ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND"

Transkript

1 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK

2

3 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse... 6 Andelsstämma Medlemmar... 8 Styrelse... 8 Förvaltningsråd... 8 Revisor... 8 Styrelsens förslag till fördelning av periodens överskott... 9 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Redovisningsprinciper Noter till balansräkningen Noter till resultaträking Givna panter och förbindelser Skulder som faller till betalning efter fem år eller senare Ekonomiska relationstal Förteckning över använda bokföringsböcker Förvaltningsrådets utlåtande Bokslutets och verksamhetsberättelsens datering och undertecknande Revisors påteckning Revisionsberättelse

4 VDs översikt Joakim Blom, VD Nu vid ingången av företagets 78:e verksamhetsår kan vi konstatera att vi framledes bör acceptera att milda vintrar är normen medan kalla, snöiga vintrar med djup tjäle inte hör till det normala. Idag när man väntar på att vintern skall komma finns det stor risk för att man måste vänta två eller tre år. Detta gör att vi måste arbeta på ett annat sätt. En sommarstämpling, dvs. en avverkningsyta som kan avverkas året om, bör betinga ett högre pris för skogsägaren medan en vinterstämpling som också är attraktiv, ändå har sina begränsningar. I relationen skogsägare och virkesinköpare, bör vi även ställa frågan om en vinterstämpling kan klassas om till en sommarstämpling genom att man accepterar en viss spårbildning. Från företagets sida kan jag konstatera att detta kommer att medföra ökade kostnader för återställning av ytor och vägar. Men jag är säker på att dessa kostnader uppvägs av att koncernens anläggning har tillgång till virke. Vi har identifierat flaskhalsen och bör göra allt i vår makt för att avlägsna den. Råvarutillgången är en av grundpelarna för företagets lönsamhet. Lika viktigt på Sågat virke rör sig mot sortering. Ett färdigt paket från hyvleriet, där numera även grundmålning av virke sker. 4

5 långsikt är kvaliteten på virket och nöjda skogsägare. Det kan därmed inte bli aktuellt att godkänna spårbildning i gallringar eftersom det kan ha negativa effekter på skogens tillväxt och därmed också försämra skogsägarens virkesinkomster i framtida avverkningar. Koncernens slutprodukter erhåller idag, enligt vad jag erfar, idel lovord. Vår ambition har alltid varit att våra produkter skall hålla en hög klass eftersom vi vet att vi som en mindre aktör på en internationell marknad inte enbart kan konkurrera med pris. Samtidigt har vi också sökt oss mot nya marknader genom vidareförädling. Vi har idag över 200 nya produkter jämfört med för bara några år sedan, och alla dessa på en mindre konjunkturkänslig marknad. En utveckling som jag är mycket stolt över. Att befinna sig på en mindre konjunkturkänslig marknad innebär stabilitet för ett mindre sågverk med vidareförädlingsindustri. På ett nordiskt plan ser vi att det fortsättningsvis finns utmaningar för den mekaniska skogsindustrin. I ett allt hårdare företagsklimat kommer ledord som vidareförädling och flexibilitet, där man är villig att söka nya handelsområden, att vara viktiga. Något som vi idag omfamnar. Generellt sett tycker jag att såväl sågverksindustrin som pappersindustrin går mot ljusare tider. En lång ihärdig lågkonjunktur har tvingat företagen att bli bättre, inte minst vi. Svaga aktörer har blivit uppköpta eller tvingas lägga ner sin verksamhet medan de resterande har lyckats skapa lönsamhet vid dessa låga vidareförsäljningspris. Idag talar man om ett skogsindustriellt glapp, där konsumtionen av papper minskar och det finns ingen naturlig ersättningsprodukt. Lägg till att sågverken fortsättningsvis lider av att byggandet inte ökat i den utsträckning man hoppats. På kort sikt ser jag därmed ingen kraftig förbättring, men var så säkra på att alla skogsbolag har sina strategier för att förbättra lönsamheten och hitta nya produkter, så även vi. Ett stort tack vill jag rikta till styrelsen och samtliga anställda i Al. Ålands Skogsägarförbund och AB Skogen för det arbete ni gjort som gör att vi idag kan se med tillförsikt på framtiden. Joakim Blom Jörgen Larsson sköter inmätning av stockarna. 5

6 Styrelsens verksamhetsberättelse (Fjolårets siffror inom parentes) Företagets utveckling gör att utsikten över anläggningen hela tiden förändras. Trots ett avverkningsmässigt svagt sista kvartal uppvisade Ålands Skogsägarförbunds 77:e verksamhetsår ett tillfredställande resultat. Koncernens resultat belastades av den sviktande råvarutillgången och låga försäljningspriser på sågad vara. Den långvariga globala lågkonjunkturen till trots medförde året en indikation på bättre tider. Koncernens verksamhet har bedrivits i både moderbolaget och i dotterbolaget. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget har utgjorts av timmeroch massavedsinköp, drivningar och transport samt bioenergihantering, elproduktion, fjärrvärmeproduktion och försäljning av dessa produkter där största delen säljs till dotterbolaget för vidareförädling. Andelslaget har avverkat virke på hela Åland samt importerat virke från Åbolands skärgård. Drivning och transport Anställda skogsarbetare har i samarbete med Ålands Skogsvårdsförening utfört röjningar och iståndsättningsröjningar. Den maskinella avverkningsvolymen uppgick till m3 ( m3). Volymen GROT dvs. grenar, kvistar och toppar från kalhyggen var ca m3s. Privata företagare har anlitats för såväl drivnings- och flisningstjänster samt för lastbilstransporter. Bioenergi och fjärrvärme Tillsammans med AB Skogen tillgodoser Ålands Skogsägarförbund behovet hos vår egen biopanna i Godby samt hälften av behovet hos de två biopannorna som ägs av Mariehamns Bioenergi. Lokalt har bioenergiutbudet motsvarat efterfrågan medan det på exportmarknaden har konstaterats vara ett ofördelaktigt läge för företaget att exportera. Biopannan som förser Godby och AB Skogens anläggning med fjärrvärme har kunnat producera helt enligt plan. Elproduktion Företagets vindkraftverk har producerat planenlig. Elpriserna har under året varit på en fortsatt låg nivå vilket minskat vindkraftverkets lönsamhet. Terminerna på elprismarknaden ända fram till 2018 befinner sig just nu på en låg nivå. Ett lågt elpris påverkar däremot koncernens resultat positivt eftersom konsumtionen av el överstiger produktionen. Dotterbolag AB Skogen Verksamheten i dotterbolaget AB Skogen har under året utgjorts av hyvlings-, målnings-, såg- och cellulosaflisproduktion. Sågverks- och massavedsflisen såldes till Sverige medan majoriteten av de sågade produkterna såldes i Europa. Biprodukter från såg- 6

7 verks- och massavedsproduktionen såldes i huvudsak som bioenergi. Sågade varor Vid ingången av 2013 hade priset för sågade varor sjunkit på grund av det allmänna konjunkturläget. Inköparna i Europa stod med små lager samtidigt som byggnationen sakta började återhämta sig. Ovissa konjunkturläget till följd gjorde att inköparna endast byggde på lagren i samma takt som det konsumerades, ökningen av byggnationen gjorde dock att vi fick se svagt bättre priser hela våren fram till augusti. Efter sommarmånaderna kom marknadspriserna att aningen försämras samtidigt som tillgången på timmer gjorde att en tillfredställande produktionstakt inte kunde uppnås. Flisen För cellulosaflisen var situationen stabil under hela året och efterfrågan var god och priset tillfredställande. Företaget har även levererat massavedsflis av björk men valt att framledes leverera björken i rundvedsform för att maximera lastningskapaciteten på fartygen. Majoriteten av företagets flisförsäljning 2014 är kontrakterad. Omsättning och resultat Koncernens omsättning sjönk med 6,5 % till euro ( euro). Koncernen uppvisar en förlust före bokslutsdispositioner och skatter på euro ( euro). Resultatet innehåller även goodwillavskrivningar om ca euro (ca euro). Den goodwill som härrör sig från köpet av aktiestocken AB Skogen, kommer att vara helt avskriven efter För moderbolaget minskade omsättningen endast marginellt till euro ( euro). Före extraordinära poster uppvisar andelslaget en vinst på euro ( euro). Moderbolaget beslöt om ett koncernbidrag till Ab Skogen om euro ( euro). Investeringar Moderbolaget har köpt en aktiepost om 10,2 % i Carl Rundberg Ab. Dotterbolaget har slutfört investeringen i en ny virkeshall som påbörjades 2012 samt investerat i en ny impregneringsanläggning. Inför 2014 är flera investeringar planerade, däribland har redan påbörjats en skaktransportör till renseriet för att förbättra kvaliteten på bioenergin. Koncernens totalinvesteringar uppgick till euro. Framtiden Nu vid ingången av 2014, är rotlagret på en förhållandevis god nivå och marknadspriserna för sågad vara på en bättre nivå än under hela Detta till trots krävs en kontinuerlig god tillgång av råmaterial under hela året för att koncernens produktionsanläggningar skall kunna producera de målsatta mängderna. På cellulosaflissidan har prisutvecklingen varit ytterst moderat. Detta till följd av överutbud av cellulosaflis i Sverige. Efterfrågan på företagets största produkt, cellulosaflis som går till vätskekartong, är fortsatt god. Det globala marknadsläget inom mekanisk skogsindustri bedöms fortfarande utmanande. Koncernens satsningar under de senaste åren; i hyvleri, i målningslinje och impregneringsanläggning kan konstateras ha en positiv effekt på resultatet genom att företaget har kunnat höja sin förädlingsgrad och därmed också minskat sin konjunkturkänslighet. Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att två procents ränta delas ut på andelskapitalet till ägarna av andelar och tilläggsandelar från dispositionsfonden samt att resultatet står kvar på kontot för balanserade vinstmedel. Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens utgång. Likviditet och Soliditet Quick ratio för moderbolaget är 0,76 (0,80) och soliditeten sjönk från 64,2 % till 55,0 %. För koncernen var Quick ratio 0,54 (0,77) och soliditeten 52,6 % (58,4 %). Personal Under året hade koncernen i genomsnitt 23 (24) personer anställda varav 11 (11) i moderbolaget. Under året besöktes Skogselmia i Jönköping och Skogskulturs sommarexkursion. Vidare anordnades utbildningsdagar i impregnering vid sågverket. Den nya impregneringsanläggningen stod färdig vid slutet av året. 7

8 Andelsstämma 2013 Ordinarie stämma hölls den 15 april 2013 på Ålands Skogsägarförbunds kontor i Godby. På stämman beslöts om utdelning av 3,75% ränta på andelar samt även 3,75% på tilläggsandelar. De i tur avgående förvaltningsrådsmedlemmarna; Erickson Bernt, Mattsson Tage, Signell Egon, Sundberg Leif återvaldes enhälligt. Istället för Axelsson Håkan och Paulsson Evert som undanbett sig omval valdes Lundberg Anders och Rosenberg Conny från och med 1 januari Medlemmar Vid årets slut uppgick totala antalet medlemmar med skogsinnehav till 840 stycken, medlemmar med endast tilläggsandelar uppgick till 126 stycken. Styrelse Karlsson Sven-Olof, ordförande Sundblom Trygve, viceordförande Danielsson Sven-Anders Ekström Harry Karlsson Anders Å Blom Joakim VD, sekreterare Styrelsen har under året haft 11 sammanträden. Förvaltningsråd Helin Johan, Föglö Bentz Staffan, Jomala Axelsson Håkan, Sund Erickson Bernt, Jomala Häggblom Vidar, Vårdö Kuhlman Ola, Hammarland Mattsson Tage, Eckerö Mörn Nicklas, Saltvik Paulsson Evert, Lumparland Signell Egon, Lemland Strand Ingolf, Geta ordförande vice ordförande ledamot Sundberg Leif, Finström Blom Joakim, VD sekreterare Förvaltningsrådet har haft 4 sammanträden under året. Presidium för 2014 är Johan Helin ordförande, Staffan Bengtz vice ordförande och Joakim Blom sekreterare. Revisor Niukko Kari, CGR Sjölund Erika, GRM Kangashaka Jan, GRM, suppleant 8

9 Styrelsens förslag till fördelning av periodens överskott 2013 Periodens överskott 1 030,00 jämte ackumulerade vinstmedel , ,73 Föreslår styrelsen påföljande sätt: Till dispositionsfonden överföres för utdelning av ränta ,16 Från dispositionsfonden delas ut: 2 % ränta på andelskapitalet 6 445,87 2 % ränta på tilläggsandelskapitalet , ,16 Kvar som odisponerad vinst ,57 Om styrelsens förslag godkännes uppgår andelskapitalet till ,26 andelskapital tilläggsandelar till ,50 reservfonden till ,94 dispositionsfonden till ,90 odisponerad vinst , ,17 9

10 Balansräkning Moderbolag Koncern not AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , , , ,20 Övr utg m lång verkningstid , ,28 Goodwill , ,32 Totalt Immateriella tillgångar , , , ,52 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , , , ,02 Byggnader och konstruktioner , , , ,19 Maskiner och inventarier , , , ,79 Övriga materiella tillgångar , , , ,04 Pågående nyanläggning 8 0,00 0, , ,91 Totalt materiella tillgångar , , , ,95 Placeringar 9 Andelar i företag inom samma koncern , ,53 Övriga aktier och andelar , , , ,96 Totalt placeringar , , , ,96 BESTÅENDE AKTIVA , , , ,43 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , , , ,36 Förskottsbetalningar , , , ,39 Färdiga produkter/varor , ,00 Totalt omsättningstillgångar , , , ,75 Fordringar Kortfristiga Kundfordringar , , , ,94 Fordringar koncernbolag , ,49 Övriga fordringar 9 263, , , ,63 Resultatregleringar , , , ,01 Totalt fordringar , , , ,58 Kassa och bank 2 534, , , ,98 TOTALT RÖRLIGA AKTIVA , , , ,31 TOTALT AKTIVA , , , ,74 10

11 PASSIVA EGET KAPITAL 11 Andelskapital , , , ,04 Andelskapital tilläggsandelar , , , ,50 Totalt Andelskapital , , , ,54 Reservfond , , , ,47 Fond enl bolagsordn eller stadgar , , , ,90 Totalt Fonder , , , ,37 Balanserad vinst fr tidigare räkenskapsperioder , , , ,44 Räkenskapsperiodens vinst/förlust 1 030,00-204, , ,82 TOTALT EGET KAPITAL , , , ,17 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,16 0,00 0,00 TOT. ACK BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,16 0,00 0,00 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , , , ,56 Pensionslån , , , ,46 Totalt Långfristigt , , , ,02 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , , , ,86 Pensionslån 3 185, , , ,48 Skulder till leverantörer , , , ,74 Skuld koncernbolag , ,31 Övriga skulder , , , ,78 Resultatregleringar , , , ,97 Latent skatteskuld , ,72 Totalt Kortfristigt , , , ,55 TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL , , , ,57 TOTALT PASSIVA , , , ,74 11

12 Resultaträkning Moderbolag Koncern OMSÄTTNING , , , ,22 Övriga rörelseintäkter , , , ,79 Ökn(-) eller minskn(+) av lager , ,70 färdiga varor och varor under tillv Material och tjänster , , , ,07 Personalkostnader , , , ,76 Avskrivningar enligt plan , , , ,79 Övriga rörelsekostnader , , , ,08 RÖRELSERESULTAT , , , ,61 Finansiella intäkter och kostnader , , , ,76 VINST/FÖRLUST FÖRE , , , ,37 EXTRAORDINÄRA POSTER Koncernbidrag , ,17 0,00 0,00 VINST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER , , , ,37 Bokslutsdispositioner Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivn.diff , ,10 0,00 0,00 Direkta skatter 0,00-409,03 0,00-409,03 Latent skatteskuld , ,52 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 030,00-204, , ,82 12

13 Finansieringsanalys Moderbolag Koncern Affärsverksamheten Rörelseresultat , , , ,96 Korrigering till rörelseresultatet , , , ,63 Förändring i rörelsekapitalet , , , ,27 Räntor , , , ,78 Övriga finansieringsposter 7 106, , , ,54 Skatter 0,00-409,03 0,00-409,03 Nettokassaflödet för , , , ,05 affärsverksamheten Investeringar Inköp av andra anläggningstillgångar , , , ,63 Försäljning av anläggningstillgångar 292, ,50 292, ,50 Inköp av aktier ,64 0, ,64 0,00 Försäljning av aktier 0, ,00 0, ,00 Investeringskassaflöde totalt , , , ,13 Kassaflöde före finansiering , , , ,08 Finansiering Upptagna långfristiga lån , , , ,16 Utbetalda räntor 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändring i andelskapital , , , ,92 Vinstutdelning , , , ,28 Koncernbidrag , ,17 0,00 0,00 Finansiering totalt , , , ,52 Ökning/minskning av likvida medel 106, , , ,60 Likvida medel , , , ,58 Likvida medel , , , ,98 13

14 Redovisningsprinciper Omfattning och principer för uppgörande av koncernbokslut Koncernbokslutet är uppgjort för tiden Koncernbokslutet är uppgjort enligt förvärvsmetoden där interna innehav mellan moder- och dotterbolaget har eliminerats. Anläggningstillgångar och avskrivningar Anläggningstillgångarna har upptagits till direkt anskaffningsutgift minskat med planmässiga avskrivningar. De planmässiga avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Principen för avskrivningarna är planenliga lineära avskrivningar under den beräknade ekonomiska livslängden enligt följande: Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Immateriella rättigheter och övriga materiella tillgångar år 3 20 år 3 20 år Skillnaden mellan planmässiga avskrivningar och skattemässiga dito redovisas i resultaträkningen efter resultat före bokslutsdispositioner och skatter. Den kumulativa skillnaden redovisas som skild post bland ackumulerade bokslutsdispositioner i balansräkningen. Omsättningstillgångar Varulagret är värderat enligt lägsta värdes princip med beaktande av den direkta anskaffningsutgiften. Poster i utländsk valuta Fordringar i utländsk valuta har omräknats till Euro enligt Europeiska Centralbankens medelkurs på bokslutsdagen. 14

15 Noter till balansräkningen Anläggningstillgångar Moderbolag Koncern Immateriella rättigheter Anskaffningsutgift , , , ,78 Ökningar 0, ,00 0, ,52 Anskaffningsutgift , , , ,30 Ackumulerade avskrivningar , , , ,92 Avskrivningar under räkenskapsperioden 4 599, , , ,18 Ackumulerade avskrivningar , , , ,10 Bokföringsvärde , , , ,20 Övr utg m lång verkningstid Anskaffningsutgift ,00 0,00 0,00 0,00 Ökningar ,28 0, ,28 0,00 Anskaffningsutgift ,28 0, ,28 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde ,28 0, ,28 0,00 Goodwill Anskaffningsutgift ,00 0, , ,81 Ökningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift ,00 0, , ,81 Ackumulerade avskrivningar ,00 0, , ,33 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0, , ,16 Ackumulerade avskrivningar ,00 0, , ,49 Bokföringsvärde ,00 0, , ,32 Mark och vattenområden Anskaffningsutgift , , , ,52 Ökningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar -292, ,50-292, ,50 Anskaffningsutgift , , , ,02 15

16 Noter till balansräkningen Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , , ,02 Byggnader och konstruktioner Anskaffningsutgift , , , ,80 Ökningar 0, , , ,89 Anskaffningsutgift , , , ,69 Ackumulerade avskrivningar , , , ,49 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,01 Ackumulerade avskrivningar , , , ,50 Bokföringsvärde , , , ,19 Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift , , , ,74 Ökningar , , , ,02 Anskaffningsutgift , , , ,76 Ackumulerade avskrivningar , , , ,89 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,08 Ackumulerade avskrivningar , , , ,97 Bokföringsvärde , , , ,79 Övriga materiella tillgångar Anskaffningsutgift , , , ,03 Ökningar 0, ,29 0, ,30 Anskaffningsutgift , , , ,33 Ackumulerade avskrivningar , , , ,93 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,36 Ackumulerade avskrivningar , , , ,29 Bokföringsvärde , , , ,04 Pågående nyanläggning 8 Immateriella rättigheter 0,00 0,00 0,00 0,00 Byggnader och konstruktioner 0,00 0, , ,91 Maskiner och inventarier 0,00 0, ,94 0,00 Övriga materiella tillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Pågående nyanläggning totalt 0,00 0, , ,91 16

17 9. Aktier, andelar och anslutningsutgifter Moderbolag Koncern Aktier i dotterbolag antal värde värde AB Skogen , ,53 Ägarandel 100 % Övriga aktier Carl Rundberg Ab , ,64 Ålandsbanken Ab , ,31 AB Lantbruk , ,42 Neomarkka AbP , ,00 Mariehamns Bioenergi Ab , , , ,14 Andelar Andelsbanken för Åland 2 66,47 66,47 Bocknäs Vatten 1 16,82 16,82 Ålands Telefonandelslag 5 257,01 257,01 Ålands Vindenergiandelslag , , , ,32 Anslutningsavgifter Ålands Elandelslag 4 221, ,92 Computec Brandlarm 1 980,00 Ålands Telefonandelslag 731,62 731,62 Bocknäs Vatten 134,55 134,55 Finströms Kommunaltekniska Ab 5 177, ,77 Godby Antennförening 252,28 252, , ,14 Bokföringsvärde , , Fordringar koncernbolag Moderbolag Kortfristiga dotterbolag AB Skogen Kundfordringar , , , , Eget kapital Moderbolag Koncern BUNDET EGET KAPITAL Andelskapital , , , ,45 Inbetalda insatser under året 0,00 148,50 0,00 148,50 Avkortat medlemsskuld (Insatser) 3 139, , , ,87 Återbetalda insatser under året , , , ,78 Överföring tilläggsandelar 0, ,00 0, ,00 Andelskapital , , , ,04 17

18 Noter till balansräkningen Andelskapital tilläggsandelar , , , ,00 Inbetalt tilläggsinsatser 0,00 27,00 0,00 27,00 Återbetalda tilläggsinsatser , , , ,50 Överföring andelar 0, ,00 0, ,00 Andelskapital tilläggsandelar , , , ,50 Reservfond , , , ,95 Inbetalda inträdesavgifter under året 0,00 38,50 0,00 38,50 Avkortat medlemsskuld (Intr avg) 1 405, , , ,33 Överförda vinstmedel 0, ,69 0, ,69 Reservfond , , , ,47 BUNDET EGET KAPITAL , , , ,01 FRITT EGET KAPITAL Dispositionsfond , , , ,23 Överfört vinstmedel till ack vinstmedel 0,00 0,00 0,00 0,00 Överfört vinstmedel från ack vinstmedel , , , ,95 Utbet ränta andelskapital , , , , , , , ,90 Ackumulerade vinstmedel , , , ,08 Överfört till reservfonden 0, , , ,69 Överfört till dispositionsfonden , ,95 0, ,95 Räkenskapsperiodens resultat 1 030,00-204, , ,82 Vinstmedel , , , ,26 FRITT EGET KAPITAL , , , , Skulder koncernbolag Moderbolag Kortfristiga Leverantörsskuld 9 381, ,14 Koncernbidrag , , , ,31 Noter till resultaträkning 13. Omsättning Moderbolag Koncern Omsättning enligt verksamhetsområde Virke , , , ,57 Flis 0,00 0, , ,74 Biobränslen , , , ,12 Grön el , , , ,77 Fjärrvärme , , , ,91 Övrigt 0,00 0, , , , , , ,22 18

19 Omsättning enligt marknadsområde Åland , , , ,68 Övriga Finland , , , ,95 Sverige , , , ,82 Belgien 0,00 0, , ,86 Schweiz 0,00 0, , ,58 Danmark 0,00 0, , , , , , , Material och tjänster Moderbolag Koncern Materialinköp , , , ,06 Tjänster , , , ,30 Ökning(-) eller minskning(+) av lager , , , , , , , , Personalkostnader Moderbolag Koncern Löner , , , ,17 VD+styrelse+förvaltn råd , , , ,56 Pensionskostnader , , , ,20 Övriga lönebikostnader , , , , , , , ,76 Under räkenskapsperioden var antalet anställda i genomsnitt Moderbolag Koncern Tjänstemän Skogsarbetare Truckförare Flisen 2,3 2,3 Sågen 6,2 6,3 Verkstad 1,5 2,4 Hyvleri 2,3 1, ,3 23,8 16. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Moderbolag Koncern Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva Dividendintäkter 1 404,20 692, ,20 692,85 Kursvinster 254,66 0,00 289,73 0,00 Övriga intäkter 0, ,00 0, , , , , ,85 Övriga finansiella intäkter 5 447, , ,92 467, , , ,92 467,05 Kursförluster 0,00 971,99 0, ,16 Räntekostnader , , , , , , , ,14 19

20 Givna panter och förbindelser Skulder mot vilka inteckningar ställts som säkerhet Moderbolag Koncern Pensionslån , , , ,94 Givna inteckningar , , , ,00 Skulder till kreditinstitut , , , ,42 Givna fastighetsinteckningar , , , ,58 Pantsatta maskiner (bokföringsvärde) , , , ,00 Pantsatta aktier (bokföringsvärde) ,66 0, ,66 0,00 Inteckningar som säkerhet totalt , , , ,58 Beviljad tullkredit 6 160, ,00 Pantsatt deposition , ,67 Ovanstående inteckningar utgör även säkerhet för dotterbolagets skulder. Skulder som faller till betalning efter fem år eller senare Moderbolag Koncern Lån från kreditinstitut , , , ,44 Pensionslån , , , , , , , ,98 Ekonomiska relationstal Moderbolag Koncern Likviditet Quick ratio finansiella tillgångar 0,76 0,80 0,54 0,77 kortfristiga skulder Soliditet % eget kapital+reserveringar 55,0 % 64,2 % 52,6 % 58,4 % balansens slutsumma Lönsamhet % rörelsevinst 1,6 % 1,5 % -1,9 % 2,0 % omsättning 20

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2014 31.12.2014 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2014 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Bokslut och Verksamhetsberättelse

Bokslut och Verksamhetsberättelse Bokslut och Verksamhetsberättelse för Paf Consulting Abp (FO 0616787-2) perioden 01.01-31.12 2011 1 of 17 Paf Consulting Abp 01.01-31.12.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse 3 Relationstal 6

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG

ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE 2007 Ålands Vindenergi Andelslags vindkraftverk Namn Plats Effekt kw Produktion år 2006 kwh Produktion år 2007 kwh Vinghals Sottunga 225 421 981 420 542 Preciosa

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32 ÅRSREDOVISNING 2015 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Medlemsinformation 2 Flerårsöversikt 2 Resultatdisposition 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar 4 Eget kapital och skulder 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer