FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER"

Transkript

1 FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER Lagans Byggnads AB A small construction worker with big ambitions

2 INNEHÅLL: SIZE DOESN T MATTER 5 ARBETSMYRORNA 7 FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER 8 STACKAR VI BYGGT 11 MED BLICKEN MOT HORISONTEN 29 RESULTAT 31 ÅRETS HÄNDELSER 36 VÅR EGEN STACK 38 PRISBELÖNT BYGGARE 41 KONTAKT 42

3 size doesn t matter Vi är nog de första på att skriva under på detta klassiska begrepp. Samtidigt tror vi inte heller att One size fits all. Sanningen ligger nog strax däremellan. Vi är ett mindre byggföretag, med stora ambitioner. Vi har en flexibilitet och både ambitioner och kompetens som några av de stora aktörerna ibland saknar. Vi sätter alltid en god relation med vår beställare i första rummet. Vi är ett väl sammansvetsat gäng där var och en vet precis vad som förväntas och krävs för att genomföra ett projekt på ett smart och bra sätt. Vår kärntrupp på ca 45 personer har många års sammanlagd erfarenhet och gedigen grundkompetens som gör att vi bemästrar både små och stora projekt. Vid mindre projekt som trähus eller industrier, finns vår flexibilitet kvar. Vår lyhördhet, snabbhet och lilla organisation gör att vi är lätta att samarbeta med vilket ger snabba beslut, som i sin tur gynnar kunden såväl ekonomiskt som utförandemässigt i slutändan. Om vi ger oss i kast med stora stackar, omfattande projekt som kräver en hel del mer i form av personalstyrka och arbetsinsats så kallar vi helt enkelt in flera duktiga arbetsmyror. Det är så vi arbetar. Bibehållen grundkompetens inom företaget, och möjlighet att handla upp kraft och resurser då det behövs. Några av våra viktigaste ledord är: Flexibilitet Kompetens och Lyhördhet. Det ger dig som anlitar oss en grundtrygghet och en entreprenör som levererar det utlovade med högsta kvalitet precis i den storlek du beställt det. Det är viktigt att vara lika noga med de mindre projekten, att behålla respekten för pengar och förstå hur mycket kronor kan betyda för en privatperson som har sparat länge för att bygga sin veranda. Det är lätt att bli fartblind Så låt dig inte luras vid första anblicken. Storleken har ingen betydelse. Lars Johannesson

4 Arbetsmyror som drar sina strån till stacken. Myror kan bära upp till 50 gånger sin kroppsvikt. Myror är små, men de är väldigt starka för sin storlek. Om du var lika stark skulle du kunna lyfta en hel bil. På Lagans prioriterar vi flexibilitet, personlighet och god lönsamhet före en hög omsättning. Det är ett sätt att vara säkra på att vara en långsiktig aktör på marknaden. Precis som i allt vi gör, så är det slutresultatet som räknas. Det och nöjda kunder som får valuta för sin investering. Vi som arbetar på Lagans bryr oss om varandra. Det skall vara både inspirerande och stimulerade att gå till jobbet varje dag. Om man jobbar här skall man känna både trygghet och arbetsglädje. Alla gör ett bättre jobb i slutändan om man inte behöver bekymra sig om småsaker i vardagen. Små ting kan tyckas, men för oss är det lilla lika viktigt som det stora. I slutändan betyder det ju att vi bryr oss Dig som kund också, och då är personligt engagemang en viktig del av vår filosofi. Det är vi. Flitiga, och ganska få men tillräckligt många ändå.

5 fem myror är fler än fyra elefanter Alla jordens myror tillsammans, utgör nästan 20% av den totala biomassan av all världens landlevande djur! Vissa ser det som en merit att dansa med de stora elefanterna. Det håller vi inte riktigt med om. Risken är att man blir trampad på tårna rejält. Vi arbetar hellre efter devisen att fem myror är fler än fyra elefanter. Vi menar helt enkelt att det är bättre att vara flera mindre partners, som kan göra samma arbete som en enda stor. Det skapar engagemang hos alla. Genom åren har vi knutit upp nära samarbeten med oerhört duktiga underentreprenörer och specialistföretag. Detta gör att vår kunskapsbank är gedigen och ger god avkastning till våra kunder. Det är det vi är till för. Det faktum att vi kan anpassa oss i storlek gör att vi skräddarsyr varje projekt med just de personer och den kompetens som behövs på plats. Totalansvaret och helhetsentreprenaden vilar dock alltid på oss. Engagemanget är det första våra duktiga yrkesmän tar med sig till jobbet varje morgon! Vi kan garantera att för dig är det bra mycket enklare att ha möte med några små smidiga och smarta myror, än en tung elefant som klampar in med stora steg på ditt kontor. De kan ju ha lite svårt att se var de sätter fötterna ibland.

6 Myran har den största hjärnan bland insekter. Det sägs att deras hjärnors kapacitet är ungefär lika stor som en Macintosh II dator. Stackar vi dragit ett och annat strå till. Våra referensobjekt. Vi har dragit en hel del strån till olika stackar om vi får säga det själva. Här ser du några exempel på byggnationer vi gjort. På objekt som har både varierande svårighetsgrad, storlek och förutsättningar. Från att bygga en villa på Bolmsö till att uppföra en sportarena med plats för mer än 5000 åskådare är lite skillnad på. Men som vi fortsätter tjata om. Storleken spelar ingen roll för oss. Det viktiga är att slutresultatet blir bra för vår kund. Vi har kunder som ger oss förtroende gång på gång. Det tror vi beror på att de från första stund känt vårt äkta engagemang och professionalitet då vi gjorde de första jobben tillsammans. Samt givetvis att de blivit nöjda med slutresultatet. Att vi finns i Lagan, innebär inte att vi bara bygger på hemmaplan. Vi är väldigt flexibla och har uppfört både stora och små byggnader från Stockholm i norr till Helsingborg i söder. Att röra på sig är att vidga sina vyer! Vi är hemma på många orter kan man säga!

7 OBJEKT: Åbyskolan, åk 1-9 PLATS: Lagan SPECIFIKATIONER: ROT-arbete Yta: ca m 2 produktionskostnad: ca 45 MSEK.

8 OBJEKT: Biltema Värmano PLATS: Värnamo SPECIFIKATIONER: Nyproduktion Biltema-butik Yta: ca m 2 produktionskostnad: ca 30 MSEK.

9 OBJEKT: Vida Arena, Växjö Lakers PLATS: Växjö SPECIFIKATIONER: Nyproduktion arena Yta: ca m 2. Ca pers. produktionskostnad: ca 215 MSEK.

10 OBJEKT: Oljeshejkerna PLATS: Alvesta SPECIFIKATIONER: Tvättstation / Tvättanläggning Yta: ca 600 m 2 produktionskostnad: ca 3 MSEK.

11 OBJEKT: Villa PLATS: Bolmsö SPECIFIKATIONER: Nyproduktion villa Yta: ca 130 m 2 produktionskostnad: ca 2,5 MSEK.

12 OBJEKT: Biltema Växjö PLATS: Växjö SPECIFIKATIONER: Nyproduktion Biltema-butik Yta: ca m 2 produktionskostnad: ca 50 MSEK.

13 OBJEKT: Villa PLATS: Steninge SPECIFIKATIONER: Nyproduktion villa Yta: ca 500 m 2 produktionskostnad: ca 20 MSEK.

14 OBJEKT: Biltema butik / kontor PLATS: Helsingborg SPECIFIKATIONER: Nyproduktion Biltema-butik / kontor Yta: ca m 2 produktionskostnad: ca 125 MSEK.

15 Att trampa nya stigar, följa de gamla, eller rentav klättra upp i trädtopparna och spana mot nya horisonter? En sak vill vi gärna påpeka. Att vi valt att ha en platt organisation rent personaloch volymmässigt, har inte något samband med våra ambitioner och visioner. Vi har helt enkelt valt ett sätt att driva ett lönsamt byggbolag, som på samma gång gör att även våra kunder vinner på det i längden. Det tycker vi är framtidssmart. Vi ser till att lägga energin på vår vardag för att inte hamna i en tung organisation med för mycket administration. Istället använder vi den energin att lyfta blicken, klättra upp i närmsta träd och spana mot horisonten mot framtiden. I vår värld precis som alla andra går utvecklingen med rasande fart. Då är det bra att vara liten och snabb istället för stor och lite klumpig. Det är lättare att anpassa sig till både nya arbetssätt och förutsättningar om man är smidig. Vi har som ambition att alltid ligga i framkant då det gäller alltifrån våra arbetskläder, till verktyg, material och kunskap. Vi sätter en ära i att vara tidiga, trendkänsliga och ha minst ett par känselspröt uppe i luften hela tiden. Det gäller i precis lika hög grad om det gäller att vädra en fara. Om det handlar om konjunkturer, prishöjningar eller andra faktorer som påverkar vår bransch negativt, så är vi tidigt ute för att se till att agera på bästa sätt för oss och kunden Men vi brukar sällan se det som svårigheter. Vi ser det som möjligheter till förändring, utmaningar som ger utveckling. Men det är ju så vi är.

16 31 RESULTAT / SIffror / Barr Vi ser gärna på vårt företag som en stack. Våra tillgångar är våra barr. Precis som ute i skogen, består vår stack av många barr som dragits samman från olika håll. På så vis skapar vi en stabil, väl fungerande stack som står stadigt även om det stormar omkring oss. Det är en trygghet för både oss och våra kunder. Devisen om storlek gör sig också påmind här. Stora som små projekt tillför olika många barr. Men alla är lika viktiga! Om storleken hade haft någon betydelse, skulle dinosaurerna fortfarande leva. Wendelin Wiedeking Här är en liten överblick över barren som byggt vår stack de senaste åren.

17 Flerårsöversikt Moderföretaget (tkr) Moderföretagets kassaflödesanalys nettoomsättning resultat efter finansnetto balansomslutning soliditet ( % ) 22,7% 30,2% 20,7% Antal anställda Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i koncernföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Utbetald utdelning Fusion Kassaflöde från finansieringsverksamheten årets kassaflöde likvida medel vid årets början likvida medel vid årets slut

18 Moderföretagets balansräkning Moderföretagets balansräkning TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos moderbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5 000 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser SUMMA TILLGÅNGAR

19 ÅRETS HÄNDELSER År 2010 har bolaget ökat sina volymer väsentligt och bland annat fått den största ordern i bolagets historia, vilket är att bygga en arena i Växjö. Även den konjunkturförbättring som skett under året har påverkat bolaget positivt då många projekt har kommit igång hos kunder som tidigare avvaktat. Orderstocken för innevarande år samt år 2012 har aldrig varit mer gynnsam för bolaget och bolaget kommer under våren 2011 att lämna anbud på ytterligare två större projekt vilket innebär att vi har en möjlighet att bibehålla våra volymer och möjligtvis öka dem under 2011 och Bolagets beslut att prioritera god lönsamhet framför volym har visat sig vara ett riktigt beslut, då vi mot våra kunder kan påvisa en genomtänkt prisbild för ett gott samarbeta oavsett konjunktur. Samarbetet med den rikstäckande kedjan Biltema har fortsatt under året och vi har uppfört ännu ett varuhus åt dem utöver de tre vi tidigare kontrakterade under år I mars månad slöt bolaget ännu ett stort projekt till sig, Biltemas huvudkontor och butik i Helsingborg, vilket pågår till våren Detta projekt är ett av det största bolaget tecknat under senare år vid sidan av arenan i Växjö. Bolaget har under året investerat i ytterligare egna maskiner och utrustning för att möta den ökade efterfrågan och de kontrakterade volymerna. Personalen har ökat under året med cirka 40%, vilket har inneburit att vi har genomfört de åtagande vi tagit på oss på ett för kunderna bra vis, med egen personal. Bolaget har en fortsatt en god lönsamhet och ser framtiden an med tillförsikt, där bolaget har möjlighet att fortsätta att vara en aktör på marknaden som kan konkurrera med de större rikstäckande byggbolagen, genom bolagets sätt att verka i en allt mer pressad bransch, med små marginaler. Bolaget blev också utsedd till årets byggare av Länsförsäkring Kronoberg, i Kronobergs Län, vilket är första gången för bolaget som har haft en långvarig relation till Länsförsäkring Kronoberg. Lars Johannesson

20 39 Vi har inte byggt så stor stack åt oss själva. Men den ligger bra till. Visst skulle det vara trevligt att ha ett stort hus, med fin glasfasad, rostfria detaljer, snygga dörrblad och en häftig arkitektur. Men vår filosofi är inte riktigt sådan. Vi bygger gärna häftiga, arkitektritade hus. Men vi gör det helst åt våra kunder. Vår egen hemmastack, har betydligt blygsammare uttryck. Våra lokaler är perfekt anpassade till vår verksamhet, där alla som jobbar nära varandra sitter nära varandra. Vårt lager ligger precis bredvid, och våra hantverkare är på kontoret dagligen för en kopp kaffe eller för att stämma av ett projekt. Dessutom ligger vi precis där vi vill ligga. I Lagan, ett stenkast från E4:an är vi både lätta att hitta till och har bra transportmöjligheter för material med mera. Så låt dig inte luras av att vi sitter i små och relativt obetydliga lokaler, för stora visioner och idéer tar inte så mycket kvadratmeter i anspråk. Precis utmed E4:an finns vår hemmastack där vi trivs alldeles utmärkt med att vara!

21 41 Det är kul att bli sedd, fast man INTE ÄR JÄTTESTOR. Avslutningsvis skryter vi gärna lite. Vi är inte mycket för den typen av uppmärksamhet annars, men just nu sträcker vi på oss i hela vår blygsamma längd. Vi blev 2010 utsedda till Årets byggentreprenör i Kronobergs län av Länsförsäkringar. Det var med stolthet vi tog emot priset. Vi ser det återigen som ett bevis på att storleken inte spelar någon roll, och att man kan vara liten, men naggande god.

22 42 VÅRA KONTAKTUPPGIFTER Lagans Byggnads AB Västergatan Lagan Tel Fax Magnus Leijon Kalkylansvarig Tel: Stefan Åberg Projektingenjör Tel: Björn Jensen VD / Produktionschef Tel: Kjell Johansson Byggservice Tel: Lars Johannesson Ägare / Affärsansvarig Tel: Christer Wernersson Projektansvarig Tel Claes Bodén Projektsamordnare Tel:

23 Lagans Byggnads AB A small construction worker with big ambitions Västergatan Lagan. Tel: Fax:

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Verksamhetsåret 2011. Länsgården Fastigheter AB

Verksamhetsåret 2011. Länsgården Fastigheter AB Verksamhetsåret 2011 Länsgården Fastigheter AB 2 INNEHÅLL Livskvalitet för Märta och Ragnar 4 Invigning av Ängen 5 En mottagning att minnas 6 Nytänkandets vårdcentral 7 Giraffen ger trygg tillvaro 8-9

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Låt de goda exemplen utveckla omsorgen och engagemanget i det lokala samhället För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan

Läs mer

BIDCON EL NU ÄR DET ÄNTLIGEN HÄR ELBRANSCHENS NYA KALKYLVERKTYG. 6 ALLA GODA TING ÄR TRE Tre heta nyheter för dig som arbetar med SiteCon.

BIDCON EL NU ÄR DET ÄNTLIGEN HÄR ELBRANSCHENS NYA KALKYLVERKTYG. 6 ALLA GODA TING ÄR TRE Tre heta nyheter för dig som arbetar med SiteCon. EN KUNDTIDNING FRÅN CONSULTEC NOVEMBER 2008 NU ÄR DET ÄNTLIGEN HÄR BIDCON EL ELBRANSCHENS NYA KALKYLVERKTYG LÄS MER PÅ SIDAN 2 I DETTA NUMMER: 4 SITECON GER STRUKTUR INOM VENTILATION Metag AB var bland

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

Gasa eller bromsa? Välj rätt väg genom krisen

Gasa eller bromsa? Välj rätt väg genom krisen foto: ola åkerborn Gasa eller bromsa? Välj rätt väg genom krisen Vill du överleva lågkonjunkturen? Då har du två val. Antingen gasar du för fullt eller så trampar du på bromsen. Båda strategierna har sina

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer