OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING"

Transkript

1 Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, Stockholm Telefon , Fax Org. nr februari

2 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN... 4 FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING... 4 Enter Sverige, svensk aktiefond... 4 Enter Sverige Pro, svensk aktiefond (specialfond)... 4 Enter Select, svensk aktiefond (specialfond)... 5 Enter Select Pro, svensk aktiefond (specialfond)... 5 Enter Maximal, strategifond... 5 Enter Maximal Pro, strategifond (specialfond)... 6 Enter Penningmarknadsfond, svensk räntefond, max 1 års löptid... 6 Enter Trend Räntefond, svensk räntefond, 0-10 års löptid... 6 Enter Return, svensk räntefond, 0-6 års löptid (specialfond)... 7 FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SELECT FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SELECT PRO FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN

3 Fond Enter Sverige Enter Sverige Pro Jämförelseindex SIXPRX (SIX Portfolio Return) Enter Select Enter Select Pro Jämförelseindex OMXS50EW Enter Maximal Enter Maximal Pro Jämförelseindex 50 % OMXS30, 50 % HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index) Enter Penningmarknadsfond Jämförelseindex HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index) Enter Trend Räntefond Jämförelseindex 50% HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index) 50 % HMSA Handelsbanken Sweden All Government Bond Index) Enter Return Jämförelseindex HMSC (Handelsbanken Sweden All Bond Index) Fondtyp Aktiefond Aktiefond Aktiefond Aktiefond Aktie-/räntefond Aktie-/räntefond Räntefond Räntefond Räntefond 3

4 OM FONDBOLAGET Enter Fonder AB (org. nr ), nedan fondbolaget förvaltar fonden. Fondbolaget har också tillstånd för diskretionär förvaltning. Tillstånd för fondverksamhet År 1999 Övriga tillstånd, diskretionär År 2011 förvaltning Förvaringsinstitut SEB, Stockholm, Sverige Fondbolagets säte Stockholm, Sverige Tillsynsmyndighet Finansinspektionen, Sverige Revisor EY AB Compliance Officer Magnusson adv. f:a Björn Wendleby Klagomålsansvarig Inga-Lill Jörlefalk Intern revisor PwC Styrelse Ordförande Fredrik Vinge, Advokat, Advokatfirman Vinge Styrelsens ledamöter Pehr Westin, förvaltare, Nigel Wilson, Direktör, Hans Lundeberg, förvaltare Ledande befattningshavare VD, sales och marknadsföring Stf VD, Administrativ chef Aktieförvaltning ansvarig Ränteförvaltning ansvarig Henrik Lindquist Inga-Lill Jörlefalk Sten Lindquist Anders Wilson OM FONDEN Fondens rättsliga karaktär En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av Enter Fonder AB, "fondbolaget", som förvaltar fonden. Fonden är dock ett självständigt skattesubjekt. Fonden och fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11). Fondandelar Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. Försäljning och inlösen bekräftas skriftligen av fondbolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registret förs av fondbolaget. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och följande rättigheter. Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken organisationsnummer , Stockholm Sverige, såsom förvaringsinstitut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår förutom förvaring av fondens tillgångar även att utöva viss kontroll över fondbolaget. Uppdragsavtal Bolaget har uppdragsavtal vad gäller internrevision, Compliance samt datasupport och hosting. Bolaget har vidare avtal om distribution och förmedling av fondandelar. Förteckning redovisas på Bolagets hemsida, Ändringar av fondbestämmelser Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Finansinspektionen anger i beslutet från vilket datum ändringen skall gälla. Skadestånd Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I övrigt regleras fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 lagen om investeringsfonder. FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Fondbolaget förvaltar följande fonder: Enter Sverige, svensk aktiefond Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 90 procent av fondens värde placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument får ingå som ett led i placeringsinriktningen. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fonden har rätt att placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Enter Sverige Pro, svensk aktiefond (specialfond) Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. 4

5 Derivatinstrument får ingå i som ett led i placeringsinriktningen Fonden kan placera mer än 10 procent i en enskild aktie. Placeringsreglerna gör det möjligt för förvaltaren att hålla färre innehav än en normal aktiefond. Antalet innehav skall alltid vara minst nio. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fonden får sälja överlåtbara värdepapper på termin utan att fonden innehar underliggande värdepapper. Fonden har rätt att placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Fonden har både fast och prestationsbaserad förvaltningsavgift (kollektiv). Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Enter Select Pro, svensk aktiefond (specialfond) Placeringsinriktningen och förvaltningen är densamma som Enter Select. Avgiftsstruktur samt lägsta förstagångsinsättning skiljer Enter Select och Enter Select Pro åt. Fonden har både fast och prestationsbaserad förvaltningsavgift (kollektiv). Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige Pro tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både uppoch nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Enter Select, svensk aktiefond (specialfond) Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Fonden kan placera mer än 10 procent i en enskild aktie. Placeringsreglerna gör det möjligt för förvaltaren att hålla färre innehav än en normal aktiefond. Antalet innehav skall alltid vara minst nio. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Aktieurvalet baseras på fundamental analys, där utgångspunkten är det enskilda företaget och dess specifika förutsättningar snarare än makrofaktorer som räntan och valutan. Derivatinstrument får ingå i som ett led i placeringsinriktningen. Fonden har rätt att placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select Pro tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Enter Maximal, strategifond Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar i andra värdepappersfonder och på konto hos kreditinstitut. Fonden placerar i aktie- och/eller räntemarknaden. Förvaltningen av fonden bygger på en Trendindikator. Trendindikatorn är ett analysverktyg som är utvecklad för att identifiera trender i aktie- och räntemarknaden. Fondens medel skall placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU och EFTA. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar i andra värdepappersfonder. Derivatinstrument får ingå som ett led i placeringsinriktningen. Fondens aktieexponering kommer företrädesvis att ske i form av placeringar i aktierelaterade derivatinstrument som terminer. 5

6 Fonden har rätt att placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Fonden har inte rätt att placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Fonden får inte sälja (blankning) överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument som inte ingår i fonden. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till högst ett år. Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 lagen om investeringsfonder. Placeringarna får endast avse obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av svenska staten. Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter fem år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden inte har fem års historik är den uträknad sedan fondens start Enter Maximal tillhör kategori 5, vilket betyder medel till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Enter Maximal Pro, strategifond (specialfond) Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Förvaltningen är densamma som i Enter Maximal. Avgiftsstruktur, handelsdagar samt lägsta förstagångsinsättning skiljer Enter Maximal och Enter Maximal Pro åt. Enter Maximal Pro är öppen för handel en gång per månad. Fonden har både fast och prestationsbaserad förvaltningsavgift (individuell beräkning). Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Fonden är att betrakta som en icke marknadsnoterad fond i samband med kapitalbeskattning. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter fem år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden inte har fem års historik är den uträknad sedan fondens start Enter Maximal Pro tillhör kategori 5, vilket betyder medel till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster 6 på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Enter Penningmarknadsfond, svensk räntefond, max 1 års löptid Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden har två andelsklasser: Andelsklass A- Icke utdelande Andelsklass B- Utdelande De drag som utmärker andelsklasserna är att Andelsklass A är icke utdelande och Andelsklass B är utdelande. I övrigt gäller fondbestämmelsen lika för båda andelsklasser. Fondbolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp. Målsättningen är att fonden skall lämna en utdelning som motsvarar mellan 0,5 procent och 2 procent av fondens värde i Andelsklass B vid tidpunkt för utdelningen. Fondens placeringar skall ske i värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fonden har inte rätt att placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Derivatinstrument får ingå i som ett led i placeringsinriktningen. Fondens placeringar skall för hela portföljen ha en genomsnittlig duration om högst ett år. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 lagen om investeringsfonder. Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Penningmarknadsfonden tillhör kategori 1, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Enter Trend Räntefond, svensk räntefond, 0-10 års löptid Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden har två andelsklasser: Andelsklass A- Icke utdelande Andelsklass B- Utdelande De drag som utmärker andelsklasserna är att andelsklass A är icke utdelande och andelsklass B är utdelande. I övrigt gäller fondbestämmelsen lika för båda andelsklasser. Fondbolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp. Målsättningen är att fonden skall lämna en utdelning som motsvarar mellan 0,5 procent och 2 procent av fondens värde i Andelsklass B vid tidpunkt för utdelning. Fondens placeringar skall ske i värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet.

7 Förvaltningen av fonden bygger på en Trendindikator. Trendindikatorn är ett analysverktyg som är utvecklad för att identifiera trender i aktie- och räntemarknaden. Fonden har inte rätt att placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Derivatinstrument får ingå i som ett led i placeringsinriktningen. Fondens placeringar skall för hela portföljen ha en genomsnittlig duration på mellan noll och tio år. Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 lagen om investeringsfonder. Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Fonden får inneha totalt överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument som getts av emittenter i en och samma företagsgrupp till sammanlagt 40 procent av fondens värde. Fonden kan placera upp till 15 procent i en enskild position. Placeringsreglerna gör det möjligt för förvaltaren att hålla fyra sådana positioner. Övriga positioner får dock inte var för sig överstiga 5 procent. Fondens sammanlagda exponering mot företag i en och samma företagsgrupp får maximalt uppgå till 50 procent. Fondens derivatexponering kommer att ske i form av positioner i ränterelaterade derivatinstrument. Fondens placeringar i räntebärande värdepapper nominerade i euro och USdollar kommer att valutasäkras för att därmed undvika valutarisk i fonden. Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK därefter är lägsta investeringsbelopp 200 SEK. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Trend Räntefond tillhör kategori 3, vilket betyder medellåg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Enter Return, svensk räntefond, 0-6 års löptid (specialfond) Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, i penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar nominerade i svenska kronor, euro och US-dollar. Fondens medel får även placeras på konto hos kreditinstitut. Med överlåtbara värdepapper avses endast räntebärande eller ränterelaterade värdepapper. Fonden har två andelsklasser: Andelsklass A- Icke utdelande Andelsklass B- Utdelande De drag som utmärker andelsklasserna är att andelsklass A är icke utdelande och andelsklass B är utdelande. I övrigt gäller fondbestämmelsen lika för båda andelsklasser. Fondbolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp. Målsättningen är att fonden skall lämna en utdelning som motsvarar mellan 0,5 procent och 2 procent av fondens värde i Andelsklass B vid tidpunkt för utdelningen. Fonden får bara placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som emitterats av kreditinstitut med lägst rating Investment Grade och med säte inom EES. Ratingen följer ratinginstitutet Standard & Poors kreditbetyg eller motsvarande kreditbetyg enligt andra ratinginstitut. Undantag från lägsta rating är placeringar i överlåtbara värdepapper som är utgivna av bolag helägda eller garanterade av svenska staten. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av svenska staten upp till 100 procent av fondens värde. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst tre olika emissioner och ingen emission får överstiga 50 procent av fondens värde. Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden inte har fem års historik är den uträknad sedan fondens start. Enter Return tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Fondens kombination av olika instrument får inte leda till att fondens duration (ränterisk) blir negativ. Standardavvikelse mäter fondens totala risk och anger med hur många procent fondens avkastning historiskt varierat kring ett medelvärde. Ytterligare information Till varje fond finns fondbestämmelser och faktablad, KIID, där ytterligare information om respektive fond lämnas. Derivathandel För att effektivisera fondens förvaltning, öka avkastningen eller kurssäkra en placering får fonden handla med optioner och terminer (enskilt eller i kombination) avseende de överlåtbara värdepapper, i vilka fonden tillåts placera medel, eller index avseende sådana överlåtbara värdepapper. Fonden får även lämna värdepapperslån. Fonderna Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro och Enter Return får sälja överlåtbara värdepapper på termin utan att fonden innehar underliggande överlåtbara värdepapper. För Enter Sverige Pro, Enter Select och Enter Select Pro får inlåning av överlåtbara värdepapper ske till ett värde motsvarande högst 10 procent av fondens värde. I fonden Enter Return får inlåning uppgå till högst 50 procent av fondens värde. Inlånade överlåtbara värdepapper får säljas avista (s.k. äkta blankning). I övriga fonder är blankning inte tillåtet. En option är ett avtal där den ena parten utfärdar en option till den andra parten mot en ersättning (premien). Köparen av optionen har rätt att, vid en senare tidpunkt, köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) den underliggande egendomen (t.ex. en aktie) till ett i förhand bestämt pris (lösenpriset). Om den underliggande egendomen utgörs av ett index sker ingen leverans vid lösen. I stället sker en kontant avräkning. En termin är ett avtal där den ena parten, vid en senare tidpunkt, skall köpa den underliggande egendomen (t.ex. en aktie) av den andra parten till ett i förhand bestämt pris. Om den underliggande 7

8 egendomen utgörs av ett index sker ingen leverans på terminslikviddagen. Istället sker en kontant avräkning. Enter Maximal och Enter Maximal Pro använder i sin placeringsstrategi OMX-terminer för placering i aktiemarknaden. Risker All placering i fonder är ett risktagande. Fonderna styrs inte av bestämda nivåer utan kan variera över tiden. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. Marknadsrisk uppkommer genom kursrisk på olika marknader. Placeringar i svenska räntebärande värdepapper och räntefonder påverkas av ränteutvecklingen i Sverige. Vissa fonder har exponering i värdepapper som är nominerade i annan valuta än SEK vilket ger upphov till en valutarisk. Positioner i derivatinstrument kan medföra ett ökat risktagande jämfört med en avista placering, om positionen inte avser att kurssäkra en befintlig placering. Den ökade risken uppkommer exempelvis på grund av att värdeförändringen på derivatinstrumentet kan bli betydligt större än motsvarande på den underliggande egendomen (den s.k. hävstångseffekten) eller genom att en position, med ett derivatinstrument, kan uppnås till en betydligt lägre kapitalinsats än för motsvarande placering i den underliggande egendomen. En annan riskfylld egenskap, avseende optioner, är att utfärdarens risk i princip är obegränsad. För att inte fondens värde i avsevärd mån skall riskeras kommer handeln med derivat att vara relativt begränsad och ske inom ramen för särskilda begränsningar, vilka finns närmare beskrivna i respektive fonds fondbestämmelser. Värdepapperslån Värdepapperslån innebär att den ena parten, mot en ersättning och mot lämnande av säkerhet, lånar värdepapper av den andra parten. Överlåtbara värdepapper papper motsvarande högst 20 procent av fondens värde får lånas ut vad gäller värdepappersfonder och 50 procent för specialfonder. Värdering Fondandelens värde (NAV-kurs) beräknas av fondbolaget varje bankdag tidigast kl dag eller vid den tidpunkten då marknaden stänger (exempelvis dag före helgdag) och tillkännages senast nästföljande bankdag i dagstidningar och på fondbolagets hemsida. Enter Maximal Pro beräknas vid sista bankdagen i månaden och NAVkursen tillkännages senast fem bankdagar efter varje månadsskifte. Försäljning respektive inlösen sker till den kurs som motsvarar fondandelens fastställda värde för den handelsdag då försäljningen eller inlösen verkställs. Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar (finansiella instrument, likvida medel inklusive insättningar på bankkonto och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder (fasta och prestationsbaserade avgifter) som fonden har. Kostnader för köp och försäljningar av finansiella instrument (courtage och andra transaktionskostnader) belastas fonden löpande. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde (slutkurs). Fondandelar värderas till senast noterade andelsvärde. Värdet på en fondandel är lika med fondens värde delat med det totala antalet utelöpande fondandelar. Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos fondbolaget. Försäljning respektive inlösen sker till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Begäran om försäljning respektive inlösen kan inte ske till limiterad kurs. Innan första andelsköpet kan genomföras skall ett anmälningsformulär, som erhålles från fondbolaget eller fondbolagets hemsida, vara komplett ifylld samt identifikation fastställd och godkänd SEK och för Enter Maximal Pro är beloppet SEK. För Enter Return är lägsta belopp för första köpet SEK därefter är lägsta investeringsbelopp 200 SEK. Köp av andelar sker genom att andelsägaren inbetalar köpeskillingen till respektive fonds bankgironummer. Andelsägarens begäran om inlösen och köp av fondandelar skall meddelas skriftligen till fondbolaget och vara fondbolaget tillhanda senast kl på ordinarie bankdagar och senast kl på bankdagar före helgdag, för att inlösen respektive köp skall verkställas samma dag. Vid köp av fondandelar skall härutöver köpeskillingen vara bokförd på fondens konto senast kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag. Fondbolaget har annars rätt att verkställa transaktionen påföljande bankdag. Fondbolaget har möjlighet att medge att fondandelar utfärdas innan betalning tillförts fonden. Sådant medgivande får endast lämnas om Bolaget erhållit säkerhet för likvidbeloppet eller den skada som kan uppstå om likvid inte tillförs fonden. Vid inlösen och köp i samband med byte av fondandelar från en fond till en annan ansvarar fondbolaget för att försäljningslikviden/köpeskillingen överförs mellan fonderna efter det att fondandelsvärde har beräknats av fondbolaget. Värdet på fondandelen vid fondbolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (fondandelsägarens försäljning) av fondandel är den NAVkurs som motsvarar fondandelens värde, av fondbolaget fastställt den bankdag då köpet/ försäljningen verkställs. Begäran om inlösen, respektive köp och inlösen av fondandelar i samband med byte från en fond till en annan, är bindande och får återkallas endast om fondbolaget medger det. Anmälan om köp blir bindande då köpeskillingen har inbetalats till respektive fonds likvidkonto. Om likvida medel, för att verkställa inlösen, behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. Enter Maximal Pro Fonden är öppen för handel den sista bankdagen varje månad. Ett indikativt andelsvärde kan erhållas från fondbolaget senast tre bankdagar innan handelsdagen. Ersättning till fondbolaget och övriga kostnader I tabell nedan anges de högsta avgifterna som kan utgå. Ersättning till fondbolaget tas direkt ur fonden och beräknas dagligen. Ersättning till fondbolaget Fast ersättning Prestationsbaserad Fond ersättning Enter Sverige 1,70 % Enter Sverige Pro 0,50 % 25 % Enter Select 1,70 % Enter Select Pro 0,50 % 25 % Enter Maximal 2,00 % Enter Maximal Pro 0,75 % 20 % Enter Penningmarknadsfond 0,15 % Enter Trend Räntefond 0,65 % Enter Return 0,65 % Ersättning till fondbolaget, fast förvaltningsavgift Ur fondens medel betalas ersättning till fondbolaget för dess förvaltning, försäljning och administration av fonden. Ersättningens storlek för respektive fond framgår av tabellen. Ersättningen, som beräknas varje handelsdag, tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats av fondens värde den dagen. Lägsta belopp för andelsägarens första köp av andelar är SEK i respektive fond. För Enter Sverige Pro, Enter Select Pro är beloppet 8

9 Ersättning till fondbolaget, prestationsbaserad ersättning för Enter Sverige Pro och Enter Select Pro. Utöver den fasta ersättning som Enter Sverige Pro och Enter Select Pro betalar till fondbolaget, utgår även en kollektiv prestationsbaserad ersättning (nedan benämnd PE). Fonderna tillämpar high watermark principen vilket innebär att fondens relativa avkastning måste nå en ny historisk högsta nivå för att kunna ta ut prestationsbaserad ersättning. I fonderna Enter Sverige Pro och Enter Select Pro är mätperioden bakåt för mätning av historisk högsta nivå ett år. Följande gäller för uttag av prestationsbaserad ersättning för Enter Sverige Pro och Enter Select Pro. Avkastningströskeln för Enter Sverige Pro är fondens jämförelseindex definierat som SIXPRX (SIX Portfolio Return Index) och för Enter Select Pro är Avkastningströskeln fondens jämförelseindex definierat som OMXS50EW (OMX Stockholm 50 likaviktat index). Den prestationsbaserade ersättningen uppgår till 25 procent av den del av fondens avkastning som överstiger avkastningen för Avkastningströskeln. Om fondens avkastning understigit Avkastningströskeln skall ingen resultatbaserad ersättning utgå förrän tidigare dagars procentuella underavkastning kompenserats. Vid denna beräkning beaktas eventuell underavkastning ett år tillbaka från beräkningsdagen (dvs. high watermark är ett år). Den sammanlagda årliga fasta och prestationsbaserade ersättningen får högst uppgå till 3 procent av fondens värde. Ingen prestationsbaserad ersättning utgår på den del av överavkastningen under det senaste året som överstiger 10 % ((3-0,5)/0,25). Den totala fasta ersättningen beräknas på det dagliga fondvärdet, den totala prestationsbaserade ersättningen baseras på fondens värde de dagar som ersättningen tas ut. SIXPRX är ett aktieindex för svenska aktier där de olika aktieslagen viktas i förhållande till dess marknadsvärde med undantag för bolag som utgör mer än 10 procent av det totala marknadsvärdet. För dessa gäller att vikten begränsas till 10 procent och den överskjutande andelen fördelas pro rata till övriga bolag i förhållande till deras vikt i indexet. OMXS50EW är ett aktieindex för svenska aktier där de olika aktieslagen ingår med lika vikt oavsett börsvärde. Indexet består av 50 bolag på Stockholmsbörsen. Utdelningen återinvesteras i beräkningen av indexavkastningen. Övrigt Genom att använda ett index (Index relativavkastning) för att beräkna den ackumulerade skillnaden i avkastning mellan fonden och Avkastningströskeln möjliggörs dagligt arvodesuttag och därmed daglig värdering av fonden, baserat på eventuellt upparbetad prestationsbaserad ersättning. En beräkning för varje enskild andelsägare sker således inte. Om en investering i fonden görs vid en tidpunkt då fonden under en tid haft en sämre utveckling än Avkastningströskeln, kommer det för denna investering inte att utgå någon prestationsbaserad ersättning förrän fonden återhämtat den negativa avkastningen i förhållande till Avkastningströskeln. Det innebär exempelvis att om fondandelen säljs på en dag då prestationsbaserad ersättning har utgått så kommer investeringen att ha belastats med en lägre andel av den erhållna överavkastningen i förhållande till Avkastningströskeln. Om andelsägaren väljer att sälja sina fondandelar vid en tidpunkt då fonden under en tid haft en sämre utveckling än Avkastningströskeln, så kan andelsägaren ha erlagt mer än 25 procent av den erhållna överavkastningen i förhållande till fondens Avkastningströskel. Det kan också inträffa, i sådana fall, att andelsägaren totalt sett inte har erhållit någon överavkastning men ändå erlagt prestationsbaserad ersättning om man varit andelsägare under en period då prestationsbaserad ersättning belastats fonden. Någon beräkning för varje enskild andelsägare sker inte. Räkneexempel Den ackumulerade skillnaden i avkastning mellan fondens och Avkastningströskeln beräknas i ett särskilt index, Index Relativavkastning (IR). Detta beräknas genom att IR för föregående dag multipliceras med (1 + (portföljavkastning (%) - indexavkastning (%))/100). Portföljavkastning (%) är 100*((dagens NAV före dagens prestationsbaserade ersättning/gårdagens NAV efter prestationsbaserad ersättning)-1). Indexavkastning (%) är 100*((dagens Jämförelseindex/gårdagens Jämförelseindex)-1). Prestationsbaserad ersättning utgår med 25 procent av den procentuella överavkastningen. Denna mäts som den procentuella skillnaden mellan IR på beräkningsdagen och tidigare högsta nivån på IR under det senaste året. Prestationsbaserad ersättning (PE) utgår inte på den del av överavkastningen under det senaste året som överstiger 10 % ((3-0,5)/0,25). Dag I angivet NAV-kurs före PE har redan den fasta förvaltningsersättningen räknats av. I beräkningen är fondens NAV-kurs justerad för eventuell utdelning. NAVkurs före PE NAVkurs efter PE Jämförelseindex Index Relativavkastning (IR) Över avkastning % Prestations baserad ersättning (PE) % , , , , , , , ,00 0,500 0, , , , , ,00 995, ,00 990, , , , , , , , ,10 0,507 0, , , , ,42 0,230 0, , , , ,09 Den prestationsbaserade ersättningen belastar fondens NAV-värde så snart den har kunnat beräknas, normalt dagen efter den dag den hänför sig till. Det sätt på vilket den prestationsbaserade ersättningen beräknas innebär för andelsägaren att: Prestationsbaserad ersättning kan utgå även om andelsvärdet sjunker eftersom underlaget mäts i förhållande till Avkastningströskeln, (SIXPRX respektive OMXS50EW ). 9

10 Ersättning till fondbolaget, prestationsbaserad ersättning, individuell beräkning för Enter Maximal Pro Utöver den fasta ersättning som Enter Maximal Pro betalar till fondbolaget, utgår även en individuell beräknad prestationsbaserad ersättning (Ersättning). Ersättning beräknas individuellt för varje andelsägare i fonden. Fonden tar ut Ersättning månadsvis, om utvecklingen för fonden överstigit fondens Avkastningströskel definierat som, 50 procent OMXS30 och 50 procent HMTS. vårt exempel åskådliggörs det genom att följa fondandelsägare C:s transaktioner, vars nettovärde per andel utgör basen vid beräkning av nyemitterade andelar till övriga andelsägare i fonden. Fonden emitterar andelar så att marknadsvärdet blir oförändrat före och efter uttaget av Ersättningen, efter avdrag för fondandelsägares eventuella Ersättning. De månader fonden utvecklas sämre än sin Avkastningströskel tas ingen Ersättning ut och den s.k. underavkastning, som då uppkommer, kvarstår och avräknas mot framtida månader med överavkastning d.v.s. när fonden överträffar sin Avkastningströskel. Först när hela underavkastningen är kompenserad genom överavkastning i fonden kan Ersättning tas ut. Sådan Ersättning erläggs av fonden, men belastar respektive andelsägare i relation till respektive fondandelsägares avkastning under beräkningsperioden. Ersättningen uppgår till 20 procent av överavkastningen jämfört med Avkastningströskeln. Det finns inget tak för avgiftens storlek utan den beror på fondens utveckling. Räkneexempel Räkneexemplet nedan visar en tidsperiod om 6 månader. Fondandelsägare A, B och C köper fondandelar vid olika tillfällen. I exemplet är det fasta förvaltningsarvodet och övriga kostnader, som löpande tas ur fondens fondförmögenhet, redan avräknat i de NAV-kurser som utgör underlag för beräkning om Ersättning skall tas ut ur fonden. I exemplet antas för enkelhetens skull att fondens Avkastningströskel stiger med 0,50 procent varje månad (drygt 6 procent för helår). Avkastningströskel blir 0,50 procent per månad som fondavkastningen måste överträffa, innan Ersättning kan tas ut ur fonden. På den del av fondens avkastning som överstiger Avkastningströskeln utgår Ersättning med 20 procent. Antalet andelar för var och en av andelsägarna justeras genom att utgå ifrån den fondandelsägare som skall erlägga den högsta Ersättningen per andel. I 10

11 Ersättningen beräknas efter det att fasta arvodet har avräknats. (Beloppen anges i SEK) Datum Kurs, före Kurs, efter A B C Kommentarer Ersättning Ersättning 31 dec 1 000, , ,00 A köper en andel 31 jan 1 050, ,00 28 feb 1 100, , ,24 B köper en andel 31 mars 1 100, ,94 30 april 950,00 950, ,00 C köper två andelar 31 maj 950,00 950,00 30 juni 1 130, ,90 31 december Substansvärde före Ersättning 1 000,00 A köper en andel 31 januari Ingångsvärde 1 000,00 Substansvärde före Ersättning 1 050,00 Avkastningströskel 1000 *(1+indexuppgången (0,5 procent)) 1 005,00 Överavkastning 45,00 Ersättning till fondbolaget 20 % *45 9,00 Substansvärde efter Ersättning (1050-9) 1 041,00 28 februari Ingångsvärde 1 041,00 Substansvärde före Ersättning 1 100,00 Avkastningströskel 1041*(1+indexuppgången (0,5 procent)) 1 046,20 Överavkastning 53,80 Ersättning till fondbolaget 20 % *53,8 10,76 Substansvärde efter Ersättning ( ,76) 1 089,24 B köper en andel 31 mars Ingångsvärde 1 089, ,24 Substansvärde före Ersättning 1 100, ,00 Avkastningströskel 1089,24*(1+indexuppgången (0,5 %)) 1 094, ,69 Överavkastning 5,31 5,31 Ersättning till fondbolaget 20 % *5,31 1,06 1,06 Substansvärde efter Ersättning (1100-1,06) 1 098, ,94 30 april Ingångsvärde 1 098, ,94. Substansvärde före Ersättning 950,00 950,00 Avkastningströskel 1 098,94 (1+indexuppgången (0,5 %)) 1 104, ,43 Överavkastning - - Substansvärde efter Ersättning 950,00 950,00 C köper två andelar 31 maj Ingångsvärde 950,00 950, ,00 Substansvärde före Ersättning 950,00 950, ,00 Avkastningströskel 1 104,43 (1+ indexuppgången (0,5 %) 1 109, ,95 Avkastningströskel 1900 (1+ indexuppgången (0,5 %)) 1 909,50 Överavkastning Substansvärde efter Ersättning 950,00 950, ,00 30 juni Ingångsvärde 950,00 950, ,00 Substansvärde före Ersättning 1 130, , ,00 Avkastningströskel 1 109,95 (1+ indexuppgången (0,5 %)) 1 115, ,50 Avkastningströskel 1 909,5 (1+indexuppgången (0,5 %)) 1 919,00 Överavkastning 14,50 14,50 341,00 Ersättning till fondbolaget 20 % 2,90 2,90 68,20 Ersättning till fondbolaget 20 % per andel 2,90 2,90 34,10 Substansvärde efter ersättning 1 127, , ,80 Substansvärde efter ersättning per andel 1 127, , ,90 Andelsemittering bestäms av fondandelsägare C som skall erlägga den högsta Ersättningen per andel, vilket medför nytt andelsvärde på 1 095,90 per andel Antal andelar innan emittering Totalt 4 andelar Antal andelar efter emittering för A o B = (1 127,1/1 095,9) 1,0285 1, Totalt 4,057 andelar Andelar som ska ha emitterats 0,0285 0, Totalt 0,057 andelar Substansvärde efter andelsemittering för A o B= (1,0285* , , ,80 095,9) Andelsvärde efter andelsemittering per andel 1 095, , ,90 11

12 Fondandelsägare A köper en fondandel 31 december till kurs 1000 SEK. Under januari går sedan kursen upp till Substansvärdet har därmed ökat från 1000 SEK till 1050 SEK. Ersättning kommer då att tas ut för den ökning som skett under månaden. För att beräkna ersättningens storlek beräknas först avkastningströskeln. Den blir 1000*(1+indexuppgången 0,5 %) =1005 SEK. Överavkastningen som har uppkommit under januari månad beräknas därmed till =45 SEK på vilket fondbolaget tar ut 20 %, vilket blir 45*20%=9 SEK. Ny kurs, gällande som ingångsvärde för nästa månad blir då 1041 SEK, vilken vi får fram genom att ta substansvärdet (kursen före det rörliga arvodet) minus det rörliga arvodet för månaden, d v s =1041 SEK. Fonden ökar i värde även under februari och stiger till 1100 SEK. Beräkning på samma sätt som i föregående månad ger en kurs efter rörligt arvode på 1 089,24 SEK. Fondandelsägare B köper den 28 februari en andel till kurs 1 089,24 SEK. Under mars ökar andelsvärdet åter till 1100 SEK, och eftersom Avkastningströskeln ligger på 1,005*1089,24= 1 094,69 SEK så kan ersättningen beräknas till 20 procent*( ,69)= 1,06 SEK och kursen vid månadsslutet bestäms därför till ,06= 1 098,94 SEK. Under april sjunker värdet på fonden och en ny kurs noteras till 950 SEK. Ingen Ersättning kan tas ut. Fondandelsägare C köper den 30 april två andelar till kurs 950 SEK. Andelsägaren har alltså investerat 1900 SEK. Fondandelsägare A och B har samma ingångsvärde från månadens början, vilket leder till att ingen andelsemittering kommer att ske. Under maj ligger kursen kvar på samma nivå, d.v.s. kursen är 950 SEK. Ingen Ersättning kan tas ut. Under juni stiger kursen till 1130 SEK. För att beräkna hur stor ersättningen blir måste vi ta hänsyn till den underavkastning som uppkom under april och maj månad jämfört med fondens Avkastningströskel. Detta redovisas i uppställningen nedan. För fondandelsägare A och B kan Avkastningströskeln beräknas på följande sätt: April Maj Juni 1098,94*1,005=1 104,43 SEK 1104,43*1,005=1 109,95 SEK 1109,95*1,005=1 115,50 SEK För fondandelsägare C blir det på motsvarande sätt: Maj Juni 1900*1,005=1 909,50 SEK 1909,50*1,005=1919 SEK (eller 959,52 SEK per andel) De underlag som räknats fram ovan utgör det underlag som skall användas vid beräkning av Ersättningens storlek. Till skillnad från beräkningen i mars då fondandelsägare A samt B hade samma ingångsvärde på sina andelar vid beräkningen för Ersättning och ingen andelsemittering skedde, har fondandelsägare C en avvikande Avkastningströskel per andel (959,52) jämfört med fondandelsägare A och B (1 115,50 SEK). Efter andelsemitteringen kommer det i fonden att finnas fondandelar värda 4,057*1 095,90 = 4 446,01 SEK. Fondandelsägare A och B får samma värde på sina investeringar efter emitteringen som före uttaget av Ersättningen för C. Övriga kostnader som tas ut i samtliga fonder Övriga kostnader i form av ersättning, till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden, belastas fonden. Avgiftsuttaget sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år av den genomsnittliga fondförmögenheten. Transaktionskostnader som exempelvis courtage, transaktionsbaserad ersättning till förvaringsinstitut och clearingorganisation samt växlingskostnader belastas fonden löpande. Försäljnings- och inlösenavgift, Enter Select, Enter Maximal och Enter Maximal Pro. Försäljnings- och inlösenavgift kan förekomma till exempel hos vissa återförsäljare och betalas direkt av fondandelsägarna vid köp respektive försäljning av fondandelar. 12 Högsta avgift som får tas ut: Försäljnings- Inlösen- Fond avgift avgift Enter Select 0 % 1 % Enter Maximal 5 % 1 % Enter Maximal Pro 5 % 1 % Vid fondbolagets försäljning av fondandelar tillämpas för närvarande nedan angivna försäljnings- och inlösenavgifter: Försäljnings- Inlösen- Fond avgift avgift Enter Select 0 % 0 % Enter Maximal 1 % 1 % Enter Maximal Pro 1 % 1 % Uppgifter om avgifter i placerade fonder och/eller fondföretag Förvaltningsavgifter kommer att belastas fonder i det fall fonden placerar i andra fonder eller fondföretag. Fondbolaget kommer endast att ange i informationsbroschyren den maximala förvaltningsavgift som beräknas utgå i det fall fondens medel till betydande del är placerat i andra fonder och/eller fondföretag. Eventuella avtal om återbetalning av förvaltningsavgifter tillfaller alltid fonden. Utdelning Andelsklass A lämnar ingen utdelning från och med räkenskapsåret (kalenderår) året Andelsklass B lämnar utdelning under april månad. Löpande rapportering Fondbolaget tillhandahåller information som månadsrapport, årsberättelse och halvårsredogörelse på fondbolagets hemsida Informationen kan även erhållas direkt från fondbolaget eller från förvaringsinstitutet. Informationen lämnas på svenska och delvis på engelska. Skatteregler för fonden och fondandelsägarna Den 1 januari 2012 trädde nya skattebestämmelser för fonder och fondinnehav i kraft som gör att skatten på själva fonden försvinner. En svensk fond är inte skattepliktig. Istället beskattas fysiska personer och dödsbon som är skattskyldiga i Sverige för sitt innehav genom en schablonintäkt som tas upp som inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas som 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari (inkomståret). Schablonintäkten beskattas för fysiska personer med 30 procent. Detta ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet. Undantag görs för fondandelsägare med en schablonintäkt på mindre än 200 kronor. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det sker inget avdrag för preliminär skatt. Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer och fondandelsägare bosatta i utlandet gäller särskilda regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Enter Maximal Pro är en icke marknadsnoterad aktiefond. Andelsägarens beskattning Kapitalvinst vid försäljningar av fondandelar beskattas inom inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent för fysiska personer, bosatta i Sverige, eller svenska dödsbon. Är andelsägaren en svensk juridisk person är skattesatsen 26,3 procent. Andelsägare som är bosatta i utlandet, och saknar s.k. väsentlig anknytning till Sverige, beskattas inte här för kapitalvinster vid avyttring av fondandelar. Aktiefonder En aktiefond är en fond som investerar minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier eller andra aktierelaterade finansiella instrument. Andelarna i fonden behandlas skattemässigt som marknadsnoterade aktier. Kapitalvinst som uppkommer vid avyttring av fondandelar är för privatpersoner skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförlust på marknadsnote-

13 rade aktier och aktierelaterade finansiella instrument får dras av fullt ut mot kapitalvinster på marknadsnoterade instrument. Är kapitalförlusten större än vinsten får 70 procent av underskottet dras av mot övriga kapitalinkomster. Räntefonder En räntefond skall innehålla uteslutande fordringar utställda i svenska kronor och andra finansiella instrument där underliggande egendom är hänförlig till fordringar i svenska kronor. Kapitalvinster och kapitalförlust på andelar i en räntefond beskattas som ränteintäkt respektive ränteutgift. Kapitalförlust är därmed fullt avdragsgilla mot alla slag av kapitalinkomster. Övriga (blandade) värdepappersfonder För andelar i fonder som inte uppfyller villkoren ovan gäller att kapitalförlust får dras av till 70 procent mot alla slag av kapitalinkomster. Fondandelarna utgör skattepliktig förmögenhet. 100 procent av det noterade värdet av räntefondsandelar samt 80 procent av det noterade värdet av aktiefondsandelar och övriga andelar i fonder vid beskattningsårets utgång skall tas upp som förmögenhet. Kontrolluppgifter Fondbolaget skickar kontrolluppgifter till Skatteverket för andelsägare som är fysiska personer bosatta i Sverige, eller svenska dödsbon för kapitalvinster, kapitalförluster samt uppgifter om andelsinnehav vid årets utgång. För utländska fysiska personer lämnas endast uppgift om kapitalvinst i räntefond. Om fondsparande - Risker Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Information om fondens riskprofil redovisas i respektive fonds förvaltningsberättelse. Upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet Om fondbolaget önskar upphöra med förvaltningen kan fondbolaget, efter Finansinspektionens godkännande, överlåta förvaltningen till annat fondbolag alternativt lägga ned fonden och utskifta fondens medel till fondandelsägare. Försätts fondbolaget i konkurs eller träder i likvidation eller återkallar Finansinspektionen fondbolagets tillstånd att bedriva fondverksamhet övergår förvaltningen tillfälligtvis till förvaringsinstitutet. Om förvaltningen av fonden övertas av annat fondbolag eller förvaringsinstitutet kungörs detta snarast möjligt i Post- och Inrikes Tidningar. Informationen hålls tillgänglig hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Beslut om tillfällig stängning av Enter Maximal Pro Bakgrund För att undvika att fonden inte kan komma att förvaltas på ett för fonden och fondandelsägarna effektivt sätt kan fonden komma att stängas temporärt för fondandelsförsäljning (fondandelsägarens köp) när fonden uppnått en viss fondförmögenhet. Styrelsen Fondbolagets styrelse fattar formellt beslut om temporär stängning av fonden. Styrelsen beslutar också om det högsta belopp som kan nytecknas fram till beslutet om temporär stängning träder i kraft. Ikraftträdande av beslut Beslutet om temporär stängning kan tidigast träda i kraft 20 dagar efter styrelsens beslut om temporär stängning av fonden. Beloppsgräns Styrelsen delegerar till VD att besluta om vid var tid gällande maximalt belopp, för närvarande MSEK, vilken i sin tur kan föranleda beslut om tillfällig stängning av fonden om VD bedömer det påkallat. Information till befintliga andelsägare Fondbolaget skall informera samtliga befintliga andelsägare om beslutet att temporärt stänga fonden. Det kan ske via fondbolagets hemsida eller på annat sätt, senast 20 dagar innan stängning. Information övriga intressenter Fondbolaget skall via hemsidan informera om beslutet att temporärt stänga fonden. Information om kontaktpersoner lämnas för att fondandelsägaren skall kunna få snabb och korrekt information. Information om öppning av fonden/fonderna Information om fondbolagets beslut om öppning av fonden skall lämnas på fondbolagets hemsida eller på annat sätt, senast 20 dagar före den dag då nya fondandelar kan tecknas igen 13

14 FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Fondbolaget (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB, (org. nr ), nedan kallat fondbolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer fondbolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; - att ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden; - att utöva viss kontroll över fondbolaget; - att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; - att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i enlighet med lagen och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Investeringsfondens karaktär Fonden är en aktiefond med inriktning på svenska aktier. Målsättningen med fondens placeringar är att, med beaktande av häri angiven placeringsinriktning och riskspridning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex. Målet för förvaltningen är även att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt, och som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som SIXPRX (Six Portfolio Return). 5 Investeringsfondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 90 procent placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fondens medel får placeras i derivatinstrument om underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller - utländska valutor. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande utom EES som framgår av Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som framgår av 5 kap. 5 i lagen om investeringsfonder. Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap. 5 i lagen om investeringsfonder. 8 Värdering Fondens värde beräknas som fondens tillgångar minus skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. Tillgångar 1. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. I det fall instrumentet är onoterat skall fondbolaget sträva efter att erhålla extern värdering från oberoende part alternativt en extern värdering med ledning av gjorda avslut i marknaden. Om sådana kurser respektive extern värdering saknas eller om dessa enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget på objektiva grunder fastställa värdet. 2. Bank och övriga likvida medel på konto samt upplupen ränta. 3. Övriga fordringar. Skulder 1. Skulder inklusive skatteskulder. 2. Upplupna förvaltningskostnader: ersättning till fondbolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet. Fondförmögenhet per fondandel beräknas som nettoförmögenheten delat på antalet utestående fondandelar. Fondandelens värde beräknas av fondbolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Värderingsprincip för OTC derivat Marknadsvärde för OTC derivat skall baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är för handel öppen varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos fondbolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Värdet på fondandelen vid fondbolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av fondbolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen är bindande och får återkallas endast om fondbolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara fondbolaget tillhanda före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom fondbolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom likvidbeloppet vara bokfört på fondens bankkonto före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag. Om begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda efter kl på ordinarie bankdag och efter kl på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras i dagstidningar och kan även på begäran erhållas av fondbolaget. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering

15 av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. Lägsta belopp för fondbolagets förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) av andelar är SEK. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fonden tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättningar Fonden skall betala ersättning avseende: A. Fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen utgår i form av en fast avgift. Avgiften, som beräknas dagligen, tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats om 1,70 procent av fondens värde den dagen. B. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Avgiftsuttaget sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år av den genomsnittliga fondförmögenheten. Transaktionskostnader (som till exempel courtage) belastas fonden. Maximal förvaltningsavgift som kan utgå ur fonden är 1,80 procent per år. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till fondbolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Fondbolaget underrättar skriftligen fondandelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta fondbolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I övrigt regleras fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 lagen om investeringsfonder. 17 Övrigt Fondbestämmelserna kompletteras med en informationsbroschyr samt fondfaktablad. Information om fonderna och fondbolaget finns på fondbolagets hemsida eller kan rekvireras från fondbolaget direkt. Informationen lämnas på svenska. 12 Utdelning Fonden lämnar utdelning till andelsägarna i syfte att till dessa överföra beskattning av fondens avkastning, varigenom avkastningen ej blir beskattad i två led. Utdelningen skall därför uppgå till ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Utdelningsbart belopp skall i förekommande fall grunda sig på uppkommet skattemässigt resultat i fonden. Fondbolaget beslutar om utdelning för varje räkenskapsår. Utdelning skall ske i april månad året efter räkenskapsårets utgång. För på fondandel erhållen utdelning skall, efter avdrag för preliminär skatt förvärva nya fondandelar för den fondandelsägares räkning, som på av fondbolaget fastställd dag är registrerad för fondandelen. Om sådan fondandelsägare i förväg särskilt begär kan utdelningen, efter skatteavdrag, i stället ske genom utbetalning till konto som tillhör andelsägaren. Beräkningen av utdelningsbart belopp: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år; (+/-) Resultat enligt årsberättelsen; (-) Bokförda ej skattepliktiga intäkter; (+) Bokförda ej avdragsgilla kostnader; (+) Schablonintäkt för marknadsnoterade aktier och aktierelaterade instrument; (-) Utnyttjande av avräkningsbar kupongskatt; = Utdelningsbart belopp. 13 Investeringsfondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden skall hållas tillgängliga hos fondbolaget inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse och årsberättelse och kommer att skickas till de andelsägare som inte har avsagt sig detta. 15

16 FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro (tidigare Enter Sverige Fokus). Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Fondbolaget (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden riktar sig till allmänheten. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB, (org. nr ), nedan kallat fondbolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer fondbolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; - att ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden; - att utöva viss kontroll över fondbolaget; - att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; - att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i enlighet med lagen och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Investeringsfondens karaktär Fonden är en aktiefond med inriktning på svenska aktier. Målsättningen med fondens placeringar är att, med beaktande av häri angiven placeringsinriktning och riskspridning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Målet för förvaltningen är även att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt, och som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som SIXPRX (SIX Portfolio Return). 5 Investeringsfondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 10 procent av fondens värde, med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndighetens tillsyn. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fondens medel får placeras i derivatinstrument, om underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller - utländska valutor. Fondens avvikelser från vad som gäller för en värdepappersfond 16 En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11). Enter Sverige Pro avviker enligt följande: Med undantag från 5 kap. 6 första stycket och andra stycket punkten 3, 13 första stycket lagen om investeringsfonder får fonden inneha: överlåtbara värdepapper utgivna av en och samma emittent till ett belopp om högst 20 procent av fondens värde, Överlåtbara värdepapper utgivna av en och samme emittent till ett belopp om maximalt 10 procent av fondens värde varvid summan av innehaven överstigande 10 procent får uppgå till högst 45 procent av fondens värde. Antalet placeringar i överlåtbara värdepapper utgivna av en och samme emittent överstigande 10 procent av fondens värde tillåts variera över tiden. Fonden kommer dock alltid att ha minst nio innehav. Med undantag från 16 kap. 8 i FFFS 2008:11 får försäljning av överlåtbara värdepapper på termin ske utan hinder av att fonden inte innehar underliggande överlåtbara värdepapper. Med undantag från 16 kap. 10 fjärde stycket i FFFS 2008:11 får värdepapperslån motsvarande maximalt 50 procent av fondens värde ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor, till eller via värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut som står under myndighetens tillstånd. Riskmått Förvaltningen styrs inte av en förutbestämd nivå på fondens aktiva risk (tracking error) och fondens risk kan således variera över tiden. Förvaltningen av fonden kan dock i normalfallet förväntas resultera i en risknivå i intervallet 2-7 procent. Den aktiva risken är ett mått på hur mycket fondens avkastning kan förväntas variera runt fondens jämförelseindex. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande utom EES som framgår av 5. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som framgår av 5 kap. 5 i lagen om investeringsfonder. Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap. 5 i lagen om investeringsfonder. 8 Värdering Fondens värde beräknas som fondens tillgångar minus skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. Tillgångar 1. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. För överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder skall fondbolaget sträva efter att erhålla extern värdering från oberoende part alternativt en extern värdering med ledning av gjorda avslut i marknaden. Om sådana kurser respektive extern värdering saknas eller om dessa enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget på objektiva grunder fastställa värdet. 2. Bank och övriga likvida medel på konto samt upplupen ränta. 3. Övriga fordringar. Skulder 1. Skulder inklusive skatteskulder. 2. Upplupna förvaltningskostnader: ersättning till fondbolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet.

17 Fondförmögenhet per fondandel beräknas som nettoförmögenheten delat på antalet utestående fondandelar. Fondandelens värde beräknas av fondbolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Värderingsprincip för OTC derivat Marknadsvärde för OTC derivat skall baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är för handel öppen varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos fondbolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Värdet på fondandelen vid fondbolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av fondbolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen är bindande och får återkallas endast om fondbolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara fondbolaget tillhanda före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom fondbolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom teckningslikviden vara bokförd på fondens bankkonto före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag. Om begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda efter kl på ordinarie bankdag och efter kl på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras i dagstidningar och kan även på begäran erhållas av fondbolaget. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. Lägsta belopp för fondbolagets förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) av andelar anges i informationsbroschyren. För närvarande är lägsta belopp SEK. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fonden tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Fonden skall betala ersättning avseende: A. Fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen utgår dels i form av en fast avgift, dels i form av en resultatbaserad avgift. Att ersättningen reserveras dagligen innebär, vid beräkningen av NAV-kursen för respektive dag, att fondens NAV-kurs före uttag av ersättningen minskas med ett belopp som motsvarar varje dags beräknade fasta avgift och, i förekommande fall, resultatbaserade avgift. Den resultatbaserade avgiften belastar fondens NAV-kurs så snart den har kunnat beräknas, normalt dagen efter den dag den hänför sig till. Fast avgift Avgiften, som beräknas dagligen, tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats om 0,50 procent av fondens värde den dagen. 17 B. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Avgiftsuttaget sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år av den genomsnittliga fondförmögenheten. Maximal förvaltningsavgift som kan utgå ur fonden är 0,60 procent per år. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. Resultatbaserad avgift Den resultatbaserade avgiften utgår om fondens avkastning överstigit avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som SIXPRX (SIX Portfolio Return inkl. utdelning). Avgiften beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Om fondens avkastning understigit jämförelseindex avkastning skall ingen resultatbaserad avgift utgå förrän tidigare dagars procentuella underavkastning kompenserats. Vid denna beräkning beaktas eventuell underavkastning ett år tillbaka från beräkningsdagen. Ersättningen uppgår till 25 procent av överavkastningen, d.v.s. den del av fondens avkastning som överstiger avkastningen för jämförelseindex. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3,00 procent av fondens värde. Den resultatbaserade avgiften baseras på fondens värde de dagar som avgiften tas ut. Transaktionskostnader (som till exempel courtage) belastas fonden. 12 Utdelning Fonden lämnar utdelning till andelsägarna i syfte att till dessa överföra beskattning av fondens avkastning, varigenom avkastningen ej blir beskattad i två led. Utdelningen skall därför uppgå till ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Utdelningsbart belopp skall i förekommande fall grunda sig på uppkommet skattemässigt resultat i fonden. Fondbolaget beslutar om utdelning för varje räkenskapsår. Utdelning skall ske i april månad året efter räkenskapsårets utgång. För på fondandel erhållen utdelning skall, efter avdrag för preliminär skatt förvärva nya fondandelar för den fondandelsägares räkning, som på av fondbolaget fastställd dag är registrerad för fondandelen. Om sådan fondandelsägare i förväg särskilt begär kan utdelningen, efter skatteavdrag, i stället ske genom utbetalning till konto som tillhör andelsägaren. Beräkningen av utdelningsbart belopp: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år; (+/-) Resultat enligt årsberättelsen; (-) Bokförda ej skattepliktiga intäkter; (+) Bokförda ej avdragsgilla kostnader; (+) Schablonintäkt för marknadsnoterade aktier och aktierelaterade instrument; (-) Utnyttjande av avräkningsbar kupongskatt; = Utdelningsbart belopp. 13 Investeringsfondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden skall hållas tillgängliga hos fondbolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse och årsberättelse kommer att skickas till de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till fondbolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

18 Fondbolaget underrättar skriftligen fondandelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta fondbolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I övrigt regleras fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 lagen om investeringsfonder. 17 Övrigt Fondbestämmelserna kompletteras med en informationsbroschyr samt fondfaktablad. Information om fonderna och fondbolaget finns på fondbolagets hemsida eller kan rekvireras från fondbolaget direkt. Informationen lämnas på svenska. 18

19 FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SELECT 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Select. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Fondbolaget (se 2) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden riktar sig till allmänheten. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Enter Fonder AB, (org. nr ), nedan kallat fondbolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet verkställer fondbolagets beslut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår bland annat; - att ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden; - att utöva viss kontroll över fondbolaget; - att se till att försäljning och inlösen av fondandelar går rätt till; - att andelarna blir rätt värderade samt att medlen i fonden används i -a enlighet med lagen och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. 4 Investeringsfondens karaktär Fonden är en aktiefond med inriktning på svenska aktier. Målsättningen med fondens placeringar är att, med beaktande av häri angiven placeringsinriktning och riskspridning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex. Målet för förvaltningen är även att uppnå en långsiktig god kapitaltillväxt, och som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, definierat som OMXS50EW (OMX Stockholm 50 likaviktat index). 5 Investeringsfondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 10 procent av fondens värde, med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndighetens tillsyn. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fondens medel får placeras i derivatinstrument, om underliggande tillgångar utgörs av eller hänförs sig till - överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, - finansiella index, - räntesatser, - växelkurser, eller utländska valutor. Fondens avvikelser från vad som gäller för en värdepappersfond En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt lagen om investeringsfonder (2004:46)och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11). Enter Select avviker enligt följande: 1. Med undantag från 5 kap. 6 första stycket och andra stycket punkten 3, 13 första stycket lagen om investeringsfonder får fonden inneha: Överlåtbara värdepapper utgivna av en och samma emittent till ett belopp om högst 20 procent av fondens värde, Överlåtbara värdepapper utgivna av en och samme emittent till ett belopp om maximalt 10 procent av fondens värde varvid summan av innehaven överstigande 10 procent får uppgå till högst 45 procent av fondens värde. Antalet placeringar i överlåtbara värdepapper utgivna av en och samme emittent överstigande 10 procent av fondens värde tillåts variera över tiden. Fonden kommer dock alltid att ha minst nio innehav. 2. Med undantag från 16 kap. 8 i FFFS 2008:11 får försäljning av överlåtbara värdepapper på termin ske utan att fonden inte innehar underliggande överlåtbara värdepapper. 3. Med undantag från 16 kap. 10 fjärde stycket i FFFS 2008:11 får värdepapperslån motsvarande maximalt 50 procent av fondens värde ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor, till eller via värdepappersinstitut, eller utländskt finansiellt institut som står under myndighetens tillstånd. Riskmått Förvaltningen styrs inte av en förutbestämd nivå på fondens aktiva risk (tracking error) och fondens risk kan således variera över tiden. Förvaltningen av fonden kan dock i normalfallet förväntas resultera i en risknivå i intervallet 2-7 procent. Den aktiva risken är ett mått på hur mycket fondens avkastning kan förväntas variera runt fondens jämförelseindex. 6 Särskilt om vilka marknadsplatser fondens medel får placeras på Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande utom EES som framgår av 5. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som framgår av 5 kap. 5 i lagen om investeringsfonder. Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som framgår av 5 kap. 5 i lagen om investeringsfonder. 8 Värdering Fondens värde beräknas dagligen som fondens tillgångar minus skulder. Samtliga belopp anges i svenska kronor. Tillgångar och skulder som är noterade i utländsk valuta räknas om till noterad kurs. Tillgångar 1. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. För överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder skall fondbolaget sträva efter att erhålla extern värdering från oberoende part alternativt en extern värdering med ledning av gjorda avslut i marknaden. Om sådana kurser respektive extern värdering saknas eller om dessa enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget på objektiva grunder fastställa värdet. 2. Bank och övriga likvida medel på konto samt upplupen ränta. 3. Övriga fordringar. Skulder 1. Skulder inklusive skatteskulder. 2. Upplupna förvaltningskostnader: ersättning till fondbolaget, ersättning till förvaringsinstitut, ersättning till tillsynsmyndighet. 19

20 Fondförmögenhet per fondandel beräknas som nettoförmögenheten delat på antalet utestående fondandelar. Fondandelens värde beräknas av fondbolaget varje bankdag och tillkännages senast nästföljande bankdag. Värderingsprincip för OTC derivat Marknadsvärde för OTC derivat skall baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är för handel öppen varje bankdag. Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos fondbolaget till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Värdet på fondandelen vid fondbolagets försäljning (andelsägarens köp) respektive inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel är den kurs som motsvarar fondandelens av fondbolaget fastställda värde för den bankdag då försäljning respektive inlösen verkställs. Begäran om försäljning och inlösen är bindande och får återkallas endast om fondbolaget medger det. Begäran om försäljning och inlösen måste vara fondbolaget tillhanda före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom fondbolaget tillhanda. Vid köp av fondandelar skall dessutom teckningslikviden vara bokförd på fondens bankkonto före kl på ordinarie bankdag och senast kl på bankdag före helgdag. Om begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda efter kl på ordinarie bankdag och efter kl på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras i dagstidningar och kan även på begäran erhållas av fondbolaget. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, helt eller delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts. Lägsta belopp för fondbolagets förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) av andelar är SEK. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde i de fall extraordinära förhållanden inträffar, som gör att en värdering av fonden tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättningar Fonden skall betala ersättning avseende: A. Fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen utgår i form av en fast avgift. Avgiften, som beräknas dagligen, tas ur fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats om högst 1,70 procent av fondens värde den dagen. B. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Avgiftsuttaget sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år av den genomsnittliga fondförmögenheten. Transaktionskostnader (som till exempel courtage och clearingavgifter) belastas fonden. Maximal förvaltningsavgift som kan utgå ur fonden är högst 1,80 procent per år. Vid inlösen kan fondbolaget ta ut en avgift om högst en procent av fondandelsvärdet. Avgiften tillfaller fonden. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas. 12 Utdelning Fonden lämnar utdelning till andelsägarna i syfte att till dessa överföra beskattning av fondens avkastning, varigenom avkastningen ej blir beskattad i två led. Utdelningen skall därför uppgå till ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Utdelningsbart belopp skall i förekommande fall grunda sig på uppkommet skattemässigt resultat i fonden. Fondbolaget beslutar om utdelning för varje räkenskapsår. Utdelning skall ske i april månad året efter räkenskapsårets utgång. Utdelningen skall, efter avdrag för preliminär skatt återinvesteras i nya fondandelar för fondandelsägares räkning. Om sådan fondandelsägare i förväg särskilt begär kan utdelningen, efter skatteavdrag, i stället ske genom utbetalning till konto som tillhör andelsägaren. Beräkningen av utdelningsbart belopp: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år; (+/-) Resultat enligt årsberättelsen; (-) Bokförda ej skattepliktiga intäkter; (+) Bokförda ej avdragsgilla kostnader; (+) Schablonintäkt för marknadsnoterade aktier och aktierelaterade instrument; (-) Utnyttjande av avräkningsbar kupongskatt; = Utdelningsbart belopp. 13 Investeringsfondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden skall hållas tillgängliga hos fondbolaget inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse och årsberättelse kommer att skickas till de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till fondbolaget. Av underrättelsen skall framgå; vem som är andelsägare, panthavarens namn, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Fondbolaget underrättar skriftligen fondandelsägaren, att pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret. Panthavaren skall skriftligen underrätta fondbolaget om upphörd pantsättning. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. 20

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-03-31 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2014-03-17 INNEHÅLL OM BOLAGET... 4 ALLMÄNT OM BOLAGET

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB World Equity Replication Fund 15 Maj 2016 Sentat Asset Management AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och fondandelarna...

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp Europe

Fondbestämmelser. Sharp Europe Fondbestämmelser Sharp Europe FONDBESTÄMMELSER SHARP EUROPE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp Europe, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB Peab-fonden 21 Maj 2014 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Peab-fonden... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning... 3 Risk... 3

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Antagna av styrelsen för IKC Fonder AB 2011- xx - xx, godkända av Finansinspektionen 2011 xx - xx, gäller från och med 2011 xx - xx. 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SMÅBOLAG 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B prestationsbaserad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Sammanläggning av penningmarknadsfonder Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Consortum Global. Denna broschyr utgör tillsammans med fondbestämmelserna den s.k. Informationsbroschyren för Fonden.

Consortum Global. Denna broschyr utgör tillsammans med fondbestämmelserna den s.k. Informationsbroschyren för Fonden. Consortum Global Informationsbroschyr för Consortum Global som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Publicerad 2012-06-30 Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer