ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND"

Transkript

1 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK

2

3 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse... 6 Andelsstämma Medlemmar... 8 Styrelse... 8 Förvaltningsråd... 8 Revisor... 8 Styrelsens förslag till fördelning av periodens överskott... 9 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Redovisningsprinciper Noter till balansräkningen Noter till resultaträking Givna panter och förbindelser Skulder som faller till betalning efter fem år eller senare Ekonomiska relationstal Förteckning över använda bokföringsböcker Förvaltningsrådets utlåtande Bokslutets och verksamhetsberättelsens datering och undertecknande Revisors påteckning Revisionsberättelse

4 VDs översikt Joakim Blom, VD Nu vid ingången av företagets 78:e verksamhetsår kan vi konstatera att vi framledes bör acceptera att milda vintrar är normen medan kalla, snöiga vintrar med djup tjäle inte hör till det normala. Idag när man väntar på att vintern skall komma finns det stor risk för att man måste vänta två eller tre år. Detta gör att vi måste arbeta på ett annat sätt. En sommarstämpling, dvs. en avverkningsyta som kan avverkas året om, bör betinga ett högre pris för skogsägaren medan en vinterstämpling som också är attraktiv, ändå har sina begränsningar. I relationen skogsägare och virkesinköpare, bör vi även ställa frågan om en vinterstämpling kan klassas om till en sommarstämpling genom att man accepterar en viss spårbildning. Från företagets sida kan jag konstatera att detta kommer att medföra ökade kostnader för återställning av ytor och vägar. Men jag är säker på att dessa kostnader uppvägs av att koncernens anläggning har tillgång till virke. Vi har identifierat flaskhalsen och bör göra allt i vår makt för att avlägsna den. Råvarutillgången är en av grundpelarna för företagets lönsamhet. Lika viktigt på Sågat virke rör sig mot sortering. Ett färdigt paket från hyvleriet, där numera även grundmålning av virke sker. 4

5 långsikt är kvaliteten på virket och nöjda skogsägare. Det kan därmed inte bli aktuellt att godkänna spårbildning i gallringar eftersom det kan ha negativa effekter på skogens tillväxt och därmed också försämra skogsägarens virkesinkomster i framtida avverkningar. Koncernens slutprodukter erhåller idag, enligt vad jag erfar, idel lovord. Vår ambition har alltid varit att våra produkter skall hålla en hög klass eftersom vi vet att vi som en mindre aktör på en internationell marknad inte enbart kan konkurrera med pris. Samtidigt har vi också sökt oss mot nya marknader genom vidareförädling. Vi har idag över 200 nya produkter jämfört med för bara några år sedan, och alla dessa på en mindre konjunkturkänslig marknad. En utveckling som jag är mycket stolt över. Att befinna sig på en mindre konjunkturkänslig marknad innebär stabilitet för ett mindre sågverk med vidareförädlingsindustri. På ett nordiskt plan ser vi att det fortsättningsvis finns utmaningar för den mekaniska skogsindustrin. I ett allt hårdare företagsklimat kommer ledord som vidareförädling och flexibilitet, där man är villig att söka nya handelsområden, att vara viktiga. Något som vi idag omfamnar. Generellt sett tycker jag att såväl sågverksindustrin som pappersindustrin går mot ljusare tider. En lång ihärdig lågkonjunktur har tvingat företagen att bli bättre, inte minst vi. Svaga aktörer har blivit uppköpta eller tvingas lägga ner sin verksamhet medan de resterande har lyckats skapa lönsamhet vid dessa låga vidareförsäljningspris. Idag talar man om ett skogsindustriellt glapp, där konsumtionen av papper minskar och det finns ingen naturlig ersättningsprodukt. Lägg till att sågverken fortsättningsvis lider av att byggandet inte ökat i den utsträckning man hoppats. På kort sikt ser jag därmed ingen kraftig förbättring, men var så säkra på att alla skogsbolag har sina strategier för att förbättra lönsamheten och hitta nya produkter, så även vi. Ett stort tack vill jag rikta till styrelsen och samtliga anställda i Al. Ålands Skogsägarförbund och AB Skogen för det arbete ni gjort som gör att vi idag kan se med tillförsikt på framtiden. Joakim Blom Jörgen Larsson sköter inmätning av stockarna. 5

6 Styrelsens verksamhetsberättelse (Fjolårets siffror inom parentes) Företagets utveckling gör att utsikten över anläggningen hela tiden förändras. Trots ett avverkningsmässigt svagt sista kvartal uppvisade Ålands Skogsägarförbunds 77:e verksamhetsår ett tillfredställande resultat. Koncernens resultat belastades av den sviktande råvarutillgången och låga försäljningspriser på sågad vara. Den långvariga globala lågkonjunkturen till trots medförde året en indikation på bättre tider. Koncernens verksamhet har bedrivits i både moderbolaget och i dotterbolaget. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget har utgjorts av timmeroch massavedsinköp, drivningar och transport samt bioenergihantering, elproduktion, fjärrvärmeproduktion och försäljning av dessa produkter där största delen säljs till dotterbolaget för vidareförädling. Andelslaget har avverkat virke på hela Åland samt importerat virke från Åbolands skärgård. Drivning och transport Anställda skogsarbetare har i samarbete med Ålands Skogsvårdsförening utfört röjningar och iståndsättningsröjningar. Den maskinella avverkningsvolymen uppgick till m3 ( m3). Volymen GROT dvs. grenar, kvistar och toppar från kalhyggen var ca m3s. Privata företagare har anlitats för såväl drivnings- och flisningstjänster samt för lastbilstransporter. Bioenergi och fjärrvärme Tillsammans med AB Skogen tillgodoser Ålands Skogsägarförbund behovet hos vår egen biopanna i Godby samt hälften av behovet hos de två biopannorna som ägs av Mariehamns Bioenergi. Lokalt har bioenergiutbudet motsvarat efterfrågan medan det på exportmarknaden har konstaterats vara ett ofördelaktigt läge för företaget att exportera. Biopannan som förser Godby och AB Skogens anläggning med fjärrvärme har kunnat producera helt enligt plan. Elproduktion Företagets vindkraftverk har producerat planenlig. Elpriserna har under året varit på en fortsatt låg nivå vilket minskat vindkraftverkets lönsamhet. Terminerna på elprismarknaden ända fram till 2018 befinner sig just nu på en låg nivå. Ett lågt elpris påverkar däremot koncernens resultat positivt eftersom konsumtionen av el överstiger produktionen. Dotterbolag AB Skogen Verksamheten i dotterbolaget AB Skogen har under året utgjorts av hyvlings-, målnings-, såg- och cellulosaflisproduktion. Sågverks- och massavedsflisen såldes till Sverige medan majoriteten av de sågade produkterna såldes i Europa. Biprodukter från såg- 6

7 verks- och massavedsproduktionen såldes i huvudsak som bioenergi. Sågade varor Vid ingången av 2013 hade priset för sågade varor sjunkit på grund av det allmänna konjunkturläget. Inköparna i Europa stod med små lager samtidigt som byggnationen sakta började återhämta sig. Ovissa konjunkturläget till följd gjorde att inköparna endast byggde på lagren i samma takt som det konsumerades, ökningen av byggnationen gjorde dock att vi fick se svagt bättre priser hela våren fram till augusti. Efter sommarmånaderna kom marknadspriserna att aningen försämras samtidigt som tillgången på timmer gjorde att en tillfredställande produktionstakt inte kunde uppnås. Flisen För cellulosaflisen var situationen stabil under hela året och efterfrågan var god och priset tillfredställande. Företaget har även levererat massavedsflis av björk men valt att framledes leverera björken i rundvedsform för att maximera lastningskapaciteten på fartygen. Majoriteten av företagets flisförsäljning 2014 är kontrakterad. Omsättning och resultat Koncernens omsättning sjönk med 6,5 % till euro ( euro). Koncernen uppvisar en förlust före bokslutsdispositioner och skatter på euro ( euro). Resultatet innehåller även goodwillavskrivningar om ca euro (ca euro). Den goodwill som härrör sig från köpet av aktiestocken AB Skogen, kommer att vara helt avskriven efter För moderbolaget minskade omsättningen endast marginellt till euro ( euro). Före extraordinära poster uppvisar andelslaget en vinst på euro ( euro). Moderbolaget beslöt om ett koncernbidrag till Ab Skogen om euro ( euro). Investeringar Moderbolaget har köpt en aktiepost om 10,2 % i Carl Rundberg Ab. Dotterbolaget har slutfört investeringen i en ny virkeshall som påbörjades 2012 samt investerat i en ny impregneringsanläggning. Inför 2014 är flera investeringar planerade, däribland har redan påbörjats en skaktransportör till renseriet för att förbättra kvaliteten på bioenergin. Koncernens totalinvesteringar uppgick till euro. Framtiden Nu vid ingången av 2014, är rotlagret på en förhållandevis god nivå och marknadspriserna för sågad vara på en bättre nivå än under hela Detta till trots krävs en kontinuerlig god tillgång av råmaterial under hela året för att koncernens produktionsanläggningar skall kunna producera de målsatta mängderna. På cellulosaflissidan har prisutvecklingen varit ytterst moderat. Detta till följd av överutbud av cellulosaflis i Sverige. Efterfrågan på företagets största produkt, cellulosaflis som går till vätskekartong, är fortsatt god. Det globala marknadsläget inom mekanisk skogsindustri bedöms fortfarande utmanande. Koncernens satsningar under de senaste åren; i hyvleri, i målningslinje och impregneringsanläggning kan konstateras ha en positiv effekt på resultatet genom att företaget har kunnat höja sin förädlingsgrad och därmed också minskat sin konjunkturkänslighet. Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att två procents ränta delas ut på andelskapitalet till ägarna av andelar och tilläggsandelar från dispositionsfonden samt att resultatet står kvar på kontot för balanserade vinstmedel. Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens utgång. Likviditet och Soliditet Quick ratio för moderbolaget är 0,76 (0,80) och soliditeten sjönk från 64,2 % till 55,0 %. För koncernen var Quick ratio 0,54 (0,77) och soliditeten 52,6 % (58,4 %). Personal Under året hade koncernen i genomsnitt 23 (24) personer anställda varav 11 (11) i moderbolaget. Under året besöktes Skogselmia i Jönköping och Skogskulturs sommarexkursion. Vidare anordnades utbildningsdagar i impregnering vid sågverket. Den nya impregneringsanläggningen stod färdig vid slutet av året. 7

8 Andelsstämma 2013 Ordinarie stämma hölls den 15 april 2013 på Ålands Skogsägarförbunds kontor i Godby. På stämman beslöts om utdelning av 3,75% ränta på andelar samt även 3,75% på tilläggsandelar. De i tur avgående förvaltningsrådsmedlemmarna; Erickson Bernt, Mattsson Tage, Signell Egon, Sundberg Leif återvaldes enhälligt. Istället för Axelsson Håkan och Paulsson Evert som undanbett sig omval valdes Lundberg Anders och Rosenberg Conny från och med 1 januari Medlemmar Vid årets slut uppgick totala antalet medlemmar med skogsinnehav till 840 stycken, medlemmar med endast tilläggsandelar uppgick till 126 stycken. Styrelse Karlsson Sven-Olof, ordförande Sundblom Trygve, viceordförande Danielsson Sven-Anders Ekström Harry Karlsson Anders Å Blom Joakim VD, sekreterare Styrelsen har under året haft 11 sammanträden. Förvaltningsråd Helin Johan, Föglö Bentz Staffan, Jomala Axelsson Håkan, Sund Erickson Bernt, Jomala Häggblom Vidar, Vårdö Kuhlman Ola, Hammarland Mattsson Tage, Eckerö Mörn Nicklas, Saltvik Paulsson Evert, Lumparland Signell Egon, Lemland Strand Ingolf, Geta ordförande vice ordförande ledamot Sundberg Leif, Finström Blom Joakim, VD sekreterare Förvaltningsrådet har haft 4 sammanträden under året. Presidium för 2014 är Johan Helin ordförande, Staffan Bengtz vice ordförande och Joakim Blom sekreterare. Revisor Niukko Kari, CGR Sjölund Erika, GRM Kangashaka Jan, GRM, suppleant 8

9 Styrelsens förslag till fördelning av periodens överskott 2013 Periodens överskott 1 030,00 jämte ackumulerade vinstmedel , ,73 Föreslår styrelsen påföljande sätt: Till dispositionsfonden överföres för utdelning av ränta ,16 Från dispositionsfonden delas ut: 2 % ränta på andelskapitalet 6 445,87 2 % ränta på tilläggsandelskapitalet , ,16 Kvar som odisponerad vinst ,57 Om styrelsens förslag godkännes uppgår andelskapitalet till ,26 andelskapital tilläggsandelar till ,50 reservfonden till ,94 dispositionsfonden till ,90 odisponerad vinst , ,17 9

10 Balansräkning Moderbolag Koncern not AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , , , ,20 Övr utg m lång verkningstid , ,28 Goodwill , ,32 Totalt Immateriella tillgångar , , , ,52 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , , , ,02 Byggnader och konstruktioner , , , ,19 Maskiner och inventarier , , , ,79 Övriga materiella tillgångar , , , ,04 Pågående nyanläggning 8 0,00 0, , ,91 Totalt materiella tillgångar , , , ,95 Placeringar 9 Andelar i företag inom samma koncern , ,53 Övriga aktier och andelar , , , ,96 Totalt placeringar , , , ,96 BESTÅENDE AKTIVA , , , ,43 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , , , ,36 Förskottsbetalningar , , , ,39 Färdiga produkter/varor , ,00 Totalt omsättningstillgångar , , , ,75 Fordringar Kortfristiga Kundfordringar , , , ,94 Fordringar koncernbolag , ,49 Övriga fordringar 9 263, , , ,63 Resultatregleringar , , , ,01 Totalt fordringar , , , ,58 Kassa och bank 2 534, , , ,98 TOTALT RÖRLIGA AKTIVA , , , ,31 TOTALT AKTIVA , , , ,74 10

11 PASSIVA EGET KAPITAL 11 Andelskapital , , , ,04 Andelskapital tilläggsandelar , , , ,50 Totalt Andelskapital , , , ,54 Reservfond , , , ,47 Fond enl bolagsordn eller stadgar , , , ,90 Totalt Fonder , , , ,37 Balanserad vinst fr tidigare räkenskapsperioder , , , ,44 Räkenskapsperiodens vinst/förlust 1 030,00-204, , ,82 TOTALT EGET KAPITAL , , , ,17 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,16 0,00 0,00 TOT. ACK BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,16 0,00 0,00 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , , , ,56 Pensionslån , , , ,46 Totalt Långfristigt , , , ,02 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , , , ,86 Pensionslån 3 185, , , ,48 Skulder till leverantörer , , , ,74 Skuld koncernbolag , ,31 Övriga skulder , , , ,78 Resultatregleringar , , , ,97 Latent skatteskuld , ,72 Totalt Kortfristigt , , , ,55 TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL , , , ,57 TOTALT PASSIVA , , , ,74 11

12 Resultaträkning Moderbolag Koncern OMSÄTTNING , , , ,22 Övriga rörelseintäkter , , , ,79 Ökn(-) eller minskn(+) av lager , ,70 färdiga varor och varor under tillv Material och tjänster , , , ,07 Personalkostnader , , , ,76 Avskrivningar enligt plan , , , ,79 Övriga rörelsekostnader , , , ,08 RÖRELSERESULTAT , , , ,61 Finansiella intäkter och kostnader , , , ,76 VINST/FÖRLUST FÖRE , , , ,37 EXTRAORDINÄRA POSTER Koncernbidrag , ,17 0,00 0,00 VINST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER , , , ,37 Bokslutsdispositioner Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivn.diff , ,10 0,00 0,00 Direkta skatter 0,00-409,03 0,00-409,03 Latent skatteskuld , ,52 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 030,00-204, , ,82 12

13 Finansieringsanalys Moderbolag Koncern Affärsverksamheten Rörelseresultat , , , ,96 Korrigering till rörelseresultatet , , , ,63 Förändring i rörelsekapitalet , , , ,27 Räntor , , , ,78 Övriga finansieringsposter 7 106, , , ,54 Skatter 0,00-409,03 0,00-409,03 Nettokassaflödet för , , , ,05 affärsverksamheten Investeringar Inköp av andra anläggningstillgångar , , , ,63 Försäljning av anläggningstillgångar 292, ,50 292, ,50 Inköp av aktier ,64 0, ,64 0,00 Försäljning av aktier 0, ,00 0, ,00 Investeringskassaflöde totalt , , , ,13 Kassaflöde före finansiering , , , ,08 Finansiering Upptagna långfristiga lån , , , ,16 Utbetalda räntor 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändring i andelskapital , , , ,92 Vinstutdelning , , , ,28 Koncernbidrag , ,17 0,00 0,00 Finansiering totalt , , , ,52 Ökning/minskning av likvida medel 106, , , ,60 Likvida medel , , , ,58 Likvida medel , , , ,98 13

14 Redovisningsprinciper Omfattning och principer för uppgörande av koncernbokslut Koncernbokslutet är uppgjort för tiden Koncernbokslutet är uppgjort enligt förvärvsmetoden där interna innehav mellan moder- och dotterbolaget har eliminerats. Anläggningstillgångar och avskrivningar Anläggningstillgångarna har upptagits till direkt anskaffningsutgift minskat med planmässiga avskrivningar. De planmässiga avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Principen för avskrivningarna är planenliga lineära avskrivningar under den beräknade ekonomiska livslängden enligt följande: Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Immateriella rättigheter och övriga materiella tillgångar år 3 20 år 3 20 år Skillnaden mellan planmässiga avskrivningar och skattemässiga dito redovisas i resultaträkningen efter resultat före bokslutsdispositioner och skatter. Den kumulativa skillnaden redovisas som skild post bland ackumulerade bokslutsdispositioner i balansräkningen. Omsättningstillgångar Varulagret är värderat enligt lägsta värdes princip med beaktande av den direkta anskaffningsutgiften. Poster i utländsk valuta Fordringar i utländsk valuta har omräknats till Euro enligt Europeiska Centralbankens medelkurs på bokslutsdagen. 14

15 Noter till balansräkningen Anläggningstillgångar Moderbolag Koncern Immateriella rättigheter Anskaffningsutgift , , , ,78 Ökningar 0, ,00 0, ,52 Anskaffningsutgift , , , ,30 Ackumulerade avskrivningar , , , ,92 Avskrivningar under räkenskapsperioden 4 599, , , ,18 Ackumulerade avskrivningar , , , ,10 Bokföringsvärde , , , ,20 Övr utg m lång verkningstid Anskaffningsutgift ,00 0,00 0,00 0,00 Ökningar ,28 0, ,28 0,00 Anskaffningsutgift ,28 0, ,28 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde ,28 0, ,28 0,00 Goodwill Anskaffningsutgift ,00 0, , ,81 Ökningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift ,00 0, , ,81 Ackumulerade avskrivningar ,00 0, , ,33 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0, , ,16 Ackumulerade avskrivningar ,00 0, , ,49 Bokföringsvärde ,00 0, , ,32 Mark och vattenområden Anskaffningsutgift , , , ,52 Ökningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar -292, ,50-292, ,50 Anskaffningsutgift , , , ,02 15

16 Noter till balansräkningen Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , , ,02 Byggnader och konstruktioner Anskaffningsutgift , , , ,80 Ökningar 0, , , ,89 Anskaffningsutgift , , , ,69 Ackumulerade avskrivningar , , , ,49 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,01 Ackumulerade avskrivningar , , , ,50 Bokföringsvärde , , , ,19 Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift , , , ,74 Ökningar , , , ,02 Anskaffningsutgift , , , ,76 Ackumulerade avskrivningar , , , ,89 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,08 Ackumulerade avskrivningar , , , ,97 Bokföringsvärde , , , ,79 Övriga materiella tillgångar Anskaffningsutgift , , , ,03 Ökningar 0, ,29 0, ,30 Anskaffningsutgift , , , ,33 Ackumulerade avskrivningar , , , ,93 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,36 Ackumulerade avskrivningar , , , ,29 Bokföringsvärde , , , ,04 Pågående nyanläggning 8 Immateriella rättigheter 0,00 0,00 0,00 0,00 Byggnader och konstruktioner 0,00 0, , ,91 Maskiner och inventarier 0,00 0, ,94 0,00 Övriga materiella tillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Pågående nyanläggning totalt 0,00 0, , ,91 16

17 9. Aktier, andelar och anslutningsutgifter Moderbolag Koncern Aktier i dotterbolag antal värde värde AB Skogen , ,53 Ägarandel 100 % Övriga aktier Carl Rundberg Ab , ,64 Ålandsbanken Ab , ,31 AB Lantbruk , ,42 Neomarkka AbP , ,00 Mariehamns Bioenergi Ab , , , ,14 Andelar Andelsbanken för Åland 2 66,47 66,47 Bocknäs Vatten 1 16,82 16,82 Ålands Telefonandelslag 5 257,01 257,01 Ålands Vindenergiandelslag , , , ,32 Anslutningsavgifter Ålands Elandelslag 4 221, ,92 Computec Brandlarm 1 980,00 Ålands Telefonandelslag 731,62 731,62 Bocknäs Vatten 134,55 134,55 Finströms Kommunaltekniska Ab 5 177, ,77 Godby Antennförening 252,28 252, , ,14 Bokföringsvärde , , Fordringar koncernbolag Moderbolag Kortfristiga dotterbolag AB Skogen Kundfordringar , , , , Eget kapital Moderbolag Koncern BUNDET EGET KAPITAL Andelskapital , , , ,45 Inbetalda insatser under året 0,00 148,50 0,00 148,50 Avkortat medlemsskuld (Insatser) 3 139, , , ,87 Återbetalda insatser under året , , , ,78 Överföring tilläggsandelar 0, ,00 0, ,00 Andelskapital , , , ,04 17

18 Noter till balansräkningen Andelskapital tilläggsandelar , , , ,00 Inbetalt tilläggsinsatser 0,00 27,00 0,00 27,00 Återbetalda tilläggsinsatser , , , ,50 Överföring andelar 0, ,00 0, ,00 Andelskapital tilläggsandelar , , , ,50 Reservfond , , , ,95 Inbetalda inträdesavgifter under året 0,00 38,50 0,00 38,50 Avkortat medlemsskuld (Intr avg) 1 405, , , ,33 Överförda vinstmedel 0, ,69 0, ,69 Reservfond , , , ,47 BUNDET EGET KAPITAL , , , ,01 FRITT EGET KAPITAL Dispositionsfond , , , ,23 Överfört vinstmedel till ack vinstmedel 0,00 0,00 0,00 0,00 Överfört vinstmedel från ack vinstmedel , , , ,95 Utbet ränta andelskapital , , , , , , , ,90 Ackumulerade vinstmedel , , , ,08 Överfört till reservfonden 0, , , ,69 Överfört till dispositionsfonden , ,95 0, ,95 Räkenskapsperiodens resultat 1 030,00-204, , ,82 Vinstmedel , , , ,26 FRITT EGET KAPITAL , , , , Skulder koncernbolag Moderbolag Kortfristiga Leverantörsskuld 9 381, ,14 Koncernbidrag , , , ,31 Noter till resultaträkning 13. Omsättning Moderbolag Koncern Omsättning enligt verksamhetsområde Virke , , , ,57 Flis 0,00 0, , ,74 Biobränslen , , , ,12 Grön el , , , ,77 Fjärrvärme , , , ,91 Övrigt 0,00 0, , , , , , ,22 18

19 Omsättning enligt marknadsområde Åland , , , ,68 Övriga Finland , , , ,95 Sverige , , , ,82 Belgien 0,00 0, , ,86 Schweiz 0,00 0, , ,58 Danmark 0,00 0, , , , , , , Material och tjänster Moderbolag Koncern Materialinköp , , , ,06 Tjänster , , , ,30 Ökning(-) eller minskning(+) av lager , , , , , , , , Personalkostnader Moderbolag Koncern Löner , , , ,17 VD+styrelse+förvaltn råd , , , ,56 Pensionskostnader , , , ,20 Övriga lönebikostnader , , , , , , , ,76 Under räkenskapsperioden var antalet anställda i genomsnitt Moderbolag Koncern Tjänstemän Skogsarbetare Truckförare Flisen 2,3 2,3 Sågen 6,2 6,3 Verkstad 1,5 2,4 Hyvleri 2,3 1, ,3 23,8 16. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Moderbolag Koncern Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva Dividendintäkter 1 404,20 692, ,20 692,85 Kursvinster 254,66 0,00 289,73 0,00 Övriga intäkter 0, ,00 0, , , , , ,85 Övriga finansiella intäkter 5 447, , ,92 467, , , ,92 467,05 Kursförluster 0,00 971,99 0, ,16 Räntekostnader , , , , , , , ,14 19

20 Givna panter och förbindelser Skulder mot vilka inteckningar ställts som säkerhet Moderbolag Koncern Pensionslån , , , ,94 Givna inteckningar , , , ,00 Skulder till kreditinstitut , , , ,42 Givna fastighetsinteckningar , , , ,58 Pantsatta maskiner (bokföringsvärde) , , , ,00 Pantsatta aktier (bokföringsvärde) ,66 0, ,66 0,00 Inteckningar som säkerhet totalt , , , ,58 Beviljad tullkredit 6 160, ,00 Pantsatt deposition , ,67 Ovanstående inteckningar utgör även säkerhet för dotterbolagets skulder. Skulder som faller till betalning efter fem år eller senare Moderbolag Koncern Lån från kreditinstitut , , , ,44 Pensionslån , , , , , , , ,98 Ekonomiska relationstal Moderbolag Koncern Likviditet Quick ratio finansiella tillgångar 0,76 0,80 0,54 0,77 kortfristiga skulder Soliditet % eget kapital+reserveringar 55,0 % 64,2 % 52,6 % 58,4 % balansens slutsumma Lönsamhet % rörelsevinst 1,6 % 1,5 % -1,9 % 2,0 % omsättning 20