INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan 59 Telefon: Registreringsnummer: Postadress: SE Stockholm Fax: Registrerad i Brønnøysundregistrenes Organisationsnummer: E-post: foretaksregister Registrerad i Bolagsverkets filialregister fdffdfd E-post:

2 INNEHÅLL INFORMATION OM FONDEN FONDENS NAMN FONDENS PLACERINGSINRIKTNING PLACERINGSINRIKTNING OCH AVKASTNINGSMÅL TILLGÅNGSSLAG DERIVATINSTRUMENT OCH FÖRVALTNINGSTEKNIKER HÅLLBARA PLACERINGAR RISKINFORMATION ALLMÄN RISKINFORMATION FONDENS RISKPROFIL MÅLGRUPP RISKBEDÖMNINGSMETOD HISTORISK AVKASTNING AVGIFTER OCH ANDRA KOSTNADER AVGIFT SOM BETALAS DIREKT AV FONDSPARAREN AVGIFT SOM ÅRLIGEN TAS UR FONDEN INCITAMENT BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT VID HANDEL MED FONDENS FINANSIELLA INSTRUMENT ANDELSKLASSER UTDELNING SKATTEREGLER SKATTEREGLER FÖR FONDEN SKATTEREGLER FÖR ANDELSÄGAREN FONDENS JURIDISKA STATUS ANDELSÄGARREGISTER ÄNDRING AV FONDENS VERKSAMHET M.M ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA FONDFÖRVALTAREN UPPHÖR MED FÖRVALTNINGEN AV FONDEN ELLER ÖVERLÅTER FÖRVALTNINGEN AV FONDEN TILL ANNAN KÖP OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR KÖP OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR HOS FONDFÖRVALTAREN INSKRÄNKNINGAR I MÖJLIGHETEN ATT KÖPA OCH LÖSA IN FONDANDELAR INFORMATION OM FONDENS UTVECKLING... 8 INFORMATION OM FONDFÖRVALTAREN FONDFÖRVALTARE STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR KLAGOMÅLSANSVARIG ANDRA FONDER SOM FÖRVALTAS AV FONDFÖRVALTAREN UPPDRAGSAVTAL (OUTSOURCAD VERKSAMHET) INFORMATION OM FÖRVARINGSINSTITUTET FÖRVARINGSINSTITUT FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER INFORMATION OM SKADESTÅNDSANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING FONDBESTÄMMELSER... 12

3 INFORMATION OM FONDEN I denna informationsbroschyr lämnas grundläggande information om Fonden. Informationsbroschyren innehåller även Fondens fondbestämmelser. Därutöver finns ytterligare information i Fondens faktablad (kortfattade information, bl.a. uppgift om Fondens riskklassificering), Fondens årsberättelse och Fondens halvårsredogörelse. Ovan angivna dokument publiceras på Fondförvaltarens hemsida, 1. FONDENS NAMN Fondens namn är DNB Räntefond Kompass ( Fonden ). 2. FONDENS PLACERINGSINRIKTNING 2.1 PLACERINGSINRIKTNING OCH AVKASTNINGSMÅL Fonden är en räntefond vars huvudsakliga placeringsinriktning är statsobligationer, bostadsobligationer och företagsobligationer med inriktning på Norden. Fondens placeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument ska ha nordisk anknytning genom att emittenten antingen har sitt säte i ett nordiskt land, att det finansiella instrumentet är utgivet i svenska, norska eller danska kronor, eller är noterat på marknadsplats i Norden. Den genomsnittliga återstående löptiden för Fondens placeringar ska vara mellan minus ett (-1) och fem (5) år. Fondens mål är att på lång sikt uppnå en god avkastning. 2.2 TILLGÅNGSSLAG Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos ett kreditinstitut. 2.3 DERIVATINSTRUMENT OCH FÖRVALTNINGSTEKNIKER Vid förvaltningen av Fonden får derivatinstrument och förvaltningstekniker användas för att effektivisera förvaltningen (sänka kostnader och risker), men även för att öka avkastningen genom att utöka fondens exponeringar (skapa hävstång). En förvaltningsteknik som kan användas för att skapa hävstång i Fonden är att köpa värdepapper utan att Fonden har likvida medel som motsvarar köpeskillingen. Vanligtvis erläggs betalning för värdepapper först två eller tre dagar efter affärsdagen, vilken ger möjlighet att öka Fondens exponering från köpet av värdepapperet till dess att betalning sker. 2.4 HÅLLBARA PLACERINGAR Allmänt Fondens medel placeras endast i finansiella instrument utgivna av bolag som Fondförvaltaren bedömer vara långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle. Placeringarna sker i finansiella instrument utgivna av företag som förväntas ge god finansiell avkastning och som samtidigt agerar ansvarsfullt avseende social och miljömässig hänsyn samt har god affärsetik. I den traditionella finansiella analysen integreras analys av hur företagen hanterar sina största risker och möjligheter på hållbarhetsomområdet. Riskerna kan exempelvis återfinnas hos företag med höga koldioxidutsläpp, dåliga förhållanden till arbetstagare eller otillräckliga system mot korruption. Möjligheter kan å andra sidan finnas i företag med produkter inom energieffektivitet, vattenrening eller hälsosam mat. 2

4 Etik och samhällsansvar Vid förvaltningen av Fonden tillämpar Fondförvaltaren placeringsbegränsningar avseende företag som huvudsakligen är verksamma inom följande områden: tobak, pornografi, spel, alkohol, vapen och krigsmateriel, utvinning av olja eller andra fossila bränslen samt elkraftbolag med kol och olja. Förvaltningen av Fonden ska sträva efter att visa särskild aktsamhet mot transaktioner och handlingar som utgör en oacceptabel risk för medverkan till oetiska handlingar, kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt korruption och miljöförstöring. Till stöd har Fondförvaltaren utarbetat en egen etisk plattform, som baseras på följande internationella standards: FN:s Global Compact OECD:s riktlinjer för multinationella företag Fondförvaltaren inhämtar, bearbetar och värderar kontinuerligt information om företag, vars värdepapper kan vara tänkbara placeringar för Fonden. Kommer det till Fondförvaltarens kännedom att ett företag är involverat i verksamhet som direkt strider mot de placeringsbegränsningar som tillämpas för hållbara placeringar, exkluderas de finansiella instrumenten som är utgivna av företaget, som möjlig placering för Fonden. För företag som antas driva verksamhet i strid med övriga delar av Fondförvaltarens etiska plattform verkar Fondförvaltaren genom aktivt ägande med målet att påverka företaget i önskad riktning. Detta sker främst i konstruktiv dialog med företag. Baserat på tillgänglig information görs en helhetsbedömning, där också hänsyn tas till företagets initiativ att komma till rätta med eventuella missförhållanden. Där aktivt ägande i ett företag inte når resultat kan företagets finansiella instrument komma att exkluderas från kretsen av tänkbara placeringar för Fonden. Fondens hållbarhetspolicy och etiska placeringsrestriktioner samt fondbestämmelserna utgör en bas och utgångspunkt för all analys. 3. RISKINFORMATION 3.1 ALLMÄN RISKINFORMATION Allt sparande i fonder är förenat med någon form av risk. Med risk i detta sammanhang avses osäkerheten om Fondens framtida värdeutveckling. Fondens värde bestäms av de tillgångar som Fondens medel har placerats i. Det innebär att Fonden både kan öka och minska i värde och att andelsägaren inte är garanterad att få tillbaka det investerade kapitalet. Med risk avses i första hand risken att förlora pengar, men investeraren bör även beakta risken för att få en för låg avkastning i förhållande till syftet med placeringen och investerarens riskvilja och behov av avkastning. Inom EU har utarbetats en gemensam standard för att åskådliggöra sambandet mellan risk och avkastning, som innebär att alla värdepappersfonder ska klassificeras efter en sjugradig skala som baseras på fondernas historiska volatilitet, dvs. hur kraftigt fondens andelskurs har varierat i värde, under de senaste fem åren. Högre volatilitet innebär större möjlig avkastning, men också att risken för att förlora pengar ökar. Riskkategori 1 innebär låg risk (men inte en riskfri placering) och begränsade avkastningsmöjligheter. Riskkategorin 7, som är den högsta klassificeringen, innebär relativt hög risk och potentiellt bättre möjlighet att nå en hög avkastning. Det bör dock observeras att historiska data om avkastning och risk inte ger några garantier för den framtida utvecklingen av fonden. En fonds klassificering kan därför enbart användas som ett led i att bedöma en fonds historiska utveckling. Uppgift om Fondens klassificering lämnas i Fondens faktablad. 3.2 FONDENS RISKPROFIL Fondens investerar i räntebärande värdepapper med både hög och lägre kreditvärdighet. Förvaltningen strävar efter att vara fullt exponerad mot marknaden, men exponeringen reduceras regelmässigt genom att Fonden behöver hålla viss del av Fondens tillgångar i likvida medel för att utan dröjsmål kunna hantera andelsägares krav på inlösen av sina fondandelar. Fondens marknadsexponering kan även komma att överstiga 100 procent av Fondens värde med hänsyn till att derivatinstrument och andra tekniker får användas för att skapa hävstång i Fonden. I och med att Fondens medel placeras i räntebärande värdepapper ska investeraren räkna med att Fondandelsvärdet kan variera över tiden. 3

5 Nedan beskrivs ett antal risker som är särskilt framträdande för Fonden. Kreditrisk Emittenter av obligationer, även de med hög kreditvärdighet, kan bli oförmögen att betala investerarna, eller så kan rädslan för denna risk leda till att värdet på dessa värdepapper minskar. Ränterisk Risken i räntefonder påverkas bland annat av vilken duration, d.v.s. genomsnittlig löptid justerat för räntebetalningar, fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Sjunkande räntor ökar värdet på en fonds innehav av räntebärande instrument och omvänt medför stigande räntor att värdet på innehaven minskar. Räntefonder som placerar i räntebärande instrument med längre löptider är utsatta för en högre risk, eftersom marknadsvärdet riskerar att påverkas mer av ränteförändringar. 3.3 MÅLGRUPP Fonden riktar sig till investerare som önskar en allokeringslösning exponerat mot statsobligationer, bostadsobligationer och företagsobligationer med inriktning på Norden samt har en placeringshorisont på minst tre år. Investeraren måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma. 3.4 RISKBEDÖMNINGSMETOD För att beräkna Fondens sammanlagda exponeringar används åtagandemetoden. Åtagandemetoden innebär att derivatinstrument konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Åtagandemetoden beskrivs i 25 kap. 5 Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9. 4. HISTORISK AVKASTNING Fonden startade under 2015, vilket innebär att ingen historisk avkastning redovisas i denna informationsbroschyr. Information om Fondens avkastning uppdateras löpande på Fondförvaltarens hemsida. 5. AVGIFTER OCH ANDRA KOSTNADER 5.1 AVGIFT SOM BETALAS DIREKT AV FONDSPARAREN Ingen avgift tas ut vid andelsägarnas köp eller inlösen av fondandelar. 5.2 AVGIFT SOM ÅRLIGEN TAS UR FONDEN Ersättning till Fondförvaltaren I fondbestämmelserna anges att den högsta avgift som Fondförvaltaren får ta ut ur Fonden för täckande av kostnader för förvaltningen av Fonden, inklusive avgifter för förvaring, tillsyn och revisorer. Den högsta avgiften uppgår till 0,70 procent per år och beräknas på Fondens värde. Den för närvarande gällande ersättningen till Fondförvaltaren för dennes förvaltning av Fonden uppgår till 0,60 procent. Därtill kommer ersättningarna för förvaring, tillsyn och revisor, dock med högst 0,10 procent. Fonden belastas även med courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatter som är hänförliga till Fondens verksamhet. Faktiskt avgiftsuttag årlig avgift Då Fonden startade under 2015 finns inget faktiskt avgiftsuttag, årlig avgift, beräknat för föregående år. En uppskattning av Fondens årliga avgift är beräknad till 0,65 procent. I den beräkningen utgjordes 0,60 procent av avgift till Fondförvaltaren samt 0,05 procent av ersättning för förvaring, tillsyn och revisor. 4

6 6. INCITAMENT Ersättning till distributörer Fondförvaltaren har ingått avtal med distributörer av finansiella produkter och med Pensionsmyndigheten om förmedling av fondandelar i bolagets fonder. Ersättning beräknas på det aktuella marknadsvärdet av de fondandelar som distributören förmedlat. Analystjänster som Fondförvaltaren mottar från mäklarföretag Det är vanligt att mäklarföretag som ett led i sin verksamhet producerar analysmaterial och tillhandahåller det till sina kunder. Mäklarföretagen finansierar sin verksamhet genom courtage och andra transaktionsrelaterade ersättningar på de värdepappersaffärer som de utför. Fondförvaltaren tar emot analyser om företag och marknader som produceras av de mäklarföretag hos vilka Fondförvaltaren placerar order att utföra värdepappersaffärer för fondernas räkning. Fondförvaltaren använder analysmaterialet i sitt arbete med att förvalta fonderna. Analysmaterialet är en viktigt redskap och bidrar till att höja kvaliteten på fondernas förvaltning. Eftersom analysmaterialet inte prissätts separat kan inget exakt ekonomiskt värde sättas på den. Generellt kan sägas att mäklarföretag som inte tillhandahåller analysmaterial har lägre transaktionskostnader än mäklarföretag som tillhandahåller analysmaterial. Värdet av den erhållna analysen ingår i fondernas transaktionskostnader och utgör en del av den transaktionskostnad som redovisas för var fond i fondernas årsberättelser (som finns tillgängliga på Fondförvaltarens hemsida Fondförvaltaren eftersträvar alltid att uppnå bästa möjliga resultat vid alla portföljtransaktioner. Ytterligare information om incitament kan erhållas från Fondförvaltaren. 7. BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT VID HANDEL MED FONDENS FINANSIELLA INSTRUMENT Fondförvaltaren placerar order om att köpa och sälja finansiella instrument för Fondens räkning hos värdepappersinstitut (banker, fondkommissionärsfirmor, etc). Det är värdepappersinstitutet som sedan är den som utför ordern på en marknadsplats eller mot institutets lager av finansiella instrument eller vidarebefordrar ordern till ett annat institut. Vid bedömning av bästa möjliga resultat beaktas i första hand priset på det finansiella instrumentet och kostnaden för att genomföra transaktionen. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan även andra faktorer beaktas, såsom snabbt utförande av ordern, värdepappersinstitutets sannolika förmåga att utföra ordern med hänsyn till transaktionens storlek eller art, eller andra för utförandet väsentliga förhållanden. Fondförvaltaren är skyldig att vid placering av ordern vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för Fondens räkning, men är primärt fokuserad på att välja ut värdepappersinstitut som är lämpliga för att utföra den aktuella ordern och att utvärdera kvaliteten av institutens orderutförande. Fondförvaltaren har interna regler som anger de rutiner och kriterier för urval och godkännande av värdepappersinstitut som får användas för placering av order samt för att kontrollera kvaliteten av institutens orderutförande. Omprövning av godkända värdepappersinstitut sker halvårsvis baserad på en systematisk uppföljning av de resultat respektive institut har uppnått. Även värdepappersinstituten är som regel skyldiga att uppnå bästa möjliga resultat vid utförandet av ordern, men institutets ansvar kan begränsas till följd av specifika anvisningar om utförandet från Fondförvaltarens sida eller på grund av att institutet enbart offererar Fondförvaltaren ett pris på det finansiella instrumentet. 8. ANDELSKLASSER Fonden består av två andelsklasser, vilka betecknas med A respektive B. Fondandelar av andelklass A lämnar ingen utdelning till fondandelsägarna. Fondandelar av andelsklass B lämnar årligen utdelning till fondandelsägarna. 5

7 9. UTDELNING Utdelning lämnas årligen för andelar i Fondens andelsklass B. 1 Utdelning kan erhållas kontant eller i form av nya andelar (återinvestering). Den som är registrerad i andelsägarregistret som innehavare av andelar i Fondens andelsklass B per den 30 april ( Avstämningsdagen ) är berättigad till utdelning. Utdelningen baseras på den direktavkastning Fonden erhållit under föregående räkenskapsår i form av utdelningar och ränteintäkter. Om direktavkastningen understiger tre procent av värdet på fondandelarna av andelsklass B på Avstämningsdagen får Fondförvaltaren ändå besluta att Fonden ska lämna en utdelning som motsvarar tre procent av fondandelarnas värde. Utdelning får således lämnas utan att motsvaras av någon avkastning eller kapitalvinst i Fonden. De fullständiga reglerna för att fastställa Fondens utdelning finns i punkt 12 i fondbestämmelserna. Se även informationen i punkt 10.2 nedan om skatteregler för andelsägaren. Utdelningsbeloppet återinvesteras i nya fondandelar som tillförs respektive fondandelsägare. Andelsägare som istället önskar få sin utdelning kontant utbetald ska skriftligen anmäla det till Fondförvaltaren. 10. SKATTEREGLER 10.1 SKATTEREGLER FÖR FONDEN Fonden är inte skattskyldig för sina inkomster i Sverige. Svenska fonder kan dock bli föremål för beskattning i utlandet, om fonden äger eller handlar med utländska aktier SKATTEREGLER FÖR ANDELSÄGAREN Nedan lämnas en översiktlig beskrivning av grundläggande svenska skatteregler för fysiska personer och dödsbon, som är skattskyldiga i Sverige. Löpande beskattning av fondandelsinnehav Varje år påförs andelsägaren en schablonintäkt på 0,4 procent av fondinnehavets värde vid årets ingång. Schablonintäkten upptas i inkomstslaget kapital och beskattas efter en skattesats på 30 procent, vilket innebär att den löpande årliga skattekostnaden för andelsinnehavet uppgår till 0,12 procent. Kontrolluppgift lämnas till Skatteverket avseende schablonintäkten. Något avdrag för preliminär skatt görs inte. Beskattning av utdelning Om Fonden lämnar utdelning beskattas andelsägaren för utdelningen. Erhållen utdelning beskattas i inkomstslaget kapital efter en skattesats på 30 procent. Kontrolluppgift lämnas till Skatteverket avseende utdelningen och avdrag för preliminär skatt görs. Beskattning av kapitalvinster och kapitalförluster Vid inlösen eller annan avyttring av fondandelar beskattas vinster i inkomstslaget kapital efter en skattesats på 30 procent. Förluster på avyttrade fondandelar får dras av mot kapitalvinster och andra inkomster, men avdraget kan reduceras beroende på vilket slag av kapitalvinst/inkomst det är fråga om. Konrolluppgift lämnas till Skatteverket avseende kapitalvinster och kapitalförluster. Något avdrag för preliminär skatt görs inte. Andra skatteregler Om fondsparandet sker inom ramen för premiepensionssystemet, ett individuellt pensionssparkonto (IPS), en fondförsäkring eller ett investeringssparkonto gäller andra skatteregler. För upplysning om dessa skatteregler hänvisas till det institut som tillhandahåller kontot. För bolag och andra juridiska personer samt för andelsägare som inte är skatteskyldiga i Sverige gäller andra regler än de som redovisats ovan. Upplysningar om gällande skatteregler finns på Skatteverkets hemsida Vid behov av individuell rådgivning hänvisas till skattejurist eller annan skatterådgivare. 1 Första utdelningstillfället är i maj

8 11. FONDENS JURIDISKA STATUS Fonden är inte någon juridisk person, utan endast en av andelsägarna gemensamt ägd förmögenhet. Fondförvaltaren utfärdar fondandelar till fondandelsägaren i förhållande till dennes ägarandel i Fonden. Varje fondandel medför lika rätt till fondförmögenheten. Fondandelsägaren svarar inte för Fondens förpliktelser. Fonden kan inte själv utöva sina rättigheter och skyldigheter. Det görs i stället av Fondförvaltaren som förvaltar Fonden och företräder andelsägarna. Vid förvaltningen av Fonden ska Fondförvaltaren handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Fondverksamhet regleras av lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonden står under tillsyn av Finansinspektionen. 12. ANDELSÄGARREGISTER Fondförvaltaren för ett register över andelsägarna och deras innehav av fondandelar. Fondandelar utfärdas endast i form av registrering i andelsägarregistret. Andelsägare som låtit en bank eller annat värdepappersinstitut förvaltarregistrera sina fondandelar införs inte i andelsägarregistret. I stället är det då banken/värdepappersinstutet som införs i andelsägarregistret för sin kunds räkning och banken/värdepappersinstitutet företräder sin kund gentemot Fondförvaltaren. 13. ÄNDRING AV FONDENS VERKSAMHET M.M ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA Fondbestämmelserna anger grunderna för förvaltningen av Fonden, såsom placeringsinriktning och riskprofil, regler för köp och inlösen av fondandelar, uppgift om vem som förvaltar Fonden (Fondförvaltare) och vem som förvarar Fondens tillgångar (förvaringsinstitutet) samt de avgifter som får tas ut ur Fonden, m.m. Fondbestämmelserna fastställs av Fondförvaltarens styrelse, som även kan besluta om ändringar i dessa. Ändringar i fondbestämmelserna kan komma att påverka Fondens egenskaper, såsom ändringar i placeringsinriktningen, riskprofilen eller de avgifter som tas ut ur Fonden. Alla ändringar i fondbestämmelserna måste godkännas av Finansinspektionen innan de kan tillämpas. Finansinspektionen bedömer om ändringarna är skäliga för andelsägarna. Vid väsentliga förändringar av fondbestämmelserna underrättas de fondandelsägare som är införda i andelsägarregistret om ändringarna. Vid andra förändringar av fondbestämmelserna erhåller andelsägarna ingen personlig underrättelse om ändringen. Information om sådana mindre betydelsefulla ändringar av fondbestämmelserna läggs endast ut på Fondförvaltarens hemsida FONDFÖRVALTAREN UPPHÖR MED FÖRVALTNINGEN AV FONDEN ELLER ÖVERLÅTER FÖR- VALTNINGEN AV FONDEN TILL ANNAN Fondförvaltaren får, efter tillstånd från Finansinspektionen, överlåta förvaltningen av Fonden till annan förvaltare. Förvaltningen av Fonden kan även temporärt övertas av förvaringsinstitutet, vilket sker om Fondförvaltaren bestämmer sig för att upphöra med förvaltning eller om Finansinspektionen återkallar tillståndet att förvalta Fonden samt om Fondförvaltaren går i konkurs eller tvångslikvidation. Förvaringsinstitutet ska då snarast överlåta förvaltningen av Fonden till annan förvaltare. Om Finansinspektionen i sådant fall inte tillåter att förvaltningen av Fonden överlåts, ska Fonden upplösas genom att Fondens tillgångar säljs och nettobehållningen utskiftas till andelsägarna. Andelsägarna som inte anmält sitt innehav inom fem år efter utskiftningen förlorar sin rätt att lyfta medlen. Information om överlåtelse eller upphörande av förvaltningen ska kungöras i Post- och Inrikes Tidning och finnas tillgängligt hos Fondförvaltaren och förvaringsinstitutet, om Finansinspektionen inte medger undantag. Förvaltningen av Fonden kan även upphöra genom att den läggs samman (fusioneras) med en annan fond. För att få genomföra en fusion krävs tillstånd från Finansinspektionen. När tillstånd till fusion getts ska fondandelsägarna informeras och ges möjlighet att lösa in sina fondandelar innan fusionen genomförs. 7

9 14. KÖP OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Andelar i Fonden kan normalt köpas och lösas in varje bankdag. Fondandelar kan köpas direkt hos Fondförvaltaren eller via en bank eller annat institut som förmedlar fondandelar. Fondandelsägare som har sina fondandelar registrerade i andelsägarregistret kan vända sig direkt till Fondförvaltaren för att få andelarna inlösta. Andelsägare som har låtit förvaltarregistrera sina fondandelar hos en bank eller annat värdepappersinstitut måste vända sig till sin bank/värdepappersinstitut. All handel med fondandelar ska ske till okända kurser för att undvika att investerare kan göra arbitrageaffärer till nackdel för övriga fondandelsägare, vilket innebär att investeraren måste lämna sin order om att köpa eller lösa in fondandelar före de bryttider som Fondförvaltaren respektive banken/värdepappersinstitutet tillämpas. Minsta belopp för köp av fondandelar är 200 kronor KÖP OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR HOS FONDFÖRVALTAREN Order om att köpa eller lösa in fondandelar görs på de särskilda formulär som Fondförvaltaren tillämpar eller genom Fondförvaltarens elektroniska handelssystem. Formulären kan laddas ned från Fondförvaltarens hemsida. Endast order med kompletta uppgifter kan behandlas. Fondförvaltaren kan även behöva begära in kompletterande information för att fullgöra lagstadgade skyldigheter om kundidentifiering etc. innan ordern kan behandlas. Ordern som är komplett och kommit Fondförvaltaren tillhanda före klockan behandlas samma bankdag. Inför sådana helgdagar, då affärsbankerna har reducerat öppethållande, måste ordern ha kommit Fondförvaltaren tillhanda före klockan för att kunna behandlas samma bankdag. Om ordern avser köp av fondandelar krävs även att Fonden har tillförts full betalning enligt vad som angivits i köpordern för att kunna behandlas samma dag. Komplett order som inkommit efter de nämnda bryttidpunkterna behandlas påföljande bankdag. Likvid för inlösta fondandelar utbetalas påföljande bankdag till Fondandelsägarens bankkonto, enligt de uppgifter som denne har lämnat om sitt konto INSKRÄNKNINGAR I MÖJLIGHETEN ATT KÖPA OCH LÖSA IN FONDANDELAR Fondförvaltaren får, helt eller delvis, senarelägga inlösen av fondandelar om Fonden skulle sakna likvida medel motsvarande det inlösta beloppet i avvaktan på att likvida medel har anskaffas genom försäljning av tillgångar som ingår i Fonden. Fondförvaltaren får även senarelägga investerares köp och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas gemensamma intresse. I fondbestämmelserna punkt 10 behandlas särskilt de tillfällen då en viss marknad inte är öppen för handel samt då sådana extraordinära omständigheter har inträffat, som medför att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 15. INFORMATION OM FONDENS UTVECKLING Fondandelsvärdet beräknas varje bankdag och publiceras på Fondförvaltarens hemsida samt i ledande dagstidningar. För Fonden upprättas för varje kalenderår en årsberättelse samt däremellan halvårsredogörelser. Rapporterna publiceras på Fondförvaltarens hemsida samt sänds till de fondandelsägare som har lämnat sådan begäran. Rapporterna kan även beställas hos Fondförvaltaren. Fondandelsägare som är införd i andelsägarregistret erhåller halvårsvis kontobesked om sitt andelsinnehav och dess värde. 8

10 INFORMATION OM FONDFÖRVALTAREN 16. FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av DNB Asset Management AS (Förvaltningsbolaget). DNB Asset Management AS har sitt säte i Norge och har auktoriserats av den norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet att förvalta fonder som regleras av EU:s regelverk för värdepappersfonder (UCITS-fonder) och alternativa investeringsfonder. DNB Asset Management AS står under tillsyn av Finanstilsynet. DNB Asset Management AS bedriver verksamhet i Sverige via en filial; DNB Asset Management AS, filial Sverige. Fonden har dock sitt säte i Sverige och står under tillsyn av den svenska tillsynsmyndigheten Finansinspektionen. DNB Asset Management AS, Norge Företagsform: Norskt aktiebolag Säte: Oslo, Norge Registreringsmyndighet: Brønnøysundregistrene Register: Foretaksregisteret Registreringsnummer: Registreringsdag: Aktiekapital: 109,7 MNOK DNB Asset Management AS, filial Sverige Registreringsmyndighet: Bolagsverket, Sverige Register: Filialregistret Organisationsnummer: Registreringsdag: STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR Styrelse, DNB Asset Management AS Erlend C. Molde Jensen, ordförande Marit Krohg Owren vice ordförande Helen Holthe, andelsägarrepresentant Hilde Vatne, andelsägarrepresentant Kjartan Farestveit, arbetstagarrepresentant, DNB Asset Management AS Kjetil Eriksen, arbetstagarrepresentant, DNB Asset Management AS Verkställande direktör, DNB Asset Management AS Torkild Sindre Varran Revisor, DNB Asset Management AS Ernst & Young AS Postboks 20 Oslo Atrium NO-0051 Oslo Fredrik Gabrielsen, ansvarig partner Verkställande direktör, DNB Asset Management AS, filial Sverige Bengt Sandberg Revisor, DNB Asset Management AS, filial Sverige Ernst & Young AB. Huvudansvarig för uppdraget är auktoriserade revisorn Jesper Nilsson. Filialens revisor granskar årsberättelsen för fonden. 9

11 18. KLAGOMÅLSANSVARIG Mats Ekström DNB Asset Management AB STOCKHOLM Tel: E-post: 19. ANDRA FONDER SOM FÖRVALTAS AV FONDFÖRVALTAREN Sverigeregistrerade fonder: Aktiefonden OFR Avkastningsfonden OFR DNB FRN-fond SEK DNB Företagsobligationsfond DNB Förmögenhetsförvaltning DNB Global Hedge DNB Global Hållbar DNB Obligationsfond SEK DNB Penningmarknadsfond DNB Prisma DNB Quant Global DNB Realräntefond DNB Småbolagsfond DNB Stiftelsefond DNB Sverigefond DNB Sverige Hållbar DNB Sverige Koncis DNB Sverige Marknad DNB Sweden Micro Cap DNB Utlandsfond Lärarfond år Lärarfond år Lärarfond 59+ KOMBI Aktiefond Utland Norgeregistrerade fonder: DNB 2020 DNB Aktiv 10 DNB Aktiv 100 DNB Aktiv 30 DNB Aktiv 50 DNB Aktiv 80 DNB Aktiv Rente DNB Aktiv Rente (II) DNB AM Global Indeks Valutasikret DNB AM Global Selektiv Valutasikret DNB AM Kort Obligasjon DNB AM Kort Obligasjon 2 DNB AM Lang Obligasjon DNB Asia DNB Barnefond DNB Europa DNB Europa (II) DNB Finans DNB FRN 20 DNB Global DNB Global (II) DNB Global (III) DNB Global Credit DNB Global Credit Short DNB Global Emerging Markets DNB Global Etisk (V) DNB Global High Grade DNB Global High Grade Short DNB Global Indeks DNB Global (IV) DNB Grønt Norden DNB Health Care DNB High Yield DNB High Yield (I) DNB Japan DNB Kredittobligasjon DNB Lang Obligasjon 20 DNB Likviditet (IV) DNB Likviditet 20 (I) DNB Likviditet 20 (II) DNB Likviditet 20 (IV) DNB Likviditet 20 (V) DNB Miljøinvest DNB Navigator DNB Navigator (II) DNB Norden (II) DNB Norden (III) DNB Norden DNB Nordic Technology DNB Norge DNB Norge (III) DNB Norge (IV) DNB Norge Indeks DNB Norge Pensjon DNB Norge Selektiv DNB Norge Selektiv (II) DNB Norge Selektiv (III) DNB Obligasjon DNB Obligasjon (III) DNB Obligasjon 20 DNB Obligasjon 20 (II) DNB Obligasjon 20 (III) DNB Obligasjon 20 (IV) DNB OBX 10

12 DNB OMF DNB Pengemarked (II) DNB Private Banking Premium 100 DNB Private Banking Premium 30 DNB Private Banking Premium 50 DNB Private Banking Premium 80 DNB Rentespar DNB SMB DNB Telecom DNB USA DNB Øst-Europa 20. UPPDRAGSAVTAL (OUTSOURCAD VERKSAMHET) Fondförvaltaren har outsourcat uppdrag till följande enheter inom DNB-koncernen. DNB Asset Management AB Förvaltning Fondadministration huvudsakligen bestående av redovisning och andelsägarhantering DNB Bank ASA Internrevision INFORMATION OM FÖRVARINGSINSTITUTET 21. FÖRVARINGSINSTITUT Förvaringsinstitut för Fonden är DNB Bank ASA, filial Sverige. Filialen bedriver sin verksamhet från kontor i Stockholm och är registrerad i Bolagsverkets register över utländska filialer. DNB Bank ASA är ett publikt norskt aktiebolag med huvudkontor i Oslo, Norge, som huvudsakligen bedriver bankverksamhet. 22. FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER Förvaringsinstitutets huvudsakliga uppgift är att förvara Fondens tillgångar och verkställa Fondförvaltarens beslut avseende Fonden. Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondförvaltaren och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska även kontrollera att de beslut som Fondförvaltaren fattar inte strider mot bestämmelser i lag, föreskrifter eller fondbestämmelser. INFORMATION OM SKADESTÅNDSANSVAR OCH ANSVARSBE- GRÄNSNING För de fall skada tillfogats andelsägare genom att Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om värdepappersfonder eller fondens fondbestämmelser ska Fondförvaltaren respektive förvaringsinstitutet ersätta skadan. Av fondbestämmelserna framgår de begränsningar som gäller för Fondförvaltarens respektive förvaringsinstitutets ansvar. Fondförvaltaren respektive förvaringsinstitutet svarar t.ex. inte för skada som uppkommit utanför deras kontroll, såsom strejk, myndighetsåtgärder, krigshändelser etc. eller för skada som orsakas av uppdragstagare som Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet anlitat med tillbörlig omsorg. Vidare är skadeståndsansvaret begränsat vid indirekta skador. För en utförligare beskrivning hänvisas till punkt 17 i fondbestämmelserna. 11

13 FONDBESTÄMMELSER 1. Fondens namn, fondens rättsliga ställning och andelsklasser Fondens namn är DNB Räntefond Kompass (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan LVF ). Fonden består av två andelsklasser, vilka betecknas med A respektive B. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fondandelar av andelsklass B lämnar årligen utdelning till fondandelsägare som är registrerad för innehav av andelar i denna klass i enlighet med bestämmelserna i punkten 12. Fondandelar av andelsklass A lämnar ingen utdelning till fondandelsägarna. Det värde som motsvarar utdelning för andelsklass B ackumuleras i stället i Fonden och ingår som en del av den fondförmögenhet som är hänförlig till de fondandelsägare som innehar fondandelar av klass A. Fonden kan inte själv förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Istället är det Fondförvaltaren (såsom definieras nedan) som i egenskap av förvaltare företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden. För Fondens verksamhet gäller förutom bestämmelserna i ovan nämnda lag även Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder (nedan FFFS 2013:9 ) samt dessa fondbestämmelser. 2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av DNB Asset Management AS (org. nr ), nedan kallad Fondförvaltaren. 3. Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens förvaringsinstitut är DNB Bank ASA, filial Sverige (org. nr ). Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondförvaltaren och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av Fondförvaltaren som avser Fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att: a) försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser; b) fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser; c) tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa; och d) medlen i Fonden används enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser. 4. Fondens karaktär Fonden är en räntefond med inriktning på Norden. Förvaltningen av Fonden utmärks av att dess placeringar koncentreras till finansiella instrument utgivna av sådana bolag som enligt Fondförvaltarens bedömning bedriver en långsiktigt hållbar verksamhet från ett miljö- och samhällsperspektiv. Fonden förvaltas i enlighet med Fondförvaltarens policy för hållbara, ansvarsfulla och etiska placeringar. Närmare upplysningar om nämnda policy finns att erhålla, dels i Fondens informationsbroschyr, dels hos Fondförvaltaren. Målet med förvaltningen av Fondens medel är att på lång sikt uppnå en god avkastning. 5. Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto hos kreditinstitut, dock att minst 90 procent av Fondens medel vid var tid ska vara placerade i ränterelaterade finansiella instrument. 12

14 Fondens placeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument ska ha nordisk anknytning genom att antingen emittenten har sitt säte i ett nordiskt land eller att det finansiella instrumentet är utgivet i svenska, norska eller danska kronor eller är noterat på marknadsplats i Norden. Den genomsnittliga återstående löptiden för Fondens placeringar ska vara mellan minus ett (-1) och fem (5) år. Fondens medel placeras endast i finansiella instrument utgivna av bolag som Fondförvaltaren bedömer vara långsiktigt hållbara avseende miljö och samhälle. Ett hållbart bolag ska kunna visa ett ansvarsfullt miljömässigt och socialt agerande, såsom aktsamhet mot medverkan i korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter och kränkning av arbetsrätt. Fondförvaltaren genomför löpande analyser av hur bolagen genom policys, processer och strategier säkerställer att de agerar ansvarsfullt i de nämnda avseendena. Vid förvaltningen av Fonden ska eftersträvas att inte placera i finansiella instrument utgivna av bolag vars huvudsakliga verksamhet är inriktad mot alkohol, tobak, vapen, krigsmateriel, spel eller pornografi. Med huvudsaklig verksamhet avses verksamhet som enligt bolagets årsredovisning svarar för mer än fem procent av bolagets omsättning. Vidare ska eftersträvas att inte placera i finansiella instrument utgivna av bolag som har stor negativ klimatpåverkan. Uppmärksammar Fondförvaltaren att något av de bolag som Fonden har placeringar i agerar i konflikt med de placeringsrestriktioner som nämns i detta stycke ska placeringen avyttras. Fondförvaltaren bedömer när sådan avyttring lämpligen bör genomföras. 6. Marknadsplatser Fondens placeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument ska vara: i) upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES; eller ii) föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Fondens placeringar i derivatinstrument ska vara föremål för omsättning på en reglerad marknad. Fondens medel får vidare placeras i överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen av värdepapperet i fråga avses att handlas på sådan marknadsplats som anges i första stycket i denna punkt 6 samt i onoterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument och OTC-derivat i enlighet med vad som anges i punkten 7 nedan. 7. Fondens särskilda placeringsinriktning a) Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF (onoterade värdepapper), dock högst med 10 procent av Fondens värde. Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 8 LVF att placera 100 procent av Fondens värde i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde. b) Användning av derivatinstrument Vid förvaltningen av Fonden får derivatinstrument användas för att effektivisera förvaltningen, i syfte att: i) minska kostnader och risker i förvaltningen, eller ii) för att öka avkastningen genom att skapa hävstång i Fonden. c) OTC-derivat Fondförvaltaren får för Fondens räkning ingå derivatkontrakt direkt med en motpart, s.k. OTC-derivat, enligt bestämmelserna i 5 kap. 12 andra stycket LVF. e) Underliggande tillgångar till derivatinstrument Vid placering i derivatinstrument ska underliggande tillgångar utgöras av eller hänföras till sådana tillgångar som avses i 5 kap. 12 första stycket LVF. 13

15 f) Valutasäkring Fondens placeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna i annan valuta än svenska kronor valutasäkras vid var tid till svenska kronor genom kortfristiga terminskontrakt motsvarande procent av värdet på de ränterelaterade finansiella instrument som ska valutasäkras. g) Fondandelar Högst 10 procent av Fondens värde får placeras i fondandelar. 8. Värdering Fondens värde beräknas varje bankdag (nedan Värderingsdag ). Fondens värde beräknas genom att de skulder som avser Fonden dras av från Fondens tillgångar, varvid hänsyn tas till eventuellt beräknad latent skatteskuld. Fondandelsvärdet för andelsklass A och B beräknas genom att Fondens värde delas med antalet utelöpande fondandelar, varvid de skillnader som vidlåder respektive andelsklass skall beaktas vid beräkningen. De finansiella instrument som ingår i Fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde, d.v.s. den vid värderingstillfället senast kända betalkursen. Om sådant värde inte föreligger, sker värderingen till den vid värderingstillfället senast kända köpkurs. Om inte heller något sådant värde föreligger får finansiella instrument upptas till det värde som Fondförvaltaren på objektiv grund beslutar, varvid de faktorer som anges i punkterna i)-v) nedan i angiven ordning ska äga tillämpning vid värderingen. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs följande faktorer i vederbörande ordning: a) marknadspriser från icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor, b) diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering), c) andra finansiella instrument eller index upptagna till handel med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), d) volatiliteten i det finansiella instrumentet och /eller e) kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). OTC-derivat värderas enligt vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 eller till det pris som ställs av oberoende part. 9. Försäljning och inlösen av fondandelar 9.1 Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning (investerarens köp) av fondandelar och inlösen av fondandelar sker hos Fondförvaltaren till de priser som Fondförvaltaren beräknat för Värderingsdagen enligt punkten 9.2 nedan. Fonden är öppen för försäljning och inlösen av fondandelar varje Värderingsdag, med undantag för de tillfällen då Fonden är stängd på grund av sådana extraordinära förhållanden som regleras i punkten 10 nedan. Fondförvaltaren har dessutom rätt att stänga Fonden för försäljning och inlösen om mer än 10 procent av Fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för handel den aktuella värderingsdagen. Fondförvaltaren har vidare rätt att skjuta upp inlösen av fondandelar om likvida medel behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i Fonden. Investerares order om köp respektive inlösen av fondandelar som inkommit till Fondförvaltaren dag då Fonden är öppen för försäljning och inlösen av fondandelar verkställs samma dag, under förutsättning att ordern inkommit före den bryttidpunkt som anges i informationsbroschyren och övriga villkor för försäljning respektive inlösen är uppfyllda. Vid bryttidpunkten har Fondförvaltaren ännu inte beräknat den dagens fondandelsvärde, vilket innebär att all försäljning respektive inlösen av fondandelar sker till priser som är okända för investeraren vid den tidpunkt denne lämnar sin order. Order om köp respektive inlösen av fondandelar kan inte limiteras. Fondförvaltaren verkställer investerarens köp genom att utfärda fondandelar i form av registrering i Fondens andelsägarregister. Fondförvaltarens registrering av andelsinnehavet är avgörande för investerarens rätt till andel i 14

16 Fonden och de därav följande rättigheterna. Fondförvaltaren utfärdar fondandelar endast om investeraren i) avlämnat fullständig köporder enligt de formulär som fastställts eller godkänts av Fondförvaltaren, ii) tillfört Fonden full betalning för andelarna före den ovan nämnda bryttidpunkten eller, efter godkännande av Fondförvaltaren, på annat sätt fullgör betalningen för fondandelarna samt iii) i övrigt på Fondförvaltarens begäran och på sätt som Fondförvaltaren föreskriver skriftligen lämnat de eventuella övriga uppgifter som Fondförvaltaren behöver för att kunna fullgöra de skyldigheter som åvilar eller åläggs Fondförvaltaren enligt svensk eller utländsk lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut (såsom skyldigheter gällande kundidentifiering och avlämnande av kontrolluppgifter till skattemyndigheter, etc.). Köporder ska vara skriftlig och undertecknad av investeraren eller avlämnad genom Fondförvaltarens elektroniska handelssystem. Lägsta belopp för köp av fondandelar är 200 kronor. Fondförvaltaren verkställer fondandelsägares order om inlösen endast om andelsägaren avlämnat fullständig inlösenorder enligt de formulär som fastställts eller godkänts av Fondförvaltaren. Inlösenorder ska vara skriftlig och undertecknad av andelsägaren eller avlämnad genom Fondförvaltarens elektroniska handelssystem. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondförvaltaren medger det. Fondförvaltaren har rätt att skjuta upp inlösen av fondandelar eller utbetalning av likvid för inlösta fondandelar om fondandelsägaren inte på Fondförvaltarens begäran och på sätt som Fondförvaltaren föreskriver skriftligen lämnar de eventuella uppgifter som Fondförvaltaren behöver för att kunna fullgöra de skyldigheter som åvilar eller åläggs Fondförvaltaren enligt svensk eller utländsk lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut (såsom skyldigheter gällande kundidentifiering och avlämnande av kontrolluppgifter till skattemyndigheter, etc.). Fondförvaltaren har vidare rätt att begränsa utbetalning av likvid för inlösta fondandelar till bankkonto som tillhör fondandelsägaren. Fondandelsägaren ska medverka till att Fondförvaltaren hos andelsägarens bank kan kontrollera att bankkontot tillhör andelsägaren. Fondförvaltaren är dock inte skyldig att kontrollera att bankkontot tillhör andelsägaren, utan andelsägaren ansvarar alltid själv för de instruktioner denne lämnar till Fondförvaltaren om utbetalning av likvid för inlösta fondandelar. 9.2 Fondandelarnas pris Försäljningspriset för fondandel inom andelsklass A respektive B skall vara fondandelsvärdet för andel inom respektive andelsklass den dag försäljningen verkställs. Inlösenpriset för fondandel inom andelsklass A respektive B skall vara fondandelsvärdet för andel inom respektive andelsklass den dag inlösen verkställs. Aktuell uppgift om fondandelarnas försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna inom andelsklass A respektive B tillhandahålls på Fondförvaltarens hemsida på internet så snart Fondförvaltaren beräknat dessa. 10. Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden Fondförvaltaren har rätt att stänga Fonden för försäljning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11. Avgifter Ur fondens medel får Fondförvaltaren ta ut avgifter för förvaltningen av Fonden på högst 0,70 procent per år av Fondens värde. Förutom ersättning för Fondförvaltarens förvaltningsuppdrag inkluderar avgifterna kostnaderna för förvaring, tillsyn och revision. Ersättningen till Fondförvaltaren beräknas fortlöpande och baseras på Fondens värde för respektive Värderingsdag samt utbetalas efter utgången av respektive kalendermånad. Därutöver belastas Fonden med courtage och andra transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument, skatter hänförliga till Fondens verksamhet samt övriga kostnader som behövs för att ta tillvara andelsägarnas gemensamma intressen. I förekommande fall tillkommer mervärdesskatt enligt vid var tid gällande lag. 12. Utdelning Fondandelar av andelsklass A lämnar ingen utdelning till fondandelsägarna. 15

17 Utdelning lämnas varje år till fondandelsägare som är registrerad i andelsägarregistret som innehavare av fondandelar av andelsklass B den 30 april samma år ( Avstämningsdagen ). Utdelning utbetalas i maj och fastställs av Fondförvaltaren. Utdelningen anknyter till Fondens resultat under det föregående räkenskapsåret, men Fondförvaltaren får fatta beslut om utdelning från Fonden som enbart baseras på Fondens värde. Utdelningen ska motsvara Fondens avkastning under föregående räkenskapsår, varvid avkastningen beräknas som summan av de utdelningar och ränteintäkter som redovisas i Fondens resultaträkning för föregående räkenskapsår. Efter räkenskapsårets utgång fastställer Fondförvaltaren avkastningen genom att dividera summan av de nyss nämnda intäkterna med Fondens genomsnittliga värde under räkenskapsåret. Avkastningen uttrycks som ett procenttal med två decimaler. Därefter fastställer Fondförvaltaren per Avstämningsdagen ett utdelningsbelopp per fondandel. Detta belopp beräknas genom att den fastställda avkastningen multipliceras med fondandelskursen för andelsklass B per Avstämningsdagen. Utdelningen får högst uppgå till tio procent av värdet på fondandelarna av andelsklass B per Avstämningsdagen. Om ovanstående beräkningar leder till en utdelning som understiger tre procent av värdet på fondandelarna av andelsklass B per Avstämningsdagen får Fondförvaltaren besluta att utdelning ändå ska lämnas med ett belopp som motsvarar tre procent av fondandelsvärdet. Fondförvaltaren gör avdrag för skatt på utdelning efter vad som föreskrivs i lag. För resterande belopp skall Fondförvaltaren förvärva nya fondandelar för andelsägarnas räkning. Varje fondandelsägare skall härvid erhålla det ytterligare antal andelar som svarar mot det belopp som tillkommer denne. På andelsägares skriftliga begäran skall utdelningen, efter eventuellt avdrag för skatt, i stället utbetalas till bankkonto som tillhör andelsägaren. Sådan begäran om utbetalning skall skriftligen tillställas Fondförvaltaren senast före april månads utgång respektive år. 13. Räkenskapsår Fondens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december. 14. Årsberättelse och halvårsredogörelse samt ändring av fondbestämmelser 14.1 Årsberättelse och halvårsredogörelse Fondförvaltaren ska för Fonden upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Årsberättelsen ska avlämnas senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång och halvårsredogörelsen senast två månader efter rapportperiodens utgång. På begäran ska årsberättelse och halvårsredogörelse skickas kostnadsfritt till andelsägare i Fonden. Årsberättelse och halvårsredogörelse ska efter avlämnande hållas tillgängliga hos Fondförvaltaren och förvaringsinstitutet Ändring av fondbestämmelser Ändring av fondbestämmelser beslutas av Fondförvaltarens styrelse. Sedan beslutet godkänts av Finansinspektionen ska det hållas tillgängligt hos Fondförvaltaren och tillkännages på sätt som Finansinspektionen föreskriver. 15. Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel, för vilken pantsättaren är registrerad i fondandelsägarregistret, ska skriftligen anmälas till Fondförvaltaren. Av underrättelsen ska framgå vem som är andelsägare, panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Fondförvaltaren registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Panthavare ska skriftligen underrätta Fondförvaltaren om upphörd pantsättning. Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Överlåtaren ska skriftligen underrätta Fondförvaltaren om överlåtelsen med angivande av vem som är överlåtare respektive förvärvare samt vilka fondandelar som omfattas av överlåtelsen. Förvärvaren av fondandelarna är skyldig att lämna Fondförvaltaren upplysningar enligt de villkor som gäller vid investerares köp av fondandelar enligt punkt 9.1 ovan. Vid handläggning av pantsättning respektive överlåtelse tar Fondförvaltaren ut en avgift om högst kronor. 16

18 16. Ansvarsbegränsning Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, avbrott i datakommunikation, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet om Fondförvaltaren respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av Fondförvaltarens eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Om fondandelsägare tillfogats skada genom att Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet överträtt LVF eller fondbestämmelserna skall dock Fondförvaltaren respektive förvaringsinstitutet ersätta skadan. Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller annan som tillandahåller motsvarande tjänster och inte heller av annan uppdragstagare som Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning, som kan komma att tillämpas mot Fonden, Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet avseende Fondens egendom. Föreligger hinder för Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet inte vara skyldigt att erlägga dröjsmålsränta. Ovanstående ansvarsbegränsningar inskränker inte andelsägarens rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 LVF. 17. Informationsskyldighet Fondandelsägare ska på begäran av Fondförvaltaren tillhandahålla Fondförvaltaren all sådan information som Fondförvaltaren behöver för att fullgöra sådana skyldigheter som åvilar eller åläggs Fondförvaltaren enligt svensk eller utländsk lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut (såsom skyldigheter gällande kundidentifiering och avlämnande av kontrolluppgifter till skattemyndigheter, etc.). Om andelsägaren inte lämnar Fondförvaltaren sådan information som avses i föregående stycke får Fondförvaltaren lösa in andelsägarens andelar i Fonden. Sådan inlösen får ske även mot andelsägarens bestridande samt för den händelse Fondförvaltaren inte lyckas få information från andelsägaren på grund av att andelsägaren inte kan nås på den adress, som andelsägaren har uppgivit för Fondförvaltaren eller, beträffande andelsägare som är bosatta i Sverige, den adress under vilken andelsägaren är registrerad i offentligt register för folkbokföring, bolagsregister, etc. 18. Tillåtna investerare Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars köp av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare vars köp eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Fondförvaltaren blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Fondförvaltaren annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondförvaltaren har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Fondförvaltaren får lösa in andelsägares andelar i Fonden och detta även mot sådan/sådana andelsägares bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut eller att Fondförvaltaren på grund av andelsägares försäljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Fondförvaltaren som Fonden eller Fondförvaltaren inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden. 17

19 Inlösen enligt föregående stycke ska verkställas omedelbart. Vad som stadgas om utbetalning av likvid för inlösta fondandelar enligt punkten 9.1 ovan ska äga tillämpning även vid fall av inlösen enligt denna punkt 18. Fastställda av styrelsen för DNB Asset Management AS den 9 december 2014 Godkända av Finansinspektionen den 23 februari

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN RÄNTEFOND KOMPASS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN RÄNTEFOND KOMPASS FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN RÄNTEFOND KOMPASS 1. Fondens namn, fondens rättsliga ställning och andelsklasser Fondens namn är Öhman Räntefond Kompass (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE HÅLLBAR

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE HÅLLBAR FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE HÅLLBAR 1. Fondens namn, fondens rättsliga ställning och andelsklasser Fondens namn är Öhman Sverige Hållbar (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lärarfond 59+ (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE MARKNAD

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE MARKNAD FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE MARKNAD 1. Fondens namn, rättsliga ställning och andelsklasser Fondens namn är Öhman Sverige Marknad (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE KONCIS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE KONCIS FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE KONCIS 1. Fondens namn, fondens rättsliga ställning och andelsklasser Fondens namn är Öhman Sverige Koncis (nedan Fonden ). Fonden är en specialfond enligt 12 kap. lagen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Indecap prisma Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2015-09-01 och godkända av Finansinspektionen 2015-09-24

Fondbestämmelser för Indecap prisma Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2015-09-01 och godkända av Finansinspektionen 2015-09-24 Fondbestämmelser för Indecap prisma Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2015-09-01 och godkända av Finansinspektionen 2015-09-24 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 1 oktober DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 1 oktober DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 1 oktober 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER CROSS CREDIT 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Cross Credit ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Räntefond Kompass. Fonden startade 13 april 2015.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Räntefond Kompass. Fonden startade 13 april 2015. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Öhman Räntefond Kompass som är en Sverigeregistrerad räntefond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Sweden Micro Cap. Fonden startade den 29 maj 1997.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Sweden Micro Cap. Fonden startade den 29 maj 1997. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Öhman Sweden Micro Cap som är en Sverigeregistrerad aktiefond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SMÅBOLAG 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Avkastningsfonden OFR. Fonden startade den 1 oktober 1987.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Avkastningsfonden OFR. Fonden startade den 1 oktober 1987. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Avkastningsfonden OFR som är en Sverigeregistrerad räntefond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Return ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ). Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp Europe

Fondbestämmelser. Sharp Europe Fondbestämmelser Sharp Europe FONDBESTÄMMELSER SHARP EUROPE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp Europe, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Aktiefonden OFR. Fonden startade den 1 oktober 1987.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Aktiefonden OFR. Fonden startade den 1 oktober 1987. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Aktiefonden OFR som är en Sverigeregistrerad aktiefond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman FRN-fond SEK. Fonden startade den 14 december 2012.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman FRN-fond SEK. Fonden startade den 14 december 2012. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Öhman FRN-fond SEK som är en Sverigeregistrerad räntefond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia ProxyPetroleum Energy Fondbestämmelser för Gustavia ProxyPetroleum Energy 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia ProxyPetroleum Energy, nedan

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014 Plain Capital StyX Denna informationsbroschyr för specialfonden Plain Capital StyX är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli 2013. DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli 2013. DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli 2013 DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond DNB Asset Management AS, Filial Sverige DNB Fonder Kundcenter Postadress: SE-105 88 Stockholm Tfn: 020 32 56 56, 08 473 44

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Pension ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ). Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Lärarfond 21-44 år. Fonden startade den 8 april 1999.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Lärarfond 21-44 år. Fonden startade den 8 april 1999. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Lärarfond 21-44 år som är en Sverigeregistrerad aktiefond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Select Sverige

Fondbestämmelser Select Sverige Fondbestämmelser Select Sverige 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Select Sverige, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR PASSIV STIFTELSEFOND SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Passiv Stiftelsefond Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer