ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND"

Transkript

1 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK

2

3 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse... 6 Andelsstämma Medlemmar... 8 Styrelse... 8 Förvaltningsråd... 8 Revisorer... 8 Styrelsens förslag till fördelning av periodens överskott... 9 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Redovisningsprinciper Noter till balansräkningen Noter till resultaträking Givna panter och förbindelser Skulder som faller till betalning efter fem år eller senare Ekonomiska relationstal Förteckning över använda bokföringsböcker Förvaltningsrådets utlåtande Bokslutets och verksamhetsberättelsens datering och undertecknande Revisors påteckning Revisionsberättelsen

4 VDs översikt Joakim Blom, VD Det glöms ofta bort att konjunkturer har en stor effekt på den dagliga verksamheten även i ett mindre företag som vårt. Med vetskapen om det hårda marknadsläget just nu, bör vi se detta goda årsresultat som en följd av ett målmedvetet och gott arbete av samtliga involverade. Det är knappast så att utmaningarna minskar, snarare tvärtom. Tack vare teknikutvecklingen blir världen allt mindre och vi är mitt i ett skede av vad vissa kallar den fjärde industriella revolutionen. Finlandskabeln tas i bruk på Åland, vilket medför en högre leveranssäkerhet av el, men troligtvis också högre elpriser. El är den högsta enskilda kostnaden efter material, tjänster och personalkostnader och därmed av mycket stor betydelse för oss. Idag har vi elpriser som överstiger de priser som våra konkurrenter i Finland och Sverige har. Efter Finlandskabelns ibruktagande blir de ännu högre. Vi kan också notera att Landskapsregeringen arbetar med en ny stödlag för skogsbruksåtgärder. Det första utkastet vi kunnat ta del av tyder på minskningar av stödnivåerna. Det är en mycket olycklig utveckling, speciellt om vi jämför de åländska budgeterade medlen med de i Finland och lägger dessa i relation till avverkningsvolymerna. Vi kan redan nu konstatera att det bedrivs en mera restriktiv politik här gentemot skogsbruket. Den största orsaken är att vi aldrig haft ett bioenergistöd eller någon annan motsvarande kompensation. Pengar som direkt har kunnat kanaliseras ut till skogsägarna genom höjda virkespriser i första gallringar. Utvecklingen i våra närregioner är enorm och allt sker precis just nu. Samtliga stora skogsbolag har aviserat nyinvesteringar. Detta görs till följd av att världsmarknaden på finpapper och tidningspapper minskar, samtidigt som i praktiken samtliga andra marknadssegment har en ökande världsmarknad. Utöver detta finns även nya produkter i form av biobränslen och viskos som ersättare till bomull. Positivt kan här noteras att den produkt företaget levererar råmaterialet till, vätskekartong, har en ökning globalt på fem procent. Det står med andra ord klart tydligare än någonsin att vi befinner oss i en framtidsbransch, om än en utmanande sådan. Att skogsbolag investerar för framtiden 4

5 är en mycket positiv indikation, speciellt med tanke på alla de nedläggningar i Norden som påbörjades 2005 och som i princip har pågått enda fram till idag. Utöver dessa nyheter från papperssidan bör vi också komma ihåg att träbyggandet, även fast det ännu inte riktigt tagit fart, anses av många vara en av de viktigaste faktorerna i framtiden när det kommer till hållbar utveckling. Ett trähus representerar ju faktiskt det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet! Vi är alltså verksamma i en mycket föränderlig och utmanande värld. Konstant utveckling och effektivisering bör därmed vara ledord inför framtiden. Vi har redan idag inställningen att utveckla och se möjligheter, vilket inte minst hyvleriet, målningen och impregneringen är ett tecken på. Men utvecklingen bör aldrig avstanna. Jag vill rikta ett stort och innerligt tack till styrelsen och samtliga anställda i Al. Ålands Skogsägarförbund och AB Skogen för det förtjänstfulla arbete ni gjort och gör. Idag står vi starkare än någonsin och jag känner mig mycket trygg med att vi kommer att kunna ta oss an alla de utmaningar som framtiden för med sig. Joakim Blom Jörgen Blomqvist och Kjell Johansson i impregneringsanläggningen. Robin Englund och Anton Söderberg vid ströläggningen. Sanfrid Andersson inspekterar virket före torkning. 5

6 Styrelsens verksamhetsberättelse (Fjolårets siffror inom parentes) Truckchaufförerna Oscar Danielsson och Börge Jansson. Ålands Skogsägarförbunds 78:e verksamhetsår har varit framgångsrikt men den allt mera utdragna globala lågkonjunkturen tyder på fortsatta utmaningar. Koncernens verksamhet har bedrivits i både moderbolaget och i dotterbolaget. et Verksamheten i moderbolaget har utgjorts av timmeroch massavedsinköp, drivningar och transport samt bioenergihantering, elproduktion, fjärrvärmeproduktion och försäljning av dessa produkter där största delen säljs till dotterbolaget för vidareförädling. Andelslaget har avverkat virke på hela Åland samt importerat en mindre mängd virke från Åbolands skärgård. Drivning och transport Anställda skogsarbetare har i samarbete med Ålands Skogsvårdsförening utfört röjningar och iståndsättningsröjningar. Den totala avverkningsvolymen uppgick till m 3 ( m 3 ). Volymen GROT dvs. grenar, kvistar och toppar från kalhyggen var ca m 3 s. Privata företagare har anlitats för såväl drivningsoch flisningstjänster samt för lastbilstransporter. Bioenergi och fjärrvärme Ålands Skogsägarförbund tillsammans med AB Skogen tillgodoser bränslebehovet hos vår egen biopanna i Godby samt hälften av bränslebehovet hos de två biopannorna som ägs av Mariehamns Bioenergi. Efterfrågan har lokalt motsvarat utbudet. Låga priser till följd, både i Finland och Sverige, har det inte varit ett fördelaktigt läge för företaget att exportera. Vår biopanna som förser Godby och AB Skogens anläggning med fjärrvärme har kunnat producera helt enligt plan. En förstudie om när Ålands Skogsägarförbund bör förnya värmeanläggningen har gjorts under året och en förnyelse inom fem år finns i planerna. Elproduktion Företagets vindkraftverk har producerat planenlig. Elpriserna har under året varit på en fortsatt låg nivå vilket minskat vindkraftverkets lönsamhet. Någon förbättring av elpriserna syns inte i terminerna på elprismarknaden. Ett lågt elpris påverkar däremot koncernens resultat positivt eftersom konsumtionen av el överstiger produktionen. 6

7 Dotterbolag AB Skogen Verksamheten i dotterbolaget AB Skogen har under året utgjorts av såg-, hyvlings-, impregnerings-, målnings-, och cellulosaflisproduktion. Sågverks- och massavedsflisen såldes till Sverige medan majoriteten av de sågade, hyvlade och impregnerade produkterna såldes på hemmamarknaden. Biprodukter från sågverks- och massavedsproduktionen såldes i huvudsak som bioenergi. Sågade varor Under våren 2014 såg man en uppgång på priserna för sågade varor. Inköparna i Europa hade små lager och man kunde se att det köptes varor med tron att det allmänna konjunkturläget och att byggnationen sakta återhämtat sig. Under hösten kunde det dock konstateras att inköparnas lager var fyllda och att utsikterna gällande byggnationen inte hade besannats. Tack vare företagets investering i en impregneringsanläggning har försäljningen av företagets varor lokalt ökat markant. Flisen För cellulosaflisen har efterfrågan och priset varit stabilt under hela året trots osedvanligt stort utbud massaved såväl i Finland som i Sverige. Företagets flisförsäljning för 2015 är kontrakterad. Omsättning och resultat Koncernens omsättning steg markant med 13 % till euro ( euro). Koncernen uppvisar en vinst före bokslutsdispositioner och skatter på euro ( euro). Resultatförbättringen har till stor del berott på den lokala försäljningen, de ökade volymerna samt förbättrad fliskvalitet. Koncernens resultat innehåller även goodwillavskrivningar om ca euro (ca euro). Denna goodwill som härrör sig från köpet av aktiestocken AB Skogen är nu till fullo avskriven och kommer inte att belasta resultatet För moderbolaget steg omsättningen till euro ( euro). Före bokslutsdispositioner och extraordinära poster uppvisar andelslaget en vinst på euro ( euro). Investeringar Dotterbolaget har slutfört investeringen i impregneringsanläggningen som påbörjades 2013 samt investerat i en ny skaktransportör till renseriet för att förbättra kvaliteten på bioenergin. Ytterligare har investerats i en ny truck, slipmaskin samt ny sågdator. Inga betydande investeringar har gjorts i moderbolaget. Koncernens totalinvesteringar uppgick till euro. Framtiden Nu vid ingången av 2015 är drivningsförhållandena sämre än väntat. Marknadspriserna på sågad vara som har efter en återhämtning under 2014 justerats nedåt till följd av att byggnationen i Europa inte tar fart. Vi står därmed framför ett utmanande år där speciellt drivningsdugliga avverkningsobjekt är ytterst välbehövliga för att koncernens produktionsanläggningar skall kunna producera de målsatta mängderna. Ett överutbud på massaved i Sverige såväl som i Finland har påverkat marknadspriserna i dessa regioner negativt. För företagets del har vi hittills kunnat kontraktera vår cellulosaflis till bibehållna priser. Efterfrågan på företagets största produkt, cellulosaflis för vätskekartong, bedöms vara fortsatt god. Koncernens satsningar under de senaste åren; i hyvleri, i målningslinje och impregneringsanläggning har under året konstaterats ha en positiv effekt på resultatet. Detta genom att företaget har höjt sin förädlingsgrad och samtidigt också minskat sin konjunkturkänslighet. Det globala marknadsläget konstateras vara fortsatt utmanande. Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att ingen ränta delas ut på investerat kapital samt att räkenskapsperiodens vinst överförs till vinst- och förlustkonto. Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens utgång. Likviditet och Soliditet Quick ratio för moderbolaget är 0,60 (0,76) och soliditeten var oförändrad på 55 %. För koncernen var Quick ratio 0,67 (0,54) och soliditeten 48,4 % (52,6 %). Personal Under året hade koncernen i genomsnitt 26 (23) personer anställda varav 12 (11) i moderbolaget. 7

8 Andelsstämma 2014 Ordinarie stämma hölls den 15 maj 2014 på Ålands Skogsägarförbunds kontor i Godby. På stämman beslöts om utdelning av 2% ränta på andelar samt även 2% på tilläggsandelar. De i tur avgående förvaltningsrådsmedlemmarna; Bengtz Staffan, Helin Johan, Häggblom Vidar, Kuhlman Ola, Mörn Nicklas, Strand Ingolf återvaldes enhälligt. Medlemmar Vid årets slut uppgick totala antalet medlemmar med skogsinnehav till 837 stycken, medlemmar med endast tilläggsandelar uppgick till 126 stycken. Styrelse Karlsson Sven-Olof, ordförande Sundblom Trygve, viceordförande Danielsson Sven-Anders Ekström Harry Karlsson Anders Å Blom Joakim VD, sekreterare Styrelsen har under året haft 11 sammanträden. Förvaltningsråd Helin Johan, Föglö Bengtz Staffan, Jomala Erickson Bernt, Jomala Häggblom Vidar, Vårdö Kuhlman Ola, Hammarland Lundberg Anders, Sund Mattsson Tage, Eckerö Mörn Nicklas, Saltvik Rosenberg Conny, Lemland Signell Egon, Lemland Strand Ingolf, Geta ordförande vice ordförande ledamot Sundberg Leif, Finström Blom Joakim, VD sekreterare Förvaltningsrådet har haft 2 sammanträden under året. Presidium för 2015 är Helin Johan ordförande, Bengtz Staffan vice ordförande och Blom Joakim sekreterare. Revisorer Niukko Kari, CGR Sjölund Erika, GRM Kangashaka Jan, GRM, suppleant 8

9 Styrelsens förslag till fördelning av periodens överskott 2014 Periodens överskott ,92 jämte ackumulerade vinstmedel , ,49 Föreslår styrelsen påföljande sätt: Kvarlämnas som odisponerad vinst ,49 Om styrelsens förslag godkännes uppgår andelskapitalet till ,83 andelskapital tilläggsandelar till ,50 reservfonden till ,02 dispositionsfonden till ,02 odisponerad vinst , ,86 En vanlig dag vid anläggningen. 9

10 Balansräkning Koncern not AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , , , ,88 Övr utg m lång verkningstid , , , ,28 Goodwill 3 0, ,16 Totalt Immateriella tillgångar , , , ,32 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , , , ,72 Byggnader och konstruktioner , , , ,15 Maskiner och inventarier , , , ,17 Övriga materiella tillgångar , , , ,91 Pågående nyanläggning 8 0,00 0, , ,18 Totalt materiella tillgångar , , , ,13 Placeringar 9 Andelar i företag inom samma koncern , ,53 Övriga aktier och andelar , , , ,60 Totalt placeringar , , , ,60 BESTÅENDE AKTIVA , , , ,05 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , , , ,38 Förskottsbetalningar , , , ,71 Färdiga produkter/varor , ,07 Totalt omsättningstillgångar , , , ,16 Fordringar Kortfristiga Kundfordringar , , , ,09 Fordringar koncernbolag , ,48 Övriga fordringar 2 425, , , ,57 Resultatregleringar , , , ,58 Totalt fordringar , , , ,24 Kassa och bank 2 640, , , ,96 TOTALT RÖRLIGA AKTIVA , , , ,36 TOTALT AKTIVA , , , ,41 10

11 PASSIVA EGET KAPITAL 11 Andelskapital , , , ,26 Andelskapital tilläggsandelar , , , ,50 Totalt Andelskapital , , , ,76 Reservfond , , , ,94 Fond enl bolagsordn eller stadgar , , , ,66 Totalt Fonder , , , ,60 Balanserad vinst fr tidigare räkenskapsperioder , , , ,77 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , , , ,76 TOTALT EGET KAPITAL , , , ,37 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,49 0,00 0,00 TOTALT ACK BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,49 0,00 0,00 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , , , ,56 Pensionslån , , , ,54 Totalt Långfristigt , , , ,10 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , , , ,94 Pensionslån 2 962, , , ,70 Skulder till leverantörer , , , ,61 Skuld koncernbolag , ,86 Övriga skulder , , , ,25 Resultatregleringar , , , ,84 Latent skatteskuld , ,60 Totalt Kortfristigt , , , ,94 TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL , , , ,04 TOTALT PASSIVA , , , ,41 11

12 Resultaträkning Koncern OMSÄTTNING , , , ,79 Övriga rörelseintäkter , , , ,07 Ökn(-) eller minskn(+) av lager , ,07 färdiga varor och varor under tillv Material och tjänster , , , ,51 Personalkostnader , , , ,52 Avskrivningar enligt plan , , , ,18 Övriga rörelsekostnader , , , ,89 RÖRELSERESULTAT , , , ,17 Finansiella intäkter och kostnader , , , ,52 VINST/FÖRLUST FÖRE , , , ,69 EXTRAORDINÄRA POSTER Koncernbidrag 0, ,15 0,00 0,00 VINST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER , , , ,69 Bokslutsdispositioner Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivn.diff , ,67 0,00 0,00 Direkta skatter ,82 0, ,97 0,00 Latent skatteskuld 6 576, ,93 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , , , ,76 12

13 Finansieringsanalys Koncern Affärsverksamheten Rörelseresultat , , , ,17 Korrigering till rörelseresultatet , , , ,18 Förändring i rörelsekapitalet , , , ,03 Räntor , , , ,55 Övriga finansieringsposter 6 036, , , ,03 Skatter ,82 0, ,98 0,00 Nettokassaflödet för , , , ,52 affärsverksamheten Investeringar Inköp av andra anläggningstillgångar , , , ,46 Försäljning av anläggningstillgångar 68,85 292,30 68,85 292,30 Inköp av aktier 0, ,64 0, ,64 Försäljning av aktier 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringskassaflöde totalt , , , ,80 Kassaflöde före finansiering , , , ,28 Finansiering Upptagna långfristiga lån , , , ,74 Utbetalda räntor 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändring i andelskapital 2 053, , , ,31 Vinstutdelning , , , ,17 Koncernbidrag 0, ,15 0,00 0,00 Finansiering totalt , , , ,26 Ökning/minskning av likvida medel 105,51 106, , ,98 Likvida medel , , , ,98 Likvida medel , , , ,96 13

14 Redovisningsprinciper Omfattning och principer för uppgörande av koncernbokslut Koncernbokslutet är uppgjort för tiden Koncernbokslutet är uppgjort enligt förvärvsmetoden där interna innehav mellan moder- och dotterbolaget har eliminerats. Anläggningstillgångar och avskrivningar Anläggningstillgångarna har upptagits till direkt anskaffningsutgift minskat med planmässiga avskrivningar. De planmässiga avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Principen för avskrivningarna är planenliga lineära avskrivningar under den beräknade ekonomiska livslängden enligt följande: Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Immateriella rättigheter och övriga materiella tillgångar år 3 20 år 3 20 år Skillnaden mellan planmässiga avskrivningar och skattemässiga dito redovisas i resultaträkningen efter resultat före bokslutsdispositioner och skatter. Den kumulativa skillnaden redovisas som skild post bland ackumulerade bokslutsdispositioner i balansräkningen. Omsättningstillgångar Varulagret är värderat enligt lägsta värdes princip med beaktande av den direkta anskaffningsutgiften. Poster i utländsk valuta Fordringar i utländsk valuta har omräknats till Euro enligt Europeiska Centralbankens medelkurs på bokslutsdagen. 14

15 Noter till balansräkningen Anläggningstillgångar Koncern Immateriella rättigheter Anskaffningsutgift , , , ,30 Ökningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , , , ,30 Ackumulerade avskrivningar , , , ,10 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 2 223, , , ,32 Ackumulerade avskrivningar , , , ,42 Bokföringsvärde , , , ,88 Övr utg m lång verkningstid Anskaffningsutgift , , ,28 0,00 Ökningar ,51 0, , ,28 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , , , ,28 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , , ,28 Goodwill Anskaffningsutgift ,00 0, , ,81 Ökningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift ,00 0, , ,81 Ackumulerade avskrivningar ,00 0, , ,49 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0, , ,16 Ackumulerade avskrivningar ,00 0, , ,65 Bokföringsvärde ,00 0,00 0, ,16 Mark och vattenområden Anskaffningsutgift , , , ,02 Ökningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar 68,85 292,30 68,85 292,30 Anskaffningsutgift , , , ,72 15

16 Noter till balansräkningen Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , , ,72 Byggnader och konstruktioner Anskaffningsutgift , , , ,69 Ökningar 0,00 0, , ,91 Minskningar 0,00 0, ,42 0,00 Anskaffningsutgift , , , ,60 Ackumulerade avskrivningar , , , ,50 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,95 Ackumulerade avskrivningar , , , ,45 Bokföringsvärde , , , ,15 Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift , , , ,76 Ökningar 1 544, , , ,00 Minskningar 4 835,88 0, ,88 0,00 Anskaffningsutgift , , , ,76 Ackumulerade avskrivningar , , , ,97 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,62 Ackumulerade avskrivningar , , , ,59 Bokföringsvärde , , , ,17 Övriga materiella tillgångar Anskaffningsutgift , , , ,33 Ökningar , , ,20 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , , , ,33 Ackumulerade avskrivningar , , , ,29 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,13 Ackumulerade avskrivningar , , , ,42 Bokföringsvärde , , , ,91 Pågående nyanläggning 8 Immateriella rättigheter 0,00 0,00 0,00 0,00 Byggnader och konstruktioner 0,00 0,00 0, ,24 Maskiner och inventarier 0,00 0, , ,94 Övriga materiella tillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Pågående nyanläggning totalt 0,00 0, , ,18 16

17 9. Aktier, andelar och anslutningsutgifter Koncern Aktier i dotterbolag antal värde värde AB Skogen ,53 Ägarandel 100 % Övriga aktier Carl Rundberg Ab , ,64 Ålandsbanken Ab , ,31 AB Lantbruk , ,42 Neomarkka AbP , ,00 Mariehamns Bioenergi Ab , , , ,14 Andelar Andelsbanken för Åland 2 66,47 66,47 Bocknäs Vatten 1 16,82 16,82 Ålands Telefonandelslag 5 257,01 257,01 Ålands Vindenergiandelslag , , , ,32 Anslutningsavgifter Ålands Elandelslag 4 221, ,92 Computec Brandlarm 1 980,00 Ålands Telefonandelslag 731,62 731,62 Bocknäs Vatten 134,55 134,55 Finströms Kommunaltekniska Ab 5 177, ,77 Godby Antennförening 252,28 252, , ,14 Bokföringsvärde , , Fordringar koncernbolag Kortfristiga dotterbolag AB Skogen Kundfordringar , , , , Eget kapital Koncern BUNDET EGET KAPITAL Andelskapital , , , ,04 Inbetalda insatser under året 0,00 0,00 0,00 0,00 Avkortat medlemsskuld (Insatser) 1 798, , , ,14 Återbetalda insatser under året -287, ,92-287, ,92 Överföring tilläggsandelar 0,00 0,00 0,00 0,00 Andelskapital , , , ,26 17

18 Noter till balansräkningen Andelskapital tilläggsandelar , , , ,50 Inbetalt tilläggsinsatser 0,00 0,00 0,00 0,00 Återbetalda tilläggsinsatser 0, ,00 0, ,00 Överföring andelar 0,00 0,00 0,00 0,00 Andelskapital tilläggsandelar , , , ,50 Reservfond , , , ,47 Inbetalda inträdesavgifter under året 0,00 0,00 0,00 0,00 Avkortat medlemsskuld (Intr avg) 543, ,47 543, ,47 Överförda vinstmedel 0,00 0,00 0,00 0,00 Reservfond , , , ,94 BUNDET EGET KAPITAL , , , ,70 FRITT EGET KAPITAL Dispositionsfond , , , ,90 Överfört vinstmedel till ack vinstmedel 0,00 0,00 0,00 0,00 Överfört vinstmedel från ack vinstmedel , , , ,93 Utbet ränta andelskapital , , , , , , , ,66 Ackumulerade vinstmedel , , , ,70 Överfört till reservfonden 0,00 0,00 0,00 0,00 Överfört till dispositionsfonden , , , ,93 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,76 Vinstmedel , , , ,01 FRITT EGET KAPITAL , , , , Skulder koncernbolag Kortfristiga Leverantörsskuld 8 432, ,71 Koncernbidrag 0, , , ,86 Noter till resultaträkningen 13. Omsättning Koncern Omsättning enligt verksamhetsområde Virke , , , ,14 Flis 0,00 0, , ,70 Biobränslen , , , ,28 Grön el , , , ,31 Fjärrvärme , , , ,75 Övrigt 0,00 0, , , , , , ,79 18

19 Omsättning enligt marknadsområde Åland , , , ,33 Övriga Finland , , , ,15 Sverige , , , ,38 Belgien 0,00 0, , ,23 Schweiz 0,00 0, , ,54 Danmark 0,00 0, , , , , , , Material och tjänster Koncern Materialinköp , , , ,80 Tjänster , , , ,73 Ökning(-) eller minskning(+) av lager , , , , , , , , Personalkostnader Koncern Löner , , , ,22 VD+styrelse+förvaltn råd , , , ,28 Pensionskostnader , , , ,96 Övriga lönebikostnader , , , , , , , ,52 Under räkenskapsperioden var antalet anställda i genomsnitt Koncern Tjänstemän Skogsarbetare Truckförare Flisen 2,8 2,3 Sågen 6,8 6,2 Verkstad 0,8 1,5 Hyvleri 3,3 2, ,7 23,3 16. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Koncern Intäkter fr övr placeringar bl bestående aktiva Dividendintäkter 1 736, , , ,20 Kursvinster 398,27 254,66 672,04 289,73 Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,93 Övriga finansiella intäkter 4 299, ,64 215, , , ,64 215, ,92 Kursförluster 0,00 0,00 4,97 0,00 Räntekostnader , , , , , , , ,37 19

20 Givna panter och förbindelser Skulder mot vilka inteckningar ställts som säkerhet Koncern Pensionslån , , , ,24 Givna inteckningar , , , ,00 Skulder till kreditinstitut , , , ,50 Givna fastighetsinteckningar , , , ,58 Pantsatta maskiner (bokföringsvärde) , , , ,90 Pantsatta aktier (bokföringsvärde) , , , ,66 Inteckningar som säkerhet totalt , , , ,58 Beviljad tullkredit 6 160, ,00 Pantsatt deposition , ,67 Ovanstående inteckningar utgör även säkerhet för dotterbolagets skulder. Skulder som faller till betalning efter fem år eller senare Koncern Lån från kreditinstitut , , , ,10 Pensionslån , , , , , , , ,04 Ekonomiska relationstal Koncern Likviditet Quick ratio finansiella tillgångar 0,60 0,76 0,67 0,54 kortfristiga skulder Soliditet % eget kapital+reserveringar 55,0 % 55,0 % 48,4 % 52,8 % balansens slutsumma Lönsamhet % rörelsevinst 1,8 % 1,6 % 1,4 % -1,5 % omsättning 20

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson Redovisning Kap 22 Årsredovisning Kap 23 Grundläggande finansiell analys ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Redovising - Bokföring Bokföring är ett system för att registrera,

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer