ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister..."

Transkript

1 1

2 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass... 5 Fondernas rättsliga karaktär... 6 Tillämplig lagstiftning... 6 Informationsmaterial om fonderna och löpande rapportering... 6 Ändringar av fondbestämmelser... 6 Upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet... 6 Skadestånd... 6 Risker... 7 Värdepapperslån... 7 Derivathandel... 8 Värdering... 8 ATT INVESTERA I FONDERNA... 9 Så här blir du andelsägare... 9 Återförsäljare... 9 Att sälja fondandelar De viktigaste rättsliga följderna av en investering i en fond Ersättning till Bolaget Övriga kostnader som tas ut i samtliga fonder Sammanställning över fondernas ersättning Skatteregler för fonden och fondandelsägarna Andelsägarens beskattning Kontrolluppgifter Dag för publicering av informationsbroschyren Enter Sverige Årlig kursutveckling för Enter Sverige Fondbestämmelser Enter Sverige Enter Sverige Pro Årlig kursutveckling för Enter Sverige Pro Ersättning till Bolaget och prestationsbaserad ersättning Fondbestämmelser Enter Sverige Pro Enter Select Årlig kursutveckling för Enter Select Försäljnings- och inlösenavgift i Enter Select Fondbestämmelser Enter Select Enter Select Pro Årlig kursutveckling för Enter Select Pro Ersättning till Bolaget och prestationsbaserad ersättning Fondbestämmelser Enter Select Pro Enter Maximal Årlig kursutveckling för Enter Maximal Försäljnings- och inlösenavgift i Enter Maximal Fondbestämmelser Enter Maximal Enter Pension A

3 Enter Pension B Årlig kursutveckling för Enter Pension A och B Fondbestämmelser Enter Pension Enter Penningmarknadsfond A Årlig kursutveckling för Enter Penningmarknadsfond A Enter Penningmarknadsfond B Årlig kursutveckling för Enter Penningmarknadsfond B Fondbestämmelser Enter Penningmarknadsfond Enter Trend Räntefond A Årlig kursutveckling för Enter Trend Räntefond A Enter Trend Räntefond B Årlig kursutveckling för Enter Trend Räntefond B Fondbestämmelser Enter Trend Räntefond Enter Return A Årlig kursutveckling för Enter Return A Enter Return B Årlig kursutveckling för Enter Return B Fondbestämmelser Enter Return Ordlista Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med dels lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, dels lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 3

4 Enter Fonder AB (fortsättningsvis benämnt Bolaget) är en fristående och aktiv kapitalförvaltare specialiserad på förvaltning av svenska aktier och räntor med målet att åstadkomma god riskjusterad avkastning. Bolagets förvaltare och ledning är delägare i Bolaget och har funnits med sedan starten Ägarstrukturen gör att beslutsvägarna blir korta och effektiva och leder till att vi känner ett stort personligt engagemang för dig som kund. Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i Bolagets förvaltning, vilket gjort Bolaget till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som för institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning. Bolagets fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden. Bolagsfakta Enter Fonder AB (org. nr ), nedan Bolaget, förvaltar värdepappers- samt specialfonder. Bolaget innehar följande verksamhetstillstånd. - Tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ), - Tillstånd för diskretionär portföljförvaltning av finansiella instrument enligt LVF, - tillstånd till fondverksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ( LAIF ). Verksamhet och regelverk Tillstånd för fondverksamhet 1999 Övriga tillstånd, diskretionär förvaltning År 2011 Aktiekapital TSEK Bolagets säte Stockholm, Sverige Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Sverige Registreringsland för samtliga fonder: Sverige Tillsynsmyndighet Revisor Compliance Officer Klagomålsansvarig Internrevisor Försäkringar Eget kapital per den 31 december 2013 Styrelse Ordförande Styrelsens ledamöter Ledande befattningshavare VD, sales och marknadsföring Stf VD, Administrativ chef Aktieförvaltning ansvarig Ränteförvaltning ansvarig Finansinspektionen, Sverige Ernst & Young AB, ansvarig, aukt. revisor Nilla Rocknö Magnusson Advokatbyrå AB, ansvarig, advokat Björn Wendleby Inga-Lill Jörlefalk PwC, ansvarig, aukt. revisor Sussanne Sundvall Bolaget har tecknat ansvarsförsäkring i enlighet med 7 kap. 5 LAIF TSEK Fredrik Vinge, advokat, Advokatfirman Vinge Hans Lundeberg förvaltare hos Bolaget, Pehr Westin, förvaltare hos Bolaget, Nigel Wilson, Direktör Henrik Lindquist Inga-Lill Jörlefalk Sten Lindquist Anders Wilson 4

5 Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras av SEB, organisationsnummer , Stockholm, Sverige, såsom förvaringsinstitut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår förutom förvaring av fondens tillgångar även att utöva viss kontroll över skötseln av fonderna. Fondöversikt Bolagets fondutbud Fond Fondtyp Jämförelseindex Enter Sverige Enter Sverige Pro Aktiefond, värdepappersfond Aktiefond, specialfond SIXPRX (SIX Portfolio Return) Enter Select Aktiefond, specialfond Enter Select Pro Aktiefond, specialfond OMXS50EW Enter Maximal Aktie-/räntefond, värdepappersfond 50 % OMXS30, 50 % HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index) Enter Pension Aktie-/räntefond, specialfond - Enter Penningmarknadsfond Räntefond, värdepappersfond HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index) Enter Trend Räntefond Räntefond, värdepappersfond 50 % HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index) 50 % HMSA Handelsbanken Sweden All Government Bond Index) Enter Return Räntefond, specialfond HMSMD25 (Handelsbanken Sweden All Mortgage Bonds Constant Duration Index) Andelsägarregister Fondförmögenheten i respektive fond ägs av fondandelsägarna gemensamt. En fond är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i respektive fond får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Bolaget för register över andelsägare samt deras innehav. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och följande rättigheter. Fondandelar kan också vara förvaltarregistrerade. I dessa fall är andelsägaren ej känd för Bolaget. I dessa fall är det banken eller värdepappersbolaget som är ansvarig/ansvarigt gentemot kund för registrering av innehavet samt förmedling av information från Bolaget. Fondandelar och likabehandling Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till respektive fonds tillgångar. I en fond får det dock finnas olika andelsklasser. Några av fonderna har en B-klass där utdelning lämnas. Andelarna i en andelsklass är alltid lika stora och innebär att du som andelsägare har lika rätt till de tillgångar som ingår i denna andelsklass i fonden. Sammanfattningsvis innebär principen om likabehandling alltså att andelsägare i varje andelsklass i en fond behandlas lika utifrån de villkor som gäller för andelsklassen. Andelsklass B utdelande klass I fonderna Enter Penningmarknadsfond, Enter Trend Räntefond, Enter Return och Enter Pension finns två andelsklasser; A och B. Bolagets övriga fonder har endast en andelsklass. Andelsklass A lämnar ingen utdelning medan andelsklass B lämnar utdelning årligen under april månad. Den lagstiftning för fonder och fondinnehav som trädde i kraft 1 januari 2012 innebär att all avkastning i en fond kommer andelsägaren tillgodo i form av värdeförändring på fondandelarna till skillnad från tidigare då en del av avkastningen erhölls i form av en utdelning. Andelsklass B passar 5

6 exempelvis stiftelser vars stadgar innehåller paragrafer som stipulerar att utdelning skall baseras på avkastning på investerat belopp. Bolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp. Målsättningen är att fonden skall lämna en utdelning som motsvarar mellan 0,5 procent och 2 procent av fondens värde i Andelsklass B vid tidpunkt för utdelning. Fondernas rättsliga karaktär En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av Bolaget, som förvaltar fonden. Tillämplig lagstiftning Fonderna och Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Värdepappersfonder följer LVF, och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, FFFS 2013:9, medan förvaltning av specialfonder regleras genom LAIF, samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Informationsmaterial om fonderna och löpande rapportering Till varje fond finns fondbestämmelser, faktablad (KIID) och informationsbroschyr där ytterligare information om respektive fond lämnas. Bolaget lämnar även löpande information om fonderna i månadsrapporter, årsberättelser och halvårsredogörelser. Materialet finns att ladda ner på Bolagets hemsida eller kan skickas till dig per post på begäran. Informationen lämnas på svenska. Du som är direktkund hos Bolaget får tillgång till ytterligare information om ditt fondinnehav genom inloggningssidor som nås via Ändringar av fondbestämmelser Sedan Finansinspektionen har godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Bolaget och förvaringsinstitutet, samt tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar. Finansinspektionen anger i beslutet från vilket datum ändringen skall gälla. På Bolagets hemsida redovisas alltid aktuella fondbestämmelser. Upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet Om Bolaget önskar upphöra med förvaltningen kan Bolaget, efter Finansinspektionens godkännande, överlåta förvaltningen till annat Bolaget eller förvaltare av alternativa investeringsfonder alternativt lägga ned fonden och utskifta fondens medel till fondandelsägare. Försätts Bolaget i konkurs eller träder i likvidation eller återkallar Finansinspektionen Bolagets tillstånd övergår förvaltningen tillfälligtvis till förvaringsinstitutet. Om förvaltningen av en fond övertas av annat Bolaget/förvaltare av alternativa investeringsfonder eller förvaringsinstitutet kungörs detta snarast möjligt i Post- och Inrikes Tidningar. Informationen hålls tillgänglig hos Bolaget och förvaringsinstitutet. Skadestånd Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 6

7 liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för Bolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I övrigt regleras Bolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar avseende värdepappersfonder enligt 2 kap. 21 LVF och avseende specialfonder enligt 8 kap. 28 LAIF samt 9 kap. 22 LAIF. Risker All placering i fonder är ett risktagande. Fonderna styrs inte av bestämda nivåer utan kan variera över tiden. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som andelsägare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Normalt är risken högre vid sparande i en ren aktiefond än i en ränte- eller blandfond. Vi redovisar fondernas specifika risknivå i faktabladen för varje fond samt i befintlig informationsbroschyr på de särskilda informationssidorna som finns för varje fond. Varje fond har en riskklass som anges mellan anges för de fonder som har lägst risk, 7 för fonder med högsta risken. Några av de risker som du som investerar ska ta hänsyn till är huvudsakligen: Marknadsrisk uppkommer genom kursrisk på olika marknader. Ränterisk avser risken för att värdet av fondens tillgångar som påverkas negativt vid en förändring av räntenivån. Placeringar i svenska räntebärande värdepapper och räntefonder påverkas av ränteutvecklingen i Sverige. Vissa fonder har exponering i värdepapper som är nominerade i annan valuta än SEK vilket ger upphov till en valutarisk. Likviditetsrisk uppstår när ett värdepapper inte kan säljas vid en viss tidpunkt utan större kursnedgång. Varje förvaltare ska säkerställa att likviditetshantering fungerar i de fonder som han förvaltar. Anpassning ska göras till varje fonds investeringsstrategi, likviditetsprofil och metod för inlösen. Bolaget har interna riktlinjer om likviditetshantering så att fonderna har en lämplig likviditetsnivå i förhållande till sina underliggande skyldigheter, likviditetsrisker och marknadsrisker. Kredit- och motpartsrisk uppstår när en emittent eller motpart inte kan betala. Operativ risk är kopplat till Bolagets administration av fonderna exempelvis om IT systemen slutar fungera. Positioner i derivatinstrument kan medföra ett ökat risktagande jämfört med en avista placering, om positionen inte avser att kurssäkra en befintlig placering. Den ökade risken uppkommer exempelvis på grund av att värdeförändringen på derivatinstrumentet kan bli betydligt större än motsvarande på den underliggande egendomen eller genom att en position, med ett derivatinstrument, kan uppnås till en betydligt lägre kapitalinsats än för motsvarande placering i den underliggande egendomen. Värdepapperslån Värdepapperslån innebär att den ena parten, mot en ersättning och mot lämnande av säkerhet, lånar värdepapper av den andra parten. 7

8 Överlåtbara värdepapper motsvarande högst 20 procent av fondens värde får lånas ut vad gäller värdepappersfonder och 50 procent för specialfonder. Fonderna Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, Enter Return och Enter Pension får sälja överlåtbara värdepapper på termin utan att fonden innehar underliggande överlåtbara värdepapper. För Enter Sverige Pro, Enter Select och Enter Select Pro får inlåning av överlåtbara värdepapper ske till ett värde motsvarande högst 10 procent av fondens värde. I fonderna Enter Return och Enter Pension får inlåning uppgå till högst 50 procent av fondens värde. Inlånade överlåtbara värdepapper får säljas avista (s.k. äkta blankning). I övriga fonder är blankning inte tillåtet. Fonderna får även lämna värdepapperslån. Derivathandel För att effektivisera fondens förvaltning, öka avkastningen eller kurssäkra en placering får fonden placera i derivatinstrument om underliggande tillgångar är ex. överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, finansiella instrument och räntesatser. En termin är ett avtal där den ena parten, vid en senare tidpunkt, skall köpa den underliggande egendomen (t.ex. en aktie) av den andra parten till ett i förhand bestämt pris. Om den underliggande egendomen utgörs av ett index sker ingen leverans på terminslikviddagen. Istället sker en kontant avräkning. En option är ett avtal där den ena parten utfärdar en option till den andra parten mot en ersättning (premien). Köparen av optionen har rätt att, vid en senare tidpunkt, köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) den underliggande egendomen (t.ex. en aktie) till ett i förhand bestämt pris (lösenpriset). Om den underliggande egendomen utgörs av ett index sker ingen leverans vid lösen. I stället sker en kontant avräkning. Enter Maximal använder i sin placeringsstrategi OMX-terminer för placering i aktiemarknaden. Enter Pension får även investera i köp av standardiserade säljoptioner. Värdering Fondandelens värde (NAV-kurs) beräknas av Bolaget varje bankdag tidigast kl eller vid den tidpunkten då marknaden stänger (exempelvis dag före helgdag) och tillkännages senast nästföljande bankdag i dagstidningar och på Bolagets hemsida. Värderingsprincipen redovisas närmare i paragraf 8 i de fondbestämmelser som finns att tillgå för varje fond. 8

9 När du väljer att investera i någon av våra fonder får du fondandelar till ett värde motsvarande det investerade beloppet och blir därmed fondandelsägare. I nedanstående avsnitt kan du läsa mer om att bli andelsägare och vad det innebär för dig. Så här blir du andelsägare Bolaget erbjuder fonder för långsiktigt sparande för dig som privatperson eller institutionell investerare, oavsett om det handlar om ett löpande pensionssparande eller engångsinvesteringar. Är du intresserad av att som privatperson köpa fondandelar i någon eller några av våra fonder fyller du i Bolagets Anmälningsformulär som finns på vår hemsida eller som kan beställas från Bolaget. När vi erhållit ett ifyllt formulär i retur från dig som vi godkänt och registrerat meddelar vi dig att du kan göra ett första andelsköp. Köp av andelar sker genom att du inbetalar köpeskillingen till respektive fonds bankgironummer eller bankkontonummer. Efter genomfört köp erhåller du en avräkningsnota som visar antalet andelar du köpt och till vilken kurs. Du får även personliga inloggningsuppgifter till särskilda kundsidor som nås via vår hemsida där du så ofta du vill kan följa utvecklingen av ditt innehav samt ta del av annan kundinformation. Lägsta belopp för ditt första andelsköp via Bolaget är SEK i respektive fond (med undantag för Enter Pension). För Enter Sverige Pro och Enter Select Pro är beloppet SEK. Din köpanmälan måste vara Bolaget tillhanda senast kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag, för att köp skall verkställas samma dag. Det går också bra att köpa fondandelar via den bank eller förmedlare som tillhandahåller Bolagets Fonder, se förteckning i nästa avsnitt. Där kan du spara i våra fonder via till exempel ett investeringssparkonto eller i ett pensionssparande. När du sparar via någon av våra återförsäljare finns det ofta möjlighet att göra mindre insättningar än vad som är fallet när du köper andelar direkt från Bolaget. Som institutionell investerare är du välkommen att kontakta oss direkt på alternativt för fortsatt dialog. Villkoren rörande försäljning av fondandelar för respektive fond anges i fondbestämmelserna för fonden. Ytterligare information om försäljning av fondandelar samt nödvändiga blanketter finns på Bolagets hemsida eller kan beställas från Bolaget. Återförsäljare Enter har ett samarbete med ett flertal banker, försäkringsbolag och nätmäklare i Sverige. Följande samarbetspartners erbjuder Bolagets fonder i sitt utbud vilket gör att du som vill spara i någon av fonderna själv kan välja den bank eller förmedlare nedan du vill spara igenom. Avanza bank Carnegie Danica Pension Danske Bank Folksam Fondmarknaden Länsförsäkringar Movestic Nordnet Bank AB Pensionsmyndigheten SEB Skandia 9

10 Skandiabanken SPP Swedbank Om du väljer att köpa andelar via någon av dessa återförsäljare skall du vända dig till dem vid frågor om ditt innehav eller vid en eventuell försäljning av andelar. Att sälja fondandelar Du som är direktkund hos oss skickar vid en eventuell försäljning av fondandelar in ett undertecknat inlösenformulär till oss i original. Det går också bra att faxa formuläret till oss. Inlösenformuläret finner du på vår hemsida eller beställer direkt från oss. Ange antal andelar eller belopp som du önskar sälja, notera namn, adress och personnummer. Likviden betalas ut till det kontonummer du registrerat hos oss. Din inlösenanmälan måste vara Bolaget tillhanda senast kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag, för att inlösen skall verkställas samma dag. Om du inte är direktkund hos oss utan har köpt dina andelar via någon av våra återförsäljare skall du vända dig till dem vid en eventuell försäljning. Villkoren rörande inlösen av fondandelar för respektive fond anges i fondbestämmelserna för fonden. Ytterligare information om inlösen av fondandelar samt nödvändiga blanketter finns på Bolagets hemsida eller kan beställas från Bolaget. Vid inlösen och köp i samband med byte av fondandelar från en fond till en annan ansvarar Bolaget för att försäljningslikviden/köpeskillingen överförs mellan fonderna efter det att fondandelsvärde har beräknats av Bolaget. De viktigaste rättsliga följderna av en investering i en fond Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Bolaget företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Tillgångarna i en fond förvaras av förvaringsinstitutet SEB som skall ta emot och förvara den egendom som finns investerade i fonden. SEB utövar kontroll över Bolaget. SEB:s uppgift är att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; att andelar blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i enlighet med lagen och fondbestämmelserna. SEB som förvaringsinstitut skall handla oberoende av Bolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Bolagets funktion för regelefterlevnad och Compliance officer har också som uppgift att granska Bolagets förvaltning/administration av fonderna. Ersättning till Bolaget Fonden betalar ersättning till Bolaget för dess förvaltning, försäljning och administration av fonden. I tabellen nedan anges de högsta förvaltningsavgifterna som kan tas ut av Bolaget för respektive fond. Ersättningen, som beräknas varje handelsdag, tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats av fondens värde den dagen. För vissa av fonderna utgår även: - prestationsbaserad ersättning till Bolaget (Enter Sverige Pro och Enter Select Pro), och - särskilda försäljnings- och inlösenavgifter (Enter Select och Enter Maximal). Se närmare information under respektive fondsidor i denna informationsbroschyr. 10

11 Övriga kostnader som tas ut i samtliga fonder Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden, belastas fonden. Avgiftsuttaget sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år av den genomsnittliga fondförmögenheten. Transaktionskostnader som exempelvis courtage, transaktionsbaserad ersättning till förvaringsinstitut och clearingorganisation samt växlingskostnader belastas fonden löpande. Bolaget redovisar eventuell analyskostnad som har tagits ut ur respektive fond i halvårsredogörelse och årsrapporten. Bolaget följer de riktlinjer och kriterier som Finansinspektionen redovisat i sin kommunikation med Bolaget. Förvaltningsavgifter kommer att belastas fonden i det fall fonden placerar i andra fonder eller fondföretag. Bolaget kommer endast att ange i informationsbroschyren den maximala förvaltningsavgift som beräknas utgå i det fall fondens medel till betydande del är placerat i andra fonder och/eller fondföretag. Eventuella avtal om återbetalning av förvaltningsavgifter tillfaller alltid fonden. Sammanställning över fondernas ersättning Fond Maximal fast ersättning inkl. övriga kostnader Varav Förvaltningsavgift till Bolaget Prestationsbaserad ersättning Enter Sverige 1,80 % 1,70 % Enter Sverige Pro 0,60 % 0,50 % 25 % Enter Select 1,80 % 1,70 % Enter Select Pro 0,60 % 0,50 % 25 % Enter Maximal 2,10 % 2,00 % Enter Pension 1,50 % 1,40 % Enter Penningmarknadsfond 0,25 % 0,15 % Enter Trend Räntefond 0,75 % 0,65 % Enter Return 0,75 % 0,65 % Skatteregler för fonden och fondandelsägarna En svensk fond är inte skattepliktig. Istället beskattas fysiska personer och dödsbon som är skattskyldiga i Sverige för sitt innehav genom en schablonintäkt som tas upp som inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas som 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari (inkomståret). Schablonintäkten beskattas för fysiska personer med 30 procent. Detta ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet. Undantag görs för fondandelsägare med en schablonintäkt på mindre än 200 kronor. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det sker inget avdrag för preliminär skatt. Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer och fondandelsägare bosatta i utlandet gäller särskilda regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Andelsägarens beskattning Kapitalvinst vid försäljningar av fondandelar beskattas inom inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent för fysiska personer, bosatta i Sverige, eller svenska dödsbon. Är andelsägaren en svensk juridisk person är skattesatsen 22 procent. Andelsägare som är bosatta i utlandet, och saknar s.k. väsentlig anknytning till Sverige, beskattas inte här för kapitalvinster vid avyttring av fondandelar. 11

12 Aktiefonder En aktiefond är en fond som investerar minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier eller andra aktierelaterade finansiella instrument. Andelarna i fonden behandlas skattemässigt som marknadsnoterade aktier. Kapitalvinst som uppkommer vid avyttring av fondandelar är för privatpersoner skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och aktierelaterade finansiella instrument får dras av fullt ut mot kapitalvinster på marknadsnoterade instrument. Är kapitalförlusten större än vinsten får 70 procent av underskottet dras av mot övriga kapitalinkomster. Räntefonder En räntefond skall innehålla uteslutande fordringar utställda i svenska kronor och andra finansiella instrument där underliggande egendom är hänförlig till fordringar i svenska kronor. Kapitalvinster och kapitalförlust på andelar i en räntefond beskattas som ränteintäkt respektive ränteutgift. Kapitalförlust är därmed fullt avdragsgilla mot alla slag av kapitalinkomster. Övriga (blandade) värdepappersfonder För andelar i fonder som inte uppfyller villkoren ovan gäller att kapitalförlust får dras av till 70 procent mot alla slag av kapitalinkomster. Fondandelarna utgör skattepliktig förmögenhet. 100 procent av det noterade värdet av räntefondsandelar samt 80 procent av det noterade värdet av aktiefondsandelar och övriga andelar i fonder vid beskattningsårets utgång skall tas upp som förmögenhet. Kontrolluppgifter Bolaget skickar kontrolluppgifter till Skatteverket för andelsägare som är fysiska personer bosatta i Sverige, eller svenska dödsbon för kapitalvinster, kapitalförluster samt uppgifter om andelsinnehav vid årets utgång. För utländska fysiska personer lämnas endast uppgift om kapitalvinst i räntefond. Dag för publicering av informationsbroschyren Denna informationsbroschyr publicerades i mars

13 I Enter Sverige koncentrerar vi oss på det enskilda företaget och dess tillväxtförutsättningar. Fondens specialitet är att hitta lönsamma företag i växande branscher, med rätt värdering. Enter Sverige placerar huvudsakligen i svenska aktier. I stället för att köpa många små poster i flera bolag, är fondens strategi att fokusera på aktier i portföljen. Enter Sverige förvaltas av John Bornstein och Hans Lundeberg, båda specialister inom svensk aktie- och ränteförvaltning. John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA. Han har också arbetat som journalist på tidningen Affärsvärlden. John är ansvarig för analysarbetet inom Bolaget. Hans har mer än 20 års erfarenhet av förvaltning av såväl aktier som räntebärande värdepapper. Fram till starten av Bolaget 1999 arbetade han på Alfred Berg Asset Management, de sista fem åren som ansvarig för affärsområdet. Under åren var Hans anställd på Trygg-Hansas finansförvaltning. Hans är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Både John och Hans var med och startade Bolaget Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. John Bornstein PLACERINGSINRIKTNING Hans Lundeberg Placeringsinriktning: Fondens medel placeras i aktier, som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i aktier som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige. Fonden får även placera i andra fonder och i derivatinstrument. Risk: Fonden placerar främst i företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Den kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. 13

14 Årlig kursutveckling för Enter Sverige Kursutveckling årligen Enter Sverige 15,8 22,91% 13,29% -20,42% 27,04% 65,72% -43,16% 1,54% 28,15% 31,23% Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,2% -2,8% 2,7% 3,6% -1,4% -3,3% -5,5% -12,3% -7,9% 10,0% -2,6% 0,9% ,8% 5,4% -1,6% 0,9% -7,5% 0,9% 3,1% -2,3% 3,2% -0,7% 2,3% 1,9% ,7% 3,6% 0,5% 1,3% 2,6% -5,1% 7,4% -0,8% 3,9% -0,7% 3,2% 1,9% ,4% 6,4% 0,6% 2,8% 3,3% -0,8% -1,9% 0,7% -1,0% 2,2% 3,1% 2,2% Historisk avkastning Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). För mer information om Enter Sverige, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Bolagets hemsida eller går att beställa från Bolaget. Fondbestämmelser Enter Sverige 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Enter Fonder AB (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden riktar sig till allmänheten. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Enter Fonder AB, LVF och övriga tillämpliga författningar. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB, (org. nr ), nedan kallat bolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org. nr ) såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer bolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; att ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden; 14

15 att utöva viss kontroll över bolaget; att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i enlighet med lagen och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av bolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en aktiefond med inriktning på svenska aktier. Målsättningen med fondens placeringar är att, med beaktande av häri angiven placeringsinriktning och riskspridning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex. Målet för förvaltningen är även att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt, och som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som SIXPRX (Six Portfolio Return). 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 90 procent placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fondens medel får placeras i derivatinstrument om underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller - utländska valutor. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande utom EES som framgår av 5. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som framgår av 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap. 5 LVF. 8 Värdering Fondens värde beräknas dagligen som fondens summa tillgångar minus summa skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. Tillgångar 1. Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på pris exempelvis som erhålls från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns får marknadsvärdet grundas på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Den särskilda värderingen kan exempelvis vara marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller från market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). 2. Bankmedel och övriga likvida medel 3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4. Övriga fordringar Summa tillgångar Skulder 1. Derivatinstrument med negativt marknadsvärde (värdering som ovan se tillgångar punkt 1) 15

16 2. Skatteskulder 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Exempel på upplupna kostnader: ersättning till bolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet 4. Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet per fondandel beräknas som nettoförmögenheten delat på antalet utestående fondandelar. Fondandelens värde beräknas av bolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Värderingsprincip för OTC derivat Marknadsvärde för OTC derivat skall baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är för handel öppen varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos bolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Värdet på fondandelen vid bolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av bolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen är bindande och får återkallas endast om bolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara bolaget tillhanda före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom bolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom likvidbeloppet vara bokfört på fondens bankkonto före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag. Om begäran om inlösen kommer bolaget tillhanda efter kl på ordinarie bankdag och efter kl på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras i dagstidningar och kan även på begäran erhållas av bolaget. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får bolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. Lägsta belopp för bolagets förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) av andelar är SEK. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fonden tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättningar Fonden skall betala ersättning avseende: A. Bolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen utgår i form av en fast avgift. Avgiften, som beräknas dagligen, tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats om 1,70 procent av fondens värde den dagen. B. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Avgiftsuttaget sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år av den genomsnittliga fondförmögenheten. Transaktionskostnader (som till exempel courtage) belastas fonden. Maximal förvaltningsavgift som kan utgå ur fonden är 1,80 procent per år. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. 16

17 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning till andelsägarna. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden skall hållas tillgängliga hos bolaget inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse och årsberättelse och kommer att skickas till de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till bolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Bolaget underrättar skriftligen fondandelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta bolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Bolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget och förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av bolaget eller förvaringsinstitutet, om det varit normalt aktsamt. Bolaget och förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarigt för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av bolaget och förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av bolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för bolaget, andelsägare i fonderna eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Föreligger hinder för bolaget och förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall bolaget och förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall bolaget och förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonderna, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Om bolaget till följd av en sådan omständighet ovan är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning skall bolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlägga dröjsmålsränta gäller även om bolaget med tillämpning av 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar. I övrigt regleras bolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 LVF. 17 Övrigt Fondbestämmelserna kompletteras med informationsbroschyr samt fondfaktablad. Information om fonderna och bolaget finns på bolagets hemsida eller kan rekvireras från bolaget direkt. Informationen lämnas på svenska. Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller bolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Bolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att bolaget på grund av 17

18 andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller bolaget som fonden eller bolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. 18

19 I Enter Sverige Pro koncentrerar vi oss på det enskilda företaget och dess tillväxtförutsättningar. Fondens specialitet är att hitta lönsamma företag i växande branscher, med rätt värdering. Enter Sverige placerar huvudsakligen i svenska aktier. I stället för att köpa många små poster i flera bolag, är fondens strategi att fokusera på aktier i portföljen. Enter Sverige Pro är en specialfond och har till skillnad från Enter Sverige en avgiftsstruktur med en fast och en rörlig del. Initialt insättningsbelopp är 1 miljon kronor, se vidare information på följande sidor. Enter Sverige Pro förvaltas av John Bornstein och Hans Lundeberg, båda specialister inom svensk aktie- och ränteförvaltning. John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA. Han har också arbetat som journalist på tidningen Affärsvärlden. John är ansvarig för analysarbetet inom Bolaget och kommer närmast från Alfred Berg där han var ansvarig för fonden Alfred Berg Sverige. Hans har mer än 20 års erfarenhet av förvaltning av såväl aktier som räntebärande värdepapper. Fram till starten av Bolaget 1999 arbetade han på Alfred Berg Asset Management, de sista fem åren som ansvarig för affärsområdet. Under åren var Hans anställd på Trygg-Hansas finansförvaltning. Hans är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Både John och Hans var med och startade Bolaget John Bornstein Hans Lundeberg Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige Pro tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. PLACERINGSINRIKTNING Placeringsinriktning: Fondens medel får placeras i aktier. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i aktier som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i aktier som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige. Fonden får även placera i andra fonder och i derivatinstrument. Risk: Fonden placerar främst i företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Den kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. 19

20 Årlig kursutveckling för Enter Sverige Pro Kursutveckling årligen Enter Sverige Pro 17,5 24,60% 14,77% -18,73% 28,27% 65,54% -41,17% 0,60% 29,06% 32,65% Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,8% -2,3% 2,6% 3,7% -0,9% -3,5% -5,8% -12,4% -7,2% 10,2% -2,3% 1,0% ,1% 5,3% -1,3% 0,8% -7,2% 1,3% 3,2% -2,3% 3,2% -0,3% 2,1% 1,9% ,4% 3,6% 0,6% 1,4% 2,8% -5,3% 7,8% -0,6% 4,0% -0,8% 3,1% 1,9% ,2% 6,2% 0,6% 3,3% 3,5% -1,0% -1,8% 0,9% -0,9% 2,4% 3,1% 2,4% Historisk avkastning Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). För mer information om Enter Sverige Pro, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Bolagets hemsida ww.enterfonder.se eller går att beställa från Bolaget. Ersättning till Bolaget och prestationsbaserad ersättning Utöver den fasta ersättning som Enter Sverige Pro betalar till Bolaget, utgår även en kollektiv prestationsbaserad ersättning (nedan benämnd PE). Fonden tillämpar high watermark principen vilket innebär att fondens relativa avkastning måste nå en ny historisk högsta nivå för att kunna ta ut prestationsbaserad ersättning. I fonden Enter Sverige Pro är mätperioden bakåt för mätning av historisk högsta nivå ett år. Följande gäller för uttag av prestationsbaserad ersättning för Enter Sverige Pro. Avkastningströskeln för Enter Sverige Pro är fondens jämförelseindex definierat som SIX- PRX (SIX Portfolio Return Index). Den prestationsbaserade ersättningen uppgår till 25 procent av den del av fondens avkastning som överstiger avkastningen för Avkastningströskeln. Om fondens avkastning understigit Avkastningströskeln skall ingen resultatbaserad ersättning utgå förrän tidigare dagars procentuella underavkastning kompenserats. Vid denna be- 20

21 räkning beaktas eventuell underavkastning ett år tillbaka från beräkningsdagen (dvs. high watermark är ett år). Den sammanlagda årliga fasta och prestationsbaserade ersättningen får högst uppgå till 3 procent av fondens värde. Ingen prestationsbaserad ersättning utgår på den del av överavkastningen under det senaste året som överstiger 10 % ((3-0,5)/0,25). Den totala fasta ersättningen beräknas på det dagliga fondvärdet, den totala prestationsbaserade ersättningen baseras på fondens värde de dagar som ersättningen tas ut. SIXPRX är ett aktieindex för svenska aktier där de olika aktieslagen viktas i förhållande till dess marknadsvärde med undantag för bolag som utgör mer än 10 procent av det totala marknadsvärdet. För dessa gäller att vikten begränsas till 10 procent och den överskjutande andelen fördelas pro rata till övriga bolag i förhållande till deras vikt i indexet. Index för relativavkastning Genom att använda ett index (Index relativavkastning) för att beräkna den ackumulerade skillnaden i avkastning mellan fonden och Avkastningströskeln möjliggörs dagligt arvodesuttag och därmed daglig värdering av fonden, baserat på eventuellt upparbetad prestationsbaserad ersättning. En beräkning för varje enskild andelsägare sker således inte. Den prestationsbaserade ersättningen belastar fondens NAV-värde så snart den har kunnat beräknas, normalt dagen efter den dag den hänför sig till. Det sätt på vilket den prestationsbaserade ersättningen beräknas innebär för andelsägaren att: Prestationsbaserad ersättning kan utgå även om andelsvärdet sjunker eftersom underlaget mäts i förhållande till Avkastningströskeln, (SIXPRX). Om en investering i fonden görs vid en tidpunkt då fonden under en tid haft en sämre utveckling än Avkastningströskeln, kommer det för denna investering inte att utgå någon prestationsbaserad ersättning förrän fonden återhämtat den negativa avkastningen i förhållande till Avkastningströskeln. Det innebär exempelvis att om fondandelen säljs på en dag då prestationsbaserad ersättning har utgått så kommer investeringen att ha belastats med en lägre andel av den erhållna överavkastningen i förhållande till Avkastningströskeln. Om andelsägaren väljer att sälja sina fondandelar vid en tidpunkt då fonden under en tid haft en sämre utveckling än Avkastningströskeln, så kan andelsägaren ha erlagt mer än 25 procent av den erhållna överavkastningen i förhållande till fondens Avkastningströskel. Det kan också inträffa, i sådana fall, att andelsägaren totalt sett inte har erhållit någon överavkastning men ändå erlagt prestationsbaserad ersättning om man varit andelsägare under en period då prestationsbaserad ersättning belastats fonden. Någon beräkning för varje enskild andelsägare sker inte. Räkneexempel Den ackumulerade skillnaden i avkastning mellan fondens och Avkastningströskeln beräknas i ett särskilt index, Index Relativavkastning (IR). Detta beräknas genom att IR för föregående dag multipliceras med (1 + (portföljavkastning (%) - indexavkastning (%))/100). Portföljavkastning (%) är 100*((dagens NAV före dagens prestationsbaserade ersättning/gårdagens NAV efter prestationsbaserad ersättning)-1). Indexavkastning (%) är 100*((dagens Jämförelseindex/gårdagens Jämförelseindex)-1). Prestationsbaserad ersättning utgår med 25 procent av den procentuella överavkastningen. Denna mäts som den procentuella skillnaden mellan IR på beräkningsdagen och tidigare högsta nivån på IR under det senaste året. Prestationsbaserad ersättning (PE) utgår inte på den del av överavkastningen under det senaste året som överstiger 10 % ((3-0,5)/0,25). 21

22 I angivet NAV-kurs före PE har redan den fasta förvaltningsersättningen räknats av. I beräkningen är fondens NAV-kurs justerad för eventuell utdelning. Dag NAV-kurs före PE NAV-kurs efter PE Jämförelseindex Index Relativavkastning (IR) Överavkastning % Prestationsbaserad ersättning (PE) % , , , , , , , ,00 0,500 0, , , , , ,00 995, ,00 990, , , , , , , , ,10 0,507 0, , , , ,42 0,230 0, , , , ,09 Fondbestämmelser Enter Sverige Pro 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Enter Fonder AB (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden riktar sig till allmänheten. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Enter Fonder AB, LAIF och övriga tillämpliga författningar. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB, (org. nr ), nedan kallat bolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org. nr ) såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer bolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; att ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden; att utöva viss kontroll över bolaget; att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i enlighet med lagen och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av bolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en aktiefond med inriktning på svenska aktier. Målsättningen med fondens placeringar är att, med beaktande av häri angiven placeringsinriktning och riskspridning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Målet för förvaltningen är även att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt, och som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som SIXPRX (SIX Portfolio Return). 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. 22

23 Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 10 procent av fondens värde, med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndighetens tillsyn. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fondens medel får placeras i derivatinstrument, om underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller - utländska valutor. Fondens avvikelser från vad som gäller för en värdepappersfond En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder, nedan kallade FFFS 2013:9. Enter Sverige Pro avviker enligt följande: 1. Med undantag från 5 kap. 6 första stycket och andra stycket punkten 3, 13 första stycket LVF får fonden inneha: överlåtbara värdepapper utgivna av en och samma emittent till ett belopp om högst 20 procent av fondens värde, överlåtbara värdepapper utgivna av en och samme emittent till ett belopp om maximalt 10 procent av fondens värde varvid summan av innehaven överstigande 10 procent får uppgå till högst 45 procent av fondens värde. 2. Antalet placeringar i överlåtbara värdepapper utgivna av en och samme emittent överstigande 10 procent av fondens värde tillåts variera över tiden. Fonden kommer dock alltid att ha minst nio innehav. 3. Bolaget får i fondverksamheten sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknads-instrument eller, fondandelar eller derivatinstrument som fonden varken äger eller förfogar över (oäkta blankning), förutsatt att bolaget avtalat med någon om att låna instrumentet eller har en överenskommelse med en tredje part som innebär att den tredje parten bekräftar att instrumentet har lokaliserats och reserverats för lån. 4. Fonden får även sälja värdepapper som fonden förfogar över men inte äger (äkta blankning). Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 50 procent av fondens värde, med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndighetens tillsyn. Fonden har beviljats undantag från 5 kap st. 3 LVF. 5. Med undantag från 25 kap. 21 tredje stycket FFFS 2013:9 får värdepapperslån motsvarande maximalt 50 procent av fondens värde ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor, till eller via värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut som står under myndighetens tillstånd. Riskmått Förvaltningen styrs inte av en förutbestämd nivå på fondens aktiva risk (tracking error) och fondens risk kan således variera över tiden. Förvaltningen av fonden kan dock i normalfallet förväntas resultera i en risknivå i intervallet 2-7 procent. Den aktiva risken är ett mått på hur mycket fondens avkastning kan förväntas variera runt fondens jämförelseindex. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande utom EES som framgår av 5. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som framgår av 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap. 5 LVF. 8 Värdering Fondens värde beräknas dagligen som fondens summa tillgångar minus summa skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. Tillgångar 1. Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som Bolaget på 23

24 objektiv grund bestämmer. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på pris exempelvis som erhålls från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns får marknadsvärdet grundas på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Den särskilda värderingen kan exempelvis vara marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller från market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). 2. Bankmedel och övriga likvida medel 3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4. Övriga fordringar Summa tillgångar Skulder 1. Derivatinstrument med negativt marknadsvärde (värdering som ovan se tillgångar punkt 1) 2. Skatteskulder 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Exempel på upplupna kostnader: ersättning till bolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet 4. Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet per fondandel beräknas som nettoförmögenheten delat på antalet utestående fondandelar. Fondandelens värde beräknas av bolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Värderingsprincip för OTC derivat Marknadsvärde för OTC derivat skall baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är för handel öppen varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos bolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Värdet på fondandelen vid bolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av bolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen är bindande och får återkallas endast om bolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara bolaget tillhanda före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom bolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom teckningslikviden vara bokförd på fondens bankkonto före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag. Om begäran om inlösen kommer bolaget tillhanda efter kl på ordinarie bankdag och efter kl på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras i dagstidningar och kan även på begäran erhållas av bolaget. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får bolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. Lägsta belopp för bolagets förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) av andelar anges i informationsbroschyren. För närvarande är lägsta belopp SEK. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fonden tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättningar Fast avgift 24

25 Ur fondens medel skall ersättning betalas till bolaget för dess förvaltning. Ersättningen inkluderar ersättning till tillsynsmyndigheten för dess tillsyn, till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar samt till revisorer för revision av fonden. Ersättningen som kan utgå ur fonden är högst 0,60 procent per år av fondens värde. Ersättningen beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats. Transaktionskostnader som exempelvis courtage och clearingavgifter belastas fonden löpande. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. Resultatbaserad avgift Den resultatbaserade avgiften utgår om fondens avkastning överstigit avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som SIXPRX (SIX Portfolio Return inkl. utdelning). Avgiften beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Om fondens avkastning understigit jämförelseindex avkastning skall ingen resultatbaserad avgift utgå förrän tidigare dagars procentuella underavkastning kompenserats. Vid denna beräkning beaktas eventuell underavkastning ett år tillbaka från beräkningsdagen. Ersättningen uppgår till 25 procent av överavkastningen, d.v.s. den del av fondens avkastning som överstiger avkastningen för jämförelseindex. Den sammanlagda årliga fasta till bolaget (0,50 procent) och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3,00 procent av fondens värde. Den resultatbaserade avgiften baseras på fondens värde de dagar som avgiften tas ut. 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning till andelsägarna. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden skall hållas tillgängliga hos bolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse och årsberättelse kommer att skickas till de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till bolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Bolaget underrättar skriftligen fondandelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta bolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Bolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för AIF-förvaltaren, investerare i fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Detsamma gäller vid förlust av finansiella instrument som förvaras av depåbank eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat för förvar av finansiella instrument och med vilken förvaringsinstitutet har avtalat om överföring av ansvar med rätt för AIF-förvaltaren att framställa krav direkt mot depåbanken. Sådan överföring av ansvar från förvaringsinstitutet till depåbanken är en följd av att förvaringsinstitutet uppdragit åt depåbanken att förvara utländska finansiella instrument i en lokal marknad. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av förvaringsinstitutet, om det varit normalt aktsamt och såvida annat inte följer av tillämplig tvingande lag. Bolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i 25

26 fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Bolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Bolaget till följd av en sådan omständighet ovan är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning skall Bolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlägga dröjsmålsränta gäller även om Bolaget med tillämpning av 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. I övrigt regleras Bolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 LVF. 17 Övrigt Fondbestämmelserna kompletteras med informationsbroschyr samt fondfaktablad. Information om fonderna och bolaget finns på bolagets hemsida eller kan rekvireras från bolaget direkt. Informationen lämnas på svenska. Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller bolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Bolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att bolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller bolaget som fonden eller bolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. 26

27 Enter Select är en specialfond, vilket innebär att den har friare placeringsregler än en vanlig värdepappersfond. Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av värderingspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. Portföljen är koncentrerad, med en balanserad sammansättning av branscher och storlek på bolag. Enskilda branscher kan dock från tid till annan helt uteslutas. Normalt innehåller fonden aktier noterade på Stockholmsbörsen, vilket är betydligt färre jämfört med flertalet Sverigefonder. Enter Select förvaltas av Sten Lindquist som leder aktieteamet på Enter. Sten har ca 30 års erfarenhet av aktieförvaltning och analys. Han har tidigare arbetat på Alfred Berg med bland annat ansvar för förvaltning av nordiska aktieportföljer. Han har varit anställd på Concensus Fondkommission, Skandia och 4:e AP-fonden. Sten har civilekonomstudier från Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms Universitet. Sten var med och startade Bolaget Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Sten Lindquist PLACERINGSINRIKTNING Placeringsinriktning: Fondens medel får placeras i aktier. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i aktier som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i aktier som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige Fonden får även placera i andra fonder och i derivatinstrument. Risk: Fonden placerar främst i företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Den kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. ** 1% enligt fondbestämmelserna. Bolaget tillämpar dock inte avgiften för närvarande. 27

28 Årlig kursutveckling för Enter Select Kursutveckling årligen Enter Select 17,8 24,78% 14,70% -20,77% 28,96% 74,33% -41,34% -8,76% - Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,3% -2,5% 2,8% 3,1% -1,1% -3,6% -6,3% -12,6% -7,9% 11,1% -2,5% 0,8% ,9% 4,7% -1,2% 0,7% -6,9% 0,4% 3,2% -2,3% 3,4% 0,2% 2,5% 2,1% ,4% 3,7% 0,1% 1,4% 3,3% -4,6% 8,2% -1,3% 4,8% -0,4% 2,8% 1,7% ,2% 7,1% 0,3% 3,7% 3,6% -1,2% -3,1% 1,2% -2,0% 3,7% 2,7% 3,2% Historisk avkastning Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). För mer information om Enter Select, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Bolagets hemsida eller går att beställa från Bolaget. Försäljnings- och inlösenavgift i Enter Select Försäljnings- och inlösenavgift kan förekomma till exempel hos vissa återförsäljare och betalas direkt av fondandelsägarna vid köp respektive försäljning av fondandelar. I tabellen nedan anges dels de högsta avgifterna som får tas ut ur fonden, dels den avgift som Bolaget i dagsläget tillämpar. Bolaget tillämpar för närvarande inte högsta tillåten avgift utan tar ut en lägre avgift som framgår nedan. Ersättning till Bolaget tas direkt ur fonden och beräknas dagligen. Fond Försäljningsavgift (högsta tillåtna) Inlösenavgift (högsta tillåtna) Enter Select 0 % 1 % Av Bolaget tillämpad avgift Av Bolaget tillämpad avgift 0 % 0 % 28

29 Fondbestämmelser Enter Select 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Select (org.nr ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Enter Fonder AB (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden riktar sig till allmänheten. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Enter Fonder AB, LAIF och övriga tillämpliga författningar. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB, (org. nr ), nedan kallat bolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org. nr ) såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer bolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; att ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden; att utöva viss kontroll över bolaget; att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i enlighet med lagen och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av bolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en aktiefond med inriktning på svenska aktier. Målsättningen med fondens placeringar är att, med beaktande av häri angiven placeringsinriktning och riskspridning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex. Målet för förvaltningen är även att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt, och som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som OMXS50EW (OMX Stockholm 50 likaviktat index). 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 10 procent av fondens värde, med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndighetens tillsyn. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fondens medel får placeras i derivatinstrument, om underliggande tillgångar utgörs av eller hänförs sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller - utländska valutor. Fondens avvikelser från vad som gäller för en värdepappersfond 29

30 En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, nedan kallade FFFS 2013:9. Enter Select avviker enligt följande: 1. Med undantag från 5 kap. 6 första stycket och andra stycket punkten 3, 13 första stycket LVF får fonden inneha: överlåtbara värdepapper utgivna av en och samma emittent till ett belopp om högst 20 procent av fondens värde, överlåtbara värdepapper utgivna av en och samme emittent till ett belopp om maximalt 10 procent av fondens värde varvid summan av innehaven överstigande 10 procent får uppgå till högst 45 procent av fondens värde. 2. Antalet placeringar i överlåtbara värdepapper utgivna av en och samme emittent överstigande 10 procent av fondens värde tillåts variera över tiden. Fonden kommer dock alltid att ha minst nio innehav. 3. Med undantag från 5 kap. 23 första stycket 3 LVF får fonden sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument som fonden varken äger eller förfogar över (oäkta blankning). 4. Med undantag från 25 kap. 21 tredje stycket FFFS 2013:9 får värdepapperslån motsvarande maximalt 50 procent av fondens värde ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor, till eller via värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut som står under myndighetens tillstånd. Riskmått Förvaltningen styrs inte av en förutbestämd nivå på fondens aktiva risk (tracking error) och fondens risk kan således variera över tiden. Förvaltningen av fonden kan dock i normalfallet förväntas resultera i en risknivå i intervallet 2-7 procent. Den aktiva risken är ett mått på hur mycket fondens avkastning kan förväntas variera runt fondens jämförelseindex. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande utom EES som framgår av 5 dessa fondbestämmelser. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som framgår av 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap. 5 LVF. 8 Värdering Fondens värde beräknas dagligen som fondens summa tillgångar minus summa skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. Tillgångar 1. Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på pris exempelvis som erhålls från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns får marknadsvärdet grundas på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Den särskilda värderingen kan exempelvis vara marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller från market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). 2. Bankmedel och övriga likvida medel 3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4. Övriga fordringar Summa tillgångar Skulder 1. Derivatinstrument med negativt marknadsvärde (värdering som ovan se tillgångar punkt 1) 2. Skatteskulder 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Exempel på upplupna kostnader: ersättning till bolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet 4. Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet per fondandel beräknas som nettoförmögenheten delat på antalet utestående fondandelar. 30

31 Fondandelens värde beräknas av bolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Värderingsprincip för OTC derivat Marknadsvärde för OTC derivat skall baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är för handel öppen varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos bolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Värdet på fondandelen vid bolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av bolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen är bindande och får återkallas endast om bolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara bolaget tillhanda före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom bolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom teckningslikviden vara bokförd på fondens bankkonto före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag Om begäran om inlösen kommer bolaget tillhanda efter kl på ordinarie bankdag och efter kl på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras i dagstidningar och kan även på begäran erhållas av bolaget. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får bolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. Lägsta belopp för bolagets förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) av andelar är SEK. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde i de fall extraordinära förhållanden inträffar, som gör att en värdering av fonden tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättningar Ur fondens medel skall ersättning betalas till bolaget för dess förvaltning. Ersättningen inkluderar ersättning till tillsynsmyndigheten för dess tillsyn, till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar samt till revisorer för revision av fonden. Ersättningen som kan utgå ur fonden är högst 1,80 procent per år av fondens värde. Ersättningen beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats. Transaktionskostnader som exempelvis courtage och clearingavgifter belastas fonden löpande. Vid inlösen kan bolaget ta ut en avgift om högst en procent av fondandelsvärdet. Avgiften tillfaller fonden. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning till andelsägarna. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden skall hållas tillgängliga hos bolaget inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse och årsberättelse kommer att skickas till de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fond-bestämmelserna hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 31

32 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till bolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Bolaget underrättar skriftligen fondandelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta bolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Bolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för AIF-förvaltaren, investerare i fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Detsamma gäller vid förlust av finansiella instrument som förvaras av depåbank eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat för förvar av finansiella instrument och med vilken förvaringsinstitutet har avtalat om överföring av ansvar med rätt för AIF-förvaltaren att framställa krav direkt mot depåbanken. Sådan överföring av ansvar från förvaringsinstitutet till depåbanken är en följd av att förvaringsinstitutet uppdragit åt depåbanken att förvara utländska finansiella instrument i en lokal marknad. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av förvaringsinstitutet, om det varit normalt aktsamt och såvida annat inte följer av tillämplig tvingande lag. Bolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Bolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Bolaget till följd av en sådan omständighet ovan är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning skall Bolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlägga dröjsmålsränta gäller även om Bolaget med tillämpning av 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. I övrigt regleras Bolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 LVF. 17 Övrigt Fondbestämmelserna kompletteras med informationsbroschyr samt fondfaktablad. Information om fonderna och bolaget finns på bolagets hemsida eller kan rekvireras från bolaget direkt. Informationen lämnas på svenska. Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller bolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Bolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att bolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller bolaget som fonden eller bolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. 32

33 Enter Select Pro är en specialfond, vilket innebär att den har friare placeringsregler än en vanlig värdepappersfond. Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av värderingspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. Portföljen är koncentrerad, med en balanserad sammansättning av branscher och storlek på bolag. Enskilda branscher kan dock från tid till annan helt uteslutas. Normalt innehåller fonden aktier noterade på Stockholmsbörsen, vilket är betydligt färre jämfört med flertalet Sverigefonder. Enter Select Pro har till skillnad från Enter Select en avgiftsstruktur med en fast och en rörlig del. Initialt insättningsbelopp är 1 miljon kronor, se vidare information på följande sidor. Enter Select Pro förvaltas av Sten Lindquist som leder aktieteamet på Enter. Sten har ca 30 års erfarenhet av aktieförvaltning och analys. Han har tidigare arbetat på Alfred Berg med bland annat ansvar för förvaltning av nordiska aktieportföljer. Han har varit anställd på Concensus Fondkommission, Skandia och 4:e AP-fonden. Sten har civilekonomstudier från Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms Universitet. Sten var med och startade Bolaget Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select Pro tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. PLACERINGSINRIKTNING Sten Lindquist Placeringsinriktning: Fondens medel får placeras i aktier. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i aktier som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i aktier som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige Fonden får placera i andra fonder och derivatinstrument. Risk: Fonden placerar främst i företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Den kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. 33

34 Årlig kursutveckling för Enter Select Pro Kursutveckling årligen Enter Select Pro 19,0% 25,58% 16,14% -19,98% 29,48% 74,35% -41,65% 2,28% 37,61% 38,47% Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,2% -2,4% 2,8% 3,1% -1,1% -3,5% -6,1% -12,2% -7,9% 11,1% -2,6% 0,9% ,1% 4,9% -1,1% 0,6% -6,8% 0,5% 3,4% -2,2% 3,5% 0,3% 2,5% 2,2% ,5% 3,7% 0,2% 1,5% 3,4% -4,4% 8,2% -1,3% 4,5% -0,4% 2,8% 1,7% ,1% 7,3% 0,4% 3,8% 3,7% -1,1% -2,9% 1,3% -1,8% 3,5% 2,8% 3,3% Historisk avkastning Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). För mer information om Enter Select Pro, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Bolagets hemsida eller går att beställa från Bolaget. Ersättning till Bolaget och prestationsbaserad ersättning Utöver den fasta ersättning som Enter Select Pro betalar till Bolaget, utgår även en kollektiv prestationsbaserad ersättning (nedan benämnd PE). Fonderna tillämpar high watermark principen vilket innebär att fondens relativa avkastning måste nå en ny historisk högsta nivå för att kunna ta ut prestationsbaserad ersättning. I fonden Enter Select Pro är mätperioden bakåt för mätning av historisk högsta nivå ett år. Följande gäller för uttag av prestationsbaserad ersättning för Enter Select Pro. Avkastningströskeln för Enter Select Pro är fondens jämförelseindex definierat som OMXS50EW (OMX Stockholm 50 likaviktat index). Den prestationsbaserade ersättningen uppgår till 25 procent av den del av fondens avkastning som överstiger avkastningen för Avkastningströskeln. Om fondens avkastning understigit Avkastningströskeln skall ingen resultatbaserad ersättning utgå förrän tidigare dagars procentuella underavkastning kompenserats. Vid denna beräkning beaktas eventuell underavkastning ett år tillbaka från beräkningsdagen (dvs. high watermark är ett år). 34

35 Den sammanlagda årliga fasta och prestationsbaserade ersättningen får högst uppgå till 3 procent av fondens värde. Ingen prestationsbaserad ersättning utgår på den del av överavkastningen under det senaste året som överstiger 10 % ((3-0,5)/0,25). Den totala fasta ersättningen beräknas på det dagliga fondvärdet, den totala prestationsbaserade ersättningen baseras på fondens värde de dagar som ersättningen tas ut. OMXS50EW är ett aktieindex för svenska aktier där de olika aktieslagen ingår med lika vikt oavsett börsvärde. Indexet består av 50 bolag på Stockholmsbörsen. Utdelningen återinvesteras i beräkningen av indexavkastningen. Index för relativavkastning Genom att använda ett index (Index relativavkastning) för att beräkna den ackumulerade skillnaden i avkastning mellan fonden och Avkastningströskeln möjliggörs dagligt arvodesuttag och därmed daglig värdering av fonden, baserat på eventuellt upparbetad prestationsbaserad ersättning. En beräkning för varje enskild andelsägare sker således inte. Den prestationsbaserade ersättningen belastar fondens NAV-värde så snart den har kunnat beräknas, normalt dagen efter den dag den hänför sig till. Det sätt på vilket den prestationsbaserade ersättningen beräknas innebär för andelsägaren att: Prestationsbaserad ersättning kan utgå även om andelsvärdet sjunker eftersom underlaget mäts i förhållande till Avkastningströskeln (OMXS50EW ). Om en investering i fonden görs vid en tidpunkt då fonden under en tid haft en sämre utveckling än Avkastningströskeln, kommer det för denna investering inte att utgå någon prestationsbaserad ersättning förrän fonden återhämtat den negativa avkastningen i förhållande till Avkastningströskeln. Det innebär exempelvis att om fondandelen säljs på en dag då prestationsbaserad ersättning har utgått så kommer investeringen att ha belastats med en lägre andel av den erhållna överavkastningen i förhållande till Avkastningströskeln. Om andelsägaren väljer att sälja sina fondandelar vid en tidpunkt då fonden under en tid haft en sämre utveckling än Avkastningströskeln, så kan andelsägaren ha erlagt mer än 25 procent av den erhållna överavkastningen i förhållande till fondens Avkastningströskel. Det kan också inträffa, i sådana fall, att andelsägaren totalt sett inte har erhållit någon överavkastning men ändå erlagt prestationsbaserad ersättning om man varit andelsägare under en period då prestationsbaserad ersättning belastats fonden. Någon beräkning för varje enskild andelsägare sker inte. Räkneexempel Den ackumulerade skillnaden i avkastning mellan fondens och Avkastningströskeln beräknas i ett särskilt index, Index Relativavkastning (IR). Detta beräknas genom att IR för föregående dag multipliceras med (1 + (portföljavkastning (%) - indexavkastning (%))/100). Portföljavkastning (%) är 100*((dagens NAV före dagens prestationsbaserade ersättning/gårdagens NAV efter prestationsbaserad ersättning)-1). Indexavkastning (%) är 100*((dagens Jämförelseindex/gårdagens Jämförelseindex)-1). Prestationsbaserad ersättning utgår med 25 procent av den procentuella överavkastningen. Denna mäts som den procentuella skillnaden mellan IR på beräkningsdagen och tidigare högsta nivån på IR under det senaste året. Prestationsbaserad ersättning (PE) utgår inte på den del av överavkastningen under det senaste året som överstiger 10 % ((3-0,5)/0,25). I angivet NAV-kurs före PE har redan den fasta förvaltningsersättningen räknats av. I beräkningen är fondens NAV-kurs justerad för eventuell utdelning. 35

36 Dag NAV-kurs före PE NAV-kurs efter PE Jämförelseindex Index Relativavkastning (IR) Överavkastning % Prestationsbaserad ersättning (PE) % , , , , , , , ,00 0,500 0, , , , , ,00 995, ,00 990, , , , , , , , ,10 0,507 0, , , , ,42 0,230 0, , , , ,09 Fondbestämmelser Enter Select Pro 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Select Pro, (org. nr ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Enter Fonder AB (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden riktar sig till allmänheten. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Enter Fonder AB, LAIF och övriga tillämpliga författningar. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB, (org. nr ), nedan kallat bolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), (org. nr ), såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer bolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; att ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden; att utöva viss kontroll över bolaget; att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i enlighet med lagen och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av bolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en aktiefond med inriktning på svenska aktier. Målsättningen med fondens placeringar är att, med beaktande av häri angiven placeringsinriktning och riskspridning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex. Målet för förvaltningen är även att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt, och som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som OMXS50EW (OMX Stockholm 50 likaviktat index). 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. 36

37 Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 10 procent av fondens värde, med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndighetens tillsyn. Fondens medel får placeras i derivatinstrument, om underliggande tillgångar utgörs av eller hänförs sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller - utländska valutor. Fondens avvikelser från vad som gäller för en värdepappersfond En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, nedan kallade FFFS 2013:9. Enter Select Pro avviker enligt följande: 1. Med undantag från 5 kap. 6 första stycket och andra stycket punkten 3, 13 första stycket LVF får fonden inneha: överlåtbara värdepapper utgivna av en och samma emittent till ett belopp om högst 20 procent av fondens värde, överlåtbara värdepapper utgivna av en och samme emittent till ett belopp om maximalt 10 procent av fondens värde varvid summan av innehaven överstigande 10 procent får uppgå till högst 45 procent av fondens värde. 2. Antalet placeringar i överlåtbara värdepapper utgivna av en och samme emittent överstigande 10 procent av fondens värde tillåts variera över tiden. Fonden kommer dock alltid att ha minst nio innehav. 3. Med undantag från 5 kap. 23 första stycket 3 LVF får fonden sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument som fonden varken äger eller förfogar över (oäkta blankning). 4. Med undantag från 25 kap. 21 tredje stycket FFFS 2013:9 får värdepapperslån motsvarande maximalt 50 procent av fondens värde ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor, till eller via värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut som står under myndighetens tillstånd. Riskmått Förvaltningen styrs inte av en förutbestämd nivå på fondens aktiva risk (tracking error) och fondens risk kan således variera över tiden. Förvaltningen av fonden kan dock i normalfallet förväntas resultera i en risknivå i intervallet 2-7 procent. Den aktiva risken är ett mått på hur mycket fondens avkastning kan förväntas variera runt fondens jämförelseindex. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande utom EES som framgår av 5. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som framgår av 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap. 5 LVF. 8 Värdering Fondens värde beräknas dagligen som fondens summa tillgångar minus summa skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. Tillgångar 1. Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på pris exempelvis som erhålls från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns får marknadsvärdet grundas på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Den särskilda värderingen kan exempelvis vara marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller från market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). 2. Bankmedel och övriga likvida medel 3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4. Övriga fordringar Summa tillgångar 37

38 Skulder 1. Derivatinstrument med negativt marknadsvärde (värdering som ovan se tillgångar punkt 1) 2. Skatteskulder 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Exempel på upplupna kostnader: ersättning till bolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet 4. Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet per fondandel beräknas som nettoförmögenheten delat på antalet utestående fondandelar. Fondandelens värde beräknas av bolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Värderingsprincip för OTC derivat För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsprinciper, för europeiska optioner används Black & Scholes värderingsmodell. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är för handel öppen varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos bolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Värdet på fondandelen vid bolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av bolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen är bindande och får återkallas endast om bolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara bolaget tillhanda före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom bolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom teckningslikviden vara bokförd på fondens bankkonto före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag. Om begäran om inlösen kommer bolaget tillhanda efter kl på ordinarie bankdag och efter kl på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras i dagstidningar och kan även på begäran erhållas av bolaget. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får bolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. Lägsta belopp för bolagets förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) av andelar uppgår till SEK. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fonden tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättningar Fast avgift Ur fondens medel skall ersättning betalas till bolaget för dess förvaltning. Ersättningen inkluderar ersättning till tillsynsmyndigheten för dess tillsyn, till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar samt till revisorer för revision av fonden. Ersättningen som kan utgå ur fonden är högst 0,60 procent per år av fondens värde. Ersättningen beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats. Transaktionskostnader som exempelvis courtage och clearingavgifter belastas fonden löpande. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. Resultatbaserad avgift 38

39 Den resultatbaserade avgiften utgår om fondens avkastning överstigit avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som OMXS50EW (OMX Stockholm 50 likaviktat index). Avgiften beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Om fondens avkastning understigit jämförelseindex avkastning skall ingen resultatbaserad avgift utgå förrän tidigare dagars procentuella underavkastning kompenserats. Vid denna beräkning beaktas eventuell underavkastning ett år tillbaka från beräkningsdagen. Ersättningen uppgår till 25 procent av överavkastningen, d.v.s. den del av fondens avkastning som överstiger avkastningen för jämförelseindex. Den sammanlagda årliga fasta till bolaget (0,50 procent) och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3,00 procent av fondens värde. Den resultatbaserade avgiften baseras på fondens värde de dagar som avgiften tas ut. 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning till andelsägarna. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden skall hållas tillgängliga hos bolaget inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse och årsberättelse kommer att skickas till de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till bolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Bolaget underrättar skriftligen fondandelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta bolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Bolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för AIF-förvaltaren, investerare i fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Detsamma gäller vid förlust av finansiella instrument som förvaras av depåbank eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat för förvar av finansiella instrument och med vilken förvaringsinstitutet har avtalat om överföring av ansvar med rätt för AIF-förvaltaren att framställa krav direkt mot depåbanken. Sådan överföring av ansvar från förvaringsinstitutet till depåbanken är en följd av att förvaringsinstitutet uppdragit åt depåbanken att förvara utländska finansiella instrument i en lokal marknad. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av förvaringsinstitutet, om det varit normalt aktsamt och såvida annat inte följer av tillämplig tvingande lag. Bolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Bolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Bolaget till följd av en sådan omständighet ovan är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning skall Bolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlägga dröjsmålsränta gäller även om Bolaget med tillämpning av 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. I övrigt regleras Bolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 LVF. 39

40 17 Övrigt Fondbestämmelserna kompletteras med informationsbroschyr samt fondfaktablad. Information om fonderna och bolaget finns på bolagets hemsida eller kan rekvireras från bolaget direkt. Informationen lämnas på svenska. Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller bolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Bolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att bolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller bolaget som fonden eller bolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. 40

41 De flesta placerare, både privatpersoner och institutioner, är överens om att aktiemarknaden ger god avkastning på lång sikt. Problemet är att identifiera de perioder då det är bäst att avstå från aktieinvesteringar. Enter Maximal arbetar enligt en strikt matematisk modell där placeringsbesluten bestäms av prisrörelser. Antingen är fonden till 100 procent exponerad mot de mest omsatta svenska börsbolagen genom terminer i OMXS30 -index, eller så är den till 100 procent exponerad mot statsskuldväxlar och statsobligationer med kort löptid. Under en kortare period i bytet mellan aktier och räntor är fonden i ett mellanläge med 50 procent aktier och 50 procent räntor. Målet är att vara med på stora delar av börsens uppgångsperioder, men undvika så mycket som möjligt av nedgångarna. Fondens avkastning är beroende av vår modells förmåga att identifiera marknadstrender och att marknaderna uppvisar ett trendmässigt rörelsemönster. Enter Maximal förvaltas av Pehr Westin, förvaltare och analytiker på Enter. Pehr har tidigare under åtta år arbetat på Alfred Berg Kapitalförvaltning, varav de sista fem åren som VD. Under åren var Pehr anställd på 1-3 AP-fonden och innan dess på Handelsbanken. Pehr arbetar idag huvudsakligen med aktieanalys. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Pehr var med och startade Bolaget Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Maximal tillhör kategori 5, vilket betyder medel till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. PLACERINGSINRIKTNING Pehr Westin Placeringsinriktning: Fondens medel får placeras i aktier, räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument. Fonden placerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får placeras i aktier, räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument. Fondens placeringar skall ske i värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Risk: Fondens strategi att placera i antingen aktie- eller räntemarknad gör att både risk och avkastning varierar beroende på hur fonden har legat exponerad. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter fem år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. ** Insättningsavgift 1% och försäljningsavgift 5% enligt fondbestämmelserna. Bolaget tillämpar för närvarande ingen insättningsavgift. Försäljningsavgift utgår med 1%. 41

42 Årlig kursutveckling för Enter Maximal Kursutveckling årligen Enter Maximal 4,9% 16,96% 0,12% -16,61% 2,25% 36,06% -6,03% -1,45% - - Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,0% -2,7% 0,5% 1,2% -0,3% -3,3% -2,5% -3,9% 0,1% -1,9% -4,3% 0,3% ,8% 6,6% -1,8% -0,3% -6,0% 0,0% 1,5% -2,9% 0,0% -2,4% 0,7% 1,5% ,2% 2,6% 1,1% 1,9% 1,3% -6,6% 4,1% -1,7% 3,4% 1,5% 1,9% 1,6% ,5% 5,0% 0,7% 1,6% 2,8% -1,8% 0,0% -1,2% 0,7% -3,2% 3,2% -0,1% Historisk avkastning Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). För mer information om Enter Maximal, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Bolagets hemsida eller går att beställa från Bolaget. Försäljnings- och inlösenavgift i Enter Maximal Försäljnings- och inlösenavgift kan förekomma till exempel hos vissa återförsäljare och betalas direkt av fondandelsägarna vid köp respektive försäljning av fondandelar. I tabellen nedan anges dels de högsta avgifterna som får tas ut ur fonden, dels den avgift som Bolaget i dagsläget tillämpar. Bolaget tillämpar för närvarande inte högsta tillåten avgift utan tar ut en lägre avgift som framgår nedan. Ersättning till Bolaget tas direkt ur fonden och beräknas dagligen. Fond Försäljningsavgift (högsta tillåtna) Inlösenavgift (högsta tillåtna) Enter Maximal 5 % 1 % Av Bolaget tillämpad avgift Av Bolaget tillämpad avgift 0 % 1 % 42

43 Fondbestämmelser Enter Maximal 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Enter Fonder AB (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden riktar sig till allmänhet. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Enter Fonder AB, LVF och övriga tillämpliga författningar. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB, (org. nr ), nedan kallat bolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken (publ) (org. nr ) såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer bolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; att ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden; att utöva viss kontroll över bolaget; att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i enlighet med lagen och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av bolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en strategifond som placerar i aktie- och/eller räntemarknaden. Förvaltningen av fonden bygger på en trendindikator. Trendindikatorn är ett analysverktyg som är utvecklad för att identifiera trender i aktie- och räntemarknaden. Den bygger på kvantitativ analys av prisrörelser och förändringar i avkastning för olika marknader. Målsättningen med fondens placeringar är att, med beaktande av häri angiven placeringsinriktning och riskspridning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Förvaltningen av fonden har även som målsättning att överträffa avkastningen för fondens jämförelseindex definierat som 50 procent av OMXS30 (OMX Stockholm 30 index) och 50 procent av HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index). Fonden är i normalfallet fullinvesterad, vilket innebär att fonden endast innehar likvida medel på konto i kreditinstitut som behövs för den dagliga förvaltningen av fonden. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar i andra värdepappersfonder. Fondens medel får även placeras på konto hos kreditinstitut. Fondens aktieexponering kommer företrädesvis att ske i form av placeringar i aktierelaterade derivatinstrument. Fondens placeringar skall ske i överlåtbara värdepapper med god likviditet och för räntebärande värdepapper hög kreditvärdighet. Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 8 LVF. Fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av svenska staten. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde. Fondens medel skall placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU och EFTA. 43

44 Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till högst ett år. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar i andra värdepappersfonder. Fondens medel får placeras i derivatinstrument, om underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller - utländska valutor. Riskmått Fondens placeringar kan komma att variera mellan 100 procent kortfristiga räntebärande placeringar och 100 procent aktierelaterade placeringar. Förvaltningen styrs inte av en förutbestämd nivå av fondens aktiva risk (tracking error) och fondens risk kan således variera över tiden. Fondens risk, exempelvis uttryckt i standardavvikelse, varierar mellan den risk som ränte- respektive aktiemarknaden uppvisar. Fondens risk kan i normalfallet förväntas resultera i en risknivå (standardavvikelse) i intervallet procent. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande utom EES som framgår av 5 dessa fondbestämmelser. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som framgår av 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får inte placeras i penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får inte placeras i aktie- eller indexoptioner. Fonden får inte sälja (blankning) överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument och derivatinstrument som inte ingår i fonden. Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 8 LVF. Fondens medel får dock endast placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av svenska staten. 8 Värdering Fondens värde beräknas dagligen som fondens summa tillgångar minus summa skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. Tillgångar 1. Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på pris exempelvis som erhålls från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns får marknadsvärdet grundas på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Den särskilda värderingen kan exempelvis vara marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller från market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). 2. Bankmedel och övriga likvida medel 3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4. Övriga fordringar Summa tillgångar Skulder 5. Derivatinstrument med negativt marknadsvärde (värdering som ovan se tillgångar punkt 1) 6. Skatteskulder 7. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Exempel på upplupna kostnader: ersättning till bolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet 44

45 8. Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet per fondandel beräknas som nettoförmögenheten delat på antalet utestående fondandelar. Fondandelens värde beräknas av bolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Värderingsprincip för OTC derivat För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsprinciper, för europeiska optioner används Black & Scholes värderingsmodell. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är för handel öppen varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos bolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Värdet på fondandelen vid bolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av bolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen är bindande och får återkallas endast om bolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara bolaget tillhanda före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom bolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom teckningslikviden vara bokförd på fondens bankkonto före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag. Om begäran om inlösen kommer bolaget tillhanda efter kl på ordinarie bankdag och efter kl på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras i dagstidningar och kan även på begäran erhållas av bolaget. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får bolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. Lägsta belopp för bolagets förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) av andelar är SEK. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde i de fall extraordinära förhållanden inträffar, som gör att en värdering av fonden tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättningar Ur fondens medel skall ersättning betalas till bolaget för dess förvaltning. Ersättningen inkluderar ersättning till tillsynsmyndigheten för dess tillsyn, till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar samt till revisorer för revision av fonden. Ersättningen som kan utgå ur fonden är högst 2,10 procent per år av fondens värde. Ersättningen beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats. Transaktionskostnader (som till exempel courtage och clearingavgifter) belastas fonden. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. Försäljnings- respektive inlösenavgift kan förekomma till de belopp som anges nedan och baseras på fondandelens värde den dagen då försäljning respektive inlösen sker. Avgifterna tillfaller bolaget och/eller de av bolaget anlitade återförsäljarna. Maximal försäljningsavgift som kan utgå vid köp av fondandelar är 5 procent. Maximal inlösenavgift som kan utgå vid försäljning av fondandelar är 1 procent. 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning till andelsägarna. 45

46 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden skall hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse och årsberättelse kommer att skickas till de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till bolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Bolaget underrättar skriftligen fondandelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta bolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Bolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget och förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av bolaget eller förvaringsinstitutet, om det varit normalt aktsamt. Bolaget och förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarigt för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av bolaget och förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av bolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för bolaget, andelsägare i fonderna eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Föreligger hinder för bolaget och förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall bolaget och förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall bolaget och förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonderna, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Om bolaget till följd av en sådan omständighet ovan är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning skall bolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlägga dröjsmålsränta gäller även om bolaget med tillämpning av 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar. I övrigt regleras bolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 LVF. 17 Övrigt Fondbestämmelserna kompletteras med informationsbroschyr samt fondfaktablad. Information om fonderna och bolaget finns på bolagets hemsida eller kan rekvireras från bolaget direkt. Informationen lämnas på svenska. Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller bolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Bolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att bolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller bolaget som fonden eller bolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. 46

47 Enter Pension är en specialfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden har en tydlig inriktning mot företag med stabil intjäning och hög direktavkastning. I syfte att kunna dra fördel av rörelserna på marknaden kommer fonden arbeta aktivt med att skifta exponeringen mellan aktier och räntebärande placeringar. Enter Pension har två andelsklasser. I denna andelsklass, Enter Pension A, lämnas ingen utdelning. Enter Pension är framtagen i samarbete med Länsförsäkringar Fondliv och ingår i ett nytt fondutbud för pensionssparande Enter Pension förvaltas av John Bornstein och Anders Wilson, båda specialister inom svensk aktie- och ränteförvaltning. Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen. Anders har en bakgrund som förvaltare av Aragon Fondkommissions räntebärande placeringar och har även arbetat på Banque Indosuez, Svensk Exportkredit och Alfa Lavals internbank. John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA. Han har också arbetat som journalist på tidningen Affärsvärlden. John är ansvarig för analysarbetet på Enter och kommer närmast från Alfred Berg där han var ansvarig för fonden Alfred Berg Sverige. Både Anders och John var med och startade Enter John Bornstein Anders Wilson Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på en modellportföljs värdeförändring de senaste fem åren. Enter Pension tillhör kategori 4, vilket betyder medelrisk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att fondens aktieexponering kan variera mellan noll och 70 procent. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. PLACERINGSINRIKTNING Placeringsinriktning: Fonden placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden har en tydlig inriktning mot aktier med stabil intjäning och hög direktavkastning. Fondens placeringsinriktning skiftar mellan aktier och räntor och kan därför dra fördel av rörelserna på marknaden. Minst 30 procent finns alltid i räntebärande värdepapper, aktieandelen kan som mest utgöra 70 procent. Risk: Fonden placerar främst i företag noterade på den nordiska aktiemarknaden. Den kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. 47

48 För mer information om Enter Pension, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Fondbolagets hemsida eller går att beställa från Fondbolaget. 48

49 Enter Pension är en specialfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden har en tydlig inriktning mot företag med stabil intjäning och hög direktavkastning. I syfte att kunna dra fördel av rörelserna på marknaden kommer fonden arbeta aktivt med att skifta exponeringen mellan aktier och räntebärande placeringar. Enter Pension har två andelsklasser. I denna andelsklass, Enter Pension B, lämnas utdelning. Enter Pension är framtagen i samarbete med Länsförsäkringar Fondliv och ingår i ett nytt fondutbud för pensionssparande Enter Pension förvaltas av John Bornstein och Anders Wilson, båda specialister inom svensk aktie- och ränteförvaltning. Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen. Anders har en bakgrund som förvaltare av Aragon Fondkommissions räntebärande placeringar och har även arbetat på Banque Indosuez, Svensk Exportkredit och Alfa Lavals internbank. John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA. Han har också arbetat som journalist på tidningen Affärsvärlden. John är ansvarig för analysarbetet på Enter och kommer närmast från Alfred Berg där han var ansvarig för fonden Alfred Berg Sverige. Både Anders och John var med och startade Enter Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på en modellportföljs värdeförändring de senaste fem åren. Enter Pension tillhör kategori 4, vilket betyder medelrisk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att fondens aktieexponering kan variera mellan noll och 70 procent. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. John Bornstein PLACERINGSINRIKTNING Anders Wilson Placeringsinriktning: Fonden placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden har en tydlig inriktning mot aktier med stabil intjäning och hög direktavkastning. Fondens placeringsinriktning skiftar mellan aktier och räntor och kan därför dra fördel av rörelserna på marknaden. Minst 30 procent finns alltid i räntebärande värdepapper, aktieandelen kan som mest utgöra 70 procent. Risk: Fonden placerar främst i företag noterade på den nordiska aktiemarknaden. Den kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. 49

50 För mer information om Enter Pension, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Fondbolagets hemsida eller går att beställa från Fondbolaget. Årlig kursutveckling för Enter Pension A och B Kursutveckling årligen 2014 Enter Pension A och B 11,1% Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,9% 2,0% 2,5% 0,6% -0,5% 0,3% -0,8% 1,7% 1,4% 1,6% Historisk avkastning Fondbestämmelser Enter Pension 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel i varje andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Enter Fonder AB (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden riktar sig till allmänheten. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Enter Fonder AB, LAIF och övriga tillämpliga författningar. Fonden har följande andelsklasser: Andelsklass A - Icke utdelande Andelsklass B - Utdelande Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för båda andelsklasserna, om inte annat anges nedan. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB, (org. nr ), nedan kallat bolaget. Bolaget för andelsregister över samtliga andelsägare och panthavare. 50

51 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) org. nr såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer bolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; att ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden; att utöva viss kontroll över bolaget; att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i enlighet med bestämmelserna i LAIF och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av bolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en aktivt förvaltad blandfond med möjlighet att placera i både aktie- och ränterelaterade placeringar. Fondens placeringar kommer att ske mot Sverige och övriga Norden. Målsättningen med fondens placeringsinriktning är att åstadkomma en god positiv avkastning med relativt låg risk. Såväl ränte- som aktieandelen förvaltas med inriktning på den målsättningen. För att minska risken för värdefall har fonden möjlighet att skydda aktieandelen med hjälp av derivat. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, på konto hos kreditinstitut och derivatinstrument. 1. Aktierelaterade värdepapper Mellan 0-70 procent av fondens medel kommer att vara placerade i överlåtbara värdepapper med aktierelaterad inriktning. Med överlåtbara värdepapper avses aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier, andra aktierelaterade finansiella instrument ex. teckningsrätter och depåbevis för aktier. 2. Ränterelaterade värdepapper Mellan procent av fondens medel kommer att vara placerade i räntebärande värdepapper som stats-, bostads- och företagsobligationer, konvertibla skuldebrev samt penningmarknadsinstrument. Kreditbetyget skall vara investment grade eller i det fall rating saknas ett av en market maker (emissionsinstitut) angiven rating. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till mellan noll och tio år. 3. Fondandelar Fonden får placera högst 40 procent av fondens värde i andra investeringsfonder, alternativa investeringsfonder, fondföretag eller börshandlade fonder (ETF). Fonden får placera i bolagets egna fonder. I det fall fonden placerar i bolagets egna fonder skall ingen förvaltningsavgift utgå i den fond Enter Pension placerar i. 4. Derivatinstrument Fondens medel får placeras i derivatinstrument om underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller - utländska valutor. Köp och försäljning i derivatinstrument avser dels standardiserade index- och ränteterminer, dels köp av standardiserade säljoptioner. Derivatinstrument kan komma att användas för att minska aktieexponeringen som ett alternativ till att sälja enskilda innehav. Fondens avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, nedan kallade FFFS 2013:9. Fonden avviker från LVF och FFFS 2013:9 enligt nedan. 1. Med undantag från 5 kap. 5 första stycket LVF får fonden placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som omnämns i bestämmelsen upp till 25 procent av fondens värde. Principen om riskspridning skall alltid beaktas vad gäller fondens andel av totalt emitterad volym. 2. Med undantag från 5 kap. 6 första stycket och andra stycket punkten 3 LVF får ingen enskild position i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av en enskild emittent utgöra mer än 15 procent av fondens värde. Det 51

52 totala antalet positioner av denna karaktär som var för sig utgör mer än 10 procent av fondens värde får vara högst fyra till antalet. Övriga positioner, förutom de nyss nämnda, får var för sig inte överstiga 5 procent av fondens värde. 3. Med undantag från 5 kap 19 första stycket punkt 2 LVF får fonden inte inneha obligationer och andra skuldförbindelser motsvarande mer än 30 procent av de instrument som getts ut av en och samma emittent. 4. Med undantag från 5 kap. 19 första stycket punkt 3 LVF får fonden inte inneha penningmarknadsinstrument motsvarande mer än 25 procent av de instrument som getts ut av en och samma emittent. 5. Med undantag från 5 kap. 6 andra stycket punkt 1 LVF får fonden inneha överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av svenska staten upp till 100 procent av fondens värde. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst tre olika emissioner och ingen emission får överstiga 50 procent av fondens värde. 6. Med undantag från 5 kap. 6 tredje stycket LVF får fonden inneha överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som getts ut av emittenter i en och samma företagsgrupp till sammanlagt 30 procent av fondens värde. 7. Med undantag från 5 kap. 22 LVF får fondens sammanlagda exponeringar mot företag i en och samma företagsgrupp uppgå till maximalt 50 procent av fondens värde. 8. Med undantag från 5 kap. 15 första stycket punkt 3 LVF får fondens medel placeras i ETF:er som inte uppfyller kravet vad gäller halvårsvis information som är nödvändig för att man skall kunna bedöma tillgångarna etc. under rapporteringsperioden. 9. Med undantag från 5 kap. 16 första och andra stycket LVF får andelar i samma fond eller fondföretag, inklusive sådana fonder som avses i 15 första stycket punkten 3 LVF uppgå till 40 procent av fondens värde. Fonden får även sälja värdepapper som fonden förfogar över men inte äger (äkta blankning). Upptagna värdepapperslån får uppgå till högst 50 procent av fondens värde och ske på för branschen sedvanliga villkor. Motparten skall stå under Finansinspektionens tillsyn. Om fonden efter förvärvet överskrider någon av placeringsrestriktionerna skall finansiella instrument säljas i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid hänsyn skall tas till andelsägarnas intressen. Risknivå Fondens risk mätt som årlig standardavvikelse förväntas ligga mellan 5 och 10 procent mätt på en rullande 24 månaders period. Standardavvikelse mäter fondens totala risk och anger hur många procent fondens avkastning historiskt varierat kring ett medelvärde. Fondens kombination av olika instrument får inte leda till att fondens duration (ränterisk) blir negativ. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt på marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten. Fondens medel får även placeras på handelsplattform/mtf. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap 5 LVF. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får inte placeras i OTC-derivat. Fondens handel med derivatinstrument får under de förutsättningar som anges i 16 kap. 8 FFFS 2013:9 leda till att fonden har en negativ exponering i enskild valuta, enskild aktie, enskild aktiemarknad, enskild räntemarknad eller enskilt finansiellt index. Fondens medel får till en betydande del (högst 40 procent) investeras i andra fonder och fondföretag. 8 Värdering Fondens värde beräknas dagligen som fondens summa tillgångar minus summa skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. Tillgångar 1. Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på pris exempelvis som erhålls från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Den särskilda värderingen kan exempelvis vara marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller från market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och 52

53 likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). 2. Bankmedel och övriga likvida medel 3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4. Övriga fordringar Summa tillgångar Skulder 1. Derivatinstrument med negativt marknadsvärde (värdering som ovan se tillgångar punkt 1) 2. Skatteskulder 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Exempel på upplupna kostnader: ersättning till bolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet 4. Övriga skulder Summa skulder Då fonden har två andelsklasser, en utdelande och en icke utdelande, måste bolaget ta hänsyn till detta vid kurssättning. Värdet av en andel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelklassens värde enligt ovanstående delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Fondandelens värde beräknas av bolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Uppgift om senaste kursen för fondandelen publiceras i dagstidningar och på bolagets webbplats. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är öppen för handel varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos bolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på bolagets webbplats, eller enligt de anvisningar som kan erhållas av bolaget. Värdet på fondandelen vid bolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av bolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen är bindande och får återkallas endast om bolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara bolaget tillhanda före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom bolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom likvidbeloppet vara bokfört på fondens bankkonto före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före. Om begäran om inlösen kommer bolaget tillhanda efter kl på ordinarie bankdag och efter kl på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. I det fall teckningslikvid kommit bolaget tillhanda efter verkställs försäljningen (andelsägarens köp) efterföljande bankdag. Anmälningsformulär, som tillhandahålls av bolaget, skall vara komplett ifyllt innan första andelsköpet kan genomföras. Därefter anges endast kundnummer vid investering av fondandelar. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får bolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. 10 Stängning av fond vid extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättningar Högsta avgiften som kan utgå ur fonden är 1,50 procent per år. Avgiften avser ersättning till bolaget för dess förvaltning, ersättning till tillsynsmyndigheten för dess tillsyn, till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar samt till revisorer för revision av fonden. Ersättningen beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats. Transaktionskostnader som exempelvis courtage och clearingavgifter belastas fonden löpande. 53

54 Andelsägaren uppmärksammas på att fonden belastas av förvaltningsersättning till förvaltarna av de fonder/etf:er i vilka fonden investerar. I informationsbroschyren finns uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder i vars andelar eller aktier medel placeras. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. 12 Utdelning Andelsklass A Icke utdelande. Ingen utdelning kommer att ske i Andelsklass A. Andelsklass B Utdelande. Utdelning kommer att ske i Andelsklass B. Bolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp om det ligger i andelsägarnas intresse. Målsättning avseende utdelningens storlek anges i informationsbroschyren. Utdelning tillfaller den andelsägare i Andelsklass B som av bolaget på fastställd utdelningsdag är registrerad andelsägare. Utdelning ska i förekommande fall ske under april månad efter räkenskapsårets utgång. Utdelningen återinvesteras i fonden efter avdrag för den skatt som enligt lag ska innehållas på utdelning till andelsägaren. Andelsägare kan emellertid, efter skriftlig anmälan till bolaget senast tio dagar innan fastställd utdelningsdag, få utdelningen kontant utbetald till anmält bankkonto efter avdrag för skatt. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden skall hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse och årsberättelse och kommer att skickas kostnadsfritt till de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till bolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Bolaget underrättar skriftligen andelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta bolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Bolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för AIF-förvaltaren, investerare i fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Detsamma gäller vid förlust av finansiella instrument som förvaras av depåbank eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat för förvar av finansiella instrument och med vilken förvaringsinstitutet har avtalat om överföring av ansvar med rätt för AIF-förvaltaren att framställa krav direkt mot depåbanken. Sådan överföring av ansvar från förvaringsinstitutet till depåbanken är en följd av att förvaringsinstitutet uppdragit åt depåbanken att förvara utländska finansiella instrument i en lokal marknad. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av förvaringsinstitutet, om det varit normalt aktsamt och såvida annat inte följer av tillämplig tvingande lag. Bolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Bolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. 54

55 Om Bolaget till följd av en sådan omständighet ovan är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning skall Bolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlägga dröjsmålsränta gäller även om Bolaget med tillämpning av 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. I övrigt regleras Bolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 LVF. 17 Övrigt Fondbestämmelserna kompletteras med informationsbroschyr samt fondfaktablad. Information om fonderna och bolaget finns på bolagets hemsida eller kan rekvireras från bolaget direkt. Informationen lämnas på svenska. Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller bolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Bolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att bolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller bolaget som fonden eller bolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. 55

56 Enter Penningmarknadsfond placerar enbart i svenska räntepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Det kan vara statsskuldväxlar, men också lån till kommuner eller statliga företag. Lånens löptid är kort, i snitt aldrig längre än ett år, vilket ger en jämn värdeutveckling. Genom att placera en del av kapitalet i fonden sänker man på ett effektivt sätt den totala risken i värdepappersportföljen. Enter Penningmarknadsfond har två andelsklasser. I denna andelsklass, Enter Penningmarknadsfond A, lämnas ingen utdelning. Enter Penningmarknadsfond förvaltas av Anders Wilson, analytiker och ansvarig för ränteförvaltningen inom Bolaget. Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen. Anders har en bakgrund som förvaltare av Aragon Fondkommissions räntebärande placeringar och har även arbetat på Banque Indosuez, Svensk Exportkredit och Alfa Lavals internbank. Anders var med och startade Bolaget Anders Wilson Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Penningmarknadsfond tillhör kategori 1, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. PLACERINGSINRIKTNING Placeringsinriktning: Fondens medel får placeras i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar. Fondens placeringar skall ske i värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Lägst 90 procent av fondens medel skall placeras i värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige. Risk: Fonden placerar i kortfristiga räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av låg risk. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. 56

57 Årlig kursutveckling för Enter Penningmarknadsfond A Kursutveckling årligen Enter Penningmarknadsfond A 1,0% 1,18% 2,18% 2,24% 0,55% 2,14% 5,49% 3,12% 1,75% 1,61% Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% ,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% ,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% ,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% Historisk avkastning Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). För mer information om Enter Penningmarknadsfond, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Bolagets hemsida eller går att beställa från Bolaget. 57

58 Enter Penningmarknadsfond placerar enbart i svenska räntepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Det kan vara statsskuldväxlar, men också lån till kommuner eller statliga företag. Lånens löptid är kort, i snitt aldrig längre än ett år, vilket ger en jämn värdeutveckling. Genom att placera en del av kapitalet i fonden sänker man på ett effektivt sätt den totala risken i värdepappersportföljen. Enter Penningmarknadsfond har två andelsklasser. I denna andelsklass, Enter Penningmarknadsfond B, lämnas utdelning. Enter Penningmarknadsfond förvaltas av Anders Wilson, analytiker och ansvarig för ränteförvaltningen inom Bolaget. Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen. Anders har en bakgrund som förvaltare av Aragon Fondkommissions räntebärande placeringar och har även arbetat på Banque Indosuez, Svensk Exportkredit och Alfa Lavals internbank. Anders var med och startade Bolaget Anders Wilson Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Penningmarknadsfond tillhör kategori 1, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. PLACERINGSINRIKTNING Placeringsinriktning: Fondens medel får placeras i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar. Fondens placeringar skall ske i värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Lägst 90 procent av fondens medel skall placeras i värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige. Risk: Fonden placerar i kortfristiga räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av låg risk. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. 58

59 Årlig kursutveckling för Enter Penningmarknadsfond B Kursutveckling årligen Enter Penningmarknadsfond B 1,0% 0,9% Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% ,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% Historisk avkastning Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). För mer information om Enter Penningmarknadsfond, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Bolagets hemsida eller går att beställa från Bolaget. Fondbestämmelser Enter Penningmarknadsfond 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel i varje andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Enter Fonder AB (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden riktar sig till allmänheten. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Enter Fonder AB, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fonden har följande andelsklasser: Andelsklass A - Icke utdelande Andelsklass B - Utdelande Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för båda andelsklasserna, om inte annat anges nedan. 59

60 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB, (org. nr ), nedan kallat bolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.), (org.nr ), såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer bolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; att ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden; att utöva viss kontroll över bolaget; att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i enlighet med lagen och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av bolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en räntefond med inriktning på kortfristiga värdepapper. Målsättningen med fondens placeringar är att, med beaktande av häri angiven placeringsinriktning och riskspridning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Målet för förvaltningen är även att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt, som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index). 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara räntebärande värdepapper, penningmarknads-instrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens placeringar skall ske i finansiella instrument med god likviditet och hög kreditvärdighet. Lägst 90 procent av fondens medel skall placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU och EFTA. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fondens placeringar skall ha en för hela portföljen genomsnittlig duration om högst ett år. Fondens medel får placeras i derivatinstrument, om dessa omsätts på reglerad marknad och underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller - utländska valutor. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande utom EES som framgår av 5 dessa fondbestämmelser. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper som framgår av 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får inte placeras i OTC-derivat Fondens medel får placeras i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 8 LVF. Fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde. 60

61 8 Värdering Fondens värde beräknas dagligen som fondens summa tillgångar minus summa skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. Tillgångar 1. Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på pris exempelvis som erhålls från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns får marknadsvärdet grundas på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. 2. Bankmedel och övriga likvida medel 3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4. Övriga fordringar Summa tillgångar Skulder 1. Derivatinstrument med negativt marknadsvärde (värdering som ovan se tillgångar punkt 1) 2. Skatteskulder 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Exempel på upplupna kostnader: ersättning till bolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet 4. Övriga skulder Summa skulder Då fonden har två andelsklasser, en utdelande och en icke utdelande, måste bolaget ta hänsyn till detta vid kurssättning. Värdet av en andel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde enligt ovanstående delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Fondandelens värde beräknas av bolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Uppgift om senaste kursen för fondandelen publiceras i dagstidningar och på bolagets webbplats. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är öppen för handel varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos bolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Värdet på fondandelen vid bolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av bolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen är bindande och får återkallas endast om bolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara bolaget tillhanda före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom bolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom likvidbeloppet vara bokfört på fondens bankkonto före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag. Om begäran om inlösen kommer bolaget tillhanda efter kl på ordinarie bankdag och efter kl på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras i dagstidningar och kan även på begäran erhållas av bolaget. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får bolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. Lägsta belopp för bolagets förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) av andelar är SEK därefter kan köp ske med valfritt belopp. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 61

62 11 Avgifter och ersättningar Fonden skall betala ersättning avseende: A. Bolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen utgår i form av en fast avgift. Avgiften, som beräknas dagligen, tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats om 0,15 procent av fondens värde den dagen. B. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Avgiftsuttaget sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år av den genomsnittliga fondförmögenheten. Maximal förvaltningsavgift som kan utgå ur fonden är 0,25 procent per år. Transaktionskostnader belastas fonden. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. 12 Utdelning Andelsklass A Icke utdelande. Ingen utdelning kommer att ske i Andelsklass A. Andelsklass B Utdelande. Utdelning kommer att ske i Andelsklass B. Bolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp om det ligger i andelsägarnas intresse. Målsättning avseende utdelningens storlek anges i informationsbroschyren. Utdelning tillfaller den andelsägare i Andelsklass B som av bolaget på fastställd utdelningsdag är registrerad andelsägare. Utdelning ska i förekommande fall ske under april månad efter räkenskapsårets utgång. Utdelningen återinvesteras i fonden efter avdrag för den skatt som enligt lag ska innehållas på utdelning till andelsägaren. Andelsägare kan emellertid, efter skriftlig anmälan till bolaget senast tio dagar innan fastställd utdelningsdag, få utdelningen kontant utbetald till anmält bankkonto efter avdrag för skatt. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden skall hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse och årsberättelse kommer att skickas till de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till bolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Bolaget underrättar skriftligen fondandelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta bolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Bolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget och förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av bolaget eller förvaringsinstitutet, om det varit normalt aktsamt. Bolaget och förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarigt för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av bolaget och förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av bolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Förvaringsinstitutet ansvarar 62

63 inte för skada som uppkommer för bolaget, andelsägare i fonderna eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Föreligger hinder för bolaget och förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall bolaget och förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall bolaget och förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonderna, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Om bolaget till följd av en sådan omständighet ovan är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning skall bolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlägga dröjsmålsränta gäller även om bolaget med tillämpning av 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar. I övrigt regleras bolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 LVF. 17 Övrigt Fondbestämmelserna kompletteras med informationsbroschyr samt fondfaktablad. Information om fonderna och bolaget finns på bolagets hemsida eller kan rekvireras från bolaget direkt. Informationen lämnas på svenska. Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller bolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Bolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att bolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller bolaget som fonden eller bolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. 63

64 Enter Trend Räntefond arbetar efter en strikt matematisk modell där placeringsbesluten bestäms av prisrörelser. Målsättningen är att i perioder när obligationsmarknaden ger god avkastning (sjunkande marknadsräntor) placera till 100 procent i obligationer med cirka fem års löptid. När modellen indikerar att obligationsmarknaden är ogynnsam (stigande marknadsräntor) är målet istället att till 100 procent vara placerad i korta räntepapper. Fondens avkastning är beroende av vår modells förmåga att identifiera marknadstrender och att marknaderna uppvisar ett trendmässigt rörelsemönster. Enter Trend Räntefond har två andelsklasser. I denna andelsklass, Enter Trend Räntefond A, lämnas ingen utdelning. Enter Trend Räntefond förvaltas av Anders Wilson, analytiker och ansvarig för ränteförvaltningen inom Bolaget. Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen. Anders har en bakgrund som förvaltare av Aragon Fondkommissions räntebärande placeringar och har även arbetat på Banque Indosuez, Svensk Exportkredit och Alfa Lavals internbank. Anders var med och startade Bolaget Anders Wilson Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Trend Räntefond tillhör kategori 3, vilket betyder medelrisk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. PLACERINGSINRIKTNING Placeringsinriktning: Fondens medel får placeras i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar. Fondens placeringar skall ske i räntebärande värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Lägst 90 procent fondens medel skall placeras i värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige. Risk: Fonden placerar i räntebärande papper som generellt kännetecknas av låg risk. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. 64

65 Årlig kursutveckling för Enter Trend Räntefond A Kursutveckling årligen Enter Trend Räntefond, A 10,3-3,35% -1,81% 10,90% 5,18% -2,98% 13,04% 0,91% 0,28% 5,23% Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,0% 0,1% 0,1% -0,1% 1,4% 0,3% 2,3% 2,4% 2,1% -1,3% 2,0% 1,0% ,6% -1,0% -0,6% -0,2% 2,2% -2,1% 1,3% 0,0% -0,5% -0,2% 0,1% -0,2% ,5% 0,0% 0,0% 0,1% -1,3% -0,7% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,3% -1,2% ,1% 0,0% 0,7% 0,9% 1,1% 0,6% 0,8% 1,9% -0,4% 1,8% 0,9% 0,5% Historisk avkastning Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). För mer information om Enter Trend Räntefond, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Bolagets hemsida eller går att beställa från Bolaget. 65

66 Enter Trend Räntefond arbetar efter en strikt matematisk modell där placeringsbesluten bestäms av prisrörelser. Målsättningen är att i perioder när obligationsmarknaden ger god avkastning (sjunkande marknadsräntor) placera till 100 procent i obligationer med cirka fem års löptid. När modellen indikerar att obligationsmarknaden är ogynnsam (stigande marknadsräntor) är målet istället att till 100 procent vara placerad i korta räntepapper. Fondens avkastning är beroende av vår modells förmåga att identifiera marknadstrender och att marknaderna uppvisar ett trendmässigt rörelsemönster. Enter Trend Räntefond har två andelsklasser. I denna andelsklass, Enter Trend Räntefond B, lämnas utdelning. Enter Trend Räntefond förvaltas av Anders Wilson, analytiker och ansvarig för ränteförvaltningen inom Bolaget. Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen. Anders har en bakgrund som förvaltare av Aragon Fondkommissions räntebärande placeringar och har även arbetat på Banque Indosuez, Svensk Exportkredit och Alfa Lavals internbank. Anders var med och startade Bolaget Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Trend Räntefond tillhör kategori 3, vilket betyder medelrisk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Anders Wilson PLACERINGSINRIKTNING Placeringsinriktning: Fondens medel får placeras i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar. Fondens placeringar skall ske i räntebärande värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Lägst 90 procent fondens medel skall placeras i värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige. Risk: Fonden placerar i räntebärande papper som generellt kännetecknas av låg risk. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. 66

67 Årlig kursutveckling för Enter Trend Räntefond B Kursutveckling årligen Enter Trend Räntefond, B -2,9% Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,0% 0,1% -1,3%- 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,3% -1,2% Inga utestående fondandelar fanns per 31 december Historisk avkastning Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). För mer information om Enter Trend Räntefond, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Bolagets hemsida eller går att beställa från Bolaget. Fondbestämmelser Enter Trend Räntefond 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel i varje andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Enter Fonder AB (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden riktar sig till allmänhet. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Enter Fonder AB, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fonden har följande andelsklasser: Andelsklass A - Andelsklass B - Icke utdelande Utdelande Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för båda andelsklasserna, om inte annat anges nedan. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB, (org. nr ), nedan kallat bolaget. 67

68 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken (publ), (org.nr ), såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer bolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; att ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden; att utöva viss kontroll över bolaget; att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i enlighet med lagen och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av bolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en räntefond med inriktning på kortfristiga värdepapper. Fonden är en räntefond som placerar i kort- och långfristiga räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Målsättningen med fondens placeringar är att, med beaktande av häri angiven placeringsinriktning och riskspridning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Målet för förvaltningen är även att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt, som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som 50 procent av HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index) och 50 procent av HMSA (Handelsbanken Sweden Government Bond Index). 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara räntebärande värdepapper, penningmarknads-instrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens placeringar skall ske i överlåtbara räntebärande värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Lägst 90 procent fondens medel skall placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU och EFTA. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fondens placeringar skall för hela portföljen ha en genomsnittlig duration på mellan noll och tio år. Fondens medel får placeras i derivatinstrument, om dessa omsätts på reglerad marknad och underliggande tillgångar utgöras av eller hänföra sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller - utländska valutor. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande utom EES som framgår av 5 dessa fondbestämmelser. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper som framgår av 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får inte placeras i OTC-derivat. Fondens medel får placeras i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 8 LVF. Fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde. 8 Värdering Fondens värde beräknas dagligen som fondens summa tillgångar minus summa skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. 68

69 Tillgångar 1. Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Om kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt bolagets bedömning skall värdering ske till den kurs som bolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på pris exempelvis som erhålls från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns får marknadsvärdet grundas på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. 2. Bankmedel och övriga likvida medel 3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4. Övriga fordringar Summa tillgångar Skulder 5. Derivatinstrument med negativt marknadsvärde (värdering som ovan se tillgångar punkt 1) 6. Skatteskulder 7. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Exempel på upplupna kostnader: ersättning till bolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet 8. Övriga skulder Summa skulder Då fonden har två andelsklasser, en utdelande och en icke utdelande, måste bolaget ta hänsyn till detta vid kurssättning. Värdet av en andel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde enligt ovanstående delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Fondandelens värde beräknas av bolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Uppgift om senaste kursen för fondandelen publiceras i dagstidningar och på bolagets webbplats. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är öppen för handel varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos bolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Värdet på fondandelen vid bolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av bolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen måste vara bolaget tillhanda före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom bolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom teckningslikviden vara bokförd på fondens bankkonto före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag. Om begäran om inlösen kommer bolaget tillhanda efter kl på ordinarie bankdag och efter kl på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras i dagstidningar och kan även på begäran erhållas av bolaget. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får bolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. Lägsta belopp för bolagets förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) av andelar är SEK därefter kan köp ske med valfritt belopp. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättningar Fonden skall betala ersättning avseende: 69

70 A. Bolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen utgår i form av en fast avgift. Avgiften, som beräknas dagligen, tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats om 0,65 procent av fondens värde den dagen. B. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Avgiftsuttaget sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år av den genomsnittliga fondförmögenheten. Maximal förvaltningsavgift som kan utgå ur fonden är 0,75 procent per år. Transaktionskostnader belastas fonden. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. 12 Utdelning Andelsklass A Icke utdelande. Ingen utdelning kommer att ske i Andelsklass A. Andelsklass B Utdelande. Utdelning kommer att ske i Andelsklass B. Bolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp om det ligger i andelsägarnas intresse. Målsättning avseende utdelningens storlek anges i informationsbroschyren. Utdelning tillfaller den andelsägare i Andelsklass B som av bolaget på fastställd utdelningsdag är registrerad andelsägare. Utdelning ska i förekommande fall ske under april månad efter räkenskapsårets utgång. Utdelningen återinvesteras i fonden efter avdrag för den skatt som enligt lag ska innehållas på utdelning till andelsägaren. Andelsägare kan emellertid, efter skriftlig anmälan till bolaget senast tio dagar innan fastställd utdelningsdag, få utdelningen kontant utbetald till anmält bankkonto efter avdrag för skatt. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden skall hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse och årsberättelse kommer att skickas till de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till bolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Bolaget underrättar skriftligen fondandelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta bolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Bolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget och förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av bolaget eller förvaringsinstitutet, om det varit normalt aktsamt. Bolaget och förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarigt för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av bolaget och förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av bolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för bolaget, andelsägare i fonderna eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. 70

71 Föreligger hinder för bolaget och förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall bolaget och förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall bolaget och förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonderna, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Om bolaget till följd av en sådan omständighet ovan är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning skall bolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlägga dröjsmålsränta gäller även om bolaget med tillämpning av 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar. I övrigt regleras bolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 LVF. 17 Övrigt Fondbestämmelserna kompletteras med informationsbroschyr samt fondfaktablad. Information om fonderna och bolaget finns på bolagets hemsida eller kan rekvireras från bolaget direkt. Informationen lämnas på svenska. Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller bolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Bolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att bolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller bolaget som fonden eller bolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. 71

72 Enter Return är en räntefond som tar vara på de möjligheter som uppstår av rörelserna på ränte- och kreditmarknaderna. Fonden är en specialfond enligt lagen om värdepappersfonder, vilket innebär att den har friare placeringsregler än en vanlig värdepappersfond. Fonden mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Fonden köper i första hand svenska obligationer utgivna av stabila företag, bolåneinstitut och av Riksgäldskontoret. Enter Return är en specialfond med två andelsklasser. I denna andelsklass, Enter Return A, lämnas ingen utdelning. Enter Return förvaltas av Anders Wilson, analytiker och ansvarig för ränteförvaltningen inom Bolaget. Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen. Anders har en bakgrund som förvaltare av Aragon Fondkommissions räntebärande placeringar och har även arbetat på Banque Indosuez, Svensk Exportkredit och Alfa Lavals internbank. Anders var med och startade Bolaget Anders Wilson Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Return tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. PLACERINGSINRIKTNING Placeringsinriktning: Fondens medel får placeras i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar utfärdade i svenska kronor, euro och US-dollar. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till mellan minus ett och plus fem år. Fonden får bara placera i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument som emitterats av kreditinstitut med rating lägst Investment Grade och med säte inom EES. Risk: Fonden placerar i svenska certifikat och obligationer som generellt kännetecknas av låg risk Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. 72

73 Årlig kursutveckling för Enter Return A Kursutveckling årligen Enter Return, A 3,3% 0,63% 3,69% 6,76% 0,96% 4,34% Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,5% 0,1% 0,3% 0,6% 1,0% 0,4% 1,2% 1,4% 1,0% -0,2% 1,0% 0,2% ,5% -0,1% -0,1% 0,5% 0,7% -0,1% 0,6% 0,4% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% ,4% 0,1% 0,2% 0,4% -0,2% -0,6% 0,3% -0,4% 0,3% 0,3% 0,6% 0,0% ,3% 0,2% 0,2% 0,5% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% Historisk avkastning Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). För mer information om Enter Return, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Bolagets hemsida eller går att beställa från Bolaget. 73

74 Enter Return är en räntefond som tar vara på de möjligheter som uppstår av rörelserna på ränte- och kreditmarknaderna. Fonden är en specialfond enligt lagen om värdepappersfonder, vilket innebär att den har friare placeringsregler än en vanlig värdepappersfond. Fonden mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Fonden köper i första hand svenska obligationer utgivna av stabila företag, bolåneinstitut och av Riksgäldskontoret. I denna andelsklass, Enter Return B, lämnas utdelning. Enter Return förvaltas av Anders Wilson, analytiker och ansvarig för ränteförvaltningen inom Bolaget. Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen. Anders har en bakgrund som förvaltare av Aragon Fondkommissions räntebärande placeringar och har även arbetat på Banque Indosuez, Svensk Exportkredit och Alfa Lavals internbank. Anders var med och startade Bolaget Anders Wilson Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Return tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. PLACERINGSINRIKTNING Placeringsinriktning: Fondens medel får placeras i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar utfärdade i svenska kronor, euro och US-dollar. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till mellan minus ett och plus fem år. Fonden får bara placera i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument som emitterats av kreditinstitut med rating lägst Investment Grade och med säte inom EES. Risk: Fonden placerar i svenska certifikat och obligationer som generellt kännetecknas av låg risk Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. * Avser ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. 74

75 Årlig kursutveckling för Enter Return B Kursutveckling årligen Enter Return, B 3,3% 0,8% Kursutveckling månatligen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,2% 0,4% -0,2% -0,6% 0,3% -0,4% 0,3% 0,3% 0,6% 0,0% ,3% 0,2% 0,2% 0,5% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% Historisk avkastning Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). För mer information om Enter Return, se de bilagda fondbestämmelserna för fonden. Ta även del av fondens faktablad som finns att ladda ner på Bolagets hemsida eller går att beställa från Bolaget. Fondbestämmelser Enter Return 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel i varje andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Enter Fonder AB (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden riktar sig till allmänheten. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Enter Fonder AB, LAIF och övriga tillämpliga författningar. Fonden har följande andelsklasser: Andelsklass A - Andelsklass B - Icke utdelande Utdelande Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för alla andelsklasser, om inte annat anges nedan. 75

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER CROSS CREDIT 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Cross Credit ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Return ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ). Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B prestationsbaserad

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Pension ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ). Fondförmögenheten

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SMÅBOLAG 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande)

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande) Pacific Explorer Dynamic Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Pacific Explorer Dynamic, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2014-03-17 INNEHÅLL OM BOLAGET... 4 ALLMÄNT OM BOLAGET

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-03-31 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia ProxyPetroleum Energy Fondbestämmelser för Gustavia ProxyPetroleum Energy 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia ProxyPetroleum Energy, nedan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR PASSIV STIFTELSEFOND SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Passiv Stiftelsefond Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser Select Sverige

Fondbestämmelser Select Sverige Fondbestämmelser Select Sverige 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Select Sverige, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Alfa

Fondbestämmelser Zmart Alfa Fondbestämmelser Zmart Alfa 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Zmart Alfa, nedan kallad fonden. Fonden förvaltas enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, dessa

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Energi och Råvaror

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Energi och Råvaror ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Energi och Råvaror Fondbestämmelser för Gustavia Energi och Råvaror 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Energi och Råvaror, nedan kallad Fonden.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lärarfond 59+ (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp Europe

Fondbestämmelser. Sharp Europe Fondbestämmelser Sharp Europe FONDBESTÄMMELSER SHARP EUROPE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp Europe, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass (NOK) Minsta första insättning NOK, enbart fast förvaltningsavgift

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass (NOK) Minsta första insättning NOK, enbart fast förvaltningsavgift Fronteer Harvest Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Fronteer Harvest, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondbestämmelser Lysa Aktier 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lysa Aktier, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

FH60 Investeringsprofil

FH60 Investeringsprofil FH60 Investeringsprofil Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är FH60 Investeringsprofil ( fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer