Arbetslivserfarenhet. CV Jenny Lindén. Jenny Lindén Kalmar Mobil:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslivserfarenhet. CV Jenny Lindén. Jenny Lindén 87. 392 33 Kalmar Mobil:"

Transkript

1 CV Jenny Lindén Kalmar Mobil: Arbetslivserfarenhet pågår Kalmar kommun, Smedbackens motivation och utredningsenhet Behandlingsassistent Mina främsta arbetsuppgifterna är att tillsammans med klienterna delta i det vanliga arbetet med städning och matlagning. Jag stöttar och närvar tillsammans med klienter på olika möten. Men även stötta dem i vardagsproblem, dåligt mående och gränssättning Kalmar kommun, Esmeralda - Beroende och missbruksboende för kvinnor Behandlingsassistent Mina främsta arbetsuppgifterna var att tillsammans med klienterna delta i det vanliga arbetet med städning, matlagning, hjälpa klienterna iväg till deras dagliga sysselsättning och möten. Men även stötta dem i vardagsproblem, dåligt mående och gränssättning pågår Linnéuniversitetet Studentambassadör (information och marknadsföring av LNU) Mina främsta arbetsuppgifter är att jobba på olika mässor och informationsdagar där vi marknadsför Lnu, svarar på studenters frågor om program osv. Vi kan även nås via mail och telefon av blivande studenter Studieförbundet/vuxenskolan Körledare för barn Jag var ledare för en showkör där dans och sång var lika stora inslag. Barngruppen var i åldrarna 7-9år Ullcentrum, butiksbiträde Butiksansvarig i Borgholm Jag har jobbat i både Kalmar och Borgholmsbutiken som butiksbiträde. Då var mina främsta uppgifter att ta betalt och hjälpa kunden med kläder, garn och stick/virkbeskrivningar. Som butiksansvarig hade jag även ansvar för beställning och skyltning Canal Digital Reklamationsansvarig Jag började arbeta i kundtjänsten med teknik & faktura support men flyttades sedan till reklamtionsavdelningen där mina främsta 1

2 arbetsuppgifter var lösa kunders problem. I arbetet ingick även att svara på frågor/problem på sociala medier Kulturskolan i Kalmar Vikarierande Teaterledare, Timanställd Jag vikarierade vid frånvaro. Planerade lektioner och utförde teaterpasset, allt ifrån teaterövningar till föreställningsrepitioner Restaurang Smedjan i Borgholm Servitris, Timanställd Mina främsta arbetsuppgifter var servering och betalning, möta gästerna i deras serviceförväntningar och önskningar och hjälpa till i köket Mönsteråsfritidsgård Solhem Teaterledare Teaterledare för en grupp ungdomar mellan års. Vi jobbade bl.a. gruppdynamiska övningar, improvisation och skådespeleriteknik. I slutet av varje termin sattes en produktion upp Salvestaden medeltidsbyn i Kalmar Birollsaktör Sommarjobb Ppp-plats genom Kalmar Kommun Svensk Direktreklam i Kalmar Reklambud Ansvarat för eget distrikt att vika och dela ut reklam till hushåll. Pågående utbildning Ht 2012 pågående Utbildning Ht Vt -11 Socionomprogrammet i Kalmar Examensdatum Sexologi och samlevnad B 30p (Halvfart) Ht 09 Vt 10 Ht 09 - Vt 10 Ht 08 Vt 09 Ht 08 Vt 09 Vt 08 Ht 07 Sommaren 07 Sexologi och samlevnad A 30p Filosofisk Pedagogik, 30p Blekingeläns folkhögskola, Teaterkurs år 2 med produktionsinriktning och skådespeleriträning. Drama B, 30p Växjö universitet, Psykologi A, 30p Kalmar högskola, drama för pedagoger, 30p Växjö Universitet, Introduktion till psykologi, 10p 2

3 Ht 06 Vt 07 Ht 03 Vt 06 Högalidsfolkhögskola, musikkurs Estetiska programmet inriktning teater på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar Övrigt Färdigheter Körkortsbehörighet: B-körkort Har vana av dokumentering inom Procapita BBIC grundutbildning (utbildare: BBIC samordnare inom Kalmar kommun) Övriga Engagemang VT pågående Ht 2012 pågående Vt 14 Ht 15 Ordförande i Humanus Studentförening En studentförening för alla som studerar till Socionom, sjuksköterska och idrottsvetenskap. Vi jobbar med allt från utbildningsbevakning till studiesociala aktiviteter och frågor. Engagerad inom P6lnu P6lnu tillhör studenthälsan på universitetet och är en grupp studenter som informerar och arbetar försäkrare sex och sexuell hälsa hos andra studenter. Valberedning för Linnéstudenterna Ordförande i Omniateatern En teaterförening för personer över 20 år där vi sätter upp olika produktioner Ordförande i föreningen Turbine En alternativ kultur- och evenemangsförening i Kalmar. Vi arrangerar sammankomster för dig med lite andra krav på nöjen, musik, gener och uteliv än vad barer och nattklubbar i Kalmar ger. Vt 05 - Ht 08 Ht 06 - Ht 09 Ordförande i Teater Katastrof En teaterförening för blandade åldrar med barn och ungdoms/vuxengrupper. Ledare för barngrupper i teater inom föreningen Teater Katastrof, 3

4 Personligt brev Jag heter Jenny Lindén och är 27 år och söker posten Nationellt påverkansarbete i Kalmar. Just nu studerar jag till socionom vid Linnéuniversitetet med Kalmar som studieort. Jag hade bara studerat i ett halvår när jag började engagera mig i studentlivet i Kalmar, då som Ordförande i studentföreningen Humanus. Denna post har jag precis blivit omvald på igen. Förra året satt jag som valberedning i Linnéstudenterna och det var väl först då som mitt störta intresse föddes över att sitta i kårstyrelsen. Jag är även aktiv inom P6lnu, vi är under undergrupp tillstudenthälsan och informerar och arbeta för sexuell hälsa och säkrare sex bland studenter. Anledningen att jag söker till kårstyrelsen är att jag under mina 2 år som engagerad i studentlivet känner att jag har mer och ge och söker nya utmaningar. Tidigare engagemang (dels i studentlivet och dels i andra styrelser och föreningar) har gett mig en bra förkunskap på vad det innebär med styrelsearbete. Jag anser att denna förkunskap gör att jag kan lägga mer tid på posten än att behöva lära mig strukturen. Som ordförande för Humanus har jag även haft ett tätt samarbete med kåren och fått en inblick i hur organisationen fungerar. Jag ser inte att skola kommer påverkas av mitt engagemang och arbetet inom kåren kommer inte bli lidande på grund av andra förtroendeposter. När jag åtar mig något är det viktigt, för mig, att tiden och engagemanget ska finnas till hundra procent och att arbetet ska blir bra utfört. Det som gör att jag söker posten nationellt påverkansarbete är att jag är väldigt intresserad av studenters rättigheter, och våra rättigheter är i nästan alla fall politiskt grundade. Jag anser att vill studenter påverka långsiktigt görs detta bäst genom politiken. Kan även vi hitta gemensamma intresseområden med andra kårer och driva frågan tillsammans blir vår röst ännu starkare. Jag anser även att det är viktigt att fler medlemmar inom Linnéstudenterna behöver bli uppmärksamma på vilket arbete kåren gör och hur de kan engagera sig om de vill. Som person är jag en utåtriktad, glad, positiv person som njuter av att ha ett leende på läpparna. Jag är kreativ och kan ta snabba beslut eller hitta lösningar. Jag tycker om att möta och jobba med människor. Jag gillar att prata med människor, lyssna på deras historier och behov. På fritiden tycker jag mycket om att spela teater, sjunga. För mig är det sociala livet väldigt viktigt så jag spenderar mycket tid med mina vänner, sambo och familj. Jag gillar även att träna men ändå ha tid för att slappa i soffan. Mitt teaterintresse har jag haft hela livet, alltid varit en teaterapa men jag började spela teater när jag vid 13års ålder. Genom teatern har jag både spelat, lett grupper och ofta haft en plats i styrelsen. 4

5 CV in English Jenny Lindén Kalmar Mobil: Work Experience pågår Kalmar kommun, Smedbackens motivation and investigation unit Treatment assistant My main tasks is to work with clients to participate in the regular work of cleaning and cooking. I support and will be present together with clients at various meetings. But even support them in everyday problems, bad mood and boundaries Kalmar kommun, Esmeralda - Addiction and abuse accommodation for women Treatment assistant My main tasks were to work with clients to participate in the regular work with cleaning, cooking, helping clients off to their daily jobs and meetings. But even support them in everyday problems, bad mood and boundaries pågår Linnaeus University Student Ambassador (information and marketing of LNU) My main responsibilities is to work on different fairs and information days where we market LNU, answer students' questions about the programs and so on. We can also be reached via and telephone of prospective students Study Association / adult school Choral leaderfor kids I was the leader of a showchoir where dancing and singing were equal elements. The group of children were between the ages 7-9år Ullcentrum, shop assistant Store Manager in Borgholm I have worked in both Kalmar and Borgholm shop as a shop assistant. My main tasks were to charge and help the customer with clothes, yarn- and knittingpatterns. As a store manager, I also had responsibility for ordering and signage Canal Digital Complaints Manager 5

6 I started working in customer service with technology & Billing Support but then moved to reclaims department where my main tasks was to solve customer problems. This work also to answer questions / problems in social media Arts School in Kalmar Acting Theatre Conductor I replaced an event of absence. Planned lessons and performed theater pass, everything from theater exercises to föreställningsrepitioner Restaurant in Borgholm Waitress, My main duties were serving and payment, meet guests in their service expectations and desires and help in the kitchen Mönsterås recreation center Theatre leader Theatre Leader of a group of young people aged years. We worked inter alia group dynamic exercises, improvisation and acting techniques. At the end of each semester was a production up Salve, a city of the medieval village of Kalmar Actor in a Supporting Role Summer PPP place by Kalmar kommun Swedish Direct Mail in Kalmar Advertisement distributors Responsible for their own districts to fold and distribute advertising to households. Current education Ht 2012 pågående Education Ht Vt -11 Ht 09 Vt 10 Ht 09 - Vt 10 Ht 08 Vt 09 Ht 08 Vt 09 Vt 08 Ht 07 Social Worker in Kalmar Graduation Sexology and coexistence B 30p (Part-time) Sexology and cohabitation A 30p Philosophical Pedagogy, 30p Blekinge County Administrative college, acting class two years with the production sector and acting training. Theater B, 30p Växjö University, Psychology A, 30p Kalmar University, theaterfor educators, 30p 6

7 Sommaren 07 Ht 06 Vt 07 Ht 03 Vt 06 Växjö University, Introduction to Psychology, 10p Högalid Folk High School, Music education Arts program focusing theater Jenny Nystrom School of Kalmar Other Skills Driving Eligibility: B license Have the habit of documenting the Procapita BBIC basic training (trainers: BBIC coordinator in Kalmar Municipality) Other Commitment VT pågående Ht 2012 pågående Vt 14 Ht 15 Chairman of Humanus Student Association A student association for all student social worker, nurse and Sports Science. We work with everything from education coverage to study social activities and issues. Engaged within P6lnu P6lnu belongs to student health at the University and is a group of students that informs and works insurers sex and sexual health of other students. Nomination Committee for Linnaeus Students Chairman of Omniateatern A theater for persons over 20 years where we set up various productions Chairman of the Association Turbine An alternative culture and events association of Kalmar. We arrange meetings for you with some other demands on entertainment, music, genes and nightlife than bars and nightclubs in Kalmar provides. Vt 05 - Ht 08 Ht 06 - Ht 09 Chairman of Theatre Disaster A theater group of mixed ages with children and youth / adult. Leaders for kidsgroups in theater within the association Theatre Disaster 7

8 About me - in English My name is Jenny Lindén and I am 27 years old and applying to Nationally Advocacy in Kalmar. Right now I'm studying social work at Linnaeus University in Kalmar campus. I had only studied for six months when I started to get involved in student life in Kalmar, then as President of the Student Association Humanus, which I have just been re-elected to again. Last year, I was Nominations Committee of Linnaeus students and it wasent until then that my interest was born to apple to Linnéstudenternas board. I am also active in P6lnu, we are a subgroup of the student health and inform and promote sexual health and safer sex among students. The reason that I'm applying to Linnéstudenternas board is that during my two years involved in student life feel I have more to give and I m seeking new challenges. Earlier involvement (both in student life and partly in the other boards and associations) has given me a good prior knowledge of what it means to work in a board. I consider that this prior knowledge allows me to spend more time on record than having to learn the structure. As President of Humanus I have also worked closely with the board and gained an insight into how the organization works. I do not see that the school will be affected by my commitment and the board work will not be affected by other commitments. When I undertake something that is important for me, that time and commitment will be one hundred percent and that the work will be well done. What makes me want to apply to national advocacy is that I am very interested in the students' rights, and our rights are in almost every case politically motivated. I believe that students would affect the long term, this is best done through policy. Can we also find areas of common interest with other unions and push the issue together our voice will be even stronger. I also believe that it is important that more members of Linnaeus students need to become aware of the work force was doing and how they can get involved if they want. As a person I am an outgoing, happy, positive person who enjoys having a smile on my face. I am creative and can make quick decisions and find solutions. I like to meet and work with people. I like talking with people, listen to their stories and needs. In my spare time, I like to play, sing. For me, the social life is very important so I spend a lot of time with my friends, partner and family. I also like to exercise but still have time for lounging on the couch. My interest in the theater, I have had throughout life, always been a theater enthusiast but I started playing theater when I was at 13års age. Through the theater, I have both played, led groups and often had a seat on the board. 8

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange?

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange? Person 12 Basic Information 1. Name Alexander Trennemark 2. E-mail address: alexander.trennemark@hotmail.com 3. Exchange university University of Alberta 4. City Edmonton 5. Country Kanada 6. First semester

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs Postbeskrivningar English versions further down. Ordförande: Rollen som ordförande innebär främst att tillsammans med föreningens vice ordförande samordna föreningens olika utskott och se till att arbetet

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

våld i nära relationer ett temanummer om

våld i nära relationer ett temanummer om en tematidning från Den första gången jag minns var jag sex år och min mor stängde in mig på mitt rum för att jag inte skulle se. Men jag visste att det var fel, för jag hörde skrik och tårar och såg blod

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014

Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014 Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014 Lärardagen 2014 Program Nätverksyta BZ På scenen Andreas Vesalius BZ Workshop Hus 75, sal 218 Workshop Hus 75, sal 221 Workshop Hus 75, sal 224 09.30

Läs mer

NYinflyttad. Piteå. till. En tidning för alla nya pitebor

NYinflyttad. Piteå. till. En tidning för alla nya pitebor NYinflyttad Piteå till En tidning för alla nya pitebor Hej och välkommen hem Piteå det är hit man kommer när man kommer hem är vår vision och vi hoppas du som är nybliven pitebo också kan instämma i det.

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate Person 21 Basic Information 1. Name isabella dursun 2. Exchange university seoul national university 3. City seoul 4. Country republic of korea 5. First semester of your exchange Swedish autumn semester

Läs mer

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE STUDENT BOENDE HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE 02 innehåll 03 VÄLKOMMEN 04 LÄGENHETSSTORLEKAR 05 HÄR FINNS VÅRA STUDENTBOSTÄDER 06 DITT BOENDE HOS OSS 08 GEMENSAMMA UTRYMMEN 10 TA HAND OM LÄGENHET OCH GRANNAR

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

SPRING IS HERE! START FRESH

SPRING IS HERE! START FRESH SPRING IS HERE! START FRESH Idrott för alla bygger på glädje och lekfullhet #3/2015 Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se KLART DU VILL ENGAGERA DIG Vi söker fler redaktionsmedlemmar som

Läs mer