INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan 59 Telefon: Registreringsnummer: Postadress: SE Stockholm Fax: Registrerad i Brønnøysundregistrenes Organisationsnummer: E-post: foretaksregister Registrerad i Bolagsverkets filialregister fdffdfd E-post:

2 INNEHÅLL INFORMATION OM FONDEN FONDENS NAMN FONDENS PLACERINGSINRIKTNING PLACERINGSINRIKTNING OCH AVKASTNINGSMÅL TILLGÅNGSSLAG DERIVATINSTRUMENT OCH FÖRVALTNINGSTEKNIKER RISKINFORMATION ALLMÄN RISKINFORMATION FONDENS RISKPROFIL MÅLGRUPP RISKBEDÖMNINGSMETOD HISTORISK AVKASTNING AVGIFTER OCH ANDRA KOSTNADER AVGIFT SOM BETALAS DIREKT AV FONDSPARAREN AVGIFT SOM ÅRLIGEN TAS UR FONDEN INCITAMENT BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT VID HANDEL MED FONDENS FINANSIELLA INSTRUMENT UTDELNING SKATTEREGLER SKATTEREGLER FÖR FONDEN SKATTEREGLER FÖR ANDELSÄGAREN FONDENS JURIDISKA STATUS ANDELSÄGARREGISTER ÄNDRING AV FONDENS VERKSAMHET M.M ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA FONDFÖRVALTAREN UPPHÖR MED FÖRVALTNINGEN AV FONDEN ELLER ÖVERLÅTER FÖRVALTNINGEN AV FONDEN TILL ANNAN KÖP OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR KÖP OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR HOS FONDFÖRVALTAREN INSKRÄNKNINGAR I MÖJLIGHETEN ATT KÖPA OCH LÖSA IN FONDANDELAR INFORMATION OM FONDENS UTVECKLING... 9 INFORMATION OM FONDFÖRVALTAREN FONDFÖRVALTARE STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR KLAGOMÅLSANSVARIG ANDRA FONDER SOM FÖRVALTAS AV FONDFÖRVALTAREN UPPDRAGSAVTAL (OUTSOURCAD VERKSAMHET) INFORMATION OM FÖRVARINGSINSTITUTET FÖRVARINGSINSTITUT FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER INFORMATION OM SKADESTÅNDSANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING FONDBESTÄMMELSER

3 BILAGA

4 INFORMATION OM FONDEN I denna informationsbroschyr lämnas grundläggande information om Fonden. Informationsbroschyren innehåller även Fondens fondbestämmelser. Därutöver finns ytterligare information i Fondens faktablad (kortfattade information, bl.a. uppgift om Fondens riskklassificering), Fondens årsberättelse och Fondens halvårsredogörelse. Ovan angivna dokument publiceras på Fondförvaltarens hemsida, 1. FONDENS NAMN Fondens namn är DNB Prisma ( Fonden ). 2. FONDENS PLACERINGSINRIKTNING 2.1 PLACERINGSINRIKTNING OCH AVKASTNINGSMÅL Fondens huvudsakliga placeringsinriktning är hedgefonder globalt. Fondens mål är att ge investeraren en god avkastning som har låg samvariation med aktiemarknadens avkastning. Förvaltningen av Fondens placeringar strävar efter att dess avkastning över tiden har låg samvariation med aktiemarknadens avkastning. Under normala marknadsförhållanden investerar Fondens i olika hedgefonder. Fondförvaltaren har valt att klassificera hedgefonder i fyra huvudkategorier baserade på deras övergripande strategi. Dessa är: 1. Relativvärde: Hedgefonder som söker efter olika typer av arbitrage som i sin tur bygger på olika värdepappers relativa värderingar 2. Kreditdrivna: Hedgefonder som arbetar med finansiella instrument där kreditrisk är ett naturligt element 3. Lång/kort aktier: Hedgefonder som är verksamma på aktiemarknaderna 4. Makro/CTA: Hedgefonder som ofta syftar till att identifiera och följa trender på de finansiella marknaderna. Positioner kan antingen tas med hjälp av fundamental ekonomisk analys eller med hjälp av modeller. 2.2 TILLGÅNGSSLAG Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos ett kreditinstitut. 2.3 DERIVATINSTRUMENT OCH FÖRVALTNINGSTEKNIKER Vid förvaltningen av Fonden får derivatinstrument och förvaltningstekniker användas för att skydda värdet på Fondens tillgångar, valutasäkra Fondens tillgångar till den svenska kronan samt att för öka avkastningen genom att utöka fondens exponeringar (skapa hävstång). En förvaltningsteknik som kan användas för att skapa hävstång i Fonden är att köpa värdepapper utan att Fonden har likvida medel som motsvarar köpeskillingen. Vanligtvis erläggs betalning för värdepapper först två eller tre dagar efter affärsdagen, vilken ger möjlighet att öka Fondens exponering från köpet av värdepapperet till dess att betalning sker. 3. RISKINFORMATION 3.1 ALLMÄN RISKINFORMATION Allt sparande i fonder är förenat med någon form av risk. Med risk i detta sammanhang avses osäkerheten om Fondens framtida värdeutveckling. Fondens värde bestäms av de tillgångar som Fondens medel har placerats i. Det innebär att Fonden både kan öka och minska i värde och att andelsägaren inte är garanterad att få tillbaka det investerade kapitalet. Med risk avses i första hand risken att förlora pengar, men investeraren bör även beakta risken för att få en för låg avkastning i förhållande till syftet med placeringen och investerarens riskvilja och behov av avkastning. Inom EU har utarbetats en gemensam standard för att åskådliggöra sambandet mellan risk och avkastning, som innebär 3

