God omsättningstillväxt i samtliga kärnverksamheter andra kvartalet: Mobile +59 procent, International Carrier +34 procent, Internet Services +32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God omsättningstillväxt i samtliga kärnverksamheter andra kvartalet: Mobile +59 procent, International Carrier +34 procent, Internet Services +32"

Transkript

1 God omsättningstillväxt i samtliga kärnverksamheter andra kvartalet: Mobile +59 procent, International Carrier +34 procent, Internet Services +32 procent och Networks +2 procent. Halvårsrapport januari juni 2001

2 Finansiell information om Telia får du snabbast på Att hålla våra aktieägare och kapitalmarknaden informerade om bolagets resultat och utveckling har högsta prioritet för oss. Därför satsar vi på ett ambitiöst Investor Relations-avsnitt på vår hemsida, Delårsrapporter och årsredovisningar publiceras på hemsidan så snart de har offentliggjorts och koncernledningens presskonferenser sänds över Internet när rapporterna presenteras. På hemsidan finns också en beskrivning av Telias verksamhet och strategiska satsningar samt intressanta marknadsdata om abonnemangsutveckling och försäljning inom olika affärs- och produktområden. Du kan även följa aktiekursen och se hur stor handeln är i Teliaaktien eller få information om vilka analytiker som följer Telia. Finansiell information Delårsrapport januari september Bokslutskommuniké 7 november 8 februari Frågor om innehållet kan ställas till: Telia AB, Investor Relations Farsta tel fax eller via Investor Relations. Tryckta rapporter beställs på: tel fax eller via Investor Relations.

3 Telia januari juni 2001 Andra kvartalet i korthet Koncernens nettoomsättning ökade 8 procent till MSEK. För jämförbara enheter var ökningen 10 procent God omsättningstillväxt i kärnverksamheten Mobile +59 procent International Carrier +34 procent Internet Services +32 procent Networks +2 procent ett trendbrott Totala antalet bredbandskunder ökade med till Underliggande EBITDA ökade 5 procent till MSEK Betydande engångsposter i resultat från intressebolag Kapitalvinst vid försäljning av Tess ( MSEK) Nedskrivning av resterande goodwill i Netia ( MSEK) Resultatet efter finansiella poster ökade från 356 MSEK till 909 MSEK Förbättrat kassaflöde Resultatöversikt, koncernen Apr jun Apr jun Jan jun Jan jun Helår MSEK Nettoomsättning Omsättningsförändring (%) 7,8 0,9 6,8 2,3 3,7 Underliggande EBITDA Underliggande EBITDA-marginal (%) 21,2 21,7 22,9 23,5 24,2 Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) 0,08 0,10 0,18 0,94 3,50 efter utspädning (SEK) 0,08 0,10 0,18 0,94 3,50 Räntabilitet på eget kapital (%) 23,9 Investeringar varav CAPEX varav goodwill, aktier och andelar

4 Koncernöversikt sammanfattning Försäljningsutveckling Telia befäste under andra kvartalet sin ställning som Nordens ledande telekommunikationsföretag. Koncernens nettoomsättning ökade 8 procent till MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. För sexmånadersperioden var ökningen 7 procent. För jämförbara enheter steg nettoomsättningen 10 procent under kvartalet och 7 procent under halvåret. Affärsområdena inom kärnverksamheten uppvisade ökad tillväxt. För Telia Equity, där utförsäljning av verksamhet pågår, minskade omsättningen. I den mobila rörelsen, Telia Mobile, ökade omsättningen 59 procent till MSEK andra kvartalet. För halvåret var ökningen 52 procent. Den kraftiga ökningen av kundstocken under 2000, förvärvet av NetCom i Norge samt fortsatt god kundtillväxt under 2001 har drivit omsättningen. Telias kundstock i Norden ökade de första sex månaderna med till kunder medan antalet kunder via service providers steg med till I den internationella carrierverksamheten, Telia International Carrier, steg omsättningen 34 procent till 869 MSEK andra kvartalet. För halvåret var ökningen 22 procent. Den nätplattform som Telia etablerar i Europa och USA tas nu successivt i drift, vilket betyder att Telia kan leverera försåld infrastruktur och kapacitet och koppla in kunder på nätet. Nettoomsättning per affärsområde 1) Jan jun För- Jan jun Helår 2001 ändr MSEK % MSEK MSEK Mobile , International Carrier , Networks Slutkundsmarknaden , Grossistmarknaden , , Internet Services , Equity , Group-wide 93 17, Totalt , varav kärnverksamhet , ) För ytterligare information: Investor Relations, Finansiell information, Extern nettoomsättning per affärsområde och produktområde (specifikation). Resultatutveckling Underliggande EBITDA Koncernens underliggande EBITDA ökade andra kvartalet 5 procent till MSEK jämfört med motsvarande kvartal året innan. För halvåret var ökningen 4 procent. I kärnverksamheten ökade resultatet med 35 respektive 13 procent, vilket till stor del beror på marginalförbättring i den svenska mobilverksamheten samt förvärvet av Netcom. Andra kvartalet förbättrade Telia Mobile resultatet med 139 procent till MSEK. För halvåret var förbättringen 72 procent. Underliggande EBITDA och rörelseresultat Jan jun Jan jun Helår MSEK Mobile International Carrier Networks Internet Services Equity Group-wide Totalt underliggande EBITDA varav kärnverksamhet Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar intressebolag Rörelseresultat Även Telia Internet Services och Telia Networks bidrog till resultatökningen. Den starka tillväxten av bredbandsaccesser tillsammans med kostnadsreduktion gjorde att Telia Internet Services förbättrade underliggande EBITDA med 235 MSEK till 168 MSEK andra kvartalet. Under halvåret var resultatförbättringen 100 MSEK. Höjningen av abonnemangsavgiften inom fast telefoni för privatpersoner samt rationaliseringar bidrog till att underliggande EBITDA för Telia Networks ökade andra kvartalet med 200 MSEK till MSEK. Under halvåret var ökningen 109 MSEK. Den internationella carrierverksamheten är under uppbyggnad med investeringar i infrastruktur och kostnader för etablering av lokala teknik- och säljbolag samt licenser. Andra kvartalet redovisade Telia International Carrier ett underskott om 401 MSEK. För halvåret var underskottet 755 MSEK. Den nedåtgående resultattrenden bröts under andra kvartalet. Utförsäljningarna inom Telia Equity har påverkat underliggande EBITDA med 420 MSEK andra kvartalet och med 444 MSEK under halvåret jämfört med motsvarande perioder föregående år. 4 Ökat tempo i leveranserna av bredband tillsammans med fortsatt god efterfrågan på uppringd Internetaccess gjorde att omsättningen i Telia Internet Services steg 32 procent andra kvartalet till 813 MSEK. För halvåret var ökningen 28 procent. Andra kvartalet ökade Telias totala antal bredbandsanslutningar med till , varav ADSL/LAN i Sverige ökade med till För första gången efter förvalsreformens införande på Sverigemarknaden ökade omsättningen återigen i fastnätsverksamheten Telia Networks. Andra kvartalet steg omsättningen 2 procent till MSEK. För halvåret låg omsättningen på samma nivå som motsvarande period året innan. Som ett led i renodlingen av koncernen har ytterligare verksamheter avyttrats inom Telia Equity, vilket medfört minskad omsättning med MSEK under kvartalet och MSEK under halvåret jämfört med motsvarande perioder föregående år. Resultat från intressebolag Resultatet från intressebolag uppgick andra kvartalet till 208 MSEK jämfört med 710 MSEK motsvarande kvartal året innan. Under halvåret var resultatet 51 MSEK jämfört med 68 MSEK motsvarande period föregående år. Mot bakgrund av Netias finansiella situation har en nedskrivning gjorts av resterande goodwill på Netiaaktierna, vilket påverkat resultatet med MSEK. Avyttringar, framför allt Tess, har påverkat resultatet positivt.

5 Resultat från intressebolag Jan jun Jan jun Helår MSEK Netia Holdings (Networks) Baltikum (Mobile/Networks) Unisource/AUCS (Networks) Comsource/Eircom (Networks) Telia Overseas (Equity) Eniro (Equity) Övriga intressebolag Totalt Engångsposter Andra kvartalet uppgick engångsposter till 271 MSEK jämfört med 201 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Omvärdering av pensionsåtaganden utgjorde 141 MSEK medan återstoden var kapitalvinster från försäljning av dotterbolag, i huvudsak fastnätverksamheten i Finland och call center-verksamheten Direct Response Services. För halvåret uppgick engångsposter till 301 MSEK jämfört med MSEK. Det högre beloppet föregående år beror på avyttringen av den norska fastnätsverksamheten. Rörelseresultat/Nettoresultat En förbättring av underliggande EBITDA och ett sammantaget bättre resultat från intressebolag och engångsposter kompenserade ökade avskrivningar, vilket medförde att rörelseresultatet steg andra kvartalet till 988 MSEK jämfört med 488 MSEK motsvarande kvartal året innan. Negativ effekt av engångsposter och högre avskrivningar gjorde att rörelseresultatet för halvåret uppgick till MSEK mot MSEK föregående år. Nettoresultatet blev 250 MSEK andra kvartalet och 541 MSEK för halvåret. Finansiell ställning och kassaflöde Koncernens finansiella ställning är god. Balansomslutningen ökade under första halvåret i takt med omsättningstillväxten. Räntetäckningsgraden försämrades jämfört med föregående år, en effekt av räntor på de lån som togs under andra halvåret 2000 för att finansiera förvärvet av NetCom. Under andra kvartalet skedde dock en förbättring och skuldsättningsgraden, som redan är låg i jämförelse med andra operatörer med likartad verksamhet, sjönk. Investeringar Totalt ökade investeringarna under sexmånadersperioden med 3 procent jämfört med föregående år, justerat för förvärvet av Net- Com under Investeringar per tillgångsslag Jan jun Jan jun Helår MSEK Goodwill Övriga immateriella tillgångar Fastigheter Maskiner och inventarier Fasttelefonianläggningar Mobiltelefonianläggningar Övriga maskiner och inventarier Aktier och andelar Totalt Investeringarna i produktionsanläggningar (CAPEX) ökade med 20 procent till MSEK. Merparten avsåg utbyggnad av det internationella carriernätet, bredbandsutbyggnad i Sverige och kapacitetsförstärkningar i de nordiska mobilnäten. Av investeringarna i goodwill samt aktier och andelar avser merparten det danska bredbandsbolaget Powercom respektive katalogbolagen Panorama Polska och Eniro. Anställda Renodlingen av koncernen har under andra kvartalet minskat antalet anställda med personer till per den 30 juni. Medelantalet anställda var personer under halvåret, jämfört med för helåret Minskningen är i huvudsak en effekt av att Eniro och Telefos redovisas som intressebolag. Affärsområdesöversikt 30 jun 31 dec 31 dec MSEK Räntetäckningsgrad (ggr) 2,0 7,3 8,5 Balansräkningstillväxt (%) 6,1 60,2 13,9 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,47 0,54 0,72 Soliditet (%) 44,4 44,4 41,0 Sysselsatt kapital Operativt kapital Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad (ggr) 0,33 0,37 0,24 Renodlingen av koncernens verksamhet genom avyttringar gav under andra kvartalet ett kassainflöde om MSEK. Detta medförde att operativt kassaflöde förbättrades kraftigt jämfört med föregående kvartal och var positivt för första gången sedan fjärde kvartalet Utdelning för 2000 om 0,50 SEK per aktie eller totalt MSEK utbetalades den 18 maj. Telia Mobile En kraftig organisk kundtillväxt under 2000 och förvärvet av Net- Com har lagt grunden för en stark intäktsökning i den mobila verksamheten. Första halvåret 2001 ökade kundstocken med ytterligare till Till detta kommer en ökning av kunder via service providers med till Kundtillväxten gjorde att omsättningen steg 59 procent till MSEK andra kvartalet. För halvåret var ökningen 52 procent. För jämförbara enheter ökade omsättningen 24 respektive 19 procent. Förbättrade marginaler i den svenska mobiltelefoniverksamheten, stark omsättningsökning i Norge och sänkta produktionskostnader i Finland gjorde att underliggande EBITDA steg 139 procent andra kvartalet till MSEK jämfört med samma kvartal året innan. Under halvåret var resultatförbättringen 72 procent. För jämförbara enheter ökade underliggande EBITDA 55 respektive 26 procent. 5

6 Jan jun Jan jun Helår MSEK Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA Rörelseresultat Investeringar Mobiltelefoni Sverige Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA Investeringar Mobiltelefoni Norge Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA Investeringar Mobiltelefoni Finland Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA Investeringar Mobiltelefoni Danmark Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA Investeringar Utveckling av nya affärer, bland annat portalen Speedy Tomato, samt verksamheten i Finland och Danmark belastade resultatet. Resultatet från intressebolag förbättrades andra kvartalet med 20 procent till 59 MSEK. För halvåret var förbättringen 32 procent. Ökningen beror främst på kundtillväxt i mobiloperatörsbolagen i Baltikum och nordvästra Ryssland. Under halvåret ökade bolagens sammanlagda kundstock med till kunder. Affärsområdets rörelseresultat ökade 88 procent till 410 MSEK andra kvartalet. För halvåret var resultatökningen 5 procent. Rörelseresultatet har påverkats av goodwillavskrivningar genom förvärvet av NetCom med 314 MSEK respektive 617 MSEK. Totalt investerades MSEK under halvåret. Investeringarna avsåg dels kapacitetsökning i befintliga nät, dels investeringar i nya tekniska plattformar, GPRS och UMTS. I början av maj presenterade Telia sin första pannordiska mobiltelefonitjänst.tjänsten introduceras hösten 2001 med början i Norge. Speedy Tomato fick första pris i kategorin Bästa mobila portal vid Annual Global Mobile Awards i Nice. Andra kvartalet var churn 7 procent att jämföras med första kvartalets 10 procent. Kostnadseffektivisering och sänkta terminalsubventioner förbättrade resultatet i den svenska verksamheten. Andra kvartalet ökade underliggande EBITDA med 56 procent till MSEK. För halvåret var resultatförbättringen 33 procent. Samtidigt ökade marginalen från 30 till 43 procent andra kvartalet och från 35 till 44 procent under halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Under kvartalet lanserades ett antal databaserade tjänster inom bland annat positionering. För att utveckla tjänster inom musik, underhållning, tävlingar och spel inleddes samarbete med strategiska partners. Tidningen Mobil gjorde under våren sitt mest omfattande test någonsin. Telia segrade i samtliga klasser : täckning, samtalskvalitet, uppkopplade samtal och ej tappade samtal. Telia fick den 29 maj ett föreläggande från Post och Telestyrelsen om att sänka samtrafikavgiften från nuvarande 1,18 SEK per minut till 0,98 SEK per minut. Telia har överklagat beslutet till Länsrätten, som beviljat inhibition i avvaktan på slutlig prövning. Mobiltelefoni Norge På den norska marknaden ökade omsättningen andra kvartalet med 35 procent till MSEK. För halvåret var ökningen 31 procent. Den ökade omsättningen beror på kundökning, fortsatt stark SMStillväxt samt stabil prisnivå. Under halvåret ökade antalet GSM-kunder med till medan antalet kunder via service providers steg med till Under halvåret sändes 220 miljoner SMS-meddelanden, en ökning med 75 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad var något lägre andra kvartalet jämfört med samma kvartal året innan. Ökade intäkter från SMS och en stabil prisnivå gjorde dock att ARPU ökade andra kvartalet från 301 NOK till 317 NOK jämfört med samma kvartal föregående år. Andra kvartalet ökade underliggande EBITDA (pro forma) med 21 procent till 324 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Under halvåret var resultatökningen 19 procent. Den 16 juli genomförde NetCom, som förste operatör i Norden, UMTS-samtal. 6 Mobiltelefoni Sverige På Sverigemarknaden ökade omsättningen 16 procent till MSEK andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. För sexmånadersperioden var ökningen 12 procent. Omsättningsökningen beror på den kraftiga ökningen av kundstocken under 2000 samt fortsatt god kundtillväxt under De första sex månaderna ökade antalet GSM-kunder med till medan antalet kunder via service providers ökade med till Kraftigt sänkta samtrafikavgifter och sänkta slutkundspriser om totalt 8 procent har påverkat omsättningen negativt. Andra kvartalet ökade trafikvolymen per kund för såväl abonnemangskunder som kortkunder. Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad ökade från 126 till 128 minuter jämfört med samma kvartal året innan. Prissänkningar gjorde att den genomsnittliga månadsintäkten per kund (ARPU) sjönk till 280 SEK jämfört med 306 SEK samma kvartal året innan. Jämfört med första kvartalet 2001 skedde en ökning av ARPU. Antalet SMS-meddelanden ökade under halvåret med 190 procent till 171 miljoner jämfört med motsvarande period året innan. Mobiltelefoni Övriga Norden På den danska marknaden ökade omsättningen andra kvartalet med 91 procent till 168 MSEK. För halvåret var ökningen 88 procent. Under halvåret ökade kundstocken med kunder till Andra kvartalet förbättrades underliggande EBITDA med 21 MSEK till 75 MSEK. För sexmånadersperioden som helhet minskade resultatet med 33 procent på grund av kundförvärvskostnader och höga kostnader för samtrafik och roaming. Den anläggning av GSM 900-nät som pågår beräknas få en positiv inverkan på roamingkostnaderna. På den finska marknaden ökade omsättningen 60 procent till 144 MSEK andra kvartalet. För halvåret var ökningen 105 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kundstocken ökade med till Sänkta produktionskostnader gjorde att underskottet minskade andra kvartalet från 156 MSEK till 99 MSEK. För halvåret var resultatförbättringen 39 procent. I juni månad infördes Dual-prepaid, vilket gör att Telia kan erbjuda kontantkort i hela Finland och inte bara i områden med egna nät.

7 Telia International Carrier Den nätplattform, Vikingnätet, som Telia etablerar i USA och Europa färdigställs nu successivt, vilket gör att Telia kan börja leverera såld infrastruktur och kapacitet och koppla in kunder på nätet. Andra kvartalet ökade omsättningen i den internationella carrierverksamheten 34 procent till 869 MSEK. Samtliga produktområden uppvisade tillväxt. För sexmånadersperioden var omsättningsökningen 22 procent. Den något lägre intäktstillväxten för halvåret beror på att telefoniintäkterna sjönk första kvartalet. I början av året föll priset kraftigt då aktörer med finansiella problem dumpade priserna för att snabbt fylla näten med trafik. Telia skärpte sin kreditpolicy och avstod från affärer med låg marginal och hög risk samtidigt som kontrakten med betalningssvaga kunder sades upp. Telia har aktivt sökt kunder med hög betalningsförmåga, bland annat mobiloperatörer, och även utvecklat relationen med befintliga kunder vilket, tillsammans med en lugnare prisutveckling, haft en mycket positiv inverkan på omsättningen i telefoniaffären. Jan jun Jan jun Helår MSEK Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA Rörelseresultat Investeringar Omsättningen för nätkapacitet trefaldigades under sexmånadersperioden och omsättningen för IP-trafik fördubblades. Intäkterna från försäljning av infrastruktur ökade från 6 MSEK till 85 MSEK. I takt med att nätet färdigställs kan den trafik som går över hyrda förbindelser fasas över till Vikingnätet, vilket får en positiv effekt på kostnaderna från och med tredje kvartalet. Den fortsatta nätutbyggnaden i södra Europa och Ungern sker i huvudsak genom byte av infrastruktur och kapacitet med andra nätägare, s k swappaffärer. Under perioden tecknades swappavtal med den italienske teleoperatören Nets, som ger tillgång till nätkapacitet i Frankrike och Italien. Med fastnätsoperatören Kaptech tecknades swappavtal som ger tillgång till bland annat lokaler för samlokalisering och en fiberring i Bordeaux i utbyte mot fiber i Vikingnätet. Genom bytesaffärer med den Tysklandbaserade teleoperatören Infigate har Telia fått tillgång till infrastruktur i Ungern. I Tjeckien, Polen, Baltikum och Ryssland, där carriermarknaden fortfarande är outvecklad med stor efterfrågan på infrastruktur, fullföljer Telia planerna på anläggning av egen infrastruktur. Nya tjänster Telia riktar sina tjänster till operatörer och service providers men även till slutkunder som upphandlar tjänster på grossistnivå. Andra kvartalet utvecklades VoIP-tjänsten (telefoni över IP) genom införandet av SIP (Session Initiation Protocol), vilket förenklar det webbaserade användandet av telefoni, video, chat, e-post och spel. Samtidigt lanserades tjänster för samlokalisering (co-location). På ett 50-tal platser i Europa och USA kan affärsområdet erbjuda operatörer och service providers att ansluta sina utrustningar, till exempel IP-servrar. I slutet av juni utsågs Telia till en av huvudleverantörerna av kapacitet till Géant, ett nätverk som binder samman forsknings- och utbildningsenheter i Europa. Uppbyggnadsfas Carrierverksamheten är under uppbyggnad med kostnader för etablering av lokala teknik- och säljbolag samt licenser. Andra kvartalet uppgick underliggande EBITDA till 401 MSEK. För sexmånadersperioden var underliggande EBITDA 755 MSEK. Den negativa resultattrenden bröts under andra kvartalet. Senareläggning av vissa nätsträckor, bland annat Atlantkabeln TAT 14, gör att Telia International Carrier tvingas hyra nätkapacitet på korta avtal, vilket medfört ökade kostnader. TAT 14 är nu i drift. Verksamheten i den amerikanske Internetoperatören Telia Internet Inc, som förvärvades våren 2000, uppvisade under halvåret en förlust om 187 MSEK i underliggande EBITDA ( 240 MSEK i rörelseresultat). Verksamheten avses avyttras. Osäkerheten på marknaden har gjort att affärsområdet under halvåret belastat resultatet med drygt 100 MSEK för kundförluster. Andra kvartalet har avtal om försäljning av infrastruktur till ett sammanlagt värde av MSEK omförhandlats från engångsbetalning vid leverans till kvartalsvis betalning under avtalsperiodens längd. Vikingnätet Andra kvartalet togs ytterligare delar av Vikingnätet i drift. Vid halvårsskiftet var kilometer av det kilometer långa fibernätet i USA i drift. I Europa utökades fibernätets räckvidd från till kilometer medan kanalisationen utökades från till kilometer.vid halvårsskiftet var cirka 85 procent av Europanätet i drift. Inriktningen är att nätsträckor som redan anlagts eller är under konstruktion ska vara i drift före årets utgång, vilket betyder att Telia vid slutet av året beräknas ha ett kilometer långt fibernät i drift, varav kilometer i Europa och kilometer i USA. Telia Networks För första gången efter förvalsreformen hösten 1999 ökar omsättningen återigen i fastnätverksamheten. Jan jun Jan jun Helår MSEK Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA Rörelseresultat Investeringar Sverige Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA Investeringar Andra kvartalet ökade omsättningen 2 procent till MSEK. För sexmånadersperioden låg omsättningen på samma nivå som motsvarande period året innan. Slutkundsmarknaden Omsättningen på slutkundsmarknaden i Sverige, Danmark och Finland minskade med 3 procent de första sex månaderna jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för nätkapacitet, datakommunikation och mervärdestjänster ökade medan omsättningen för bastelefoni sjönk med 5 procent. Minskningen inom bastelefoni hänförs till Sverigemarknaden och beror främst på minskade marknadsandelar på lokala samtal och till mindre del på lägre prisnivå ( 1 procent). Den lägre prisnivån beror på att stora pris- 7

8 8 sänkningar gjordes 2000 och att höjningen av abonnemangsavgiften för privatkunder den 1 mars 2001 inte fått fullt genomslag. Grossistmarknaden Det stora antalet aktörer på slutkundsmarknaden ökar efterfrågan på nätkapacitet, samtrafik och andra nätprodukter från externa operatörer och service providers. Det gör att Telia kan kompensera delar av intäktsbortfallet på slutkundsmarknaden med ökad grossistförsäljning. Under halvåret ökade intäkterna i grossiströrelsen 30 procent. Resultatutveckling Andra kvartalet steg underliggande EBITDA 8 procent till MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. För sexmånadersperioden var resultatförbättringen 2 procent. Även marginalen förbättrades något. Resultatet från intressebolag försämrades andra kvartalet från 509 MSEK till MSEK. Under halvåret minskade resultatet från 362 MSEK till MSEK. Föregående års resultat var påverkat av kapitalvinster från utförsäljningen av bolag inom Unisource. Det kvarvarande bolaget, AUCS, har belastat resultatet.verksamheten beräknas vara fullt avvecklad hösten Reserveringar beräknas täcka eventuella fortsatta underskott. I andra kvartalet gjordes en nedskrivning med MSEK av Telias resterande goodwill på aktieinnehavet i Netia. Negativ kursutveckling för Vodafone-aktien medförde att utförsäljningen av Eircoms mobilbolag Eircell påverkade Telias resultatandel med 314 MSEK. Avsättningar för omstrukturering inom Eircom påverkade resultatet med 292 MSEK. Fastnätsoperatörerna i Baltikum har påverkat resultatet med ett mindre underskott i nivå med föregående år. Engångsposter uppgick andra kvartalet till 80 MSEK jämfört med 66 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Under halvåret uppgick engångsposter till 38 MSEK mot MSEK. Det höga beloppet 2000 beror främst på försäljningen av den norska verksamheten. Lägre resultat från intressebolag och engångsposter gjorde att rörelseresultatet minskade från 724 MSEK till MSEK andra kvartalet. För halvårsperioden minskade rörelseresultatet från MSEK till 42 MSEK. Nätutveckling Telia gör stora satsningar på vidareutveckling av de fasta näten med inriktning att utveckla nätstrukturen från kretskopplade nät till paketorienterade IP-nät för att möta den växande efterfrågan på bredbandstjänster och IP-baserade tjänster. Telia har, som en av de första teleoperatörerna i Europa, beslutat använda den nya standarden IPv6, som ger tillgång till ett nära nog obegränsat antal IP-adresser samt möjlighet till nya typer av tjänster. Under halvåret investerades sammanlagt MSEK i de fasta näten. En betydande del avsåg ADSL-utbyggnaden i Sverige. Under halvåret ökade antalet ADSL/LAN-anslutningar med till , varav levererades till operatörer och service providers utanför Telia. För att möta den växande efterfrågan på kapacitet i transportnätet har det landstäckande fiberoptiska nätet byggts ut ytterligare samtidigt som fibernäten i Stockholm, Göteborg och Malmö utökats. För att stärka Telias position på den danska grossistmarknaden och öka möjligheten att agera inom bredbandsområdet på slutkundsmarknaden förvärvades andra kvartalet Powercom, som äger ett kilometer långt landstäckande fibernät samt fiberringar i de 40 större städerna. I slutet av juni avyttrades fastnätsverksamheten i Finland till Song Networks med undantag för de delar av nätet som har strategisk betydelse för Telias internationella carrierverksamhet. Ett antal nya mervärdestjänster har lanserats på både slutkundsoch grossistmarknaden. Samtidigt pågår aktiviteter för att öka lojaliteten hos högvärdeskunderna och vinna tillbaka delar av de kunder som i samband med förvalsreformen valde annan leverantör för fast telefoni. I maj lanserades eteleräkning, vilket gör att privatkunderna kan välja att få sina teleräkningar elektroniskt och betala över Internet. Det nya betalsystemet är kostnadsbesparande och förenklar för kunderna. Telia Internet Services Omsättningen ökade 32 procent till 813 MSEK andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. För sexmånadersperioden var ökningen 28 procent. Ökningen beror på att affärsområdet effektiviserat leveransprocessen, vilket gjort det möjligt att tillgodose den stora efterfrågan på bredbandsaccess. Vidare har efterfrågan på uppringd Internetaccess varit fortsatt god. Telia befäste därmed positionen som den ledande bredbandsleverantören och försvarade sin ställning på marknaden för uppringd Internetaccess i Sverige. Jan jun Jan jun Helår MSEK Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA Rörelseresultat Investeringar Sverige Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA Investeringar Kabel-tv-verksamheten com hem fördes under andra kvartalet över till Telia Internet Services för att stärka bredbandserbjudandet. com hem samordnas nu med affärsområdets övriga verksamhet för att utvinna synergier vad gäller teknikplattformar, tjänster och marknadsföring både på den svenska och danska marknaden. Accesser Omsättningen för accesstjänster ökade under halvåret med 22 procent och accesserna stod för cirka 60 procent av affärsområdets totala omsättning. På Sverigemarknaden ökade antalet betalande bredbandskunder med till under halvåret. Ökningen var kraftigast inom ADSL/LAN, där antalet kunder ökade med till Inom kabel-tv (Internet Cable) ökade antalet betalande bredbandskunder med till Inom uppringd access (PSTN och ISDN) var efterfrågan fortsatt god. Antalet uppringda Internetaccesser ökade under halvåret med till Ytterligare ramavtal tecknades. Vid halvårsskiftet omfattade ramavtalen en potential om anslutning av kunder över ADSL/LAN och kunder i kabel-tv-nätet på privatmarknaden i Sverige.

9 På företagsmarknaden ökade antalet fasta accesser (ProLane) ytterligare. De fasta accesserna har vidareutvecklats och andra kvartalet lanserades en tjänst för distansarbete i hemmen, Telia ProLane Remote Access. På den danska marknaden, där Telia erbjuder bredbandsaccess via kabel-tv-bolaget Stofa, ökade antalet betalande bredbandskunder under halvåret med till , medan antalet uppringda Internetaccesser ökade med till Tjänster Omsättningen för Internetbaserade tjänster ökade under halvåret från 5 MSEK till 44 MSEK. Andra kvartalet lanserades bredbandstjänster på portalen varvid antalet unika besökare steg kraftigt ( under maj månad). Startsidan har belönats med priset bästa webb-tv i Norden. Andra kvartalet tecknade Telia, som förste operatör, avtal med Microsoft om att erbjuda Microsofts XP-produkt, vilken gör att ett stort antal personer kan arbeta tillsammans över en gemensam färdigdesignad webbplats. Kabel-tv Omsättningen i kabel-tv-verksamheten (exklusive Internet) ökade under halvåret med 25 procent till 555 MSEK jämfört med motsvarande period året innan. Merparten av det svenska nätet är digitaliserat. Vid halvårsskiftet hade 1,1 miljoner av totalt 1,4 miljoner kabel-tv-kunder möjlighet till digital-tv. Under halvåret ökade antalet digital-tv-abonnemang med till I Danmark hade Telia vid utgången av halvåret direktanslutna kabel-tv-kunder och parabolkunder via antennföreningar. Pilotprov med digital-tv pågår. Resultatutveckling Andra kvartalet förbättrades underliggande EBITDA med 235 MSEK till 168 MSEK. För halvårsperioden var resultatförbättringen 100 MSEK. Förbättringen beror i huvudsak på ökad omsättning men till viss del även på kostnadsreduktion andra kvartalet. Underskottet från intressebolag ökade andra kvartalet från 1 MSEK till 13 MSEK. Under halvåret minskade resultatet från 1 MSEK till 28 MSEK jämfört med motsvarande period året innan. Det tillsammans med FöreningsSparbanken bildade bolaget Marakanda påverkade resultatet med 27 MSEK. Ökningen av underliggande EBITDA gjorde att rörelseresultatet förbättrades andra kvartalet från 441 MSEK till 285 MSEK. För halvåret minskade rörelseresultatet något till följd av ökade avskrivningar. Underskottet i verksamheten orsakas av stora satsningar på att bygga upp en bredbandsmarknad för Internet, vilket medför kostnader för utveckling av accesser och tjänster samt uppbyggnad av IT-system och kundtjänster. En annan bidragande orsak är den alltför låga prisnivån på bredbandsaccesser. Beslut har därför tagits om höjning av månadsavgiften för individuella ADSL/LAN-anslutningar från 250 SEK till 325 SEK från och med den 1 september Den 4 april fattades beslut om höjning av månadsavgiften för Internet Cable från 200 SEK till 295 SEK. Prishöjningen trädde i kraft med omedelbar verkan för nya kunder. För befintliga kunder gäller prishöjningen från och med den 1 juli Den högre investeringsnivån beror huvudsakligen på konverteringen av kabel-tv-nätet till bredbandsinternet. Under halvåret utökades antalet hushåll med möjlighet till bredbandsinternet från till i Sverige och från till i Danmark. Telia Equity Telia Equity ansvarar för renodlingen av koncernen och förvaltar de ägarandelar som Telia väljer att behålla i avyttrade bolag. Andra kvartalet avyttrades ytterligare verksamheter, bland annat 51 procent i Telefos-gruppen. (Avyttringarna redovisas under avsnittet Förvärv och avyttringar ). Som en följd av avyttringarna sjönk affärsområdets omsättning andra kvartalet från MSEK till 753 MSEK. För sexmånadersperioden sjönk omsättningen från MSEK till MSEK. För jämförbara enheter låg omsättningen på ungefär samma nivå. För kvarvarande verksamheter uppgick omsättningen till MSEK under halvåret. Jan jun Jan jun Helår MSEK Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA Rörelseresultat Investeringar Avyttringarna gjorde att underliggande EBITDA minskade. Andra kvartalet minskade underliggande EBITDA från 689 MSEK till 95 MSEK. För sexmånadersperioden minskade underliggande EBITDA från 858 MSEK till 414 MSEK. För jämförbara enheter låg resultatet på ungefär samma nivå som föregående halvår. För kvarvarande verksamheter uppgick underliggande EBITDA till 215 MSEK under halvåret. Andra kvartalet förbättrades resultatet från intressebolag från 237 MSEK till MSEK. För halvåret förbättrades resultatet från 481 MSEK till MSEK. Resultatförbättringen beror i huvudsak på kapitalvinster från försäljningen av intressebolag inom Telia Overseas-gruppen: Tess (2 623 MSEK) och SI. Mobil (380 MSEK), kapitalvinster från försäljningen av Panorama Polska (104 MSEK) samt emissionsvinster från Eniro (285 MSEK). Ökat resultat från intressebolag gjorde att rörelseresultatet andra kvartalet ökade från 319 MSEK till MSEK. Under halvåret ökade rörelseresultatet från 107 MSEK till MSEK jämfört med motsvarande period året innan. Merparten av investeringarna under halvåret avsåg det förvärv av resterande 51 procent av Panorama Polska som föregick avyttringen till Eniro samt de aktier i Eniro som utgjorde en del av betalningen för Panorama Polska. Förvärv och avyttringar Telia och Tele2 bildade under första kvartalet det av vardera parten till 50 procent ägda Svenska UMTS-nät AB. Bolaget ska bygga och driva nät för mobiltelefonisystemet UMTS. Parterna kommer fortsatt att vara konkurrenter med sina respektive tjänsteutbud. Avtalet förutsätter godkännande av Konkurrensverket. Genom förvärv i januari och april gick Telia in som ägare av 14 procent av aktierna i TicketAnywhere Europe AB, verksamt inom området mobila bokningstjänster. I juni förvärvades 10 procent av 9

10 aktierna i NGF NetGameFactory AB, som utvecklar spel och tävlingar för mobiltelefoner och Internet. Telias bredbandskapacitet i Danmark utökades i slutet av juni genom förvärv av samtliga aktier i Powercom A/S. Telia avyttrade i slutet av juni samtliga aktier i fastnätsdotterbolaget Telia Finland Oy till Song Networks. Den 13 maj genomfördes Vodafones förvärv av Eircell, mobilverksamheten inom Eircom plc, vilket gav Telia ett indirekt innehav om cirka 146,5 miljoner aktier i Vodafone. Samtliga aktier avyttrades i slutet av juni. Den 11 juni lämnade Valentia Telecommunication Ltd ett i början av augusti höjt bud på samtliga aktier i Eircom plc.telia, som indirekt äger 14 procent av aktierna i bolaget, har åtagit sig att acceptera budet. Verksamheten i dotterbolaget Combinator IT AB, som bedriver projektledning och teknisk integration inom distribuerade IT-miljöer, avyttrades i januari. I februari avyttrades dotterbolaget Telia Trading AB, verksamt med försäljning och korttidsuthyrning av rekonditionerade tele- och datakomprodukter. I början av maj såldes call center-verksamheten Direct Response Services i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Telias delägda dotterbolag Telia Overseas AB avyttrade i februari sin 29-procentiga andel i det slovenska mobilbolaget SI.Mobil till österrikiska Mobilkom Austria. I början av april avyttrades den brasilianske mobiloperatören Tess S/A till Telecom Americas. Telia AB och Telia Overseas AB sålde samtliga röstsvaga aktier i Tess. Genom ett mindre antal röststarka aktier kommer Telia och Telia Overseas fortsatt att tillsammans behålla röstmajoriteten i Tess. Köparen har övertagit Telias och Telia Overseas samtliga ekonomiska engagemang i Tess. I slutet av maj förvärvade Telia, som redan tidigare ägde 49 procent av aktierna i det polska katalogbolaget Panorama Polska Sp. z o.o., resterande aktier från amerikanska Verizon. I enlighet med ett optionsavtal överläts omedelbart därefter samtliga aktier i Panorama till Eniro AB, som delvis erlade likvid i form av egna nyemitterade aktier. Telias innehav i Eniro var vid periodens utgång 49,9 procent. Den 10 juli avyttrades 40 miljoner aktier i Eniro, vilket minskade innehavet till 25,5 procent. Den 1 juni förvärvade Industri Kapital 2000 Ltd. 51 procent av aktierna i Telias dotterbolag Telefos AB. Detta bolag äger Multicom Security AB, Prosoft AB, Respons AB, Swedia Networks AB, Comcarta AB, Swedtel AB, Swedtel Inc., TA Teleadress Information AB och Validation AB samt dessas respektive dotterbolag. Balansomslutningen minskade något till (vid årsskiftet ) MSEK. Kassaflödet från löpande verksamhet var ( 94) MSEK och det operativa kassaflödet (963) MSEK. Nettolåneskulden minskade till (vid årsskiftet 6 079) MSEK. Likvida medel uppgick till 609 (538) MSEK. Soliditeten (inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver) försämrades till 51,2 (51,9) procent. Investeringarna uppgick till (6 516) MSEK, varav (1 421) MSEK i materiella anläggningstillgångar, främst fasttelefonianläggningar. Övriga investeringar om (5 095) MSEK avsåg i huvudsak kapitaltillskott till dotter- och intressebolag. Antalet anställda den 30 juni var (vid årsskiftet 1 056) personer. Ökningen är en följd av att personal inom nätgrossistverksamheten återförts till moderbolaget. Utsikter 2001 För resten av året bedöms omsättnings- och resultattillväxten i koncernens kärnverksamhet fortsätta. Den pågående effektiviseringen av kärnverksamheten i kombination med en god mix av företags- och privatkunder minskar Telias känslighet för konjunktursvängningar. Renodlingen fortsätter med full kraft, vilket stärker koncernen finansiellt. Dessutom förbättras Telias möjligheter att anpassa resursanvändningen i takt med konjunkturfluktuationer. Stockholm, Marianne Nivert VD och Koncernchef 10 Moderbolaget Moderbolaget Telia AB, med styrelsens säte i Stockholm, omfattar koncernens svenska verksamhet inom utveckling, anläggning och drift av fasta nät samt grundläggande nättjänstproduktion. I moderbolaget finns vidare, förutom koncernledningsfunktioner, ett antal supportenheter och koncernens internbanksverksamhet. Nettoomsättningen var (11 547) MSEK, varav (10 116) MSEK avsåg fakturering till dotterbolag. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt sjönk till (3 468) MSEK, bland annat genom nedskrivning av Netia-innehavet och minskade koncernbidrag från dotterbolag. Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt var 927 (2 663) MSEK. Eget kapital uppgick till (vid årsskiftet ) MSEK och de disponibla vinstmedlen till (12 961) MSEK. Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm, Ernst & Young AB Gunnar Widhagen Filip Cassel Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Torsten Lyth Auktoriserad revisor

11 Koncernens resultaträkning Apr jun Apr jun Jan jun Jan jun Jul 2000 Helår Helår MSEK jun Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttoresultat Försäljnings-/administr.-/FoU-kostnader Övriga rörelseintäkter/rörelsekostn., netto Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) 0,08 0,10 0,18 0,94 2,71 3,50 1,48 efter utspädning (SEK) 0,08 0,10 0,18 0,94 2,71 3,50 1,48 Kvartalsuppgifter MSEK Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3Kv 2 Kv1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Nettoomsättning Underliggande EBITDA Engångsposter och pensioner Resultatandelar i intressebolag EBITDA Av- och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) 0,08 0,10 2,47 0,06 0,10 0,84 0,62 0,30 0,39 efter utspädning (SEK) 0,08 0,10 2,47 0,06 0,10 0,84 0,62 0,30 0,39 Investeringar varav CAPEX varav goodwill, aktier och andelar Koncernens balansräkning 30 jun 30 jun 31 dec 31 dec MSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager m.m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsandelar Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Långfristiga lån Kortfristiga lån Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens kassaflödesanalys Apr jun Apr jun Jan jun Jan jun Jul 2000 Helår Helår MSEK jun Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Operativt kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Räntebärande nettoskuld, IB Förändring av nettolåneskuld Förändring av pensionsskuld Räntebärande nettoskuld, UB

12 Koncernens affärsområden Apr jun 2001 International Internet Koncern- Koncernen MSEK Mobile Carrier Networks Services Equity gemensamt totalt Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Apr jun 2000 (pro forma) International Internet Koncern- Koncernen MSEK Mobile Carrier Networks Services Equity gemensamt totalt Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Jan jun 2001 International Internet Koncern- Koncernen MSEK Mobile Carrier Networks Services Equity gemensamt totalt Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Jan jun 2000 (pro forma) International Internet Koncern- Koncernen MSEK Mobile Carrier Networks Services Equity gemensamt totalt Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda

13 Jan dec 2000 (pro forma) International Internet Koncern- Koncernen MSEK Mobile Carrier NetworksServices Equity gemensamt totalt Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Koncernens geografiska marknader Jan jun 2001 Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncernen MSEK Sverige Norden området Europa länder totalt Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Jan jun 2000 Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncernen MSEK Sverige Norden området Europa länder totalt Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Jan dec 2000 Övriga Östersjö- Övriga Övriga Koncernen MSEK Sverige Norden området Europa länder totalt Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda

14 Noter Engångsposter och pensioner Apr jun Apr jun Jan jun Jan jun Jul 2000 Helår Helår MSEK jun Personalomstrukturering 722 Centrala pensioner m.m Börsnotering / Integrationskostnader År 2000-anpassning 604 Kapitalvinster/-förluster avgår kapitalvinster/-förluster i intressebolag Totalt Kassaflöde från investeringsverksamhet Apr jun Apr jun Jan jun Jan jun Jul 2000 Helår Helår MSEK jun Förvärv av aktier, andelar och verksamhet Avyttring av aktier, andelar och verksamhet Förvärv av immateriella och materiella anl.tillg Övrig investeringsverksamhet, netto Totalt Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella Goodwill Övriga anläggningstillgångar 30 jun 31 dec 31 dec 30 jun 31 dec 31 dec 30 jun 31 dec 31 dec MSEK Ingående balans Inköp Förvärvad verksamhet Försäljningar/utrangeringar Avyttrad verksamhet Omklassificeringar Avskrivningar Nedskrivningar/återförda nedskrivningar Anläggningsbidrag från kabel-tv-kunder Kursdifferenser Utgående balans Eget kapital 30 jun 30 jun 31 dec 31 dec MSEK Ingående balans Förändring av redovisningsprinciper (IAS 39): Marknadsvärdering av börsnoterade värdepapper 161 Vinster/förluster på instrument för säkring av verkligt värde och kassaflöde 181 Justerad ingående balans Utdelning Nyemission Emissionsutgifter efter skatt redovisade direkt mot eget kapital Transaktioner med utomstående Resultatandel i tidigare utomstående bolag Kursdifferens vid omräkning av utländsk verksamhet Marknadsvärdering av börsnoterade värdepapper 3 Vinster/förluster på instrument för kassaflödessäkring 131 Kursdifferens efter skatt på terminskontrakt för equity hedge Periodens resultat Utgående balans Förändring av aktiekapital Antal aktier Nominellt värde, Aktiekapital, (1000-tal) SEK/aktie ksek Aktiekapital, 31 dec , Fondemission, 20 maj , Split 324:1, 20 maj ,20 Nyemission, likvid 16 jun , Aktiekapital, 30 jun , Aktiekapital, 30 jun , Genomsnittligt antal aktier Period Antal Apr jun efter utspädning Apr jun Jan jun efter utspädning Jan jun Jul 2000 jun efter utspädning Helår Helår

15 Finansiella instrument 30 jun jan 2001 (pro forma) 31 dec 2000 Bokfört Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört Marknads- MSEKvärde värde värde värde värde värde Andelar i intressebolag Övriga värdepappersinnehav Övriga finansiella tillgångar Erhållna ränteswappar Betalda ränteswappar Erhållna valutaränteswappar Betalda valutaränteswappar Valutaterminskontrakt Tillgångar Långfristiga lån Kortfristiga lån Erhållna ränteswappar Betalda ränteswappar Erhållna valutaränteswappar Betalda valutaränteswappar Valutaterminskontrakt Skulder avgår bokfört värde på upplupna räntor avgår bokfört värde på valutaterminer bokfört värde på räntebärande skulder Valutaterminskontrakt (portfölj) Köp utländsk valuta Sälj utländsk valuta Eventualtillgångar, ansvarsförbindelser 30 jun 31 dec MSEK Eventualtillgångar Ställda säkerheter Aktier (kortfristiga placeringar) 141 Spärrade bankmedel Totalt Ansvarsförbindelser Kredit- och fullgörandegarantier m m FPG/PRI Övriga ansvarsförbindelser Totalt Kontraktsbundna investeringsåtaganden 30 jun 31 dec MSEK Materiella anläggningstillgångar Indefeasible Rights of Use (IRU) Intresseföretag/utomstående företag Redovisningsprinciper Koncernredovisning. Teliakoncernens räkenskaper har för första halvåret och i likhet med senaste årsredovisning upprättats i enlighet med den svenska årsredovisningslagen och med tillämpning av International Accounting Standards (IAS). Räkenskaperna för moderbolaget Telia AB har upprättats i enlighet med svensk lagstiftning och svensk god redovisningssed. Denna rapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. Finansiella instrument. IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement trädde i kraft den 1 januari Tillämpning av normen innebär att finansiella tillgångar, med vissa undantag, ska tas upp till verkligt värde ( fair value ).Tillgångar som innehas till inlösen ( held to maturity ), fordringar på grund av egen utlåning och tillgångar vars verkliga värde inte tillförlitligt kan bestämmas, till exempel icke noterade aktier och andelar, värderas till upplupet anskaffningsvärde ( amortized cost ). Telia betraktar noterade värdepappersinnehav som tillgängliga för försäljning ( available for sale ), vilket innebär att värdeförändringen fram till försäljningsdatum bokförs direkt mot eget kapital. Finansiella skulder värderas i huvudsak till upplupet anskaffningsvärde. Skulder som inte innehas för handel ( not held for trading ) och som säkrats mot värdeförändring ( fair value hedge ) redovisas dock till verkligt värde. Enligt IAS 39 ska derivat löpande värderas till verkligt värde och tas upp i balansräkningen. Normen innehåller också regler om redovisning vid säkring av en tillgång eller skuld mot förändringar i verkligt värde ( fair value hedge ), kassaflödessäkring ( cash flow hedge ) och säkring av nettoinvestering i utländsk enhet. Telia använder sig av derivatinstrument (ränte- och valutaränteswappar, terminsavtal m m) i första hand för att kontrollera exponeringen mot fluktuationer i växelkurser och räntesatser. För säkring av valutarisker avseende nettoinvesteringar har även lån använts. Nettovärdeförändring på derivat som används för att säkra verkligt värde, och det lån som säkrats, bokförs över resultaträkningen. Värdeförändring på utestående derivat som används för att säkra kassaflöden bokförs direkt mot eget kapital. Tidigare tillämpad princip för säkringsredovisning av nettoinvesteringar är i överensstämmelse med IAS 39. Avtal som omfattar inneslutna derivat ( embedded derivatives ) förekommer inte per balansdagen. IAS 39 kan inte tillämpas med retroaktiv verkan. I enlighet med övergångsbestämmelserna har, för de poster som påverkats av principförändringen, en ackumulerad justering av ingående balans efter skatt bokförts direkt mot eget kapital (se noten Eget kapital ovan). Pro forma-redovisning. En ny affärsorganisation för koncernen infördes den 1 april 2001, med en mindre justering i maj. Jämförel- 15

16 16 sevärden för affärsområden i denna rapport har omräknats pro forma. Svenska redovisningsnormer. IAS avviker i vissa avseenden från svenska redovisningsnormer, främst vad avser beräkning av pensionsskuld och pensionskostnad samt redovisning av finansiella instrument. Vid beräkning av pensionsskuld ska enligt IAS, till skillnad från svenska normer, antaganden göras om förväntade löneökningar, inflation, diskonteringsränta och personalomsättning samt förväntad avkastning på förvaltningstillgångar. Effekter av ändrade antaganden och/eller annat utfall än det förväntade resultatförs enligt svenska regler direkt. Enligt IAS resultatförs sådana poster, och då över de anställdas återstående anställningstid, först när värdet överstiger en korridor uppgående till 10 procent av det högsta av antingen pensionsförpliktelserna eller marknadsvärdet av förvaltningstillgångarna. För finansiella instrument skiljer sig svenska normer från IAS främst vad avser redovisning av orealiserad värdeförändring på derivatinstrument och marknadsnoterade värdepapper samt redovisning av skulder som säkras mot förändring i verkligt värde (jämför beskrivningen av IAS 39 ovan). Tillämpning av svenska redovisningsnormer ger följande effekt på koncernens nettoresultat och eget kapital. Jan jun Jan jun Helår MSEK Nettoresultat enligt IAS Pensioner Finansiella instrument 12 Uppskjuten skatt Nettoresultat enligt svenska redovisningsnormer Eget kapital enligt IAS Pensioner Finansiella instrument 277 Uppskjuten skatt Eget kapital enligt svenska redovisningsnormer Amerikanska redovisningsnormer. IAS avviker i vissa avseenden från amerikanska redovisningsnormer (U.S. GAAP). En fullständig avstämning mot U.S. GAAP återfinns i koncernens årsredovisning för FASB Statement No. 133 Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter den 15 juni De redovisningsförändringar som gjorts vid övergång till IAS 39 (se ovan) är i överensstämmelse med FAS 133. Den tidigare avstämningsposten Marknadsnoterade värdepapper bortfaller. Icke heller FAS 133 kan tillämpas med retroaktiv verkan. Övergångsbestämmelserna skiljer sig något från IAS 39. Den 1 juni publicerades FASB Statements No. 141 Business Combinations och No. 142 Goodwill and Other Intangible Assets. Normerna, som ska tillämpas på transaktioner efter den 1 juli 2001, innebär bland annat att poolningsmetoden slopas liksom avskrivningar på goodwill. I stället prövas nedskrivningsbehovet ( impairment ) fortlöpande. Bedömning av eventuell resultateffekt vid tillämpning av främst FAS 142 har inte gjorts. I övrigt har verksamheten under första halvåret 2001 inte tillfört nya avstämningsposter mot U.S. GAAP. Transaktioner med närstående Svenska staten. Teliakoncernens utbud av tjänster och produkter erbjuds svenska staten, dess myndigheter och statliga bolag i konkurrens med andra operatörer och på normala kommersiella villkor. Vissa statliga bolag bedriver med Telia konkurrerande verksamhet. På motsvarande sätt köper Telia tjänster från statliga bolag till marknadsmässiga priser och i övrigt normala kommersiella villkor. Enskilt svarar varken staten, dess myndigheter eller statliga bolag för en väsentlig andel av Telias nettoomsättning eller resultat. Telia betalar, i likhet med övriga tillståndspliktiga operatörer, årlig avgift till Post och Telestyrelsen för myndighetens verksamhet. Avgiften utgår med 1,5 promille på omsättningen i operatörens tillståndspliktiga verksamhet. Eniro. Telia äger en intressebolagsandel i Eniro AB. Inför bolagets notering på Stockholmsbörsen under 2000 träffades ett antal avtal mellan Telia och Eniro. Telia avyttrade till Eniro samtliga utestående aktier i de dotterbolag som bedriver katalogverksamhet, förutom TIM Varumärke AB, vilket äger vissa varumärken använda i Eniros verksamhet. Avtalsenligt tillträdde Eniro aktierna i TIM Varumärke i januari Vidare skulle Telia, om resterande aktier i det till 49 procent ägda polska katalogföretaget Panorama Polska förvärvades, ge Eniro en oåterkallelig option att till marknadsvärde förvärva samtliga aktier i nämnda bolag. Telia förvärvade resterande aktier i Panorama Polska i maj och i enlighet med optionsavtalet överläts samtliga aktier till Eniro den 31 maj. Likviden om totalt MSEK erlades dels kontant med 216 MSEK, dels genom att Eniro nyemitterade aktier som tecknades av Telia. Comsource/Eircom. Telia äger tillsammans med holländska KPN det irländska bolaget Comsource UnLtd i relationen 40/60. Comsource äger i sin tur 35 procent av aktierna i Eircom plc. Vid periodens utgång hade Telia räntebärande lån till Comsource om MSEK, givna främst för finansiering av bolagets innehav i Eircom. Efter slutlikvid för Comsource försäljning av Vodafone-aktier minskade lånebeloppet i början av juli med MSEK. Bharti Mobile. Telia hade per balansdagen fordringar på det indiska intressebolaget Bharti Mobile Ltd uppgående till 109 MSEK. NorSea Com AS. Bolaget, som samägs med norska Enitel, äger telekablar i Nordsjön. Efter konvertering av fordringar om 22 MSEK till eget kapital, hade Telia per den 30 juni räntebärande fordringar på bolaget om 16 MSEK. WirelessCar. Telia hade per balansdagen räntebärande fordringar på intressebolaget WirelessCar Sweden AB om 4 MSEK. Vidare inträdde under första kvartalet ytterligare en delägare i bolaget. Resulterande utspädning av Telias ägarandel gav en icke kontant kapitalvinst om 8 MSEK. Övrigt. Telia köper och säljer därutöver i begränsad omfattning tjänster och produkter från dessa och andra intressebolag, i samtliga fall på marknadsmässiga villkor. Icke kontanta transaktioner Fordon. Telia förhyr fordon genom finansiell leasing från främst GE Capital. Periodens nyanskaffningar innebar en icke kontant investering om 36 MSEK. Byte av infrastruktur/kapacitet. Inom ramen för den internationella carrierverksamheten tecknas bytesavtal (swapp-avtal) med andra carrierföretag avseende infrastruktur och kapacitet. Då swapp-avtalen avser tillgångar av lika slag och värde har transaktionerna i koncernredovisningen ej redovisats som förvärv eller avyttring. Innan bägge parter fullgjort samtliga leveranser enligt avtal kan levererat värde skilja sig från erhållet värde. Per balansdagen hade Telia på detta sätt netto bytt till sig infrastruktur och nätkapacitet till ett marknadsvärde av 455 MSEK. Eniro. Intressebolaget Eniro AB förvärvade under första kvartalet

17 verksamhet i Tyskland mot dellikvid i egna aktier. Denna utspädning av Telias ägarandel medförde en icke kontant kapitalvinst om 285 MSEK. Eniro förvärvade den 31 maj Telias katalogbolag Panorama Polska (jämför ovan). Den del av köpeskillingen som erlades genom emission av egna aktier uppgick till 957 MSEK. Tess. Vid avyttringen av det ekonomiska engagemanget i den brasilianske mobiloperatören Tess S/A erhöll Telia AB och Telia Overseas AB del av köpeskillingen i form av skuldebrev om MSEK respektive 941 MSEK. Telia Finland. Vid Song Networks förvärv av dotterbolaget Telia Finland Oy erlades del av köpeskillingen i form av aktier i Song Networks till ett värde av 141 MSEK. Finansieringsaktiviteter och rating I början av året tog koncernen upp ett nytt publikt Euro-lån om 300 MEUR inom ramen för koncernens EMTN-program. Lånet är långfristigt och har 5 års löptid. Dessutom har långfristig upplåning gjorts i form av bland annat EMTN och FTN-obligationer på löptider mellan 4 och 10 år. Under andra kvartalet har fokus legat på kortfristig upplåning främst via koncernens ECP-program. Merparten av upplåning denominerad i utländsk valuta har swappats till SEK. Upplåningsaktiviteterna föranleddes i huvudsak av refinansieringsbehov. Mycket stora upplåningsbehov inom telekomsektorn har, tillsammans med generellt sett sämre kreditutsikter för flertalet telekombolag i Europa, medfört en skevhet i relationen mellan utbud och efterfrågan på lånekapital. Denna utveckling har även påverkat Telias relativa upplåningskostnad negativt, om än inte i samma utsträckning som för flertalet andra telekomoperatörer. Å andra sidan har det allmänna ränteläget justerats ned under perioden, vilket medfört att total räntekostnad inte försämrats i den omfattning som den relativa upplåningskostnaden indikerar. Under perioden har ratinginstituten Standard & Poor s respektive Moody s genomfört granskning av Telia. Resultatet blev att Standard & Poor s bekräftade Telias långfristiga rating om AA, men ändrade s k Outlook till Negative. Moody s valde för sin del att justera ned Telias långfristiga rating från Aa3, till A1 med Outlook Stable. Kreditbetyget för Telias kortfristiga upplåning är fortsatt högsta möjliga från båda ratinginstituten. Sammantaget anses Telia även efter ratingförändringen vara ett av Europas mest kreditvärdiga telekombolag och ratingförändringen bedöms inte i sig ha någon nämnvärd inverkan på Telias upplåningskostnad. Personaloptionsprogram Vid 2001 års ordinarie bolagsstämma i Telia AB fattades beslut om ett personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev med optionsrätter till teckning av aktier. Optionerna tilldelas utan vederlag varvid varje berörd medarbetare ska erhålla personaloptioner. Programmet omfattar sammanlagt högst optioner berättigande till förvärv av lika många aktier i Telia AB. Optionsinnehavare äger utöva tilldelade optioner tidigast den 31 maj 2003 och senast den 31 maj Därtill ska högst optionsrätter kunna överlåtas på marknaden för att motverka effekten av sociala kostnader uppkomna till följd av optionsprogrammet. Aktiekapitalökningen kommer vid fullt utnyttjande att uppgå till högst 88 MSEK, motsvarande en ökning av antalet aktier med 0,9 procent. Teckningskursen har fastställts till 69 SEK. Omräkning av optionsprogrammets villkor kan komma att ske till följd av emissioner m m. 30 jun 31 mar Helår Helår Helår Helår Helår 1000-tal Fast telefoni, PSTN Sverige Danmark Mobil telefoni Sverige Norge Övriga Norden ISDN-kanaler Sverige Internet 2) Sverige Danmark Kabel-tv Sverige Övriga Norden Övriga länder ) För ytterligare information: Investor Relations, Finansiell information, Operativ information. 2) Internet i fasta nätet och kabel-tv-nätet. 17

18 Definitioner ARPU. Genomsnittlig månadsintäkt per abonnemang. Beloppsuppgifter. I enlighet med svensk och internationell standard används följande beteckningar: Valutor: svenska kronor SEK euro EUR Prefix: tusen k miljoner M miljarder G CAPEX. Investeringar i immateriella (exklusive goodwill) och materiella anläggningstillgångar. Churn. Antal kunder som lämnat företaget uttryckt i procent av genomsnittligt antal kunder. EBITDA. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. Justerat eget kapital. Redovisat eget kapital minskat med föreslagen utdelning. Kapitalomsättningshastighet. Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig balansomslutning. Nettokassaflöde. Ökning ( ) eller minskning (+) av räntebärande nettoskuld. Nettolåneskuld. Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag återlagda. Operativt kapital. Sysselsatt kapital minskat med finansiella tillgångar med andelar i intressebolag och ej räntebärande fordringar återlagda. Resultat per aktie. Nettoresultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning med potentiella stamaktier. Räntabilitet på eget kapital. Nettoresultat uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Räntebärande nettoskuld. Räntebärande skulder och avsättningar minskade med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag återlagda. Räntetäckningsgrad. Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad. Räntebärande nettoskuld dividerad med justerat eget kapital. Soliditet. Justerat eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital. Balansomslutningen minskad med redovisade ej räntebärande skulder och avsättningar samt med föreslagen utdelning. Underliggande EBITDA. EBITDA justerat för resultatandelar i intressebolag, kapitalvinster/-förluster (förutom i venture capitalverksamheten och från telekominvesteringar utanför Norden) och gemensamma pensionsåtaganden. För tidigare perioder dessutom justerat för kostnader för personalomstrukturering (inklusive avtalspensioner), år 2000-anpassning samt börsintroduktion respektive förberedelser för integration med Telenor. Underliggande EBITDA-marginal (underliggande bruttomarginal). Underliggande EBITDA uttryckt i procent av nettoomsättning. 18

19

20 B Sverige porto betalt Telias ekonomiska rapporter produceras av Telia AB, Investor Relations och Intellecta Corporate AB. Ansvarig för repro och tryck: Axelsson & Häggström AB. Denna broschyr är tryckt på miljögodkänt papper. Telia AB (publ), Farsta, Org.nr , Säte: Stockholm

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Försäljningsutveckling. Resultatutveckling. Koncernöversikt

Försäljningsutveckling. Resultatutveckling. Koncernöversikt Niomånadersrapport Januari september Telia AB (publ), 123 86 Farsta, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Tredje kvartalet i korthet Koncernens nettoomsättning ökade 7% till 14 431 (13 487) Fortsatt hög

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer