ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND"

Transkript

1 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK

2

3 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse... 6 Andelsstämma Medlemmar... 8 Styrelse... 8 Förvaltningsråd... 8 Revisorer... 8 Styrelsens förslag till fördelning av periodens överskott... 9 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Redovisningsprinciper Noter till balansräkningen Noter till resultaträking Givna panter och förbindelser Skulder som faller till betalning efter fem år eller senare Ekonomiska relationstal Förteckning över använda bokföringsböcker Förvaltningsrådets utlåtande Bokslutets och verksamhetsberättelsens datering och undertecknande Revisors påteckning Revisionsberättelsen

4 VDs översikt Joakim Blom, VD Det glöms ofta bort att konjunkturer har en stor effekt på den dagliga verksamheten även i ett mindre företag som vårt. Med vetskapen om det hårda marknadsläget just nu, bör vi se detta goda årsresultat som en följd av ett målmedvetet och gott arbete av samtliga involverade. Det är knappast så att utmaningarna minskar, snarare tvärtom. Tack vare teknikutvecklingen blir världen allt mindre och vi är mitt i ett skede av vad vissa kallar den fjärde industriella revolutionen. Finlandskabeln tas i bruk på Åland, vilket medför en högre leveranssäkerhet av el, men troligtvis också högre elpriser. El är den högsta enskilda kostnaden efter material, tjänster och personalkostnader och därmed av mycket stor betydelse för oss. Idag har vi elpriser som överstiger de priser som våra konkurrenter i Finland och Sverige har. Efter Finlandskabelns ibruktagande blir de ännu högre. Vi kan också notera att Landskapsregeringen arbetar med en ny stödlag för skogsbruksåtgärder. Det första utkastet vi kunnat ta del av tyder på minskningar av stödnivåerna. Det är en mycket olycklig utveckling, speciellt om vi jämför de åländska budgeterade medlen med de i Finland och lägger dessa i relation till avverkningsvolymerna. Vi kan redan nu konstatera att det bedrivs en mera restriktiv politik här gentemot skogsbruket. Den största orsaken är att vi aldrig haft ett bioenergistöd eller någon annan motsvarande kompensation. Pengar som direkt har kunnat kanaliseras ut till skogsägarna genom höjda virkespriser i första gallringar. Utvecklingen i våra närregioner är enorm och allt sker precis just nu. Samtliga stora skogsbolag har aviserat nyinvesteringar. Detta görs till följd av att världsmarknaden på finpapper och tidningspapper minskar, samtidigt som i praktiken samtliga andra marknadssegment har en ökande världsmarknad. Utöver detta finns även nya produkter i form av biobränslen och viskos som ersättare till bomull. Positivt kan här noteras att den produkt företaget levererar råmaterialet till, vätskekartong, har en ökning globalt på fem procent. Det står med andra ord klart tydligare än någonsin att vi befinner oss i en framtidsbransch, om än en utmanande sådan. Att skogsbolag investerar för framtiden 4

5 är en mycket positiv indikation, speciellt med tanke på alla de nedläggningar i Norden som påbörjades 2005 och som i princip har pågått enda fram till idag. Utöver dessa nyheter från papperssidan bör vi också komma ihåg att träbyggandet, även fast det ännu inte riktigt tagit fart, anses av många vara en av de viktigaste faktorerna i framtiden när det kommer till hållbar utveckling. Ett trähus representerar ju faktiskt det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet! Vi är alltså verksamma i en mycket föränderlig och utmanande värld. Konstant utveckling och effektivisering bör därmed vara ledord inför framtiden. Vi har redan idag inställningen att utveckla och se möjligheter, vilket inte minst hyvleriet, målningen och impregneringen är ett tecken på. Men utvecklingen bör aldrig avstanna. Jag vill rikta ett stort och innerligt tack till styrelsen och samtliga anställda i Al. Ålands Skogsägarförbund och AB Skogen för det förtjänstfulla arbete ni gjort och gör. Idag står vi starkare än någonsin och jag känner mig mycket trygg med att vi kommer att kunna ta oss an alla de utmaningar som framtiden för med sig. Joakim Blom Jörgen Blomqvist och Kjell Johansson i impregneringsanläggningen. Robin Englund och Anton Söderberg vid ströläggningen. Sanfrid Andersson inspekterar virket före torkning. 5

6 Styrelsens verksamhetsberättelse (Fjolårets siffror inom parentes) Truckchaufförerna Oscar Danielsson och Börge Jansson. Ålands Skogsägarförbunds 78:e verksamhetsår har varit framgångsrikt men den allt mera utdragna globala lågkonjunkturen tyder på fortsatta utmaningar. Koncernens verksamhet har bedrivits i både moderbolaget och i dotterbolaget. et Verksamheten i moderbolaget har utgjorts av timmeroch massavedsinköp, drivningar och transport samt bioenergihantering, elproduktion, fjärrvärmeproduktion och försäljning av dessa produkter där största delen säljs till dotterbolaget för vidareförädling. Andelslaget har avverkat virke på hela Åland samt importerat en mindre mängd virke från Åbolands skärgård. Drivning och transport Anställda skogsarbetare har i samarbete med Ålands Skogsvårdsförening utfört röjningar och iståndsättningsröjningar. Den totala avverkningsvolymen uppgick till m 3 ( m 3 ). Volymen GROT dvs. grenar, kvistar och toppar från kalhyggen var ca m 3 s. Privata företagare har anlitats för såväl drivningsoch flisningstjänster samt för lastbilstransporter. Bioenergi och fjärrvärme Ålands Skogsägarförbund tillsammans med AB Skogen tillgodoser bränslebehovet hos vår egen biopanna i Godby samt hälften av bränslebehovet hos de två biopannorna som ägs av Mariehamns Bioenergi. Efterfrågan har lokalt motsvarat utbudet. Låga priser till följd, både i Finland och Sverige, har det inte varit ett fördelaktigt läge för företaget att exportera. Vår biopanna som förser Godby och AB Skogens anläggning med fjärrvärme har kunnat producera helt enligt plan. En förstudie om när Ålands Skogsägarförbund bör förnya värmeanläggningen har gjorts under året och en förnyelse inom fem år finns i planerna. Elproduktion Företagets vindkraftverk har producerat planenlig. Elpriserna har under året varit på en fortsatt låg nivå vilket minskat vindkraftverkets lönsamhet. Någon förbättring av elpriserna syns inte i terminerna på elprismarknaden. Ett lågt elpris påverkar däremot koncernens resultat positivt eftersom konsumtionen av el överstiger produktionen. 6

7 Dotterbolag AB Skogen Verksamheten i dotterbolaget AB Skogen har under året utgjorts av såg-, hyvlings-, impregnerings-, målnings-, och cellulosaflisproduktion. Sågverks- och massavedsflisen såldes till Sverige medan majoriteten av de sågade, hyvlade och impregnerade produkterna såldes på hemmamarknaden. Biprodukter från sågverks- och massavedsproduktionen såldes i huvudsak som bioenergi. Sågade varor Under våren 2014 såg man en uppgång på priserna för sågade varor. Inköparna i Europa hade små lager och man kunde se att det köptes varor med tron att det allmänna konjunkturläget och att byggnationen sakta återhämtat sig. Under hösten kunde det dock konstateras att inköparnas lager var fyllda och att utsikterna gällande byggnationen inte hade besannats. Tack vare företagets investering i en impregneringsanläggning har försäljningen av företagets varor lokalt ökat markant. Flisen För cellulosaflisen har efterfrågan och priset varit stabilt under hela året trots osedvanligt stort utbud massaved såväl i Finland som i Sverige. Företagets flisförsäljning för 2015 är kontrakterad. Omsättning och resultat Koncernens omsättning steg markant med 13 % till euro ( euro). Koncernen uppvisar en vinst före bokslutsdispositioner och skatter på euro ( euro). Resultatförbättringen har till stor del berott på den lokala försäljningen, de ökade volymerna samt förbättrad fliskvalitet. Koncernens resultat innehåller även goodwillavskrivningar om ca euro (ca euro). Denna goodwill som härrör sig från köpet av aktiestocken AB Skogen är nu till fullo avskriven och kommer inte att belasta resultatet För moderbolaget steg omsättningen till euro ( euro). Före bokslutsdispositioner och extraordinära poster uppvisar andelslaget en vinst på euro ( euro). Investeringar Dotterbolaget har slutfört investeringen i impregneringsanläggningen som påbörjades 2013 samt investerat i en ny skaktransportör till renseriet för att förbättra kvaliteten på bioenergin. Ytterligare har investerats i en ny truck, slipmaskin samt ny sågdator. Inga betydande investeringar har gjorts i moderbolaget. Koncernens totalinvesteringar uppgick till euro. Framtiden Nu vid ingången av 2015 är drivningsförhållandena sämre än väntat. Marknadspriserna på sågad vara som har efter en återhämtning under 2014 justerats nedåt till följd av att byggnationen i Europa inte tar fart. Vi står därmed framför ett utmanande år där speciellt drivningsdugliga avverkningsobjekt är ytterst välbehövliga för att koncernens produktionsanläggningar skall kunna producera de målsatta mängderna. Ett överutbud på massaved i Sverige såväl som i Finland har påverkat marknadspriserna i dessa regioner negativt. För företagets del har vi hittills kunnat kontraktera vår cellulosaflis till bibehållna priser. Efterfrågan på företagets största produkt, cellulosaflis för vätskekartong, bedöms vara fortsatt god. Koncernens satsningar under de senaste åren; i hyvleri, i målningslinje och impregneringsanläggning har under året konstaterats ha en positiv effekt på resultatet. Detta genom att företaget har höjt sin förädlingsgrad och samtidigt också minskat sin konjunkturkänslighet. Det globala marknadsläget konstateras vara fortsatt utmanande. Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att ingen ränta delas ut på investerat kapital samt att räkenskapsperiodens vinst överförs till vinst- och förlustkonto. Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens utgång. Likviditet och Soliditet Quick ratio för moderbolaget är 0,60 (0,76) och soliditeten var oförändrad på 55 %. För koncernen var Quick ratio 0,67 (0,54) och soliditeten 48,4 % (52,6 %). Personal Under året hade koncernen i genomsnitt 26 (23) personer anställda varav 12 (11) i moderbolaget. 7

8 Andelsstämma 2014 Ordinarie stämma hölls den 15 maj 2014 på Ålands Skogsägarförbunds kontor i Godby. På stämman beslöts om utdelning av 2% ränta på andelar samt även 2% på tilläggsandelar. De i tur avgående förvaltningsrådsmedlemmarna; Bengtz Staffan, Helin Johan, Häggblom Vidar, Kuhlman Ola, Mörn Nicklas, Strand Ingolf återvaldes enhälligt. Medlemmar Vid årets slut uppgick totala antalet medlemmar med skogsinnehav till 837 stycken, medlemmar med endast tilläggsandelar uppgick till 126 stycken. Styrelse Karlsson Sven-Olof, ordförande Sundblom Trygve, viceordförande Danielsson Sven-Anders Ekström Harry Karlsson Anders Å Blom Joakim VD, sekreterare Styrelsen har under året haft 11 sammanträden. Förvaltningsråd Helin Johan, Föglö Bengtz Staffan, Jomala Erickson Bernt, Jomala Häggblom Vidar, Vårdö Kuhlman Ola, Hammarland Lundberg Anders, Sund Mattsson Tage, Eckerö Mörn Nicklas, Saltvik Rosenberg Conny, Lemland Signell Egon, Lemland Strand Ingolf, Geta ordförande vice ordförande ledamot Sundberg Leif, Finström Blom Joakim, VD sekreterare Förvaltningsrådet har haft 2 sammanträden under året. Presidium för 2015 är Helin Johan ordförande, Bengtz Staffan vice ordförande och Blom Joakim sekreterare. Revisorer Niukko Kari, CGR Sjölund Erika, GRM Kangashaka Jan, GRM, suppleant 8

9 Styrelsens förslag till fördelning av periodens överskott 2014 Periodens överskott ,92 jämte ackumulerade vinstmedel , ,49 Föreslår styrelsen påföljande sätt: Kvarlämnas som odisponerad vinst ,49 Om styrelsens förslag godkännes uppgår andelskapitalet till ,83 andelskapital tilläggsandelar till ,50 reservfonden till ,02 dispositionsfonden till ,02 odisponerad vinst , ,86 En vanlig dag vid anläggningen. 9

10 Balansräkning Koncern not AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , , , ,88 Övr utg m lång verkningstid , , , ,28 Goodwill 3 0, ,16 Totalt Immateriella tillgångar , , , ,32 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , , , ,72 Byggnader och konstruktioner , , , ,15 Maskiner och inventarier , , , ,17 Övriga materiella tillgångar , , , ,91 Pågående nyanläggning 8 0,00 0, , ,18 Totalt materiella tillgångar , , , ,13 Placeringar 9 Andelar i företag inom samma koncern , ,53 Övriga aktier och andelar , , , ,60 Totalt placeringar , , , ,60 BESTÅENDE AKTIVA , , , ,05 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , , , ,38 Förskottsbetalningar , , , ,71 Färdiga produkter/varor , ,07 Totalt omsättningstillgångar , , , ,16 Fordringar Kortfristiga Kundfordringar , , , ,09 Fordringar koncernbolag , ,48 Övriga fordringar 2 425, , , ,57 Resultatregleringar , , , ,58 Totalt fordringar , , , ,24 Kassa och bank 2 640, , , ,96 TOTALT RÖRLIGA AKTIVA , , , ,36 TOTALT AKTIVA , , , ,41 10

11 PASSIVA EGET KAPITAL 11 Andelskapital , , , ,26 Andelskapital tilläggsandelar , , , ,50 Totalt Andelskapital , , , ,76 Reservfond , , , ,94 Fond enl bolagsordn eller stadgar , , , ,66 Totalt Fonder , , , ,60 Balanserad vinst fr tidigare räkenskapsperioder , , , ,77 Räkenskapsperiodens vinst/förlust , , , ,76 TOTALT EGET KAPITAL , , , ,37 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,49 0,00 0,00 TOTALT ACK BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,49 0,00 0,00 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , , , ,56 Pensionslån , , , ,54 Totalt Långfristigt , , , ,10 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , , , ,94 Pensionslån 2 962, , , ,70 Skulder till leverantörer , , , ,61 Skuld koncernbolag , ,86 Övriga skulder , , , ,25 Resultatregleringar , , , ,84 Latent skatteskuld , ,60 Totalt Kortfristigt , , , ,94 TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL , , , ,04 TOTALT PASSIVA , , , ,41 11

12 Resultaträkning Koncern OMSÄTTNING , , , ,79 Övriga rörelseintäkter , , , ,07 Ökn(-) eller minskn(+) av lager , ,07 färdiga varor och varor under tillv Material och tjänster , , , ,51 Personalkostnader , , , ,52 Avskrivningar enligt plan , , , ,18 Övriga rörelsekostnader , , , ,89 RÖRELSERESULTAT , , , ,17 Finansiella intäkter och kostnader , , , ,52 VINST/FÖRLUST FÖRE , , , ,69 EXTRAORDINÄRA POSTER Koncernbidrag 0, ,15 0,00 0,00 VINST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER , , , ,69 Bokslutsdispositioner Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivn.diff , ,67 0,00 0,00 Direkta skatter ,82 0, ,97 0,00 Latent skatteskuld 6 576, ,93 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , , , ,76 12

13 Finansieringsanalys Koncern Affärsverksamheten Rörelseresultat , , , ,17 Korrigering till rörelseresultatet , , , ,18 Förändring i rörelsekapitalet , , , ,03 Räntor , , , ,55 Övriga finansieringsposter 6 036, , , ,03 Skatter ,82 0, ,98 0,00 Nettokassaflödet för , , , ,52 affärsverksamheten Investeringar Inköp av andra anläggningstillgångar , , , ,46 Försäljning av anläggningstillgångar 68,85 292,30 68,85 292,30 Inköp av aktier 0, ,64 0, ,64 Försäljning av aktier 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringskassaflöde totalt , , , ,80 Kassaflöde före finansiering , , , ,28 Finansiering Upptagna långfristiga lån , , , ,74 Utbetalda räntor 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändring i andelskapital 2 053, , , ,31 Vinstutdelning , , , ,17 Koncernbidrag 0, ,15 0,00 0,00 Finansiering totalt , , , ,26 Ökning/minskning av likvida medel 105,51 106, , ,98 Likvida medel , , , ,98 Likvida medel , , , ,96 13

14 Redovisningsprinciper Omfattning och principer för uppgörande av koncernbokslut Koncernbokslutet är uppgjort för tiden Koncernbokslutet är uppgjort enligt förvärvsmetoden där interna innehav mellan moder- och dotterbolaget har eliminerats. Anläggningstillgångar och avskrivningar Anläggningstillgångarna har upptagits till direkt anskaffningsutgift minskat med planmässiga avskrivningar. De planmässiga avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Principen för avskrivningarna är planenliga lineära avskrivningar under den beräknade ekonomiska livslängden enligt följande: Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Immateriella rättigheter och övriga materiella tillgångar år 3 20 år 3 20 år Skillnaden mellan planmässiga avskrivningar och skattemässiga dito redovisas i resultaträkningen efter resultat före bokslutsdispositioner och skatter. Den kumulativa skillnaden redovisas som skild post bland ackumulerade bokslutsdispositioner i balansräkningen. Omsättningstillgångar Varulagret är värderat enligt lägsta värdes princip med beaktande av den direkta anskaffningsutgiften. Poster i utländsk valuta Fordringar i utländsk valuta har omräknats till Euro enligt Europeiska Centralbankens medelkurs på bokslutsdagen. 14

15 Noter till balansräkningen Anläggningstillgångar Koncern Immateriella rättigheter Anskaffningsutgift , , , ,30 Ökningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , , , ,30 Ackumulerade avskrivningar , , , ,10 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 2 223, , , ,32 Ackumulerade avskrivningar , , , ,42 Bokföringsvärde , , , ,88 Övr utg m lång verkningstid Anskaffningsutgift , , ,28 0,00 Ökningar ,51 0, , ,28 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , , , ,28 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , , ,28 Goodwill Anskaffningsutgift ,00 0, , ,81 Ökningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift ,00 0, , ,81 Ackumulerade avskrivningar ,00 0, , ,49 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0, , ,16 Ackumulerade avskrivningar ,00 0, , ,65 Bokföringsvärde ,00 0,00 0, ,16 Mark och vattenområden Anskaffningsutgift , , , ,02 Ökningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar 68,85 292,30 68,85 292,30 Anskaffningsutgift , , , ,72 15

16 Noter till balansräkningen Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar ,00 0,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde , , , ,72 Byggnader och konstruktioner Anskaffningsutgift , , , ,69 Ökningar 0,00 0, , ,91 Minskningar 0,00 0, ,42 0,00 Anskaffningsutgift , , , ,60 Ackumulerade avskrivningar , , , ,50 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,95 Ackumulerade avskrivningar , , , ,45 Bokföringsvärde , , , ,15 Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift , , , ,76 Ökningar 1 544, , , ,00 Minskningar 4 835,88 0, ,88 0,00 Anskaffningsutgift , , , ,76 Ackumulerade avskrivningar , , , ,97 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,62 Ackumulerade avskrivningar , , , ,59 Bokföringsvärde , , , ,17 Övriga materiella tillgångar Anskaffningsutgift , , , ,33 Ökningar , , ,20 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , , , ,33 Ackumulerade avskrivningar , , , ,29 Minskningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , , ,13 Ackumulerade avskrivningar , , , ,42 Bokföringsvärde , , , ,91 Pågående nyanläggning 8 Immateriella rättigheter 0,00 0,00 0,00 0,00 Byggnader och konstruktioner 0,00 0,00 0, ,24 Maskiner och inventarier 0,00 0, , ,94 Övriga materiella tillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Pågående nyanläggning totalt 0,00 0, , ,18 16

17 9. Aktier, andelar och anslutningsutgifter Koncern Aktier i dotterbolag antal värde värde AB Skogen ,53 Ägarandel 100 % Övriga aktier Carl Rundberg Ab , ,64 Ålandsbanken Ab , ,31 AB Lantbruk , ,42 Neomarkka AbP , ,00 Mariehamns Bioenergi Ab , , , ,14 Andelar Andelsbanken för Åland 2 66,47 66,47 Bocknäs Vatten 1 16,82 16,82 Ålands Telefonandelslag 5 257,01 257,01 Ålands Vindenergiandelslag , , , ,32 Anslutningsavgifter Ålands Elandelslag 4 221, ,92 Computec Brandlarm 1 980,00 Ålands Telefonandelslag 731,62 731,62 Bocknäs Vatten 134,55 134,55 Finströms Kommunaltekniska Ab 5 177, ,77 Godby Antennförening 252,28 252, , ,14 Bokföringsvärde , , Fordringar koncernbolag Kortfristiga dotterbolag AB Skogen Kundfordringar , , , , Eget kapital Koncern BUNDET EGET KAPITAL Andelskapital , , , ,04 Inbetalda insatser under året 0,00 0,00 0,00 0,00 Avkortat medlemsskuld (Insatser) 1 798, , , ,14 Återbetalda insatser under året -287, ,92-287, ,92 Överföring tilläggsandelar 0,00 0,00 0,00 0,00 Andelskapital , , , ,26 17

18 Noter till balansräkningen Andelskapital tilläggsandelar , , , ,50 Inbetalt tilläggsinsatser 0,00 0,00 0,00 0,00 Återbetalda tilläggsinsatser 0, ,00 0, ,00 Överföring andelar 0,00 0,00 0,00 0,00 Andelskapital tilläggsandelar , , , ,50 Reservfond , , , ,47 Inbetalda inträdesavgifter under året 0,00 0,00 0,00 0,00 Avkortat medlemsskuld (Intr avg) 543, ,47 543, ,47 Överförda vinstmedel 0,00 0,00 0,00 0,00 Reservfond , , , ,94 BUNDET EGET KAPITAL , , , ,70 FRITT EGET KAPITAL Dispositionsfond , , , ,90 Överfört vinstmedel till ack vinstmedel 0,00 0,00 0,00 0,00 Överfört vinstmedel från ack vinstmedel , , , ,93 Utbet ränta andelskapital , , , , , , , ,66 Ackumulerade vinstmedel , , , ,70 Överfört till reservfonden 0,00 0,00 0,00 0,00 Överfört till dispositionsfonden , , , ,93 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,76 Vinstmedel , , , ,01 FRITT EGET KAPITAL , , , , Skulder koncernbolag Kortfristiga Leverantörsskuld 8 432, ,71 Koncernbidrag 0, , , ,86 Noter till resultaträkningen 13. Omsättning Koncern Omsättning enligt verksamhetsområde Virke , , , ,14 Flis 0,00 0, , ,70 Biobränslen , , , ,28 Grön el , , , ,31 Fjärrvärme , , , ,75 Övrigt 0,00 0, , , , , , ,79 18

19 Omsättning enligt marknadsområde Åland , , , ,33 Övriga Finland , , , ,15 Sverige , , , ,38 Belgien 0,00 0, , ,23 Schweiz 0,00 0, , ,54 Danmark 0,00 0, , , , , , , Material och tjänster Koncern Materialinköp , , , ,80 Tjänster , , , ,73 Ökning(-) eller minskning(+) av lager , , , , , , , , Personalkostnader Koncern Löner , , , ,22 VD+styrelse+förvaltn råd , , , ,28 Pensionskostnader , , , ,96 Övriga lönebikostnader , , , , , , , ,52 Under räkenskapsperioden var antalet anställda i genomsnitt Koncern Tjänstemän Skogsarbetare Truckförare Flisen 2,8 2,3 Sågen 6,8 6,2 Verkstad 0,8 1,5 Hyvleri 3,3 2, ,7 23,3 16. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Koncern Intäkter fr övr placeringar bl bestående aktiva Dividendintäkter 1 736, , , ,20 Kursvinster 398,27 254,66 672,04 289,73 Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,93 Övriga finansiella intäkter 4 299, ,64 215, , , ,64 215, ,92 Kursförluster 0,00 0,00 4,97 0,00 Räntekostnader , , , , , , , ,37 19

20 Givna panter och förbindelser Skulder mot vilka inteckningar ställts som säkerhet Koncern Pensionslån , , , ,24 Givna inteckningar , , , ,00 Skulder till kreditinstitut , , , ,50 Givna fastighetsinteckningar , , , ,58 Pantsatta maskiner (bokföringsvärde) , , , ,90 Pantsatta aktier (bokföringsvärde) , , , ,66 Inteckningar som säkerhet totalt , , , ,58 Beviljad tullkredit 6 160, ,00 Pantsatt deposition , ,67 Ovanstående inteckningar utgör även säkerhet för dotterbolagets skulder. Skulder som faller till betalning efter fem år eller senare Koncern Lån från kreditinstitut , , , ,10 Pensionslån , , , , , , , ,04 Ekonomiska relationstal Koncern Likviditet Quick ratio finansiella tillgångar 0,60 0,76 0,67 0,54 kortfristiga skulder Soliditet % eget kapital+reserveringar 55,0 % 55,0 % 48,4 % 52,8 % balansens slutsumma Lönsamhet % rörelsevinst 1,8 % 1,6 % 1,4 % -1,5 % omsättning 20

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2013 31.12.2013 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2013 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG

ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE 2007 Ålands Vindenergi Andelslags vindkraftverk Namn Plats Effekt kw Produktion år 2006 kwh Produktion år 2007 kwh Vinghals Sottunga 225 421 981 420 542 Preciosa

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Bokslut och Verksamhetsberättelse

Bokslut och Verksamhetsberättelse Bokslut och Verksamhetsberättelse för Paf Consulting Abp (FO 0616787-2) perioden 01.01-31.12 2011 1 of 17 Paf Consulting Abp 01.01-31.12.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse 3 Relationstal 6

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013 2 Digital tillväxt 2013 var ett starkt år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 645 500 euro vilket är en 2,3 procents förbättring gentemot förra året. Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FASTIGHETS AB MARSTAD FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FASTIGHETS AB MARSTAD FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fastighets Ab Marstad Årsredovisning 2014 FASTIGHETS AB MARSTAD FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna balansbok innehåller: Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Revisionsberättelse 10. FO nummer: 0288867-2. Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse 11-3

FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Revisionsberättelse 10. FO nummer: 0288867-2. Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse 11-3 Fastighets Ab Marstad Årsredovisning 2013 3 4 FASTIGHETS AB MARSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse 11-3 - 3 Bokslut: Resultaträkning 4 Balansräkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer