. Kassaflödet från löpande verksamhet var (4 117) MSEK och det operativa kassaflödet ( ) MSEK. Nettolåneskulden minskade till (6 079) MSEK. Likvida medel uppgick till (538) MSEK. Soliditeten (inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver) förbättrades till 54,0 (51,9) procent. Investeringarna uppgick till (20 017) MSEK, varav (4 163) MSEK i materiella anläggningstillgångar, främst för fast telefoni. Övriga investeringar om (15 854) MSEK avsåg i huvudsak kapitaltillskott till dotter- och intressebolag. Kostnader för tillämpad forskning och utveckling uppgick under året till 529 (575) MSEK. Antal anställda den 31 december var (1 056) personer. Ökningen är en följd av att personal inom nätgrossistverksamheten återförts till moderbolaget. Medelantalet anställda under året var (3 148), varav 34 (37) procent kvinnor. Löner och ersättningar uppgick till 1198 (1380) MSEK. Arbetsgivaravgifterna var 407 (473) MSEK. Utdelning 2001 Styrelsen föreslår bolagsstämman en ordinarie utdelning om 0,10 SEK per aktie. Dessutom föreslås en extra utdelning om 0,10 SEK per aktie, till följd av det positiva utfallet från avyttringar inom affärsområde Telia Equity. Till den totala utdelningen om 0,20 (0,50) SEK per aktie åtgår 600 (1501) MSEK (se vidare avsnittet Förslag till vinstdisposition ). Bolagsstämma hålls den 23 april

Delårsrapport. Januari september 2002. Tredje kvartalet i korthet. Resultatöversikt

Delårsrapport. Januari september 2002. Tredje kvartalet i korthet. Resultatöversikt Delårsrapport Januari september Telia AB (publ), 123 86 Farsta, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Tredje kvartalet i korthet Underliggande EBITDA förbättrades 25% till 4 281 (3 420). Kraftig ökning av

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999 Nu skapar vi nya värden människor emellan Årsredovisning 1999 1999 i korthet 1999 var ett både framgångsrikt och dramatiskt år i Telias historia. Det operativa resultatet uppgick till 6 727 MSEK, en ökning

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

bokslutskommuniké 2007

bokslutskommuniké 2007 FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Tisdagen den 12 februari 2008 Stockholm tisdagen den 12 februari 2008 Tele2 AB ( Tele2 ) (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Delårsrapport januari-juni Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,4 procent.

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Norrländskt okrångligt. Årsredovisning 2012. Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag

Norrländskt okrångligt. Årsredovisning 2012. Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag Norrländskt okrångligt Årsredovisning 2012 Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag Årsredovisning 2012 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Om AllTele 7 Det nya

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

Bilaga 2 Årsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma måndagen den 23 april 2007, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K1, med ingång via huvudentrén

Läs mer

ansvar fokus enkelhet

ansvar fokus enkelhet ansvar fokus enkelhet NCC Årsredovisning 2001 INNEHÅLL/VÄND INNEHÅLL 1 Ansvar, fokus, enkelhet 2 2001 i korthet 3 VD har ordet 6 Strategisk inriktning och mål 10 NCC-aktien 12 NCCs utvecklingskoncept 14

Läs mer

Årsredovisning 2013 Stärkt position på såväl företags- som privatmarknaden

Årsredovisning 2013 Stärkt position på såväl företags- som privatmarknaden Stärkt position på såväl företags- som privatmarknaden Årsredovisning 2013 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Om AllTele 5 AllTelekoncernen 6 Marknadsöversikt 7 Affärsområde Företag 11 Affärsområde Privat

Läs mer

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005«

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« ÅRSREDOVISNING 2006 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« PHONERA 2006 INNEHÅLL PHONERA 2006 2 VD HAR

Läs mer

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 «

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 « Bokslutskommuniké PHONERA AB (publ.)» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under «Helår Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen Årsredovisning 2002 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Innehåll 4 Bolagsstämma 5 2002 i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken

Läs mer

financials.tradedoubler.com

financials.tradedoubler.com financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2013 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer