OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING"

Transkript

1 Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, Stockholm Telefon , Fax Org. nr februari

2 INNEHÅLL OM BOLAGET... 4 ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA... 4 FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING... 4 Enter Sverige, svensk aktiefond... 4 Enter Sverige Pro, svensk aktiefond (specialfond)... 5 Enter Select, svensk aktiefond (specialfond)... 5 Enter Select Pro, svensk aktiefond (specialfond)... 5 Enter Maximal, strategifond... 5 Enter Maximal Pro, strategifond (specialfond)... 6 Enter Pension blandfond, aktie- och räntefond (specialfond)... 6 Enter Penningmarknadsfond, svensk räntefond, max 1 års löptid... 7 Enter Trend Räntefond, svensk räntefond, 0-10 års löptid... 7 Enter Return, svensk räntefond, 0-6 års löptid (specialfond)... 7 FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SELECT FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SELECT PRO FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN

3 Fondförteckning Enter Fonder AB Fond Enter Sverige Enter Sverige Pro Jämförelseindex SIXPRX (SIX Portfolio Return) Enter Select Enter Select Pro Jämförelseindex OMXS50EW Enter Maximal Enter Maximal Pro Jämförelseindex 50 % OMXS30, 50 % HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index) Enter Pension Aktiv förvaltad blandfond Enter Penningmarknadsfond Jämförelseindex HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index) Enter Trend Räntefond Jämförelseindex 50 % HMTS (Handelsbanken Sweden All Government Bill Index) 50 % HMSA Handelsbanken Sweden All Government Bond Index) Enter Return Jämförelseindex HMSC (Handelsbanken Sweden All Bond Index) Fondtyp Aktiefond, UCITS Aktiefond, Specialfond Aktiefond, Specialfond Aktiefond, Specialfond Aktie-/räntefond, UCITS Aktie-/räntefond, Specialfond Aktie-/räntefond, Specialfond Räntefond, UCITS Räntefond, UCITS Räntefond, Specialfond Kursutveckling årligen Enter Sverige 22,91% 13,29% -20,42% 27,04% 65,72% -43,16% 1,54% 28,15% 31,23% 17,98% 32,92% Enter Sverige Pro 24,60% 14,77% -18,73 28,27% 65,54% -41,17% 0,60% 29,06% 32,65% 21,08% 33,54% Enter Select 24,78% 14,70% -20,77 28,96% 74,33% -41,34% -8,76% Enter Select Pro 25,58% 16,14% -19,98% 29,48% 74,35% -41,65% 2,28% 37,61% 38,47% 11,89% - Enter Maximal 16,96% 0,12% -16,61% 2,25% 36,06% -6,03% -1,45% Enter Maximal Pro 18,86% 1,38% -15,81% 2,86% 33,82% -8,59% -1,95% Enter Penningmarknadsfond, A 1,18% 2,18% 2,24% 0,55% 2,14% 5,49% 3,12% 1,75% 1,61% 2,12% 3,07% Enter Trend Räntefond, A -3,35% -1,81% 10,90% 5,18% -2,98% 13,04% 0,91% 0,28% 5,23% 7,69% 4,27% Enter Return, A 0,63% 3,69% 6,76% 0,96% 4,34% Enter Pension startade den 17 mars

4 OM BOLAGET Enter Fonder AB (org. nr ), nedan Bolaget förvaltar fonden. Bolaget har också tillstånd för diskretionär förvaltning. Tillstånd för fondverksamhet År 1999 Övriga tillstånd, diskretionär År 2011 förvaltning Aktiekapital TSEK Förvaringsinstitut SEB, Sverige Bolagets säte Stockholm, Sverige Tillsynsmyndighet Finansinspektionen, Sverige Revisor Ernst & Young AB, ansvarig, aukt. revisor Nilla Rocknö Compliance Officer Magnusson Advokatbyrå AB, ansvarig, advokat Björn Wendleby Klagomålsansvarig Inga-Lill Jörlefalk Internrevisor PwC, ansvarig, aukt. revisor Sussanne Sundvall Styrelse Ordförande Fredrik Vinge, advokat, Advokatfirman Vinge Styrelsens ledamöter Ledande befattningshavare VD, sales och marknadsföring Stf VD, Administrativ chef Aktieförvaltning ansvarig Hans Lundeberg förvaltare hos Bolaget, Pehr Westin, förvaltare hos Bolaget, Nigel Wilson, Direktör Henrik Lindquist Inga-Lill Jörlefalk Sten Lindquist ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA Fondernas rättsliga karaktär En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i den fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av Bolaget, som förvaltar fonden. Fonden är dock ett självständigt skattesubjekt. Fonden och Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, nedan kallade FFFS 2013:9 Bolaget har tecknat ansvarsförsäkring. Bolagets primära kapital (fritt och bundet eget kapital) per den 31 december 2013 uppgick till TSEK. Kapitalkravet motsvarande operativa risker (lika med fasta omkostnader) uppgick till TSEK, överskottet skillnaden mellan primärt kapital och kapitalkravet uppgick till TSEK. Fondandelar Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. Försäljning och inlösen bekräftas skriftligen av Bolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registret förs av Bolaget. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och följande rättigheter. Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken organisationsnummer , Stockholm Sverige, såsom förvaringsinstitut. I förvaringsinstitutets uppgifter ingår förutom förvaring av fondens tillgångar även att utöva viss kontroll över Bolaget. Uppdragsavtal Bolaget har uppdragsavtal vad gäller internrevision, Compliance, funktionen för regelefterlevnad samt datasupport och hosting. Bolaget har vidare avtal om distribution och förmedling av fondandelar. Förteckning redovisas på Bolagets hemsida, 4 Ytterligare information Till varje fond finns fondbestämmelser och faktablad, KIID, där ytterligare information om respektive fond lämnas. Ändringar av fondbestämmelser Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Bolaget och förvaringsinstitutet. Finansinspektionen anger i beslutet från vilket datum ändringen skall gälla. Skadestånd Bolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för Bolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I övrigt regleras Bolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 lagen om värdepappersfonder. FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Bolaget förvaltar följande fonder: Enter Sverige, svensk aktiefond Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 90 procent av fondens värde placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument får ingå som ett led i placeringsinriktningen. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fonden har rätt att placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

5 För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Enter Sverige Pro, svensk aktiefond (specialfond) Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument får ingå i som ett led i placeringsinriktningen Fonden kan placera mer än 10 procent i en enskild aktie. Placeringsreglerna gör det möjligt för förvaltaren att hålla färre innehav än en normal aktiefond. Antalet innehav skall alltid vara minst nio. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fonden får sälja överlåtbara värdepapper på termin utan att fonden innehar underliggande värdepapper. Fonden har rätt att placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. Fonden har både fast och prestationsbaserad förvaltningsavgift (kollektiv). Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige Pro tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både uppoch nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Enter Select, svensk aktiefond (specialfond) Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, 5 EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Fonden kan placera mer än 10 procent i en enskild aktie. Placeringsreglerna gör det möjligt för förvaltaren att hålla färre innehav än en normal aktiefond. Antalet innehav skall alltid vara minst nio. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Aktieurvalet baseras på fundamental analys, där utgångspunkten är det enskilda företaget och dess specifika förutsättningar snarare än makrofaktorer som räntan och valutan. Derivatinstrument får ingå i som ett led i placeringsinriktningen. Fonden har rätt att placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Enter Select Pro, svensk aktiefond (specialfond) Placeringsinriktningen och förvaltningen är densamma som Enter Select. Avgiftsstruktur samt lägsta förstagångsinsättning skiljer Enter Select och Enter Select Pro åt. Fonden har både fast och prestationsbaserad förvaltningsavgift (kollektiv). Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select Pro tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Enter Maximal, strategifond Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar i andra värdepappersfonder och på konto hos kreditinstitut. Fonden placerar i aktie- och/eller räntemarknaden. Förvaltningen av fonden bygger på en Trendindikator. Trendindikatorn är ett analysverktyg som är utvecklad för att identifiera trender i aktie- och räntemarknaden.

6 Fondens medel skall placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU och EFTA. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar i andra värdepappersfonder. Derivatinstrument får ingå som ett led i placeringsinriktningen. Fondens aktieexponering kommer företrädesvis att ske i form av placeringar i aktierelaterade derivatinstrument som terminer. Fonden har rätt att placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. Fonden har inte rätt att placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. Fonden får inte sälja (blankning) överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument som inte ingår i fonden. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till högst ett år. Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 lagen om värdepappersfonder. Placeringarna får endast avse obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av svenska staten. Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter fem år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden inte har fem års historik är den uträknad sedan fondens start Enter Maximal tillhör kategori 5, vilket betyder medel till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Enter Maximal Pro, strategifond (specialfond) Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Förvaltningen är densamma som i Enter Maximal. Avgiftsstruktur, handelsdagar samt lägsta förstagångsinsättning skiljer Enter Maximal och Enter Maximal Pro åt. Enter Maximal Pro är öppen för handel en gång per månad. Fonden har både fast och prestationsbaserad förvaltningsavgift (individuell beräkning). Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Fonden är att betrakta som en icke marknadsnoterad fond i samband med kapitalbeskattning. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter fem år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Maximal Pro tillhör kategori 5, vilket betyder medel till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Enter Pension blandfond, aktie- och räntefond (specialfond) Fonden är en aktivt förvaltad blandfond med möjlighet att placera i både aktieoch ränterelaterade placeringar. Fondens placeringar kommer att ske mot Sverige och övriga Norden. Fonden har följande andelsklasser: Andelsklass A - Icke utdelande Andelsklass B - Utdelande De drag som utmärker andelsklasserna är att Andelsklass A är icke utdelande och Andelsklass B är utdelande. I övrigt gäller fondbestämmelsen lika för båda andelsklasser Bolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp. Målsättningen är att fonden skall lämna en utdelning som motsvarar mellan 0,5 procent och 2 procent av fondens värde i Andelsklass B vid tidpunkt för utdelningen. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, på konto hos kreditinstitut och derivatinstrument. Mellan 0-70 procent av fondens medel kommer att vara placerade i överlåtbara värdepapper med aktierelaterad inriktning. Om portföljens exponering mot aktiemarknaden ska minskas kan detta ske genom omplaceringar från aktier till räntebärande placeringar. En minskning av exponeringen mot aktiemarknaden kan också ske genom att aktieportföljens värde skyddas med hjälp av derivatinstrument. Mellan procent av fondens medel kommer att vara placerade i räntebärande värdepapper som stats-, bostads- och företagsobligationer, konvertibla skuldebrev samt penningmarknadsinstrument. Kreditbetyget skall vara investment grade eller i det fall rating saknas ett av en market maker (emissionsinstitut) fastställd rating. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till mellan noll och tio år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på en uppskattning av en modellportföljs avkastning/risk de senaste fem åren. Enter Pension tillhör kategori 4, vilket betyder medel till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att andelen aktieexponering kan komma att variera mellan 0 till 70 procent. 6

7 Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Derivatinstrument kan komma att användas för att minska aktieexponeringen som ett alternativ till att sälja enskilda innehav. Enter Penningmarknadsfond, svensk räntefond, max 1 års löptid Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden har två andelsklasser: Andelsklass A- Icke utdelande Andelsklass B- Utdelande De drag som utmärker andelsklasserna är att Andelsklass A är icke utdelande och Andelsklass B är utdelande. I övrigt gäller fondbestämmelsen lika för båda andelsklasser. Bolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp. Målsättningen är att fonden skall lämna en utdelning som motsvarar mellan 0,5 procent och 2 procent av fondens värde i Andelsklass B vid tidpunkt för utdelningen. Fondens placeringar skall ske i värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fonden har inte rätt att placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. Derivatinstrument får ingå i som ett led i placeringsinriktningen. Fondens placeringar skall för hela portföljen ha en genomsnittlig duration om högst ett år. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 lagen om värdepappersfonder. Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn fonden skall lämna en utdelning som motsvarar mellan 0,5 procent och 2 procent av fondens värde i Andelsklass B vid tidpunkt för utdelning. Fondens placeringar skall ske i värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Förvaltningen av fonden bygger på en Trendindikator. Trendindikatorn är ett analysverktyg som är utvecklad för att identifiera trender i aktie- och räntemarknaden. Fonden har inte rätt att placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Derivatinstrument får ingå i som ett led i placeringsinriktningen. Fondens placeringar skall för hela portföljen ha en genomsnittlig duration på mellan noll och tio år. Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 lagen om värdepappersfonder. Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Trend Räntefond tillhör kategori 3, vilket betyder medellåg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Penningmarknadsfonden tillhör kategori 1, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Enter Trend Räntefond, svensk räntefond, 0-10 års löptid Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden har två andelsklasser: Andelsklass A Icke utdelande Andelsklass B Utdelande De drag som utmärker andelsklasserna är att andelsklass A är icke utdelande och andelsklass B är utdelande. I övrigt gäller fondbestämmelsen lika för båda andelsklasser. Bolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp. Målsättningen är att 7 Enter Return, svensk räntefond, 0-6 års löptid (specialfond) Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, i penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar nominerade i svenska kronor, euro och US-dollar. Fondens medel får även placeras på konto hos kreditinstitut. Med överlåtbara värdepapper avses endast räntebärande eller ränterelaterade värdepapper. Fonden har två andelsklasser: Andelsklass A Icke utdelande Andelsklass B Utdelande De drag som utmärker andelsklasserna är att andelsklass A är icke utdelande och andelsklass B är utdelande. I övrigt gäller fondbestämmelsen lika för båda andelsklasser. Bolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp. Målsättningen är att fonden skall lämna en utdelning som motsvarar mellan 0,5 procent och 2 procent av fondens värde i Andelsklass B vid tidpunkt för utdelningen. Fonden får bara placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som emitterats av kreditinstitut med lägst rating Investment Grade och med säte inom EES. Ratingen följer ratinginstitutet Standard & Poors kreditbetyg eller motsvarande kreditbetyg enligt andra ratinginstitut. Undantag från lägsta rating är placeringar i överlåtbara värdepapper som är utgivna av bolag helägda eller garanterade av svenska staten. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av svenska staten upp till 100 procent av

8 fondens värde. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst tre olika emissioner och ingen emission får överstiga 50 procent av fondens värde. Fonden får inneha totalt överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument som getts av emittenter i en och samma företagsgrupp till sammanlagt 40 procent av fondens värde. Fonden kan placera upp till 15 procent i en enskild position. Placeringsreglerna gör det möjligt för förvaltaren att hålla fyra sådana positioner. Övriga positioner får dock inte var för sig överstiga 5 procent. Fondens sammanlagda exponering mot företag i en och samma företagsgrupp får maximalt uppgå till 50 procent. Fondens derivatexponering kommer att ske i form av positioner i ränterelaterade derivatinstrument. Fondens placeringar i räntebärande värdepapper nominerade i euro och US-dollar kommer att valutasäkras för att därmed undvika valutarisk i fonden. Lägsta belopp för andelsägares första köp av fondandelar är SEK därefter är lägsta investeringsbelopp 200 SEK. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år. Risk- och avkastningsindikatorn Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden inte har fem års historik är den uträknad sedan fondens start. Enter Return tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Fondens kombination av olika instrument får inte leda till att fondens duration (ränterisk) blir negativ. Standardavvikelse mäter fondens totala risk och anger med hur många procent fondens avkastning historiskt varierat kring ett medelvärde. Ytterligare information Till varje fond finns fondbestämmelser och faktablad, KIID, där ytterligare information om respektive fond lämnas. Derivathandel För att effektivisera fondens förvaltning, öka avkastningen eller kurssäkra en placering får fonden handla med optioner och terminer (enskilt eller i kombination) avseende de överlåtbara värdepapper, i vilka fonden tillåts placera medel, eller index avseende sådana överlåtbara värdepapper. Fonden får även lämna värdepapperslån. Fonderna Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro och Enter Return får sälja överlåtbara värdepapper på termin utan att fonden innehar underliggande överlåtbara värdepapper. För Enter Sverige Pro, Enter Select och Enter Select Pro får inlåning av överlåtbara värdepapper ske till ett värde motsvarande högst 10 procent av fondens värde. I fonden Enter Return får inlåning uppgå till högst 50 procent av fondens värde. Inlånade överlåtbara värdepapper får säljas avista (s.k. äkta blankning). I övriga fonder är blankning inte tillåtet. En option är ett avtal där den ena parten utfärdar en option till den andra parten mot en ersättning (premien). Köparen av optionen har rätt att, vid en senare tidpunkt, köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) den underliggande egendomen (t.ex. en aktie) till ett i förhand bestämt pris (lösenpriset). Om den underliggande egendomen utgörs av ett index sker ingen leverans vid lösen. I stället sker en kontant avräkning. En termin är ett avtal där den ena parten, vid en senare tidpunkt, skall köpa den underliggande egendomen (t.ex. en aktie) av den andra parten till ett i förhand bestämt pris. Om den underliggande egendomen utgörs av ett index sker ingen leverans på terminslikviddagen. Istället sker en kontant avräkning. Enter Maximal och Enter Maximal Pro använder i sin placeringsstrategi OMX-terminer för placering i aktiemarknaden. Risker All placering i fonder är ett risktagande. Fonderna styrs inte av bestämda nivåer utan kan variera över tiden. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. Marknadsrisk uppkommer genom kursrisk på olika marknader. Placeringar i svenska räntebärande värdepapper och räntefonder påverkas av ränteutvecklingen i Sverige. Vissa fonder har exponering i värdepapper som är nominerade i annan valuta än SEK vilket ger upphov till en valutarisk. Positioner i derivatinstrument kan medföra ett ökat risktagande jämfört med en avista placering, om positionen inte avser att kurssäkra en befintlig placering. Den ökade risken uppkommer exempelvis på grund av att värdeförändringen på derivatinstrumentet kan bli betydligt större än motsvarande på den underliggande egendomen (den s.k. hävstångseffekten) eller genom att en position, med ett derivatinstrument, kan uppnås till en betydligt lägre kapitalinsats än för motsvarande placering i den underliggande egendomen. En annan riskfylld egenskap, avseende optioner, är att utfärdarens risk i princip är obegränsad. För att inte fondens värde i avsevärd mån skall riskeras kommer handeln med derivat att vara relativt begränsad och ske inom ramen för särskilda begränsningar, vilka finns närmare beskrivna i respektive fonds fondbestämmelser. Värdepapperslån Värdepapperslån innebär att den ena parten, mot en ersättning och mot lämnande av säkerhet, lånar värdepapper av den andra parten. Överlåtbara värdepapper papper motsvarande högst 20 procent av fondens värde får lånas ut vad gäller värdepappersfonder och 50 procent för specialfonder. Värdering Fondandelens värde (NAV-kurs) beräknas av Bolaget varje bankdag tidigast kl dag eller vid den tidpunkten då marknaden stänger (exempelvis dag före helgdag) och tillkännages senast nästföljande bankdag i dagstidningar och på Bolagets hemsida. Enter Maximal Pro beräknas vid sista bankdagen i månaden och NAV-kursen tillkännages senast fem bankdagar efter varje månadsskifte. Försäljning respektive inlösen sker till den kurs som motsvarar fondandelens fastställda värde för den handelsdag då försäljningen eller inlösen verkställs. Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar (finansiella instrument, likvida medel inklusive insättningar på bankkonto och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder (fasta och prestationsbaserade avgifter) som fonden har. Kostnader för köp och försäljningar av finansiella instrument (courtage och andra transaktionskostnader) belastas fonden löpande. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde (slutkurs). Fondandelar värderas till senast noterade andelsvärde. Värdet på en fondandel är lika med fondens värde delat med det totala antalet utelöpande fondandelar. Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos Bolaget. Försäljning respektive inlösen sker till ett pris som är okänt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens lämnade begäran om köp respektive försäljning. Begäran om försäljning respektive inlösen kan inte ske till limiterad kurs. Innan första andelsköpet kan genomföras skall ett anmälningsformulär, som erhålles från Bolaget eller Bolagets hemsida, vara komplett ifylld samt identifikation fastställd och godkänd. 8

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil INFORMATIONSBROSCHYR Lancelot Avalon ( Fonden ) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management A ( Bolaget )B,

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr PSG Small Cap Informationsbroschyr 19 augusti 2015 Informationsbroschyr Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

Origin Market Neutral U.S. Equity

Origin Market Neutral U.S. Equity Origin Market Neutral U.S. Equity Sammanfattning Fondens namn Origin market neutral U.S. Equity (nedan kallad fonden ) Juridisk form Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad december 2014. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad december 2014. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad december 2014 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM MULTI-STRATEGY Förvaltningen av Multi-Strategy bygger på investeringar

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

Swedbank Roburs pensionsfonder

Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyr 17 februari 2014 Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL 31 augusti 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK HolbergFonder INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014 Holberg Kredit SEK Informationsbroschyr för fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer