IAN CORDLESS ANGLE GRINDER PWSA 12-LI A1. BATTERIDRIVEN VINKELSLIP Översättning av bruksanvisning i original

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IAN CORDLESS ANGLE GRINDER PWSA 12-LI A1. BATTERIDRIVEN VINKELSLIP Översättning av bruksanvisning i original"

Transkript

1 CORDLESS ANGLE GRINDER PWSA 12-LI A1 BATTERIDRIVEN VINKELSLIP Översättning av bruksanvisning i original AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKUMULIATORINIS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS Originalios naudojimo instrukcijos vertimas AKKU-WINKELSCHLEIFER Originalbetriebsanleitung IAN

2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. SE Översättning av bruksanvisning i original Sidan PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona LT Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Puslapis DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite

3

4 SE Innehållsförteckning Introduction... 4 Användningsområde... 4 Allmän beskrivning... 5 Leveransomfattning...5 Beskrivning av funktionen...5 Översikt...5 Tekniska data... 5 Säkerhetsinformation... 6 Symboler och bilder...6 Allmänna säkerhetshänvisningar för elverktyg...8 Säkerhetsinformation för alla användningsområden...12 Ytterligare säkerhetsinformation...14 Säkerhetsinformation för alla användningsområden...15 Laddning Isättning/Avlägsnande av ackumulatorn...17 Uppladdning av ackumulatorn...18 Förbrukade batterier...18 Kontroll av ackumulatorns laddningsstatus...18 Montering Ställa in sprängskydd...18 Montera/byta ut kap-/slipskiva Väggmontering av laddare (tillval) Användning Koppla på/stänga av...20 Arbetsinstruktion Rengöring och Underhåll Rengöring...21 Lagring Avfallshantering och miljöskydd Garanti Reparationsservice Service-Center Importör Felsökning Reservdelar/Tillbehör Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Introduction Gratulerar till köpet av den nya produkten. Du har valt en förstklassig produkt. Denna produkt har kvalitetskontrollerats under tillverkningen och genomgått slutavsyning. Därmed är funktionaliteten hos produkten säkerställd. Bruksanvisningen är en del av denna produkt och innehåller viktig information avseende säkerhet, användning och skrotning. Innan du börjar använda produkten måste du göra dig förtrogen med alla användnings- och säkerhetsinstruktioner. Använd produkten endast på beskrivet sätt och inom angivna användningsområden. Förvara bruksanvisningen väl och lämna med alla underlag om produkten övertas av någon annan. Användningsområde Den batteridrivna vinkelslipen är avsedd för kapning och slipning av metall-, stenoch trämaterial, plast, plattor och ickejärnmetaller utan användning av vatten. Produkten är inte avsedd att användas på annat sätt (t.ex. för att kapa/slipa med kylvätska eller för att kapa/slipa hälsofarligt material som asbest). Produkten är avsedd att användas för hemoch hobbyarbeten. Den är inte konstruerad för att användas kontinuerligt i yrkesverksamhet. 4

5 SE Produkten skall endast användas av vuxna. Barn under 16 år får endast använda produkten under uppsikt. Tillverkaren ansvarar inte för skador, som uppkommit genom ej avsedd eller felaktig användning. Allmän beskrivning Illustrationerna återfinns på främre och bakre fliken. Leveransomfattning Packa upp maskinen och kontrollera att den är komplett: - Produkt - Kapskiva - Laddare - Ackumulator - Innersexkantnyckel (4 mm) - Förvaringsväska - Bruksanvisning Beskrivning av funktionen Den batteridrivna vinkelslipen är avsedd för kapning och slipning av metall-, sten- och trämaterial, plast, plattor och icke-järnmetaller. Speciell skivor finns för olika användningsätt. Observera information från tillverkaren av skivorna. Hur delarna fungerar beskrivs i följande avsnitt. Översikt 1 Sprängskydd 2 Kapskiva 3 Spännskruv 4 Spindellås-knapp 5 På-/av-knapp 6 Laddningsindikering ackumulator 7 Handtag 8 Upplåsningsknapp ackumulator 9 Ackumulator 10 Förvaringsväska 11 Innersexkantnyckel 12 Nätkabel laddare 13 Grön LED 14 Röd LED 15 Laddare 16 Monteringsfläns 17 Spännfläns Tekniska data Batteridriven Vinkelslip...PWSA 12-Li A1 Motorspänning...12 V Tomgångsvarvtal (n) min -1 Mått för kap-/slipskivor... Ø 76 x 10 mm Håldiameter... Ø 10 mm Max. diameter Kap-/slipskiva... Ø 76 mm Tjocklek på kap-/slipskivor... max. 6,5 mm Slipspindelgänga... M5 Skyddstyp...IPX0 Ljudeffektnivå (L pa )... 64,7 db(a); K pa =3 db ljudeffektnivå (L wa ) uppmätt... 75,7 db(a); K WA =3 db Vibrationer (a h )...2,37 m/s 2 ; K=1,5 m/s 2 Ackumulator (Li-Ion)... PAP 12-Li A1 Battericeller...3 Modell (typ)... C18650P Märkspänning...12 V Kapasiteetti... 2,0 Ah Latausaika...ca. 1 h Laddare...PLG 12-Li A1 Nimellisotto W Märkström/Input V~, 50 Hz 5

6 SE Märkström/Output V 2,4 A Skyddsklass... II Skyddstyp... IPX0 Vibrationsvärdena är de maxvärden som tagits fram med medföljande kapskiva. De faktiska vibrationsvärdena kan bero på det tillbehör som används. Vibrationsvärdena påverkas även av hur användaren hanterar produkten. Kapskiva PTS 76: Tomgångshastighet n 0... max min -1 Skivans hastighet... max. 80 m/s* Ytterdiameter... Ø 76 mm Håldiameter... Ø 10 mm Tjocklek...1 mm * Slipskivan måste tåla en rotationshastighet av 80 m/s. Det är möjligt att använda alla slipverktyg som tas upp i den här bruksanvisningen. Buller- och vibrationsvärden beräknades i enlighet med de normer och bestämmelser som anges i konformitetsdeklarationen. Det angivna vibrationsvärdet är uppmätt enligt en standardiserad testmetod och kan användas för jämförelse av ett elverktyg med ett annat. Det angivna vibrationsvärdet kan även användas för en inledande bedömning av påverkan. Varning: Vibrationsvärdet kan variera från det angivna värdet vid den faktiska användningen av elverktyget, beroende på hur verktyget används. Försök att hålla vibrationsbelastningen på så låg nivå som möjligt. Användning av skyddshandskar vid användning av verktyget och begränsningar av arbetstiden är exempel på åtgärder som reducerar vibrationsbelastningen. Alla driftcykler ska ingå (t.ex. tider då elverktyget är frånkopplat och tider då det visserligen är tillkopplat men arbetar utan belastning). Säkerhetsinformation Observera! Vid användning av elverktyg ska följande principiella säkerhetsåtgärder beaktas till skydd mot elektrisk stöt, skade- och brandrisk. Symboler och bilder Symboler på maskinen: OBS! Läs igenom bruksanvisningen noggrant för idrifttagning. Bär hörsel Bär ögon Bär andningsskydd Fara - skärskador! Använd skärhållfasta handskar Rotationsriktning Elektriska apparater hör inte hemma bland hushållsavfallet. 6

7 SE Fler bildsymboler finns på slipskivan: Inte tillåten för sidoslipning Inte tillåten för våtslipning Använd aldrig defekta slipskivor Använd säkerhetsskor Symboler på batteriet: Läs igenom bruksanvisningen noggrant för idrifttagning. Släng inte ackumulatorer i hushållssoporna, på eld eller i vatten. Utsätt inte ackumulatorn för stark solstrålning under en längre tid, och lägg inte dessa på värmeelement (max. 45 C). Förvara batteriet i uppladdat tillstånd Batteriets omgivningstemperatur från +10 C till + 40 C Batteriet får inte komma i kontakt med vatten Lägg ackumulatorerna i en s.k. batteriholk, för miljövänlig återvinning. Symboler på uppladdningsaggregatet OBS! Läs igenom bruksanvisningen noggrant för idrifttagning. Uppladdningsaggregatet får enbart användas i rum. Produktsäkerhet Skyddsklass II Elektriska apparater hör inte hemma bland hushållsavfallet. LED-indikeringen under laddningen. Bildsymboler i bruksanvisningen: Risksymbol med uppgifter om förebyggande av person- eller sakskador. Varningssymboler med information om åtgärder för att undvika personskador på grund av elchock. Påbudssymbol (i stället för utropstecknet förklaras påbudet) med uppgift om hur skador kan förebyggas. 7

8 SE Hänvisningstecken med information om hur man bättre kan använda maskinen. Allmänna säkerhetshänvisningar för elverktyg VARNING! Läs igenom alla säkerhetshänvisningar och anvisningar. Försummelse att efterleva säkerhetshänvisningarna och anvisningarna kan medföra elektriska stötar, brand och/eller svåra skador. Spara alla säkerhetshänvisningar och anvisningar. Det begrepp elverktyg som används i säkerhetshänvisningarna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (utan nätkabel). Arbetsplatssäkerhet: Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller alltför mörka arbetsområden kan leda till olycksfall. Arbeta inte med elverktyget i explosionsutsatta miljöer, där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller ångorna. Håll barn och andra personer borta medan Du använder elverktyget. Blir Du distraherad kan Du tappa kontrollen över verktyget. Elektrisk säkerhet: Var försiktig: så undviker Du olyckor och skador från elektriska stötar: Anslutningskontakten till elverktyget måste passa i uttaget. Kontakten får inte ändras på något som helst vis. Använd inte adaptrar tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Icke modifierade kontakter och lämpliga uttag minskar risken för elektriska stötar. Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör, element, spisar och kylskåp. Ökad risk för elektriska stötar om Din kropp är jordad. Skydda elverktyget från regn och väta. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar. Använd inte kabeln till att bära elverktyget i, att hänga upp det i eller för att dra ur kontakten ur uttaget. Håll kabeln borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elektriska stötar. När Du arbetar med elverktyget utomhus: använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Gör Du det, minskar risken för elektriska stötar. Om det inte går att undvika att använda elverktyget i fuktig miljö, skall Du använda 8

9 SE en jordfelsbrytare. Användningen av en jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar. Anslut produkten till ett skyddsjordat uttag (FI-brytare) med en märkfelström på högst 30 ma. Säkerhet för personer: Var försiktig: så undviker Du olyckor och skador: Var uppmärksam: tänk på vad Du gör och använd elverktyget förnuftigt. Använd inte elverktyget om Du är trött eller är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett enda ögonblick av oaktsamhet kan leda till svåra skador i arbetet med elverktyget. Använd personskyddsutrustning, och alltid skyddsglasögon. Använder man personskyddsutrustning, t.ex. halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd minskar man risken för skador. Undvik att sätta igång elverktyget av misstag. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan Du ansluter det till strömförsörjningen, lyfter upp det eller bär det. Om Du håller fingret på brytaren när Du bär elverktyget, eller om Du ansluter elverktyget till strömförsörjningen när det är inkopplat, kan olyckor inträffa. Avlägsna inställningsverktygen eller skruvmejslarna innan Du sätter igång elverktyget. Ett verktyg eller en mejsel som befinner sig i en maskindel som roterar kan förorsaka skador. Undvik alla onormala arbetsställningar. Se till att Du står stadigt, och se till att Du håller balansen ordentligt. Det blir då lättare att kontrollera elverktyget om något oväntat skulle inträffa. Använd lämpliga kläder. Använd inga vida klädesplagg eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande klädesplagg, smycken eller långt hår kan fångas upp av de rörliga delarna. Om dammutsugs- och uppfångstanordning kan monteras, se till att dessa är anslutna och används på rätt sätt. Genom att använda en dammutsugsanordning kan risker förorsakade av damm minskas. ANVÄNDNING OCH BE- HANDLING AV ELVERKTY- GET: Överbelasta inte maskinen. Använd det elverktyg som är avsett för det arbete Du skall utföra. Med rätt elverktyg arbetar Du bättre och säkrare i det angivna användningsområdet. 9

10 SE Använd inte ett elverktyg vars brytare är defekt. Ett elverktyg som inte kan knäppas på eller av är farligt och måste repareras. Dra ur kontakten ur uttaget innan Du gör apparatinställningar, byter tillbehör eller lägger undan maskinen. Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att någon startar elverktyget av misstag. Förvara ett elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Personer som inte är förtrogna med elverktyget eller som inte har läst dessa anvisningar får inte använda det. Elverktyg är farliga i händerna på oerfarna personer. Vårda elverktyget noggrant. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar felfritt och inte fastnar, att inga delar har gått av eller är så skadade att elverktygets funktion påverkas. Låt reparera skadade delar innan Du använder elverktyget. Många olyckor har sin orsak i dåligt skötta elverktyg. Håll skärverktygen vassa och rena. Noggrant skötta skärverktyg med vassa skärkanter fastnar mindre och är lättare att använda. Använd elverktyget, tillbehören, insatsverktygen o.s.v. enligt dessa anvisningar. Beakta arbetsförhållandena och det moment som skall utföras. Användning av elverktyget till andra uppgifter än de föreskrivna kan leda till farliga situationer. ANVÄNDNING OCH BEHANDLING AV DET SLADDLÖSA VERKTYGET Ladda ackumulatorna endast i de laddare som rekommenderas av tillverkaren. Brandrisk uppstår med en laddare som är avsedd för en viss typ av ackumulatorer, om andra ackumulatorer används i laddaren Använd endast föreskrivna ackumulatorer i elverktygen. Om andra ackumulatorer används kan skador och brandfara uppstå. Håll en ackumulator som inte används borta från häftklammer, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan förorsaka en överbryggning av kontakterna. En kortslutning mellan ackumulatorkontakterna kan leda till brännskador eller brand. Vid felaktigt handhavande kan vätska tränga ut ur ackumulatorn. Undvik kontakt med sådan vätska. Vid tillfällig kontakt: skölj bort med vatten. Om vätskan kommer i ögonen, skall dessutom läkare kontaktas. Ackumulatorvätska som läcker ut kan förorsaka hudirritation eller brännskada. 10

11 SE Service: Låt endast kvalificerad expertpersonal reparera elverktyget, med användning endast av originalreservdelar. Detta säkerställer att säkerheten för elverktyget upprätthålls. Särskilda säkerhetshänvisningar för batteridrivna produkter Kontrollera att produkten är avstängd innan Du sätter i ackumulatorn. Sätter Du i en ackumulator i ett elverktyg som är inkopplat kan olycksfall uppstå. Ladda batterierna endast inomhus - laddaren är konstruerad endast för detta. För att undvika risken för elektriska stötar måste Du dra ur laddarens kontakt ur uttaget innan Du rengör den. Utsätt inte ackumulatorn för stark solstrålning under en längre tid, och lägg inte dessa på värmeelement. Värme skadar ackumulatorn och det finns risk för explosion. Låt en uppvärmd ackumulator svalna före laddning. Öppna inte ackumulatorn och undvik att skada ackumulatorn mekaniskt. Risk för kortslutning. Dessutom kan ångor läcka ut, vilka irriterar luftvägarna. Sörj för god ventilation och kontakta läkare om besvär uppstår. Använd inte icke-återuppladdningsbara batterier! KORREKT HANDHAVANDE AV ACKUMULATORLADDAREN Denna enhet kan användas av barn fr.o.m. 8 års ålder och däröver samt av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, om de står under överinseende eller har fått information om hur enheten skall användas på ett säkert sätt och om de förstår härur resulterande risker. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll genom användaren får inte utföras av barn som inte står under överinseende. För att ladda ackumulatorn: använd endast den medlevererade laddaren. Risk för brand och explosion. Före varje användning: kontrollera laddare, kablar och kontakter, och låt reparera dem endast genom kvalificerad specialistpersonal, och endast med originalreservdelar. Använd inte en defekt laddare och öppna den inte själv. Det är en garanti för att produktens säkerhet bibehålls. Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på laddarens typskylt. Risk för elektriska stötar. 11

12 SE Håll laddaren ren och borta från väta och regn. Använd aldrig laddaren i det fria. Smuts och inträngande vatten ökar risken för elektriska stötar. Laddaren får användas endast med tillhörande originalackumulatorer. Laddning av andra ackumulatorer kan förorsaka skador och brand. Undvik att skada ackumulatorn mekaniskt. Det kan förorsaka invändig kortslutning. Laddaren får inte användas på brännbart underlag (t.ex. papper, textil). Risk för brand p.g.a. den värme som uppstår vid laddning. Om anslutningskabeln till denna produkt skadas, måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes kundtjänst, eller av en person med liknande kvalifikationer, i syfte att undvika fara. Produktens batteri är bara delvis uppladdat vid leveransen och måste laddas upp fullständigt innan produkten används första gången. Stick in batteriet i sockeln och anslut laddaren till eluttaget. Dra ut strömkontakten när ackumulator är fullt uppladdat och koppla bort laddaren från produkten. Ladda inte ej laddningsbara batterier i laddaren. Säkerhetsinformation för alla användningsområden Allmän säkerhetsinformation vid slipning och kapning: Det här elverktyget får användas som slip- och kapmaskin. Observera all säkerhetsinformation, anvisningar, illustrationer och fakta, som följer med produkten. Om inte de nedanstående anvisningarna observeras, kan följden bli elstötar, brand och/ eller allvarliga personskador. Det här elverktyget är inte avsett för slipning med sandpapper, arbeten med stålborstar och polering. Om elverktyget inte används på ett ändamålsenligt sätt kan man utsätta sig för risker och följden bli personskador. Använd inga tillbehör som inte tillhandahålls eller rekommenderas av detta elverktygs tillverkare. Även om ett tillbehöret går att sätta fast på elverktyget innebär det inte att en säker användning kan garanteras. Insatsverktyg som används måste minst ha lika högt tillåtet varvtal som det högsta varvtalet som anges på elverktyget. Tillbehör som har högre varvtal än det tillåtna värdet kan gå sönder och slungas ut. Ytterdiameter och tjocklek på insatsverktyg som används 12

13 SE måste motsvara måtten som anges på detta elverktyg. Insatsverktyg med felaktiga mått kan inte avskärmas eller kontrolleras ordentligt. Insatsverktyg med gängad insats måste passa exakt i slipspindelns gänga. Används insatsverktyg med flänsmontering, måste insatsverktyget håldiameter motsvara flänsens monteringsomkrets. Insatsverktyg som inte går att montera exakt i elverktyget, roterar ojämnt, vibrerar mycket kraftigt och kan leda till att användaren tappar kontrollen över elverktyget. Använd inte defekta insatsverktyg. Kontrollera alltid innan användning av insatsverktyg om det finns några splitterskador eller sprickor på slipskivor, sprickor, nötningar eller kraftigt slitage på sliprondeller. Om elverktyget eller insatsverktyget ramlar ned ska man kontrollera att det inte är skadat eller använda ett oskadat insatsverktyg. När du har kontrollerat och monterat insatsverktyget, se till att du själv och personer i närheten inte befinner sig i närheten av det roterande insatsverktygets arbetsområde och låt produkten arbeta 1 minut med högsta varvtal. Skadade insatsverktyg går oftast sönder under testkörningen. Använd personlig skyddsutrustning. Använd, beroende på arbetsuppgift, helt ansiktsskydd, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det är tillämpligt använd dammskyddsmask, hörselskydd, skyddshandskar eller specialförkläde, som skyddar mot små slip- och materialpartiklar. Ögon skall skyddas mot kringflygande främmande föremål, som uppstår vid olika arbeten. Damm- och andningsskyddsmasker måste kunna filtrera det damm som bildas. Vid långvarig bullerexponering kan hörselskador uppstå. Kontrollera att obehöriga personer inte befinner sig i närheten av arbetsområdet. Alla som befinner sig inom arbetsområdet ska använda skyddsutrustning. Fragment av arbetsstycket eller söndriga delar från insatsverktyg kan lossna och orsaka skador även utanför det omedelbara arbetsområdet. Håll endast elverktyget i grepp som är isolerade, om elverktyget vid arbetet riskerar att komma åt en dold strömförande ledning eller den egna strömkabeln. Kontakt med en spänningsförande ledning kan göra att metalldelar på elverktyget blir strömförande, vilket kan ge elstötar. Lägg aldrig ifrån dig elverktyget innan insatsverktyget har stannat helt. Det roterande insatsverktyget kan komma i kontakt med underlaget, och du kan förlora kontrollen över elverktyget. 13

14 SE Elverktyget skall vara avstängt när du bär det. Dina kläder kan av misstag komma i kontakt med det roterande insatsverktyget och insatsverktyget kan borras in i din kropp. Rengör regelbundet elverktygets ventilationsöppningar. Motorfläkten drar in damm i kåpan, och en stor anhopning av metalldamm kan ge upphov till elrisker. Använd aldrig elverktyget i närheten av brandfarliga material. Gnistor kan göra att dessa material börjar brinna. Använd inga insatsverktyg som kräver kylvätskor. Om vatten eller andra kylvätskor användas finns risk för elstötar. Ytterligare säkerhetsinformation Använd endast slipskivor som märkts med ett varvtal som är minst lika högt som det varvtal som anges på produktens typskylt. Gör en visuell kontroll av slipskivan innan den används. Använd inte skadade eller deformerade slipskivor. Byt ut nötta slipskivor. Akta så att de gnistor som uppstår när man slipar inte kan orsaka några olyckor, t ex hamna på personer eller göra så att antändliga material börjar brinna. Använd alltid skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsskydd när du slipar, borstar eller kapar. Håll aldrig fingrarna mellan slipskivan och gnistskyddet eller i närheten av sprängskyddet. Det finns risk för klämskador. De delar av produkten som roterar kan inte täckas över av funktionsbetingade skäl. Agera därför varsamt och håll fast arbetsstycket ordentligt så att det inte kan glida iväg och dina händer komma i kontakt med slipskivan. Arbetsstycket blir mycket varmt när man slipar. Rör inte vid det ställe som slipats förrän det har kallnat. Det finns risk för brännskador. Använd inga kylmedel eller liknande. Arbeta inte med produkten om du är trött eller har druckit alkohol eller tagit tabletter. Ta alltid regelbundna pauser i arbetet. OBS! Fara p.g.a. elektriska stötar! Dra ur kontakten innan Du utför något som helst arbete på maskinen! KVARVARANDE RISKER Även om detta elverktyg används på korrekt sätt, finns det kvarvarande risker. Följande faror kan uppstå i samband med konstruktionen och utförandet av detta elverktyg: a) Skärskador b) Hörselskador om inte lämpligt hörselskydd används. 14

15 SE c) Hälsoskador p.g.a. vibrationer i händer och armar, om produkten används under en längre period, eller om den inte används och underhålls enligt föreskrifterna. d) Skador kan uppstå genom hand-arm-vibrationer om produkten används under en längre tid eller om den inte hanteras eller underhålls ordentligt. Varning! Detta elverktyg genererar ett elektromagnetiskt fält när den används. Detta fält kan i vissa fall påverka aktiva eller passiva medicinska implantat. För att minska risken för allvarliga eller dödliga skador rekommenderar vi personer med medicinska implantat att rådgöra med sin läkare och med tillverkaren av det medicinska implantatet, innan maskinen används. Säkerhetsinformation för alla användningsområden Kast och tillhörande säkerhetsanvisningar Kast är en reaktion som kan uppstå om ett roterande insatsverktyg, som t ex en slipskiva, sliprondell, stålborste hakas upp eller blockeras. Fasthakning eller blockering gör att det roterande insatsverktyget stannar plötsligt. Då kommer ett elverktyg som man inte har kontroll över slungas i mot insatsverktygets rotationsriktning vid stället där det klämts fast. Om t.ex. en slipskivar hakas fast eller blockeras i arbetsstycket, kan den kant på slipskivan som befinner sig i arbetsstycket klämmas fast och slipskivan kan lossna eller orsaka ett kast. Slipskivan rör sig då antingen mot eller från användaren, beroende på skivans rotationsriktning där den blockerats. Slipskivan kan också brytas av. Ett kast förorsakas av att elverktyget hanteras bristfällig eller felaktigt. Det kan förhindras genom att iaktta de lämpliga åtgärder som beskrivs här. a) Håll fast elverktyget ordentligt och placera kroppen och armarna i ett läge, i vilket du har möjlighet att kunna hålla emot ett kast. Använd alltid extrahandtag, om sådant finns, för att få optimal kontroll över kraften från ett kast eller reaktioner som uppstår genom om elverktyget startar plötsligt. Användaren kan behärska kast- och reaktionskrafter genom att iaktta lämpliga försiktighetsåtgärder. b) Håll händer på avstånd från roterande insatsverktyg. Insatsverktyget kan vid ett kast komma i kontakt med händerna. c) Håll kroppen på avstånd från det område inom vilket 15

16 SE elverktyget kan komma att befinna sig vid ett kast. Kastet förflyttar elverktyget i motsatt riktning i förhållande till slipskivans rörelseriktning vid blockeringsstället. d) Arbeta speciellt försiktigt vid hörn, skarpa kanter o.s.v. Undvik att insatsverktyget studsar bakåt i arbetsstycket och kläms fast av. Det finns risk för att det roterande insatsverktyget kläms fast vid hörn, skarpa kanter eller om det studsar bakåt. Det orsakar kontrollförlust eller kast. e) Använd inga kedje- eller tandade sågblad. Dessa insatsverktyg orsakar kraftiga kast eller kontrollförlust över elverktyget. Särskild säkerhetsinformation vid slipning och kapning a) Använd endast en slipenhet som godkänts för elverktyget och den sprängkåpa som godkänts för slipenheten. Slipenheter som inte är avsedda för elverktyget kan inte skärmas av tillräckligt och är därmed osäkra. b) Sprängkåpan måste placeras och justeras, så att högsta möjliga säkerhet uppnås, d.v.s. att så liten del som möjligt av slipskivan är utan skydd mot användaren. Sprängkåpan ska skydda användaren från föremål och kontakt med slipenheten. c) Slipenheten får bara användas för det användningsområde som rekommenderas. Exempel: Slipa aldrig med kapskivans sidoyta. Kapskivan är avsedd att kapa material med kanten av skivan. Krafter från sidan kan göra att kapskivan bryts. d) Använd alltid felfria spännflänsar med rätt storlek och modell för vald slipskiva. Passande flänsar stödjer slipskivan och minskar därmed risken att slipskivan går sönder. Flänsar för kapskivor kan se annorlunda ut jämfört med flänsar för andra slipskivor. e) Använd aldrig uttjänta slipskivor från större elverktyg. Slipskivor avsedda för större elverktyg är inte konstruerade för mindre elverktygs högre varvtal och kan gå brytas. f) Använd inte nedslitna slipskivor från större elverktyg. Slipskivor för större elverktyg är inte konstruerade för demindre elverktygens högre varvtal och kan därför spricka. Ytterligare speciell säkerhetsinformation för kapskivor a) Undvik att kapskivan blockeras eller utsätts för alltför högt anliggningstryck. Gör inga alltför djupa snitt. Om kapskivan överbelastas ökar risken för att den snedvrids och blockeras och vilket kan 16

17 SE öka risken för kast och för brott på slipenheten. b) Undvik området framför och bakom den roterande kapskivan. Om du för kapskivan från dig i arbetsstycket kan vid ett eventuellt kast elverktyget med den roterande skivan slungas rakt mot dig. c) Om kapskivan kläms fast eller när du avbryter arbetet ska du stäng av verktyget och hålla det stilla, tills skivan stannat helt. Försök aldrig att dra ut en kapskiva som fortfarande roterar ur snittet, det kan förorsaka kast. Ta reda på och åtgärda orsaken till att den klämts fast. d) Starta inte elverktyget igen, så länge som det fortfarande sitter kvar i arbetsstycket. Se till att kapskivan har kommit upp i maximalt varvtal, innan du försiktigt fortsätter med snittet. Annars kan skivan hakas fast, studsa ut ur arbetsstycket eller förorsaka ett kast. e) Stötta upp plattor eller arbetsstycke för att minska risken för kast förorsakade av att en kapskivan kläms fast. Stora arbetsstycken kan böjas på grund av den egna vikten. Arbetsstycket måste stöttas upp på båda sidor av skivan, både nära kapskivan och dessutom ute i kanterna. f) Var speciellt försiktig vid ficksnitt i existerande väggar eller andra områden som inte går att överblicka. Den införda kapskivan kan ge upphov till kast om den skär igenom gas- eller vattenledningar, elledningar eller andra objekt. Laddning Utsätt inte ackumulatorn för extrema förhållanden såsom hetta och slag. Risk för skador p.g.a. utträngande elektrolytlösning! Ladda batteriet enbart i torra utrymmen. Utsidan av batteriet måste vara ren och torr innan du ansluter laddaren. Risk för skador p.g.a. stötar. Ladda endast med bipackade originalladdare. Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på laddarens typskylt. Ladda batteriet före första användning. Ladda inte batteriet i korta perioder efter varandra. En väsentligt förkortad driftstid, trots uppladdning, är ett tecken på att batteriet är förbrukat och måste bytas ut. Använd endast original reservbatteri som du kan köpa via kundtjänsten. Beakta alltid gällande säkerhetshänvisningar och information om miljöskydd. Defekter som är ett resultat av felaktig användning omfattas inte av garantin. Isättning/Avlägsnande av ackumulatorn 1. För att sätta i ackumulatorn (9): skjut in ackumulatorn i maskinen 17

18 SE längs styrspåret. Den hamnar på plats med ett distinkt ljud. 2. För att ta ur ackumulatorn (9) ur maskinen: tryck på upplåsningsknappen (8) på ackumulatorn och dra ut ackumulatorn. Uppladdning av ackumulatorn 1. Ta ur ackumulatorn (9) ur maskinen. 2. Skjut in ackumulatorn (9) i laddarens laddningsfack (15). 3. Anslut laddaren (15) till ett vägguttag. 4. Efter avslutad laddning frånskiljer Du laddaren (15) från nätet. 5. På ackumulatorn (9) och dra ackumulatorn ut ur laddaren (15). Översikt över LED-kontrollampor på laddaren (15): Grön LED-lampa (13) lyser utan isatt batteri: Laddaren är driftklar. Grön LED-lampa (13) lyser: Batteriet är färdigladdat. Röd LED-lampa (14) lyser: Batteriet laddas. Förbrukade batterier En väsentligt förkortad driftstid, trots uppladdning, är ett tecken på att ackumulatorn är förbrukad och måste bytas ut. Använd endast orginal ersättningsackumulatorer - dessa kan köpas hos vår kundtjänst. Beakta alltid gällande säkerhetshänvisningar samt bestämmelser för föreskrifter för miljöskydd. Kontroll av ackumulatorns laddningsstatus Laddningsindikeringen ( 6) anger laddningsstatus för ackumulatorn ( 9). Nu visar de olika LED-lamporna status för uppladdningen av ackumulatorn när produkten är i drift. Håll På-/av-knappen (5) intryckt. röd-gul-grön => Batteriet fulladdat röd-gul => Batteriet laddat till cirka hälften röd => Batteriet måste laddas Montering Akta! Risk för personskador! Se till så att du har gott om plats och inte utsätter andra för fara när du arbetar. Ställa in sprängskydd Justera sprängskydd så att flygande gnistor eller frilagda delar inte kan drabbas av användaren eller deltagarna. Beskyddshuvans position måste också vara sådan att de gnistbara brandfarliga delarna, även omger, inte antänds. Produkten får endast användas med monterat sprängskydd. 1. Ta bort batteriet (9). Tryck på batteriets upplåsningsknappar 18

19 SE (8) och dra ut batteriet (9) ur verktyget. 2. Vrid sprängskyddet ( 1) till arbetsläge. Den slutna sidan av sprängskyddet måste alltid vara vänd mot användaren. Montera/byta ut kap-/ slipskiva Innan produkten används för första gången ska man kontrollera att spännmuttern sitter fast (3). 1. Tryck på spindellåsknappen (4) och håll den intryckt. 2. Lossa på spännskruven (3) med hjälp av insexnyckeln (11). Du kan släppa spindellåsknappen igen (4). 3. Placera önskad kap-/slipskiva (2) på monteringsflänsen ( 16). Kap-/slipskivans märkning ska oftast peka mot produkten. 4. Sätt tillbaka spännflänsen ( 17). Spännflänssidan ( 17) med ursparningen pekar oftast mot insatsverktyget och därmed mot kap-/slipskivan (2). 5. Tryck på spindellåsknappen (4) och dra återigen åt spännskruven (3) med insexnyckeln (11). Du kan släppa spindellåsknappen igen (4). Om rotationsriktningen är utmärkt på kap-/slipskivan ska man kontrollera att den motsvarar märkningen av rotationsriktningen på produkten. Väggmontering av laddare (tillval) Det är även möjligt att montera laddaren (15) på väggen. Fäst två skruvar med avståndet 54 mm i önskat läge på en vägg med hjälp av dyblar. Skruvskallens diameter kan vara 6 10 mm. Skruvskallarna ska skjuta ut ca 10 mm från väggen. Nu kan man sätta fast laddaren (15) med väggfästets öppningar på de båda skruvarna och dra laddaren nedåt tills det tar stopp. Användning. Akta! Risk för personskador! - Dra ut kontakten innan något arbete påbörjas på produkten. - Använd endast slipskivor och tillbehör som rekommenderats av tillverkaren. Om andra insatsverktyg och andra tillbehör används finns risk för personskador. - Använd bara slipverktyg med uppgifter om tillverkaren, typ av bindning, mått och tillåtet varvtal. - Använd bara slipskivor som är märkta med ett varvtal som är minst lika högt som det varvtal som anges på produktens typskylt. - Använd aldrig avbrutna och/ eller spruckna slipskivor eller slipskivor som är defekta på något annat sätt. - Använd aldrig produkten utan skyddsanordningar 19

20 SE Håll händerna på avstånd från skivan när produkten används. Risk för personskador. Anvisningar för byte: Använd aldrig produkten utan skyddsanordningar. Försäkra dig om att det varvtal som anges för slipskivan ( 11) är lika högt eller högre än produktens nominella tomgångsvarvtal. Försäkra dig om att slipskivans mått passar till produkten. Använd endast felfria slipskivor (test: ljudet ska ha en ren klang när man slår med en plasthammare). Borra inte upp slipskivans fästhål om det är för litet. Använd inga separata reduceringshylsor eller adaptrar för att få slipskivor med för stora fästhål att passa. Använd inga sågblad eller sågklingor. Endast medföljande spännfläns får användas för att spänna slipverktygen. Mellanläggen mellan spännfläns och slipverktyg måste vara tillverkade av elastiskt material som t ex gummi, mjuk papp osv. Montera produkten fullständigt igen när slipskivan bytts. Innan man utför underhållsarbeten på produkten ska man stänga av den och ta ut batteriet. Använd skyddshandskar vid byte av kap-/slipskivan för att förhindra skärskador. Dra inte åt spännskruven ( 3) för hårt, eftersom kap-/slipskivan ( 2) kan gå sönder. Koppla på/stänga av 1. Skjut fram på/av-knappen (5) för att koppla på produkten. Produkten kopplas på och kör igång. Luta på/ av-knappen framåt (5) för att låsa fast. 2. Luta på/av-knappen (5) bakåt för att stänga av produkten. Produkten stängs av. Vid påkoppling vänta tills produkten kommit upp i maximalt varvtal. Först därefter kan du påbörja arbetet. Skivan fortsätter att rotera, efter att produkten stängts av. Risk för personskador. Provkörning: Gör en provkörning utan belastning före första arbetstillfället och efter varje byte av skiva. Stäng genast av produkten, om slipskivan roterar ojämnt, onormala vibrationer uppstår eller konstiga ljud hörs. Arbetsinstruktion Kapslipning: Använd aldrig skrubbskivor för kapning! Endast godkända, fiberförstärkta kap- eller slipskivor får användas. Arbeta i största möjliga mån med låg matningshastighet. Utsätt endast arbetsstycket för måttligt tryck. 20

21 SE Arbeta alltid i motsatt riktning. Då trycks inte verktyget okontrollerat ut ur snittet. Kapning av sten Använd för kapning av stenmaterial lämpligast en diamantkapskiva. Beakta därför tillåtna varvtal resp. periferihastigheter på slipverktygets etikett. Vid kapning i sten ordna med dammutsugning till dengrad det behövs. Bär dammskyddsmask. Elverktyget får användas endast för torrskärning/torrslipning. Statiska anvisningar Spår i bärande väggar bör utföras enligt standard DIN 1053 del 1 eller landsspecifika bestämmelser. Dessa föreskrifter ska följas. Planera kapsnitten i samråd med ansvarig fackman för statik, arkitekt eller entreprenör innan arbetet påbörjas. Skrubbslipning: Använd aldrig kapskivor för att skrubbslipa! Utsätt endast arbetsstycket för måttligt tryck. För verktyget fram och tillbaka med jämna rörelser. Bäst resultat för skrubbslipning fås vid en arbetsvinkel av 30 till 40. Rengöring och Underhåll Allt reparations- och underhållsarbete som inte anges i denna bruksanvisning får utföras enbart av vårt servicecenter. Använd endast originaldelar. Risk för skador! Stäng av maskinen och ta ur ackumulatorn ur den före allt arbete. Utför följande rengörings- och underhållsarbete med jämna mellanrum - detta säkerställer en lång livslängd och ett tillförlitligt arbetssätt hos maskinen. Kontrollera produkten före varje användningstillfälle avseende synliga brister som t.ex. lösa, nötta eller skadade delar och att skruvar och andra delar sitter fast ordentligt. Kontrollera slipskivor speciellt noga. Byt ut defekta delar. Rengöring Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Kemiska ämnen kan skada produktens plastdelar. Rengör aldrig produkten under rinnande vatten. Rengör produkten noggrant efter varje användningstillfälle. Rengör ventilationsöppningar och produktens yta med en mjuk borste, pensel eller trasa. Lagring Förvara trimmern torrt och dammskyddat och utom räckhåll för barn. Undvik extrem kyla eller hetta under lagringen, i annat fall kan batteriet tappa kapacitet. Ta ur ackumulatorn om produkten skall läggas undan en längre tid. Slipskivor måste förvaras torrt och placerade på högkant. De får inte staplas på varandra. 21

22 SE Avfallshantering och miljöskydd Ta ur ackumulatorn ur produkten och lämna in apparaten, ackumulatorn, tillbehören och förpackningen till återvinningscentral. Elektriska apparater hör inte hemma bland hushållsavfallet. Släng inte ackumulatorer i hushållssoporna, på eld (explosionsrisk) eller i vatten. Skadade ackumulatorer kan skada miljön och hälsan, om giftiga ångor eller vätskor läcker ut. Lämna apparaten till en återvinningsstation. Skrota ackumulatorer i urladdat tillstånd. Vi rekommenderar att man täcker för polerna med en tejpremsa som skydd mot kortslutning. Öppna inte ackumulatorn. Skrota ackumulatorer enligt lokala föreskrifter. Lägg ackumulatorerna i en s.k. batteriholk, för miljövänlig återvinning. Kontakta Din lokala myndighet eller vårt servicecenter. Vi tar kostnadsfritt hand om skrotningen av defekta apparater som Du skickar in till oss. Garanti Bästa kund! På denna produkt lämnar vi 3 års garanti efter inköpsdatumet. I händelse av defekter hos denna produkt omfattas du av lagstadgade rättigheter gentemot säljaren av produkten. Dessa rättigheter begränsas inte av vår nedan beskrivna garanti. Garantivillkor Garantitiden börjar löpa per inköpsdatumet. Vänligen förvara originalkassakvittot väl. Det behövs som köpbevis. Om ett material- eller fabrikationsfel uppträder inom tre år från inköpsdatumet för denna produkt, reparerar eller byter vi ut - efter vårt gottfinnande - produkten kostnadsfritt för dig. Detta garantiåtagande förutsätter att den defekta produkten och inköpsdokumentet (kassakvittot) visas upp inom treårsperioden med en kortfattad beskrivning över vari felet består och när det uppstod. Om defekten täcks av vår garanti, erhåller du den reparerade eller en ny produkt i retur. Ingen ny garantiperiod börjar löpa vid reparation eller utbyte av produkten. Garantitid och lagstadgade garantianspråk Garantitiden förlängs inte om garantiåtagandet tas i anspråk. Detta gäller även för ersatta och reparerade delar. Skador och brister som ev. fanns redan vid köpet måste anmälas omedelbart efter uppackning. Reparationer som utförs efter garantitidens utgång debiteras. Garantiomfattning Produkten har tillverkats med omsorg enligt strikta kvalitetsdirektiv och den har kontrollerats noggrant före utleverans. Garantin avser material- eller tillverkningsfel. Denna garanti omfattar inte produktdelar som är utsatta för ett normalt slitage och därför kan betraktas som förbrukningsdelar (t.ex. filter eller munstycken) eller skador på ömtåliga delar (t.ex. brytare, batterier eller delar tillverkade av glas). Denna garanti upphör att gälla om produkten har skadats, ej använts på ända- 22

23 SE målsenligt sätt eller ej underhållits. Alla de instruktioner som anges i manualen skall följas exakt för en korrekt användning av produkten. Användningsändamål och hantering, som manualen avråder ifrån eller varnar för, skall ovillkorligen undvikas. Produkten är avsedd enbart för privat bruk, ej för kommersiellt bruk. Vid missbruk och felaktig behandling, utövande av våld och vid ingrepp som inte har gjorts av vårt auktoriserade servicekontor, upphör garantin att gälla. Rutiner vid garantiärenden För att ditt ärende skall kunna behandlas snabbt, ber vi dig tänka på följande: Vid alla kontakter ber vi dig ha kassakvittot och artikelnumret (IAN ) till hands som köpbevis. Artikelnumret anges på typskylten, en graverad platta. Om funktionsfel eller andra defekter uppstår: vänligen kontakta först nedanstående serviceavdelning per telefon eller e-post. Du får då information om hur reklamationen går till. Efter samråd med vår kundtjänst kan du skicka in en produkt som har konstaterats defekt till den meddelade serviceadressen portofritt och med bifogande av köpdokumentet (kassakvittot) och uppgift om vari felet består och när det uppstod. För undvikande av mottagningsproblem och extrakostnader ber vi dig använda dig uteslutande av den meddelade adressen. Kontrollera att försändelsen inte skickas ofrankerad, som skrymmande gods, express eller med annan specialfrakt. Skicka in produkten med samtliga tillbehör som du fick med vid köpet, och tänk på att emballera väl inför transporten. Reparationsservice Du kan låta utföra reparationer som inte omfattas av garantin genom vårt servicekontor mot debitering. Vi tar gärna fram ett kostnadsförslag. Vi kan ta hand enbart om produkter som har skickats in tillräckligt väl emballerade och frankerade. OBS: Skicka in produkten i rengjort skick och med information om defekten till vårt servicekontor. Produkter som har skickats in ofrankerade, som skrymmande gods, express eller annan specialfrakt, accepteras ej. Vi tar kostnadsfritt hand om skrotningen av dina defekta, inskickade produkter. Service-Center SE FI Importör Service Sverige Tel.: IAN Service Suomi Tel.: IAN Observera att följande adress inte är någon serviceadress - kontakta först ovannämnda servicecenter. Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße Großostheim Tyskland 23

24 SE Felsökning Innan man utför underhållsarbeten på produkten ska man stänga av den och ta ut batteriet. Problem Möjlig orsak Åtgärda fel Produkten startar inte Slipverktygen rör sig inte, fast motorn är igång På/Av-knappen (5) är defekt Motorn är defekt Slipskivemuttern är sitter löst Arbetsstycket, rester av arbetsstycket eller slipverktygen blockerar drivningen Lämna in till kundtjänst för reparation Dra åt slipskivans mutter (se avsnitt Byta slipskiva) Ta bort det som orsakar stoppet Motorn går långsammare och stannar Slipskivan roterar ojämnt och konstiga ljud hörs Produkten har överbelastats av arbetsstycket Slipskivemuttern är sitter löst Slipskivan är defekt Minska trycket mot slipverktyget Arbetsstycket är olämpligt Dra åt slipskivans mutter (se avsnitt Byta slipskiva) Byt slipskiva 24

25 SE Reservdelar/Tillbehör Reservdelar och tillbehör finns på Om du inte har tillgång till internet, ring Service-center (se «Service-Center» sida 23). Ha beställninsnummer enligt nedan till hands. Pos. Beteckning... Artikelnr. 9 Ackumulator Laddare EU Kapskiva Spännfläns med Spännskruv Ladda ackumulatorna endast i de laddare som rekommenderas av tillverkaren. 25

26 PL Spis tresci Wstęp Przeznaczenie Opis ogólny Zawartość opakowania Opis funkcji Przegląd Dane techniczne Zasady bezpieczeństwa Symbole i piktogramy Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące narzędzi elektrycznych Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące wszystkich rodzajów zastosowań Pozostałe uwagi dotyczące bezpieczeństwa Dalsze wskazówki bezpieczeństwa dotyczące wszystkich rodzajów zastosowań Ładowanie Wkładanie i wyjmowanie akumulatora Ładowanie akumulatora Zużyte akumulatory Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora Montaż Montaż i regulacja osłony ochronnej.43 Montaż i wymiana tarczy do cięcia/tarczy szlifierskiej Montaż naścienny ładowarki (opcja) Obsługa Załączanie i wyłączanie Wskazówki dotyczące wykonywania pracy Czyszczenie i konserwacja Czyszczenie Przechowywanie urządzenia Usuwanie i ochrona środowiska Gwarancja Serwis naprawczy Service-Center Importer Poszukiwanie błędów Części zamienne / Akcesoria Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Wstęp Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup wartościowego produktu. Niniejsze urządzenie sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem jakości, a także dokonano jego kontroli ostatecznej. W ten sposób zapewniona jest jego sprawność. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, eksploatacji i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy się zapoznać ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować tylko zgodnie z opisem i podanym przeznaczeniem. Instrukcję należy przechowywać starannie, a w przypadku przekazania produktu osobom trzecim należy dostarczyć nabywcy kompletną dokumentację. Przeznaczenie Akumulatorowa szlifierka kątowa jest urządzeniem do cięcia i szlifowania metali, kamienia i materiałów drzewnych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych i metali nieżelaznych bez użycia wody. Urządzenie nie nadaje się do innych zastosowań (np. cięcie i szlifowanie z użyciem chłodziwa lub cięcie i szlifowanie materiałów niebezpiecznych dla zdrowia, jak azbest). 26

27 PL Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego. Urządzenie nie zostało zaprojektowane do ciągłego użytku przemysłowego. Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Młodzież powyżej 16 roku życia może używać urządzenie tylko pod nadzorem. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użyciem niezgodnym z przeznaczeniem urządzenia lub jego nieprawidłową obsługą. Opis ogólny Rysunki znajdziesz na przedniej odchylanej stronie. Zawartość opakowania Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy jest ono kompletne. Prawidłowo posegreguj i usuń materiały opakowania. - Urządzenie - Tarcza do cięcia - Ładowarka - Akumulator - klucz imbusowy (4 mm) - Walizka - Instrukcja obsługi Opis funkcji Akumulatorowa szlifierka kątowa przeznaczona jest do cięcia i szlifowania metali, kamienia i materiałów drzewnych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych i metali nieżelaznych. Dla poszczególnych rodzajów zastosowania dostępne są specjalne tarcze. Proszę przestrzegać danych producenta tarczy. Funkcje elementów obsługowych podano w poniższych opisach. Przegląd 1 Osłona ochronna tarczy szlifierskiej 2 Tarcza do cięcia 3 Śruba zaciskowa 4 Przycisk blokady wrzeciona 5 Włącznik-wyłącznik 6 Wskaźnik naładowania (akumulator) 7 Rękojeść 8 Zwalniacz akumulatora 9 Akumulator 10 Walizka 11 klucz imbusowy 12 Kabel sieciowy do ładowarki 13 Zielona dioda LED 14 Czerwona dioda LED 15 Ładowarka 16 Kołnierz montażowy 17 Kołnierz mocujący Dane techniczne Akumulatorowa Szlifierka Kątowa...PWSA 12-Li A1 Pobór mocy...12 V Prędkość obrotowa przy pracy jałowej (n) min -1 Wymiary tarczy do cięcia/ tarczy do szlifowania... Ø 76 x 10 mm Otwór... Ø 10 mm Średnica maksymalna tarczy do cięcia/tarczy szlifierskiej... Ø 76 mm Grubość tarcz do cięcia/tarcz do szlifowania... max. 6,5 mm Gwint wrzeciona szlifierki... M5 Typ zabezpieczenia...ipx0 Poziom ciśnienia akustycznego (L pa )... 64,7 db(a); K pa = 3 db Poziom ciśnienia akustycznego (L WA ) zmierzony... 75,7 db(a); K WA = 3 db Wibracje (a h )... 2,37 m/s 2 ; K= 1,5 m/s 2 27

28 PL Bateria blokowa (Li-Ion)... PAP 12-Li A1 Ilość ogniw akumulatora...3 Model (typ)... C18650P Napięcie znamionowe V Pojemność...2 Ah Czas ładowania...ok. 1 h Ładowarka...PLG 12-Li A1 Znamionowy pobór prądu W Napięcie wejściowe/ Input V~, 50 Hz Napięcie wyjściowe/ Output V 2,4 A Klasa zabezpieczenia... II Typ zabezpieczenia... IPX0 W przypadku wartości drgań chodzi o wartości maksymalne, określone dla dostarczonej tarczy tnącej. Rzeczywiste wartości drgań mogą się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu. Ponadto na wartości drgań wpływa także sposób obsługi przez użytkownika. Tarcza do cięcia PTS 76: Prędkość obrotowa bez obciążenia n 0... max min -1 Prędkość tarczy... max. 80 m/s* Średnica zewn... Ø 76 mm Otwór... Ø 10 mm Grubość...1 mm * Tarcza szlifierska musi być przystosowana do prędkości obrotowej 80 m/s. Można stosować wszystkie narzędzia szlifierskie, wymienione w tej instrukcji. Wartości emisji hałasu i wibracji zostały ustalone zgodnie z normami i przepisami, wyszczególnionymi w deklaracji zgodności. Podana wartość emisji drgań została zmierzona zgodnie unormowaną metodą pomiarów i może zostać wykorzystana do porównania tego elektronarzędzia z innym. Podana wartość emisji drgań może zostać użyta także do wstępnego oszacowania stopnia narażenia. Ostrzeżenie: Wartość emisji drgań może różnić się w trakcie rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia od wartości podanej, w zależności od sposobu użycia elektronarzędzia. Proszę spróbować maksymalnie ograniczyć narażenie na wibracje. Przykładowymi sposobami zmniejszenia narażenia na wibracje jest noszenie rękawic w trakcie pracy z narzędziem i ograniczenie czasu pracy. Należy przy tym uwzględnić wszystkie elementy cyklu eksploatacji (na przykład czas, w którym elektronarzędzie jest wyłączone, oraz czas, w których jest ono wprawdzie włączone, ale pracuje bez obciążenia). Zasady bezpieczeństwa Uwaga! Przy korzystaniu z narzędzi elektrycznych należy przestrzegać podanych poniżej podstawowych środków bezpieczeństwa, zabezpieczających przed porażeniem prądem elektrycznym, zranieniem i pożarem. Przed użyciem elektronarzędzia proszę przeczytać wszystkie 28

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 BRUKSANVISNING I ORIGINAL DD-ST-150/160-CCS Krysspelare Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder verktyget. Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med verktyget. Se till att bruksanvisningen

Läs mer

MSS 5572 Elektrisk Knivslip

MSS 5572 Elektrisk Knivslip MSS 5572 Elektrisk Knivslip Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 2 Bruksanvisning Tack för att du valt en av våra produkter! Hoppas du

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens/maskinens funktioner.

Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens/maskinens funktioner. Innehållsförteckning Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens/maskinens funktioner. Följande piktogram/symboler används i denna bruksanvisning:

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

För din säkerhet. Innehåll. Använda symboler

För din säkerhet. Innehåll. Använda symboler Innehåll Använda symboler................ 102 För din säkerhet.................. 102 Buller och vibration................ 105 Tekniska data.................... 105 Översikt........................ 106

Läs mer

IAN CORDLESS ANGLE GRINDER PWSA 12 B1. AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

IAN CORDLESS ANGLE GRINDER PWSA 12 B1. AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi CORDLESS ANGLE GRINDER PWSA 12 B1 BATTERIDRIVEN VINKELSLIP Översättning av bruksanvisning i original AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKUMULIATORINIS KAMPINIS

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S Handbok Sladdlös skruvdragare SFAA0360S SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att arbetsbelysningen

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124

B R U K S A N V I S N I N G. Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 B R U K S A N V I S N I N G Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 1 Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Multislipmaskin Artikelnummer 3195-1127

B R U K S A N V I S N I N G. Multislipmaskin Artikelnummer 3195-1127 B R U K S A N V I S N I N G Multislipmaskin Artikelnummer 3195-1127 1 Multislipmaskin Artikelnummer 3195-1127 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PELARBORRMASKIN

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen............................... 1 1.1 Varningssymboler................................... 1 1.2

Läs mer

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Säkerhetsanvisningar

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Säkerhetsanvisningar { STIHL AP 100, 200, 300, 300 S Säkerhetsanvisningar Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen Tryckt på klorfritt blekt papper. Tryckfärger innehåller vegetabiliska oljor, återvinningsbart

Läs mer

Handbok. Sladdlös vinkelslip GDAB1920S

Handbok. Sladdlös vinkelslip GDAB1920S Handbok Sladdlös vinkelslip GDAB1920S SÄKERHET Laddare och batteri VARNING! 1. Observera! Minska risken för skada genom att bara ladda laddningsbara batterier. Batterier som inte är laddningsbara kan explodera

Läs mer

GBA 36 V 6.0 Ah Hw-D Professional

GBA 36 V 6.0 Ah Hw-D Professional OBJ_DOKU-36311-002.fm Page 1 Friday, August 22, 2014 9:40 AM GBA 36 V 6.0 Ah Hw-D Professional Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-professional.com 2

Läs mer

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 SV CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenkokare. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Bruksanvisning. Vattenkokare. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Bruksanvisning Vattenkokare Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. 1. Viktiga instruktioner Vänligen läs dessa instruktioner noggrant innan du använder apparaten första

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Sticksåg 570W Artikelnummer 3110-1122

B R U K S A N V I S N I N G. Sticksåg 570W Artikelnummer 3110-1122 B R U K S A N V I S N I N G Sticksåg 570W Artikelnummer 3110-1122 1 Sticksåg 570W Artikelnummer 3110-1122 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE HN 12362 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118

B R U K S A N V I S N I N G. Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 B R U K S A N V I S N I N G Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 1 Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Handmixer-Set. Tehosekoitinsetti Elvisp Håndmiksersett KH 1131

Handmixer-Set. Tehosekoitinsetti Elvisp Håndmiksersett KH 1131 D GR FIN S N Handmixer-Set Σετ µίξερ χειρός Tehosekoitinsetti Elvisp Håndmiksersett KH 1131 2. 1. Elvisp KH 1131 Föreskriven användning Denna apparat är avsedd för att knåda deg, mixa vätskor (t ex fruktsaft),

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Bruksanvisning. Huvudenhet micromotor Översättning av bruksanvisning i original

Bruksanvisning. Huvudenhet micromotor Översättning av bruksanvisning i original Bruksanvisning Huvudenhet micromotor 1105 Översättning av bruksanvisning i original VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

Din manual PARKSIDE PEBS 900

Din manual PARKSIDE PEBS 900 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PARKSIDE PEBS 900. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Infrasmart IHS20W/B/S24

Infrasmart IHS20W/B/S24 Infrasmart IHS20W/B/S24 GB... 3 SE... 9 NO... 11 DE... 13 FR...16 ES... 19 FI... 22 NL... 22 DK... 22 2 Infrasmart IHS20W/B/S24 Infrasmart IHS20W/B/S24 SE MONTAGE- OCH BRUKSANVISNING Bäste kund! Vi ber

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Manual - SE Modell: VCB43C16A-A

Manual - SE Modell: VCB43C16A-A Manual - SE Modell: VCB43C16A-A Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Viktiga säkerhetsåtgärder: Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Akku mutterdragare 18V

Akku mutterdragare 18V Bruksanvisning Art. 9054376 Akku mutterdragare 18V Akku mutterdragare Art. 9054376 Beskrivning: sladdfri mutterdragare inkl. Uppladdningsbart batteri 18V. Med LEDbelysning och inställningsmöjligheter gällande

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning ENGLISH WHEEL ART. 70246 Monterings- och Bruksanvisning Spara denna Bruksanvisning Denna Bruksanvisning innehåller referenser till säkerhetsvarningar/förebyggande åtgärder, monteringsanvisningar, skötsel-

Läs mer

Manual - SE Modell: VCM40A16L

Manual - SE Modell: VCM40A16L Manual - SE Modell: VCM40A16L Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Viktiga säkerhetsåtgärder: Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119

B R U K S A N V I S N I N G. Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119 B R U K S A N V I S N I N G Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119 1 Slagborrmaskin 810W Artikelnummer 3110-1119 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen

Läs mer

Li-Ion Akkupack. Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar

Li-Ion Akkupack. Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar Li-Ion Akkupack Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar Bruksanvisning STABILA li-ion batteripack och nätdel Viktig information Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen. Spara den här bruksanvisningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

Ladda Av & på Användning. Blinkar: batteriet laddar. Lyser: batteriet laddat

Ladda Av & på Användning. Blinkar: batteriet laddar. Lyser: batteriet laddat Ladda Av & på Användning Blinkar: batteriet laddar Läge Rengöring Lyser: batteriet laddat Tips Förvaring 4 h 1x 2 sec. 11x 10x 1x 2 sec. + glidmedel + rengöringsmedel +60 C -5 C SV Specifikationer Material:

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer B R U K S A N V I S N I N G Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 1 Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

Markant 01 Markant 05

Markant 01 Markant 05 Markant 01 Markant 05 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strömbrytare (temp/kont drift) Vred för skivtjocklek Stopplatta Kabelvinda Typskylt Positionsplatta Matarvagn bestående av 7a Fingerskydd

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Bruksanvisning. Brödrost. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Bruksanvisning. Brödrost. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Bruksanvisning Brödrost Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. 1. Viktiga instruktioner 1. Läs instruktionerna innan du använder apparaten och spara dem för framtida

Läs mer

Monteringsanvisning. Tallriksharv till ATV. Art

Monteringsanvisning. Tallriksharv till ATV. Art Monteringsanvisning Art. 9053258 Tallriksharv till ATV Tallriksharv - Art. 9053258 Beskrivning: Tallriksharv till ATV. Användning: För kultivering av jord på mindre åkerbitar. All annan användning undanbedes.

Läs mer

BODY HAIR TRIMMER MT 5531

BODY HAIR TRIMMER MT 5531 BODY HAIR TRIMMER MT 5531 A B C D H E F G 2 SÄKERHET ervera följande instruktioner vid användning av enheten: 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Den här enheten får bara användas för

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218

KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218 KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218 ANVÄNDARMANUAL Läs denna användarmanual noggrant innan kompostkvarnen tas i bruk, och spara den om du skulle behöva läsa några avsnitt igen. Läs följande instruktioner och

Läs mer

Bruksanvisning. Dränkbar pump. Art

Bruksanvisning. Dränkbar pump. Art Bruksanvisning Art. 9027882 Dränkbar pump Dränkbar pump - Art. 9027882 Beskrivning: Dränkbar pump 230 V med plastvinge. Levereras med 10 meter kabel och motor på 1.100 W. Användningsområden: Pumpen är

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

OBJ_BUCH book Page 58 Tuesday, December 11, :43 AM. Säkerhetsanvisningar för sladdlösa lampor

OBJ_BUCH book Page 58 Tuesday, December 11, :43 AM. Säkerhetsanvisningar för sladdlösa lampor OBJ_BUCH-1279-003.book Page 58 Tuesday, December 11, 2012 10:43 AM 58 Svenska Svenska Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar för sladdlösa lampor Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.

Läs mer

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk.

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. TERRASSVÄRMARE HN 12356 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla delar finns

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0160 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING:

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

MILK FROTHER MF 5260 SVENSKA

MILK FROTHER MF 5260 SVENSKA MILK FROTHER MF 5260 SVENSKA SV A B C D E F G H 3 SÄKERHET OCH INSTALLATION Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Contura 3 Svensk bruksanvisning 1 Stopplatta 2 Påmatare/Resthållare 3 Vagnlås 4 Vred för skivtjocklek 5 Vippströmbrytare (temp/kont drift) 6 Uppsamlarbricka 7 Typskyllt 8 Kabelvinda 9 Nätsladd 10 Matarvagn

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

S 5004 Braspanel. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

S 5004 Braspanel. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! S 5004 Braspanel Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! S 5004 Braspanel Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Komplettering till bruksanvisningen Säkerhetsanvisningar... 2 Viktig användarinformation...

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Användarhandbok

Straightener. Register your product and get support at   HP8297. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 SV Användarhandbok a b cd e g f h i Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

BRUKSANVISNING Axialfläkt AX3000

BRUKSANVISNING Axialfläkt AX3000 BRUKSANVISNING Axialfläkt AX3000 Corroventa Avfuktning AB 2019.02 1 (8) Innehållsförteckning Bruksanvisning AX3000... 3 Avsedd användning... 3 Tillverkningsdirektiv... 3 Säkerhetsinformation... 4 Leveranskontroll...

Läs mer

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH D Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje ähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH 1117 ➂ ➁ ➀ ➃ ➄ äkerhetsanvisningar Risk för elektrisk

Läs mer

Handbok. Dammsugare. Drift och underhåll

Handbok. Dammsugare. Drift och underhåll Handbok Dammsugare Drift och underhåll SÄKERHET MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK STÖT OCH SKADA GENOM ATT LÄSA OCH FÖLJA DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMSUGAREN! Den här dammsugaren

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

IAN CORDLESS UNIVERSAL SHEAR PMSA 12 A1. WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE DO KROJENIA Z AKUMULATORKIEM Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

IAN CORDLESS UNIVERSAL SHEAR PMSA 12 A1. WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE DO KROJENIA Z AKUMULATORKIEM Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi CORDLESS UNIVERSAL SHEAR PMSA 12 A1 BATTERIDRIVEN MULTISKÄRARE Översättning av bruksanvisning i original WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE DO KROJENIA Z AKUMULATORKIEM Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning

Din Cool Control. Symbolbeskrivning de en fr it nl es Cool Control Bedienungsanleitung Instructions for use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Modo de empleo Manual de instruções Bruksanvisning Instruksjonsbok Instrukcja

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer