LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Bygg ett plan PDF ladda ner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Bygg ett plan PDF ladda ner"

Transkript

1 Bygg ett plan PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Clare Hibbert. I den här boken finns mängder med roliga fakta och superfina illustrationer, den är perfekt för dig som gillar flygplan. Här finns också allt du behöver för att göra dina egna flygplan. Tryck bara ut bitarna och sätt ihop dem till fina plan. Snart har du en fantastisk samling av de viktigaste flygplan som funnits.

2 Annan Information 22 mar Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Från den 2 maj 2011 gäller den nya plan- och bygglagen, PBL. Den ersätter den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), m.m. I den nya lagen. Samhällsenheten/plan- och bygg är en tillsynsmyndighet, som kontaktas när det finns misstanke om att plan- och bygglagen inte följs. Det kan gälla olovlig byggnation, bristande underhåll, enkelt avhjälpta hinder, ventilationskontroller, hissar och andra motordrivna

3 anordningar. 27 apr Bygg- och plantjänsten är Stockholms stads e-tjänst som visar information om gällande planer och pågående planarbete. Du kan även söka byggärenden och andra slags ärenden som stadsbyggnadskontoret hanterar. I butiken kan du beställa kartor och stompunkter. Bygg- och plantjänsten (Länk till. stadsbyggnadsnämnden stadsbyggnadsförvaltningen. Järnvägsgatan 22 Postadress se Helsingborg. Kundservice helsingborg.se. Helsingborgs stads. Plan- och bygglovtaxa. InklusIve kart- och mättaxa. Gäller från och med 2 maj 2011 antagen av KommunfullmäKtige kf 50. Plan- och byggchef. Helena Olovsdotter Haglund Assistent. Lisa Hagen Bygglovhandläggare. Simon Rosell Vik bygglovhandläggare. Mikaela Olsen Tekniker/. Använd ett rakblad för att försiktigt klyva en tändsticka på längden. Se till att lämna kvar lite svavel, det blir en snygg nos på ditt plan. Bygg planet genom att limma samman träflisan - vingen - tvärsöver resten av tändstickan. Om du känner för det kan du använda lite överblivna bitar av tändstickan för att bygga ett stjärtparti. Planering - bygglovsgivning - kartförsörjning. Översiktsplanen vägleder vid beslut om användningen av mark- och vattenområden och visar vilka mål som finns i Klippans kommun. Plan- och byggavdelningens arbetsområde: översiktsplan; detaljplan; bygglovsgivning; områdesbestämmelser; fastighetsplan; baskarta. 2 dagar sedan. Plan- och byggcenter. Haninges Plan- och byggcenter kan du kontakta för att snabbt få information och service i ärenden som rör plan-, bygglovs-, lantmäteri-, kart- och mätärenden. De svarar bygglovsvägledare på allmänna frågor om bland annt planbesked, nybyggnadskartor, bygglov, förhandsbesked,. Det kan vara lämpligt att upprätta en dispositionsplan för arbetsplatsen (APD-plan) när man planerar in till exempel utrymme för bodar, verkstäder och upplag samt för förbindelseleder och transportanordningar. Det är viktigt att. anläggning. Vanliga frågor och svar för sanktionsavgifter inom bygg, pdf, öppnas i nytt fönster. För att få bygga, riva eller göra åtgärder på mark måste du ha tillstånd. Ett sådant tillstånd enligt plan- och bygglagen lämnas av Bygg- och miljönämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov. Bygg- och miljönämnden tar i sitt beslut hänsyn till byggnadens placering och utformning och om den stör landskapsbilden. Nyhetsbrev Plan- och byggnytt. Nyhetsbrevet kommer ut några gånger per år och ger information om aktuella frågor som SKL arbetar med. Målgrupp är chefer inom plan- och byggområdet. Plan och byggnytt E-post: Namn:. I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Syftet med bestämmelserna är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. I denna grundkurs går vi igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få en viss. SMARTA PLAN-, BYGG- OCH FÖRVALTNINGS PROCESSER ÖVERHELA LIVSCYKELN. Förord. Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-bygg- nadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som reali- serar de nya möjligheter som digitaliseringen för med. Plan och bygg. Kommunerna har ett stort lagstadgat ansvar inom planerings- och bygglovsverksamheten enligt Plan- och Bygglagen, PBL. Länsstyrelsen spelar också en stor roll som tillsynsvägledare och överprövande myndighet. Norrbottens Kommuner erbjuder utbildningar och konferenser inom området Plan och bygg.

4 Plan & Bygg är en av Kungsbacka kommuns tio förvaltningar. Plan & Bygg beviljar bygglov, prövar bygganmälan och lämnar förhandsbesked. Vi ansvarar för all detaljplanering inom kommunen, såsom nya planer för bostads-, industri- och serviceområden, och för de planer som redan finns i olika områden. Vi hanterar. Plan- och byggchef, Övergripande ansvar för planerings-, bygglovs-, exploaterings- och kartoch mätfrågor. Tel: Skicka e-post till: Henrik Eriksson Sandra Wenemo. Bygglovshandläggare, Byggnadsnämndens sekreterare, Bygglovsärenden, Ansvarig för Byggnadsnämndens kansli. Tel: Bygg- och tekniknämnden har tillsyn över att regler och bestämmelser i plan- och bygglagen följs. De vanligaste tillsynsärendena handlar om olovligt byggande eller ovårdade fastigheter men kan även gälla till exempel ej utförda ventilationskontroller (OVK). Vi jobbar både med egen tillsyn och tillsyn efter inkommen. Bygga, riva och förändra. För dig som går i tankar att bygga kan det vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som krävs för att t ex bygga om, bygga till eller ändra en lokals användningssätt. I Hörby kommun ansvarar Bygg & Miljö för frågor som ryms inom Planoch bygglagen så som detaljplanering, bygglov,. Plan- och byggtaxa. Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för att behandla din ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan. Vad det kostar beror på flera olika saker. Avgiften som nämnden tar ut när du gör en anmälan och söker om bygg- och rivningslov eller förhandsbesked baseras på fastställda fasta avgifter. Insändare Var ska vi handla och göra våra inköp, vi som bor i Gamla stan som nu byggs ut med fler 70-plusbostäder? Många av oss som är beroende av rullatorer, kryckor och stavar har cirka en kilometer till Östenssons, två kilometer till Östenssons väster och vår fina Ica Nära har knappt något för oss äldre. Bygg en. Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Lagen bestämmer bland annat hur ett bygglov ges och reglerar var och hur du får bygga. När du ska ansöka om bygglov. Handläggningstiden för bygglovsansökan är tio veckor, vilket innebär att miljö- och. Det skall vara enkelt och billigt att vara kund hos Pecar, e-plan är till för alla i hela byggprocessen. Ingen bindningstid - efter din betalda period tar slut så bestämmer du själv om du vill fortsätta, du betalar helt enkelt in avgiften för en period till när du vill fortsätta. Läs våra användarvillkor. Beställ E-plan här: Lilla paketet. Plan och byggavdelningen. Våra arbetsuppgifter är: Bygglov, rivningslov, marklov, anmälan byggåtgärder, fysisk planering, detaljplaner, obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och bidrag till bostadsanpassning. Har du tänkt bygga nytt, bygga till, bygga om eller använda ditt hus för annat ändamål? Ska du riva eller utföra. Datum: Sotenäs kommun. Hallindenvägen 17, Kungshamn fax: Anbudsförfrågan på upphandling av verksamhetssystem för miljö, bygg och plan. Avgifter inom plan- och byggområdet. Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker om eller anmäler. Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälningsärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader. Prislista för plan- och. Beskrivning Folien består av väv av HD-polyeten, belagd på båda sidor med ett skikt av LDpolyeten. Materialen är värme-, UV- och alkaliestabiliserade. Användningsområde Armerad luft- och ångspärr avsedd att användas som kombinerad byggfolie/genomtrampningsskydd eller vattenavledande undertak (under. 23 aug Det här är Trumps galna plan för att bygga muren. Presidenten ställde nya krav

5 under ett massmöte i Phoenix. Under ett massmöte i Phoenix i Arizona meddelade USA:s president Donald Trump att han är redo att lägga ett veto på kongressens nya skuldtak om den inte kommer inkludera medel för. Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg. Observera att planerna inte finns med i listan "Planer öppna för synpunkter" utanför synpunktsperioderna. Hittar du inte vad du söker i listorna - använd vår sökfunktion ovan, planen kan vara aktuell ändå. Länk till. Pris: 90 kr. board book, Tillfälligt slut. Köp boken Bygg ett plan av Clare Hibbert (ISBN ) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr. 5 okt Ansökan om lov. Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du ansöka hos oss på kommunen om lov, om så behövs. Detta krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området. Från det att du lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Om din. Vår rättsdatabas för plan och bygg hjälper dig att ta ställning till komplicerade frågor inom ditt yrkesområde. Vi bevakar kon- tinuerligt landets viktigaste domstolar, framförallt Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolarna, Högsta för- valtningsdomstolen och kammarrätterna. Även intressanta av- göranden från. Rum: Rum: Tvättförråd. Rum: Tvättförråd. Rum: Page 5. Karlskrona Bygg Plan 4. Huvudbyggnad med mest avdelningar i. Rum: Tvätt finns i omkl. Rum:. Enheten för plan, bygg och bostadsfrågor, Näringsdepartementet. För dig som är jurist och har mycket goda kunskaper om plan- och bygglagstiftningen väntar ett meningsfullt arbete i händelsernas centrum. Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor arbetar för att få en. 7 sep Plan- och byggfrågorna är många och stora och det behövs forum för kunskapsutveckling, diskussion och kontakt mellan alla oss som arbetar med dem. Kommunförbundet Skåne och SLU Alnarp arrangerar därför årligen, tillsammans med en skånsk kommun som värd, Skånes Plan- och byggdag. Plan. Planverksamhetens huvudsakliga arbetsområde är att ta fram detaljplaner och översiktsplaner. Detaljplaner och översiktsplaner tas fram för att klargöra vilken markanvändning och bebyggelseutveckling kommunen vill ha i. Verksamhetschef för plan är Harriet Wistemar.. Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden. 27 nov Aktuella planer och projekt. De planer som miljö- och byggförvaltningens planoch byggenhet arbetar med kan du som kommuninvånare vara med och tycka till om. Här nedan ser du vilka projekt vi arbetar med just nu och ibland också tips om allmänna nyheter som berör vår verksamhet. 2012, gemensamma verksamhetsmål för förvaltningen Miljö- plan och bygg. Miljö- och byggnadsnämnden har fastställt fyra gemensamma mätbara verksamhetsmål för kvarndammen Andel ärenden som inte ändras vid överprövning. MÅL: Minst 90% ska stå sig vid överprövning i 1:a instans; Andel ärenden som följer. Välkommen till Nolby IK. På vår hemsida kan ni se kommande matcher, läsa om våra medlemmar och kolla in senaste nyheterna plus mycket mer. Välkommen in! Kontaktuppgifter till Plan Bygg Sverige AB Solna, telefonnummer, adress, se information om företaget. Vad kostar bygglov och anmälan? Kostnaden för ett bygglov och en bygganmälan beror på storleken av det som ska byggas, hur komplicerat ärendet är och det så kallade prisbasbeloppet. I korthet gäller att desto mindre och enklare, desto lägre kostnad, i

6 förutsättning att bygglovshandlingarna är fackmässiga. Ta kontakt. Tekniskt Kontor Fastighetsförvaltning Plan och Bygg, Strandvägen 15, Se kontaktuppgifter, adress, karta, vägbeskrivning, m.m.. Det finns också särskilda regler kring kaminer, eldstäder, altaner, uteplatser och skrämtak. Går du i bygglovstankar och inte vet om du behöver bygglov eller inte är du välkommen att kontakta bygglovenheten för information och vägledning. Nyheter i Plan- och bygglagen från 1 juli Från och med 1juli 2017 får man. Den plan som föreslagits kan inte ens med bästa vilja harmonisera med varken Plan- och bygglagen eller Byggnadsordningen då den kringliggande bebyggelsen består. Plan- och bygglag (2010:900). Departement: Näringsdepartementet RS N; Utfärdad: ; Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:568; Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser; Senast hämtad: mar Plan och Bygg är en enhet inom Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. Byggprocessen regelverk. Övergripande lagstiftning inom bygg- och rivningsverksamheten är PBL (Plan- och ByggLagen SFS 1987:10). I PBL har Riksdagens intentioner för byggande reglerats. Kontroll av. Genomförandet av detaljplaner; 7 kap. Regionplanering; 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser; 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.; 10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder; 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder; 12 kap. Byggnadsnämnden; 13. Bygg o Plan. Som medlem får du PROpensionären. Bli medlem i PRO för gemenskap & påverkan. Köp lotter och stöd PRO:s verksamhet. Start Om PRO Medlemskap & förmåner Gemenskap & aktiviteter Ekonomi & pension Vård & omsorg Leva & bo Hitta din förening Kontakta Riks Pressrum Medlemsresor. 27 sep Plan- och byggkontoret lämnar råd och anvisningar gällande bygglovsansökan och bygganmälan till den som ska bygga nytt, bygga om samt komplettera eller förändra. Det är bra om Du tar kontakt med oss så tidigt i byggprocessen som möjligt. Plan- & byggkontoret sköter den fysiska planeringen av. Just nu står det hundratals små flickor och pojkar och väntar på att få en förskoleplats så att de kan få vara på en trygg plats och leka och lära tillsammans med sina kamrater. Tyvärr råder det akut brist på förskolor, och det vill vi ändra på tillsammans med dig! För kr kan vi bygga en förskola med material, möbler och. Plan Bygg Sverige AB, POLHEMSGATAN 10 NB, SOLNA. Ansvarig Pertti Heinonen 65 år. Bokslut, styrelse, F-skatt, telefonnummer. Alltid uppdaterat. Plan och bygg består av två olika verksamhetsområden: Planavdelningen upprättar ett flertal olika sorters planer för användningen av mark- och vattenområden i kommunen, som den kommuntäckande översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, områdesbestämmelser samt detaljplaner. Inom bygglovavdelningen. Plan- och byggnadsnämnden sammanträder om det inte står något annat i kallelsen. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Läs kallelse genom att klicka på länken för respektive möte. Vi publicerar inte protokollen på uppsala.se på grund av att de kan innehålla personuppgifter. Vill du ta del av ett justerat. Adress. K-Konsult Bygg & Plan Aktiebolag Kungsbäcksvägen Gävle. Visa fler bolag på denna adress. Telefonnummer Visa alla telefonnummer (inklusive operatör). Kontakta online. Lägg till hemsida. Lägg till e-post. Bokslut och nyckeltal. Alla siffror anges i hela. 30 nov Har du frågor om tjänsten, kontakta avdelningschef för Plan- och bygg Elisabet Jonsson eller enhetschef Torsten Livion Har du frågor gällande

7 rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Britt Pedersen Fackliga företrädare, Sampo Hinnemo, SACO lediga Boverket, Plan Och Bygg jobb på Indeed Sverige. ett klick. alla jobb. 7 mar Om du ska bygga nytt eller bygga om ditt hus finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Kommunen gör upp planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till-, och ombyggnader samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Plan- och miljönämnden. Plan- och miljönämnden har ansvar för tillstånd och tillsyn för bygg- och miljöärenden i vår kommun. Plan- och miljöförvaltningen är den förvaltning som utreder och genomför beslut åt nämnden. Plan och miljönämnden har sju ledamöter och sammanträder cirka en gång i månaden. Nämnden. Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men där finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har drygt invånare och de flesta invånare kan rekommendera. Plan & Bygg. Möte med Stockeviks samhällsförening och vägföreningar. Kommunen vill helt enkelt att vi tar över ansvaret för alla vägar och bildar en ny vägförening som också inkluderar vägbelysning. Vi bör diskutera detta mer och tillsammans med Anita och Tomas som representerar de som inte är med i vår styrelse. Bygg- och miljöförvaltningen handlägger bygg-, bostadsanpassnings-, miljö-, hälso- och livsmedelsärenden. Dessutom ansvarar förvaltningen för konsumentvägledning, energirådgivning och Plan- och GIS. Byggruppen handlägger bygglov- och tillståndsärenden samt utövar kontroll enligt plan- och bygglagen. Ärenden. 8 maj Bygga, bo och miljö Bygga nytt, ändra eller riva Samhällsplanering Miljö och hälsa Vatten och avlopp Bostäder och offentliga lokaler Fastigheter, lantmäteri och kartor Energi- och klimatrådgivning Brandskydd Naturvård Avfall och återvinning Samhällskris Trygghet Taxa för plan, bygg och. Under våren och sommaren är det många som vill komma igång och bygga. Ring oss gärna och boka in ditt besök eller välkommen in på drop-in besök fredagar kl Byggnadsinspektörerna har telefontid: mån, ons, tors kl och besökstid fredagar klockan Tisdagar är det stängt för telefon och. På de här sidorna kan du läsa mer om bygglov och byggfelsförsäkran. Ta reda på det du vill veta genom att följa länkarna i menyn till vänster! Ring till oss om du har frågor! Om du inte hittar det du söker kan du ringa till oss på plan- och byggkontoret. Vi svarar gärna på frågor om ditt bygge. Telefonnumret är länet och skall samverka med skall fullgöra kommunens upp- kommunerna i deras planlägggifter enligt denna lag. ning. Vad som i denna lag sägs om Boverket har den allmänna byggnadsnämnd skall tillämpas uppsikten över plan- och bygg- på den eller de nämnder som nadsväsendet i riket. utses enligt första stycket. Länsstyrelsen tar fram planeringsunderlag för olika områden som visar på vad som är viktigt att ta hänsyn till vid till exempel byggen och markanvändning. Målet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö. Vi vet att många platschefer önskar ett enklare sätt att skapa och un- derhålla APD-planer. Nu finns en lösning på detta problem - ett web- baserat program från Cramo. Ni levererar en situationsplan och vi ger er möjligheten att själv på ett enkelt sätt skapa en lättarbetad lösning direkt i er dator. Färdiga symboler för bodar,. Projekt i centrum Trollhättan fortsätter att växa under 2017 och det blir tätt med projekt i centrala staden under det kommande året. Här får du all information om de arbeten som utförs

8 i centrum Vi förbereder Trollhättan för framtiden, häng med på resan! Personer med funktionshinder som är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa och som har dokumenterad anknytning till bygg-, anläggnings-, väg- och bygghantverkssektorerna ges möjlighet till rehabilitering genom arbete via en anställning med lönebidrag i ett regionalt Galaxenbolag. Galaxen har verksamhet i hela. 20 jan Bygglovshandläggare. Sören Eklund Bostadsanpassningshandläggare. Emma Larsson Plan- och byggchef. (tjänstledig) Beatrice Hjärn. 28 sep Gabriella Köhler Graf, förvaltningschef på Plan och bygg, slutar sin tjänst. Efter knappa fyra år på posten i Kungsbacka väljer hon nu att gå vidare till jobbet som områdeschef kund/fastighet för Västra Götalandsregionens Västfastigheter. Gabriella Köhler Graf tillträdde tjänsten som förvaltningschef på Plan. Plan Bygg Sverige AB, På allabolag.se hittar du, bokslut, nyckeltal, styrelse, Status, offentliga värden, adress mm för Plan Bygg Sverige AB. 1 jun Gångvägens bredd är 2,4m; Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn; Gångytan lutar 5% i sidled; Belysning finns; Sittplatsens sitthöjd är 42cm; Det finns ryggstöd på sittplatsen; Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 12m; Det finns armstöd på sittplatsen. Gångvägen. Gångväg av plattor. Gångvägen. Miljösäkring Bygg - Plan. Projektnamn: Projektledare (miljöansvarig):. Miljöspecialist: Uppdragsledare, konsult: MIljösamordnare, konsult: Skapad: åååå-mm-dd. Versionsdatum: (3). Planläggning typfall 2 (Utforma planförslag), Planläggning typfall 3-5 (Utforma planförslag och MKB). Rubrikområden. Löp-. 6 dagar sedan. Ödeshögs kommun Bygg/Anläggning Ödeshög. Skriv ut. I arbetet ingår att föredra ärenden i nämnden samt att delta i plan- och byggenhetens verksamhetsutveckling. På plan-. Genom din utbildning och arbetslivserfarenhet har du förvärvat goda kunskaper i planoch bygglagen samt i miljöbalken. Kursen ger kunskaper om det lagsystem som reglerar förändringar av markanvändningen, t ex vid bygg- och infrastrukturprojekt, samt kunskaper om regler för skydd av natur och bebyggd miljö. Kursen innefattar studie av två konkreta byggprojekt, som under föreläsningar och övningar belyser viktiga frågor vid ändrad. 12 maj Ajourhållning lägenhetsregistret (flerbostadshus) Ajourhållning lägenhetsregistret (småhus) Vi finns över hela Sverige och för att kunna ge dig bästa service ber vi dig att ange ditt postnummer nedan. Då får du: Personlig kontaktperson; Lediga tomter där du bor; Husvisningar i din närhet. Genom att fortsätta godkänner du även att vi använder cookies för att förbättra din besökarupplevelse. Fortsätt Avbryt. Ange ditt. Plan- och bygglag. Plan- och bygglagens bestämmelser syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsvillkor. Vid planläggning och byggande ska man inte bara ta hänsyn till anspråken från människorna i dagens samhälle utan också till behoven hos kommande generationer. Plan- och. 18 apr Boverket har årligen i uppdrag att följa hur tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen utvecklas. Uppföljningen riktar sig främst till regeringen, länsstyrelser och kommuner, men även till andra som är intresserade av att följa aktuella tendenser kring tillämpningen inom plan- och byggområdet i landet. 2 Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i plan- och bygglagen (2010:900). 3 Med byggnadshöjd avses i denna förordning den höjd som byggnaden har

9 enligt andra och tredje styckena. Vid beräkningen får byggnaden delas upp i flera byggnadskroppar och höjden beräknas för varje del för. Plan & Bygg. Välkommen till vår hemsida! Vi är ett bolag i byggbranschen grundat 1987 och vi verkar med utgångspunkt Karis. Vår verksamhet sträcker sig över hela Västra Nyland inklusive skärgård. För tillfället är vi 7 anställda i företaget och tillsammans har vi över 150 år av erfarenhet i branschen! Vi utför arbeten allt från. Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn, "svartbyggen". Tabell 5 Lagar och regler i de nordiska länderna Lagar Förordningar (forskrifter) Föreskrifter/allmänna råd några exempel SE Miljöbalken 11 Plan- och Bygglagen Arbetsmiljölagen 12 Bortskaffande av PCB m m Avfallsförordningen 1 Producentansvar EEavfall 2 Deponiförordning 4 Mottagningskriterier f farligt avfall 5. Kontaktpersoner i enheten Plan-Bygg. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Å. Ä. Ö. Telefon och e-post. Kontaktcenter (+46) Fax (+46) Post- och besöksadress. Lidköpings kommun Lidköping vid Vänern Besöksadress: Skaragatan. 30 maj I propositionen föreslås att det i plan- och bygglagen förs in ett normgivningsbemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag frå. Detaljplaneprocessen. I Plan- och bygglagen, PBL, regleras hur planer och program ska upprättas. Till exempel för en detaljplan ingår skeden såsom samråd och granskning (tidigare utställning). Det syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag och ge bland andra berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och. Plan och bygg. Byggnadsnämndens verksamheter förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Verksamheterna ska ge största möjliga värde för invånare och näringsliv. Verksamheterna Bostadsanpassning, Bygglov, Detaljplanering och Lantmäteri arbetar bland annat med: kommunens. Inom plan- och bygg arbetar vi med hur mark- och vattenområden ska användas. Det gäller för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter, både på kort och lång sikt. Genom planering ska olika samhällsintressen vägas mot varandra. Det ska ske i en öppen och demokratisk process, samtidigt som enskildas rättigheter ska. Nyligen genomfördes en förändring avseende överprövningen av beslut om bygg-, mark- och rivningslov (prop. 2002/03:27, bet. 2002/03:BoU, rskr. 2002/03:120, SFS 2003:132). I departementspromemorian Plan- och byggnämnd - Förslag om inrättande av en särskild nämnd för överprövning i plan- och byggärenden, m.m.. Tvärbanan till Sickla station är färdigbyggd och trafiken startar 2 oktober. Från och med måndag kan man åka hela vägen mellan Nacka och Solna utan att behöva byta tåg i Alvik. Nu börjar förberedelserna för tunnelbanebygget. 27 juli 2017 KL 13:50. För att bygget av tunnelbanan ska fungera så smidigt som möjligt. K-Konsult Bygg & Plan AB är verksam inom Byggkonsult, Konsulter i Gävle. Ishallen sköts av vår vaktmästare med hjälp av vår bygg-och plan organisation som består av ideella krafter, där grunden är att varje lag bidrar med två personer. Vaktmästaren är den som ansvarar under dagtid. Bygg- och plan har i regel hand om kvällar och helger. Bygg- och planorganisationen som den ser ut säsongen. 10. genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder (10 kap.), 11. tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder (11 kap.), 12. byggnadsnämnden (12 kap.), 13. överklagande (13 kap.), 14. skadeersättning och inlösen (14 kap.), 15. domstolsprövning m.m. (15 kap.), och 16.

10 Bygg et t pl an t or r ent l adda ner Bygg et t pl an f r i pdf Bygg et t pl an l adda ner m obi Bygg et t pl an l äs a uppkoppl ad Bygg et t pl an l adda ner Bygg et t pl an l adda ner bok Bygg et t pl an epub l adda ner f r i l äs a Bygg et t pl an uppkoppl ad f r i pdf Bygg et t pl an epub f r i l adda ner Bygg et t pl an l äs a Bygg et t pl an ebok f r i l adda ner pdf Bygg et t pl an bok l äs a uppkoppl ad f r i Bygg et t pl an t or r ent Bygg et t pl an ebok l adda ner l äs a Bygg et t pl an uppkoppl ad pdf Bygg et t pl an epub l adda ner Bygg et t pl an pdf Bygg et t pl an l adda ner pdf Bygg et t pl an ebok t or r ent l adda ner Bygg et t pl an epub vk Bygg et t pl an ebok f r i l adda ner l äs a Bygg et t pl an pdf Bygg et t pl an ebok pdf Bygg et t pl an pdf l adda ner f r i Bygg et t pl an pdf f r i l adda ner Bygg et t pl an ebok m obi Bygg et t pl an pdf uppkoppl ad Bygg et t pl an pdf l äs a uppkoppl ad Bygg et t pl an l äs a uppkoppl ad f r i Bygg et t pl an epub bemyndiganden (16 kap.). Lag (2011:335). Plan- och bygglagen reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare finns det flera situationer där du kan möta plan- och bygglagen i din vardag. Den vanligaste kontakten med lagen är kanske när du själv tänker bygga något. 2 maj 2011 trädde en ny planoch bygglagen (PBL 2010:900) i kraft. Nytt gallringsråd för kommunernas uppgifter inom plan- och byggväsendet. PDF. Nu finns en ny upplaga av Bevara eller gallra nr 11 - råd om beravande och gallring av kommunernas uppgifter inom plan- och byggväsendet. Du kan hämta gallringsrådet som PDF och läs mer på den här sidan. Sedan 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Syftet med den nya lagen är att det ska bli enklare för den som vill bygga, samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Den nya lagen innebär en del nyheter, framför allt vad gäller bygglovsprocessen. Bygga Hus, Arkitektritade Hus, Hem, Hus, Villa, Arkitekter, Husknuten. Vissa åtgärder kräver inte ett lov men kan vara anmälningspliktig enligt plan- och bygglagen. Vi ansvarar för bygg-, mark- och rivningslov samt kommunens planarbete. Inom plan- och fastighetssektionen ingår även kart- och mätverksamhet samt GIS-verksamhet. På den här sidan hittar du också annan information som rör den kommunala planeringen, boende och fastigheter. More Sharing ServicesDela.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 15 november 2018 Publicerad den 23 november 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen sida 2 av 27 Innehållsförteckning 3 Vad är PBL? 4 Lagens anda 5 Bygglagsstifningens framväxt 6 Intervju med Yvonne Svensson 7 Vad är myndighetsutövning? 8 Varför ska förtroendevalda

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

En ny plan- och byggförordning

En ny plan- och byggförordning En ny plan- och byggförordning Camilla Adolfsson Sara Benjamin PBL-kommitténs bet. Får jag lov (SOU 2005:77) Regeringens prop. Ett första steg för en enklare plan- och bygglag (prop. 2006/07:122) Andra

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Välkomna! Seminarium om nya förvaltningslagen, tillgänglighet i lov- och byggprocessen och moderniseringen av Boverkets byggregler

Välkomna! Seminarium om nya förvaltningslagen, tillgänglighet i lov- och byggprocessen och moderniseringen av Boverkets byggregler Välkomna! Seminarium om nya förvaltningslagen, tillgänglighet i lov- och byggprocessen och moderniseringen av Boverkets byggregler 2018-05-30 1 Dagordning 9.30-9.45 Välkommen! Kajsa Reimers, koordinator

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN. Välkommen!

LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN. Välkommen! LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN Välkommen! Orienteringskurs för ledning Tydliga ledningsfrågor i PBL 2011 Strategiska frågor för kommunen planering för framtiden långsiktiga processer Frågor om

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 35-42 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

tvåbostadshus. c) Tillbyggnad inom detaljplan av eneller d) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan av komplementbyggnad.

tvåbostadshus. c) Tillbyggnad inom detaljplan av eneller d) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan av komplementbyggnad. 2017-02-28 1 (8) Tillhör miljö- och byggnämndens beslut 2017-02-28 47 Delegationsordning Miljö- och Byggnämndens Underlaget avser gällande regler per den 1 januari 2016. Med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2015:668 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Kristina Hollsten (C) ers: Mats Backlund (C) Tjänstemän Myndighetschef Jonas Slars Byggnadsinspektör Maths Ydron 1-3 Nämndsekreterare Jenny Sarén

Kristina Hollsten (C) ers: Mats Backlund (C) Tjänstemän Myndighetschef Jonas Slars Byggnadsinspektör Maths Ydron 1-3 Nämndsekreterare Jenny Sarén 1(2) Plats och tid Rum Insjön, 09:00-10:00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S) Per Daniels (M) Pär Andersson (KD) Per Florén (L) Tjänstgörande ersättare Kristina Hollsten (C) ers: Mats Backlund (C)

Läs mer

Nätverksträff plan. 27 november Hanne Romanus och Anna Jansson Thulin Enheten för samhällsplanering

Nätverksträff plan. 27 november Hanne Romanus och Anna Jansson Thulin Enheten för samhällsplanering Nätverksträff plan 27 november 2017 Hanne Romanus och Anna Jansson Thulin Enheten för samhällsplanering Allmän info Landshövding Länsöverdirektör Enheten för samhällsplanering Enhetschef Vad händer hos

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING OCKELBO SANDVIKEN HOFORS FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING Trafik På Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar vi för en god trafiksäkerhet på våra kommunala gator, dessa frågor är en del av plan-

Läs mer

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus När krävs det bygglov? Plan- och bygglagen (PBL) är beslutad av Riksdagen och det är PBL som säger att det krävs bygglov för vissa åtgärder så som exempelvis nybyggnad,

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Planering av markanvändning. Föreläsare: Signe Lagerkvist,

Planering av markanvändning. Föreläsare: Signe Lagerkvist, Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Anmälan om att driva skola, förskola eller fritidshem

Anmälan om att driva skola, förskola eller fritidshem MBF_31. Anmälanskolaförskolafritids 2017-04-06 Sida 1 / 4 Anmälan om att driva skola, förskola eller fritidshem Enligt paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Läs mer

Tillhör myndighetsnämndens beslut

Tillhör myndighetsnämndens beslut Datum 1 (9) Tillhör myndighetsnämndens beslut 2011-06-09 187. Myndighetsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar myndighetsnämnden

Läs mer

Va:nsbro. kommun. Jävsnämnden. Protokoll Äppelborummet, Medborgarhuset, torsdagen den 19 oktober 2017, kl

Va:nsbro. kommun. Jävsnämnden. Protokoll Äppelborummet, Medborgarhuset, torsdagen den 19 oktober 2017, kl . kommun Va:nsbro Protokoll 2017-10-19 Plats och tid Äppelborummet, Medborgarhuset, torsdagen den 19 oktober 2017, kl. 13.00 13.15 Beslutande Sven Blom (C), ordf. Bertil Wanke (S) Annika Simm-Eriksson

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-03-30 2016-5112 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Hjortronet 1 Fastighetens adress: Sökande: LW Bostäder AB Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus,

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering Förbundsjurist Annika Gustafsson 1995-06-01 Bilaga 3 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen samt 11 kap. 3 plan- och bygglagen (PBL) beslutar nämnden att uppdra

Läs mer

Vad Är En. Detaljplan? Samhällsbygnadskontoret Laholm

Vad Är En. Detaljplan? Samhällsbygnadskontoret Laholm Vad Är En Detaljplan? Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00 miljo.byggnadsnamnden@laholm.se www.laholm.se VAD Ä R E N D E TAL J P L AN? En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-25 2017-0753 YTTRANDE Samhällsbyggnadsnämnden Fastighet: Bo 1:180 Fastighetens adress: Doppingvägen 1 Sökande: Jesper Liedstrand Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens MBF_49.Ansökandispensstrandskydd 2018-04-13 Sida 1 / 4 Ansökan om strandskyddsdispens Om du vill bygga närmare än 100 meter eller på vissa platser 300 meter från hav, sjö och vattendrag behöver du ansöka

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt. Tommy Åström, tekniskt råd

Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt. Tommy Åström, tekniskt råd Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt Tommy Åström, tekniskt råd Intressanta och aktuella rättsfall från MÖD Grunderna för prövning av bebyggelsen Att bygga på jordbruksmark - vad avgör om marken är

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström 2017-11-09 2017-5007 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Stockrosen 14 Fastighetens adress: Kylegatan 13,15 och 17 Ärende: Anmälan om olovlig

Läs mer

PBL-tillsyn Behov av krav på tillsynsplan? Kajsa Reimers

PBL-tillsyn Behov av krav på tillsynsplan? Kajsa Reimers PBL-tillsyn Behov av krav på tillsynsplan? Kajsa Reimers Regeringsuppdrag till Boverket Boverket ska göra en bedömning av behovet av att införa krav på tillsynsplan för byggnadsnämnderna motsvarande vad

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 16 april 2018 kl. 08:00 11:50

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 16 april 2018 kl. 08:00 11:50 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 16 april 2018 kl. 08:00 11:50 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Anders

Läs mer

Håkan von Dolwitz, bygg- och GIS-chef Amanda Jansson, plan- och exploateringschef 58 Marijana Kitl, arkitekt 58

Håkan von Dolwitz, bygg- och GIS-chef Amanda Jansson, plan- och exploateringschef 58 Marijana Kitl, arkitekt 58 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2018-11-22 kl 08.30-14:45 Beslutande Robert Yngve (KD) ordförande Sture Karlsson (L), tjänstgörande ersättare Britt Wall (S) Övriga deltagare Håkan von Dolwitz,

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Delegeringsordning enligt PBL, Miljö- och byggnadsnämnden, Markaryds kommun

Delegeringsordning enligt PBL, Miljö- och byggnadsnämnden, Markaryds kommun 1 (10) Delegeringsordning enligt PBL, Miljö- och byggnadsnämnden, Markaryds kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-13, 32. Med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap. 5-6 plan-

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

112 Delegeringsbeslut för redovisning i november Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat installation

112 Delegeringsbeslut för redovisning i november Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat installation Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 13 Ärendeförteckning 112 Delegeringsbeslut för redovisning i november 2015 113 Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat installation av eldstad på utan

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

NYA DETALJPLANERREGLER I PLAN OCH BYGGLAGEN M.M.

NYA DETALJPLANERREGLER I PLAN OCH BYGGLAGEN M.M. NYA DETALJPLANERREGLER I PLAN OCH BYGGLAGEN M.M. 23 JANUARI 2019 Pia Pehrson Advokat/Partner Foyen Advokatfirma FÖRTYDLIGANDE AV PBL GÄLLANDE KRAVEN PÅ DETALJPLAN Proposition 2017/18:167 Ett tydligare

Läs mer

Bygglovsbeslut för flytande vågbrytare,

Bygglovsbeslut för flytande vågbrytare, TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare 2019-01-30 Ärendebeteckning Michael Svanström SBN 2019/0086 Samhällsbyggnadsnämnden 2018-2327 Bygglovsbeslut för flytande vågbrytare, Ängö 2:8 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Vad händer inom plan- och byggområdet?

Vad händer inom plan- och byggområdet? Vad händer inom plan- och byggområdet? Byggsamverkan i Västra Götaland 26 januari 2018 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 22-punktsprogrammet 1. Försäljning av statlig mark lämpad för

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Mark- och miljö - domstolarnas handläggningstider EN STUDIE AV ÖVERKLAGADE PLANER OCH BYGGLOV

Mark- och miljö - domstolarnas handläggningstider EN STUDIE AV ÖVERKLAGADE PLANER OCH BYGGLOV Mark- och miljö - domstolarnas handläggningstider EN STUDIE AV ÖVERKLAGADE PLANER OCH BYGGLOV Förord Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden. Det gör att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Byggnadsnämnden upprättar förslag till detaljplaner och områdesbestämmelser samt lämnar planbesked enligt 5 kap. 2 plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden upprättar förslag till detaljplaner och områdesbestämmelser samt lämnar planbesked enligt 5 kap. 2 plan- och bygglagen. REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 28 april 2011, 62 Ändrat av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 116 samt den 24 september 2015, 173. Uppdrag och verksamhet 1 Byggnadsnämnden

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (7) Bygg- och miljönämnden Datum 2016-02-23 Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 25 februari 2016, kl 15.00 Plats: Kulturhuset, Dävensö, pl. 6 Beredningen sammanträder

Läs mer

Reglemente för myndighetsnämnden

Reglemente för myndighetsnämnden REGLEMENTE 2017-11-30 Reglemente för myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-11-30, 148. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 INLEDNING Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Bygglovsbeslut för flytande vågbrytare,

Bygglovsbeslut för flytande vågbrytare, TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström SBN 2019/0087 Samhällsbyggnadsnämnden 2018-2329 Bygglovsbeslut för flytande vågbrytare, Berga 10:2 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplaneprocessen - vad är en detaljplan?

Detaljplaneprocessen - vad är en detaljplan? Detaljplaneprocessen - vad är en detaljplan? Varför har vi detaljplaner? Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2018-04-05 2018-0590 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Gesällen 2 Fastighetens adress: Strömgatan 10 Ärende: Nybyggnad av förråd samt ändrad användning

Läs mer

Bygglovsbeslut för nybyggnad av förskola, Roten 1

Bygglovsbeslut för nybyggnad av förskola, Roten 1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anton Hallgren 2019-02-21 SBN 2019/0072 Byggnadsinspektör Samhällsbyggnadsnämnden 2018-2468 Bygglovsbeslut för nybyggnad av förskola, Roten 1 Förslag

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Om- och tillbyggnad av affärslokal till hälsocentral

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Om- och tillbyggnad av affärslokal till hälsocentral Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-12-05 2017-5175 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Rimsmeden 7 Fastighetens adress: Rimsmedsvägen 21 Sökande: LW Bostäder AB Ärende: Om- och

Läs mer

TILLSYNSPLAN 2015-2018

TILLSYNSPLAN 2015-2018 TILLSYNSPLAN 2015-2018 Perstorps kommun Antagen av Byggnadsnämnden 2015-08 -27 99 Byggnadskontoret 2015-08-12 Inledning Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Delgivningar... 5 4 Statusrapport planärenden... 6 5 Avskrivning av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på del av fastigheten

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten och fysisk planering. bitr länsarkitekt Birgitta Norberg

Miljökvalitetsnormer för vatten och fysisk planering. bitr länsarkitekt Birgitta Norberg Miljökvalitetsnormer för vatten och fysisk planering bitr länsarkitekt Birgitta Norberg Miljökvalitetsnormer för vatten och fysisk planering bitr länsarkitekt Birgitta Norberg PBL:s portalparagraf Plan-

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (12)

Miljö- och byggnadsnämnden (12) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-13 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 14.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Läs mer

Ansökan om villkorsbesked

Ansökan om villkorsbesked MBF_50.Ansökanvillkorsbesked 2018-04-13 Sida 1 / 3 Ansökan om villkorsbesked Innan du ansöker om bygglov kan du begära att få en bedömning av ditt ärende. Det kallas villkorsbesked. Du kan söka villkorsbesked

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Byggsanktionsavgift avseende Tjugan 1, Lunds kommun

Byggsanktionsavgift avseende Tjugan 1, Lunds kommun 79121 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteskrivelse 1 (7) Bygglovsavdelningen Marcus Gunnarsson 046-359 45 18 Marcus.gunnarsson@lund.se Byggnadsnämnden Byggsanktionsavgift avseende Tjugan 1, Lunds kommun Sammanfattning

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den10 augusti kl. 15:00 i Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den10 augusti kl. 15:00 i Dalkarlen KALLELSE 1 (10) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 17 augusti 2017, kl. 15:00 Plats: Gemaket Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid

Läs mer

Tillsynsplan Byggenheten Lomma kommun

Tillsynsplan Byggenheten Lomma kommun Tillsynsplan Byggenheten Lomma kommun Inledning Miljö - och byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked och tillsyn enligt plan -och bygglagen. Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström 2018-11-29 2018-2233 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Motorn 4 Fastighetens adress: Engelska Vägen 2 Ärende: Nybyggnad av affärshus/ verkstad

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad kr kr. 1.5 Tillbyggnad av huvudbyggnad utan tekniskt samråd kr kr kr

1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad kr kr. 1.5 Tillbyggnad av huvudbyggnad utan tekniskt samråd kr kr kr TAXA BYGGLOV 2019 1 En- och tvåbostadshus Förhandsbesked 1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 15 300 kr - 15 300 kr Ny- och tillbyggnader 1.2 1.3 1.4 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive

Läs mer

Anmälan om bassängbad, bubbelpool, floating eller liknande

Anmälan om bassängbad, bubbelpool, floating eller liknande MBF_32.Bassängbadbubbelpool 2017-04-06 Sida 1 / 4 Anmälan om bassängbad, bubbelpool, floating eller liknande Enligt paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998: 899).

Läs mer