5 att alla värdepappersfonder ska klassificeras efter en sjugradig skala som baseras på fondernas historiska volatilitet, dvs. hur kraftigt fondens andelskurs har varierat i värde, under de senaste fem åren. Högre volatilitet innebär större möjlig avkastning, men också att risken för att förlora pengar ökar. Riskkategori 1 innebär låg risk (men inte en riskfri placering) och begränsade avkastningsmöjligheter. Riskkategori 7, som är den högsta klassificeringen, innebär relativt hög risk och potentiellt bättre möjlighet att nå en hög avkastning. Det bör dock observeras att historiska data om avkastning och risk inte ger några garantier för den framtida utvecklingen av fonden. En fonds klassificering kan därför enbart användas som ett led i att bedöma en fonds historiska utveckling. Uppgift om Fondens klassificering lämnas i Fondens faktablad. 3.2 FONDENS RISKPROFIL Fondens placeringar är inriktade mot den globala hedgefondmarknaden. Förvaltningen strävar efter att vara fullt exponerad mot denna marknad, men exponeringen reduceras regelmässigt genom att Fonden behöver hålla viss del av Fondens tillgångar i likvida medel för att utan dröjsmål kunna hantera andelsägares krav på inlösen av sina fondandelar. Fondens marknadsexponering kan även komma att överstiga 100 procent av Fondens värde med hänsyn till att derivatinstrument och andra tekniker får användas för att skapa hävstång i Fonden. I och med att Fondens medel placeras i hedgefonder ska investeraren räkna med att Fondandelsvärdet kan variera över tiden. Nedan beskrivs ett antal risker som är särskilt framträdande för denna fond. Förvaltningsrisk Förvaltningsstrategier som har fungerat bra under normala marknadsvillkor kan visa sig vara ineffektiva eller ofördelaktiga under extrema marknadsförhållanden. Likviditetsrisk Fonden medger inlösen av sina andelar en gång i månaden under förutsättning att fonden har tillräckligt med likvida tillgångar. De hedgefonder som Fonden placerar sina medel i medger generellt inlösen av andelar minst en gång i kvartalet. Hedgefonderna har dock möjlighet att införa restriktioner avseende andelsinlösen. 3.3 MÅLGRUPP Fonden riktar sig till investerare som önskar placera på den globala hedgefondmarknaden genom en diversifierad portfölj av hedgefonder och har en placeringshorisont på minst tre år. 3.4 RISKBEDÖMNINGSMETOD För att beräkna Fondens sammanlagda exponeringar används åtagandemetoden. Åtagandemetoden innebär att derivatinstrument konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Åtagandemetoden beskrivs i 25 kap. 5 Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9. 4

6 4. HISTORISK AVKASTNING DNB Prisma 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Fonden: 7,9 % 3,3 % 10,2 % -16,6 % 8,9 % 5,4 % -0,3 % 2,5 % 8,6 % -0,28% Diagrammet ovan visar den historiska avkastningen för Fonden beräknat i svenska kronor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Information om Fondens avkastning uppdateras löpande på Fondförvaltarens hemsida. 5. AVGIFTER OCH ANDRA KOSTNADER 5.1 AVGIFT SOM BETALAS DIREKT AV FONDSPARAREN Ingen avgift tas ut vid andelsägarnas köp eller inlösen av fondandelar. 5.2 AVGIFT SOM ÅRLIGEN TAS UR FONDEN Ersättning till Fondförvaltaren I fondbestämmelserna anges att den högsta avgift som Fondförvaltaren får ta ut ur Fonden för täckande av kostnader för förvaltningen av Fonden, inklusive avgifter för förvaring, tillsyn och revisorer. Den högsta avgiften uppgår till 1,30 procent per år och beräknas på Fondens värde. Den för närvarande gällande ersättningen till Fondförvaltaren för dennes förvaltning av Fonden uppgår till 1,00 procent. Därtill kommer ersättningarna för förvaring, tillsyn och revisor, dock med högst 0,30 procent. Fonden belastas även med courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatter som är hänförliga till Fondens verksamhet. Ersättning i underliggande fonder Vanligtvis har de underliggande hedgefonderna både en fast avgift och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften tas endast ut när hedgefonden har en positiv avkastning. Det är brukligt att den fasta avgiften är ca 2 procent per år och den rörliga avgiften ca 20 procent av hedgefondens positiva avkastning. Fondförvaltarens bedömning är att de totala avgifterna som de underliggande hedgefonderna tar ut högst kan uppgå till 10 procent per år av fondandelsägarnas investerade kapital. Dessa avgifter är redan uttagna när Fondens officiella värdering offentliggörs. Faktiskt avgiftsuttag årlig avgift Under 2014 var det faktiska avgiftsuttaget, årlig avgift, 3,07 procent. Av detta utgjordes 1,00 procent av avgift till Fondförvaltaren; 0,01 procent av ersättning för förvaring, tillsyn och revisor samt 2,06 procent av avgifter i underliggande fonder. 5

7 Resultatbaserad ersättning till fondförvaltaren Den resultatbaserade ersättningen bestäms av Fondförvaltaren och får uppgå till högst 10 procent av Fondens avkastning som överstiger fondens jämförelseränta, vilken utgörs av 30 dagars STIBOR den första bankdagen i varje kalendermånad. Ersättningen utgår endast då fondandelsvärdet överstiger ett av Fondförvaltaren beräknat jämförelsetal, som månadsvis uppräknas med fondens jämförelseränta. Vid utbetalning av resultatbaserad ersättning justeras jämförelsetalet, så att det uppgår till samma värde som fondandelsvärdet efter avdrag för ersättningar till Fondförvaltaren. Därefter uppräknas det justerade jämförelsetalet med jämförelseräntan. Om Fondandelsvärdet således går ned och sedan åter stiger utgår resultatbaserad ersättning inte förrän avkastningen överstiger det justerade jämförelsetalet. Detta får till effekt att Fondandelsägare som förvärvar fondandelar till lägre fondandelskurser än tidigare högre jämförelsetal inte belastas med resultatbaserad ersättning på dessa innehav förrän det tidigare högsta jämförelsetalet uppräknat med jämförelseräntan har passerats den s.k. free-rider-effekten (se bilaga 1). Resultatbaserad ersättning beräknas för varje kalendermånad och uttas ur Fonden efter utgången av varje kalendermånad, för vilken Fondförvaltaren är berättigat till ersättning. 6. INCITAMENT Ersättning till distributörer Fondförvaltaren har ingått avtal med distributörer av finansiella produkter och med Pensionsmyndigheten om förmedling av fondandelar i bolagets fonder. Ersättning beräknas på det aktuella marknadsvärdet av de fondandelar som distributören förmedlat. Analystjänster som Fondförvaltaren mottar från mäklarföretag Det är vanligt att mäklarföretag som ett led i sin verksamhet producerar analysmaterial och tillhandahåller det till sina kunder. Mäklarföretagen finansierar sin verksamhet genom courtage och andra transaktionsrelaterade ersättningar på de värdepappersaffärer som de utför. Fondförvaltaren tar emot analyser om företag och marknader som produceras av de mäklarföretag hos vilka Fondförvaltaren placerar order att utföra värdepappersaffärer för fondernas räkning. Fondförvaltaren använder analysmaterialet i sitt arbete med att förvalta fonderna. Analysmaterialet är en viktigt redskap och bidrar till att höja kvaliteten på fondernas förvaltning. Eftersom analysmaterialet inte prissätts separat kan inget exakt ekonomiskt värde sättas på den. Generellt kan sägas att mäklarföretag som inte tillhandahåller analysmaterial har lägre transaktionskostnader än mäklarföretag som tillhandahåller analysmaterial. Värdet av den erhållna analysen ingår i fondernas transaktionskostnader och utgör en del av den transaktionskostnad som redovisas för var fond i fondernas årsberättelser (som finns tillgängliga på Fondförvaltarens hemsida Fondförvaltaren eftersträvar alltid att uppnå bästa möjliga resultat vid alla portföljtransaktioner. Ytterligare information om incitament kan erhållas från Fondförvaltaren. 7. BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT VID HANDEL MED FONDENS FINANSIELLA INSTRUMENT Fondförvaltaren placerar order om att köpa och sälja finansiella instrument för Fondens räkning hos värdepappersinstitut (banker, fondkommissionärsfirmor, etc). Det är värdepappersinstitutet som sedan är den som utför ordern på en marknadsplats eller mot institutets lager av finansiella instrument eller vidarebefordrar ordern till ett annat institut. Vid bedömning av bästa möjliga resultat beaktas i första hand priset på det finansiella instrumentet och kostnaden för att genomföra transaktionen. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan även andra faktorer beaktas, såsom snabbt utförande av ordern, värdepappersinstitutets sannolika förmåga att utföra ordern med hänsyn till transaktionens storlek eller art, eller andra för utförandet väsentliga förhållanden. Fondförvaltaren är skyldig att vid placering av ordern vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för Fondens räkning, men är primärt fokuserad på att välja ut värdepappersinstitut som är lämpliga för att utföra den aktuella ordern och att utvärdera kvaliteten av institutens orderutförande. Fondförvaltaren har interna reglerna som anger de rutiner och kriterier för urval och godkännande av värdepappersinstitut som får användas för place- 6

8 ring av order samt för att kontrollera kvaliteten av institutens orderutförande. Omprövning av godkända värdepappersinstitut sker halvårsvis baserad på en systematisk uppföljning av de resultat respektive institut har uppnått. Även värdepappersinstituten är som regel skyldiga att uppnå bästa möjliga resultat vid utförandet av ordern, men institutets ansvar kan begränsas till följd av specifika anvisningar om utförandet från Fondförvaltarens sida eller på grund av att institutet enbart offererar Fondförvaltaren ett pris på det finansiella instrumentet. 8. UTDELNING Fonden lämnar ingen utdelning. 9. SKATTEREGLER 9.1 SKATTEREGLER FÖR FONDEN Fonden är inte skattskyldig för sina inkomster i Sverige. Svenska fonder kan dock bli föremål för beskattning i utlandet, om fonden äger eller handlar med utländska aktier. 9.2 SKATTEREGLER FÖR ANDELSÄGAREN Nedan lämnas en översiktlig beskrivning av grundläggande svenska skatteregler för fysiska personer och dödsbon, som är skattskyldiga i Sverige. Löpande beskattning av fondandelsinnehav Varje år påförs andelsägaren en schablonintäkt på 0,4 procent av fondinnehavets värde vid årets ingång. Schablonintäkten upptas i inkomstslaget kapital och beskattas efter en skattesats på 30 procent, vilket innebär att den löpande årliga skattekostnaden för andelsinnehavet uppgår till 0,12 procent. Kontrolluppgift lämnas till Skatteverket avseende schablonintäkten. Något avdrag för preliminär skatt görs inte. Beskattning av utdelning Om Fonden lämnar utdelning beskattas andelsägaren för utdelningen. Erhållen utdelning beskattas i inkomstslaget kapital efter en skattesats på 30 procent. Kontrolluppgift lämnas till Skatteverket avseende utdelningen och avdrag för preliminär skatt görs. Beskattning av kapitalvinster och kapitalförluster Vid inlösen eller annan avyttring av fondandelar beskattas vinster i inkomstslaget kapital efter en skattesats på 30 procent. Förluster på avyttrade fondandelar får dras av mot kapitalvinster och andra inkomster, men avdraget kan reduceras beroende på vilket slag av kapitalvinst/inkomst det är fråga om. Konrolluppgift lämnas till Skatteverket avseende kapitalvinster och kapitalförluster. Något avdrag för preliminär skatt görs inte. Andra skatteregler Om fondsparandet sker inom ramen för premiepensionssystemet, ett individuellt pensionssparkonto (IPS), en fondförsäkring eller ett investeringssparkonto gäller andra skatteregler. För upplysning om dessa skatteregler hänvisas till det institut som tillhandahåller kontot. För bolag och andra juridiska personer samt för andelsägare som inte är skatteskyldiga i Sverige gäller andra regler än de som redovisats ovan. Upplysningar om gällande skatteregler finns på Skatteverkets hemsida Vid behov av individuell rådgivning hänvisas till skattejurist eller annan skatterådgivare. 10. FONDENS JURIDISKA STATUS Fonden är inte någon juridisk person, utan endast en av andelsägarna gemensamt ägd förmögenhet. Fondförvaltaren utfärdar fondandelar till fondandelsägaren i förhållande till dennes ägarandel i Fonden. Varje fondandel medför lika rätt till fondförmögenheten. Fondandelsägaren svarar inte för Fondens förpliktelser. 7

9 Fonden kan inte själv utöva sina rättigheter och skyldigheter. Det görs i stället av Fondförvaltaren som förvaltar Fonden och företräder andelsägarna. Vid förvaltningen av Fonden ska Fondförvaltaren handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. För Fondens verksamhet gäller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:10 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt i tillämpliga delar lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9 om värdepappersfonder. Fonden och Fondförvaltaren står under tillsyn av Finansinspektionen respektive det norska Finanstillsynet. Fonden är en specialfond, vilket innebär att den avviker från vissa bestämmelser i lagen om värdepappersfonder. Avvikelserna framgår av fondbestämmelserna. 11. ANDELSÄGARREGISTER Fondförvaltaren för ett register över andelsägarna och deras innehav av fondandelar. Fondandelar utfärdas endast i form av registrering i andelsägarregistret. Andelsägare som låtit en bank eller annat värdepappersinstitut förvaltarregistrera sina fondandelar införs inte i andelsägarregistret. I stället är det då banken/värdepappersinstutet som införs i andelsägarregistret för sin kunds räkning och banken/värdepappersinstitutet företräder sin kund gentemot Fondförvaltaren. 12. ÄNDRING AV FONDENS VERKSAMHET M.M ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA Fondbestämmelserna anger grunderna för förvaltningen av Fonden, såsom placeringsinriktning och riskprofil, regler för köp och inlösen av fondandelar, uppgift om vem som förvaltar Fonden (Fondförvaltare) och vem som förvarar Fondens tillgångar (förvaringsinstitutet) samt de avgifter som får tas ut ur Fonden, m.m. Fondbestämmelserna fastställs av Fondförvaltarens styrelse, som även kan besluta om ändringar i dessa. Ändringar i fondbestämmelserna kan komma att påverka Fondens egenskaper, såsom ändringar i placeringsinriktningen, riskprofilen eller de avgifter som tas ut ur Fonden. Alla ändringar i fondbestämmelserna måste godkännas av Finansinspektionen innan de kan tillämpas. Finansinspektionen bedömer om ändringarna är skäliga för andelsägarna. Vid väsentliga förändringar av fondbestämmelserna underrättas de fondandelsägare som är införda i andelsägarregistret om ändringarna. Vid andra förändringar av fondbestämmelserna erhåller andelsägarna ingen personlig underrättelse om ändringen. Information om sådana mindre betydelsefulla ändringar av fondbestämmelserna läggs endast ut på Fondförvaltarens hemsida FONDFÖRVALTAREN UPPHÖR MED FÖRVALTNINGEN AV FONDEN ELLER ÖVERLÅTER FÖR- VALTNINGEN AV FONDEN TILL ANNAN Fondförvaltaren får, efter tillstånd från Finansinspektionen, överlåta förvaltningen av Fonden till annan förvaltare. Förvaltningen av Fonden kan även temporärt övertas av förvaringsinstitutet, vilket sker om Fondförvaltaren bestämmer sig för att upphöra med förvaltning eller om Finansinspektionen återkallar tillståndet att förvalta Fonden samt om Fondförvaltaren går i konkurs eller tvångslikvidation. Förvaringsinstitutet ska då snarast överlåta förvaltningen av Fonden till annan förvaltare. Om Finansinspektionen i sådant fall inte tillåter att förvaltningen av Fonden överlåts, ska Fonden upplösas genom att Fondens tillgångar säljs och nettobehållningen utskiftas till andelsägarna. Andelsägarna som inte anmält sitt innehav inom fem år efter utskiftningen förlorar sin rätt att lyfta medlen. Information om överlåtelse eller upphörande av förvaltningen ska kungöras i Post- och Inrikes Tidning och finnas tillgängligt hos Fondförvaltaren och förvaringsinstitutet, om Finansinspektionen inte medger undantag. Förvaltningen av Fonden kan även upphöra genom att den läggs samman (fusioneras) med en annan fond. För att få genomföra en fusion krävs tillstånd från Finansinspektionen. När tillstånd till fusion getts ska fondandelsägarna informeras och ges möjlighet att lösa in sina fondandelar innan fusionen genomförs. 8

10 13. KÖP OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Andelar i Fonden kan normalt köpas och lösas in en gång i månaden. Fondandelar kan köpas direkt hos Fondförvaltaren eller via en bank eller annat institut som förmedlar fondandelar. Fondandelsägare som har sina fondandelar registrerade i andelsägarregistret kan vända sig direkt till Fondförvaltaren för att få andelarna inlösta. Andelsägare som har låtit förvaltarregistrera sina fondandelar hos en bank eller annat värdepappersinstitut måste vända sig till sin bank/värdepappersinstitut. All handel med fondandelar ska ske till okända kurser för att undvika att investerare kan göra arbitrageaffärer till nackdel för övriga fondandelsägare, vilket innebär att investeraren måste lämna sin order om att köpa eller lösa in fondandelar före de bryttider som Fondförvaltaren respektive banken/värdepappersinstitutet tillämpas. Lägsta belopp för köp av fondandelar är 200 svenska kronor KÖP OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR HOS FONDFÖRVALTAREN Order om att köpa eller lösa in fondandelar görs på de särskilda formulär som Fondförvaltaren tillämpar eller genom Fondförvaltarens elektroniska handelssystem. Formulären kan laddas ned från Fondförvaltarens hemsida. Endast order med kompletta uppgifter kan behandlas. Fondförvaltaren kan även behöva begära in kompletterande information för att fullgöra lagstadgade skyldigheter om kundidentifiering etc. innan ordern kan behandlas. Ordern som är komplett och kommit Fondförvaltaren tillhanda före klockan sex bankdagar före sista kalenderdagen i månaden (Värderingsdagen) kommer att behandlas. Om ordern avser köp av fondandelar krävs även att Fonden har tillförts full betalning på Värderingsdagen för att kunna behandlas. Komplett order som inkommit efter de nämnda bryttidpunkterna behandlas påföljande månad. Likvid för inlösta fondandelar utbetalas ca 15 bankdagar efter sista bankdagen i kalendermånaden till Fondandelsägarens bankkonto, enligt de uppgifter som denne har lämnat om sitt konto INSKRÄNKNINGAR I MÖJLIGHETEN ATT KÖPA OCH LÖSA IN FONDANDELAR Fondförvaltaren får, helt eller delvis, senarelägga inlösen av fondandelar om Fonden skulle sakna likvida medel motsvarande det inlösta beloppet i avvaktan på att likvida medel har anskaffas genom försäljning av tillgångar som ingår i Fonden. Fondförvaltaren får även senarelägga investerares köp och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse. I fondbestämmelserna punkt 10 behandlas särskilt de tillfällen då en viss marknad inte är öppen för handel samt då sådana extraordinära omständigheter har inträffat, som medför att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 14. INFORMATION OM FONDENS UTVECKLING Fondandelsvärdet beräknas varje månad och publiceras på Fondförvaltarens hemsida. För Fonden upprättas för varje kalenderår en årsberättelse samt däremellan halvårsredogörelser. Rapporterna publiceras på Fondförvaltarens hemsida samt sänds till de fondandelsägare som har lämnat sådan begäran. Rapporterna kan även beställas hos Fondförvaltaren. Fondandelsägare som är införd i andelsägarregistret erhåller halvårsvis kontobesked om sitt andelsinnehav och dess värde. 9

11 INFORMATION OM FONDFÖRVALTAREN 15. FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av DNB Asset Management AS (Förvaltningsbolaget). DNB Asset Management AS har sitt säte i Norge och har auktoriserats av den norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet att förvalta fonder som regleras av EU:s regelverk för värdepappersfonder (UCITS-fonder) och alternativa investeringsfonder. DNB Asset Management AS står under tillsyn av Finanstilsynet. DNB Asset Management AS bedriver verksamhet i Sverige via en filial; DNB Asset Management AS, filial Sverige. Fonden har dock sitt säte i Sverige och står under tillsyn av den svenska tillsynsmyndigheten Finansinspektionen. DNB Asset Management AS, Norge Företagsform: Norskt aktiebolag Säte: Oslo, Norge Registreringsmyndighet: Brønnøysundregistrene Register: Foretaksregisteret Registreringsnummer: Registreringsdag: Aktiekapital: 109,7 MNOK DNB Asset Management AS, filial Sverige Registreringsmyndighet: Bolagsverket, Sverige Register: Filialregistret Organisationsnummer: Registreringsdag: STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR Styrelse, DNB Asset Management AS Erlend C. Molde Jensen, ordförande Marit Krohg Owren vice ordförande Helen Holthe, andelsägarrepresentant Hilde Vatne, andelsägarrepresentant Kjartan Farestveit, arbetstagarrepresentant, DNB Asset Management AS Kjetil Eriksen, arbetstagarrepresentant, DNB Asset Management AS Verkställande direktör, DNB Asset Management AS Torkild Sindre Varran Revisor, DNB Asset Management AS Ernst & Young AS Postboks 20 Oslo Atrium NO-0051 Oslo Fredrik Gabrielsen, ansvarig partner Verkställande direktör, DNB Asset Management AS, filial Sverige Bengt Sandberg Revisor, DNB Asset Management AS, filial Sverige Ernst & Young AB. Huvudansvarig för uppdraget är auktoriserade revisorn Jesper Nilsson. Filialens revisor granskar årsberättelsen för fonden. 10

12 17. KLAGOMÅLSANSVARIG Mats Ekström DNB Asset Management AB STOCKHOLM Tel: E-post: 18. ANDRA FONDER SOM FÖRVALTAS AV FONDFÖRVALTAREN Sverigeregistrerade fonder: Aktiefonden OFR Avkastningsfonden OFR DNB FRN-fond SEK DNB Företagsobligationsfond DNB Förmögenhetsförvaltning DNB Global Hedge DNB Global Hållbar DNB Obligationsfond SEK DNB Penningmarknadsfond DNB Quant Global DNB Realräntefond DNB Räntefond Kompass DNB Småbolagsfond DNB Stiftelsefond DNB Sverigefond DNB Sverige Hållbar DNB Sverige Koncis DNB Sverige Marknad DNB Sweden Micro Cap DNB Utlandsfond Lärarfond år Lärarfond år Lärarfond 59+ KOMBI Aktiefond Utland Norgeregistrerade fonder: DNB 2020 DNB Aktiv 10 DNB Aktiv 100 DNB Aktiv 30 DNB Aktiv 50 DNB Aktiv 80 DNB Aktiv Rente DNB Aktiv Rente (II) DNB AM Global Indeks Valutasikret DNB AM Global Selektiv Valutasikret DNB AM Kort Obligasjon DNB AM Kort Obligasjon 2 DNB AM Lang Obligasjon DNB Asia DNB Barnefond DNB Europa DNB Europa (II) DNB Finans DNB FRN 20 DNB Global DNB Global (II) DNB Global (III) DNB Global Credit DNB Global Credit Short DNB Global Emerging Markets DNB Global Etisk (V) DNB Global High Grade DNB Global High Grade Short DNB Global Indeks DNB Global (IV) DNB Grønt Norden DNB Health Care DNB High Yield DNB High Yield (I) DNB Japan DNB Kredittobligasjon DNB Lang Obligasjon 20 DNB Likviditet (IV) DNB Likviditet 20 (I) DNB Likviditet 20 (II) DNB Likviditet 20 (IV) DNB Likviditet 20 (V) DNB Miljøinvest DNB Navigator DNB Navigator (II) DNB Norden (II) DNB Norden (III) DNB Norden DNB Nordic Technology DNB Norge DNB Norge (III) DNB Norge (IV) DNB Norge Indeks DNB Norge Pensjon DNB Norge Selektiv DNB Norge Selektiv (II) DNB Norge Selektiv (III) DNB Obligasjon DNB Obligasjon (III) DNB Obligasjon 20 DNB Obligasjon 20 (II) DNB Obligasjon 20 (III) DNB Obligasjon 20 (IV) DNB OBX 11

13 DNB OMF DNB Pengemarked (II) DNB Private Banking Premium 100 DNB Private Banking Premium 30 DNB Private Banking Premium 50 DNB Private Banking Premium 80 DNB Rentespar DNB SMB DNB Telecom DNB USA DNB Øst-Europa 19. UPPDRAGSAVTAL (OUTSOURCAD VERKSAMHET) Fondförvaltaren har outsourcat uppdrag till följande enheter inom DNB-koncernen. DNB Asset Management AB Förvaltning Fondadministration huvudsakligen bestående av redovisning och andelsägarhantering DNB Bank ASA Internrevision INFORMATION OM FÖRVARINGSINSTITUTET 20. FÖRVARINGSINSTITUT Förvaringsinstitut för Fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.), Securities Services, Stockholm (org.nr: ). 21. FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER Förvaringsinstitutets huvudsakliga uppgift är att förvara Fondens tillgångar och verkställa Fondförvaltarens beslut avseende Fonden. Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondförvaltaren och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska även kontrollera att de beslut som Fondförvaltaren fattar inte strider mot bestämmelser i lag, föreskrifter eller fondbestämmelser. 12

14 INFORMATION OM SKADESTÅNDSANSVAR OCH ANSVARSBE- GRÄNSNING För de fall skada tillfogats andelsägare genom att Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller fondens fondbestämmelser ska Fondförvaltaren respektive förvaringsinstitutet ska ersätta skadan. Av fondbestämmelserna framgår de begränsningar som gäller för Fondförvaltarens respektive förvaringsinstitutets ansvar. Fondförvaltaren respektive förvaringsinstitutet svarar t.ex. inte för skada som uppkommit utanför deras kontroll, såsom strejk, myndighetsåtgärder, krigshändelser etc. eller för skada som orsakas av uppdragstagare som Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet anlitat med tillbörlig omsorg. Vidare är skadeståndsansvaret begränsat vid indirekta skador. För en utförligare beskrivning hänvisas till punkt 17 i fondbestämmelserna. 13

15 FONDBESTÄMMELSER 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är DNB Prisma (nedan Fonden ). Fonden är en specialfond enligt 12 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan LAIF ). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte själv förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Istället är det Fondförvaltaren som företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden. För Fondens verksamhet gäller förutom bestämmelserna i ovan nämnda lag även Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:10 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt i tillämpliga delar lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan LVF ) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9 om värdepappersfonder (nedan FFFS 2013:9 ) samt dessa fondbestämmelser. Fonden riktar sig till allmänheten, dock med de begränsningar som framgår av punkten 19 nedan. 2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av DNB Asset Management AS (org. nr ), nedan kallad Fondförvaltaren. 3. Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken Aktiebolag (publ.) (org.nr: ). Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondförvaltaren och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av Fondförvaltaren som avser Fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LAIF eller dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att: a) försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i LAIF och dessa fondbestämmelser; b) fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LAIF och dessa fondbestämmelser; c) tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa; och d) medlen i Fonden används enligt bestämmelserna i LAIF och dessa fondbestämmelser. 4. Fondens karaktär Fonden är en fond av hedgefonder med global inriktning. Med hedgefond avses olika typer av kollektiva investeringsformer, såväl sådana som bildats enligt mönster för traditionella fonder, som sådana som bildats i annan form, vanligtvis bolagsform. Generellt har hedgefonder som mål för sin placeringsverksamhet att uppnå en god absolut avkastning framför god relativ avkastning. Fondens mål är att ge investeraren en god avkastning genom att det kapital som denne investerat i Fonden över tiden ska öka i värde. Ett led i denna målsättning är att eftersträva en avkastning i Fonden som över tiden har låg samvariation med aktiemarknadens avkastning. 5. Fondens placeringsinriktning 5.1 Allmänt om Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Vid placering i derivatinstrument ska underliggande tillgångar utgöras av eller hänföras till sådana tillgångar som avses i 5 kap. 12 första stycket LVF Fondandelar Fondförvaltaren strävar efter att investera Fondens medel i olika hedgefonder. Placeringsbestämmelserna för hedgefonder ger ofta ett vidare utrymme för agerande än vad som gäller för en värdepappersfond, t ex beträf- 14

16 fande belåning, användning av derivat och möjlighet att sälja värdepapper som hedgefonden inte äger utan endast disponerar genom värdepapperslån, s.k. blankning. Fonden placerar i betydande omfattning i hedgefonder med säte utanför EU, t.ex. på Cayman-öarna, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna etc. Dessa hedgefonder är som regel inte föremål för betryggande tillsyn, vilket innebär att hedgefonderna inte behöver vara auktoriserade enligt lagstiftning i sitt hemland som fastställer att de ska vara föremål för tillsyn motsvarande den som gäller för värdepappersfonder och det är inte heller säkert att det har etablerats något samarbete mellan Fondens tillsynsmyndighet och eventuellt förekommande tillsynsmyndigheter för hedgefonderna. Hedgefonderna kan även utan att det påverkar huruvida kraven i 5 kap. 15 första stycket 3 LVF är uppfyllda ha andra rutiner avseende andelsägarskydd än de som gäller för en värdepappersfond. Fonden har beträffande placeringar i fondandelar följande undantag från 5 kap. LVF. Fondens medel får placeras i utländska alternativa investeringsfonder som inte uppfyller kravet på att lämna halvårsredogörelse enligt 5 kap. 15 första stycket 3 d) LVF. Fondens medel får placeras i fonder eller fondföretag som placerar mer än 10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag, dock endast under förutsättning att inte mer än 30 procent av Fondens värde placeras i sådana fonder eller fondföretag i vilka förvaltningsavgift uttas i flera led av fonder eller fondföretag. Detta är en avvikelse från 5 kap. 15 andra stycket LVF. Fondens sammanlagda placeringar i sådana andelar som avses i 5 kap. 15 första stycket 3 LVF får uppgå till högst 120 procent av Fondens värde. Detta är en avvikelse från 5 kap. 16 andra stycket LVF. Fondens ägarandel i en fond eller ett fondföretag får inte överstiga 50 procent av andelarna i den fond eller det fondföretag i vilken Fonden har investerat. Detta är en avvikelse från 5 kap. 19 första stycket 4. LVF Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument Fondens sammanlagda placeringar i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som aves i 5 kap. 5 LVF (onoterade värdepapper) får uppgå till högst 20 procent av Fondens värde. Detta är en avvikelse från limiten i 5 kap. 5 första stycket LVF. Fondens placeringar i överlåtbara värdepapper i form av andelar i fonder av sluten typ enligt definitionen i 24 kap. 2 i FFFS 2013:9 ( slutna fonder ) från en och samma emittent får uppgå till högst 20 procent av Fondens värde. Detta är en avvikelse från 5 kap. 6 första stycket och andra stycket 3. LVF. Fondens medel får utan begränsning placeras i andelar i slutna fonder, som i sin tur placerar sina medel i andelar i andra fonder. 5.2 Lån Fonden får uppta penninglån upp till 20 procent av Fondens värde. Detta är en avvikelse från 5 kap. 23 första stycket 1 och andra stycket LVF. 5.3 Säkerheter för Fondens förpliktelser Fondens tillgångar får lämnas som säkerhet för Fondens derivatpositioner och penninglån. Det totala säkerhetskravet för sådana förpliktelser får högst uppgå till 20 procent av Fondens värde. Äganderätten till finansiella instrument som lämnas som säkerhet kan genom säkerhetsöverlåtelse övergå till Fondens motpart på villkor som är sedvanliga för marknaden. 5.4 Risk nivå och riskmått Fondförvaltaren eftersträvar att Fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, inte ska överskrida 10 procent. Risknivån kan dock komma att överskridas under ovanliga marknadsförhållanden eller vid extraordinära händelser. 6. Marknadsplatser Fondens placeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument ska vara: i) upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES; eller ii) föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Fondens placeringar i derivatinstrument ska vara föremål för omsättning på en reglerad marknad. 15

17 Fondens medel får vidare placeras i överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen av värdepapperet i fråga avses att handlas på sådan marknadsplats som anges i första stycket i denna punkt 6 samt i onoterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument och OTC-derivat i enlighet med vad som anges i punkten 7 nedan. 7. Fondens särskilda placeringsinriktning a) Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument Fondens medel får inom ramen för den limit som anges i punkt placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF (onoterade värdepapper). b) Derivatinstrument Vid förvaltningen av Fonden får derivatinstrument användas för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska risker och kostnader och för att öka avkastningen och skapa hävstång i Fonden. Fondförvaltaren får för Fondens räkning ingå derivatkontrakt direkt med en motpart, s.k. OTC-derivat, enligt bestämmelserna i 5 kap. 12 andra stycket LVF. c) Fondandelsfond Fondens medel får placeras i fondandelar i sådan utsträckning att Fonden får karaktär av en fondandelsfond. d) Valutasäkring Vid varje tidpunkt valutasäkras Fondens tillgångar till svenska kronor genom kortfristiga terminskontrakt motsvarande procent av värdet på tillgångar i annan valuta än svenska kronor. e) Finansiell hävstång Fondförvaltaren får genom penninglån och sådana tekniker som avses i 24 kap. 10 FFFS 2013:9 skapa finansiell hävstång i Fonden. Fondens placeringar i finansiella instrument får dock högst uppgå till 120 procent av Fondens värde. 8. Värdering Fondens värde beräknas per den sista kalenderdagen i varje kalendermånad (nedan Värderingsdagen ). Fondandelsvärdena hålls tillgängliga hos Fondförvaltaren så snart värderingen har utförts, vilket infaller cirka 13 bankdagar efter Värderingsdagen. Detta är en avvikelse från 4 kap. 10 tredje stycket LVF. Fondens värde beräknas genom att de skulder som avser Fonden dras av från fondens tillgångar, varvid hänsyn tas till eventuellt beräknad latent skatteskuld. Fondandelsvärdet beräknas genom att fondens värde delas med antalet utelöpande fondandelar. De finansiella instrument som ingår i Fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde, d.v.s. senast, vid värderingstillfället, betalkurs. Om sådant värde inte föreligger, sker värdering till senast, vid värderingstillfället, köpkurs. Om inte heller något sådant värde föreligger får finansiella instrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund beslutar. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs följande faktorer i vederbörande ordning: a) marknadspriser från icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor, b) diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering), c) andra finansiella instrument eller index upptagna till handel med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), d) volatiliteten i det finansiella instrumentet och /eller e) kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). OTC-derivat värderas enligt vanligen använda värderingsmodeller, såsom Black & Scholes och Black 76 eller till det pris som ställs av oberoende part. 16

18 9. Försäljning och inlösen av fondandelar 9.1 Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning (investerarens köp) av fondandelar och inlösen av fondandelar sker hos Fondförvaltaren till de priser som Fondförvaltaren beräknat för Värderingsdagen enligt punkten 9.2 nedan. Fonden är öppen för försäljning och inlösen av fondandelar varje Värderingsdag. I enlighet med punkten 8 ovan utförs värdering av Fonden endast per den sista kalenderdagen i varje kalendermånad, vilket innebär att Fonden endast är öppen för försäljning och inlösen en gång per månad. Detta är en avvikelse från 4 kap. 13 första stycket LVF. Fonden får därutöver hållas stängd på grund av sådana särskilda omständigheter som regleras i punkten 10 nedan. Fondförvaltaren har vidare rätt att skjuta upp inlösen av fondandelar om likvida medel behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i Fonden. Investerarens order om köp respektive inlösen av fondandelar verkställs per Värderingsdagen under förutsättning att ordern inkommit till Fondförvaltaren senast det klockslag som anges i Fondens informationsbroschyr den sjätte bankdagen före nästkommande Värderingsdag (bryttidpunkten) samt att de övriga villkoren för försäljning respektive inlösen är uppfyllda. Vid bryttidpunkten har Fondförvaltaren ännu inte beräknat fondandelsvärdet, vilket innebär att all försäljning respektive inlösen av fondandelar sker till priser som är okända för investeraren vid den tidpunkt denne lämnar sin order. Order om köp respektive inlösen av fondandelar kan inte limiteras. Fondförvaltaren verkställer investerarens köp genom att utfärda fondandelar i form av registrering i Fondens andelsägarregister. Fondförvaltarens registrering av andelsinnehavet är avgörande för investerarens rätt till andel i Fonden och de därav följande rättigheterna. Fondförvaltaren utfärdar fondandelar endast om investeraren i) avlämnat fullständig köporder enligt de formulär som fastställts eller godkänts av Fondförvaltaren, ii) tillfört Fonden full betalning för andelarna senast på Värderingsdagen eller, efter godkännande av Fondförvaltaren, på annat sätt fullgör betalningen för fondandelarna samt iii) i övrigt på Fondförvaltarens begäran och på sätt som Fondförvaltaren föreskriver skriftligen lämnat de eventuella övriga uppgifter som Fondförvaltaren behöver för att kunna fullgöra de skyldigheter som åvilar eller åläggs Fondförvaltaren enligt svensk eller utländsk lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut (såsom skyldigheter gällande kundidentifiering och avlämnande av kontrolluppgifter till skattemyndigheter, etc.). Köporder ska vara skriftlig och undertecknad av investeraren eller avlämnad genom Fondförvaltarens elektroniska handelssystem. Fondförvaltaren verkställer fondandelsägares order om inlösen endast om andelsägaren avlämnat fullständig inlösenorder enligt de formulär som fastställts eller godkänts av Fondförvaltaren. Inlösenorder ska vara skriftlig och undertecknad av andelsägaren eller avlämnad genom Fondförvaltarens elektroniska handelssystem. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondförvaltaren medger det. Fondförvaltaren har rätt att skjuta upp inlösen av fondandelar eller utbetalning av likvid för inlösta fondandelar om fondandelsägaren inte på Fondförvaltarens begäran och på sätt som Fondförvaltaren föreskriver skriftligen lämnar de eventuella uppgifter som Fondförvaltaren behöver för att kunna fullgöra de skyldigheter som åvilar eller åläggs Fondförvaltaren enligt svensk eller utländsk lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut (såsom skyldigheter gällande kundidentifiering och avlämnande av kontrolluppgifter till skattemyndigheter, etc.). Fondförvaltaren har vidare rätt att begränsa utbetalning av likvid för inlösta fondandelar till bankkonto som tillhör fondandelsägaren. Fondandelsägaren ska medverka till att Fondförvaltaren hos andelsägarens bank kan kontrollera att bankkontot tillhör andelsägaren. Fondförvaltaren är dock inte skyldig att kontrollera att bankkontot tillhör andelsägaren, utan andelsägaren ansvarar alltid själv för de instruktioner denne lämnar till Fondförvaltaren om utbetalning av likvid för inlösta fondandelar. Lägsta belopp för köp av fondandelar är 200 kr. 9.2 Fondandelarnas pris Försäljningspriset ska vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs. Inlösenpriset ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen verkställs. Aktuell uppgift om fondandelarnas försäljnings- och inlösenpris tillhandahålls av Fondförvaltaren så snart Fondförvaltaren beräknat dessa. Om Fonden skulle sakna bankmedel för att samtliga order om inlösen skall kunna expedieras, får Fondförvaltaren, helt eller delvis, uppskjuta inlösen av fondandelar i avvaktan på att erforderligt belopp kan anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar. Om en försäljning i ett sådant läge väsentligen skulle kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen får Fondförvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. 17

19 10. Stängning av Fonden p.g.a. att viss marknad inte är öppen för handel och vid extraordinära förhållanden Fondförvaltaren har rätt att stänga Fonden för investerares köp och inlösen om mer än 10 procent av Fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för handel. Fonden kan även komma att stängas för det fall att sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11. Avgifter 11.1 Allmänt Ur Fondens medel ska ersättning betalas till Fondförvaltaren för dennes förvaltning, marknadsföring och administration av Fonden, till förvaringsinstitutet för dess verksamhet, till revisorer för deras granskning och till Finansinspektionen för dess tillsyn. Ersättningen till Fondförvaltaren för dess förvaltning av Fonden utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form av en resultatbaserad ersättning. Utöver de ersättningar som tas ut ur Fonden uttas ersättningar av motsvarande slag även ut ur de underliggande fonder i vilka Fonden placerar sina medel. Dessa avgifter framgår av fondens årsberättelse, faktablad och informationsbroschyr. I tillägg till ovan belastas Fonden med courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt med skatter som är hänförliga till Fondens verksamhet samt övriga kostnader som behövs för att ta tillvara andelsägarnas gemensamma intressen. På de ersättningar, kostnader och avgifter som nämns i denna punkt 11 tillkommer mervärdesskatt i den omfattning som föreskrivs i lag Fast ersättning Den högsta fasta förvaltningsavgift som får tas ut ur Fonden är 1,3 procent per år av Fondens värde. Avgiften inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas fortlöpande på Fondens värde vid varje värderingstillfälle. Ersättningen till Fondförvaltaren utbetalas efter utgången av respektive kalendermånad Resultatbaserad ersättning Den resultatbaserade ersättningen bestäms av Fondförvaltaren och får uppgå till högst 10 procent av den del av fondens avkastning som överstiger fondens jämförelseränta, vilken utgörs av 30 dagars STIBOR den första bankdagen i varje kalendermånad. Ersättningen utgår endast då fondandelsvärdet överstiger ett av Fondförvaltaren beräknat jämförelsetal, som månadsvis uppräknas med fondens jämförelseränta. Vid utbetalning av resultatbaserad ersättning justeras jämförelsetalet, så att det uppgår till samma värde som fondandelsvärdet efter avdrag för ersättningar till Fondförvaltaren. Därefter uppräknas det justerade jämförelsetalet med jämförelseräntan. Om fondandelsvärdet således går ned och sedan åter stiger utgår resultatbaserad ersättning inte förrän avkastningen överstiger det justerade jämförelsetalet. Detta får till effekt att fondandelsägare som förvärvar fondandelar till lägre fondandelskurser än tidigare högre jämförelsetal inte belastas med resultatbaserad ersättning på dessa innehav förrän det tidigare högsta jämförelsetalet uppräknat med jämförelseräntan har passerats. Under månad då utdelning har lämnats sänks jämförelsetalet vid månadens utgång med ett belopp som motsvarar utdelningsbeloppet. Resultatbaserad ersättning beräknas för varje kalendermånad och uttas ur Fonden efter utgången av varje kalendermånad, för vilken Fondförvaltaren är berättigad till ersättning. 12. Utdelning Fonden lämnar inte utdelning. 13. Räkenskapsår Fondens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. 18

20 14. Årsberättelse och halvårsredogörelse Fondförvaltaren ska för Fonden upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Årsberättelsen ska avlämnas senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång och halvårsredogörelsen senast två månader efter rapportperiodens utgång. På begäran ska årsberättelse och halvårsredogörelse skickas kostnadsfritt till andelsägare i Fonden. Årsberättelse och halvårsredogörelse ska efter avlämnande hållas tillgängliga hos Fondförvaltaren och förvaringsinstitutet. 15. Ändring av fondbestämmelserna Ändring av fondbestämmelser beslutas av Fondförvaltarens styrelse. Sedan beslutet godkänts av Finansinspektionen ska det hållas tillgängligt hos Fondförvaltaren och tillkännages på sätt som Finansinspektionen föreskriver. 16. Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel, för vilken pantsättaren är registrerad i fondandelsägarregistret, ska skriftligen anmälas till Fondförvaltaren. Av underrättelsen skall framgå vem som är andelsägare, panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Panthavare ska skriftligen underrätta Fondförvaltaren om upphörd pantsättning. Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Överlåtaren skall skriftligen underrätta Fondförvaltaren om överlåtelsen med angivande av vem som är överlåtare respektive förvärvare samt vilka fondandelar som omfattas av överlåtelsen. Förvärvaren av fondandelarna är skyldiga att lämna Fondförvaltaren upplysningar enligt de villkor som gäller vid investerares köp av fondandelar enligt punkten 9.1 ovan. Vid handläggning av pantsättning respektive av överlåtelse tar Fondförvaltaren ut en avgift om högst kronor. 17. Ansvarsbegränsning För det fall förvaringsinstitutet har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller dess depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller ett belopp motsvarande värdet till Fonden. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten eller annan skada är orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutet kontroll såsom för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Fondförvaltaren ansvarar inte för skada orsakad av sådan yttrande händelse utanför Fondförvaltaren kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet eller Fondförvaltaren är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Förvaringsinstitutet eller Fondförvaltaren svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, central värdepappersförvarare eller clearingorganisation. Förvaringsinstitutet eller Fondförvaltaren ansvarar inte för skada som uppkommer i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för förlust av finansiella instrument som förvaras av depåbank eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat för förvar av finansiella instrument och med vilken förvaringsinstitutet har avtalat om överföring av ansvar med rätt för Fondförvaltaren att framställa krav direkt mot depåbanken. Sådan överföring av ansvar från förvaringsinstitutet till depåbanken är en följd av att förvaringsinstitutet uppdragit åt depåbanken att förvara utländska finansiella instrument i en lokal marknad på sätt som framgår av gällande förvaringsinstitutsavtal mellan förvaringsinstitutet och Fondförvaltaren. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet, om Fondförvaltaren respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt och såvida annat inte följer av tillämplig tvingande lag. Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet är dock inte i något fall ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges i andra stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Fondförvaltaren eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i andra stycket förhindrad att ta emot betalning för Fonden, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 19

Fondbestämmelser för Indecap prisma Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2015-09-01 och godkända av Finansinspektionen 2015-09-24

Fondbestämmelser för Indecap prisma Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2015-09-01 och godkända av Finansinspektionen 2015-09-24 Fondbestämmelser för Indecap prisma Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2015-09-01 och godkända av Finansinspektionen 2015-09-24 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är

Läs mer

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lärarfond 59+ (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE KONCIS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE KONCIS FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE KONCIS 1. Fondens namn, fondens rättsliga ställning och andelsklasser Fondens namn är Öhman Sverige Koncis (nedan Fonden ). Fonden är en specialfond enligt 12 kap. lagen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE MARKNAD

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE MARKNAD FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE MARKNAD 1. Fondens namn, rättsliga ställning och andelsklasser Fondens namn är Öhman Sverige Marknad (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE HÅLLBAR

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE HÅLLBAR FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE HÅLLBAR 1. Fondens namn, fondens rättsliga ställning och andelsklasser Fondens namn är Öhman Sverige Hållbar (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN RÄNTEFOND KOMPASS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN RÄNTEFOND KOMPASS FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN RÄNTEFOND KOMPASS 1. Fondens namn, fondens rättsliga ställning och andelsklasser Fondens namn är Öhman Räntefond Kompass (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014 Plain Capital StyX Denna informationsbroschyr för specialfonden Plain Capital StyX är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltning

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR PASSIV STIFTELSEFOND SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Passiv Stiftelsefond Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-04-27 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp Europe

Fondbestämmelser. Sharp Europe Fondbestämmelser Sharp Europe FONDBESTÄMMELSER SHARP EUROPE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp Europe, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondbestämmelser för AlphaCF Diversified

Fondbestämmelser för AlphaCF Diversified Fondbestämmelser för AlphaCF Diversified 1 Fonden Fondens namn är AlphaCF Diversified (nedan kallad Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fondens

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser Select Sverige

Fondbestämmelser Select Sverige Fondbestämmelser Select Sverige 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Select Sverige, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Sweden Micro Cap. Fonden startade den 29 maj 1997.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Sweden Micro Cap. Fonden startade den 29 maj 1997. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Öhman Sweden Micro Cap som är en Sverigeregistrerad aktiefond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer